Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 14-12-06, 01:06 #1
adamus adamus çevrimdışı
Varsayılan Hedef Ve DavraniŞ Yazma


HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA
HEDEFLERİN DAVRANIŞLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE DAVRANIŞ YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Hedeflerin Davranışa Dönüştürülmesinin Yararları
Hedef öğretmenin öğrencide öğretim süreci sonunda kazanmasını beklediği özelliktir. Davranış ise öğrencinin eğitim süreci içinde bu hedef doğrultusunda kendisine gelen uyarıcıya verdiği tepkidir. Dolayısı ile bu tepki (davranış) hedefi karşılamıyorsa, yani hedef davranışa dönüştürülemiyorsa, o hedefin gerçekleştiğinden, varlığından söz edilemez.
Öte yandan eğitim durumlarının düzenlenebilmesi, amaçlar ve eğitim durumlarının değerlendirilebilmesi, bunu için gerekli ölçütlerin, standartların ortaya konabilmesi; eğitim sisteminde gerekli her türlü düzenlemenin; eğitim sisteminde çalışan bireylerin değerlendirilebilmesi için davranışların belirlenmesi gereği vardır.
Hedeflerin davranış olarak ifade edilmesinin yararları şöyle sıralanabilir.
• Davranışlar öğretim standartlarının ortaya konmasında yardımcı olurlar.
• Öğrencilerin farklı davranış düzeylerinin belirlenmesini sağlarlar.
• Öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesini yönlendirirler, Öğretmen ve öğrencilerin öğretimin yönünü ve kazandırılacak içeriği açık olarak görmesini sağlarlar.
• Davranışlar daha etkili bir öğretim yönteminin seçilmesine yardımcı olurlar.
• Davranışlar geliştirilecek ölçme araçlarına ve yapılacak değerlendirmeye temel oluştururlar.
• Davranışlar öğrencinin olduğu kadar öğretmenin ve eğitim sistemindeki diğer alt sistemlerin değerlendirilmesinde ölçüt işlevi görürler
Davranış Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar
1. Yazılan davranış hangi hedefle ilgili ise o hedefin özelliklerine uygun olmalıdır. Hedef bilgi basamağında yazılırken, davranış kavrama basamağında yazılamaz. Eğer bu ilkeye uyulmazsa öğrencinin bilgi alanının hangi basamağında işlem gördüğü anlaşılamaz, dolayısıyla hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılamaz.
2. Davranış gözlenebilir, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde ölçülebilir olmalıdır. Davranış tümcelerinin sonunda “yazma, söyleme, seçip, işaretleme, eşleştirme, kesme, biçme, çizme, alma, tutma, çıkarma vb..” davranış ifade eden sözcüklerden biri bulunmalıdır. Faaliyet belirten, anlatma, hareket ettirme, vb.. ya da “yazar, çizer, keser vb..” sözcüklere yer verilmez. Çünkü faaliyet olanlar ölçülemez. Diğerleri ise sürece dönük ifadelerdir.
3. Bir davranış ifadesi açık seçik ve anlaşılır olmalıdır. Yani davranış ifadesinden herkes aynı anlamı çıkarmalıdır.
4. Her hedefin kritik davranışları belirlenmelidir. Kritik davranış hedefi karakterize eden, olmazsa olmaz olan davranıştır. Örneğin: “Şu beş davranışın tümü kritiktir, ancak en kritik olanı 3.dür.” denebilir. Bu tür davranışlar hedefe ulaşılıp ulaşılamadığının güçlü kanıtı olurlar. Bu, kritik davranışı kazanan öğrenci diğerlerini daha kolay yapabilir anlamına da gelir.
5. Davranışlar binişik değil, bitişik olmalıdır. Yani bir davranışın kapsadığı alana diğer bir davranışın kapsadığı alanın bir kısmı girmemelidir. Birinin bittiği yerde diğeri başlamalıdır.
6. Davranış ifadeleri sınırlı fakat kapsamlı olmalıdır.Örneğin “Ülkeler coğrafyası Dersinde, devletlerin siyasi yapıları ile ilgili belli başlı olgular bilgisi” gibi bir hedefin yıllık planında davranışları yazılırken “İngiltere’nin yönetim biçimini yazma/söyleme, Almanya’nın yönetim biçimini yazma/söyleme.” vb.. değil de “Verilen bir ülkenin yönetim biçimini yazma/söyleme” ifadesi kullanılmalıdır. Çünkü bu ifade hem kapsamlı hem de sınırlıdır. Fakat ünite düzeyinde iki saatte Almanya işlenecekse o zaman “Almanya’nın yönetim biçimini yazma söyleme biçiminde bir ifadeye yer verilebilir.
7. Davranışlar kolaydan zora, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru sıralanmalıdır.
8. Ayrıca öğrenme olguları biriktiren (birikik) bir süreçtir. Bu yüzden davranışlar birbirinin ön koşulu olma özelliğine uygun biçimde sıralanmalıdır (Özellikle kavrama ve daha yukarısı basamaklar için). Beceri gerektiren devinişsel alanla ilgili davranışlarda işlem basamaklarına uyulmalı, ve adım adım davranışlar sıralanmalıdır. Yani işin en mükemmel şekilde ortaya çıkabilmesi için ne kadar davranış gerekiyorsa tümü aşamalı olarak sıralanmalıdır.
9. Davranışlar öğrenciye göre olmalıdır. Normal çocuklar için belirlenen davranışlarla, özürlü çocuklar için belirlenen davranışlar aynı olmayabilir. Bu durum davranışın nitelik boyutuyla ilgilidir.
10. Davranışlar öğretmenin yapacakları değil, öğrencinin yapacaklarıdır.
11. Her davranış cümlesi bir özelliği içermelidir. Ya yazacak, ya söyleyecek,seçip işaretleyecek, eşleştirecek, bir davranış cümlesi sonunda iki özellik bulunmamalıdır. İlle de bulunması gerekiyorsa ikinci özellik ya parantez içinde ya da kesme işaretiyle verilmelidir. (Örnek: ……… yazma/söyleme.)


