Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 25-12-08, 21:15 #1
Dιяє¢тσяу Dιяє¢тσяу çevrimdışı
Varsayılan 17. yüzyıl Osmanlı devleti17. yüzyıl Osmanlı devleti

--------------------------------------------------------------------------------

Osmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında;

17 yüzyıldan itibaren tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz kalmaları ve ordunun başında seferlere çıkmamaları
Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden dolayı, devlet işlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmeleri
Padişahların tecrübesizliğinden yararlanan saray kadınlarının ve ağalarının devlet yönetiminde etkili olmaları
Küçük yaşta tahta çıkmaları (4 Mehmed 12 yaşında tahta çıkmıştır)
Önemli makamların liyakata bakılmadan rüşvet ve iltimas yoluyla dağıtılması gibi nedenler etkili olmuştur
Devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç isyanların çıkmasına neden olmuştur Deneyimsiz kişiler tahta geçmiş, bu nedenle merkezi yönetim bozulmuştur


Ekonominin Bozulması [değiştir]16 yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı ekonomisinin bozulmasında;

Coğrafi Keşiflerin etkisiyle ticaret yollarının yön değiştirmesi ve gümrük gelirlerinin büyük ölçüde azalması
17 yüzyılda Avusturya ve İran ile yapılan savaşların yüklü harcamalara yol açması
İhracatın azalması, ithalatın artması ve kapitülasyonların giderek Avrupalı devletlerin sömürü aracı haline gelmesi
Sömürgelerden Avrupa’ya yüklü miktarda altın ve gümüşün gelmesi, bu madenlerin bir miktarının Osmanlı ülkesine girmesi ve paranın değerini düşürerek enflasyonu artırması
Vergilerin yükseltilmesi üzerine köylerde yaşayan insanların vergilerini ödeyemeyerek tarımsal üretimi bırakmaları
Saray masraflarının artması
gibi nedenler etkili olmuştur Köyden şehre göçler sonucu üretim azalmıştır fazladan asker alımı ile askeri masrafların artması


Askeri Sistemin Bozulması [değiştir]III Murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı asker alınarak sayılarının artırılması
Yeniçerilerin geçim sıkıntısını ileri sürerek askerlik dışında işlerle uğraşmaları
İltizam sisteminin yaygınlaşması üzerine tımar sisteminin önemini kaybetmesi ve eyaletlerde asker yetiştirilmemesi
Denizcilikle ilgisi olmayan kişilerin donanmanın başına getirilmesi
Avrupa’da meydana gelen harp teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmemesi
gibi etkenler Osmanlı askeri sisteminin bozulmasına neden olmuştur


Sosyal Alandaki Bozulmalar [değiştir]Tımar sisteminin bozulması, nüfusun artması ve Anadolu’da çıkan Celali isyanları halkın devlete olan güvenini sarsmıştır 17 yüzyılda başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin nüfusları hızla artmış, bu durum şehirlerde işsizliğe ve güvenliğin bozulmasına neden olmuştur Sonuç olarak, devlet bu isyanları güçlükle bastırdı ve halkın devlete güveni azaldı


Eğitim Sisteminin Bozulması [değiştir]Ahmetli eğitim sisteminin temelini oluşturan medreselerin çağın gerisinde kalması ve Avrupa’da eğitim alanında meydana gelen yeniliklerin takip edilmemesi
Pozitif bilimlerin medreselerin müfredatından çıkarılması
Medrese öğrenimi görmemiş pek çok kişiye ilmi rütbeler verilmesi
Yeni doğmuş çocuklara müderrislik unvanının verilmesi ve beşik uleması diye adlandırılan bir sınıfın ortaya çıkması

Dış Etkenler [değiştir]Coğrafi Keşiflerle zenginleşen ve ekonomilerini güçlendiren Avrupa devletleri, Rönesans ve Reform hareketleriyle düşünce ve bilim hayatında önemli atılımlar yapmıştır Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’daki teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uyduramamış, Avrupa’nın gerisinde kalmıştır
Avrupalıların Haçlı anlayışıyla Osmanlı İmparatorluğu’na hep birlikte saldırmaları duraklamaya neden olmuştur
17 yüzyılda Osmanlı–Avusturya İlişkileri şu şekilde gelişmiştir:


1593–1606 Devlet-i Aliye(osmanlı)–Avusturya Savaşları [değiştir]Sokullu Mehmet Paşa döneminde imzalanan antlaşma tarafların karşılıklı saldırılarıyla bozulmuş ve iki devlet arasında savaşlar başlamıştır İki devlet arasındaki savaş Avusturya’nın isteğiyle Zitvatorok Antlaşması imzalanarak sona erdirilmiştir (1606) Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti;

