Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 01-01-08, 19:55 #21
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

səadət: saadet
saat: saat
səbəb: neden, sebep
sabah: yarın
sabahın xeyir: günaydın
sabahkı gün: yarın
səbat: sebat
səbir etmək: sabretmek
səbir: sabır
sabit: oturaklı, sabit
sabitlik: istikrar
sabun: sabun
səbzə: sebze
səbzəvatçı: manav
səccadə: seccade
səcdə: secde
səciyyə: seciye
saç: saç
saçmaq: saçmak
saçmalamaq: saçmalamak
sadə: sade
səda: seda
sadəcə: sadece
sədəqə: sadaka
sədaqət: sadakat
sadələşmək: sadeleşmek
sadiq: sadık
sədr: başkan
sədrəzəm: sadrazam
saf: has, saf
səf: saf
saf: som
səfa: sefa
səfalət: sefalet
səfər: sefer
səfehləmək: halt etmek
səfil: sefil
səfir: büyük elçi
sağ: sağ
sağdış: sağdıç
sağır: sağır
sağlam: dinç, sağlam
sağlıq: sağlık
sağmaq: sağmak
sahə: saha, yüzölçümü
səhəng: güğüm
səhər yeməyi: kahvaltı
səhər: sabah, seher
səhhət: sıhhat
sahib: haiz, sahip
sahibkar: iş veren, patron
səhifə bağlama: mizanpaj
səhifə: sahife
sahil: kıyı, sahil
səhnə: sahne
səhra: çöl, kır
səhv: hata
səhvən: sehven
saxsı: saksı
saxta: sahte, yapma
saxtakar: sahtekâr
sait: sesli
səki: kaldırım
sakit: müsterih, sakin, sessiz, suskun, sütliman, uslu
səkkiz: sekiz
səkmək: sekmek
sakvoyaj: valiz
saqqal: sakal
saqqız: sakız
sələf: selef
səlahiyyət: vekalet, yeterlik, yetki
səlahiyyətli: yetkili
salam: selam
salaməleyküm: merhaba, selamünaleyküm
salamat qalın: Allahaısmarladık
sələmçi: tefeci
salamlamaq: selamlamak
salxım: salkım
səliqəli: derli toplu
səliqə-sahmansız: savruk
sallanmaq: sarkmak
salmaq: düşürmek
salon: salon
səltənət: saltanat
saman: saman
səmavi: semavî
səmimi: halisane, içli dışlı, samimî
səmimiyyət: içtenlik, samimiyet
səmirmək: semirmek
samit: sessiz
səmt: semt
sən demə: meğer
san: mertebe
sən: sen
sənəd: belge, evrak, senet, tezkere
sənət: san'at
sənətkar: san'atkâr
sənaye: sanayi
sənayeləşmək: sanayileşmek
sancı: sancı
sancılanmaq: sancılanmak
sancmaq: saplamak
sandıq: sandık
səngər: siper
saniyə: saniye
sanki: sanki
sanmaq: sanmak
sapıtmaq: sapıtmak
sapqın: sapık
saplamaq: saplamak
səpmək: saçmak, serpmek
sapmaq: sapmak
saralmaq: sararmak
sərəncam: genelge
saray: saray
sərbəst: serbest
sərçə: serçe
sərf etmək: sarf etmek
sərf: sarfiyat
sərgi: fuar
sərgiyə qoyma: teşhir
sarğı: sargı
sərhəd: hudut, sınır
sərxoş: içkili, sarhoş
sarı bülbül: kanarya
sarı: sarı
sarılmaq: sarılmak
sarımaq: sarmak
sarımsaq: sarımsak
sarımtıl: kavun içi
sərin: serin
sərinləmək: serinlemek
sarışın: sarışın
səriştə: yeterlik
sərmək: sermek
sərmayə: sermaye
sərmayədar: sermayedar
sarp: sarp
sarsaq: enayi
sərsəm: sersem
sərsəri: serseri
sarsıntı: sarsıntı
sərt: haşin, hırçın, katı, pek, sert
sərtləşmək: sertleşmek
sərv: servi
sərvət: servet
səs vermək: oy vermek
səs: oy, rey, ses