HEDEFLERİN AŞAMALI SIRALANMASI
Öğrencide kazandırılmak istenen özellikler çok fazla olduğundan; bu özellikleri kavrama ve tanımlama kolaylığı elde etmek için bir sınıflandırmaya gitme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İnsanın özellikleri, bilişsel (zihinsel), duyuşsal, ve bedensel olmak üzere üç temel boyutta sınıflandırılır. Buradan yola çıkılarak bireyde kazandırılacak davranışlar bu üç temel özelliği karşılayacak şekilde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) olarak sınıflandırılmıştır. Olguların basitten karmaşığa ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmasına taksonomi denir. Bilişsel Duyuşsal, Devinişsel alanın taksonomisi şöyle belirtilebilir
BİLİŞSEL ALAN DUYUŞSAL ALAN DEVİNİŞSEL ALAN
6. Değerlendirme
5. Sentez
4. Analiz
3. Uygulama
2. Kavrama
1. Bilgi
5. Kişilik
4. Örgütleme
3. Değer Verme
2. Tepkide bulunma
1. Alma
5. Yaratma
4. Beceri haline getirme
3. Yapma
2. Kılavuz denetiminde yapma
1. Uyarılma
Yukarıdaki taksonomide, bilişsel alanda zihinsel yönü ağır basan işlemler, duyuşsal alanda insanın duyuşsal-değerler alanındaki işlemler, devinişsel alanda ise insanı devinişsel faaliyete götüren işlemler basitten karmaşığa doğru, bir öncekiler bir sonrakilerin ön koşulu olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Bu taksonomiler oluşturulurken bir davranışın nasıl ve ne yolla başladığı, hangi örüntü ile ortaya çıktığı, davranışın diğer bir davranışın ön koşulu olup olmadığı; ön koşul olan davranışın ilk basamakta, ondan sonraki davranışın ondan sonraki basamakta yer alması; davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru aşamalı olarak sıralanması; bu basamaklarda davranışın nasıl bir görünüm almakta olduğu göz önünde tutulmuştur. Bu şu anlama gelir: Örneğin bir konuda bilgi basamağında ön öğrenmeler gerçekleşmeden kavrama, basamağına; kavrama basamağında işlem yapmadan uygulama basamağına geçemezsiniz. Diğer yandan bireyi geliştirmek, davranışı kalıcı hale getirmek için amaç, mümkün olduğunca daha yukarıdaki basamaklarda işlem yapmaktır. Alt sınıflarda biraz daha alt basmaklarda kalınabilir. Ancak örneğin lise yıllarında kavrama- uygulama- analiz basamaklarında, üniversitede uygulama-analiz-sentez basamaklarında işlemler yapılmalıdır.
Gerçekte bu üç özellik dolayısı ile bu boyutlarda kazandırılmak istenen davranışlar birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız gelişen davranışlar değildir. Gerçekte insanın bu özellikleri iç içe geçmiştir. Birbirinden ayrı düşünülemez. Ancak böyle bir sınıflandırma hedefleri tasnif etme kolaylığı verdiğinden kabul görmektedir.

BİLİŞSEL ALANDA HEDEF DAVRANIŞ YAZMA
Bilişsel alan zihinsel faaliyetleri, etkinlikleri içine alır. Bilişsel alanda kazandırılmak istenen hedef ve davranışlar basitten karmaşığa doğru altı basamakta kodlanmıştır.

BİLGİ KAVRAMA UYGULMA ANALİZ SENTEZ DEĞERLENDİRME
-Tanıma
- hatırlama -Tahmin etme
–yorumlama
-çevirme - Bilgilerin yeni durumlarda
kullanılması -örgütleme ilkeleri
-parçaların ilişkisi
- bütününü parçalara ayırma -Soyut ilişkiler takımı geliştirme
-plan ya da işlemler takımı önerme
-Yeni bir bütün oluşturma -dış ölçütlere göre ve iç ölçütlere göre değerlendirme
Bilgi : Temel bir basamak olan bilgi basamağı çocuğun bilgi ile ilk karşılaştığı andır. Görünce tanıma, sorunca hatırlayıp söyleme davranışlarını içine alır. Ancak bu basamakta kalan bilgi ezbere dayanan bilgidir. Dolayısı ile eğer işlenmezse çabucak unutulur. Bu basamakta kalan bilginin -öğrenme kalıcı olamadığı için- davranışa dönüşmesi beklenemez. Bu nedenle öğrenmenin bu basamakta kalması istenmez. Çünkü bu basamakta öğrenme ezber düzeyinde kalacağı, kalıcı hale gelemeyeceği için davranış değişikliği oluşmaz. Bu basamaktaki bilgiler kavrama, analiz sentez ve değerlendirme basamaklarında işlenirse kalıcı hale gelir.
Bu basamaktaki bilgiler aşamalı olarak: Kavramlar (terimler) bilgisi, olgular bilgisi, alışılar bilgisi, yönelim bilgisi, araç ve gereçler bilgisi, sınıflandırmalar bilgisi, ölçütler bilgisi, yöntem bilgisi, ilke ve genellemeler bilgisi, kuram ve yapılar bilgisi olarak sıralanır.
Bilgi düzeyinde hedef yazarken cümlenin sonuna, “bilgisi, hatırlayabilme, tanıyabilme” sözcüklerinden biri gelmeli, davranışlar belirlenmeli ve sınırlama konmalıdır. Bilgi düzeyinde hedef davranışa çevrilirken, cümlelerin sonuna yazma/ söyleme, seçip işaretleme, eşleştirme doldurup yazma gibi söz ya da sözcük öbekleri getirilmelidir.
