Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 04-09-05, 02:54 #1
bizmo bizmo çevrimdışı
Varsayılan İnŞaat MÜhendİslİĞİ


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İLGİLİ BİLGİLER BURADA BULABİLİRSİNİZ:
İMŞAAT MÜHENDİSİ NE YAPAR?
İnşaat Mühendisliği Bölümü her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, su arıtma yapıları, atıksu arıtma tesisleri, su dağıtım ve kanalizasyon şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetim konuları ile ilgili eğitim ve araştırmalar yapar.
İNŞAAT MÜHENDİSİ HANGİ DERSLERİ GÖRÜR? ( KARAELMAS İÇİN DİĞERLERİ DE AYNIDIR BÜYÜK BİR İHTİMALLE)
TEKNİK RESİM
Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı ve kullanımı, kağıt formları,çizgi türleri, yazı normları, ölçekler, lejant gösterimi, geometrik çizimler, izdüşümler, aksenometrik çizimler, perspektif görünüşler, kot gösterimi ve taramalar, kesit çizimleri, planlar (vaziyet planı, kat planı, teçhizat planı,kalıp planı, kolon aplikasyon planı, temel planı ve detayları, kiriş kesitleri ve açılımları, donatı detayları), birleşim noktası detayları, uygulamalar.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Mühendisliğin tanımı ve kısa tarihçesi, mühendisliğe yönlendirme, inşaat mühendisliğinin tanımı, inşaat mühendisliğinin uygulama alanları, mühendislik ahlakı, tipik inşaat mühendisliği uygulamaları, mühendislik malzemeleri ve özellikleri, mekanik davranışın genel özellikleri, yıkılma yok olma problemi, mühendislikte deney, ölçme teknikleri ve hataları, veri takdimi ve verilerin analizi, teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlama, mühendislik önsezisi, seçilmiş örnekler ve teknik geziler.
MATEMATİK I
Reel kompleks sayılar, analitik geometriye giriş: Kartezyen koordinat sistemi, fonksiyonlar ve grafikler, daire ve konik kesitlerin denklemleri: Eksenlerin ötelenmesi, asimtotlar: Düzlemde vektörler, cebirsel fonksiyonların diferansiyeli (türevi): Limit, türev ve formülleri, ters ve implısit fonksiyonlar, ekstrem değerler, rolle ve ortalama değer teoremleri, extrem teori uygulamaları: Trigonometrik, logaritmik ve üstel fonksiyonlar ve türevleri
FİZİK
Mekanik vektörler, statik moment. Ağırlık merkezi. Maddesel noktanın kinematiği. Sürtünme, eğik düzlem, sürtünmeli eğik düzlemde hareket. Kinematiğin temel prensipleri. Dönme hareketinin dinamiği, merkezcil ve merkezkaç kuvvet. İş, güç. Enerji ve atalet momenti. İtme ve momentum. Cisimlerin mukavemeti, esneklik modülleri, Akışkanlar Mekaniği, hidrostatik ve aerodinamik, ısı, termometre, kalorimetre gazların ısıl özellikleri, genleşme.
KİMYA
Madde, maddenin sınıflandırılması, maddenin halleri. Atomik ve moleküler yapı. Periyodik tablonun incelenmesi. Kimyasal bağlar, Kimyasal denge, kütlenin tesiri kanunu, Stökiyometri, Redoks, gazlar kanunu, katıların genel yapı ve özellikleri. Çözünürlük, çözelti ve konsantrasyon birimleri, iyonlaşma ve dezonsiyasyon pH. Suyun pH ve teknolojisi, asitler, bazlar, elektrokimya, elektroliz, organik kimya ile ilgili temel bilgiler.
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (1 2 2)
TÜRK DİLİ I
YABANCI DİL I
BEDEN EĞİTİMİ (SEÇMELİ)
GÜZEL SANATLAR I (MÜZİK)(SEÇMELİ)
GÜZEL SANATLAR I (RESİM)(SEÇMELİ)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM
Güncel çizim programları yardımıyla her türlü yapı resim ve detaylarının (planlar, görünüşler, kesitler, tablolar, vs.) bilgisayar ortamında çizimi, çıktılarının alınması, proje düzenleme esasları, bilgisayar destekli örnek proje hazırlanması.
