Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 30-05-18, 17:13 #1
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺
Gazi Osman Paşa


Merhabalar Arkadaşlar Yaz Dönemi Kişisel sayfam da Sizlere Büyük bir paşayı anlatacağım, Öyle ki Üzerine Türküler, Şarkılar yapılmış büyük bir kahramandır...Asıl adı Osman Nuri olan Gazi Osman Paşa, 1832 senesinde Tokat'ta doğmuştur. Babası, İstanbul kereste gümrüğü katibi Mehmed Efendi, annesi Şakire Hatun'dur. Ailesinin tek erkek çocuğu olan Osman, 7-8 yaşlarındayken İstanbul'a babasının yanına gitmiştir. Önce Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi'ne, daha sonra 1844'te dayısının ders nazırı bulunduğu askeri idadiye yazılmış, burada 5 yıllık eğitimin ardından Mekteb-i Harbiye'ye girmiş ve 1853 yılında mülazım-ı sani rütbesiyle okuldan mezun olmuştur.

Gazi Osman Paşa, Erkanıharp sınıfına kaydolmuş fakat Kırım Savaşı'nın çıkması üzerine Rumeli'deki orduya sevkedilmiştir. Savaşta gösterdiği kahramanlık dolayısıyla rutbesi 21 Mart 1855 tarihinde Mülazım-ı Evveliğe (Üsteğmen) yükseltilmiştir.

Kırım Savaşı sonra erince İstanbul'a dönen Osman Erkan-ı Harp okuluna devam etmiştir. Daha sonra Kol Ağası (Kıdemli Yüzbaşı) olmuştur. 1859 yılında Osmanlı ülkesinin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırılması üzerine bu hizmete askeri temsilci olarak tayin edilmiş ve iki sene bu vazifede kalmıştır.

1866 senesinde Girit'te Rum isyanı baş göstermiş ve Osman oraya yollanmıştır ve adı geniş ölçüde ilk kez bu hareket sırasındaki başarısı sayesinde duyulmuştur. Bu görevde özellikle Özellikle Serdarıekrem Ömer Paşa'nın takdirini toplamıştır. Bu dönemde rütbesi Miralaylığa (Albay) yükseltilmiş ve kendisine üçüncü dereceden Mecidiye nişanı verilmiştir.

1868 senesinde Yemen'deki başarılarından dolayı Mirliva (Tuğgeneral) rütbesine terfi edilmiştir. Yemen'in havasına alışamayan Osman Paşa hastalandığı için 1871 senesinde istanbul'a geri dönmüştür. Birkaç aylık hava değişiminden sonra Üçüncü Ordu'nun redif livalığına tayin edilmiş ve bir süre ordu merkezi olan Manastır'da kalmıştır.

1873 senesinde Yenipazar Tümeni kumandanlığına getirilmiş ve kendisine Feriklik (Tümgeneral) rütbesi verilmiştir. Sonrasında İstanbul Merkez Kumandanlığı'na atanan Osman Paşa, görevde kısa bir süre kaldıktan sonra, önce Arnavutluk'ta bulunan İşkodra Kumandanlığı'na, oradan da Bosna Kumandanlığı'na gönderilmiştir.

1875 senesinde Bosna Valisi Derviş Paşa ile aralarının açılması üzerine yılında merkezi Erzurum olan dördüncü Ordu Erkanıharp Başkanlığı'na tayin edildiyse de Balkanlar'ın tam bir kargaşa içinde bulunması yüzünden aynı sene Niş'e gönderilmiştir. Sonrasında da boşalan Vidin Kumandanlığı'na getirilmiştir.

2 Temmuz 1876 tarihinde Sırp Prensi Milan'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesi sırasında Rus generallerinin kumanda ettiği Sırp ordusunu bozguna uğratmıştır ve asıl şöhretini burada elde ettiği zaferlerle kazanmıştır. Kendisine ikinci rütbeden Mecidiye nişanı ve 1876 senesinde müşirlik (Mareşal) rütbesi verilmiştir.