Kavramlar (terimler) Bilgisi : Kavramlar (terim) bir konu alanında özel anlam taşıyan sözcüklerdir. Dağ, ova coğrafya alanının; şiir, roman edebiyatın, etkinlik sözcüğü okul öncesi eğitimin birer kavramıdır, terimidir.
Hedef : Sosyal Bilgiler Dersi ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
Davranış : Verilen bir tanımın doğru ya da yanlış olduğunu yazma/söyleme
Verilen bir kavramın tanımını, bir dizi tanım arasından seçip işaretleme
Olgular Bilgisi : Olgu, olmuş olan şey anlamındadır. Suyun buharlaşması, bir icat olgu olduğu gibi, bu icadı yapan kaşifin kendisi de bir olgudur. Tek tek olgulardan genellemelere gidilir. Demir ısınınca genleşir, bakır da öyle; öyle ise “metaller ısınınca genleşir” genellemesi yapılabilir.
Hedef : Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili belli başlı tarihi olgular bilgisi
Davranış : Tarihi olguyla ilgili verilen bir bilginin doğru ya da yanlış olduğunu yazma/söyleme.
Zamanı belirtilen tarihi olguyu bir dizi olgu arasından seçip işaretleme
Araç- Gereçler Bilgisi : bazı konu alanlarında araç ve gereç kullanma çok önemlidir. Örneğin fizik, kimya, biyoloji derslerinde laboratuar aletleri, coğrafya dersinde harita atlas, küre, Tarih dersinde tarih şeridi gibi araçlar kullanılır. Bu araçların bilgisini önceden öğrenciye vermek gerekir.
Hedef : Hayat Bilgisi Dersinde kullanılan belli başlı araç-gereçler bilgisi.
Davranış : Gösterilen araç-gerecin ismini yazma/ söyleme.
Gösterilen araç-gerecin ne işe yaradığını yazma / söyleme
Alışılar Bilgisi : Alışı, kullanıla kullanıla alışkanlık haline gelmiş olan şeydir. Örneğin noktalama işaretleri birer alışı olarak değerlendirilebilir. Uluslar arası semboller, formüller, işaretler de alışı olarak değerlendirilebilir.
Hedef : Sos. Bil. Dersinde harita okuma ile ilgili temel alışılar bilgisi.
Davranış: Verilen bir kavramın karşılığı olan simgeyi, bir dizi simge arasından seçip işaretleme.
Verilen bir simgenin karşılığı olan bir kavramı, bir dizi kavram arasından seç. İşaretleme
Yönelim Bilgisi : Her konu alanında bilgilerin kendilerine göre yönelim tarzı vardır. Bazen, sıra ve dizilerden yararlanılır. Özellikle mesleki eğitimde bu sıra ve diziler daha belirgin ve fazladır. Örneğin etek dikmenin basamakları vardır. Tarih dersinde olayların kronolojik sırası vardır.
Hedef : Sos. Bil. Dersi ile ilgili belli başlı tarihi olguların kronolojik sırasını hatırlayabilme.
Davranış : Verilen tarihi olguların doğru sıralanışını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
Karışık halde verilen bir dizi tarihi olguyu kronolojik sıraya koyup yazma/ söyleme.
Sınıflamalar Bilgisi : Konular daha iyi anlaşılması, kavranması için sınıflandırılır. Konu alanında sınıflandırılmalar varsa bunların öğrenciye verilmesi gerekir.
Hedef : Sosyal Bilgiler Dersinde ilimizi tanıyalım ünitesinde geçen temel sınıflamalar Bilgisi.
Davranış : Mevcut yerleşim yerlerini il, ilçe, bucak köy olarak sınıflayıp yazma/söyleme.
İlimizdeki ulaşımı kara, deniz, hava ve deniz yolları olarak sınıflayıp yazma/söyl.
Ölçütler Bilgisi: Bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliği olarak tanımlanabilir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmede kullanılır.
Hedef : Bir resmin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri hatırlayabilme
Davranış : Bir resmin değerlendirilmesinde, kullanılan malzeme ile ilgili ölçütleri yaz./söyleme.
Bir resmin değerlendirilmesinde kullanılan estetik ölçütleri yazma / söyleme.
Yöntem Bilgisi : Yöntem gerçeğe en kısa yoldan ulaşmak için işe koşulan zihinsel ve işlemsel süreçlerdir. Her alanın kendine özgü bilgi edinme yolları, yöntemleri vardır. Bir de tüm alanların kullandığı ortak yöntemler vardır.
Hedef : Matematik Dersinde üç basamaklı iki sayının çarpımında kullanılan yöntemler bilgisi.
Davranış : Üç basamaklı iki sayının çarpımında kullanılan yöntemin basamaklarını sırasıyla yaz/söyleme. / Üç basamaklı iki sayının çarpımında kullanılan yöntemin her basamağında neler yapılacağını yazma/söyleme.
İlke ve Genellemeler : İlkeler neden sonuç ilişkisini belirten önermelerdir. Genellemeler ise benzer olayların içinden çıkartılan ortak özellikler, ortak durumlardır. Örneğin “Bireyin içinde yaşadığı ekonomik, sosyal, psikolojik koşullar onun düşüncesini de belirler.” Bu bir ilke ve aynı zamanda da genellemedir. “Su yüz derece ısıtılırsa kaynar” bu da bir genellemedir. Olgu ve olaylar ilke ve genellemelerle somut bir biçimde ifade edilir. Bu ilkeleri bilmeden o konu alanındaki olay ve olgular açıklanamaz.
Hedef : Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili belli başlı ilkeler bilgisi.
Davranış : Verilen bir ilkenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma/söyleme.
Bir toplumsal olgu ile ilgili genel ilkeyi yazma / söyleme.