səsə qoymaq: oylamak
səsləmək: çağırmak
səslənmək: seslenmek
səsucaldan: hoparlör
sətəlcəm: zatürree
sataşma: sarkıntılık
sataşmaq: sataşmak
səth: yüzey
səthi: yüzeysel
satıcı: satıcı
satın almaq: satın almak
satlıq: satılık
satmaq: satmak
savab: sevap
savadlı: okur yazar
savaşmaq: savaşmak
səviyyə: düzey, seviye
səy etmək: yeltenmek
say: sayı
səyahət: gezi, seyahat
sayğac: sayaç
sayıqlamaq: sayıklamak
saymaq: saymak
səyyah: gezgin
səyyar satıcı: seyyar satıcı
səyyarə: gezegen
saz: saz
seçgi: seçim
seçici: seçmen
seçilmək: sivrilmek
seçkin: güzide, seçkin
seçmə: güzide
seçmək: seçmek
sehr: sihir
sehrbaz: sihirbaz
sehrləmək: büyülemek
sekvestr: haciz
sel: sel
sement: çimento
sentyabr: eylül
senzura: sansür
sergi: sergi
serlövhə: başlık
sevda: sevda
sevdalanmaq: sevdalanmak
sevgi: sevgi
sevgili: sevgili
sevimli: sevimli, sıcak kanlı
sevinc: ferah, sevinç
sevişmək: sevişmek
sevmək: sevmek
seyirci: seyirci
seyr etmək: seyretmek
seyr: piknik
seyrək: seyrek
sezmək: sezmek
sxem: şema
siçan: fare
sıçramaq: sıçramak
sidik: idrar, sidik
sifariş: sipariş
sifət: sıfat, surat
sıfır: sıfır
siftə: siftah
sığallamaq: sıvazlamak
sığınaq: sığınak
sığınmaq: barınmak, sığınmak
sığıntı: sığıntı
sığır: sığır
sığmaq: sığmak
siğorta: sigorta
sıx: sık, yoğun
sıxı: sıkı
sıxıcı: sıkıcı
sıxılmaq: sıkılmak
sıxıntı: sıkıntı
sıxışıq: sıkışık
sıxlıq: yoğunluk
sıxmaq: sıkmak
sikmək: sikmek
siqaret: sigara
silah: silah
silahlanmaq: silahlanmak
silgəc: silecek
silgi: silecek
silkələmək: silkelemek, silkmek
silkinmək: silkinmek
sillə: tokat
silmək: silmek
silsilə: silsile
sima: sima
simvol: rumuz, simge
sınama: prova
sınamaq: denemek, sınamak
sınav: sınav
sindirmək: sindirmek
sındırmaq: kırmak
sinif: dershane, sınıf
sinir: sinir
sink: çinko
sinmək: sinmek
sınmaq: kırılmak
sinonim: eş anlamlı
sintaksis: söz dizimi
sir: sır
sira: saf
sıra: sıra
sıralamaq: sıralamak
sirdaş: sırdaş
sırf: sırf
sırğa: küpe
sirkələmək: sarsmak
sistem: düzen
sitəm: sitem
sitat: alıntı
sitrus bitkiləri: turunçgiller
sivilizasiya: uygarlık
sivilizasiyalı: uygar
sivri: sivri
sivrilmək: sivrilmek
siyah: siyah
siyahı: liste
siyasət: politika, siyaset
siyasi: siyasal, siyasî
sıyıq: sıvı
siyirtmə: çekmece
siz: siz
sızı: sızı
sızlamaq: sızlamak
sızmaq: sızmak
skelet: iskelet
skripka çalan: viyolonist
skripka: viyolon
skripkaçı: viyolonist
snoska: dip not
soba: soba
soğan: soğan
soxmaq: sokmak
sol: sol
solaxay: solak
solğun: solgun
solmaq: solmak
soluq: soluk
son hədd: limit
son: son
sonra: sonra
sonradan: sonradan
sonraya saxlamaq: ertelemek
sorğu: sorgu
sormaq: sormak
soruşdurma: soruşturma
soruşmaq: sormak
sovet: şûra
sovurmaq: savurmak
sovuşdurmaq: geçiştirmek, savuşturmak
sovuşmaq: sıvışmak
soy: soy
soydaş: soydaş
soyğun: soygun
soyğunçu: şakî
soyqırım: soykırım
