Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 01-01-08, 19:00 #1
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi


abadanlıq: imar
əbədi: ebedî, ilelebet
əbədiyyən: ebediyen
abadlıq: imar
abdal: aptal
abdəst: abdest
abırlamaq: azarlamak
abunə: abone
ac: aç
əcaib: acayip
əcəl: ecel
əcələ: acele
əcəmi: acemi
əcdad: ata, ecdat
acgöz: aç gözlü, gözü aç
acgözlü: aç gözlü
acı: acı
acışmaq: gocunmak
aciz: âciz
acmaq: acıkmak
əczaxana: eczane
açar: anahtar
açıq: açık, somut
açıqca: kartpostal
açıqgöz: açık göz
açmaq: açmak, çözmek
ad: ad, isim, unvan
ada: ada
ədəb: edep
ədəb-ərkan: görgü
ədəbi: edebî
ədəbiyyat: edebiyat
ədəbli: nazik
ədalət: adalet, hak
ədalətsizlik: mağduriyet
adam: adam, insan
adaptasiya: intibak
adaş: adaş
adət etmə: itiyat
ədat: edat
ədavət: husumet
addım: adım
adet: âdet
adi: olağan, sıradan
ədib: edip
adres: adres
ədviyyə: baharat
ədviyyət: katık
aeroport: hava alanı, hava limanı
əf edin: pardon
afərin: aferin, bravo
afiyət: afiyet
əfsane: efsane
əfsus: maalesef
əfv etmək: affetmek
əfv: af
əgər: eğer, şayet
: beyaz
ağa: patron
ağac: ağaç
ağarmaq: ağarmak
ağcaqanad: sivri sinek
ağcaqovaq: titrekkavak
ağciyər: ak ciğer
ağıl: akıl, us
ağıllı: makul, uslu, zeki
ağılsız: geri zekâlı
ağır çəkic: varyos
ağır: ağır, ağır başlı, oturaklı
ağırlıq: tartı
ağız: ağız
ağlamaq: ağlamak
ağrı: ağrı
ağrımaq: ağrımak
əhali: nüfus
əhəmiyyət: ehemmiyet, önem
ahəng: beste
əhatə etmək: kaplamak, kapsamak
əhatə: kapsam
əhl: erbap
əhliləşmiş: evcil
əhya: ihya
axirət: ahret
axırıncı: son
axışıb gəlmək: üşüşmek
əxlaq: ahlâk, moral
axmaq: ahmak, akmak, salak
axmaqlıq: hamâkat
axsaq: aksak
axşam: akşam
axtarmaq: aramak
axund: hoca
aid: ait
ailə: aile
akar yakıt: yakıt
əkin sahəsi: çiftlik
əkin: ekin
əkinçi: çiftçi
əkinçilik: tarım
əkiz: ikiz
əkmək: dikmek, ekmek
əksəriyyət: ekseriyet
əksetmək: aks etmek
əksi: aksi
əksinə: bilâkis
əks-səda: yankı
akt: tutanak
aktiv: aktif
aktrisa: oyuncu
aktual: güncel
aktuallıq: aktüalite
aktyor: oyuncu
akvarel: sulu boya
əqrəba: akraba, hısım
al ver: alış veriş
al: al
əl: el
ala göz: çakır göz
ə'la: pekiyi
ala-bəzək: alaca
ala-bula: alaca
alacaq: alacak
ələk: elek
əlaqə: alâka, ilgi, ulaşım
əlaqələnmək: ilgilenmek
ələlxüsus: bilhassa, özellikle
aləm: âlem
ələm: elem
ələmək: elemek
əlamət: alâmet
alət: alet, araç
əlavə etmək: eklemek
əlavə: ek, ilâve, zam
alay: alay
əlbət: elbette
əlbəttə: elbette
əlcək: eldiven
əlçəkmə: feragat
alçaq: alçak
alçaqkönüllü: alçak gönüllü
alçaldıcı: yermeli
əldən düşmək: yıpranmak
aldanmaq: kanmak
aldatmaq: aldatmak
əleyhinə olmaq: uğraşmak
əleykəssalam: aleykümselam
əlhəmdülillah: elhamdülillah
ali məqsəd: dava
ali təhsil: lisans
əliaçıq: eli açık
alıcı: tüketici
əlifba: alfabe
əlifbalı bloknot: fihrist
alim: âlim, bilgin
alın: alın
alınmaq: alınmak
alışdırmaq: yakmak
alışıq: alışık
alışqan: kibrit
alışqanlıq: itiyat
alışmaq: tutuşmak
alış-veriş: alış veriş
alqış: alkış
alqışlamaq: alkışlamak
Allah: Allah, Hak
əlləmək: ellemek
alma: elma
almaq: almak
almaz: elmas
alov: alev
alovlanmaq: tutuşmak
alt paltarı: çamaşır
alt: alt
alternativ: seçenek
altun: altın
əlüz yuyan: lâvabo
alverçi: tüccar; vurguncu
əlverişli: elverişli
əlvermək: elvermek
əlvida: elveda
amac: amaç
əmək haqqı: ücret
əmək stajı: kıdem
əmək: emek, mesaî
əməkdaşlıq: iş birliği
əməl: emel
əməliyyat: ameliyat, işlem
əmanət: emanet, mevduat
əmi: amca
amin: âmin
əmin: emin
əmin-amanlıq: emniyet, güvenlik
amir: amir
əmizdirmək: emzirmek
əmlak: emlâk
amma: ama, fakat
əmmək: emmek
əmniyyət: emniyet, güvenlik
əmniyyətli: emin
ampula: tüp
əmr etmək: emretmek
əmr: buyruk, emir
əmr-vaqe: oldu bitti
əmsal: emsal
əmzik: emzik
an: an
ən: en
an: lâhza
ana dili: ana dili
ana: ana, anne
ən'ənə: ana okulu, gelenek, örf
anarxiya: kargaşa
anaşa: esrar
anbar: ambar, depo, silo
ancaq: ancak
əncir: incir
and: ant, yemin
əndişə: endişe
əngəl: engel
əngin: engin
ani: anî
anket: anket
anlamaq: anlamak
anlaşmaq: anlaşmak
anmaq: anmak
ənsə: ense
ansız: ansızın
ansızın: ansızın
aparmaq: götürmek
aprel: nisan
aptek: eczane
ər: koca
ara: ara, ortam
araba: araba
aradan qaldırmaq: gidermek, yenmek
ərəfə: arife
aramaq: aramak
araşdırmaq: araştırmak, incelemek
arayış: tezkere
ard: art
ərdə: evli
arxa: arka
arxası üstə: sırt üstü
arxayın: emin
arı pətəyi: kovan
arı təknəsi: kovan
arı: arı
ərik: kayısı
arıqlamaq: süzülmek
ərimək: erimek
arizə: arıza
ərizə: dilekçe
ərköyünləşmək: şımarmak
armağan: armağan
armud: armut
arpa: arpa
arsız: arsız
artıq: artık, fazla
artım: ürem, zam
artırmaq: abartmak, arttırmak
artmaq: çoğalmak
arvad: hanım, karı
arvadağız: kılıbık
arvadbaz: çapkın, hovarda
ərz etmək: arz etmek
ərzak: azık
ərzaq: erzak
arzu etmək: dilemek
arzu: arzu, dilek
əsəb: sinir
əsəbi: asabî, sinirli
əsəbləşmək: sinirlenmek
asan: kolay
əsər: eser, yapıt
əsarət: esaret
əsas qanun: anayasa
əsas: esas, gerekçe, gövde, ilke
əsasən: esasen
əsasnamə: tüzük
əsayiş: emniyet
əsgər: asker, er
asi: asi
əsil: asıl
əsilli: soylu
əsil-nəsil: soy
əsilsiz: soysuz
əsir: esir
əsirgəmək: esirgemek
əski: çaput, eski
əskik: eksik
əskilmək: eksilmek
asqırmaq: aksırmak
əsl: soylu
əsla: asla
əsmək: esmek
asmaq: asmak
əsmər: esmer
əsnaf: esnaf
əsnəmək: esnemek
aspirantura: lisans üstü
əsr: asır
assosiasiya: çağrışım, topluluk
əstəğfürullah: estağfurullah
astana: eşik
: aş
aşağı: aşağı
aşiq: aşık
aşıq: ozan
aşkar: aşikâr
aşmaq: aşmak
aşna: aşina
aşpaz: aşçı
əşya: eşya
at: at
ət: et
ata: baba
ata-baba: ata
atalar sözü: ata sözü
atəş: ateş
atılmaq: atılmak, fırlamak
ətir: ıtır
atlanmaq: atlamak
atmaq: atmak
ətraf: civar, çevre, etraf, yöre
ətraflı düşünmək: tartmak
ətriyyat: ıtriyat
auditoriya: dershane
avadanlıq: demirbaş
əvəzlik: zamir
avgust: Ağustos
aviabaza: hava üssü
avtomat qələm: dolma kalem
avtomobil: araba
avtoş: şoför
əvvəl: evvel
əvvəla: evvelâ, ilkin
əvvəlcə: önce
əvvəllər: eskiden
ay: ay
ayaq: ayak
ayaqqabı: ayakkabı
ayaqyolu: helâ
əyalət: taşra
ayaz: ayaz
aydın: somut
ayı: ayı
ayıb: ayıp
ayıblamaq: ayıplamak
ayılmaq: ayılmak
ayin: ayin
ayırdetmə: teşhis
ayırmaq: ayırmak
əylənc: fren
əyləncə: eğlence
əylənmək: eğlenmek
əyləşmək: oturmak
aylıq: aylık, maaş
əymək: eğmek
ayna: ayna
ayran: ayran
ayrı: ayrı
əyri: eğri
ayrıc: çatal
az qala: neredeyse
az qaldı: neredeyse
az: az
əzab: azap
azacıq: biraz
azad etmək: azletmek
azad: azat, hür, özgür
azadlıq: hürriyet
əzələ: kas
azalmaq: azalmak
azaltmaq: kısmak, uyutmak
əzəmi: azamî
azan: ezan
azançı: müezzin
əzbər: ezber
azığ: azık
əzilib büzülüb: süklüm püklüm
əziz: gözde, şirin
azlıq: azınlık
azmaq: azmak
əzmli: kararlı
Əzrail: Azrail
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:05 #2
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi


baba: büyük baba, dede
bacaq: bacak
bacanaq: bacanak
bacarıq: yeterlik
bacarmaq: becermek
bacı: bacı
bədahətən: irticalen
bədən: beden, gövde
bədbəxt tale: kara yazı
bədbin: karamsar, kötümser
bədxərc: savurgan
badımcan: patlıcan
bədrəftar: geçimsiz
bagaj: bagaj
bağ: bağ, bahçe
bağban: bahçıvan
bağça: bahçe
bağırmaq: bağırmak
bağırtı: çığlık
bağışlamaq: affetmek, bağışlamak
bağışlayın: pardon
bağlama: ambalaj, paket
bağlamaq: bağlamak, kapamak
bağlaşma: kontrat
bağlı: kapalı
bəh bəh: bravo
baha: pahalı
bahalanmaq: pahalanmak
bəhanə: vesile
bahar: bahar, ilkbahar
bəhbəhləmək: pohpohlamak
bəhs etmək: bahsetmek
baxmaq: bakmak
baxmayaraq: rağmen
bakirə: bakire
bal: bal
bəla: belâ, çile
bala: yavru
balaca: ufak
bələdçi: iletken
baldız: baldız, görümce
bəli: evet, olur
balıq: balık
bəlkə: belki
bəlli: belli
balta: balta
banan: muz
bənd: baraj
bəndə: kul
banderol: koli
bəndləmək: kenetlemek
banka qoymaq: vantuz çekmek
banka: kavanoz
bənövşə rəngi: mor
bənövşə: menekşe
bənzəmək: benzemek
bəraət: beraat
baraban: trampet
bərabər: beraber, denk, eşit
bərəkət: bereket
bərəkətli: verimli
barəsində: hakkında
bar-bəhər: yemiş
bərbər: berber
barınmaq: barınmak
barış: barış
bərk: katı
bərkitmə: tesbit
barmaq: parmak
bəs: kâfi
bəsdir: kâfi
basdırmaq: dikmek, gömmek
basılış: baskı
bəsit: basit
basqın: baskın
bəsləmək: beslemek
basmaq: basmak, tabetmek
bəstələmək: bestelemek
baş qaldırmaq: baş kaldırmak
baş qərargah: genel kurmay
baş leytenant: üsteğmen
baş nazir: başbakan
baş örtüyü: baş örtüsü
baş stab: genel kurmay
baş vəzir: sadrazam
baş: baş, kafa
başa düşmək: anlamak
başcı: önder
başçı: yönetmen
başçılıq: yönetim
başdan etmək: savmak
başqa: başka, öbür
başqaları: el âlem
başlamaq: başlamak
başlangıc: giriş
başlanğıc: başlangıç
başlıca: başlıca
başlıq: başlık
batmaq: batmak
bəy: bay, bey, efendi
bayaq: demin
bəyəm: meğer
bəyan etmək: beyan etmek
bəyanat: beyanat, demeç
bəyənmə: tasvip
bəyənmək: beğenmek
bayat: bayat, kart
bayatı: mani
bayılmaq: bayılmak
bayır: dışarı
bayraq: bayrak, sancak
bayram: bayram
baza: üs
bazaları yerləşdirmək: üslenmek
bəzənmək: donanmak
bazar ertəsi: Pazartesi
bazar: çarşı, Pazar, piyasa
bazarlıq: pazarlık
bəzi: bazı
beçə: piliç
beh: depozit
behişt: cennet
bel: bel
belə: bile, böyle, dahi, şöyle
beşik: beşik
beyaz: beyaz
beyin: beyin
beyinsiz: geri zekâlı
beynəlxalq: enternasyonal, uluslararası
beynəlmiləl: beynelmilel, uluslararası
bezmək: bezmek
biabır etmə: teşhir
biabır etmək: azarlamak
biabır: rezil
biabırçılıq: rezalet
bibər: biber
bibi: hala
bic: düzenbaz, piç, sinsi
bıçaq: bıçak
biçarə: gariban
biçim: biçim
biçin: hasat
biçmək: biçmek
bığ: bıyık
biləks: bilâkis
bilərzik: bilezik
bildiriş: bildiri, duyuru, ilân
bilgi: bilgi
bilxassə: bilhassa
bilməcə: bilmece, bulmaca
bilmək: bilmek
bina: bina, yapı
biografiya: biyografi
bioqrafiya: öz geçmiş
bir az: biraz
bir çimdik: tutam
bir çox: birçok
bir qədər: biraz, birtakım
bir neçə: birkaç
bir səslə: oy birliği
birə: pire
birgə: birlikte, ortaklaşa
biri: birisi
birikmək: birikmek
birinci növbədə: ilk önce
birinci: öncü
birisi: birisi
birja: borsa
birləşmək: birleşmek
birlik: birlik, topluluk
birlikdə: birlikte, ortaklaşa
bismillah: besmele, bismillâh
bişmək: pişmek
bitərəf: çekimser, tarafsız
bitişdirmək: kenetlemek
bitişmək: bitişmek
bitki: bitki
bitmək: bitmek
boğaz: boğaz, gebe
boğmaq: boğmak
bol: bol
bolt: cıvata
boran: tipi
borc: borç, kredi, ödev, vecibe, verecek, yüküm
boş söz: lâf
boş: boş
boşalmaq: boşalmak
boşaltmaq: kotarmak
boşamaq: boşamak
boşqab: tabak
boy: boy
boya: boya
boyaq: boya
boyamaq: boyamak
boyun ardı: ense
boyun: boyun
böcək: böcek
böhran: buhran, kriz
böhtan: iftira
bölüm: kesim
böyrək: böbrek
böyük bacı: abla
böyük qardaş: ağabey
böyük: büyük, kodaman
böyümək: büyümek
bravo: bravo
briqada: tugay
brilyant: pırlanta
bu gün: bugün
bu: bu, şu
bucurqad: vinç
budaq: dal
budur: işte
bufet: kantin
buğda: buğday
bulaq: pınar
bulamaq: bulamak
bulanıq: bulanık
bulmaq: bulmak
bulud: bulut
bulunmaq: bulunmak
bura: şura
burada: burada
burağan: hortum
buraxmaq: salmak
burmaq: kıvırmak
burulmaq: dönmek
burun: burun
busat: şaşaa
butulka: şişe
buyruq: buyruk
buyurmaq: buyurmak
buz: buz
büdcə: bütçe
bükmək: bükmek
bülbül: bülbül
bürokratiya: bürokrasi
bürüncək: yağmurluk
büt: put
bütün: bütün, cümle
büzmək: büzmek
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:07 #3
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi


cəbbəxana: cephane
cəbhə: cephe
cadulamaq: büyülemek
cəfəngiyat: ıvır zıvır
cəfəri: maydanoz
cəftə: sürgü
cəhalət: cehalet
cahan: cihan
cəhənnəm: cehennem
cəhət: cihet
cəhd etmək: yeltenmek
cəhd: çaba, gayret
cahil: cahil
cəld: tez
cəllad: cellât
cəm: çoğul, çokluk, toplam, tutar
camaat: kütle
cami: cami
cəmi: cümle
cəmiyyət: cemiyet, dernek, kuruluş, topluluk, toplum
can: can
cənabət: cenabet
canavar: kurt
cənazə: cenaze
cəng: cenk
cani: cani
canlanmaq: canlanmak
canlı: canlı
cənnət: cennet
cənub: güney
cərəyan: akım, cereyan
cari: cari
cəsəd: ceset
cəsarət: cesaret
cəsarətli: gözü kara
cəsur: cesur, gözü pek
casus: casus
cavab: cevap
cavabdeh: sorumlu
cavan: genç
cəza: ceza, müeyyide
cəzb etmə: çekim
cazibə: cazibe
cazibədar: çekici
cehiz: çeyiz
cib: cep
cibgir: yankesici
ciddi: ciddî, titiz
cığal: oyunbozan
cihad: cihat, gaza
cihaz: cihaz
cila: cilâ
cilalamaq: cilâlamak
cilalayıcı fəhlə: tesviyeci
cild: cilt
cılız: cılız
cilov: dizgin
cin: cin
cinayət: cinayet
cındır: çaput
cingilti: şangırtı
cingiltili: sedalı
cins: cins
cinsi: cinsel, cinsî
cırıldamaq: gıcırdamak
cism: cisim
civə: cıva
civar: civar, yöre
civildəmək: cıvıldamak
ciyər: ciğer
cizgi: taslak
cızıq çəkmək: çizmek
cızıq: hat
corab: çorap
coşğunluq: galeyan
coşmaq: coşmak
cökə: ıhlamur
cövüz: ceviz
cummaq: dalmak
cücə: civciv
cümə axşamı: Perşembe
cümə: Cuma
cümlə: cümle
cür'ətli: pervasız
cürbəcür: türlü
cüssə: cüsse
cüt: çift
cüz'i: cüz'î
çadır: çadır
çağ: çağ
çağa: bebek
çağırış: çağrı
çağırmaq: çağırmak
çaxmaq: çakmak
çəki: tartı
çəkic: çekiç
çəkinmək: çekinmek, yılmak
çəkişmə: hırgür
çəkişmək: çekişmek
çəkmə: çekim, çizme
çəkmək: (sigara) içmek, çekmek, tartmak
çalğı: çalgı
çalxalamaq: çalkalamak
çalışmaq: çalışmak, yeltenmek
çalmaq: biçmek, çalmak
çamadan: bavul
çəmən: çimen
çamır: çamur
çən: sis
çənə: çene
çəngə: tutam
çəngəl: çatal, elektrik fişi
çanta: çanta
çap etmək: tabetmek
çəp: şaşı, verev
çapalamaq: çabalamak
çəpinə: verev
çarə: çare
çərək: çeyrek
çərəz: çerez
çərçivə: çerçeve
çarx: çark
çarpayı: karyola
çarpaz: çapraz, fermuar
çarpışma: çarpışma
çarpmaq: çarpmak
çərşənbə axşamı: Salı
çərşənbə: çarşamba
çarşı: çarşı
çaş: şaşı
çaşmaq: şaşmak
çatdırma: ulaştırma
çatdırmaq: iletmek, ulaştırmak
çətin: çetin, güç
çətir: şemsiye
çatırdamaq: çatırdamak
çatlamaq: çatlamak
çatma: varış
çatmaq: erişmek, ulaşmak, varmak
çay: çay
çayır: çayır
çəyirdək: çekirdek
çaynik: çaydanlık
çek: fiş
çeşid: çeşit, tür, türlü
çeşmə: çeşme, pınar
çeşni: çeşni
çevik: çevik
çevirmək: çevirmek
çevrə: çember, daire
çevrilmək: dönüşmek
çiban: çıban
çibin: sinek
çiçək: çiçek
çığ: çığ
çığırtı: çığlık
çıxar: gider
çıxartmaq: sökmek
çıxış: çıkış, gösteri
çıxma: eksi
çıxmaq: çıkmak
çikkildəmək: cıvıldamak
çılğın: çılgın
çilingər: tesviyeci
çılpaq: çıplak
çimərlik: plâj
çini: fayans, porselen
çirk: kir
çirkab: çirkef
çirkin: çirkin, tiksinç
çirkli: pis
çırpınmaq: çırpınmak
çiyələk: çilek
çiyin: omuz
çiynəmək: çiğnemek
çizgi: çizgi
çoban: çoban
çox işləmək: uğraşmak
çox mərtəbəli ev: apartman
çox: çok, fazla, pek
çoxalma: ürem
çoxalmaq: çoğalmak
çoxlu: birçok, çoğul
çoxluq: çoğunluk
çolaq: çolak
çoluq-çocuq: çoluk çocuk
çovğun: tipi
çöhrə: çehre
çökmə: göçük
çökmək: çökmek
çökük: göçük
çöl: çöl, dışarı
çöməlmək: çömelmek
çömçə: kepçe
çörək: ekmek
çözmək: çözmek
çuğul: jurnal, muhbir
çuxur: çukur
çuval: çuval
çünki: çünkü
çürük: çürük
çürümək: çürümek
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:09 #4
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

daban: taban
dəbdəbə: şaşaa
dad: çeşni
dadanmaq: dadanmak
dadsız: tatsız
dəf etmək: defetmek
dəf ol: defol
dəfə: defa, kere, kez
dəfinə: define
dəfn etmək: defnetmek
dəftər: defter
dağ: dağ
dağılmaq: dağılmak, yıpranmak
dağlamaq: dağlamak
daha: daha
dahi: dâhi
dəhliz: koridor
dəhşət: dehşet
daxili işlər: iç işleri
daxili: dâhilî
daima: hep
daimi: daimî, kalıcı
dair: dair
dairə: çember, daire
dək: değin
dəqiq: dakik
dəqiqləşdirmək: ayarlamak
dal: arka
dələ: zerdeva
dələduz: dolandırıcı
dələduzluq etmək: dolandırmak
dalamaq: dalamak
dalaşma: hırgür
dalaşmaq: dalaşmak, takışmak
daldalanmaq: barınmak
dalğa: dalga
dəli olmaq: çıldırmak, delirmek
dəli: deli, divane
dəlixana: tımarhane
dəlik: delik
dəliqanlı: delikanlı
dəlil: delil, gerekçe, ip ucu, kanıt
dəlilik: cinnet
dəllək: berber
dəllal: simsar
dəlmək: delmek
dalmaq: dalmak
damad: damat, güvey
damaq: damak
damar: damar
dəmət: demet
damcı: damla
damcılamaq: damlamak
damğa: damga
dəmir: demir
damla: damla
dəmləmək: demlemek
dan: tan
dana: dana
dənə: tane
danışmaq: konuşmak
dəniz: deniz
danlamaq: azarlamak, yermek
danlanmaq: çıkışmak
danmaq: yadsimak
dar ağacı: dar ağacı
dar: dar
dərəcə: derece, kademe
daraq: tarak
daralmaq: daralmak
daramaq: taramak
dərbədər: derbeder
dərd: çile, dert, tasa
dərgah: dergâh
dərgi: dergi
darğın: dargın
dərhal: çabucak, derhal, hemen
dəri: cilt, deri
darıxdırıcı: sıkıcı
darıxdırmaq: sıkmak
darıxmaq: bunalmak, özlemek, sıkılmak
darılmaq: darılmak
dərin: derin
dərk etmək: algılamak
dərmək: derlemek, dermek
dərman: derman, ilâç
dərrakə: us
dərs: ders
dərviş: derviş
dəryaz: tırpan
dəsmal: mendil
dəst: takım
dəstə: demet, grup, takım, tutam
dastan: destan
daşıma: ulaştırma
daşınmaq: caymak
dava: dava
dəvə: deve
dava: savaş
dəvəquşu: deve kuşu
davam: devam
də'vət: çağrı, davet
də'vətnamə: davetiye
davranış: davranış, tutum
davranmaq: davranmak
davul: davul
dayə: dadı
dayaq: destek
dayamaq: dayamak
dayanacaq: durak
dayandırmaq: kesmek
dayanmaq: dinmek, durmak
dəyər: değer
dəyərləndirmək: değerlendirmek
dəyərsiz: hakir
dayı: dayı
dəyirman: değirmen
dəyişik: değişik
dəyişkən: değişken
dəyişmək: değişmek, değiştirmek
dəymədüşər: çıtkırıldım
dəymək: değmek, ilişmek
dəyməmiş: olmamış
dəymiş: olgun
dedi-qodu: dedikodu
dekabr: Aralık
delfin: yunusbalığı
demək: demek, demek ki
deməli: demek ki
depo: depo
deputat: milletvekili
deşmək: deşmek
detal: detay
devirmək: devirmek
deyə: diye
deyəsən: galiba
deyil: değil
deyişmək: çekişmek
diaqnoz: teşhis
diametr: çap
dib: dip
digər: diğer, öbür
dik: dik, sarp
dikəlmək: dikelmek
dikbaş: kasıntı
diktor: spiker
diqqət: dikkat
diqqətini cəlb etmək: uyarmak
diqqətsiz: ihmalkâr
diqqətsizlik: ihmal
dil: dil, lisan
dilək: dilek
diləmək: dilemek
dilənçi: dilenci
dilçilik: dil bilimi
dilim: dilim
dilimləmək: dilimlemek
din işləri: diyânet
din: din
dinc: müsterih, uslu
dincəlmək: dinlenmek, konaklamak
dinçlik: huzur
dindar: dindar
dindirmə: sorgulama
dinləmək: dinlemek
dinləyici: dinleyici
diplom: lisans
dirək: direk
direktiv: genelge
direktor: müdür, yönetmen
diri: diri
dirilmək: dirilmek
dirsək: dirsek
disput: tartışma
dissertasiya: tez
diş: diş
dış: dış
dışarı: dışarı
dişi: dişi
dişləmək: ısırmak
ditdili: sivri sinek
div: dev
divan: kanepe
divanə: divane
divar: duvar
diviziya: tümen
diz: diz
dodaq: dudak
doğma: öz
doğmaq: doğmak, doğurmak
doğramaq: doğramak
doğru: doğru
doğrudan: gerçekten
doğruluq: hak
doğulmaq: doğmak
doğum: doğum
doktor: doktor, tabip
dolab: dolap
dolamaq: dolamak
dolanma: geçim
dolanmaq: dolanmak, geçinmek
dolaşıq: girift
dolaşmaq: dolaşmak
dolayı: dolayı
dolğun və alçaq boylu: tıknaz
dolma: dolma, sarma
dolmaq: dolmak
dolu: dolu, komple
doluşmaq: doluşmak
donanma: donanma
dondurma: dondurma
donmaq: donmak
donuz: domuz
dopdolu: hıncahınç
dost: arkadaş, dost
doymaq: doymak
dönək: dönek
döngə: viraj, yan sokak
dönmə: devir
dönmək: dönmek, dönüşmek
dörddə bir: çeyrek
döşək: döşek
döşəmə: taban
döşəmək: döşemek
dövlət: devlet
dövr: çağ, devir, dönem
dövrə: devre, dönem
dövri: süreli
döymə: dayak
döymək: dövmek
döyünmək: dövünmek
dözmək: katlanmak
dözüm: hoşgörü, tahammül
dözümlü: dayanıklı, metin
dramaturq: dram yazarı
dua: dua, fatiha
dul: dul
duman: duman, sis
durğun: durgun, sütliman
durğunluq: sükûn, sükûnet
durmadan: durmadan
durmaq: dinmek, durmak, kalkmak
duru yağ: sıvı yağ
duru: duru, sıvı
durulamaq: durulamak
durulmaq: durulmak
durum: durum
duruş: sekte
duvaq: duvak
duyğu: duygu
duyğulanmaq: duygulanmak
duymaq: duymak
düdük: düdük
dükan: dükkan
dülgər: marangoz
dün: dün
dünən: dün
dünya: dünya
dürmək: dürmek
dürtmək: dürtmek
dürüst: dürüst
düşərgə: kamp
düşkün: düşkün, manyak
düşmək: düşmek, inmek
düşmən: düşman, hasım
düşmənlik: husumet
düşük: düşük
düşüncə: düşünce
düşünmək: düşünmek
düşürmək: düşürmek
düymə: düğme
düymələmək: iliklemek
düyü: pirinç
düyün: düğüm
düz: direkt, doğru, düz
düzəlmək: düzelmek
düzəltmə: tesviye, yapma
düzəltmək: yapmak
düzəngah: ova
düzənlik: ova
düzgün: düzgün
düzmək: dizmek
düzüm: dizgi, dizi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:11 #5
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