Kuram ve Yapı Bilgisi : Her konu alanında, çeşitli basamaklarda elde edilen bilgiler yolu ile, konu alanının tümünü ya da bir bölümünü açıklamaya çalışan bilgiler kuram olarak adlandırılır. Kuramlar genellikle bir çok kanuna ve ilkeye dayanır. Fizikte dalga boyu kuramı, parçacıklar kuramı vb..
Hedef : Biyoloji Dersinde canlıların oluşumu ile ilgili belli başlı kuramlar bilgisi.
Davranış : Verilen bir kuramın genel özelliklerini yazma/ söyleme.
Canlıların oluşumunu açıklayan kuramı yazma söyleme.
Kavrama : Özümleme, sindirme, kendine mal etme demektir. Bu basamakta bilgi düzeyinde kazanılan davranışı öğrenci özümsediğini, kendine mal ettiğini, anlamı yakaladığını gösterebilmelidir. Kavrama basamağında işlem gerçekleşmesi için bu basamakta, bilgilerin bir şekilden başka bir şekle çevrilmesi, bilginin transfer edilmesi gerekir. Öğrenci bir olgunun nedenini, niçinini, nasıl ve niye olduğunu, kendi cümleleriyle gerekçe göstererek açıklayabilmeli, örnek verebilmelidir; verilerin geçmişini geleceğini tahmin edebilmelidir. Bu basamak kendi içinde çevirme , yorumlama, öteleme aşamalarında gerçekleşir
Çevirme : Sözcüklerle grafik gösterimle ifade edilmiş bir olayın, düşüncenin bir başka biçimiyle ifade edilebilmesi anlamına gelir. Örmeğin bir bilgi grafiğe çevrilir, ya da bir grafik yazıya dökülür. Çevirme anında bilginin anlamının bozulmaması gerekir.
Hedef : Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili belli başlı bilgileri istenilen anlatım biçimine çevirme.
Davranış : Verilen bir tabloyu, grafiği özetleyip yazma./Sözel verileri tablo haline getirip yazma
Yorumlama : Sözcüklerle, sayılarla, grafikle ya da bunların bir kaçı ile sunulmuş bir olay durum, ya da düşüncenin özelliklerini ya da anlamını özetleme, örneklendirme; verilenlerden genellemelere gitme anlamına gelir. Yorumlamada yeniden sıralandırma, düzenleme, ve değişik bilgiler arasındaki ilişkileri görüp anlamlandırma, açıklama söz konusudur. Bazen de bir olgu benzer bir başka olgu ile karşılaştırılarak, farklılıklar, benzerlikler ortaya konularak yorumlanır. Bir metni yorumlama, özetleme buna örnek verilebilir.
Hedef : Sosyal bilgiler dersi ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme.
Davranış : Verilen bir ilkenin nedenini yazma/ söyleme.
Verilen bir ilkeyi kendi cümleleri ile açıklayıp yazma /söyleme.
Öteleme : Nesneler ve olgular hakkında elde edilen bilgilere dayanılarak geçmiş ve gelecek durumlar hakkında kestirimler yapılması; iki veri arasındaki boşluğu doldurma anlamına gelir.Bilgi yorumlanabiliyorsa, ana fikri çıkarılabiliyorsa, bu bilgiden yola çıkarak yan düşünceler kestirilebilir, bilgi üzerinde tahminde bulunulabilir. Bir kuruluşun kar ve zararını eldeki verilerden kestirebilme bu düzeyde bir davranıştır.
Hedef : Sosyal bilgiler dersi ile verilerin belli başlı özelliklerini kestirme.
Davranış : Tablo halinde sunulan toplumsal verilere dayanarak boş bırakılan sütunda istenileni belirleyip gerekçesi ile yazma/söyleme.
Uygulama : Uygulama kavranan bilgiler üzerinde yapılır. Önceden anlaşılmış, kavranmış, kazanılmış bilgilerin yepyeni bir durumda işleme sokulması işine uygulama denir. Bu nedenle uygulama maddeleri kavrama basamağındaki hedefleri de ölçer. Bu basamakta bilgi ve kavrama basamağında kazandığı davranışlara dayanarak öğrenciden kendisi için yeni olan bir sorunu çözmesi istenmelidir. Öğrenci yalnızca bilgiyi kavradığını göstermekle kalmamalı, bilgiyi kendisi için yeni olan somut bir durumda uygulayabilmelidir. Sorun nitelik ve nicelik açısından yeni olmalıdır. Öğrenci bu sorunu çözerken ilgili ilkeleri, genellemeleri, yöntem teknikleri kullanır. Örneğin matematik dersinde öğrencinin öğrendiği dört işlemi bir problemi çözerken uygulaması, Türkçe dersinde yazım kuralları ve noktalama işaretlerini kullanabilmesi uygulama basamağında bir işlem olarak değerlendirilebilir.
Hedef : Matematik dersinde dört işlem gerek-tiren belli başlı problemleri çözebilme.
Davranış : Dört işlem gerektiren problemde verilenleri yazma/ söyleme. Problemin çözümü için gerekli işlem sırasını yazma/ söyleme.
ANALİZ : Bir bütünü parçalarına, parçaların özelliklerini bozmadan ayırmadır. Bu basamakta kendi içinde üç aşamada gerçekleşir.
Öğelere dönük analiz: Bir bütünün öğelerini tanıma ya da sınıflama anlamına gelir. Örneğin verilen bir cümlenin öğelerini gösterme bu düzeyde gösterilmiş bir davranıştır.
Hedef : Türkçe Dersinde verilen bir cümleyi öğelerine ayırabilme.
Davranış : Verilen bir cümlenin öğelerini bulup gösterme / seçip işaretleme.
İlişkilere dönük analiz : Eğer analiz bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri, bir öğenin diğer öğelerle tutarlılığını konu alıyorsa, ya da öğeler arasındaki ilişkilerin ana düşünce, tezle olan ilgisini ortaya çıkarmaya dönükse bu ilişkilere dönük analizdir.
