Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 17-02-13, 17:38 #1
alicano0658 alicano0658 çevrimdışı
Thumbs up 9.sinif dİl anlatim testlerİ bÖlÜm 5BÖLÜM 5

TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE

TÜRKÇESİ

1)Türk dilinin ilk yazılı belgeleri Bilge Kağan döneminde diktirilen altı kitabeden oluşmaktadır.Bu kitabeler,Moğolistan’ın kuzeyinde,Baykal Gölü’nün güneyinde,Orhun Irmağı Vadisi’ndeki Koşo Saydam Gölü yakınlarında bulunmaktadır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)Altın Yaruk

B)Sekiz Yükmek

C)Yenisey Anıtları

D)Orhun Kitabeleri

E)Kutadgu Bilig

2)Türkçenin 7. ve 13. asırlarına değin uzanan dönemine ….. adı verilmektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Eski Türkçe

B)Batı Türkçesi

C)Osmanlı Türkçesi

D)Kuzey Türkçesi

E)Doğu Türkçesi

3)Orhun Kitabeleri’yle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

B)Türklere ait yazılı ilk edebi metinlerdir.

C)İşlenmiş bir yazı diliyle yazılmıştır.

D)Türk tarihi hakkında önemli bilgiler içermektedir.

E)Çincenin yoğun bir etkisi söz konusudur.

4)Türkçenin bilinen ilk sözlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kutadgu Bilig

B)Atabetü’l Hakayık

C)Divanü Lügati’t Türk

D)Divan-ı Hikmet

E)Altun Yaruk

5)17. yüzyılda Mahallileşme hareketinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A)Şairlerin farklı nazım şekilleriyle ürün verme istemesi

B)Osmanlı Türkçesi döneminde şiir dilin ağırlaşması

C)Dilin olanaklarının şiiri yazmaya elverişli olmaması

D)Divan şairlerinin,Türkçeye olan ilgisinin iyice artması

E)Türkçenin gelişerek bir edebiyat dili haline gelmesi

6)Bu dönemin yazı dili Kıpçakçadır.’Gülistan Tercümesi’ve ‘Hüsrev ile Şirin bu dönemin dil özelliklerini yansıtan eserler arasında yer alır.

Bu parçada Türkçenin hangi döneminden söz edilmektedir?

A)Batı Türkçesi

B)Doğu Türkçesi

C)Kuzey Türkçesi

D)Osmanlı Türkçesi

E)Eski Anadolu Türkçesi

7)18.yüzyılın en tanınmış divan şairlerinden biridir.Sanatçı,Damat İbrahim Paşa zamanında ‘Lale Devri’olarak adlandırılan dönemin zevk ve eğlence hayatını şiirlerine canlı bir şekilde yansıtmış,kaside ve gazelleri ile ünlenmiştir.Şiirlerinde İstanbul Türkçesini kullanmış,divan şiirinin yerli bir havaya bürünmesine katkı yapmış,’Mahallileşme’adı verilen akımının öncüleri arasında yer almıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aydınlı Visali

B)Edirneli Nazmi

C)Tatavlalı Mahremi

D)Nedim

E)Şeyh Galip

8)Türkçenin yazılı metinlerinde önceki dönemi için aşağıdakilerde hangisi söylenebilir?

A)Karanlık dönem

B)Sebk-i Hindi

C)Mahallileşme

D)Çağatay Türkçesi

E)Doğu Türkçesi

9)Türkiye Türkçesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyelenemz?

A)Batı Türkçesinin üçüncü dönemini kapsar.

B)Türk Dil Kurumu bu dönemde kurulmuştur.

C)Ortaya çıkmasında Milli Edebiyat akımı etkili olmuştur.

D)Dil,eskisine göre sadeleşmiştir.

E)Mahallileşme akımı bu dönemde başlamıştır.

10)Aşağıdakilerin hangisinde ‘Türk-i Basit’hareketinin temsilcileri birlikte verilmiştir?

A)Şeyh Galip,Nedim,Aydınlı Visali

B)Aydınlı Visali,Edirneli Nazmi,Tatavlalı Mahremi

C)Nedim,Taşlıcalı Yahya,Tatavlalı Mahremi

D)Yirmisekiz Çelebi Mehmet,Edirneli Nazmi,Şeyh Galip

E)Fuzuli,Aydınlı Visali,Tatavlalı Mahremi

11)Milli Edebiyat akımının amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklılıkları gidermek

B)Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren dil bilgisi kurallarını kaldırmak

C)Türkiye Türkçesine öteki Türk lehçelerinden giren sözcükleri çıkarmak

D)Eserlerin yazımında İstanbul halkının günlük konuşma dilini esas almak

E)Arapça ve Farsça sözcükleri Türkçede söylendiği gibi yazmak

12)….. ,Osmanlı Türkçesi döneminde yazılan eserler arasında yer alır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Kutadgu Bilig