İNŞAAT JEOLOJİSİ
Giriş ve tanımlar, Jeolojinin gelişimi ve uğraşı alanları ile İnşaat işlerinde yararları. Yerkabuğunu oluşturan esas mineraller. Tortul, magmatik, metamorfik taşlar ve bunların mühendislik özellikleri, mühendislik işleri açısından sınıflandırılmaları ve önemleri. Jeolojik yapı ve bunların jeolojik haritaları. Heyelanlar ve kaya şevlerin duyarlılığı. Baraj, tünel ve yer altı yapıları, temel jeolojisi, Depremler ve Türkiye deprem bölgeleri. Taş ocağı işletme yöntemleri, yapı taşları ve bunlarla ilgili uygulamalar.
YAPI BİLGİSİ I
Mühendislik yapılarının tanımı ve sınıflandırılması, tuğla duvarlar ve örgü kuralları, tuğla duvarlar, hatıllar, kemerler,grobeton, sıvalar, boya ve badana işleri, yapıların zemine aplikasyonu, dilatasyon derzleri, kapı pencere gibi elemanların sistem kesit ve detayları, basit merdivenlerin dengelenmesi, çatı türleri ve çatı örtüleri, izolasyon türleri ve izolasyon malzemeleri, izolasyon detayları.
MATEMATİK II
Kutupsal koordinatlar: seriler: Taylor-Maclaurin-Binom serileri, Belirli belirsiz integral yöntemleri: yay uzunluğu, alan, dönel, yüzey alanı hesabı, sentrozol, moment hesabı ile ilgili uygulamaları: uzayda vektörler:vektörlerin diferansiyeli, silindirik ve kümesel koordinat sistemleri: Fourier serisi: Fourier integral ve formül dönüşümleri, çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmi türev, toplam diferansiyel, değişken dönüşümleri, maksimum ve minimum değerler: en küçük kareler yöntemi, katı integraller: alan hacim ağırlık merkezi, atalet momenti hesapları: diferansiyel denklemlerin tanımı.
FİZİK II
Elektrostatik, elektrik alanı, elektrik potansiyeli, sığa kondansatör. Doğru akım, elektrik direnci, ohm kanunu, elektro motor kuvvet, doğru akım devreleri, manyetizma ve elektromanyetizma. Akımların oluşturduğu manyetik alan. Elektromanyetik indüksiyon. Alternatif akımlar, ısı, sıcaklık, ısı kapasiteleri, hal denklemleri, termodinamik sistemlerde iş, termodinamiğin ikinci kanunu ve uygulamaları, entropi, optiğin temelleri, modern fiziğe giriş.
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
TÜRK DİLİ II
YABANCI DİL II
BEDEN EĞİMİ II (SEÇMELİ)
GÜZEL SANATLAR II (MÜZİK) (SEÇMELİ)
GÜZEL SANATLAR II (RESİM) (SEÇMELİ)
PROGRAMLAMA
Programlama dilleri, Algoritma ve akış şemaları, Bilgisayar ile iletişim kurma emirleri, Güncel bir programlama dilinin (BASIC, FORTRAN, C vs.) temel komutları, Bir programın derlenmesi ve çeşitli programlama örnekleri, Alt programlar.
STATİK
Mekaniğin tanımı ve bölümlenmesi. Rijit cisimler mekaniğine giriş, Düzlem kuvvetler sistemi, serbest-cisim diyagramı, bileşke kuvvet, kuvvetlerin taşınması, yayılı kuvvetler, moment kavramı, denge denklemleri, kuvvet çiftleri, uzay kuvvetler sistemi, rijit cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, düzlem kafes sistemler, kirişler ve mesnet tepkileri, kablolar, ağırlık merkezi, alan momenti, uzay kuvvetler, sürtünme.