Hedef : Bir metindeki düşünceler arasındaki ilişkileri belirleyebilme.
Davranış : Bir metindeki düşünceler arasındaki ilişkileri belirleyip yazma.
Örgütleme ilkelerine dönük analiz : Eğer analiz, parçaların bir bütün oluşturabilmek için nasıl bir araya geleceğini konu alıyorsa buna örgütlenme ilkelerine dönük analiz denir.
Hedef : Planlı bir paragraf oluşturmak üzere cümlelerin nasıl düzenleneceğini bulabilme.
Davranış : Planlı bir paragraftaki giriş gelişme sonuç cümlelerinin özelliklerini yazma/söyleme
Planlı bir paragraf için giriş-gelişme-sonuç cümlelerinin nasıl bir araya getirileceğini yazma
SENTEZ : Öğeleri belli ilişki ve kuralara göre birleştirip bir yeni bütün oluşturma işidir. Belli bir gözlem, görüş, öneri ve düşüncelerin içinden yeni bir yöntem, yeni bir model ortaya çıkarabilme işidir. Bu basamak duyuşsal alandaki “bir değer ya da değerler sistemiyle nitelenme; devinişsel alanın yaratma basamakları ile iç içedir. Örneğin bir öğrencinin kompozisyon yazmaya çalışması, öğretmenin kendi ders planlarını hazırlaması sentez düzeyinde gerçekleşen davranışlardandır. Sentez düzeyi kendi içinde “Özdeşsiz Bir Bütün Oluşturma.” “Bir Plan ya da İşlemler Takımı Oluşturabilme” “Soyut İşlemler Takımı geliştirme” gibi üç basamağa ayrılmıştır.
Özdeşsiz Bir Bütün Oluşturma : Kişinin kendine özgü, yeni bir bilgi türü, yeni bir bütün oluşturma işidir.
Hedef : Matematik Dersinde dört işlemle ilgili problem oluşturabilme.
Davranış : Problemin amacını belirleyip yazma / Problemin verilerini belirleyip yazma
Problemin işlemleri için gerekli zamanı belirleyip yazma / Ön deneme yapma
Bir Plan ya da İşlemler Takımı Oluşturabilme : Bir iş üretilirken alışılagelen plan ya da işlemler takımı dışında, yeni bir orijinal plan ya da işlemler takımı oluşturmaktır. Yani işlenecek yeni bir düzenek yeni bir işlem yolu ortaya koymaktır.
Hedef : Yeni bir giyim üretimi tekniği geliştirebilme.
Davranış : Bilinen tekniklerin yetersizliklerini belirleyip yazma
Bu yetersizlikleri giderici deneceler kurma
Yeni denenceleri test etme / İşleyen yeni tekniği belirleyip yazma.
Soyut İşlemler Takımı geliştirme : Bu basamakta üzerinde çalışılan olgu ve yapıları açıklayabilecek yeni denenceler, genellemeler, kuramlar, kavramsal ya da matematiksel modeller geliştirilmesi istenir. Bu hedefler daha karmaşık ve soyuttur.
Hedef : Çocuk eğitimi için yeni bir öğrenme modeli geliştirebilme.
Davranış : Geliştirdiği taslak öğrenme modelini yeniden düzenleyip yazma.
DEĞERLENDİRME: Bilgileri kontrol edeceğimiz ölçütlerle karşılaştırarak bir yargıya varma işidir. Değerlendirme bilinçli olmalı nesnel ölçütlere, kural ve ilkelere dayandırılmalıdır. Bu basamakta bilişsel, duyuşsal devinişsel alanlarla ilgili ürün ya da süreçlerin hem kendi içinde hem de kendi dışındaki özellikler açısından değerlendirilmesi; yani ölçütlere vurulup bir yargıya varılması istenir.
İç ölçütlere göre değerlendirme : Bir bilişsel, duyuşsal, ya da devinişsel ürünün kendi içindeki mantıksal tutarlılığı ve doğruluğu kendi iç yapısından doğan ilke ve genellemelere uygunluğu, akıcılığı gibi özelliklerin değişik boyutlarda irdelenmesi işidir. Örneğin üretilen bir elbise uygulanan modele uygunluk renk, desen özellikleri, kumaşın, dikiş tekniğinin kalitesi gibi bakımlardan değerlendirilmesi bu basamağa girer.
Hedef : Bir resmi, olması gerekli özelliklere göre eleştirebilme.
Davranış : Resimde perspektifteki tutarlığı, gerekçe göstererek yazma /söyleme.
Dış ölçütlere göre değerlendirme : Bilişsel, duyuşsal, devinişsel alanlarla ilgili bir ürün, kullanılan araç gereçler, izlenen yollar, teknikler, sanat anlayışları, iş ve işlem basamakları, ekonomiklik, amaca uygunluk, dayanıklılık, verim ve güç açılarından değerlendirilebilir. Ayrıca bir diğer bir ürün ya da ürünlerle karşılaştırılabilir
Hedef : Bir resmi, yazarının benimsediği sanat anlayışı açısından değerlendirme.
Davranış: Bir resmin, ressamının sanat anlayışı açısından uygunluğunu, gerekçe göstererek yazma.


DUYUŞSAL ALANDA HEDEF VE DAVRANIŞ YAZMA
Duyuşsal alan çocukta çok erken yaşlarda gelişmeye başlar, uzun bir zaman diliminde gelişir. Bu alanda sağlıklı gelişme uygun bir çevre uygun bir çevre gerektirir. Çevredeki tutarsızlıklar bireyin duyuşsal alanında çelişkilere yol açar. Bu durum ileride kişilik bozukluklarına yol açabilir. Duyuşsal özellikler:
1. Erken yaşta kazanılmaya başlanır.
2. Uzun sürede kazanılır.
3. Çevreyle tutarlı bir etkileşimde bulunmayı gerektirir.