e'dam: idam
ehsan: ihsan
ehtimal ki: galiba
ehtimal: ihtimal, olasılık, şans
ehtimali: muhtemel
ehtiras: ihtiras
ehtişam: ihtişam
ehtiva etmək: içermek
ehtiva: ihtiva
ehtiyac: ihtiyaç
ehtiyat etmək: sakınmak
ehtiyat: ihtiyat, yedek
eksperiment: deney
eqoist: bencil, egoist
el aləm: el âlem
el gün: el âlem
el: memleket
elə: öyle
eləmək: etmek
e'lan: duyuru, ilân
elçi: büyük elçi, dünür, dünürcü, elçi, görücü
elevator: silo
elm: bilim, ilim
elmi təcrübə: deney
elmi: bilimsel, ilmî
elmihal: ilmihâl
elti: elti
e'mal: imâl
e'malatxana: imalathane
en çox: azamî
en dairəsi: enlem
endirim: indirim
eniş: yöre
eniş-yoxuş: engebe
enmək: inmek
epidemiya: salgın
erkək: erkek
erkən: erken
ertəsi: ertesi
eskiz: taslak
esse: deneme
eşələmək: eşelemek
eşələnmək: eşinmek
eşik: eşik
eşitmək: işitmek
eşq: aşk
eşmək: eşmek
eşşək: eşek
eşşəkarısı: eşek arısı
etibar etmək: güvenmek
e'tibar: itibar, kredi
e'tibarən: itibaren
etibarlı: geçerli
e'tibarlı: saygın
e'tibarsız: kalleş
e'tidal: itidal
e'tidallı: ılımlı
etiket: etiket, yafta
e'tiqad: itikat
e'timad rə'yi: güven oyu
e'timad: itimat
e'timadlı: güvenilir
e'tina etmək: özenmek
e'tina: itina, özen
e'tinasız: ihmalkâr
etinasız: vurdumduymaz
e'tinasızlıq: ihmal
e'tiraf: itiraf
e'tiraz etmək: çelişmek
e'tiraz: itiraz
etmək: etmek, kılmak, yapmak
ev sənədi: tapu
ev: ev, konut
evdar: hamarat
evlənmək: evlenmek
evli: evli
eyham: ima
eynək: gözlük
eyni: aynı, tıpkı
eyvah: eyvah
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:13 #6
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

fəal: aktif, faal
fəaliyyət: faaliyet, icraat
faciə: facia
faciəli: feci
fəda etmək: kıymak
fəda: feda
fədakar: fedakâr
fədakarlıq: özveri
fəğan: figan
fağır: fakir, fukara
fahişə: fahişe, *****
fahişəlik: fuhuş
fəhlə: işçi
fəhlətutan: iş veren
fəhmli: varışlı
fəxr etmək: övünmek
fəxr: iftihar, övünç
fail: fail
faiz: faiz, ürem, yüzde
fakt: olgu
faktura: fatura
fəqət: fakat
fəlakət: felâket
fəlsəfə: felsefe
familiya: soy adı
fəna: fena
fənalaşmaq: fenalaşmak
fani: fâni, ölümlü
fərə: piliç
fərəh: ferah
fərasətli: varışlı
fərdi: ferdî
farfor: porselen
fərq: fark
fərqli: değişik
fərman: buyruk
fəryad: feryat
fərz etmək: varsaymak
fərz: farz
fərziyyə: faraziye, varsayım
fəsil: fasıl
fasilə: fasıla
fateh: fatih
fəth etmək: fethetmek
fatihə: fatiha
fayda: çıkar, fayda
fəza: feza
fəzilət: fazilet
fe'l: fiil
fevral: Şubat
fidan: fidan
fikir: fikir, yargı
fikirləşmək: düşünmek
fiqh: fıkıh
fil: fil
filan: falan
filan-behman: falan filan
filan-fəsman: falan filan
fincan: fincan
finiş: varış
fırça: fırça
fırıldaqçı: dolandırıcı
fırıldaqçılıq etmək: dolandırmak
fırtıq: sümük
fırtına: fırtına
fıstıq: fıstık
fışqırıq: ıslık
fışqırmaq: fışkırmak
fitə: peştamal
fitnə: fitne
fitnəkarlıq etmək: kışkırtmak
fitrət: fıtrat
fitva: fetva
folklor: halk bilimi
fon: fon
fonetika: ses bilgisi
fonologiya: ses bilimi
formal: şeklî
fövqəl'adə vəziyyət: sıkıyönetim
fövqəl'adə: fevkalâde
fövqəltəbii: tabiat üstü
frazeologiya: deyim
füqəra: fukara
fürsət: fırsat, vesile
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:15 #7
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

gəbərmək: gebermek
gah: kâh
gələcək: gelecek
gəlib çıxma: varış
gəlib çıxmaq: varmak
gəlin: gelin
gəlinlik: gelinlik
gəlir: gelir
gəlişmə: gelişme
gəlişmək: gelişmek, serpilmek
gəlmə: göçmen, varış
gəlmək: gelmek, ulaşmak
gəmi: gemi
gəmirmək: kemirmek
gənəşmək: danışmak
gənc: genç
gənzlik: geniz
gərək: gerek
gərəkmək: gerekmek
gərçək: gerçek
gərçi: gerçi
gərdən: gerdan
gərgin: gergin
gərginlik: gerilim
gərmək: germek
garovulçu: bekçi
gətirmək: getirmek
gəvələmək: gevelemek
gəvəzə: geveze
gavur: gâvur
gəyirmək: geğirmek
gəzinmək: gezinmek
gəzinti: gezinti
gəzmək: dolanmak, dolaşmak, gezmek
gec: geç
gecə vaxtı: geceleyin
gecə: gece
gecəqondu: gecekondu
gecələmək: konaklamak
gecikmək: gecikmek
gediş: gidiş
gen: geniş
general: paşa
geniş: geniş
genosid: soykırım
geri dönmək: geri dönmek
geri qalmaq: geri kalmak
geri vermək: geri vermek
geri: geri
geriləmək: gerilemek
getdikcə: gitgide, gittikçe
get-gedə: gitgide, gittikçe
getmək: gitmek
geyim: elbise, giyecek, giyim, giysi, kıyafet
geyinəcək: giyecek, giyim
geymək: giymek
gibrid: melez
gic: enayi
gicitikən: ısırgan
gilas: kiraz
gileylənmək: yakınmak
girici: girişken
girinti: girinti
giriş: giriş
girişmək: girişmek, tutuşmak
girmək: girmek
girov götürmək: haczetmek
girov: haciz, ipotek
gizləmək: gizlemek
gizlətmək: saklamak
gizli: gizli, illegal, saklı
göbək: göbek
göbələk: mantar
göl: göl
gömmək: gömmek
gömrük: gümrük
göndərmək: göndermek
görə: diye, göre
görkəmli: görkemli, gösterişli, ünlü
görmək: görmek
görsənmək: gözükmek
görsətmək: göstermek
görükmək: gözükmek
görünmək: gözükmek
görüntü: görüntü
görünüş: görünüş
görünüşdə: görünüşte
görüş: görüş, randevu
göstəriş: yönetmelik
göstərmə: teşhir
götürmək: götürmek
gövdə: gövde
gövşək: gevşek
gövşəmək: gevşemek
göy qurşağı: gök kuşağı
göy: gök, gök yüzü
göyərçin: güvercin
göyərmək: morarmak
göyərtisatan: manav
göz bəbəyi: göz bebeği
göz dustağı: göz hapsi
göz gəzdirmək: göz atmak
göz qamaşdırmaq: göz kamaştırmak
göz qırpımı: lâhza
göz yaşı: göz yaşı
göz: çekmece, göz
gözə girmə: gösteriş
gözəl: güzel
gözətçi: bekçi, gözcü, gözetmen
gözətləmək: gözetlemek
gözətmək: gözetmek
gözəyarı: göz kararı
gözləmək: beklemek, gözlemek
gözlətmək: oyalamak
gözlük: gözlük
gözüac: gözü aç
gözüaçıq: gözü açık
gözübağlı: gözü kapalı
gözünüz aydın: gözünüz aydın
gözütox: gözü tok
guruldamaq: gürüldemek
gurultu: gürültü, şamata
gübrə: gübre
güc: derman, güç, hâl, mecal
güdmək: gütmek
gül rəngli: pembe
gül: çiçek
gülərüzlü: güleç, güler yüzlü
güləş: güreş
güləşmək: güreşmek
güllə: kurşun, mermi
gülmək: gülmek
gülümsəmək: gülümsemek
gülünc: gülünç
güman etmək: varsaymak
güman: şans, varsayım
gümüş: gümüş
gün: gün
günah: günah
günahkar: fail, günahkâr, sanık, suçlu
günəş: güneş
günaşırı: günaşırı
gündəlik məsələ: gündem
gündəlik: gündelik
gündüz: gündüz
günorta: öğle, öğlen
günortada: öğleyin
gür: gür
gürz: varyos
güvənmə: güven, güvenç
güvənmək: güvenmek
güvenc: kıvanç
güya: güya, sözde
güyüm: güğüm
güzəşt: ıskonto, taviz, tenzilat
güzgü: ayna
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:18 #8
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