Ruslar, Osmanlı Devleti'ne 24 Nisan 1872 tarihinde savaş ilan ettikleri sırada Osman Paşa Vidin'deki Garp Ordusu Kuvvetleri Kumandanlığında bulunuyordu ve kendisine verilen emir üzerine Vidin'den 25.000 kişilik kolordusu ile 7 Temmuz 1877 tarihinde Plevne'ye ulaşmıştı. Osman Paşa hiçbir savunma tesisi bulunmayan Plevne'yi çepeçevre kazdırdığı siperler ve toprak tabyalarla kuvvetli bir savunma merkezi haline getirmişti. Bu döneme kadar görülmemiş bu savunma düzeni Osman Paşa'ya askeri tarihte önemli bir yer kazandırmıştır.

Ruslar'ın 8 Temmuz 1877'de Alman asıllı General Schilder kumandasında başlattıkları saldırılara 60 bin kişilik Osmanlı silahlı gücü giderek sayıları 250 bine ulaşan Rus-Rumen silahlı gücüne karşı koymuştur. I. Plevne Muharebesi olarak tarihe geçen bu kanlı savaş 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarında Ruslar'ın Rumeli cephesinde yedikleri ilk darbe olmuştur.

Takviye alan Rus kuvvetleri Plevne üzerine 18 Temmuz 1877 tarihinde ikinci defa taarruzda bulunmuşlar ancak 26 saat süren bu savaşta gösterilen direniş ve karşı saldırı sonucu Ruslar bir kez daha bozguna uğramıştır.

Rumenler'in de savaşa dahil olmasını sağlayan Ruslar, 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen III. Plevne Muharebesi'nde de başarı kazanamamış ve bu zafer üzerine Osman Paşa'ya gazilik unvanı verilmiştir.

Birbiri ardınca başarısızlığa uğrayan Ruslar ise Plevne'yi 13 Eylül'de kuşatma altına almışlardır. Uzun süren bu kuşatma sırasında mühimmat ve yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan kale müdafileri huruç hareketinde (yararak dışarı çıkma) bulunmaya karar vermişlerdir. 10 Aralık sabahı 40.000 kişiden oluşan ordusunu iki kısma ayıran Osman Paşa, Vid suyunu geçmeye çalıştığı sırada Rus-Rumen topçularının ateşi sonucu bir şarapnel parçasıyla yaralanmıştır. Erkanıharp zabitlerinin yapılabilecek daha fazla bir şeyin olmadığını belirtmeleri üzerine de teslim olmak zorunda kalmıştır. Bir süre Bugot, Bükreş, Harkof ve Rusya'da esir hayatı yaşamıştır.

Osman Paşa'ya Rus çarı tarafından çifte kartal nişanı verilmiştir. İstanbul'a dönüşü için II. Abdülhamit, Serasker Müşir Rauf Paşa'yı yâver-i ekremilik ve fevkalâde büyük elçilik pâyeleriyle Petersburg'a göndermiştir. İçinde Gazi Osman Paşa'nın da bulunduğu heyetin İstanbul'a gelişi büyük bir törenle kutlanmıştır.

14 Mart 1878 tarihinde Gazi Osman Paşa Hassa Ordusu müşavirliğine getirilmiştir. 5 Kasım 1878'de Mabeyn müşiri olmuş ve ölünceye kadar bu görevde kalmıştır. Hatta öyle ki ölümünden sonra bile yerine başka bir atama yapılmamıştır.

1878-1885 seneleri arasında seraskerlik (Genelkurmay Başkanı) yapan Gazi Osman Paşa, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Osmanlı Ordusu kumandanı Edhem Paşa'dan harbe dair kesin bir cevap gelmemesi ve basında Yunan galibiyetinden bahsedilmesi üzerine 23 Nisan 1897 tarihinde başmüfettiş sıfatıyla hareketi yürütmek üzere savaş yerine gönderilmiştir.

Gazi Osman Paşa; yaverlik unvanı, mefharet, birinci rütbeden Mecidi ve imtiyaz nişanlarına ilave olarak papa da dahil kendisini takdir eden yabancı devlet başkanları ile hükümdarlar tarafından birinci rütbeden nişanlarla ödüllendirilmiştir.

