Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 11-03-12, 17:25 #1
canerkk canerkk çevrimdışı
Varsayılan Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)


ESKİ <-------> YENİ
abide <-------> anıt
ablem <-------> belirge
abluka <-------> kuşatım
acayip <-------> yabancı
acele etmek <-------> İvmek
aceleci <-------> ivecen
Acz (aciz) <-------> düşkü
adabı muaşeret <-------> görgü
adalet <-------> tüze
adaptasyon <-------> uyarlama
adapte etmek <-------> uyarlamak
adât ve ahlak <-------> töre
adet <-------> alışkanlık, görenek
adet <-------> sayı
adli <-------> tüzel
afaki <-------> şundan, bundan
afiyet <-------> esenlik, sağlık
afsun (efsun) <-------> büyü
ahenk <-------> uyum
ahenkli <-------> uyumlu
ahenksiz <-------> uyumsuz
ahiren <-------> son günler
ahize <-------> alıcı, almaç
ahlak <-------> aktöre
ahlaki <-------> aktöresel
aidat <-------> ödenti, kesinti
aidiyet <-------> ilinti
ait <-------> değin, ilişki, ilişkin
ajan <-------> gizmen
akis <-------> yankı
akli <-------> ussal
aksan <-------> dil, vurgu
aksetmek <-------> yansımak
aksiyon <-------> belit
aktif <-------> etken, etki, eylemlemsel
aktüalite <-------> Güncellik
aktüel <-------> güncel
alaka <-------> ilgi
alakadar <-------> ilgili
alarm <-------> uyandırı
alelade <-------> olağan
alem <-------> evren
alemet <-------> belirti
alev <-------> yalım
aleyhtar <-------> karşıtçı
amatör <-------> özengeç
ambargo <-------> engelleyim
amel <-------> edim
ameli <-------> edimsel, kılgısal
ameliye <-------> işlem
amil <-------> etmen
amme <-------> kamu
amplifikatör <-------> yükselteç
amud <-------> dikme
amudi <-------> dikey
anahtar <-------> açkı
analfabet <-------> okumaz yazamaz
analiz <-------> çözümleme
anane <-------> gelenek
anarşi <-------> kargaşa, düzensizlik
ançuez <-------> hamsi ezmasi, hamsi sarması
anlaşmazlık <-------> ihtilaf
antet <-------> başlık
antitez <-------> karşı sav
antoloji <-------> seçki
antreman <-------> alıştırım
antrenör <-------> alıştırman
antrepo <-------> ara koruncak
antropoloji <-------> insanbilim
araz <-------> belirti
arkeolog <-------> kazıbilimci
arzuhal <-------> dilekçe
asa <-------> değnek
asalet <-------> soyluluk
asır <-------> çağ, yüzyıl
asri <-------> çağdaş
astronom <-------> gökbilimci
aşk <-------> sevi
atalet <-------> süredurum (Fizik)
ati <-------> gelecek, ilerisi
avans <-------> önödeme, öndelik
ayna <-------> gözgü
aynı <-------> özdeş
ayniyet <-------> özdeşlik
azap <-------> ezinç
aza <-------> üye
bagaj <-------> taşıncak, taşıncaklik
bahtiyar <-------> mutlu
baki <-------> kalımlı
bakir <-------> erdem
bakire <-------> erden
banliyö <-------> yörekent
baraz <-------> büget
bariz <-------> belirgin
basit <-------> yalınç
bazı <-------> bir takım, kimi
bedbaht <-------> mutsuz, karayazgılı
bedbin <-------> kötümser
beddua <-------> ilenç, ilenme
bedel <-------> karşılık
bedhah <-------> kötücül
beka <-------> kalım
bekraunt <-------> artyetişim
bereketli <-------> artağanlık
beyanat <-------> demeç
beyanname <-------> bildirge, bildiri
beynelmilel <-------> uluslararası
bibliyofil <-------> kitap seven