: evet
həb: hap
həbs etmək: hapsetmek
həbs: tevkif
həbsxana: cezaevi, hapis, hapishane
həcc: hac
hacı: hacı
həcm: hacim
həcv etmək: hicvetmek
həcv: hiciv
haça: çatal
hədə: tehdit
hədəf: hedef
hədələmək: yıldırmak
hədd: had
həddən artıq: aşırı
hədis: hadis
hadisə: hadise, olay, vaka
hədiyyə: hatıra, hediye
hafiz: hafız
hafizə: hafıza
həftə: hafta
haiz: haiz
həkəm: hakem
həkim: doktor
hakim: hakem, hâkim
həkim: hekim
hakim: yargıç
hakimiyyət: hâkimiyet
həqarət: hakaret
həqiqət: gerçek, hakikat
həqiqətən: gerçekten, sahiden
həqiqi: hakiki
Haqq: Hak
haqq: hak
haqqında: hakkında
haqsızlıq: mağduriyet
hal: hâl, tavır
hələ: hâlâ, hele
həlak: helâk
halal: helâl
halallaşmaq: helâlleşmek
halbuki: halbuki
hal-hərəkət: gidiş
həll etmə: tesviye
həll etmək: halletmek
halva: helva
hamam: banyo, hamam
həmən: hemen
hamarlama: tesviye
həməsr: çağdaş
hambal: hamal
həmcins: hemcins
həmfikir: hemfikir, kafadar
hami: hami
hamilə: gebe, hâmile
hamısı: hepsi
həmişə: hep
həmişəlik: daimî
həmlə: hamle
həmrəylik: dayanışma
həmsöhbət: muhatap
həmşirə: hemşire
hanı: hani
hansı: hangi
hənuz: hâlâ, henüz
hər halda: her hâlde
hər hansı bir: herhangi bir
hər kəs: herkes
hər: her
harada: nerede
haradan: nereden
hərəkət: eylem, fiil, hareket
haralı: nereli
həram: haram
hərami: harami
hərarət: hararet
haraya: nereye
hərb: savaş
hərbi təyyarəçi: havacı
hərf: harf
həri: evet
hərislik: hırs
harmoniya: uyum
hərtərəfli: evrensel
hasar: duvar, hisar
həsb-hal: hasbıhal, söyleşi
hasil etmək: üretmek
hasılat: hasılat
hasilat: ürün
hasilatetmə: üretim
həsrət: hasret
həssas: duyarlı, hassas
həssaslıq: hassasiyet
həşərat: haşarat
hətta: bile, dahi
hava axını: cereyan
hava yolu: hava yolu
hava: beste, hava
həvalə: havale
havalanmaq: havalanmak
həvəs: heves
həvəskar: amatör
həvəsləndirmə: teşvik
havayı: bedava, fisebilillâh, havaî
həya: hayâ, utanç
həyəcan: heyecan
həyalı: mahcup
həyalılıq: mahcubiyet
həyat yoldaşı: hanım, karı
həyat: hayat, yaşantı
həyata keçirmək: uygulamak
haydut: haydut
hay-küy: şamata
hayqırmaq: haykırmak
həzin: hazin
hazır geyim: konfeksiyon
hazır: hazır
hazırkı dəyər: rayiç
hazırlama: yapma
hazırlamaq: hazırlamak, üretmek, yapmak
həzm etmək: hazmetmek
həzm: hazım, sindirim
həzz: haz
heca: hece
heç bir: hiçbir
heç biri: hiçbiri
heç: hiç
hekayə: hikâye, öykü
hesab etmək: telakki etmek
hesab: hesap
hesablamaq: hesaplamak, hesaplaşmak
hey'ət: heyet, kurul
heybət: heybet
heyflənmək: hayıflanmak
heyhat: heyhat
heyif ki: maalesef
heykəl: heykel
heykəltəraş: heykeltraş
heyran: hayran
heyrət: hayret
heysiyyət: onur
heyva: ayva
heyvan: hayvan
hicab: hicap
hicran: hicran
hicri: hicrî
hıçqırıq: hıçkırık
hidayət: hidayet
hiddət: hiddet, hışım
hiddətlənmək: hiddetlenmek
hikmət: hikmet
hilal: hilâl
himayə etmək: kollamak
himayə: himâye, vesayet
himayəçilik etmək: kayırmak
himayəçilik: iltimas
himn: marş
hin: kümes
hindu: hindi
hinduşka: hindi
hirs: öfke
hirslənmək: sinirlenmek
his: is
hiss etmək: duymak, hissetmek
hiss: his
hissə: hisse
hissi: hissî
hissiz: vurdumduymaz
hiylə: hile
hiyləgər: düzenbaz, hilekâr, sinsi
hoqqabaz: hokkabaz
hoppanmaq: hoplamak
hovuz: havuz
hökm etmək: hükmetmek
hökm: hüküm
hökmdar: hükümdar
hökmran: hükümran
hökumət: hükûmet, iktidar
hörgü: örgü
hörmək: örmek
hörmət etmək: saymak
hörmət: hürmet, saygı
hörmətdən salan: yermeli
hörmətli: muhterem, sayın
huri: huri
huy-xasiyyət: karakter
hüceyrə: hücre
hücrə: hücre
hücum etmək: saldırmak
hücum: hücum, saldırı, taarruz
hüdud: hudut, sınır
hüquq: hak, hukuk, vekalet, yetki
hüquqi: hukukî
hüquqlu: yetkili
hünər: hüner
hürmək: havlamak
hürr: hür, özgür
hürriyət: hürriyet
hüzn: hüzün
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:21 #9
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

xəbər: haber, havadis
xəbərçi: muhbir
xəbərçilik: ihbar, jurnal
xəbərdar etmək: uyarmak
xəbərdarlıq: ihtar, ikaz
xəcalət: utanç
xaç: haç
xədim: hadım
xadimə: hademe
xəfif: hafif
xəfiyyə: hafiye
xahiş: rica
xain: hain
xaqan: hakan, kağan
xal: puan
xala: teyze
xələf: halef
xalaqızı: teyze kızı
xalı: halı
xəlifə: halife
xalis: halis
xalq: halk
xalqa: halka
xam mal: ham madde
xam: ham
xəmir: hamur
xan: han
xanədan: hanedan
xəncər: hançer
xanım: bayan, hanım
xarab: harap
xaraba: enkaz, harabe
xarabalıq: enkaz
xərac: haraç
xarakter: karakter, mizaç
xarakteristika: nitelik
xərb: harp
xərc: harç, sarfiyat
xaric: dış, hariç
xarici işlər: dış işleri, hariciye
xarici: haricî
xariqə: harika
xariqül'adə: harikulâde
xəritə: harita
xas: has, özgü
xəsis: cimri, eli sıkı, hasis
xasiyyət: huy, mizaç
xəsrətini çəkmək: özlemek
xəstə olmaq: hastalanmak
xəstə: hasta, rahatsız
xəstəxana: hastahane
xaşlama: haşlama
xaşlamaq: haşlamak
xəta: hata
xətər: risk
xətib: hatip
xatın: hatun
xətir: hatır
xatirə nişanı: plâket
xatirə: anı, hatıra
xatırlamaq: hatırlamak
xətm: hatim
xətt çəkmək: çizmek
xətt: çizgi, hat
xətta: hatta
xəyal: hayal, serap
xəyalət: hayalet
xəyali: hayalî, muhayyel
xəyalpərəst: hayalperest
xəyanət: hıyanet, ihanet, suiistimal
xəzinə: hazine, vezne
xeyir ola: hayrola
xeyir: hayır
xeyirsiz: hayırsız
xeyli: birçok, hayli
xeyr: hayır
xidmət: hizmet
xidmətçi: eleman, hizmetçi, uşak
xilas etmək: kurtarmak
xilas olmaq: kurtulmak
xilqət: fıtrat
xına: kına
xırda: ufak
xırdaçı: titiz
xırdalamaq: para bozdurmak
xırdavat dükanı: tuhafiye
xırdavatçı: işportacı
xırıldamaq: hırıldamak
xırman: harman
xırpalamaq: hırpalamak
xışıltı: hışırtı
xitab: hitap
xitabən: hitaben
xiyar: hıyar
xıyar: salatalık
xizək: kızak
xoca: hoca
xora: ülser
xorlamaq: horlamak
xortdan: hortlak
xortum: hortum
xoruldamaq: horlamak, horuldamak
xoruz: horoz
xoş gəldin: hoş geldin
xoş gəldiniz: hoş geldiniz
xoş gördük: hoş bulduk
xoşa gəlmək: hoşa gitmek
xoşagəlməz: itici, tatsız
xoşbəxt: kutlu, mutlu
xoşlamaq: hoşlanmak
xoşlanmaq: hoşlanmak
xoşsöhbət: hoşsohbet
xristian: Hristiyan
Xuda: Huda
xudahafiz: Allahaısmarladık
xudbin: bencil
xudpəsəndlik: sükse
xurd-xəşil: hurdahaş
xurma: hurma
xuruş: katık
xuy: mizaç
xülasə etmək: özetlemek
xülasə: özet
xüsus: husus
xüsusən: özellikle
xüsusi: hususî, özel
xüsusilə: bilhassa, özellikle
xüsusiyyət: hususiyet, özellik
xütbə: hutbe
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:22 #10
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan C: Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

ianə: bağış
ibadət: ibadet
ibarət: ibaret
iblis: iblis
ibrət: ders, ibret
ibtidai mekteb: ilkokul
ibtidai təhsil: ilk öğretim
ibtidai: ilkel, iptidaî
icad: icat
icaraya vermək: kiralamak
icazə: icazet
icbar fe'l: ettirgen
iclas: içtimaî, meclis, oturum
icmal: yorum
icmalçı: yorumcu
icra: icra
ictimai rə'y: kamu oyu
ictimai: sosyal, toplumsal
ictimaiyyət: kamu
: iç
içəri: içeri
içiləcək: içecek
içindəkilər: içindekiler
için-için: için için
içki: içecek, içki
içkili: içkili
içmək: içmek
idarə etmək: yönetmek
idarə: idare, kuruluş, yönetim
iddia: iddia
iddialı: iddialı
ideal: dava, ülkü
idxal: ithal
idman: idman
idrak: idrak
ifa: ifa
ifadə: ifade
iflas: fiyasko, iflâs
iflic: felç
ifrat: aşırı, ifrat
ifşa: ifşa
iftar: iftar
iftixar: iftihar, övünç
iftira: iftira
igid: er, gözü pek
ihalə: ihale
ixrac: ihraç
ixracat: ihracat
ixtilaf: ihtilaf
ixtilal: ihtilâl
ixtisas: dal, ihtisas
ixtiyar: ihtiyar, vekalet, yetki
ixtiyari: ihtiyarî
ixtiyarlamaq: ihtiyarlamak
iki: iki
iki-iki: ikişer
ikindi: ikindi
ikişər: ikişer
ikiüzlü: iki yüzlü, riyakâr
ikrah: ikrah
ikram: ikram
iqamət: ikamet
iqamətgah: ikametgâh
iqlim: iklim
iqtibas: alıntı, iktibas
iqtidar: iktidar
iqtisad: iktisat
iqtisadi: iktisadî
il: sene
ilə: ile
ilahi: ilâhî
ilgək: ilik
ilğım: serap
ilhaq: ilhak
ilham almaq: esinlenmek
ilham: ilham
ilik: ilik
ilıq: ılık
ilıqlaşdırmaq: ılıştırmak
ilişik: ilişik
ilişmək: ilişmek
ilk yardım: ilk yardım
ilk: ilk
ilkin: ilkin
illət: illet
ilmək: ilmek, ilmik
iltifat: iltifat
iltihab: yangı
iməcilik: imece
iməkləmək: emeklemek
imam: imam
iman: iman
imdad: imdat
imkan: imkân, olanak
imkanlılıq: kapasite
imla: imlâ
imtahan: imtihan, sınav
imtina etmək: tepmek
imtina: feragat
imtiyaz: imtiyaz
imtiyazlı: muaf
imza: imza
imzalamaq: imzalamak
inad: inat
inək: inek
inamlı: emin
inamsız: kalleş
inanc: inanç
inanmaq: güvenmek, inanmak
incə: ince
incələmək: incelemek
incəlmək: incelmek
inci: inci
incik: kırgın
incimək: gücenmek, incinmek, kırılmak
incimiş: kırgın
incir: incir
indeks: dizin
indi: hâlen, şimdi
indicə: hâlen
indikator: gösterge
indiki: şimdiden
indilik: şimdilik
inhisar: inhisar, tekel
inkar etmək: yadsimak
inkar: inkâr
inkişaf etmək: kalkınmak
inkişaf: gelişme, inkışaf
inqilab: devrim
inqılab: inkılâp
inləmək: inlemek
insaf: insaf
insan: insan
insani: insanî
insaniyyət: insanlık
insanlıq: insanlık
insanoğlu: insanoğlu
insanpərvər: insancıl
instinkt: iç güdü
inşaat: inşaat
inşallah: inşallah
intihar: intihar
intiqam: intikam
intizam: çeki düzen, düzen
intriqa: entrika
intuisiya: sezgi
inventar: demirbaş
investisiya: yatırım
inzibati: idarî
ip: ip
ipək: ipek
ipəkli: ipekli
iplik: iplik
iradə: irâde
iraq: ırak
irəli: ileri
irəliləmək: ilerlemek
iri: iri
irq: ırk
irmaq: ırmak
irsiyyət: kalıtım, soya çekim
irşad: irşat
irtibat: irtibat
irtica: irtica
irticalən: irticalen
irz: ırz
isabət: isabet
isbat etmək: ispatlamak, kanıtlamak
isbat: ispat
ishal: ishal
isim: ad, isim
isinmək: ısınmak
islah evi: ıslah evi
islah: ıslah
islahat: ıslahat, reform
islam hüququ: fıkıh
İslam: İslâm
İslamiyyət: İslâmiyet
islanmaq: ıslanmak
ismarlamaq: ısmarlamak
ismət: ırz
ispanaq: ıspanak
israf: israf
israr: ısrar
issız: ıssız
istək: istek
istəmək: istemek
iste'dad: istidat
iste'fa: istifa
istehlak: tüketim
istehlakçı: tüketici
istehsal edən: üretici
istehsal etmək: üretmek
istehsal: istihsal, yapım
istehsalçı: üretici
istehsalı planlaşdırma: işletme
istehza: istihza
isti: sıcak
istifadə etmək: kullanmak
istifadə: istifade, tüketim
istiqamət: istikamet, rota
istiqbal: istikbal
istiqlal: istiklâl
istiqraz vərəqəsi: tahvil
istila: istilâ
istilik: ısı
istintaq: sorgulama
istirahət: istirahat
istismar etmək: sömürmek
istismar: istismar
istisna: istisna
iş adamı: iş adamı
iş birliyi: iş birliği
iş bölgüsü: iş bölümü
iş növbəsi: vardiya
iş pozan: oyunbozan
: eylem, fiil, iş, mesaî, yapıt
işarə: ima, işaret
işarələmək: işaretlemek
işbaz: işgüzar
işçi: işçi
işdən qaçmaq: kaytarmak
işgəncə: işkence
işgüzar: hamarat
işğal: işgal
işıq: ışık
işıqçı: ışıkçı
işıldamaq: ışıldamak
işıl-işıl: ışıl ışıl
işlək: işlek
işləmə: işleme
işləmək: çalışmak, işlemek
işlətmə: tüketim
işlətmək: kullanmak
iştaha: iştah
iştahalanmaq: iştahlanmak
iştirak: iştirak
işvə: işve
işverən: iş veren
it: it, köpek
itaət: itaat
itaətkar: uysal
itələmək: itelemek, itmek
itburnu çiçəyi: yabangülü
iti: keskin
itirmək: kaybetmek
itkilər: zayiat
itmək: kaybolmak
ittifaq: ittifak
ittiham: itham
iy: koku
iydə: iğde
iynə: iğne
iyrənc: iğrenç, tiksinç
iyrənmək: iğrenmek
iyul: temmuz
iyun: haziran
iz: iz
izah etmək: açıklamak, yorumlamak
izah: izah, tefsir, yorum
izdiham: izdiham, kalabalık
izdivac: izdivaç
izhar: izhar
izin: izin
izləmək: gütmek, izlemek
izn: müsaade
iztirab: ıstırap
izzəti-nəfs: izzetinefis
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:23 #11
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan C: Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

