Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 20-03-08, 19:48 #1
Ryder_Kingdom Ryder_Kingdom çevrimdışı
Varsayılan Comparative And Superlative


Arkadaşlar ingilizce yıllık ödevim var.Fakat araştırmalarımın yetersiz olduğunu düşünüyorum.Sizinde katkılarınızı bekliyorum.
Teşekkür Ederim.
__________________
 
Eski 25-03-08, 23:10 #2
Fireburner Fireburner çevrimdışı
Varsayılan C: Comparative And Superlative


Bir kaç bilgi buldum.Umarım işine yarar
Kod:
COMPARISON OF ADJECTIVES
SIFATLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Sıfatlar, sahip oldukları özelliklerin derecelerinin belirtilmesi bakımından (degrees of comparison - karşılaştırma derecesi) denen üç halden veya şekilden birinde bulunurlar.
 
 
1. positive degree - tabii derece
 
Bu, sıfatın şimdiye kadar gördüğümüz normal şeklidir.
 
young (genç) strong (kuvvetli)
big (büyük) useful (yararlı)
long (uzun) soft (yumuşak)
 
 
2. comparative degree - daha üstünlük derecesi
 
Bir şahıs veya şeye ait sıfatın, başka bir şahıs veya aynı sıfattan daha üstün olduğunu belirtmek için kullanılan derece şeklidir. Bunu yapmak için sıfata, kısa bir sözcükse er eklenir, uzun bir sözcükse önüne more getirilir. er ve more Türkçedeki "daha" sözcüğünün karşılığıdır.
 
younger (daha genç) brighter (daha parlak)
higher (daha yüksek) longer (daha uzun)
 
more expensive (daha pahalı) more beautiful (daha güzel)
more useful (daha yararlı) more interesting (daha ilginç)
 
 
3. superlative degree - en üstünlük derecesi
 
Bir şahıs veya şeye ait sıfatın diğer benzerleri arasında en üstün düzey- de olduğunu anlatmak için kullanılan derece şeklidir. Bunu yapmak için sıfata, kısa bir sözcükse est eklenir, uzun bir sözcükse önüne most getirilir. Ayrıca sıfatın önüne the konulur. est ve most Türkçedeki "en" sözcüğünün karşılığıdır.
 
the longest (en uzun) the youngest (en genç)
the biggest (en büyük) the brightest (en parlak)
 
the most expensive (en pahalı) the most beautiful (en güzel)
the most useful (en yararlı) the most difficult (en zor)
 
 
comparison of adjectives - sıfatların karşılaştırılması
 
positive comparative superlative
degree degree degree
 
high higher the highest
old older the oldest
small smaller the smallest
careful more careful the most careful
interesting more interesting the most interesting
expensive expensive the most expensive
 
İki heceden fazla olan sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri more, most ile yapılır.
 
İki heceli sıfatlar ya er, est eklenerek ya da önlerine more, most alarak üstünlük ve en üstünlük haline girerler. Bazıları da her iki şekilde kullanılabilirler. Bu konuda çok kesin bir kural yoktur.
 
Sonu y ve er ile biten sıfatlar er, est alırlar.
clever akıllı
cleverer daha akıllı
the cleverest en akıllı
 
pretty güzel
prettier daha güzel
the prettiest en güzel
 
holy kutsal
holier daha kutsal
the holiest en kutsal
 
ful ve re ile biten sıfatlar genellikle more, most alırlar.
 
doubtful şüpheli
more doubtful daha şüpheli
the most doubtful en şüpheli
 
hopeful ümitli
more hopeful daha ümitli
the most hopeful en ümitli
 
obscure müphem
more obscure daha müphem
the most obscure en müphem
 
Bunun dışında, aşağıdaki sıfatlar hem er, est hem de more, most ile kullanılabilirler.
 
able polite
common simple
cruel feeble
handsome noble
narrow pleasant
 
 
kurala uymayan sıfat dereceleri
 
Bazı sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri belirttiğimiz kurallar uyarınca yapılmaz. Bunların bu dereceler için ayrı şekilleri vardır.
 