bibliyografya <-------> kaynakça
bilhassa <-------> özellikle
bilvasıta <-------> dolaylı
bina <-------> yapı
bitap <-------> argın
bitaraf <-------> yansız
biyografi <-------> yaşam öyküsü
bizzat <-------> kendi, kendin, kendim
blokaj <-------> bekletim
blöf <-------> ürkütmece
bono <-------> ödence
brifing <-------> özetlem
buhar <-------> buğu
buhran <-------> bunalım
buldozer <-------> yerkürer
burjuva <-------> kentsoylu
burs <-------> öğrenmelik
bünye <-------> yapı
bürokrasi <-------> yazçiz
bürokrat <-------> yazçizci
cahil <-------> bilisiz
casus <-------> çaşıt
cazibe <-------> Albeni, alım, çekicilik
cinayet <-------> kıya, öldürü
cins <-------> eşey
cinsi <-------> eşeysel, cinsel
ciro <-------> çevirim
civar <-------> yöre
cümle <-------> tümce
çaresizlik <-------> umarsızlık
çek <-------> ödene
dair <-------> değin, üzerine
damping <-------> düşürüm
debdebe <-------> görkem
defa <-------> kez
def'aten <-------> birden
defile <-------> giyim gösterisi
define <-------> gömü
deformasyon <-------> değiştirim
dehşet <-------> yılgı
dejenerasyon <-------> soysuzlsşma, yozlaşma
dekor <-------> bezem
dekorasyon <-------> bezemleme
delil <-------> kanıt
demogog <-------> halk avcısı
demografi <-------> nüfus bilimi
demokrasi <-------> elerki
demokratik <-------> elerksel
departman <-------> bölüm
depo <-------> korunak
depo etmek <-------> yığmak, biriktirmek
depozit <-------> önödence
dercetmek <-------> koymak, geçirmek
derece <-------> aşama
deşarj <-------> boşalım, boşalma
deşifre etmek <-------> çözmek, sökmek
devalüasyon <-------> değer düşürme
devam <-------> sürek
deveran <-------> dolaşım
devet <-------> çağrı
devir <-------> çağ, çevrim
devre <-------> çevrim(fiz), dönem
dilem <-------> ikilem
direkt <-------> dolaysız
direktif <-------> yönerge
diyalektif <-------> eytişim
doktrin <-------> öğreti
doküman <------->
döviz <-------> istence(gösteride)
dua <-------> yakarış, yakarma
düşman <-------> yağı
ebedi <-------> ölümsüz, sonrası, bengi
edebi <-------> yazınsal
edebiyat <-------> yazın
efkarı umumiye <-------> kamuoyu, halkoyu
egoist <-------> bencil
ehemmiyet <-------> önem
ehil <-------> yeterli
ehliyet <-------> yeterlik
ekonomi <-------> tutum
ekonomik <-------> tutumsal
ekseriya <-------> çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
ekseriyat <-------> çoğunluk, oy çokluğu
ekskavatör <-------> yerkazar
ekstra <-------> özüt
el'an <-------> şimdi, bugünlü günde
elastiki <-------> esnek
elastikiyet <-------> esneklik
elbise <-------> giysi
elit <-------> seçkin
emin <-------> güvenilir, güvenli
emir <-------> buyruk, komut
emniyet <-------> güvenlik, güvenirlik
emparyalist <-------> sömürgeci
emperyalizm <-------> elkoyuculuk, buyuruculuk
empresyonist <-------> izlenimci
emretme <-------> buyurma
endikatör <-------> gösterge
endirekt <-------> dolaylı
endişe <-------> kaygı
endüstri <-------> işleyim
enerji <-------> erk, güç, güre
enerjik <-------> gürel, güreli
enfreruj <-------> kızılötesi
enkaz <-------> yıkıntı
enstruman <-------> araç, çalgı
entern <-------> yetişici (hekimlik)