Askeri şahsiyetinin yanında saraydaki görevleri sırasında siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. İngilizlerin Osmanlı Devleti üzerinde uyguladıkları baskı politikasına karşı İstanbul'da bulunan Müslüman unsurlar arasında sağlam bir yer edinerek dini grupların birleşmesini sağlamıştır. Hindistan, Mısır ve Arabistan'daki İngiliz karşıtı gruplarla da münasebette bulunmuştur.Yıldız Sarayı'nda ordunun ıslahını ele alan komisyon çalışmalarına katılmış, yapılacak ıslahat hareketinin Avrupa tesirinden uzak ve öz değerlere bağlı olması gerektiğini savunarak aksi fikirdeki ıslahat komisyonu kararlarına muhalefet etmiştir. Bu meseleden dolayı kendisiyle Sadrazam Hayreddin Paşa arasındaki siyasi mücadele paşanın 16 Temmuz 1879'da görevinden istifa etmesiyle sonuçlanmıştır.

Muhaliflerinin fikir ve eğilimlerine şiddetle karşı çıkması aleyhinde birtakım ithamlara yol açmıştır ve bu ithamları incelemek üzere padişahın emriyle kurulan komisyon iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyulmuştur.

Gazi Osman Paşa iyi derecede Arapça, biraz da Farsça ve Fransızca biliyordu. Ferik Neşet Paşa'nın kız kardeşi Fatma Zâtıgül Hanım'la yaptığı evlilikten Nureddin, Kamaleddin, Cemaleddin ve Hüseyin Abdulkadir isimli dört çocuğu olmuştur. Torunları halen İstanbul, Kahire ve Paris'te yaşamaktadır. Sultan II. Abdülhamit kendisini çok takdir ettiği için iki kızını Osman Paşa'nın iki oğluyla evlendirmiştir.Hazin Öyküsü:

Ölümünün üzerinden uzun seneler geçmesinden sonra gereksiz yere gündeme getirip de kalitesiz tartışmalara konu etmediğimiz birkaç isim kalmıştı, Gazi Osman Paşa bu kişilerden biriydi ve Paşa’nın adının etrafında da tuhaf ve garip bir kavga koparmayı da en nihayet başardık... Hafta içerisinde çıkan haberleri herhalde okumuşsunuzdur: Balıkesir’de Paşa’nın adını taşıyan bir okulun imam hatibe dönüştürülmesine karar verilince yerel bir gazete, Marmara Bölge Gazetesi kararı “Paşa takke takacak” diye manşet yapmış, Ayna Gazetesi de “Sizi asıl rahatsız eden ...Hür Mason olduğu tescilli Gazi Osman Paşa’nın isminin silinecek olması mı?” diye sormuş...Yağcıoğulları ailesine mensup olan ve Tokat’ta 1833’te dünyaya gelen Osman Nuri Paşa, 1877’deki Plevne müdafaasından sonra Ruslar’a esir düştü, birkaç ay Rusya’da kaldı ve savaş esirinden ziyade bir kahraman muamelesi gördü. Sonra İstanbul’a döndü, zamanın hükümdarı İkinci Abdülhamid tarafından “Gazi” unvânı verilerek “Mâbeyn-i Humâyun Müşîri” yani “saray maraşalı” yapıldı, dört oğlundan ikisi padişahın iki kızı ile evlendirildi ve Paşa 1900 senesinin 5 Nisan’ındaki vefatına kadar Yıldız Sarayı’nda, hükümdarın gözünün önünde
yaşadı.

