Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 06-04-11, 19:07 #1
rabuza rabuza çevrimdışı
Post 11 sınıf tarih notları


TARİH CEVAPLARI
1) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tüm milleti yardıma çağırdı.
2) Yunan ordusunun saldırı gücü kırıldı ve savunma durumuna geçti.
Milletin orduya ve kurtuluş savaşına güveni artı.
TBMM Türk milletinin temsilcisi olduğunu gösterdi.
3) İlke batılı bir ülkeyle (itilaf) devletiyle anlaşma yapıldı. İlk kez bir itilaf devleti TBMM tanıdı.
4) Yunan ordusunun izmirle bağlantısını kesmek ve şaşırtmak için .
5) Afyonkarahisar yunan birliklerinden geri alındı ve yunan ordusu sıkştırıldı.
6) 2 ülke yi birbirine düşür ererek isteklerini kabul ettirmek .
7) .Doğu anadoluda bir ermeni devleti kurulması asla kabul edilmeyecek ve kapitülasyonlar kaldırılacak.
8) Osmanlı borçlarının ödenmesi , kapitülasyonlar ve Musul konusunda anlaşılamaması.
9) Suriye sınırı Ankara antlaşmasında kabul edilen sınırlar geçerli olacak.
10) Bu durum Türkiye ve ingiltereyi igilendirdi için daha sonra kendi aralarında anlaşmaları karar alınmıştır.
11) Kapitülasyonlar kakmıştır. Osmanlı devletinden kalan borçlar Osmanlı devletinden kalan ülkeler arasında paylaştırıldı Borçlar taksite bağlandı.
12) Boğazlar Türkiye ye geri verildi. Bogazın her iki kıyısı askerden arındırılacak , boğazlardan geçiş başkanın türk olduğu bir komisyon tarafından düzenlenecek. Bu düzenlemeler Miletler cemiyeti nin denetiminde olacak.
13) Türk sınırı içindeki bütün azınlıklar Türk sayılacak. Anadoludaki ve doğu tırakyadaki Rumlar ile Yunanistandaki Türkler karşılıklı değişecek.
14) Bunların denetimi türk kurumlar tarafından sağlanacak.
15) lozan
16) Sonuçları:
• Yeni Türk devletinin varlığı uluslar arası alanda tanınmıştır.
• Kurtuluş savaşının askeri zaferleri böylece siyasi bir zafer haline gelmiştir.
• Lozan antlaşması I.Dünya Savaşını bitiren antlaşmalar içinde en uzun süre varlığını sürdüren antlaşmadır.Günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.
• Sevr antlaşması yerine Lozan antlaşması yürürlüğe girmiştir.
• Sömürge altında yaşayan milletlere örnek teşkil etmiştir.

17) 120 Ocak 1921 'de kabul edilen anayasada “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi benimsenmiştiBuna göre, saltanatın milli egemenlik İlkesine ters düşmesi,
2İtilaf Devletlerinin Lozan Barış Konferansı'na TBMM ile birlikte Osmanlı Hükümetini de davet etmişlerdiTBMM'nin Anadolu halkının tek temsilcisi olmasından dolayı iki başlılığın ortadan kaldırılmak istenmesi
3Padişah ve İstanbul Hükümetinin Milli Mücadelenin aleyhinde çalışmalar,

Bu nedenlerle 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kanunla Saltanat ve halifelik birbirinden ayrılarak saltanat kaldırıldıSon Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin bu kararın ardından İstanbul'dan ayrıldı

Halkın henüz büyük değişikliklere hazır olmaması ve İngilizlerin kendilerine sığınan Vahdettin'in halifelik gücünü kullanmaması için saltanatın kaldırılmasına rağmen halifelik kaldırılmamıştır