ianə: bağış
ibadət: ibadet
ibarət: ibaret
iblis: iblis
ibrət: ders, ibret
ibtidai mekteb: ilkokul
ibtidai təhsil: ilk öğretim
ibtidai: ilkel, iptidaî
icad: icat
icaraya vermək: kiralamak
icazə: icazet
icbar fe'l: ettirgen
iclas: içtimaî, meclis, oturum
icmal: yorum
icmalçı: yorumcu
icra: icra
ictimai rə'y: kamu oyu
ictimai: sosyal, toplumsal
ictimaiyyət: kamu
: iç
içəri: içeri
içiləcək: içecek
içindəkilər: içindekiler
için-için: için için
içki: içecek, içki
içkili: içkili
içmək: içmek
idarə etmək: yönetmek
idarə: idare, kuruluş, yönetim
iddia: iddia
iddialı: iddialı
ideal: dava, ülkü
idxal: ithal
idman: idman
idrak: idrak
ifa: ifa
ifadə: ifade
iflas: fiyasko, iflâs
iflic: felç
ifrat: aşırı, ifrat
ifşa: ifşa
iftar: iftar
iftixar: iftihar, övünç
iftira: iftira
igid: er, gözü pek
ihalə: ihale
ixrac: ihraç
ixracat: ihracat
ixtilaf: ihtilaf
ixtilal: ihtilâl
ixtisas: dal, ihtisas
ixtiyar: ihtiyar, vekalet, yetki
ixtiyari: ihtiyarî
ixtiyarlamaq: ihtiyarlamak
iki: iki
iki-iki: ikişer
ikindi: ikindi
ikişər: ikişer
ikiüzlü: iki yüzlü, riyakâr
ikrah: ikrah
ikram: ikram
iqamət: ikamet
iqamətgah: ikametgâh
iqlim: iklim
iqtibas: alıntı, iktibas
iqtidar: iktidar
iqtisad: iktisat
iqtisadi: iktisadî
il: sene
ilə: ile
ilahi: ilâhî
ilgək: ilik
ilğım: serap
ilhaq: ilhak
ilham almaq: esinlenmek
ilham: ilham
ilik: ilik
ilıq: ılık
ilıqlaşdırmaq: ılıştırmak
ilişik: ilişik
ilişmək: ilişmek
ilk yardım: ilk yardım
ilk: ilk
ilkin: ilkin
illət: illet
ilmək: ilmek, ilmik
iltifat: iltifat
iltihab: yangı
iməcilik: imece
iməkləmək: emeklemek
imam: imam
iman: iman
imdad: imdat
imkan: imkân, olanak
imkanlılıq: kapasite
imla: imlâ
imtahan: imtihan, sınav
imtina etmək: tepmek
imtina: feragat
imtiyaz: imtiyaz
imtiyazlı: muaf
imza: imza
imzalamaq: imzalamak
inad: inat
inək: inek
inamlı: emin
inamsız: kalleş
inanc: inanç
inanmaq: güvenmek, inanmak
incə: ince
incələmək: incelemek
incəlmək: incelmek
inci: inci
incik: kırgın
incimək: gücenmek, incinmek, kırılmak
incimiş: kırgın
incir: incir
indeks: dizin
indi: hâlen, şimdi
indicə: hâlen
indikator: gösterge
indiki: şimdiden
indilik: şimdilik
inhisar: inhisar, tekel
inkar etmək: yadsimak
inkar: inkâr
inkişaf etmək: kalkınmak
inkişaf: gelişme, inkışaf
inqilab: devrim
inqılab: inkılâp
inləmək: inlemek
insaf: insaf
insan: insan
insani: insanî
insaniyyət: insanlık
insanlıq: insanlık
insanoğlu: insanoğlu
insanpərvər: insancıl
instinkt: iç güdü
inşaat: inşaat
inşallah: inşallah
intihar: intihar
intiqam: intikam
intizam: çeki düzen, düzen
intriqa: entrika
intuisiya: sezgi
inventar: demirbaş
investisiya: yatırım
inzibati: idarî
ip: ip
ipək: ipek
ipəkli: ipekli
iplik: iplik
iradə: irâde
iraq: ırak
irəli: ileri
irəliləmək: ilerlemek
iri: iri
irq: ırk
irmaq: ırmak
irsiyyət: kalıtım, soya çekim
irşad: irşat
irtibat: irtibat
irtica: irtica
irticalən: irticalen
irz: ırz
isabət: isabet
isbat etmək: ispatlamak, kanıtlamak
isbat: ispat
ishal: ishal
isim: ad, isim
isinmək: ısınmak
islah evi: ıslah evi
islah: ıslah
islahat: ıslahat, reform
islam hüququ: fıkıh
İslam: İslâm
İslamiyyət: İslâmiyet
islanmaq: ıslanmak
ismarlamaq: ısmarlamak
ismət: ırz
ispanaq: ıspanak
israf: israf
israr: ısrar
issız: ıssız
istək: istek
istəmək: istemek
iste'dad: istidat
iste'fa: istifa
istehlak: tüketim
istehlakçı: tüketici
istehsal edən: üretici
istehsal etmək: üretmek
istehsal: istihsal, yapım
istehsalçı: üretici
istehsalı planlaşdırma: işletme
istehza: istihza
isti: sıcak
istifadə etmək: kullanmak
istifadə: istifade, tüketim
istiqamət: istikamet, rota
istiqbal: istikbal
istiqlal: istiklâl
istiqraz vərəqəsi: tahvil
istila: istilâ
istilik: ısı
istintaq: sorgulama
istirahət: istirahat
istismar etmək: sömürmek
istismar: istismar
istisna: istisna
iş adamı: iş adamı
iş birliyi: iş birliği
iş bölgüsü: iş bölümü
iş növbəsi: vardiya
iş pozan: oyunbozan
: eylem, fiil, iş, mesaî, yapıt
işarə: ima, işaret
işarələmək: işaretlemek
işbaz: işgüzar
işçi: işçi
işdən qaçmaq: kaytarmak
işgəncə: işkence
işgüzar: hamarat
işğal: işgal
işıq: ışık
işıqçı: ışıkçı
işıldamaq: ışıldamak
işıl-işıl: ışıl ışıl
işlək: işlek
işləmə: işleme
işləmək: çalışmak, işlemek
işlətmə: tüketim
işlətmək: kullanmak
iştaha: iştah
iştahalanmaq: iştahlanmak
iştirak: iştirak
işvə: işve
işverən: iş veren
it: it, köpek
itaət: itaat
itaətkar: uysal
itələmək: itelemek, itmek
itburnu çiçəyi: yabangülü
iti: keskin
itirmək: kaybetmek
itkilər: zayiat
itmək: kaybolmak
ittifaq: ittifak
ittiham: itham
iy: koku
iydə: iğde
iynə: iğne
iyrənc: iğrenç, tiksinç
iyrənmək: iğrenmek
iyul: temmuz
iyun: haziran
iz: iz
izah etmək: açıklamak, yorumlamak
izah: izah, tefsir, yorum
izdiham: izdiham, kalabalık
izdivac: izdivaç
izhar: izhar
izin: izin
izləmək: gütmek, izlemek
izn: müsaade
iztirab: ıstırap
izzəti-nəfs: izzetinefis
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:33 #12
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

jest: jest
jilet: yelek
jurnal: dergi, magazin, mecmua
kabab: kebap
kabus: kâbus
kədər: keder, tasa
kəfən: kefen
kafedra: kürsü
kafir: kâfir
kağız: kâğıt
kahin: kâhin
kainat: kâinat
kəkələmək: kekelemek
kəklik: keklik
kal: olmamış
kələfin ucu: ip ucu
kələkbaz: düzenbaz
kələm: lâhana
kəlbətin: kıskaç
kəllə: kelle
kəlmə: kelime
kəlpətin: kerpeten
kamallı: uslu
kəmər: kemer
kənar etmək: azletmek
kənar: kenar
kanat yolu: teleferik
kənd rəhbəri: muhtar
kənd: köy
kandar: eşik
kəpənək: kelebek
kapital qoyuluşu: yatırım
kapitan: kaptan, yüzbaşı
kar: kâr, sağır, sedasız
kərə: kere, kez
kərənay: trompet
kərənti: tırpan
karikatur: karikatür
kərpic: kerpiç, tuğla
kartoçka: fiş
kartof: patates
karvan: kervan
kəsə: kestirme
kasıb: fakir
kəsik: kesik
kəsilmək: dinmek
kəsinti: kesinti
kəskin: kesin, keskin
kəskinliklə: kesinlikle
kəsmək: biçmek, kesmek
kassa: gişe, kasa, vezne
kaş: keşke
kəşf etmək: keşfetmek
kəşf: keşif
kəşməkəş: keşmekeş
kətan: keten
katib: kâtip
kətil: tabure
kazarma: kışla
keçəl: kel
keçənlərdə: geçenlerde
keçərli: geçerli
keçi: keçi
keçici: geçici
keçid: geçit, intikal
keçinmək: geçinmek
keçiş: geçiş
keçmək: geçmek
keçmiş: geçen, geçmiş, mazi
keçmişdə: eskiden
keflənmək: keyiflenmek
keks: kek
keşikçi: bekçi
keşiş: papaz
keyfiyyət: kalite, keyfiyet, sıfat
keyfiyyətsiz: derme çatma, hakir
keyik: geyik
kibrit: kibrit
kiçicik: küçücük
kiçik avtobus: dolmuş
kiçik çamadan: valiz
kiçik meşə: koru
kiçik: küçük, ufak
kiçilmək: küçülmek
kif atmaq: küflenmek
kifayət etmək: elvermek
kifayətdir: kâfi
kifayətlənmək: yetinmek
kiflənmək: küflenmek
kilim: kilim
kilit: kilit
kilo: kilo
kim: kim
kimi: gibi, kadar
kimsə: kimse
kimya: kimya
kin: kin
kinayə: ima, kinaye
kino: sinema
kir: kir
kirələmək: kiralamak
kirəmit: kiremit
kirlənmək: kirlenmek
kirli: pis
kisə: kese
kişi: er, erkek, koca
kitab: kitap
kitabxana: kütüphane
klaviş: tuş
klinik ölüm: koma
knopka: düğme
kobud: kırıcı, suratsız
kodlamaq: kodlamak
kolba: tüp
kollektiv: topluluk
kolonka: şofben
komanda: takım
komandir: komutan
kombinizon: tulum
kommentari vermək: yorumlamak
kommunikasiya: ulaşım
kommutator: santral
kompas: pusula
kompensasiya: tazmin
kompleks: kompleks
kompot: hoşaf
kompüter: bilgisayar
konferans: konferans
konfet: şekerleme
konservativ: tutucu
konservator: tutucu
konstitusiya: anayasa
konstruksiya: yapılış
konsul: konsolos
kontakt: ulaşım
kontrakt: kontrat
kontrol: kontrol
kopya: kopya
kor: kör
koridor: koridor
kor-koranə: gözü kapalı
korşalmaq: körelmek
kosmos: feza, uzay
kotlet: köfte
köç: göç
köçmək: göçmek
köçürmə: nakil
köçürmək: aktarmak, nakletmek
köhnə: çağdışı, eski, kart, köhne
köhnəlmək: eskimek, yıpranmak
kök: havuç, kök, nesep, şişko, şişman
kökələn: semiz
kökəlmək: şişmanlamak
kökləmək: ayarlamak
kökləşmək: kökleşmek
köks: göğüs
kökünü kəsmə: imha
kölə: esir, köle
kölgə: gölge
kömək etmək: desteklemek
kömür: kömür
könül vermək: gönül vermek
könül: gönül
könüllü: gönüllü
könülsüz: kerhen
köpək: it, köpek
köpük: köpük
köpürmək: köpürmek
körfəz: körfez
körpələr evi: kreş
körpü: köprü
körükləmək: körüklemek
köşə: köşe
köşk: kulübe
kötək: dayak
kötük: kütük
köynək: gömlek
köz: köz
kral: kral
kraliça: kraliçe
kreditlə: veresiye
krem: krem
kreslo: koltuk
krossvord: bulmaca
kserokopiya: fotokopi
kukla: kukla
kurort: kaplıca
kübar: kibar
küçə: sokak
küfr etmək: küfretmek
küfr: küfür
kükrəmək: kükremek
kül rəngi: kül rengi
kül: kül
künc: köşe
küncüt: susam
küp: küp
küpçü: tapu
kürək: kürek
kürəkən: damat, enişte, güvey
kürk: gocuk, kürk
kürsü: kürsü
küs: küs, küskün
küsəyən: çıtkırıldım
küskün: dargın
küsmək: küsmek
küstax: küstah
kütlə: kütle
kvadrat: kare
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:36 #13
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