entresan <-------> ilginç, ilgi çekici
erozyon <-------> aşınma
esaret <-------> tutsaklık
esas <-------> asal
esef etmek <-------> acınmak
eser <-------> yapıt, yaratı
esir <-------> tutsak
eskiz <-------> taslak
esrarlı <-------> gizemli
estetik <-------> güzel duyu
eşantiyon <-------> örneklik
eşel mobil <-------> oynak ölçü
etraf <-------> çevre, dolay
evham <-------> kuruntu
ezeli <-------> öncesiz
ezilet <-------> özgü
faal <-------> etkin
faaliyet <-------> etkenlik
fabrika <-------> yapınak
fabrikasyon <-------> yapınış
fabrikatör <-------> yapınman
facia <-------> ağlatı
fakir <-------> yoksul
fakirlik <-------> yoksulluk
faktör <-------> etman
fal <-------> bakı
fani <-------> kalımsız
fantezi <-------> düşlem
faraziye <-------> varsayım
fark <-------> ayrım
farklı <-------> ayrımlı
farksız <-------> ayrımsız
farz etmek <-------> varsaymak
fatura <-------> satmaca
fayda <-------> yarar
faydalanma <-------> yaralanma
faydalı <-------> yaralı
fazilet <-------> erdem
fedakar <-------> esirgemez, özverili, özgeçili
felaket <-------> yıkım
ferman <-------> buyruk, buyrultu
fert <-------> birey
fetiş <-------> tapıncak
fevkalade <-------> olağandışı, olağanüstü
feza <-------> uzay
fikir <-------> düşünü, düşüncel
filhakika <-------> gerçekten
finanse etmek <-------> akçalamak
form <-------> biçim
fren <-------> durduraç
frigotik <-------> soğutmalı
fuel oil <-------> yağyakıt, sıvıyakıt
fultaym <-------> tamgün
füsun <-------> büyü
gafil <-------> aymaz
gaflet <-------> aymazlık
galibiyet <-------> yengi
garanti <-------> güvence
garip <-------> yabansı
gaye <-------> amaç, erek
gayret <-------> çaba
gayri ihtiyari <-------> istemsiz
gayri muayyen <-------> belgisiz, belirsiz
gayri muntazam <-------> düzensiz
gayri mümkün <-------> olanaksız
gayri müsavi <-------> eşitsiz
gayri samimi <-------> içtensizlik
gayri tabii <-------> olağandışı, olağanüstü
gazete <-------> günce
gıda <-------> besin
grafik <-------> çizge
grev <-------> işbırakımı, bırakım
greyder <-------> yerdüzler
güruh <-------> tayfa, takım, bölük
haberleşme <-------> bildirişim, yazışma
hacim <-------> oylum
hadise <-------> olay
hafif <-------> yeğni
hafıza <-------> bellek
hakem <-------> yargıcı
hakikat <-------> gerçek
hakim <-------> bilge
hâkim <-------> başat, egemen, yargıç
hakimiyet <-------> başatlık, egemenlik
hal <-------> çözüm, durum
hal çaresi <-------> çözüm yolu
hal şekli <-------> çözüm yolu
halletmek <-------> çözmek
hamle <-------> atılım
hararet <-------> ısı
hareket etmek <-------> devinmek
hars <-------> ekin
has <-------> özgü
hasıl olmak <-------> üremek
hasım <-------> yağı
hasret <-------> özlem
hassas <-------> duyar, duyarlı
hassasiyet <-------> duygan, duygulu, duyarlık
hasta <-------> sayrı
hastalık <-------> sayrılık
hat <-------> çizgi
hata <-------> yanılgı
hatip <-------> konuşmacı
hatıra <-------> andaç, anı
hatırlama <-------> ansıma
hatırlamak <-------> ansımak
hayal <-------> düş, görüntü
hayal etmek <-------> düşlemek
hayali <-------> düşsel, imgesel
hayat <-------> dirim, yaşam
hayati <-------> dirimsel, yaşamsal