MALZEME BİLGİSİ
Mühendislik malzemelerinin genel özellikleri ve iç yapısı, atomik dizilişler ve dislokasyonlar, Kuvvet kavramı, gerilme, şekil değiştirme, elastikiyet, Hook kanunu,elastik ve plastik davranış, viskozite, viskoelastisite, yorulma, süneklik, pekleşme, gevrek malzeme, malzemelerde sertlik, tokluk, sönümleme özellikleri, plastik, cam, seramik malzemelerin genel özellikleri.
MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK METOTLARI İstatistiğin mühendislikte önemi. Olasılık teorisi. Dağılımların parametreleri. Frekans analizi ve Parametrelerin tahmini. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Örnekleme dağılımları. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Regresyon analizi.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
Temel Kavramlar. Üretim faktörleri. Bilanço. İşletmelerin sınıflandırılması. Paranın zaman değeri ve faiz-nakit akışları denkliği. Enflasyon ve faiz-üretim ve maliyet fonksiyonları. Talep fonksiyonu ve faaliyet geliri. Maliyet, hacim-kar ilişkileri. Yönetim ve organizasyon.
MATEMATİK III
Vektörler: Tanım. Özellikler, kartezyen baz vektörleri: Skaler, vektörel, karışık iki katlı vektörel çarpmalar, lineer bağımsızlık. Matrisler: Kare, satır, sütun matrisler ve matris işlemleri: Sıfır, birim köşegen, skaler, periyodik, idem potent, involut, nilpotent matrisler, kare matrisin tersi, transpoze matris, simetrik ve antisimetrik matris. Determinantlar ve özellikleri, sarrus kuralı, bir elemanın minörü, laplace açılımı. Cramer teoremi. Bir matrisin rangı ters matrisin hesabı. Lineer denklem sistemlerinin matrislerle çözümü. Lineer dönüşümler: Taban değişim, bir matrisin karakteristik denklemi. Karekteristik kökler. Özdeğerler, özvektörler. Matrisin formları: Lineer, bilineer ve geometri: Koordinat sistemleri, düzlem, doğru, ikinci derece yüzey, Eğrisel İntegral: Tanımı, vektörel ifadesi, özellikleri : Green formülü, yüzey integral Stokes ve diverjans teoremleri.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Diferansiyel denklemlerin tanımı, Çeşitleri ve sınıflandırılması, Çözüm kavramları ve çeşitleri, Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, Bazı özel çözüm yöntemleri (Çarpanlarına ayırma, değişken değiştirme, kutupsal koordinatlara dönüştürme, mertebe yükseltme...), İkinci mertebeden denklemler, Sabit katsayılı denklemler için operatör yöntemi, Sabitin değişimi yöntemi, Değişken katsayılı diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklem sistemleri.
ATATÜRK İLKELERİ İ. TARİHİ I
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
Diferansiyel denklemlerin İnşaat mühendisliğinde yeri ve önemi. Ayrılabilir birinci dereceden diferansiyel denklemlerin inşaat mühendisliğinde uygulanması, lineer diferansiyel denklemler, birinci dereceden diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları, lineer homojen diferansiyel denklemler ve uygulamaları, ikinci dereceden ve daha yüksek dereceden diferansiyel denklemlere ait uygulamalar. Fourier serileri ve Laplace transformasyonları ile uygulamalar.
DİNAMİK
Giriş, tanımlama, maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği, Newton kanunları, dirençli hareket, noktalar sistemi, gök mekaniği, çarpışma, kütlesi değişen noktanın hareketi, iş ve enerji. İmpuls ve momentum. Rijit cisimlerin kinematiği. Rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu kinetiği. Mekanik titreşimler.
YAPI MALZEMESİ
Çeşitli yapı malzemeleri ve bağlayıcıların (Yapı çeliği, bitümlü malzeme, kil, puzolanlar, ahşap, doğal yapı taşları, mineral agregalar, kireç, alçı, çimento çeşitleri) üretimi, çeşitleri, yapıda kullanılışı. Fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin deneylerle saptanması. Betonun üretimi, sınıflandırılması, betonun denetimi, bakımı ve kalite kontrolü, Taze betonun özellikleri ve deneyleri, sertleşmiş beton özellikleri ve tahribatlı, tahribatsız deneyleri. Beton karışım hesabı.