soymaq: soymak
soysuz: soysuz
soyuducu: buz dolabı
soyuq: itici, soğuk
soyuqqanlı: soğuk kanlı
soyumaq: soğumak
soyunma yeri: vestiyer
soyunmaq: soyunmak
söhbət: sohbet, söyleşi
sökmək: sökmek
sönmək: sönmek
sövdagər: iş adamı
sövq etmə: teşvik
sövq etmək: sevk etmek
sövq-təbii: iç güdü
söykəmək: dayamak
söyləmək: söylemek
söymək: çıkışmak, küfretmek, sövmek
söyüd: söğüt
söyüş: küfür
söz gəlişi: söz gelişi
söz vermək: söz vermek
söz: kelime, söylenti, söz
sözəbaxan: uyuşkan
sözcük: sözcük
sözləşmə: sözleşme
sözləşmək: çatışmak
spirt: alkol
stajer: yetişmen
stəkan: bardak
statistika: istatistik
stol: masa
stul: iskemle, sandalye
su samuru xəzi: vizon
su samuru: vizon
su: su
sual: soru
sualtı qayıq: denizaltı
subay: bekâr
suç: suç
suçlamaq: suçlamak
suçlu: suçlu
sui-istifadə: suiistimal
sui-qəsd: suikast
sulaq: sulak
sulamaq: sulamak
sultan: sultan
sulu boya: sulu boya
sulu yer: sulak
sumka: çanta
surə: sure
surət: kopya, suret
susamaq: susamak
susmaq: susmak
suvaq: sıva
suvamaq: sıvamak
suvarmaq: suvarmak
suveren: egemen
suverenlik: hâkimiyet
suyuşirin: sıcak kanlı
sübut etmək: ispatlamak, kanıtlamak
süd: süt
süfrə: sofra
sükan: direksiyon
sükunət: sükûn, sükûnet
sükut: sükût
sülalə: hanedan, soy, sülâle
sülh: sulh
sümbül: sümbül
sümük: kemik
süngü: süngü
sün'i: sun'î
süni: yapma
sünnət: sünnet
süpürgə: süpürge
süpürmək: süpürmek
sürahi: sürahi
sürəkli: sürekli
sür'ət: hız, sür'at
sürət: vites
sür'ətlənmək: hızlanmak
sür'ətli: seri
sürçmək: sürçmek
sürgün: sürgün
sürmə: sürme
sürmək: sürmek
sürtmək: ovalamak, sürtmek
sürtük: sürtük
sürü: sürü
sürücü: şoför
sürücülük vəsiqəsi: ehliyet
sürükləmək: sürüklemek
sürümək: sürümek
sürünmək: sürünmek
sürüşkən: kaygan
sürüşmək: kaymak
süs: süs
süsləmək: süslemek
sütun: sütun
süvari: süvari
süzgəc: süzgeç
süzmək: süzmek
sviter: kazak
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:57 #22
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi


şəcərə: şecere
şad: şad
şadlıq: tören
şəfa: şifa
şəfəq: şafak
şəffaf: saydam, şeffaf
şəfqət: şefkat
şəftəli: şeftali
şagird: çırak, öğrenci
şah əsər: şaheser
şah: şah
şəhadətnamə: lisans
şahanə: şahane
şəhər kənarı: yöre
şəhər: kent, şehir
şəhərlərarası: şehirler arası
şahid: şahit
şəhid: şehit
şahid: tanık
şahin: şahin
şahmat: satranç
şəhvət: şehvet
şəhzadə: şehzade
şəxs: şahıs
şəxsən: şahsen
şəxsi: kişisel, özel, şahsî
şəxsiyyət: hüviyet, şahsiyet
şair: ozan, şair
şairanə: şairane
şəkər: şeker
şəkil: şekil
şəkilçi: ek
şəklənmək: huylanmak
şəkli: şeklî
şaqır-şaqır: şakır şakır
şaqqırdamaq: şakırdamak
şaqramaq: şakımak
şal: şal
şəlalə: çağlayan, şelale
şalban: tomruk
şalvar: pantolon, şalvar
şam: çam, mum
şamdan: şamdan
şamil olmaq: kapsamak
şan: şan
şən: şen
şan: ün
şənbə: Cumartesi
şənlik: şölen, tören
şans: şans
şantaj: şantaj