hayret <-------> şaşkı
haysiyet <-------> onur, özsevi
haysiyetli <-------> onurlu
*********** <-------> onursuz
hazım <-------> sindirim
hazine <-------> gömü
hedef <-------> erek
hediye <-------> armağan
helelozni <-------> sarmalı (fizik)
hemcins <-------> türdeş
hemfikir <-------> düşündeş, oydaş
hercümerç <-------> karışıklık, kargaşalık
heterojen <-------> ayrışık
hevesli <-------> özenci
heyecan <-------> coşku
heyet <-------> kurul
heykel <-------> yontu
heykeltraş <-------> yontucu
hibe <-------> bağışlama
hicret <-------> göç, göçme
hikaye <-------> anlatı, öykü
hikaye etmek <-------> öykülemek
hile <-------> aldatıcı
his <-------> duygu
hisse <-------> pay
hissedar <-------> paydaş
hissetmek <-------> duymak, sezmek
hissikablevuku <-------> önsezi
hitabe <-------> söylev
hiyerarşi <-------> aşama, sıradüzen
hobi <-------> düşkü
hodbin <-------> bencil
holding <-------> tüm ortaklık
homojen <-------> benzeşik
homoseksüel <-------> eşcinsel
hukuk <-------> tüze
hukuki <-------> tüzel
hulasa etmek <-------> özetlemek
hurafe <-------> boşinan
husumet <-------> yağılık
hususi <-------> özel
hususi teşebbüs <-------> özel girişim
hususiyet <-------> özellik
huzme <-------> demet
hücre <-------> göze (biyoloji)
hücum <-------> saldırı, atak
hücum etmek <-------> saldırmak
hükmi şahıs <-------> tüzel kişi
hüküm <-------> yargı
hümanist <-------> insancı, insancıl
hür <-------> erkin
hürmet <-------> saygı
hürriyet <-------> özgürlük
hüviyet <-------> kimlik
ibadet <-------> tapınç
ibadet etmek <-------> tapınmak
ibret <-------> öğrenek
icap (ettirmek) <-------> gerektirme
icap etmek <-------> gerekmek
icat <-------> buluş
icra etmek <-------> uygulamak, yürütmek
içtimai <-------> toplumsal
idare <-------> yönetim
idare heyeti <-------> yönetim kurulu
idareci <-------> yönetici
idari <-------> yönetimsel
iddia <-------> sav
iddia etmek <-------> savlamak
ideal <-------> ülkü, ülküsel
idealist <-------> ülkücü
ididal <-------> ılımlılık, ölçülülük
idrak <-------> algı
idrak etmek <-------> algılama, anlamak
ifade <-------> anlatım, deyiş
iflas <-------> batkı
ifraz <-------> salgı
iftira <-------> kara çalma, karacılık
ihmal etme <-------> savsaklamak
ihmalkar <-------> savsak
ihracaat <-------> dışsatım
ihsan <-------> kayra
ihtar <-------> uyarı, uyarma
ihtimal <-------> olasılık
ihtimam <-------> özen
ihtiras <-------> tutku
ihtisas <-------> uzmanlık
ihtişam <-------> görkem
ihtiyaç <-------> gerekseme
ihtiyari <-------> istemli
ihtiyat <-------> sakıntı
ihtiyatkar <-------> sakıngan
ihtizaz <-------> titreşim
ikametgah <-------> konut
ikaz <-------> uyarı, uyarma
ikmal <-------> bütünleme
iktibas <-------> aktarma, alıntılama
iktidar <-------> erk
iktifa etmek <-------> yetinmek
iktisadi <-------> tutumsal
iktisat <-------> tutum
ilahi <-------> tanrısal
ilahiyat <-------> tanrı bilim
ilan <-------> duyuru
ilga etmek <-------> varlığını kaldırmak
ilham <-------> esin
ilham almak <-------> esinlenmek
illegal <-------> yasadışı
illüzyonist <-------> gözbağcı
ilmi <-------> bilimsel
iltica <-------> sığınma
iltica etmek <-------> sığınmak