MUKAVEMET I
Giriş. Mukavemetin dayandığı temeller. İç kuvvet. Şekil değiştirme. Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları. Şekil değiştirme enerjisi. Katı cisimlerin mekanik özellikleri. Periyodik yükleme ve yorulma. Kırılma hipotezleri. Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi. Kesit tesir diyagramları. Atalet momenti. Basit mukavemet halleri; eksenel normal kuvvet, kesme, burulma ve basit eğilme.
TOPOGRAFYA
Topografyanın tanımı. Ölçü birimleri. Ölçme hataları, haritaların sınıflandırılması. Ölçekle arazide noktaların ve doğruların belirlenmesi. Uzunlukların ölçülmesi. Dik inip, çıkma araçları. Topografya aletlerinde ortak parçalar. Teodolit. Açı ölçme yöntemleri. Poligon dizileri. Yükseklik farklarının ölçülmesi. Nivonun kullanılması ve ölçmelerinin değerlendirilmesi. Arazide boyuna ve enine kesitlerin çıkarılması. Takeometrik ölçmeler planın çizimi. Yeryüzünün gösterilmesi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon ölçmeleri. Arazi Uygulamaları.
MESLEKİ YABANCI DİL
ATATÜRK İLKELERİ İ. TARİHİ II
SAYISAL ANALİZE GİRİŞ
Sayısal hesaplamalarda hata, Lineer olmayan denklemlerin köklerinin bulunması, Interpolasyon, Fonksiyonların yaklaşık hesabı, Sayısal integrasyon, Diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler, lineer denklem sistemlerinin sayısal çözümü.
MUKAVEMET II
Kesmeli eğilme. Elastik eğri. Normal kuvvet ve eğilme. Normal kuvvet ve burulma. Eğilme ve burulma. Enerji metotları. Burkulma.
YAPI STATİĞİ I
Genel bilgiler, Yapıların tanımı, sınıflandırılması, idealleştirilmesi ve modellenmesi, izostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, kesit zorlarının hesabı, kesit zorları diyagramları, hareketli yüklere göre hesap, tesir çizgileri, izostatik sistemlerin incelenmesi, Gerber kirişleri, üç mafsallı kemer ve çerçeveler, kafes sistemler, statikçe belirli sistemlerde şekil değiştirme ve yer değiştirmelerin hesabı.
ZEMİN MEKANİĞİ I
Zeminlerin ve kayaçların tanımı, zeminlerin index özellikleri, ağırlık ve volumetrik ve plastiklik özellikleri, Zeminlerin sınıflandırılması, arazi ve laboratuar deneylerini tanımlanması. Zeminlerin kompaksiyonu. Zeminlerde su akımı, akım ağları ve çözümleri. Efektif gerilme kavramı. doygun veya doygun olmayan zeminlerde efektif gerilmeler.
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Giriş. Akışkan özellikleri. Akışkanların statiği. Akışkanların kinematiği. Akışkanların dinamiği. Potansiyel akım. Boyut Analizi.
BETON TEKNOLOJİSİ
Normal beton hakkında kısa özet, Yüksek dayanımlı beton, üretimi, sınıflandırılması, denetimi, bakımı ve kalite kontrolü. Özel betonlar (ağır beton, hafif beton, püskürtme betonu, vakum betonu, su altı betonu, masif beton). Hazır beton teknolojisi, beton katkı maddeleri ve beton üzerindeki etkileri, soğuk ve sıcak havada beton dökümü, betonun korunması, betonda çatlakların incelenmesi. Beton vibratörleri.
YAPI İŞLETMESİ MALİYETİ
Yapı ve şantiye,şantiyede yapıya hazırlık, ruhsat işlemleri, imar yönetmelikleri, ihale dosyası ve ilgili mevzuat, şantiye organizasyonu,, şantiye defterleri, iş programları, metraj ve keşif işleri, birim fiyat tarifleri, birim fiyat analizi, nakliye işleri, hakediş raporlarının hazırlanması, işveren-yüklenici arasındaki ilişkiler, sözleşmeler, tutanaklar, şantiyede emniyet tedbirleri.