18) Saltanatın kaldırılmasının sonuçları:
1Osmanlı Hükümeti ortadan kaldırılarak ülkede iki Hükümetin bulunmasından doğan çift başlılık sorunu sona erdirildiTBMM ülkede yönetimi eline aldı
2Milli egemenliğin gerçekleşmesi için büyük bir adım daha atılmış oldu
3Laikliğe geçiş için önemli bir adım atıldı
4Cumhuriyetin ilanı kolaylaştı
19) Cumhuriyetin ilan edilmesinin nedenleri şunlardı:
1. Milli egemenliğinin gerçekleşmesine en uygun rejimi cumhuriyetti.
2. 1923'te Hükümetin istifa etmesiyle yeni bir Hükümetin kurulması gerekiyordu. Ancak Meclis hükümeti sistemine göre yeni bir Hükümetin oluşturulması çok güçtü. Bu krizi aşmak için meclis hükümeti sistemi yerine kabine Hükümeti sistemine geçilmesi gerekiyordu. Bu da ancak cumhuriyetin ilanı ile mümkün olabilirdi.
3. Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı ve devletin rejimi sorunu ortaya çıkmıştı. Bu sorun da cumhuriyet yönetiminin ülkeye getirilmesiyle çözümlenebilirdi.

29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından Cumhuriyet ilan edildi. Bu yönetim değişikliği anayasaya eklendi.

Cumhuriyetin ilanın sonuçları;
1.Cumhuriyet'in ilanı ile yeni Türk devletinin adı konulmuş ve yönetim biçimi belirlenmiştir.
2.Cumhurbaşkanlığı görevi ortaya çıkmış ve TBMM tarafından İlk cumhurbaşkanı olarak TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal seçilmiştir. Böylece devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir. İlk başbakan da İsmet (İnönü) Paşa olmuştur.
3.Meclis hükümeti sistemi yerine kabine hükümeti sistemi getirilerek hükümet kurma işleri kolaylaşmış böylece meclisin yürütme işlevi hızlanmıştır. Artık TBMM Hükümeti yerine, Cumhuriyet hükümetleri kurulmaya başlanmıştır.
4. “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması” İlkesi hayata geçirilmiştir.
5. Mustafa Kemal Paşa “En büyük eseri olarak” cumhuriyeti göstermiştir
20) Halifeliğin Kaldırılma Nedenleri
1. Saltanatın kaldırılması ve Vahdettin’in ülkeyi terk etmesinden sonra TBMM, Abdülmecit Efendi’yi halife seçti. Çünkü kamuoyu henüz halifeliğin kaldırılmasına hazır değildi. Ama Cumhuriyet’in ilanı ve devlet başkanının seçilmesi ile halifeliğin rolü kalmamıştı.
2. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet’in ilanından sonra eski rejim taraftarlarının ve devrimlere karşı olanların sığınabilecekleri tek güç olarak halifelik kalmıştı.
3. Bazı TBMM üyeleri, halifeyi milletin üstünde görmeye başlamışlar, “TBMM halifenin, halife de TBMM’nindir” şeklinde propagandalara girişmişlerdi.
4. Halifelik makamı, Milliyetçilik ve Ulusal Egemenlik anlayışına ters düşmekteydi.
5. Türkiye, çağdaşlaşma yolunda olduğuna ve laikliği amaçladığına göre halifeliğin böyle bir rejimde yeri yoktu.
6. Abdülmecit Efendi, zamanla padişah gibi davranmaya, hatta saltanat için propaganda yapmaya başlamıştı.

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları
• Laikliğe geçişin en önemli adımı gerçekleşti.
• Yapılacak inkılâpların önündeki en büyük engel ortadan kaldırıldı.
• Türkiye’de ümmetçilik anlayışları sona erdi, ulusal egemenlik daha da güçlendi.
• Eski rejim karşıtları önemli bir dayanaklarını kaybettiler.
• Cumhuriyet rejiminin temelleri sağlamlaştırıldı.
• Milliyetçiliğin temelleri güçlendirildi.
• Bağımsız bir dış politika izlenmesine zemin hazırlandı

21. Cumhuriyet İlkesi:
Güçlerin Birliği ve Büyük Millet Meclisi’nin Üstünlüğü
22 . Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayının Ortak Özellikleri

1. Rejime karşıdırlar
2. Çok Partili yaşama geçişini geciktirdiler
23. Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk iktidar partisi idi. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk muhalefet partisi de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır.