qab: kap
qaba: kaba, kırıcı
qabağını almaq: önlemek, yenmek
qəbahət etmək: halt etmek
qəbahət: kabahat
qabaq: evvel, kabak, kapak
qabaqcıl: öncü
qabarıq: engebe
qabarma: gelgit
qabarmaq: kabarmak
qabıq: kabuk
qəbilə: kabile
qabiliyyət: kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qabırğa: kaburga
qablamaq: kaplamak
qablaşdırmaq: paketlemek
qəbul etmək: telakki etmek
qəbul olmaq: kaydolmak
qəbul: kabul, resepsiyon
qəbz: makbuz
qaçaq: kaçak
qaçaqçı: kaçakçı
qaçınmaq: kaçınmak
qaçış: firar
qaçmaq: kaçmak, koşmak
qadağa: yasak
qadağan etmək: menetmek
qədər: değin, kadar, kader
qəddar: gaddar
qadın bərbəri: kuaför
qadın kostyumu: tayyör
qadın paltarı: entari
qadın: hatun, kadın
qafa: kafa
qəfəs: kafes
qafil: gafil
qafilə: kafile
qəflət: gaflet
qəflətən: ansızın
qəhbə: *****
qəhqəhə: kahkaha
qəhr etmək: kahretmek
qəhr olmaq: kahrolmak
qəhr: kahır
qəhrəman: kahraman
qəhvə: kahve
qəhvəaltı: kahvaltı
qəhvəyi: kahverengi
qala: kale
qələm: kalem
qələmyonan: kalemtıraş
qalantereya: tuhafiye
qələt: hata
qalay: kalay
qəlb: kalp
qəlbdən: candan
qəlbsiz: kalpsiz
qaldırıcı kran: vinç
qaldırmaq: kaldırmak
qalxmaq: kalkmak
qalib gəlmək: yenmek
qalib: galip
qəlib: kalıp
qalibiyyət: galibiyet
qalın: kalın
qalmaq: kalmak
qəlp: yapma
qalstuk: kravat
qəm: çile, gam
qamaşmaq: kamaşmak
qamış: kamış, saz
qəmzə etmək: kırıtmak
qan: kan
qənaət: kanâat, kanı, tutum
qənaətbəxş: tatminkar
qənaətcillik: tasarruf, tutum
qənaətkarlıq: tasarruf
qanad: kanca
qanamaq: kanamak
qəndil: kandil
qane etmək: tatmin etmek
qane olmaq: yetinmek
qanıqsamaq: kanıksamak
qənimət: ganimet
qantar: kantar
qanun: kanun, yasa
qanuni: kanunî
qanuniləşmək: yasalaşmak
qapalı: kapalı
qapamaq: kapamak
qapan: kantar, vezne
qapı: kapı
qapıçı: kapıcı
qapılmaq: kapılmak
qapmaq: kapmak
qar uçğunu: çığ
qar: kar
qara bazar: kara borsa
qara bibər: kara biber
qara ciyər: kara ciğer
qara sevda: kara sevda
qara yazı: kara yazı
qara: kara (renk), siyah
qaralama: müsvedde
qaralamaq: karalamak
qaralmaq: kararmak
qaraltı: karartı
qərənfil: karanfil
qaranquş: kırlangıç
qaranlıq: karanlık
qərar tutma: istikrar
qərar: karar
qərargah: karargâh
qərarlaşdırmaq: kararlaştırmak
qərarlı: kararlı
qarət etmək: soymak
qərəz: garaz
qərb: batı
qardaş: kardeş
qarderob: vestiyer
qarğa: karga
qarğaşa: kargaşa
qarğıdalı: mısır
qarğış: beddua
qərib: gariban
qəribə gəlmək: garipsemek
qəribə: garip, tuhaf
qarın: karın
qarınqulu: obur, pis boğaz
qarış: karış
qarışdırmaq: karmak
qarışıq: girift, karışık, karışım, karma, kompleks
qarışqa: karınca
qarışlamaq: karışlamak
qarışmaq: karışmak, tutuşmak
qarmaqarışıq: karmakarışık
qarov: miyop
qarpız: karpuz
qarşı durmaq: direnmek, göğüslemek
qarşı: karşı
qarşılamaq: karşılamak
qarşılaşdırmaq: karşılaştırmak, kıyaslamak
qarşılaşdırmalı: karşılaştırmalı
qarşılaşma: karşılaşma
qarşılıq: karşılık
qartal: kartal
qəsəbə: kasaba
qəsb etmək: gaspetmek
qəsd etmək: kastetmek
qəsd: kasıt
qəsdən: kasten
qəssəb: kasap
qaş: kaş
qaşıq: kaşık
qaşımaq: kaşımak
qat: kat
qatar: tren
qati etiraz: protesto
qəti: kat'î, kesin
qatı: koyu, pek
qəti: somut
qatı: yoğun
qatil: cani, katil
qətiləşmək: kesinleşmek
qatılaşmaq: katılaşmak
qatılma: iltihak
qatılmaq: katılmak
qatışıq: harç
qətiyyən: kat'iyen
qatqı: katkı
qətl etmək: katletmek
qətlə yetirmək: katletmek
qatlamaq: katlamak
qatlanmaq: katlanmak
qatmaq: katmak
qavramaq: kavramak
qayə: gâye
qaya: kaya
qayçı: makas
qayda: kaide, kural
qaydaqanun: mevzuat
qaydaya salma: tesviye
qayğı: efkâr, kaygı, tasa
qayğılanmaq: kaygılanmak
qayıdış: dönüşlü
qayıq: kayık, sandal
qayın: kayın
qayınana: kayın valide, kaynana
qayınata: kayın peder, kaynata
qayış: kayış
qayıtmaq: dönmek, geri dönmek
qayka: somun
qaymaq: kaymak
qaynaq: kaynak
qaynama: kaynak
qaynamaq: kaynamak
qaysı: kayısı
qaytarma: iade
qaytarmak: geri vermek
qəyyumluq: vesayet
qaz: kaz
qəza: kaza
qəzəb: gazap, hiddet, hışım, öfke
qəzəl: gazel
qazamat: cezaevi
qazan: kazan, tencere
qazanc: kâr, kazanç
qazanmaq: kazanmak
qazı: gazi, kazı
qazıq: kazık
qazımaq: kazımak
qeyb etmək: kaybetmek
qeyb olmaq: kaybolmak
qeyd dəftəri: sicil
qeyd etmək: kaydetmek
qeyd: dip not, kayıt, not
qeyrət: çaba, gayret
qeyri: gayri
qeyri-adi: olağanüstü
qeyri-leqal: illegal
qeyri-müstəqil: bağımlı
qiblə: kıble
qibtə etmək: imrenmek
qıcqırmaq: ekşi
qida: besin, gıda
qıfıl: kilit
qığılcım: kıvılcım
qılıqlamaq: oyalamak
qılınc: kılıç
qılmaq: kılmak
qımıldamaq: fıkırdamak, kımıldamak, kıpırdamak, oynamak
qınamaq: kınamak
qır vermək: kırıtmak
qıraət: okuma
qıraq: kenar, kıyı
qırğın: katliam
qırxmaq: kırkmak
qırıq: kırık
qırışmaq: kırışmak
qırmaq: kırmak
qırmızı: kırmızı
qırpmaq: kırpmak
qır-saqqız olmaq: sırnaşmak
qırtlaq: gırtlak
qısa tuman: külot
qısa: kısa
qısalmaq: kısalmak
qisim: kesim, kısım
qısqac: kıskaç
qısqanc: kıskanç
qısqanmaq: kıskanmak
qısmaq: kısmak
qismən: kısmen
qismət: kısmet
qış: kış
qışqırıq: yaygara
qışqırtmaq: kışkırtmak
qıt: kıt
qitə: kıt'a
qıvırcıq: kıvırcık
qıvraq: kıvrak
qıvrılmaq: kıvranmak
qiyabən: gıyaben
qiyafət: kıyafet
qiyam etmək: baş kaldırmak
qiyamçı: asi
qiybət: gıybet
qiymə: kıyma
qıymaq: kıymak
qiymət: değer, fiyat, not
qiymətləndirmək: değerlendirmek, telakki etmek
qız: kız
qızarmaq: kızarmak
qızartmaq: kızartmak
qızdırma: sıtma
qızdırmaq: ısıtmak
qızğın: kızgın
qızıl suyu: yaldız
qızıl: altın
qızılca: kızamık
qızılgül: gül
qızmaq: kızmak
qoca: ihtiyar
qocaqarı: kocakarı
qocalar evi: huzur evi
qocalmaq: ihtiyarlamak, kocamak
qoç: koç
qoçu: kabadayı
qohum: akraba, hısım
qohumbazlıq etmək: kayırmak
qohumbazlıq: iltimas
qoxlamaq: koklamak
qoxmaq: kokmak
qoxu: koku
qol çəkmək: imzalamak
qol: kol
qoltuq: koltuk
qonaq evi: misafirhane
qonaq: konuk, misafir
qonmaq: konmak
qonorar: telif hakkı
qonşu: komşu
qoparmaq: koparmak
qopmaq: kopmak
qorxaq: korkak
qorxmaq: korkmak, yılmak
qorxu: korku, tehdit
qorxunc: korkunç
qorxusuz: pervasız
qorxutmaq: yıldırmak
qorumaq: gözetmek, korumak
qoşa: çift
qoşma: ek
qoşmaq: eklemek
qoşulma: iltihak
qoşulmaq: katılmak, tutuşmak
qoşun: ordu
qovaq: kavak
qovalamaq: kovalamak
qovğa: kavga
qovluq: dosya
qovmaq: koğmak, kovmak
qovşaq: kavşak
qovun: kavun
qovurma: kavurma
qovurmaq: kavurmak
qovuşdurma: takibat
qovuşmaq: kavuşmak
qoymaq: bırakmak, koymak
qoyun: koyun
qoz: ceviz
qönçə: gonca
qövm: kavim
qrammatika: dil bilgisi
qrup: grup, küme, takım, topluluk
qucaq: kucak
qucaqlamaq: kucaklamak
quda: dünür
qudurmaq: kudurmak
qul: esir, kul
qulaq: kulak
quldur: eşkıya, harami, haydut, şakî
quldurbaşı: elebaşı
qulluqçu: eleman, uşak
qum: kum
qumar: kumar
qumaş: kumaş
qumsal: kumsal
quppultu ilə: paldır küldür
quraq: kurak
Qur'an: Kur'an
qurbağa: kurbağa
qurban: kurban
qurcalamaq: kurcalamak
qurd: kurt
qurğuşun: kurşun
qurma: tesbit, yapım, yapma
qurmaq: kurmak, yapmak
qurnaz: kurnaz
qurşaq: kuşak
qurtarmaq: bitmek, kurtarmak
qurtulmaq: kurtulmak
quru: kara (deniz dışındaki yer), kuru
qurulamaq: kurulamak
quruldamaq: guruldamak
qurultay: kurultay
quruluş: yapılış
quruluşçu: yönetmen
qurum: is, kuruluş
qurumaq: kurumak
quş armudu: üvez
quş: kuş
qutu: kutu
quyruq: kuyruk
quyu: kuyu
quzu: kuzu
qüdrət: kudret
qürbət: gurbet
qürur: gurur, kibir
qüsur: arıza, kusur, pürüz
qütb: kutup, yerucu
qüvvət: güç, hâl, kuvvet, mecal
qüvvəyə minmək: yasalaşmak
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:38 #14
the_mafi the_mafi çevrimdışı
Varsayılan C: Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