HİDROLOJİ
Hidrolojiye giriş ve meteorolojik ölçümler. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu. Akım ölçümleri ve kayıtların analizi. Hidrograf analizi. Taşkın analizi.
YAPI STATİĞİ II
Hiperstatik sistemler, hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi ile hesabı, dış yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri için hesap, yer değiştirmelerin hesabı, elastik mesnetli sistemler, hiperstatik sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgileri, sürekli kirişler, hiperstatik sistemlerde en elverişsiz yüklemeler, Deplasman yöntemleri; düğüm noktaları sabit ve hareketli sistemlerin Açı ve Cross yöntemleri ile hesabı.
BETONARME I
Giriş, betonarmenin tanımı ve tarihçesi, yükler, betonun ve donatı çeliğinin özellikleri, betonarmede çözüm yöntemleri,yapısal güvenlik kavramı, taşıma gücü yönteminin temel kabulleri, betonarme davranışı, eksenel basınç etkisindeki elemanlar, eksenel çekme etkisindeki elemanlar, basit eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü ve boyutlandırılması, sürekli kirişlerin analizi ve tasarımı, kesme kuvveti etkisindeki elemanlar, kısa konsollar, aderans ve kenetlenme.
HİDROLİK
Boru hidroliği, yük kayıpları. Serbest yüzeyli akımlar ve sınıflandırması. Açık kanallarda düzgün akımlar. Açık kanallarda düzgün olmayan akımlar. Yüzeysel sıçrama. Su yüzeyinde yerel değişimler.
YOL MÜHENDİSLİĞİ I
Giriş. Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlamalar. Yolu kullananların karakteristikleri. Taşıt hareketleri ve karayolu trafiğinin genel özellikleri. Yolların kapasitesi. Yol geometrik standartlarının secimi. Geçki ve plan. Yatay kurbalar ve geçiş eğrileri. Boy kesit ve düşey kurbalar. Dever, Kent yollarının planlanması. Eşdüzey kavşakların planlanması. Alt yapının teşkili. Yolların drenajı.
ZEMİN MEKANİĞİ II
Zeminlerde uniform ve üniform olmayan gerilme analizleri. Kohezyonlu zeminlerde konsolidasyon teorisi ve uygulamaları. Kohezyonlu ve Kohezyonsuz zeminlerde kesme dayanımı ve uygulamaları. Zeminlerde yanal basınç teorisi. Şev Stabilite analizleri.
ÇELİK YAPILAR I
Giriş, Çeliğin mekanik özellikleri, güvenlik, perçinli, bulonlu, kaynaklı birleşim hesapları, Çekme çubuklarında ekler ve hesap, tek ve çok parçalı basınç çubukları, bileşik eğilme etkisindeki sabit enkesitli çubuklar. Kafes sistemler, dolu gövdeli kirişler, profil kirişler, kaynaklı kirişler, kirişlerde ekler ve mesnet teşkili, çelik çatı konstrüksiyonu, çatı elemanlarının analizi ve boyutlandırılması, rüzgar bağlantıları.
BETONARME II
Bileşik eğilme etkisindeki elemanlar, kolonlarda taşıma gücü ve boyutlandırma, narinlik etkisi, burulma momenti etkisi, burulma ve kesmeye göre tasarım, Plaklar, plakların sınıflandırılması, kirişli döşemeler, kirişsiz döşemeler. Temeller, duvaraltı temelleri, tekil temeller, tek doğrultuda sürekli temeller, istinat duvarları, perdeler, betonarme merdivenler, kolon-kiriş birleşim bölgeleri.
TEMEL MÜHENDİSLİĞİ
Zeminlerin geoteknik özellikleri. Zeminlerin mekanik ve index parametrelerin doğrudan ve dolaylı yollardan hesaplanması. Yanal Zemin basınçları ve Istinat duvarı Hesabı. Sığ temellerin çeşitleri ve hesap yöntemleri. Radye temeller ve hesap yöntemleri, Kazık Temel çeşitleri ve hesap yöntemleri. Problemli zeminlerde temel dizayn parametreleri ve hesaplanması.