şapalaq: şamar, tokat
şappıltı: şapırtı
şappur-şuppur: şapır şupur
şər: şer
şərab: şarap
şərəf: şeref
şərbət: şerbet
şərf: kaşkol
şərh etmək: yorumlamak
şərh: şerh, tefsir, yorum
şərhçi: yorumcu
şəriət: şeriat
şəriklik: şirk
şərq: doğu, şark
şərqi: şarkı
şərqşünaslıq: şarkıyat
şarlatan: şarlatan
şərt: koşul, şart
şaşırdıcı: şaşırtıcı
şaşqın: şaşkın
şaşmaq: şaşalamak, şaşmak
şayan: şayan
şayət: şayet
şe'r: şiir
şey: nesne, şey
şeyx: şeyh
şeyxülislam: şeyhülislam
şeytan: şeytan
şeytani: şeytanî
şiddət: şiddet
şifahi: şifahî
şifrələmək: kodlamak
şikəst: sakat
şikayət: şikâyet
şikayətlənmək: yakınmak
şıq: şık
şıqqıldamaq: şıkırdamak
şıllaq atmaq: tepmek
şimal: kuzey
şimşək: şimşek
şırıldamaq: şırıldamak
şirkət: şirket
şirnikləndirmə: teşvik
şiş: şiş, tümör
şişmək: şişmek
şişman: şişko, şişman
şişmanlamaq: şişmanlamak
şivə: şive
şkaf: dolap
şlanq: hortum
şlyapa: şapka
şofer: şoför
şorba: çorba
şose: kara yolu
şö'bə: şube
şöhrət: şöhret, ün
şö'lə: şule
şövq: şevk
şparqalka: kopya
ştanq: halter
ştopor: tirbuşon
şura: konsey, şûra
şüa: ışın
şüalamaq: ışınlamak
şüar: slogan, şiar
şübhə: kuşku, şüphe
şübhələnmək: huylanmak, işkillenmek, şüphelenmek
şübhəsiz: muhakkak, şüphesiz
şücaət: şecaat
şükr etmək: şükretmek
şükür etmək: hamdetmek
şükür: şükür
şüşə: cam, şişe, tüp
şüur: bilinç, şuur, us
şüurlu: zeki
şüursuz: geri zekâlı
şüyüd: tereotu
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 19:59 #23
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi


ta: ta
təəccüb: taaccüp
təəccüblü: tuhaf
təəhhüd: taahhüt
təərrüz: taarruz
təəssüb: taassup
təəssüf ki: maalesef
təbəqə: tabaka
tabe: tâbî
təbiət: doğa, tabiat
təbib: tabip
təbii: doğal, olağan, tabiî, yapmacıksız
təbil: davul, trampet
tə'bir: tabir
təbliğ etmə: propaganda
təbliğat: propaganda
təbrik etmək: kutlamak
tabsız: bitkin
taburet: tabure
tac: taç
təcavüzkar: saldırgan
təcili yardım maşını: ambülans, cankurtaran
tə'cili yardım: ilk yardım
təcili: acele
tə'cili: ivedi
tacir: iş adamı
təcrübə etmək: denemek
təcrübə: deneme, deneyim
tədbir: önlem
təfərruat: detay
təfərrüat: ayrıntı
təfsilat: detay, tafsilat
təftiş etmək: denetlemek
təhəmmül: tahammül
təharət: taharet
təharətsizlik: cenabet
təhdid: tehdit
təhqiqat: soruşturma, tahkikat
təhqir: tahkir
təhlil etmək: çözümlemek
təhlil: tahlil
təhlükə: risk
təhlükəsizlik: güvenlik
təhrif: tahrifat
təhrik etmə: teşvik
təhrik etmək: körüklemek
təhrik: tahrik
təhsil: tahsil
təhvil vermək: devretmek
təxəllüs: mahlâs
təxəyyül: tahayyül
taxıl: tahıl
taxma: takma
taxmaq: takmak
təxmin: tahmin
təxminən: tahminen
təxmini: ortalama, yaklaşık
təxrib: tahrip
təxribat: tahribat
təxsil: öğretim
təxsis: tahsis
təxsisat: tahsisat
taxt: taht
taxta: tahta
təkəbbür: gurur
təkəbbürlü: kasıntı
təklif etmək: önermek