 
good iyi bad kötü
better daha iyi worse daha kötü
the best en iyi the worst en kötü
 
little az many çok
less daha az more daha çok
the least en az the most en çok
 
much çok far uzak
more daha çok farther daha uzak
the most en çok the farthest en uzak
 
old yaşlı
older daha yaşlı
the oldest en yaşlı
 
Elder ve eldest sadece aynı aile içindeki iki şahsın yaşlılık dereceleri söz konusu olduğu zaman kullanılır.
 
 
sıfatların karşılaştırılmaları ile cümleler
 
Positive degree "tabii derece" comparative degree "daha üstünlük derecesi" ve superlative degree "en üstünlük derecesi" halinde bulunan sıfatların yer aldığı cümle yapılarını inceleyelim :
 
 
a. eşitlik karşılaştırması
 
Bir sıfata eşit derecede sahip olunduğunu gösteren eşitlik karşılaştırmasında sıfat tabii derecedeki haliyle yani eksiz olarak iki as arasına konulmak suretiyle cümle kurulur.
 
as ... as ... kadar
as high as ... ... kadar yüksek
 
The wall is as high as the tree. Duvar, ağaç kadar yüksektir.
Mary is as old as Ali. Mary, Ali kadar yaşlıdır.
She is as clever as your son. O, oğlun kadar akıllıdır.
I am as careful as his mother. Ben onun annesi kadar dikkatliyim.
This car is as expensive as the Bu otomobil diğer otomobil kadar
other car. pahalıdır.
These questions are as difficult Bu sorular diğerleri kadar zordur.
as the others.
Is Tom as tall as his father? Tom, babası kadar uzun mudur?
Are you as fat as my sister? Benim kız kardeşim kadar şişman
mısınız?
 
Bu tip cümlelerin olumsuz şekli bu yapıya sadece not ilavesiyle yapılabileceği gibi, ilk as yerine so da getirilebilir. Her iki şekil mümkündür. Anlam bakımından fark yoktur.
 
Your bag is as heavy as mine. Senin çantan benimki kadar ağırdır.
Your bag is not as heavy as Senin çantan benimki kadar ağır
mine. değildir.
Your bag is not so heavy as Senin çantan benimki kadar ağır
mine. değildir.
Apples are not so big as oranges. Elmalar portakallar kadar büyük
değildir.
Our teacher is not so old as your Bizim öğretmenimiz sizin öğret-
teacher. meniniz kadar yaşlı değildir.
This street is not so wide as Bu cadde diğerleri kadar geniş de-
the others. ğildir.
 
 
b. daha üstünlük karşılaştırması
 
Bir şahıs veya şeyin bir sıfata diğerlerinden daha fazla sahip olduğunu anlatmak için "daha üstünlük karşılaştırması şekli" kullanılır.
 
Sıfata er ekleyerek veya önüne more getirilerek yapılan bu karşılaştırma şekli cümlede aşağıda görüldüğü gibi kullanılır. Bu yapı için cümleye ayrıca than sözcüğü eklenir.
 
small küçük
smaller daha küçük
smaller than ... ...den daha küçük
expensive pahalı
more expensive daha pahalı
more expensive than ... ...den daha pahalı
 
A tower is higher than a house. Bir kule bir evden daha yüksektir.
Towers are higher than houses. Kuleler evlerden daha yüksektir.
She is shorter than my sister. O kız kardeşimden daha kısadır.
She is more beautiful than my O kız kardeşimden daha güzeldir.
sister.
The waiter is more careful than Garson senin oğlundan daha
your son. dikkatlidir.
Helen is not older than Mary Helen, Mary'den daha yaşlı değildir.
Are they cheaper than our Onlar bizim halılarımızdan daha
carpets? ucuz mudur?
Your English is better than mine. Senin İngilizcen benimkinden daha
iyidir.
 
 
c. en üstünlük karşılaştırması
 
Bir şahıs veya şeyin bir sıfata diğerleri arasında en fazla sahip olduğunu belirtmek için "en üstünlük karşılaştırması şekli" kullanılır. Sıfata est ekleyerek veya önüne the most getirilerek yapılan bu karşılaştırma şeklinde cümle içinde çoğu zaman in veya of bulunur.
 
short kısa
the shortest en kısa
the shortest in ... ... içinde en kısası
the shortest of ... ...nin en kısası
 
interesting ilginç
the most interesting en ilginç
the most interesting in ... ...içinde en ilginci
the most interesting of ... ...nin en ilginci
 
This is the shortest of my dresses. Bu elbiselerimin en kısasıdır.
Ted is the shortest student in Ted sınıfında en kısa öğrencidir.
his class.
Ted is the shortest student of Ted sınıfının en kısa öğrencisidir.
his class.
 