BETONARME PROJESİ
Betonarme yapılarda taşıyıcı elemanların sınıflandırılması, betonarme yapılarda hareketli elverişsiz yük düzenlemeleri. Taşıyıcı elemanların yük hesabı. Deprem ve rüzgar hesabı. Betonarme yapılarda derzler. Proje hazırlama ilkeleri, yapısal tasarım , yıl içi betonarme projesi (betonarme bir binanın statik-dinamik ve betonarme hesaplarının yapılması ve bunlara ait her türlü plan ve detayların çizilmesi) hazırlanması ve takdimi.
SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I
Yeraltı suyu kaynakları ve su ihtiyacının tespiti. Suların derlenmesi. Kuyu hidroliği. Suların iletilmesi. Su dağıtım şebekeleri ve hesabı. Kanalizasyon
SU KAYNAKLARI MÜH. II
Akarsu morfolojisi. Akarsu düzenlemesi. Bağlamalar ve hesap esasları. Barajlar ve hesap esasları. Su alma yapıları. Enerji kırıcı yapılar.
DİPLOMA ÇALIŞMASI
Diploma Çalışması Yönergesi' ne göre yapılacak projelendirme, arazi çalışması, laboratuar çalışması gibi proje bütünlüğü olan bir çalışmanın hazırlanarak jüri önünde sunulması.
YOL MÜHENDİSLİĞİ II
Demir yolunun tanımlanması. Demir yolunun sınıflandırılması. Demir yolu arabaları ve özellikleri. Demiryolu taşıtlarının hareketi. Katar hareketine karşı kayan direnim kuvvetleri. Demiryolu hatlarının geometrik özellikleri. Hat genişliği. Gabari. Eğimler. Kurbalar ve dever, boykesit ve enkesit. Güzergah etüdü. Ust yapı. İstasyonlar.

SON İKİ DÖNEMDE SEÇMELİ 3 RE DERS ALIYORSUNUZ VE UZMANLAŞIYORSUNUZ... AMA YALAN UZMANŞALMAK FALAN DERSLERDE ZORUNLU SEÇMELİ ZATEN :-)

PEKİİ İNŞAAT MÜHENDİSİ BOŞ ZAMANLARINDA NE YAPAR???

İNŞAAT MÜHENDİSİ DEDİİNİZ ADAMLAR YANİ BİZLER HEP BOŞUZDUR ASLINDA... DERS YAPMAYI SEVMEYİZ... BOŞ ZAMANLARIMZDA BATAK, OKEY, ONLİNE FİFA, TAVLA, O-GAME OYNARIZ... AYRICA BEN YAPAMASAM DA BİZİM ARKADAŞLAR YAPIOLAR İİ KIZ KESERLER :-) ... PUAHH SADECE KESİOALR ZATEN..İCRAAT BİZDE :-)... NEYSE ARKADAŞLARA GECELERİ SAAT 3 TE FALAN BASKIN YAPARIZ... DEVAMI SORA....


KAYNAK: KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ PORTALI [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
__________________

Mesajı son düzenleyen bizmo ( 04-09-05 - 03:04 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-09-05, 02:57 #2
xmen3000 xmen3000 çevrimdışı
Varsayılan Cvp: İnŞaat MÜhendİslİĞİ


teşekkküler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-09-05, 13:19 #3
***dagger*** ***dagger*** çevrimdışı
Varsayılan Cvp: İnŞaat MÜhendİslİĞİ


ingilizce olunca söylediğin dersler biraz daha insanı ezici hal alıyor tabi duydugum kadarıyla...bakalım 1e geçtik nasıl olcak dediğin gibi yatacakmıyız...saol verdiğin bilgiler içinde ayrıca...konuyu açtığın iyi olmuş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-09-05, 13:25 #4
BeLL BeLL çevrimdışı
Varsayılan Cvp: İnŞaat MÜhendİslİĞİ


Güzel paylaşım.Tebrikler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-09-05, 00:58 #5
bizmo bizmo çevrimdışı
Varsayılan Cvp: İnŞaat MÜhendİslİĞİ


hani bu kadar mı inşaatçı var ya da bu kadar mı amele var??? :-) bi şeyler paylaşalım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:16
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016