iltihap <-------> yangı, irin
ima <-------> anıştırma
ima etmek <-------> anıştırmak
imaj <-------> görüntü, imgel
imal <-------> yapım
imalatçı <-------> yapımcı
imalathane <-------> yapımevi
iman <-------> inan, inanç
imkan <-------> olabilirlik, olanak
imkansız <-------> olanaksız
imla <-------> yazım
imtihan <-------> sınav
imtiyaz <-------> ayrıcalık
inat <-------> direnim
indeks <-------> dizin
infaz <-------> yürütüm
inhiraf <-------> açılım
inhisar <-------> tekel
inkar <-------> yadsıma
inkar etmek <-------> yadsımak
inkilap <-------> devrim
inkişaf <-------> açınma, gelişim, gelişme
insiyak <-------> içgüdü
insiyaki <-------> içgüdüsel
inşaat <-------> yapı
intiba <-------> duyuş, izlenim
intihap <-------> seçim
intizam <-------> düzen, düzenlilik
iptidai <-------> ilkel
irade <-------> istem, istenç
irsi <-------> kalıtsal
irtibat <-------> bağlantı
irtica <-------> gericilik
irticalen <-------> doğaçtan, doğaçlama
isim <-------> ad
ispat <-------> kanıtlama
ispat etmek <-------> kanıtlamak
istatistik <-------> sayılama
istibdat <-------> baskı, zorbalık
istida <-------> dilekçe
istidat <-------> anıklık
istifa <-------> çekilme
istifade <-------> ası, yarar
istifade etmek <-------> yararlanmak
istihbarat <-------> danışma, haber alma
istihlak <-------> tüketim, yoğaltım
istihsal <-------> üretim
istikamet <-------> doğrultu, yön, yönelti
istiklal <-------> bağımsızlık
istila <-------> salgın
istimlak <-------> kamulaştırma
istisna <-------> ayrallık, kural dışı
istişare <-------> danışma
isyan <-------> başkaldırı
işaret <-------> im, belgi, belirti
işaret etmek <-------> imlemek, göstermek
ithalat <-------> dışalım
itibar <-------> saygınlık
itikat <-------> inanç
itilaf <-------> anlaşma
itimat <-------> güven,
itina <-------> özen
itinalı <-------> özenli
itiyat <-------> alışkı, alışkanlık
itiyat <-------> alışkanlık
izah <-------> açıklama, anlayış
izale (etme) <-------> giderme, yoketme
izdiham <-------> yığılaşma
izolasyon <-------> yalıtım
izole etmek <-------> yalıtmak
izzeti nefis <-------> onur, özsevi
jeneratör <-------> üreteç (Fiz)
jeolog <-------> yerbilimci
jeoloji <-------> yerbilim
jurnal <-------> giz iletim
jüri <-------> seçici
kabiliyet <-------> yetenek
kabir <-------> gömüt
kabus <-------> karabasan, ağırlık basma
kadar <-------> değin, dek, denli
kademe <-------> aşama
kader <-------> alınyazısı, yazgı
kaderci <-------> yazgıcı
kafi <-------> yeter, yeterli
kafiye <-------> uyak
kaide <-------> kural
kainat <-------> evren
kalifiye <-------> nitelikli
kalite <-------> nitelik
kaliteli <-------> nitelikli
kamera <-------> sinealıcı
kamp <-------> dinlenek, toplanak
kampanya <-------> savaşım, alım-satım dönemi
kamyon <-------> yüklet
kanaatkar <-------> yetkin
kanande <-------> akıncı
kanun <-------> yasa
kanuni <-------> yasal
kaparo <-------> güvenmelik
kapital <-------> anamal
kapitalist <-------> anamalcı
kapris <-------> özenç
karakter <-------> ıra
kare <-------> dördül
kati <-------> kesin
katip <-------> yazman
katiyen <-------> kesinlik
katliam <-------> kırım
kaybetme <-------> yitirme