My son is the cleverest of this Oğlum bu grubun en akıllısıdır.
group.
Harry is the politest waiter in Harry bu lokantada en kibar
this restaurant. garsondur.
Ayşe is the most beautiful girl Ayşe bu köyde en güzel kızdır.
in this village.
I'll give you the most interesting Sana kütüphanemdeki en ilginç ki-
book in my library. tabı vereceğim.
This is the happiest day of my Bu hayatımın en mutlu günüdür.
life.
Erciyes isn't the highest Erciyes Türkiye'de en yüksek
mountain in Turkey. dağ değildir.
Is this the oldest church Bu Roma'da en eski kilise midir?
in Rome?
 
This is a short stick. Bu kısa bir çubuktur.
This stick is as short as a pencil. Bu çubuk bir kalem kadar kısadır.
This stick is not so short Bu çubuk bir kalem kadar kısa
as a pencil. değildir.
This stick is shorter than Bu çubuk şu daldan daha kısadır.
that branch.
This stick is the shortest stick Bu çubuk bahçede en küçük çubuk-
in the garden. tur.
 
 
karşılaştırma şekillerinin diğer kullanılış yerleri
 
Bir sıfatın gittikçe artışını göstermek için bu sıfatın daha üstünlük şekli aralarında and olmak üzere iki kere söylenir.
 
The water is getting hotter and Su gittikçe sıcaklaşıyor.
hotter. (Daha sıcak oluyor.)
The weather is getting colder Hava gittikçe soğuyor.
and colder.
She is getting fatter and fatter. Gittikçe şişmanlıyor.
The town is getting bigger and Şehir gittikçe büyüyor.
bigger.
 
Önüne more alan uzun sıfatlarda sıfat tekrarlanmak yerine more tekrarlanır.
 
The girl became more and more Kız futbol maçlarıyla gittikçe
interested in football matches. daha fazla ilgilendi.
Your daughter will be more and Kızınız gittikçe daha güzel
more beautiful. olacak.
Everything will be more and more Her şey gittikçe daha pahalı
expensive. olacak.
 
Bir sıfatın artışıyla diğerinin de buna paralel olarak artışı şöyle anlatılır.
 
The newer the better. Daha yeni daha iyi. (Ne kadar
yeniyse o kadar iyi.)
The bigger the heavier. Daha büyük daha ağır. (Büyüdükçe
daha ağır.)
The bigger the armchairs are the Koltuklar büyüdükçe daha ağır
heavier they will be. olacaklar.
The richer he gets the happier Zenginleştikçe daha mutludur.
he is.
 
Daha üstünlük dereceleri, yani er, more ile kullanılan sıfatlar aşağıdaki
gibi cümlelerde than almadan da kullanılırlar.
 
I know a better place. Daha iyi bir yer biliyorum.
Could you give me a newer Bana daha yeni bir sandalye
chair? verebilir misiniz?
You must take a smaller hat. Daha küçük bir şapka almalısınız.
This is too small; give me a Bu çok küçük; bana daha büyüğünü
bigger one. ver.
 
She is better today. Bugün daha iyi.
It will be warmer tomorrow. Yarın hava daha sıcak olacak.
The man is happier now. Adam şimdi daha mutlu.
The people were richer then. İnsanlar o zaman daha zengindi.
 
The workers made the road İşçiler yolu daha geniş yaptılar.
wider. (genişlettiler)
She made everything cleaner. Her şeyi daha temiz yaptı.
The student did his homework Öğrenci ev ödevini daha iyi yaptı.
better.
 
 
(than) ve (as)'den sonra zamir ve yardımcı fiil
 
Than ve as'den sonra şahıs zamiri geliyorsa genellikle bunu takiben cümlenin fiili tekrarlanır.
 