təklif: önerge, öneri
taqət: derman, takat
taqətdən düşmək: yıpranmak
təqaüd: burs
təqaüdçü: emekli
təqdim etmək: sunmak
təqdim: takdim
təqdir etmə: tasvip
təqdir: takdir
tə'qib etmək: gütmek
təqib etmək: izlemek
taqqıldamaq: takırdamak
təqlid: özenti, taklit
təqribən: takriben
təqsim: taksim
təqsirkar: sanık
taqvim: takvim
tələ: tuzak
tələb: talep
tələbə: talebe
tələbkar: titiz
tələfat: zayiat
tələsik: acele
tale: kader
taleh: talih
təlxək: soytarı
tə'lim: talim
tə'limat: talimat
təlimat: yönetmelik
talon: fiş
tam: çeşni, tam
tamah: hırs
tamahkar: tamahkâr
tamam: tamam
tamamən: komple, tamamen
tamamilə oxşar: tıpkı
tamamlamaq: tamamlamak
tamamlanmaq: bitmek
təmas etmək: değinmek
tamaşa: oyun
tamaşaçı: seyirci
təmin etmək: sağlamak, tatmin etmek
tə'minat: garanti
təmir etmə: yapma
tə'mir etmək: onarmak
tə'mir: tamir
təmizləmə: tasfiye
təmkinli: ağır başlı, ılımlı
təmrin: temrin
təmtəraq: şaşaa
tən: denk
tənəffüs: mola, paydos
tənasüb: oran
tənbəllik etmək: üşenmek
təngə gəlmək: bıkmak
tənha: ıssız
tanıma: teşhis
tanımaq: tanımak
tanınmış: ünlü
tanış etmək: tanıştırmak
tanış olmaq: tanışmak
tanış: aşina, tanıdık
tənqid etmək: eleştirmek
tənqid: eleştiri
tənqidçi: münekkit
tənlik: denklem
tanrı: ilâh, tanrı
təntənə: tantana, tören
tənzim: tanzim
tapança: tabanca
təpik atmaq: tepmek
tapışmaq: buluşmak
tapmaca: bilmece
tapmaq: bulmak
tapşırmaq: buyurmak
tərəf: taraf
tərəfdar: taraftar
tərəzi: vezne
tarazlaşdırmaq: dengelemek
tarazlıq: denge
tərbiyə vermək: eğitmek
tərbiyə: eğitim
tərcümə etmək: çevirmek
tərcümə: çeviri
tərcüməyi-hal: öz geçmiş
tərcümeyi-hal: biyografi
tə'rif etmək: tanımlamak
tə'rif: övgü, tanım, tarif
tarif: tarife
tə'rifləmək: övmek
tarix: tarih
tarixi: tarihî
tərpənmək: kımıldamak, kıpırdamak
tərs: hırçın
tərsinə: aykırı
tərtib: düzen
tərtibatçı: yönetmen
tərz: tavır
təsadüf: rastlantı
təsbit etmək: saptamak
təsdiq etmək: onaylamak
təsdiq: olumlu, teyit
tə'sir etmək: etkilemek
tə'sir: etki
təsirli: dokunaklı
tə'sirli: geçişli
tə'sirsiz: geçişsiz
təsnif etmə: sınıflandırma
təsnifat: sınıflandırma
təsriflənmə: çekim
təşəbbüs: girişim, yelteniş
təşəkkül etmək: oluşmak
təşəkkül: oluşum
təşkilat: kuruluş, örgüt
təşviq etmə: teşvik
tətbiq etmək: uygulamak
tə'til: grev
təvəllüd: doğum
təvazökar: alçak gönüllü
tay: eş, eşit
tə'yin etmək: atamak
təyyarə: uçak
tecavüz: saldırı
texnika: fen
termin: terim
termometr: derece
tesadüfən: rastgele
tez: çabuk, tez
tezcə: çabucak
tezlik: vites
tibb bacısı: hemşire
tikan: diken
tikili: yapı
tikinti: inşaat
tikiş: dikiş
tikmə: yapma
tikmək: dikmek, yapmak
tir: tomruk
tısbağa: kaplumbağa
titan: şofben
titr: jenerik
titul: unvan
tox: koyu
toxuma: doku
toxumaq: dokumak
toxunaqlı: dokunaklı
toxunmaq: değinmek, değmek, dokunmak
toqquşma: çarpışma
toqquşmaq: çarpışmak, çatışmak