4. Duyuşsal alan diğer alanlarla çok sıkı ilişki içindedir. Diğer alanlara bir temel olma özelliğindedir.
Duyuşsal alanın beş basamağa ayrılır.
ALMA : Bu basamakta birey uyarılara dikkat eder, almaya isteklidir. Birey nesne ve olguların farkında olmazsa, ona karşı bilişsel, duyuşsal, devinişsel, sezgisel bir davranış geliştiremez. Bu basamakta davranışlar bilişsel alanın bilgi basamağı ile iç içedir. Bilmenin içinde farkında olma vardır, ancak bilme farkında olmaktan daha üst düzeyde bir davranıştır. Bu basamak; Farkında olma, Almaya açıklık, Kontrollü Seçicilik ve Dikkat alt düzeylerde gerçekleşir. Bu basamakta hedef yazarken hedef ifadesinin sonuna “farkında oluş, dönüklük, duyarlılık, seçicilik, gibi ifadeler bulunur. Davranış cümlelerinin sonunda ise yazma, söyleme, eşleştirme gibi ifadeler bulunabilir.
Farkında olma: Bu basamakta birey nesne ve olgudan gelen uyarıcıya dikkat eder.
Hedef : İlimiz, bölgemiz, yurdumuzla ilgili temel olguların farkında oluş.
Davranış : En önemli toplumsal sorunları yazma/ söyleme
En önemli toplumsal sorunları bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme
Almaya açıklık : Bu düzeyde birey uyarıcıya yönelir.
Hedef : Farklı inanç ve kişileri dinlemeye dönüklük.
Davranış : Konuşanın sözünü kesmeden dinleme.
Kontrollü Seçicilik ve Dikkat : Bu düzeyde birden fazla uyarıcıdan birine ya da bir kaçına yönelir.
Hedef : Alanıyla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş.
Davranış : Alanıyla ilgili sürekli temel yayınların adlarını listeleyip yazma/söyleme.
Son çıkan yayınların arasından alanı ile ilgili olanların adını yazma/söyleme.
TEPKİDE BULUNMA : Bu basamakta kişi uyarıcıya karşı bir ilgi duymaya başlar. Uyarıcıya bilinçlice tepki vermeye başlar. Uyarıcı ile ilgilenir. Uyarıcıyı arar onunla birlikte bulunmaya istek duyar, bundan zevk alır. Bu basamakta hedef yazarken hedef cümlesinin sonuna “ razı oluş, gönüllü oluş, zevk alış,” gibi ifadeler kullanılır. Alt basamakları şunlardır: Tepkide uysallık, Tepkide isteklilik, Tepkide doyum
Tepkide uysallık : Bu basamakta tepkinin uyarına gitmek söz konusudur. Uyarıcıya karşı direnmez, fakat açık bir isteklilikte yoktur.
Hedef : Arkadaşları ile çalışırken birlikte alınan kurallara razı oluş.
Davranış : Çalışmalara verilen zamanda gelme.
Demokratik olarak alınan kararlara uyma..
Tepkide isteklilik : Birey uyarana karşı gönüllüce tepkide bulunmaya başlar. Tepki kişi tarafından hiçbir zorlama olmadan gönüllü olarak seçilmiştir. Bu basamağa kadar gelişen bütün süreçlerde birey uyarana karşı “ilgi” halindedir. Oysa bu basamaktan itibaren ilgi uyarana karşı bir tutum haline dönüşmeye başlar.
Hedef : Boş zamanlarında resim yapmaya isteklilik
Davranış : Resim yapmak istediğini söyleme .
Resim yapmak için zaman ayırma.
Tepkide doyum : Birey uyarıcıya karşı severek, zevk alarak doyuma ulaşacak davranışlar göstermeye başlar. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür, sıkılır, pişmanlık duyar.
Hedef : Kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış.
Davranış : Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma.
DEĞER VERME : Bireyin uyarıca karşı tepkisi bu basamaktan itibaren artık bir kararlılık halini almaya başlar. Artık bireyin uyarana ne tutum takınacağı belli olmaya başlamıştır. Bu basamakta hedef yazılırken hedef cümlesinin sonuna “düşkünlük, süreklilik, adanmışlık, takdir ediş, kendini veriş, kendine iş ediniş” gibi ifadeler getirilmelidir. Bu basamakta da işlemler; bir değeri kabullenmişlik, değeri üstün tutma, bir değere adanmışlık gibi düzeylerde gerçekleşir.
Bir Değeri kabullenme : Kişi bu basamakta, toplumsal olgulara karşı değer biçer, ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duygusal tepkiyi gösterebilir. Davranış bir inanç gibi ortaya çıkabilir; fakat zamanla uyarana verilen değer değişebilir.
Hedef : Yurtta barış, dünyada barış ilkesinin önemini takdir ediş.
Davranış : Bu ilkeyle ilgili gazete ve dergilerde çıkan yazıları okuma.
Değeri üstün tutma : Toplumca oluşturulan değer yargılarından birini diğerlerine tercih etme, onlardan daha üstün tutma söz konusudur. Bu basamakta kişi bu değerlerin peşine düşer, onu arar, ona zaman ayırır. Bireyin davranışları artık sürekli ve kararlıdır.
Hedef : Her türlü eleştiriye açık oluş.
Davranış : Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme / Kendini eleştirenlere küsmeme.
Bir değere adanmışlık : Kişi bu basamakta bir değer için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. Başkalarını da bu değerin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. Burada kişi değerle özdeşleşmiştir denebilir. Değer kişi için bir inanç olmaya başlar ve yaşamı bununla dolar.
Hedef : Yurtta barış, dünyada barış ilkesini savunma.
Davranış : Yurtta barış, dünyada barış ilkesini savunan konuşmalar yapma.