Sultan Abdülhamid’in Paşa’ya unvanlar vermesinin yanısıra kendisine dünür yapmasının ama sarayda yanıbaşında yaşamak zorunda bırakmasının sebebinin, zamanının en büyük millî kahramanı olan bu saygın askerin muhalifler tarafından kandırılması endişesi taşıması olduğu söyleniyordu. İşte, birilerinin “Gazi Osman Paşa da bizdendir” iddiasında bulundukları bu büyük asker son senelerini böyle bol unvanlar içerisinde ama sıkı bir tarassut altında geçirdi... Mason olması ve “biraderleri” ile biraraya gelmesi ihtimalini bir tarafa bırakın, Yıldız Sarayı’nın hemen ilerisinde, Beşiktaş’ta bulunan yalısına da ancak ayda-yılda bir ve padişahın izni ile gidebilmiş ve çocuklarının annesi olan eşi Zâtıgül Hanım’ı da hayatının son 20 senesinde sadece birkaç defa görebilmişti... Kaldı ki, Gazi Osman Paşa ile Zâtıgül Hanım’ın bazıları Türkiye’de, bazıları da Avrupa’da yaşayan torun çocuklarından çoğunu yakından tanırım ve bir kısmı yakın dostumdurlar. Bu torunlar arasında tarih ile profesyonel derecede meşgul bulunanları da vardır ve büyük dedelerinin masonluğu iddialarının palavradan ibaret olduğunu söylerler...Dolayısı ile tarihimizin Gazi Osman Paşa gibi diğer önemli isimlerinin “kendilerinden” olduğunu iddia eden zevât iddialarında samimi ve ciddî iseler ve şayet ellerinde varsa, bu kişilerin masonluk belgelerini, özellikle de “tekris evrakını” yayınlamak, aksi takdirde susmak ve böylesine önemli şahsiyetlerin masonluğu “ayıp” kabul edenler tarafından boş yere suçlanmalarına son vermek zorundadırlar. Ortaya atılan hayâlî güç ve geçmişte devlete hâkim olma iddialarına inanıp Paşa’nın masonluğu gibisinden safsataları manşetlerine taşıyanlara düşen vazife de, Plevne Kahramanı’nın hatırasından özür dilemektir!

Gazi Osman Paşa’nın bir oğlu skandallar yarattı, öteki oğluna da Ermeniler baktı


GAZİ Osman Paşa’ya olan minnet borcumuzu ödeyebilmek için, milletçe çok iş yaptık... Adına marşlar bestelettik, ismini üniversitelere verdik, “millî kahramanımız” deyip okullarda Plevne’deki savunmasını günü gününe öğrettik ve bütün bunları yaparken, ailesini de sürgünlerde inim inim inlettik... Paşa’nın ailesinin kaderinde sadece sürgün değil büyük bir skandal da vardı ve İstanbul sarayında tarihin en büyük aşk skandallarından olan hadise, 1904’te yaşanmıştı. Gazi Osman Paşa’yı Plevne’nin ardından savaş esiri olarak götürüldüğü Rusya dönüşünde Yıldız Sarayı’na adetâ bir mahkûm gibi kapatan Sultan Abdülhamid tepkileri yatıştırmak için bir jest yaptı ve kızlarından ikisini, Gazi Osman Paşa’nın “paşa” unvânını verdiği iki oğlu ile evlendirdi. Naime Sultan’ı Kemâleddin Paşa’ya, Zekiye Sultan’ı da Nureddin Paşa’ya verdi...SULTANA HALKTAN KOCA
Kemaleddin Paşa ile Naime Sultan, Ortaköy’de “Çifte Saraylar” denen yalılardan birinde yaşıyorlardı ve hemen yanlarındaki yalı da bir başka sultana, Osmanlı tahtının Abdülhamid’den önceki hükümdarı Beşinci Murad’ın kızı Hadice Sultan’a aitti... Hadice Sultan’ın hayatı, dertler ve sıkıntılar içerisinde geçmişti. Babası Beşinci Murad 1876’da tahtından indirilince hanımları ve çocuklarıyla beraber Ortaköy’deki Çırağan Sarayı’na hapsedilmişti ve saraya kapatılanların arasında Hadice Sultan da vardı... Devrik hükümdar Çırağan’da çile doldururken seneler ve kızlarının evlilik çağı geçip giderken, Hadice Sultan amcası Abdülhamid’e “Yaşadığı zindandan kurtulabilmek için koca olarak bir haremağasına bile rıza göstereceği” haberini gönderdi. 31 yaşına gelmiş olan Hadice Sultan’ın ricası kabul edildi ama padişah kızlarının İstanbul’un seçkin ailelerine mensup delikanlılarla evlendirilmeleri teamülünün dışına çıkıldı ve Beşinci Murad’ın kızına sarayda çalışan, sıradan ve hiç de yakışıklı olmayan Ali Vâsıf Efendi adında bir koca bulundu. Evlendiler ve Abdülhamid tarafından kendilerine tahsis edilen Ortaköy’deki yalıya yerleştiler.