Gül has more money than he has. Gül'ün ondan daha fazla parası var.
We are as rich as they are. Onların olduğu kadar zenginiz.
The house is as big as his is. Ev onunki kadar büyüktür.
Ann is more beautiful than she is. Ann ondan daha güzeldir.
The children are cleverer than Çocuklar onlardan daha akıllıdır.
they are.
 
Than veya as'den sonra you veya I zamirleri geliyorsa sondaki fiil atılabilir.
 
 
He is stronger than you. O sizden daha kuvvetlidir.
She is as clever as you. O sizin kadar akıllıdır.
He has more money than I. Onun benden daha çok parası var.
He isn't as rich as we. O bizim kadar zengin değildir.
 
Son iki örnekteki I ve we sadece çok resmi konuşmalarda kullanılmakta, bunun yerine halk arasında daima me ve us tercih edilmektedir.
 
The man is shorter than me. Adam benden daha kısadır.
The tourists are not so healthy Turistler bizim kadar sağlıklı değil-
as us. lerdir.
 
Eski 22-12-09, 20:57 #3
ussal ussal çevrimdışı
Varsayılan C: Comparative And Superlative


bi kaaç jonu anlat geç sana önereceğim kitap fono englsh
 
Eski 17-02-10, 11:33 #4
bigger1 bigger1 çevrimdışı
Varsayılan C: Comparative And Superlative

comparative er gelir superlative est takısı gelir sıfatın sonuna ama sıfat uzunsa eğer comparativede more than gelir superlative de the most gelir
 
Eski 18-02-10, 22:07 #5
zerek7 zerek7 çevrimdışı
Varsayılan C: Comparative And Superlative

İstersen 5 Ornek Verebilirim kendi yazdıklarımdan

Alıntı:
Merve is the ugliest girl in my friend..
BMW is the most expensive car of the world.
Lale is the most hardworking girl in my friends.
Kerem is the tallest student in my scholl.
Aylin Turan is the best person of the world

BunLar Superlative'di.

Molly is more beatiful than Mugy.
Mygrandfather is older than my grendmother.
Jim isn't ruder than Tom.
Cüneyt Arkın is more strong than Arnold.
Mr.Öztürk is faster than Miss Brown.
Esra is taller than merve..
Benden Bu kadar kardesim umarım yardımcı olabilmisimdir aLinti deiLdir hepsi benim ornekLerim
 
Eski 24-02-10, 20:09 #6
vlkn216 vlkn216 çevrimdışı
Varsayılan C: Comparative And Superlative

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen zerek7 Mesajı Göster
İstersen 5 Ornek Verebilirim kendi yazdıklarımdanBenden Bu kadar kardesim umarım yardımcı olabilmisimdir aLinti deiLdir hepsi benim ornekLerim
teşekkürler ödevi yaptım
 
Eski 24-12-10, 14:15 #7
cokozledimseni cokozledimseni çevrimdışı
Varsayılan C: Comparative And Superlative

iki nesneyi kıyaslama konusu ve oldukça kolay. birisi daha... diğeri de en... anlamına gelir
google amca dan bu konu hakkında yardım alabilirsin biraz araştır
 
Eski 09-05-12, 22:27 #8
qarizma545463 qarizma545463 çevrimdışı
Alarm C: Comparative And Superlative

Birazda ben yazayımI spend the least time by watching TV among my friends.
The red armchair is the most comfortable piece of furniture in the room
he story on newspaper is the most unbelievable one I've ever heard.
He had the most exact memory I have ever seen
The old poor man has the hollowest cheeks I've ever seen
The apricot tree is the gentlest tree in my garden
In last year a day in August is the hottest day of the summer.
stanbul is the most expensive city in Turkey.
New York is the most popular city in the USA.
Ayşe is her eldest niece
My sister is the most carefully reader of all her friends.
Ali writes most quickly of all the students
The youngest boy woke up the earliest in the family
Plane is the fastest vehicle
his winter is the hottest winters of the last ten years.
 
Eski 09-05-12, 22:28 #9
qarizma545463 qarizma545463 çevrimdışı
Varsayılan C: Comparative And Superlative

Adım Enes O Cümleler Defterim den ßen Alındı Değil
 
Eski 09-05-12, 22:39 #10
Ruon Ruon çevrimdışı
Varsayılan C: Comparative And Superlative

Eski istek konularını gündeme getirmeyiniz lütfen.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:10
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018