B)Siham-ı Kaza

C)Atabetü’l Hakayık

D)Divan-ı Hikmet

E)Divan ı Lügati’t Türk

13)’Milli bir edebiyat oluşturabilmek için önce milli bir dile ihtiyaç vardır.’görüşünü benimseyen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tanzimatçılar

B)Servet-i Fünuncular

C)İkinci Yeniciler

D)Yeni Lisancılar

E) Yedi Meşaleciler

14)Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınan’Yeni Lisan’adlı makale aşağıdaki dergilerin hangisinde yayımlanmıştır?

A)Özyurt

B)Yedi Meşale

C)Genç Kalemler

D)Servet-i Fünün

E)Türk Yurdu

15)Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Çağatay Türkçesinin seçkin örnekleri arasında yer alır?

A)Divan-ı Kebir

B)Risaletü’n Nushiyye

C)Hüsn ü Aşk

D)Garipname

E)Muhakemetü’l Lügateyn

16)Divan edebiyatı,Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle ortaya çıkmış klasik bir edebiyattır.Bu nedenle kuralcı ve dilli son derece ağır bir edebiyattır.İçlerinde divan şairi Nedim’in de yer aldığı bazı sanatçılar,bu edebiyatın dilini sadeleştirmek amacıyla……akımını başlatmışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Garip

İkinci Yeni

C)Servet-i Fünun

D)Fecr-i Ati

E)Mahallileşme

17)Türk dilinin gelişimiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Türkçenin yazılı metinlerinin bulunmadığı dönemi’karanlık dönem’olarak isimlendirilir.

B)Anadolu’da bölge ağızlarının ortaya çıkışı Türklerin 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yayılmasıyla gerçekleşmiştir.

C)17. Yüzyılda ortaya çıkan’Mahallileşme’hareketinin etkileri Tanzimat’a kadar devam etmiştir.

D)Batı Türkçesi gelişimini’Kuzey Türkçesi’ve ‘Doğu Türkçesi’olmak üzere iki ana koldan sürdürmüştür.

E)Doğu Türkçesi Timur Dönemi’nde ortaya çıkmış ve bu dönemde Çağataycanın seçkin örnekleri verilmiştir.

18) ‘Ülkesini,yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti,dilini de yabancı diller boyunduruğunda kurtarmalıdır.’sözüyle Atatürk’ün dille ilgili olarak anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milli değerlerin en önemlisi olduğu.

B)Kurallarının yeniden düzenlenmesi gerektiği

C)Yabancı etkilerden korunarak özgürlüğünü kazanması gerektiği

D)Çağdaşlığın sembolü olduğu

E)Milli benliğini yitiren milletlerin diline sahip çıkamadığı

19)Dilimizin 15.yüzyılın sonlarıyla 20.yüzyılın başlarına kadarki dönemi…..olarak adlandırılır.Bu dönemde Türkçeye İslami kültürün de etkisiyle Arapça v Farsçadan çok sayıda sözcük girmiş,özellikle edebiyat dili ağırlaşmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Eski Anadolu Türkçesi

B)Doğu Türkçesi

C)Kuzey Türkçesi

D)Osmanlı Türkçesi

E)Eski Türkçe

20)Yedinci ve on üçüncü yüzyıllar arasını içe alan bu dönemde dilimiz,henüz yabancı etkilerden uzaktır.Bu nedenle de ses,biçim ve söz varlığı bakımından oldukça durudur.Dilin bu özellikleri Göktürk,Uygur ve Karahanlı metinlerinde açıkça görülür.

Bu parçadan Türkçenin hangi döneminden ya da kolundan söz edilmiştir?

A)Eski Türkçe

B)Batı Türkçesi

C)Osmanlı Türkçesi

D)Kuzey Türkçesi

E)Çağatayca

21)’Hüsn ü Aşk’adlı mesnevi hangi dönemin özelliklerini yansıtır?

A)Eski Türkçe

B)Osmanlı Türkçesi

C)Türkmen Türkçesi

D)Azeri Türkçesi

E)Gagavuz Türkçesi

22)Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş dönemi içinde yer almaz?

A)Türkiye Türkçesi

B)Gagavuz Türkçesi

C)Türkmen Türkçesi

D)Azeri Türkçesi

E)Osmanlı Türkçesi

CEVAP ANAHTARI:1-D 2-A 3-E 4-C 5-B 6-C 7-D 8-A 9-E 10-B 11-C 12-B 13-D 14-C 15-E 16-E 17-D 18-C 19-D 20-A 21-B 22-E
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:40
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016