PAŞANIN ÇAPKIN OĞLU
Hadice Sultan, amcası Abdülhamid’in iki kızının, Naime ve Zekiye Sultanlar’ın Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın iki oğluyla evlenmesini bir türlü hazmedemedi. “Amcam kendi kızlarını Paşa’nın oğullarına verirken bana sıradan bir adamı lâyık gördü” diye düşünüyor, babasının tahttan indirilmesinde de amcası Sultan Abdülhamid’in parmağı olduğuna inanıyordu. Sultan hem kendisinin, hem de babasının intikamı olacağına inandığı bir plan hazırladı: Amcasının kızı Naime Sultan hemen bitişiğindeki yalıda oturuyor ve Gazi Osman Paşa’nın oğlu olan kocası Kemaleddin Paşa’nın da sık sık başka hanımlarla ilgilendiği zaten biliniyordu. Hadice Sultan, Kemaleddin Paşa’nın hanımlara olan düşkünlüğünü kullanıp Paşa’yı kendisine âşık etti ve aralarında gizliden gizliye bir mektuplaşma başladı... İki yalı arasındaki yazışmalar aylarca devam etti, sıcak ama yasak bir aşkın ifadesi olan mektuplar günün birinde her nasılsa Abdülhamid’in eline geçti ve Ortaköy’de olup bitenler bir anda bütün İstanbul’un diline düştü. Hükümdarın mektupları görmesini bizzat Hadice Sultan’ın sağladığı ve böylelikle hem kendisinin, hem de babasının intikamını aldığına inandığı söyleniyordu... Abdülhamid “padişah” ve “kayınpeder” olarak ihanete uğramıştı ve gazabı şiddetli oldu: Kızı Naime Sultan’ı Kemaleddin Paşa’dan hemen boşattı, sabık damadını bütün unvanlarını alıp Bursa’ya sürgüne gönderdi, kızını bir başkasına nikâhladı ve yeğeni Hadice Sultan’ın da yalısından dışarıya adım atmasını yasakladı. Hadice Sultan’ın rezalete tahammül edemeyen kocası Ali Vasıf Bey de karısını boşayıp kayıplara karıştı.FELÂKET DOLU HAYATLAR
Aradan beş sene geçti, Abdülhamid 1909’da tahtından indirildi, Gazi Osman Paşa’nın Bursa’da sürgünde olan oğlu Kemaleddin Paşa İstanbul’a döndü, yasak aşkı Hadice Sultan’a evlenme teklif etti ama reddedildi. Amcası Abdülhamid’in devrilmesiyle yalıdaki hapis hayatı nihayete eren Hadice Sultan, Rauf Hayreddin Bey adında bir diplomatla evlendi ve bir oğluyla bir kızı oldu. Derken, 1924’e gelindi ve o senenin 3 Mart’ında Osmanoğulları Türkiye sınırları dışına çıkartıldılar. Bu sürgün, Ortaköy’deki yalıların sâkinlerine ardarda felâketler getirecekti. Hadice Sultan’ın yeni kocası Rauf Hayreddin Bey gurbette yaşamayı göze alamadı, karısını boşadı ve Türkiye’de kaldı. Sultan sürgüne kızı Selma ve oğlu Hayri ile beraber çıktı, Lübnan’a yerleşti, oğlu orada intihar etti, kızı çok uzak bir diyâra, Hindistan’a gelin gitti ve Hadice Sultan 1938’in 13 Mart’ında Beyrut’ta tek başına, yokluk içerisinde can verdi... Aldatılan Naime Sultan bir ara Fransa’da yaşadı, geçim sıkıntısı çekmeye başlayınca Arnavutluk’a gitti ve Tiran’da 1944’teki komünist darbe sırasında ortadan kayboldu. Gazi Osman Paşa’nın diğer oğlu Nureddin Paşa da hanımı Zekiye Sultan ile beraber Fransa’ya yerleşti, son seneleri yokluk içerisinde geçti ve hayattan 1950’lerin başında ayrılmalarına kadar Pau şehrindeki bir Ermeni otelcinin yardımlarıyla yaşamaya çalıştılar. Vefatından tam 112 sene sonra başına bu hafta takke giydirilen ve mason olduğu iddia edilen Gazi Osman Paşa ile ailesinin gerçek ve hazîn öyküsü, işte böyle...