ÖRGÜTLEME : Bu basamakta birey yeni değerler, duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. Bu basamağa kadar hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan değerleri benimsemiş, savunmuştur, oysa bu basamakta hem başkalarınca, hem toplumca oluşturulan değerleri hem de kendisinin benimseyip savunduklarını irdeler. Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. Ve giderek kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. (bir nevi sentez)
Bu basamakta hedef cümlelerin sonunda : “ kararlı oluş, kararlılık gibi ifadeler yer alır. Davranış yazarken ise “her zaman, her durumda, sorma, teşekkür etme, kızmama, darılmama, savunma, özgün davranma, tutarlı olma” gibi söz öbeklerine yer verilebilir. Bu düzey iki basamağa ayrılır :Bir değeri kavramsallaştırma, Bir değer sistemi örgütleme.
Bir değerin kavramsallaştırılması : Birey bu basamağa kadar kazandığı etkilendiği tüm duygusal değerleri ayrıştırıp inceler. Sonra benimsediği değere yeni bir anlam verir. Bu eskinden tümüyle farklı değildir, fakat eskisi gibi de değildir. Değer gelişmiş, zenginleşmiştir. Yani değer kavramsallaştırılmıştır.
Hedef : Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş.
Davranış : Eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme
Yapılan eleştirilere göre, gerekiyorsa davranışlarını değiştirme.
Bir değer sistemi örgütleme : Bu basamakta kişi benimsediği ya da çevresinde oluşan bir çok değeri irdeler, araştırır,inceler ve bir senteze varırı. Sentez sonucu oluşan değer, kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Bu basamaktaki tutarlılık, başka değerler sistemiyle etkileşime girebilir. Bu etkileşimin sonucunda kişi yeniden bir senteze varabilir. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir. Çünkü bu basamakta bireyin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanır.
Hedef : Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık.
Davranış : Mesleki sorunlarını giderici yeni değerler oluşturana dek sürekli çalışma.
Gerekli kişilere yeni değerleri kabul ettirme.
DEĞERLE NİTELENMİŞLİK : Değerler ve duygular gelişir ve davranış ilkesi haline gelir. Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. Bir bakıma dünya görüşünü yaşam anlayışını ortaya koyar. Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “ alışkanlık haline getiriş, kişiliğe sahip oluş vb..” gibi ifadeler yer almalıdır. Davranış cümlelerinin sonunda ise “her zaman, her durumda, sürekli olarak yapma, gözden geçirme” gibi söz öbekleri kullanılmalıdır. Bu düzey iki alt basamağa ayrılır.
Genellenmiş örüntü : Kişi belli nesne olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. Çevresini, tutumlarına, değerlerine, inançlarına göre algılayıp, yorumlayabilir. Kendine özgü değerlere göre davranabilir.
Hedef : Yasalara saygılı oluşu bir alışkanlık haline getiriş.
Davranış : Haksızlığa uğradığı zaman her durumda yasal yollara baş vurma.
Yasaların gerektirdiğini her zaman yapma.
Nitelenme : Bu basamakta değer kişinin karakteri haline gelir. Birey değerle özdeşleşmiştir. Kapsam açısından değerler genişlemiş ve zenginleşmiştir.
Hedef : Tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş.
Davranış : İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrım yapmama
İnsanları hiçbir zaman kandırmama.
İnsan haklarını çiğneyenlere her zaman karşı çıkma.
Duyuşsal alanın ölçülmesi oldukça zordur. Değerlendirmede dikkatli olmak gerekir. Çocuğu değişik zamanlarda çeşitli davranışlarda gözlemek gerekir. Duyuşsal alandaki işlemler ihmal edilmemesi gerekir. Bilişsel alana verilecek önem kadar duyuşsal alanın gelişmesine de önem vermek gerekir. Farkında olma basamağından tepkide isteklik basamağına kadar bireyin uyarana karşı davranışı “ilgi” halindedir. Tepkide isteklik basamağından itibaren artık davranışlar tutuma dönüşmeye başlar. Değerle nitelenmişlik basamağında ise tutum artık dünya görüşü haline gelmiştir.


DEVİNİŞSEL (PSİKOMOTOR) ALANDA HEDEF DAVRANIŞ YAZMA
Öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. Kişi kaslarını, vücut organlarından birini ya da bir kaçını ve ya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya koyar. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş, geçici ya da öğrenilmiş olabilir. Devinişsel alanın kapsamına öğrenilmiş beceriler girer.
YARATMA
DURUMA UYDURMA

- İstenilen Nitelikte Sürede ve Yeterlilikte yapma
- İstenilen Nitelikte ve Sürede Yapma
BECERİ HALİNE GETİRME - İstenilen Nitelikte Yapma

KILAVUZ DENETİMDE - Kendi Kendine Yapma
YAPMA - Kılavuzla Birlikte Yapma
- Bedensel Kuruluş
UYARILMA - Algılama

UYARILMA : Bu basamakta kişi doğru becerilerin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. Sonra o becerileri kendisi de yerine getirmek için vücudunu istenilen konuma getirir. Bu nedenden dolayı, devinişsel alanla ilgili davranış modelleri ya da örnekleri kişiye istenilen nitelik süre ve yeterlilikte yapılarak sunulmalıdır. Uyarılma hem devinişsel alanın bilgi, hem de duyuşsal alanın alma basamağı ile iç içedir.
Bu düzey aşamalı olarak iki basamakta gerçekleşir.
ALGILAMA: Bu basamakta becerinin nasıl yapıldığı, öğrenci tarafından dikkatlice izlenmelidir. Davranış örüntülerinin, modellerinin tümünü, bir ya da bir çok duyu organı yolu ile fark etme, söz konusudur.
Hedef : Fen bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organları ile tanıyabilme.
Davranış : Verilen bir doğal maddenin ne olduğunu yazma/ söyleme.
BEDENSEL KURULUŞ : Belli bir davranış için vücudu, organları ya da her ikisini birlikte, istenilen davranışın gerektiği biçime getirme işidir. Basmaktaki davranışlar zihinsel, duyuşsal kurulma ile birlikte gerçekleşir. Fakat bu kurulma devinişsel yön kapsamında gerçekleşir.