kaybolmak <-------> yitmek
kayıp <-------> yitik
keder <-------> üzünç
kelime <-------> sözcük
kemiyet <-------> nicelik
kere <-------> kez
kesafet <-------> yoğunluk
kesif <-------> yoğun
keşif <-------> bulgu
keyfiyet <-------> nitelik
kifayet <-------> yeterli
kifayetli <-------> yeterli
kifayetsiz <-------> yetersiz
kısım <-------> bölüm
kıstas <-------> ölçek, ölçüt
kitabe <-------> yazıt
kıyafet <-------> giyim
kıyas <-------> örneksel
kıyas <-------> ölçme, benzetme
kıyaslama <-------> karşılaştırma
kollokyum <-------> konuşu
komedi <-------> güldürü
komedyen <-------> güldürmen
komisyon <-------> yarkurul
kompleks <-------> karmaşık, karmaşa
komplike <-------> karışık
komplo <-------> gizdüzen
komposizyon <-------> düzen
konferans <-------> konuşma
konfeti <-------> saçı
kongre <-------> kurultay
konserve <-------> saklanca
konsorsiyum <-------> genortaklık
konsültasyon <-------> danışım
kontekst <-------> bağlam
kontenjan <-------> saptanca
kontrat <-------> sözleşme
kontrol <-------> denetim
kontrol etmek <-------> denetlemek
konvoy <-------> katar
kooperatif <-------> birleşke
koordinasyon <-------> eşgüdüm, ortakgüdüm
koordine etmek <-------> eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
kortej <-------> alay
kostümlü parti <-------> giyimli eğlenti
kramp <-------> kıraç
kreasyon <-------> yaratı
kredi <-------> yerenek, saygı
kritik <-------> eleştiri, tehlikeli sonuç
kriz <-------> bunalım
kudret <-------> erk (Fiz) erke, güç
kumanya <-------> azık
kupür <-------> kesik
kur'a çekmek <-------> ad çekmek
kuvöz <-------> yaşanak
kuvvet <-------> güç
küfür <-------> sövgü
kültür <-------> ekin
laboratuvar <-------> deneylik
lahiya <-------> tasarı
lakaydi <-------> ilgisizlik
lanet <-------> kargış
lanet etmek <-------> kargışlamak
lazım <-------> gerekli, gerek
liberal <-------> erkin, erkinikçi
liberalizm <-------> özel girişimcilik
lider <-------> önder
likid <-------> sıvı
lisan <-------> dil
lokavt <-------> işkapatım
lügat <-------> sözlük
lütuf <-------> kayra
lüzum <-------> gerekli, gereklik
lüzum hasıl olmak <-------> gerekmek
lüzumsuz <-------> gereksiz
mabet <-------> tapınak
macera <-------> serüven
madde <-------> nesne, özdek
maddi <-------> özdeksel, tensel
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-13, 12:30 #2
nicci34 nicci34 çevrimdışı
Varsayılan C: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)


Güzel Görünüyor kelimeler teşekkür ederim..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-05-18, 02:00 #3
Clumsy Girl Clumsy Girl çevrimdışı
Varsayılan C: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)


abla / büyük bacı
ad / isim
ada / aral / simek
aday / namzet
adres / unvan
ağırlık / salmak
ahize / destek
aile / kodak / odbaşı
akraba / kohum
akşam vakti / akşam çağı
akşama kadar / akşamacan
alan / saha
amaç / maksat
amca / emmi
anayasa / esas kanun
anı / hatıra
anıt / estelik
anlam / mana
anne / ana
ansızın / gafleten
anten / sırgavıl
araba / kölük
araç / vasıta
arka / dal
arkadaş / dost / tomdaş / yoldaş
aşama / merhale
ataerkil / atahakan
avukat / aklavcı
ayna / güzgü