Kaynak

Gazi Osman Paşa Üzerine Söylenen Türkü:
Allah Rahmet Eylesin... Büyük Komutandı... Allah ve Vatan Sevgisini Kalbinden hiç Eksik etmezdi...


Okuduğunuz için Teşekkür Ederim...

Saygılarımla...

__________________
 
Eski 30-05-18, 17:19 #2
marifetyolcusu marifetyolcusu çevrimiçi
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺


Kişisel sayfan için teşekkürler , eline sağlık
 
Eski 30-05-18, 17:21 #3
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen marifetyolcusu Mesajı Göster
Kişisel sayfan için teşekkürler , eline sağlık
Değerli yorumunuz için Teşekkür Ederim+Rep Saygılarımla
 
Eski 30-05-18, 23:00 #4
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel sayfan için teşekkürler.
 
Eski 30-05-18, 23:03 #5
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Börü Mesajı Göster
Kişisel sayfan için teşekkürler.
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Önceden Replisin Saygılarımla...
 
Eski 01-06-18, 13:21 #6
Ersin Ersin çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel sayfanız için Teşekkürler
 
Eski 01-06-18, 13:29 #7
Arrigo Arrigo çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel sayfan için teşekkürler , Eline sağlık
 
Eski 01-06-18, 13:42 #8
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen AkumanisT Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için Teşekkürler
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Önceden Replisiniz Saygılarımla...

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Arrigo Mesajı Göster
Kişisel sayfan için teşekkürler , Eline sağlık
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Rep Saygılarımla...
 
Eski 01-06-18, 21:53 #9
RoxJashie RoxJashie çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel sayfanız için teşekkürler , elinize sağlık
 
Eski 01-06-18, 21:55 #10
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen RoxJashie Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler , elinize sağlık
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Rep Saygılarımla...
 
Eski 01-06-18, 22:00 #11
Sahipsiz Burak Sahipsiz Burak çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Eline emeğine sağlık. Kişisel sayfan için teşekkür ederim dostum.
 
Eski 01-06-18, 22:08 #12
THE Joker THE Joker çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel sayfan için teşekkürler , eline sağlık
 
Eski 01-06-18, 22:55 #13
EtiPuFF EtiPuFF çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel sayfan için teşekkürler
 
Eski 01-06-18, 23:42 #14
MeLaNKoLi MeLaNKoLi çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
 
Eski 01-06-18, 23:45 #15
Galio Galio çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel Sayfan İçin Teşekkürler..
 
Eski 01-06-18, 23:48 #16
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Sahipsiz Burak Mesajı Göster
Eline emeğine sağlık. Kişisel sayfan için teşekkür ederim dostum.
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Önceden Replisin Saygılarımla...

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen THE Joker Mesajı Göster
Kişisel sayfan için teşekkürler , eline sağlık
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Önceden Replisin Saygılarımla...

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen EtiPuFF Mesajı Göster
Kişisel sayfan için teşekkürler
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Rep Saygılarımla...

 
Eski 01-06-18, 23:48 #17
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen MeLaNKoLi Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Önceden Replisin Saygılarımla...

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Galio Mesajı Göster
Kişisel Sayfan İçin Teşekkürler..
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Önceden Replisin Saygılarımla...
 
Eski 03-06-18, 10:04 #18
brkee33 brkee33 çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel Sayfan İçin Teşekkürler.
 
Eski 03-06-18, 12:15 #19
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen brkee33 Mesajı Göster
Kişisel Sayfan İçin Teşekkürler.
Değerli Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim+Rep Saygılarımla...
 
Eski 03-06-18, 21:38 #20
PeSimiSt Kötü Adam PeSimiSt Kötü Adam çevrimdışı
Varsayılan C: ✺Eru Iluvatar~Kişisel Sayfam~Gazi Osman Paşa✺

Kişisel sayfan için teşekkürler.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
bir, gazi, osman, paşa, sultan

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 20:04
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018