Hedef : Bir resmin içini pastel boya ile doldurmak için bedeni hazır hale getirme.
Davranış : Pastel boyayı doğru tutabilme. / Pastel boyayı resmin içine gelecek şekilde tutabilme.
KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA : Bu basamakta bir işin ya da işlemin tümünü oluşturan işlem basamaklarının, işin gerektirdiği sıraya göre öğretmenle, ya da usta ile birlikte yapılması söz konusudur. Kılavuzlayanla birlikte yaptıktan sonra öğrenci modelin bir örneğini yapılanları göz önünde tutarak kendi kendine yapmaya yönelir. Bu nedenle bu düzeyde davranış iki basamakta gerçekleşir.
KILAVUZLA BİRLİKTE YAPMA : Karmaşık bir beceriyi öğrenci öğretmenle ya da ustayla birlikte ya da onların yardımıyla iş ve işlem basamakların uyarak, belirtilen ilkelere göre yapar. Örnek: Öğretmenin yardımıyla kasadan atlama, takla atma vb..
Hedef : Resim Dersinde bir tablonun yakın örneğini öğretmen yardımı ile yapabilme.
Davranış : Resim kartonunu istenilen ebatta ve kalitede hazırlayabilme.
Resmin benzerini kartonun üzerine öğretmen yardımı ile çizebilme.
KENDİ KENDİNE YAPMA : Bu basamakta hedeflerde öğretmenin yardımından çok, denetimi ya da gözetimi söz konusudur. Öğrenci kılavuzlayan ile yaptığı davranışı bu basamakta onun gözetiminde kendi kendine yapmaya çalışır.
Hedef : Üzerinde resim olan bir kartonu çizgilerinden kesebilme.
Davranış : Makası usulüne uygun olarak tutabilme.
Makası çizgilerin üzerinden geçecek şekilde kullanabilme.
BECERİ HALİNE GETİRME : Kişi bu basamakta davranışı beceri haline getirir. Beklenen davranışları kimseden yardım almadan kendi başına; ve işin gerektirdiği nitelikte yapmaya başlar. Giderek hem belirtilen sürede ve belirlenen yeterlilikte işi ortaya çıkarmaya başlar. Bu düzeyde davranış şu alt basamaklarda gerçekleşir:
İSTENİLEN NİTELİKTE YAPMA : Öğrenci bu düzeyde öğretmen, ya da ustadan yardım almaz, kaba dememelerde de bulunmaz. İşi istenilen nitelikte yapmalıdır. Henüz süre, malzeme ve enerjide ekonomiklik söz konusu değildir.
Hedef : Belli bir yemeği belirtilen niteliklere göre pişirebilme.
Davranış : Malzemeleri gereken miktarda ve özellikte seçebilme.
Malzemeleri yemek yapmaya hazır bir biçimde hazırlayabilme.
İSTENİLEN NİTELİK VE SÜREDE YAPMA : Giderek öğrenci istenilen kalitede, olgunlukta ve sürede yapmaya başlar. Henüz yine enerjide ekonomiklik söz konusu değildir.
Hedef : Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme.
Davranış : Hastaya ne yapacağını söyleme / Kan alınacak yeri alkollü pamukla sil.
Kanı kurallara uygun enjektörle çekme / İğneyi damardan çekme.
İSTENİLEN NİTELİK VE SÜREDE VE YETERLİLİKTE YAPMA : Bu düzeyde yapılan işte ekonomiklik, verimlilik gibi özellikler de istenir. İş hem belirlenen nitelikte ve sürede hem de beklenen ekonomiklikte yapılmalıdır. Birey hem enerjisini giderek daha ekonomik bir biçimde kullanmaya başlar, hem de elindeki malzemeyi daha ekonomik kullanır. Verimlilikte de bu nedenle artış olur.
Hedef : Yüz metreyi on üç saniyenin altında zorlanmadan koşabilme.
Davranış : Yarışın başlangıç çizgisini zamanında geçme.
Bitiş çizgisine on üç saniyenin altında ulaşma.
DURUMA UYDURMA : Kişi beceri haline getirme basamağında kazandığı davranışları, devinişsel özellikleri ağır basan yeni bir durumda da kolayca uygulayabilir. Artık kazanılan beceriler alanındaki her türlü yeni durumda taşınabilir. Örneğin keman çalan bir öğrenci, keman çalarken öğrendiklerini bir başka telli çalgı olan viyolonselde de bir iki denemeden sonra uygulayabilir. Bu basamakta devinişsel alanda ustalaşmanın söz konusu olduğu söylenebilir.
Hedef : İlk kez karşılaştığı bir modelin portresini azami yirmi beş dakikada yapabilme.
Davranış : Model karşısında çizgi sırasını saptama.
Uygun çizgileri bulup kullanabilme./ Çizgileri kontrol etme.
YARATMA : Bu basamak özellikle bilişsel alanın sentez, bir ölçüde de duyuşsal alanın nitelenmişlik basamakları ile iç içe gelişir. Fakat yine de devinişsel alan özellikleri ağırlıktadır. Yaratma, yeni bir olgu ortaya çıkarma, benzeri olmayanı yapma anlamına gelir. Orijinal, benzersiz bir ürün ortaya çıkarma işidir. Bu üründe benzerleri arasında ekonomiklik, işlevsellik, kullanılışlılık gibi özellikleri bakımından bir avantaj söz konusu olmalıdır. Öte yandan birey o ürünü istendiği zaman tekrar tekrar aynı nitelik ve vasıfta ve aynı sürede üretebiliyor olması gerekir.
Hedef : Yeni ve orijinal bir beste yapabilme.
Davranış : Bestenin ana duygusu olan motifi oluşturup müzik diliyle yazma/söyleme


__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:53
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016