tomat şirəsi: salça
topa: küme
topalaşmaq: kümelenmek
toplamaq: derlemek
toplantı: içtimaî
torağay: tarla kuşu
torf: turba
tormoz: fren
tort: pasta, turta
toy: düğün
toy-düyün: düğün
töhmət etmək: yermek
tökmək: dökmek
tövr: tavır
translyasiya etmək: yayınlamak
translyasiya: yayım
trapesiya: yamuk
truba: trompet
trusu: külot
tualet: helâ
tufan: tipi
tullamaq: göndermek
tullanmaq: atlamak
tuluq: tulum
tum: çekirdek
tuman-köynək: çamaşır
tumov: nezle
turnir: turnuva
turşumaq: ekşi
tuşe: tuş
tutam: tutam
tutaşmaq: takışmak
tutma: tevkif
tutmaq: kapmak, kavramak
tübik: tulum, tüp
tük: tüy
tünd: keskin, koyu
tüpürcək: tükürük
tüstü: duman
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 20:01 #24
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

ucuzlaşdırma: indirim
uçqun: heyelan
udmaq: yenmek
uduzmaq: yenilmek
ulus: ulus
universal: evrensel
usta: erbap
uşaq saldırma: düşük
uşaq: çocuk, yavru
uşaqcığaz: yavru
utancaq: mahcup, sıkılgan
utancaqlıq: mahcubiyet
utanmaz: arsız
uydurma: derme çatma
uyğun olaraq: uyarınca
uyğunlaşdırmaq: uygulamak
uyğunlaşma: intibak
uyğunluq: uyum
Uzaq şərq: uzakdoğu
uzaqgörən: uzgörür
uzaqlaşdırmaq: uygulamak
uzatmaq: oyalamak
üç ölçülü: üçboyutlu
üçbucaq: üçgen
üçbucaqlı: üçgen
üçün: diye, için
üfüqi: yatay
ülgüc: jilet, ustura
ümdə: ilke
ümumən: genellikle
ümumi: genel
ünsiyyət: iletişim
ünsür: öğe
ünvan: adres
ürəkdən: candan, içten
üreyi sıxılmaq: bunalmak
ürfan: irfan
üstün tutmaq: tercih etmek
üstünə götürmək: gocunmak
üstünlük: tercih
üsul: yönetem
üsyan etmək: baş kaldırmak
üsyan: isyan
üvəz: üvez
üyütmək: öğütmek
üz: çehre, kap, kopya, surat
üzgün: bitkin
üzləmək: kaplamak
üzür: özür
üzüyola: uslu, uysal
üzv: aza, organ, üye
üzvlük: üyelik
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 20:05 #25
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

vağzal: gar, istasyon
vəkalət: vekalet
vəkil: sözcü, vekil
vaqiə: olay, vaka
vaqonsürən: vatman
val: plâk
valaylama: yalpa
valyuta: döviz
vanna: küvet
varid olmaq: varmak
vəsiqə: belge, tezkere
vasitə: araç
vasvası: titiz
vaz keçmək: caymak
vəzifə: görev, işlev, ödev, vecibe, yüküm
vəziyyət: konum, tavır
vedrə: kova
veriliş: yayın
vermək: ulaştırmak, yayınlamak
vertolyot: helikopter
vilayət: il
villa: köşk
viraj: viraj
vklyuçatel: düğme
vspışka: flâş
vulkan: yanardağ
vurma: dayak
vurmaq: çarpmak
vuruşmaq: savaşmak
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 20:07 #26
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

yabanı: yaban
yad: yaban
yaddaş: hafıza, hatır
yadigar: anı, armağan
yağlı çörək: çörek, pide
yağmurluq: trençkot, yağmurluk
yaxınlaşmaq: yaklaşmak
yaxınlığında: sularında
yaxşı yol: güle güle
yaxşı: iyi, olur, peki, tamam
yaxşılaşmaq: iyileşmek
yaxta: yat
yalnız: sadece