komık seyler cok fazla
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:38 #15
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

ləbləbi: leblebi
ləcivərd: lâcivert
ləçək: baş örtüsü
lağ: alay
lağlağıçı: şaklaban
ləğv etmək: feshetmek, lağvetmek
ləhcə: lehçe
ləhzə: lâhza
lak çəkmə: verni, vernik, vernikleme
ləkə: leke
lakin: fakat, lâkin
laklama: verni, vernik, vernikleme
ləqəb: lâkap
laqeyd: ihmalkâr, lâkayt, vurdumduymaz
laqeydlik: ihmal
lal: dilsiz
lalə: lâle
lələk: tüy
lampa: lâmba
lampoçka: ampul
lə'nət: lânet
lə'nətləmək: lânetlemek
ləngitmək: savsaklamak
ləpirci: izci
lətafət: letafet
lətifə: fıkra
laübalı: lâubalî
ləyaqət: liyakat
ləyən: leğen
layihə: proje, tasarı
layihələşdirmək: tasarlamak
layiq: lâyık
layla: ninni
laylay: ninni
lazım: gerek, lâzım
ləziz: leziz
ləzzət: lezzet
lehinə: lehine
lehində: lehinde
lent: bant
leylək: leylek
leytenant: teğmen
lider: lider
liman: liman
limit: limit
limon: limon
ling: kaldıraç
lira: lira
lirik: lirik
lisan: lisan
lisey: lise
litr: litre
lobbi: lobi
lobya: fasulye
loja: loca
lotereya: piyango
lovğa: gurur
lovğalanmaq: övünmek
lövhə: levha
lüks: lüks
lüqət: lügat
lütf etmək: lütfetmek
lütf: lütuf
lütfən: lütfen
lüzum: lüzum
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:41 #16
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

maarif: maarif, öğrenim
maaş: aylık, maaş
maaşlı: ücretli
məbləğ: meblağ
macəra: macera
macəraçı: maceraperest
məcaz: mecaz
məcazi: mecazî
məcbur: mecbur
məcburən: mecburen
məcburi: mecburî
məchul: edilgen, meçhul
məclis: meclis
məcməyi: tepsi
məcmuə: dergi, mecmua
mə'də: mide
mədaxil: gelir
madam ki: madem ki
madam: madem
mədəni: medenî, uygar
mədəniyyət: kültür, uygarlık
maddə: madde
maddi: maddî
mədh etmək: methetmek, övmek
mədh: övgü
məfhum: kavram, mefhum
məfkurə: mefkûre
məgər: meğer
məgərsə: meğerse
məglub: mağlup
mağara: in, mağara
məğlub etmək: yenmek
məğlub olmaq: yenilmek
məğlubiyyət: mağlubiyet, yenilgi
məğrur: mağrur
məhəbbət: muhabbet
məhəllə rəhbəri: muhtar
məhəllə: mahalle
məhəlli: mahallî
məharət: maharet
məhdud: mahdut
məhdudiyyətli: münhasır
məhdudlaşdırmaq: kısıtlamak, sınırlamak
mahiyyət: mahiyet
məhkəmə: mahkeme
məhkum: hükümlü, mahkûm
məhlul: harç
mahnı: şarkı
məhrəm: mahrem
məhrum: mahrum
məhsul: mahsul, mamul, üretim, ürün
məhsuldar: verimli
məhsuldarlıq: verim
məhsus: mahsus
məhşər: mahşer
mahtab: mehtap
məhv etmək: mahvetmek
məhzun: mahzun
məhzur: sakınca
məxaric: gider
məxluk: mahlûk
məxmər: kadife
məxsus: has, özgü
məxsusi: münhasır
məişət: maişet
məkan: mekân
makaron: makarna
maket: taslak
məkr: hile
məkruh: mekruh
maksimum: azamî
məktəb: mektep, okul
məktub: mektup
məqalə: makale
məqam: kıvam, makam
maqazin: magazin
məqbul: makbul
məqdur: mağdur
maqnit: mıknatıs
maqnitofon: teyp
məqsəd: kasıt, maksat
mal mübadiləsi: takas
mal: mal
məlahətli: sıcak kanlı, şirin
mələk: melek
mələmək: melemek
mələz: melez
malik: malik
maliyə: maliye
maliyyət: maliyet
ma'lum növ: etken
məlum: belli
mə'lum: malum
məlumat: bilgi
mə'lumat: malumat
məl'un: mel'un
məmə: meme
mamaçı: ebe
məmləkət: memleket
məmnun: memnun
məmnuniyyət: memnuniyet
mə'mulat: mamul
mə'mur: memur
mən: ben
məna: anlam
mə'na: mana
mə'nalı: manidar
mə'nən: manen
mə'nəvi: manevî
mə'nəviyyat: maneviyat
mənəviyyat: moral
mənbə: kaynak, membâ
mandarin: mandalina
məndil: mendil
mane: mani
mənfəət: çıkar, kâr, menfaat
mənfi: menfî
mə'nidar: manidar
mənimsəmək: benimsemek
mənsub: mensup
mənsubiyyət: mensubiyet
mənşə: kaynak, menşe
məntiq: mantık
məntiqli: makul
manyaq: manyak
mənzərə: manzara
mənzil: daire, konut
mənzum: manzum
maraq: ilgi, merak
maraqlanmaq: ilgilenmek, meraklanmak
maraqlı: enteresan, ilginç
məram: meram
mərasim: merasim, tören
mərci: merci
mərd: er, mert
mərhələ: aşama, merhale, safha
mərhəmət: merhamet
mərhum: merhum
mərifət: marifet
marka: pul
mərkəz: merkez
mərkəzi: merkezî
marketinq: pazarlama
mərmər: mermer
mərmi: mermi
marşrut taksi: dolmuş
mart: mart
mərtəbə: kat, mertebe
məruz: maruz
masa: masa
məsafə: mesafe
məsələ: mesele, sorun
məsələn: meselâ, örneğin, söz gelişi
məsamə: gözenek
məscid: cami, mescit
məsdər: mastar
məskən: mesken
məskun: meskûn
məsləhət: istişare
məsləhətçi: danışman
məsləhətləşmək: danışmak
məslək: meslek
məsləkdaş: kafadar
məsrəf: masraf
məst: mest
məs'ud: mes'ut
məs'uliyyət: mes'uliyet
mə'sum: masum
maşa: maşa
məşəqqət: meşakkat
məşğələ: meşgale
məşğul olmaq: uğraşmak
məşğul: meşgul
məşhur: meşhur, ünlü
maşın: araba
maşınka: daktilo
məşq: temrin
məşrubat: meşrubat
mat qalmaq: şaşalamak
matəm: matem
mətbəə: basım evi, matbaa
mətbəx: mutfak
mətbuat: basın, matbuat
material: malzeme
mətin: dayanıklı, metin
mətn: metin
məvacib: ücret
məvacibli: ücretli
mavi: mavi
may: mayıs
maya dəyəri: maliyet
maya: maya
məzəmmət etmək: yermek
məzar: mezar
mazərət: mazeret
məzhəb: mezhep
məziyyət: meziyet
məzkur: mezkûr
məzlum: çilekeş, mazlum
məzmun: içerik, muhteva
mə'zun: mezun
mebel: mobilya
medal: madalya
mehman: misafir
mehmanxana: otel
mehriban: sevecen
melodiya: beste
me'mar: mimar
memuar: hatıra
mer-meyvə: yemiş
mes'ul: sorumlu
meşə: orman
meşəcik: koru
metal: maden
metan qazı: hava gazı
meteorit: gök taşı
metod: metot, yönetem
me'yar: ölçüt
meydan oxumaq: rest çekmek
meydan: alan, meydan
meydança: pist
meyit: ceset
meyl etmək: meyletmek
meyl: eğilim
meymun: maymun
meyvə: meyve, yemiş
mifologiya: mitoloji
mığmığa: sivri sinek
mıx: çivi
miqdar: miktar
miqren: yarımca
milad: milat
miladi: miladî
milçək: sinek
milis idarəsi: karakol
millət vəkili: milletvekili
millət: kavim, millet, ulus
millətlərarası: milletler arası
milli: millî, ulusal
milliyət: milliyet
milliyətçi: milliyetçi
milyard: milyar
milyon: milyon
minarə: minare
mineral: maden
minmək: binmek
minnət: minnet
minus: eksi
miras dağıdan: mirasyedi
miras: miras
mırçıldamaq: şapırdamak
mırıldamaq: mırıldamak
mırıldanmaq: homurdanmak
misal: misal
miskin: miskin
mismar: çivi
misra: mısra
mişar: testere
mişarlamaq: testerelemek
mitinq: miting
miyovuldamaq: miyavlamak
mız-mız: mızmız
molla: hoca, imam
monopoliya: tekel
morq: morg
möcüzə: mucize
möhkəm: dinç, katı
möhkəmlətmə: tesbit
möhlət: mühlet
möhtac olmaq: gereksinmek
möhtac: muhtaç
möhtəkir: vurkuncu
möhtərəm: muhterem, saygıdeğer, sayın
möhtəşəm: muhteşem
möhür: mühür
mö'min: mü'min
mö'təbər: muteber, saygın
mö'tədil: mutedil
mö'tərizə: parantez
mövcud: mevcut
mövqe tutmaq: mevzilenmek
mövqe: mevki
mövsüm: mevsim
mövzu: konu, mevzu
muamilə: işlem
muharibə: savaş
muxtar: muhtar, özerk
muxtariyyət: otonomi
muncuq: boncuk
murad: murat
murdar: murdar
musiqi: musiki
muzdur: ırgat
müalicə: tedavı
müalicəxana: muayenehane
müəllif: müellif, yazar
müəlliflik hüququ: telif hakkı
müəllim: muallim, öğretmen
müamilə: muamele
müamiləçi: tefeci
müasir: modern
müəssir: müessir
müəssisə: işletme, kuruluş, müessese
müaşirət: muaşeret
müavin: muavin
müayinə: muayene
müəyyən etmə: teşhis
müəyyən etmək: belirlemek
müəyyən: muayyen
müəzzəm: muazzam
müəzzin: müezzin
mübadilə etmək: değiştirmek
mübadilə: değişim, mübadele, teati
mübahisə etmək: tartışmak
mübahisə: tartışma
mübaliğə: mübalağa
mübarək: mübarek
mübarizə: mücadele
mübtəda: özne
mübtəla: manyak
mücadilə: mücadele
mücahid: mücahit
mücərrəd: mücerret, soyut
müdafiə etmək: savunmak
müdafiə: müdafaa, savunma
müdaxilə etmək: karışmak
müddət: müddet, süre
müdhiş: müthiş
müdir: müdür
müfəttiş: denetçi, müfettiş
müftə: bedava, fisebilillâh
müfti: müftü
mügayisəli: karşılaştırmalı
mühacir: göçmen, muhacir
mühafiz: muhafız
mühafizə: muhafaza
mühakimə etmək: yargılamak
mühakimə: muhakeme, yargı
mühəndis: mühendis
müharibə: muharebe
mühərrir: muharrir
mühasib: sayman
mühasibat: muhasebe
mühasirə etmək: kuşatmak
mühasirəyə almaq: çevirmek
mühazirə: ders
mühim: güncel
mühit: ortam
mühüm: mühim
müxalif: muhalif
müxalifət: muhalefet
müxbir: muhabir
müxtəlif: muhtelif, türlü
müjdə: müjde
mükafat: ikramiye, mükâfat, ödül, prim
mükəlləf: mükellef
mükəmməl: mükemmel
müqəddər: mukadder
müqəddəs: kutsal, mukaddes
müqəddimə: ön söz
müqəsir: fail
müqavilə: antlaşma, kontrat, mukavele
müqavimət: mukavemet
müqayisə etmək: kıyaslamak
müqayisə: mukayese
müqtədir: muktedir
mülahizə: yargı
mülayim: mülâyim
mülk: mülk
mülki: sivil
mülkiyyət: mülkiyet
mümkün: mümkün
mümkünlük: olanak
münafiq: münafık
münaqişə: münakaşa
münəqqid: münekkit
münasib: münasip
münasibət: ilişki, münasebet
münbit: verimli
mündərəcat: içindekiler
müntəzəm: muntazam
mürəbbə: reçel
müraciət etmək: başvurmak
müraciət: hitap, müracaat
mürəkkəb: karmaşık, kompleks, mürekkep
mürgüləmə: şekerleme
mürgüləmək: uyuklamak
mürşid: mürşit
müsabiqə: karşılaşma, müsabaka
müsahibə: mülâkat
müsaid: müsait
müsaidə: müsaade
müsəlman: müslüman
müsamirə: müsamere
müsbət: müspet
müsibət: musibet
müsibətli: feci
müstəhəq: müstahak
müstəqbəl: müstakbel
müstəqil: bağımsız, egemen, müstakil
müstəmləkə: sömürge
müstəmləkəçilik: inhisar
müstəsna: müstesna
müşahidə etmək: gözlemek
müşahidə: gözlem, müşahede
müşəxxəs: müşahhas
müşəmbə: muşamba
müşavir: müşavir
müşavirə: istişare, müşavere
müşfiq: müşfik
müşkül: müşkül
müştərək: müşterek
müştəri: müşteri, tüketici
mütəfəkkir: düşünür, mütefekkir
mütəxəssis: mütehassıs, uzman
mütaliə: mütalaa
mütərəddid: mütereddit
mütləq: illâ, kesinlikle, muhakkak, mutlak
mütləqa: mutlaka
müttəfiq: müttefik
müvəffəq olmaq: başarmak
müvəffəqiyyət: başarı, muvaffakiyet
müvəffəqiyyətsizlik: fiyasko
müvafiq olaraq: uyarınca
müvafiq: muvafık
müvafiqlik: mutabakat
müvəkkil: vekil
müvəqqəti: geçici
müvazinət: denge
müzəffər: muzaffer
müzakirə etmək: tartışmak
müzakirə: müzakere, tartışma
müzayidə: müzayede
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:44 #17
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