ayrıcalık / imtiyaz
baba / ata
bağımsız / azat
bakan / nazır
barış / sulh
başarı / muvaffakiyet
başarılı / muvaffak
başbakan / başnazır
başhekim / başsagan
başkan / sadır
başkan yardımcısı / sadır muavini
batı / garp
bazı / ayrım
bebek / körpe
beklemek / gözlemek
bellek / yaddaş
benzemek / okşamak
beri / bu yana
bilgi / malumat
bilimsel / bilimlik / ilmî
bilinç / şuur
biraz / bir balaca
bireysel / şahsi
birkaç / bir niçe
birlikte / birge
bitki / ösümlük
bulmak / tapmak
buzdolabı / buzlatka / soğutucu
büyük / ülken
ceviz / koz / yangak
ciddi / salmaklı
cumhurbaşkanı / reisicumhur
çeşitli / muhtelif
çikolata / itimil
Çin / Hıtay
çocuk / uşak
dal / budak
dalga / tolkun
dayanıklı / devamlı
değerli / kıymetli
değinmek / dokunmak / temas etmek
deneyim / tecrübe
ders / çimke
dipnot / esletme
direkt / birbaşa
dizge / jüye
doğa / tabiat
dogal / tabii
doğu / şark
domates / kızanak
dondurma / buzkaymak
dönem / devir
durum / yağday
duygusal / duygulu / hissî
düğün / toy
dünya / cihan
düzey / seviye
eğitim / terbiye
ekmek / çörek / nan
ekonomi / denlik
elektrik / çıngı
elektron / çınca
elektronik / çıncalık
elverişli / müsait
erkek / kişi
eş anlamlı / müteradif
eşit / beraber
etki / tesir
fakat / birak
fake / feyk / gastan
feminist / hatuncu
feminizm / hatunculuk
fena / yaman
film / yanka
fiyat / paha
frekans / tezlik
genç / civan / yaş
genel / yalpı
genellikle / umumen
gibi / teki
gizli / yaşırın
görev / vazife
gram / ağram
grup / türküm
gündem / gün tertibi
güney / cenup
güvenli / tehlikesiz
güvenlik / tehlikesizlik
hafif / yüngül
hafta / yedil
hapsane / türme
hasta / kesel
hava / tenek
hekim / sagan
helikopter / buralak / dikuçar
hemşire / tıp bacısı
her zaman / hemişe
herkes / hamı
hırsız / oğru
hristiyan / nasrani
içerik / mazmun
iletişim / alaka
ilgi / alaka
ilgili / bağlı
ilginç / meraklı
ilişki / alaka
ilişkin / değişli
ilk / birinci
ilk olarak / evvela / evvelce
ilkbahar / köklem
ilkokul / iptidai mektep
imza atmak / kol çekmek
incelemek / tekşirmek
iş birliği / emektaşlık
iyi / yakşı
kadın / ayal
kamera / sınalga
kamp / düşerge
kanal / arna
kapsama alanı / ihata dairesi
kapsamak / ihata etmek
karı / avrat
karşılaştırmak / salıştırmak
karşın / karamazdan
kavram / mefhum
kedi / göcen / pişik
kendi / öz
kendisi / özü
kez / defa
kısım / hisse
kıvırcık / cingelek
kız kardeş / bacı / simil
kilit / kıfıl
kilo / geli
kilometre / çağrım
kimlik / hüviyet
kişi / şahıs / (rakamlardan sonra) nefer
kitlesel / kütlevi
kolay / asan
konu / mevzu
konuşmak / danışmak
korna / fit
koşul / şart
kötü / pis
kullanmak / işletmek
kural / kaide
kurtarmak / halas etmek
kurtulmak / halas olmak
kurul / heyet
küçük / balaca
kürtaj / uşak salma
lehçe / ağgan
lider / kösem
masal / nağıl
mercimek / yasmık
merdiven / pilleken
merkez / ortalık
meydana gelmek / baş vermek
mide / aşkazan
milyon / pekmen
morg / ölühane
müşteri / haridar
nasıl / nice
ne zaman / haçan
nedeniyle / sebebiyle
nicelik / kemiyet
nitelik / keyfiyet
nokta / çekit
nostalji / eslem
nostaljik / eslemli
o zaman / onda
okul / mektep
olağanüstü / fevkalade
olasılık / ihtimal
olay / hadise / vaka