24. Medeni Kanunun Kabulünün Sonuçları:
1-Kadınlar ile erkekler arasında eşitlik sağlanmıştır.
2-Kadınlara istediği meslekte çalışma özgürlüğü verilmiştir.
3-Resmi nikah uygulaması ve tek eşlilik getirilmiştir.
4-Mirasta kadın ve erkek eşitliği getirilmiştir.
5-Hukuk birliği sağlanmıştır.

25. Medeni kanun İsviçre
Borçlar := İsviçre
ceza kanunu italyadan alınmıştır
26. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Yeni Türkiye'nin kültür hayatında büyük bir aşamayı gerçekleştiren Tevhid-i Tedrisat Kanunu, geniş çaplı bir kültür hamlesidir. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19. yüzyıl sonlarından beri Türk eğitiminde görülen medrese ve okul (mektep) diye devam eden ikililiğe son verilmiştir. "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir. Öğretim ve eğitime milli ve laik bir karakter veren Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bir inkılabın da adı olmuştur.
27. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

· 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi
· 1Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.
· 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.
· 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.
· 1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı.
· 1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı
28. Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler

· 25 Kasım 1925’de "Şapka Kanunu" çıkarıldı.
· 30 Kasım 1925’de tekke , zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatıldı.
· 1934 çıkarılan bir kanunla din görevlilerinin dini elbiselerle ibadet yerleri dışında dolaşmaları yasaklandı. En yetkili kişi hariç (Diyanet İşleri Başkanı ""gibi)
· 1925 Yılında Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak Miladi takvim kabul edildi.1 Ocak 1926’dan itibaren uygulamaya geçildi.
· 1931 Yılında bir kanunla Okka ,arşın vb. yöresel ölçü birimleri yerine Kilo, metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi.
· 1935 Yılında hafta sonu tatili Cuma’dan Pazar gününe alındı.
· 24 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi.
· Türk Kadınına Siyasi Haklar Verildi:
- a) 30 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçmen olma hakkı,
- b) 26 Ekim 1933’te muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı,
- c) 5 Aralık 1934’te milletvekili seçilme ve seçme hakkı verildi.
29.Ekonomik Alanda Yapılan Yenilikler

· 17 Şubat 1923'de "İzmir İktisat Kongresi" toplandı. Milli ekonominin hedefleri belirlendi. Yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı, milli bankanın kurulacağı, demiryolu yapımına önem verileceği,yerli malı kullanımı teşvik edileceği belirtilmiştir. Ayrıca kongrede "Misak-ı İktisadi" (Ekonomi Andı) ilan edildi. Buna göre ekonomik kararlar uygulanırken ekonomik bağımsızlığın titizlikle korunması kararlaştırıldı.
· Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren "Devletçi" bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.
· 1933 yılında "İlk Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlandı ve başarıyla uygulandı
30) ALINAN KARARLAR...
1. Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının kurulması,
2. Özel girişimcilerin desteklenmesi,
3. Yatırımcılara kredi sağlayacak bankaların kurulması,
4. Günlük tüketim mallarına öncelik verilmesi,
5. Özel teşebbüsün(Liberalizm) gücünün yetmediği durumlarda devletin(devletçilik) öncülük etmesi,
Önemli kuruluşların ulusallaştırılması
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-04-11, 20:26 #2
Ruon Ruon çevrimdışı
Varsayılan C: 11 sınıf tarih notları


Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-04-11, 18:10 #3
Saw Saw çevrimdışı
Varsayılan C: 11 sınıf tarih notları


Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 16:42
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018