nə isə: neyse
nə qədər: kaç, kaçar
nə üçün: neden, niçin
: ne
nabor: dizgi
nəbz: nabız
nəcabətli: asil
nadan: cahil
nadanlıq: cehalet
nadidə: nadide
nadinc: haylaz
nadir: ender, nadir
nəfər: kişi
nəfəs almaq: solumak
nəfəs: nefes, soluk
nəfəslik: vazistas
nəfis: nefis
nəfs: nefis
nağara: davul
nağd pul: nakit
nağıl: masal
nəhayət: nihayet
nahiyə: nahiye
nəhr: nehir
naxış: desen, motif, nakış
naxışlamaq: işlemek
nail: nail
nəqarət: nakarat
nəql etmək: iletmek, nakletmek
naqolay: sakar
nam: nam
nəm: nem
namərd: namert
namaz: namaz
namizəd: aday
nəmli: ıslak
namus: ırz, namus
nənə: baba anne, büyük anne
nanə: nane
nənə: nene, nine
nankor: nankör
nar: nar
narahat etmək: tedirgin etmek
narahat: rahatsız
narahatlıq: kuşku
nərd: tavla
nərdivan: merdiven
narıncı: turuncu
narkotik: uyuşturucu
nəsəb: nesep
nəsib: nasip
nəsihət: nasihat
nəsil: kuşak, nesil
nəsilsiz: soysuz
nasos: tulumba
nəsr: düz yazı
nəş'ə: neşe
nəşr etmə: yayın
nəşr etmək: neşretmek, yayınlamak
nəşr: baskı, yayım, yayın
nəticə: netice, sonuç, toplam, tutar
nəticələnmək: sonuçlanmak
natiq: hatip
nəvə: torun
nəysə: neyse
naz etmək: kırıtmak
naz: naz
nəzakət: nezaket
nəzər: nazar
nəzarət: kontrol
nəzərdə tutmaq: öngörmek
nəzəriyyə: nazariye
nəzir etmək: adamak
nazir: bakan
nazlanmaq: nazlanmak
nəzm: nazım
nebatı: nebatî
necə olsa: illâ
necə: nasıl, nice
necəlik: nicelik
neçə: kaç
neçənci: kaçıncı
neçə-neçə: kaçar
neft: petrol
neftayırma zavodu: tasfiyehane
negativ: olumsuz
ne'mət: nimet
neylon torba: poşet
neytral: tarafsız
nifrət: nefret
nikah: nikâh
nikbin: iyimser
nisbət: oran
nisbətən: nispeten
nisbi: izafî
nisyə: veresiye
nişan: gösterge, nişan, rozet
nişanlı: nişanlı
nitq: nutuk, söylev
niyə: neden, niye
niyaz: niyaz
niyyət: niyet
nizam: çeki düzen, düzen, nizam
nizama salma: tesviye
nizamnamə: tüzük
noxud: bezelye, nohut
nokaut: nakavt
nominal şərti: itibarî
nov: oluk
noyabr: kasım
nökər: uşak
nöqsan: noksan
nöqtə: nokta
növ: cins, çeşit, tür, türlü
növbə: kuyruk, nöbet, sıra, vardiya
növbənöv: türlü
növbətçi: nöbetçi
numayiş: gösteri
numunə: göstermelik
nur: nur
nüfus: nüfus
nüfuz: nüfuz
nüktə: nükte
nümayəndə: delege, vekil
nümayiş etdirmə: teşhir
nümunə: örnek
nüsxə: nüsha, reçete
nüvə: nüve
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:47 #18
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

o biri: öteki
o tərəf: öte
o: o
obaşdanlıq: sahur
ocaq: ocak
oçerk: fıkra
od: ateş
odun: odun
odur: işte
ofisiant: garson
oğlaq: oğlak
oğlan: oğlan
oğru: hırsız, yankesici
oğul: oğul
oğurlamaq: çalmak
ox: ok
oxşamaq: okşamak
oxuma: okuma
oxumaq: okumak, ötmek
oxumuş: okumuş
oxunaqlı: okunaklı
okean: okyanus
ola bilər ki: galiba
ola bilər: olabilir
olar: olur
oldu: tamam
oldu-bitdi: oldu bitti
olduqca çox: epey
olduqca: oldukça
olmaq: bulunmak, olmak
omba: kalça
on sot: dekar, dönüm
on: on
onurğa: omurga
ora: ora
orbit: yörünge
ordu: ordu
original: orijinal, özgün
orijinal: özgün
orqan: organ
orman: orman
orta hesabla: ortalama
orta məktəb: orta okul
orta: orta
ortaq: ortak
ortalıq: ortalık
ortancıl: ortanca
oruc: oruç
ot: ot
otaq: oda
otarmaq: gütmek
otel: otel
otlamaq: otlamak
oturmaq: oturmak
otuz: otuz
ov: av
ovxalamaq: ovalamak
ovlamoq: avlamak
ovmaq: ovmak
ovsunlamaq: büyülemek
ovuc: avuç
ovunmaq: avunmak
oymaq: oymak
oynaq: oynak
oynamaq: oynamak
oynaş: oynaş
oyun: dans, oyun
oyuncaq: oyuncak
ozan: ozan
öc: öç
öcəşkən: titiz
ödəmək: ödemek
öhdəçilik: vecibe
öhdəsindən gəlmək: yenmek
öksürmək: öksürmek
öksürük: öksürük
ölçmək: ölçmek, tartmak
ölçü vahidi: ölçüt
ölçü: ölçek, ölçü, tertibat
ölçüb-biçmək: tartmak
öldürmək: öldürmek
ölkə: memleket
ölmək: ölmek
ölməz: kalıcı, ölümsüz
ölü: ölü
ölüxana: morg
ölüm: ölüm
ölümlü: ölümlü
ömür: ömür
ömürlük: müebbet
ön söz: ön söz
ön: ön
öncə: önce, peşin
öncədən: peşinen
öpmək: öpmek
öpüş: öpücük
ördək: ördek
örnək: göstermelik
ört-bas etmək: örtbas etmek
örtmək: kapamak, kaplamak, örtmek
örtü: örtü
örtük: örtü
örtülü: kapalı
ötən: geçen, mazi
ötəri: geçici
ötmək: ötmek
ötmüş: mazi
ötürmə: yayım
ötürmək: uğurlamak
ötürü: ötürü
övlad: evlât
övliya: ermiş, evliya
öynə: öğün
öyrənmək: öğrenmek
öyüd: öğüt
öyünmək: övünmek
öz: kendi, öz
özgə: başka, öbür, yaban
özü: kendisi
özündən çıxmaq: çıldırmak
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:51 #19
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

padşah: padişah
pəhləvan: pehlivan
paxıl: kıskanç
paxıllıq etmək: kıskanmak
paxla: fasulye
paket: paket
pələng: kaplan
pəltək: kekeme
paltar: elbise, giyecek, giyim, giysi
pəmbə: pembe
pambuq: pamuk
pəncərə: pencere
papiros kötüyü: izmarit
papiros qırıntısı: izmarit
papka: dosya
parabaş: yarımca
pərəkəndə: perakende
paralamaq: paralamak
parça: parça
parçalamaq: parçalamak
parça-parça: paramparça
pərdə: perde
pərgar: pergel
parıltı: parıltı
pərişan: perişan
pərqu: tüy
parlaq: parlak
parlamaq: parlamak
parlament: meclis
paroxod: vapur
partlaq: patlak
partlamaq: patlamak
pas: pas
paşa: paşa
patron: patron
pay: hisse, pay
payçı: hissedar
payız: güz, son bahar
paytaxt: başkent, başşehir
pencər: pancar
pendir: peynir
pensiyaçı: emekli
pessimist: karamsar, kötümser
peşiman: pişman
peşman: pişman
peyda olmaq: belirmek, peyda olmak
peyğəmbər: peygamber
peyin: gübre
peyk: uydu
pıçıldamaq: fısıldamak
pıçıltı: fısıltı
pijama: pijama
pillə: kademe
pilləkən: basamak, merdiven
pilov: pilav
pırıl-pırıl: pırıl pırıl
piroq: börek
pırsımaq: pörsümek
pis: fena, kötü, tatsız
pisləmək: kötülemek
pişik: kedi
piyada: yayan
piyan: sarhoş
planet: gezegen
planlaşdırmaq: tasarlamak
plastinka: plâk
plaş: pardösü, trençkot, yağmurluk
poçt: postahane
podpolkovnik: yarbay
podratçı: müteahhit
polad: çelik
pomidor şirəsi: salça
pomidor: domates
pornoqrafik: müstehcen
port: liman
portağal: portakal
portmonat: cüzdan
pozitiv: olumlu
pozma: ihlâl
pozmaq: bozmak, feshetmek
prezident: cumhurbaşkanı
prinsipial: titiz
probkaaçan: tirbuşon
problem: problem, sorun
prokuror: savcı
proses: süreç
prospekt: cadde
protest: protesto
protokol: tutanak
proyekt: proje
pul kisəsi: cüzdan
pul: para, pul
pulsuz: bedava
punktuasiya: noktalama
püskürmək: püskürmek
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:53 #20
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

Rəb: Rab
rabitə: bağlantı, ulaşım
rədd etmək: defetmek, reddetmek, tepmek
rədd ol: defol
rədd: ret
radio: telsiz
radioqrama: telsiz telgraf
radioteleqraf: telsiz telgraf
radist: telsizci
radius: yarıçap
rəf: raf
rəftar: tutum
rəğbət: rağbet
rəğmən: rağmen
rahat: rahat
rahatlamaq: rahatlamak
rahatlıq: huzur
rahatsız: rahatsız
rəhbər: kılavuz, önder, rehber, yönetmen
rəhbərlik etmək: yönetmek
rəhbərlik: yönetim
rəhmətlik: rahmetli
raket: füze
rəqabət: rekabet
rəqəm: rakam
rəqib: hasım, rakip
rəqs: dans
ramazan: Ramazan
rəmz: rumuz, sembol, simge
rəng: renk
rəngarəng: rengarenk
rəsm: resim
rəsmən: resmen
rəsmi keçid: resmigeçit
rəsmi: resmî
rəsmiyyətçilik: bürokrasi
rəssam: ressam
rast gəlmək: rastlamak
rastlaşmaq: rastlamak
rəvac: revaç, sürüm
rəvayət: rivayet, söylenti
rəy vermək: eleştirmek
rə'y: karar
rəy: yargı
rayon sədri: kaymakam
rayon: kaza
rəzalət: rezalet, skandal
razı: razı
rəzil: rezil
razılıq: icabet
reaksiya: tepki, yankı
reaktiv təyyarə: jet
real: gerçek
realist: gerçekçi
referendum: halk oyu
resept: reçete
respublika: cumhuriyet
rezin: lâstik
riayət: riayet
rica: rica
rifah: refah
riya: riya
riyakar: riyakâr
riza: rıza
rizə: sürgü
rol: direksiyon
rotmistr: yüzbaşı
rö'ya: düş, rüyâ
ruh: ruh
ruhi: ruhî
ruzi: rızık
ruzigar: rüzgâr
rük'ət: rekat
rüsvay etmə: teşhir
rüşvət: rüşvet
rütbə: rütbe, unvan
rütubət: rutubet
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 08:24
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018