yaltaq: dalkavuk, şakşakçı
yamac: yöre
yaman: huysuz, kötü
yamanlamaq: kötülemek
yanacaq: yakacak, yakıt
yanardağ: yanardağ
yandırmaq: yakmak
yanlış: hata
yanmaq: tutuşmak
yanvar: Ocak
yapışqan: tutkal, zamk
yara: ülser
yaraq: silah
yaraqlanmaq: silahlanmak
yaramaz: haylaz
yaratma: çağrışım, yapım, yapma
yaratmaq: yapmak
yardımçı olmaq: desteklemek
yarım: buçuk
yarımkeçiricilər: yarıiletkenler
yarlık: yafta
yarlıq: etiket
yarmarka: fuar
yasaq: yasak
yasəmən: leylâk
yaş: ıslak
yatızdırmaq: uyutmak
yay: yaz
yayma: yayım
yaz: bahar, ilkbahar
yazı maşını: daktilo
yazı: hat
yazıçı: yazar
yedek anahtar: ehtiyat açar
yekə: büyük
yekdillik: mutabakat
yekun: toplam, tutar
yelləmək: sallamak
yelləncək: salıncak
yelpik: yelpaze
yeməli: yenilir, yenir
yemiş: kavun
yenə: gene
yengəc: yengeç
Yer kürəsi: yeryuvarlağı
yerkökü: havuç
yerləşdirmə: iskân
yerləşmək: üslenmek
yerli: yöresel
yetər: kâfi
yetim: öksüz
yetirmək: ulaştırmak
yetişmək: erişmek, ulaşmak, varmak
yetişməmiş: olmamış
yetişmiş: olgun
yeznə: damat, enişte, güvey
yığılmaq: birikmek
yığıncaq: meclis
yığma: karma
yıxılmaq: düşmek
yırğalanma: yalpa
yiyelik: iyelik
yod tinkturası: tentürdiyot
yod: tentürdiyot
yox: bilâkis, değil
yoxlama: kontrol, prova
yoxsul: fakir
yol çantası: valiz
yol hərəkəti: trafik
yola getməyən: geçimsiz
yola salmaq: uğurlamak
yolagetməz: huysuz
yoldaş: arkadaş, eş
yolkəsən: harami
yoluna qoyma: tesviye
yubanmaq: gecikmek
yuxa: yufka
yuxu: düş
yuxulamaq: dalmak
yuxuya vermək: uyutmak
yumaq: yıkamak
yumor: mizah
yumşaqxasiyyət: uyuşkan
yumşaqlıq: müsamaha
yun jaket: hırka
yurd: konut
yuva: in
yuvalamaq: dürmek
yük maşını: kamyon
yük: bagaj
yüngül: hafif
yürüşüb toplaşmaq: üşüşmek
yüyürmək: koşmak
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 20:09 #27
Sadəlövh Sadəlövh çevrimdışı
Varsayılan Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

zabit: subay
zad: nesne, şey
zadegan: sosyete
zafere ulaştırmak: ulaştırmak
zəhimli: haşin
zahir olmaq: belirmek
zahiri bəzək: yaldız
zəkalı: zeki
zal: salon
zəlzələ: deprem
zəmanət: garanti
zamin: kefil
zaminlik: kefalet
zənn etmək: varsaymak
zər: yaldız
zarafat: lâtife, şaka
zərər vermək: dokunmak
zərər: hasar, hüsran, sakınca
zərərin ödənilməsi: tazmin
zərbə: darbe
zərgər: kuyumcu
zərurət: icap
zibil: çöp
zidd olmaq: çelişmek
zidd: karşıt
ziddinə: aykırı
ziddiyət: çelişki
zir-zibil: çöp, süprüntü
ziyalı: aydın
ziyan: hasar, hüsran
ziyankar: muzır
zona: bölge
zopa: sopa
zökəm: nezle
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-03-18, 14:46 #28
arifazerturk arifazerturk çevrimdışı
Varsayılan C: Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi

özünəməxsus təmkinlə
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:33
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2019