oluşmak / teşekkül tapmak
oluşturmak / teşkil etmek
operasyon / ameliyat
oran / nispet
organ / kılgan / uzuv
otel / konakçı
oy / avaz / rey / ses / tavış
oyuncak bebek / kavırçak
öğle / günorta
öğle vakti / günorta çağı
öğrenci / okuvcu
öğrenim / tahsil
öğretim / talim
öğretmen / muallim
öksürmek / yötelmek
öksürük / yötel
ön / kabak
önce / evvel
önder / yolbaşçı
önem / ehemmiyet
önemli / mühim
örgüt / uyuşma
örneğin / mesela
özel / hususi
özel olarak / özellikle / hususen
özgü / mahsus
özgün / özünemahsus
özgür / erkin / hür
özgürlük / erkinlik / hürriyet
para / akçe / pul
pazar günü / yekşembe günü
pazartesi / düşembe
penguen / karabat
plaj / çimerlik
plan / jospar
polis / sakçı
politik / siyasi
politika / siyaset
program / bağdarlama
proje / joba
radyo / ünalgı
rağmen / karamazdan
saat / sögen
sabah / seher
sabah erkenden / seher tezden
sabaha kadar / seherecen
sadece / tekçe
sağlamak / temin etmek
sahip / iye / malik
sahte / gastan
saldırgan / tecavüzkâr
saldırı / hücum
saldırmak / hücum etmek
salı / seşembe
satranç / şahmat
savaş / harp / muharebe / vuruş
savunma / müdafaa
seçim / saylav / seçki
seçmek / saylamak
seçmen / saylavcı
selfie / görçek / özçekim / özçekmiş
sene / yıl
sergi / görkezme
serin / salkın
seyir / temaşa
seyirci / temaşabin / temaşacı
sıcak / isti
sık sık / tez tez
sınav / imtihan
sigara / çilim
sigara içmek / çilim çekmek
silah / ***** (TDK Güncel Türkçe Sözlükte 1. anlamı silahtır.)
silgi / öçürge
sinyal / çınav
sistem / dizim
sivilce / sızanak
sol / çep
sonra / keyin
sonuç / netice
soru / sual
sorumlu / cevapdih / mesul
sorumluluk / mesuliyet
soruşturma / tahkikat
soyut / mücerret
söylemek / ayıtmak
söz konusu / mevzubahis
sözcük / kelime
sunmak / takdim etmek
süre / müddet
süreç / vetire
şarkıcı / aydımcı / muganni
şimdi / hazır
şoför / haydavcı / sürücü / yöndemci
şu anda / şu tapta
tablo / keste
takvim / dallık / gündizme
tanışmak / tanış olmak
taraf / taman
tarafından / tamanından
tarihçi / müverrih
tatil / dem alış
tecavüz etmek / göğmek
tedavi / mualece
tekrar / kaytadan
tekrar tekrar / kayta kayta
telefon / alısün / çınka
televizyon / sınalgı
temel / özül
toplum / cemiyet
toplumsal / içtimai
tören / merasim
trafik / yol hareketi
trafik magandası / otoş
trafik polisi / yol sakçısı
tüm / tutuş
ulusal / ulusluk
uluslararası / beynelhalk / halkara
ücret / vergin
üçgen / üçbucak
üniversite / birdem
üretici / öndürücü
üretmek / öndürmek
ürün / önüm
üye / aza
vantilatör / yelletke
varlıklı / varlı
ve / ma
video / sın
Viyana / Beç
web / tor
web sayfası / tor beti
yabancı dil / çet el dili
yanıt / cevap
yanıtlamak / cevaplamak
yapay / suni
yardım / kömek
yarın / sabah
yasak / kadağan
yasal / kanuni
yaşam / durmuş
yatay / ufki
yavaş / asta
yavru / bala
yaya / piyade
yeni / taze
yeniden / tazeden
yenilik / tazelik
yer / orun
yetenek / kabiliyet
yıl / sene
yönetici / idareci
yönetim / idare
yönetmek / idare etmek
yurt dışı / çet el
zengin / bay
zor / çetin / kıyın
zorunlu / mecburi
züğürt / kembağal
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:41
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018