Kanije, Eğri ve Estergon kaleleri Osmanlıya bırakılacak
Avusturya vergi ödemeyecek ama savaş tazminatı ödeyecek
Avrupa’daki üstünlüğünü kaybetmiştir
Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk hale gelmiştir Böylece, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleriyle hukuki eşitlik dönemi başlamıştır[İstanbul Antlaşması ile başlayan siyasi üstünlük bu antlaşma ile son bulmuştur]

II Viyana Kuşatması ve Osmanlı-Avusturya Savaşı [değiştir]Ana madde: II Viyana Kuşatması
Avusturya, Orta Avrupa’da gücünü artırmak için Macaristan’a egemen olma politikası izlemiştir Macarlara yardım etmeyi kabul eden Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkarak Viyana’yı ikinci defa kuşatmıştır (1683) Osmanlı orduları Viyana önlerinde bozguna uğrayarak geri çekilmiştir

Osmanlıların Viyana önlerinde bozguna uğraması, Avrupa’da büyük bir sevinç meydana getirmiş ve Papa’nın gayretleriyle Türkleri Avrupa’dan atmak amacıyla Kutsal İttifak kurulmuştur (1684) Bu ittifaka; Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta şövalyeleri ve sonradan Rusya katılmıştır 16 yıl devam eden savaşlarda Osmanlı Ordusu yenilmiş, kutsal İttifak devletleriyle Osmanlı Devleti arasında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır (1699) Karlofça Antlaşması'yla;

Osmanlı Devleti batıda ilk kez toprak kaybetmiştir
Osmanlı Devleti Orta Avrupa'daki egemenliğini kaybetmiştir
Avrupa devletleri savunmadan saldırıya geçmiş ve askeri bakımdan üstünlükleri ortaya çıkmıştır
Daha çok bilgi için: Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları

İstanbul Antlaşması [değiştir]Karlofça Antlaşması’ndan sonra Rusya ile Osmanlı Devleti arasında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır (1700) Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları’yla kaybettiği toprakları geri alabilmek amacıyla 18 yüzyılda Avusturya, Venedik ve Rusya ile savaşlar yapmıştır


İç İsyanlar ve Sonuçları [değiştir]
İstanbul İsyanları [değiştir]İstanbul isyanları kapıkulu askerlerinden yeniçeriler ve sipahiler tarafından çıkarılmıştır İstanbul isyanlarının çıkmasında;

Devlet yönetimindeki otorite boşluğundan yararlanan yeniçeri ağaları ve saray kadınlarının yönetimi olumsuz yönde etkilemeleri
Kapıkulu sisteminin değişmesi ve ocağa askerlikle ilgisi olmayan kişilerin alınması
Kapıkulu askerlerinin maaşlarının zamanında ödenmemesi veya ayarı düşük paralarla ödenmesi
Yeniçerilerin cülus bahşişi almak için sık sık padişah değiştirmek istemeleri
Devlet yönetiminde etkin olmak isteyen devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtması
Yeniçeri ve sipahilerin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyen padişah ve devlet adamlarını görevden uzaklaştırmak istemeleri
Kapıkulu askerlerinin disiplin altında tutulamaması
gibi nedenler etkili olmuştur İstanbul isyanları devlet düzeni değiştirmeye olmayıp, yönetimi şahıslara karşı yapılmıştırİstanbul isyanları sonucunda;

İsyanların zayıflaması
Kadı ve sancak beylerinin kanunlara aykırı davranarak halkı zor duruma düşürmeleri
Osmanlı–İran ve Osmanlı–Avusturya savaşları
gibi nedenler etkiancılar, daima isteklerini yaptırmayı başarmışlar ve Osmanlı merkezi idaresi üzerinde kapıkulu (özellikle yeniçeriler) askerlerinin etkisi artmıştır

İsyancılar, padişah ve devlet adamlarını görevden almışlar, hatta öldürmüşlerdir
İsyanlar İstanbul’da asayişin bozulmasına, halkın zor durumda kalmasına, şehirde yangınların çıkmasına ve yağmalamaların yapılmasına neden olmuştur

Celali İsyanları [değiştir]Ana madde: Celali isyanları
17 yüzyılda Anadolu’da çıkan isyanlara “Celali İsyanları” denilmiştir Celali isyanlarının sonucunda;

Eyaletlerde devlet yönetiminin bozulması ve vergi toplamada adaletsiz davranılması
Dirlik sisteminin bozulması ve dirliklerin dağıtımında haksızlıkların yapılması
17 yüzyılda savaşların uzun sürmesi ve yenilgiyle sonuçlanmasından dolayı askerden kaçanların Anadolu’da eşkiyalığa başlaması
Devşirme asıllı devlet adamlarının Anadolu halkıyla kaynaşamamaları
Merkezi otoriteli olmuştur Celali isyanlarının sonucunda;
Anadolu’da devlet otoritesi sarsılmıştır
Anadolu’da huzur ve güvenlik bozulmuş, birçok şehir ve kasaba harap olmuştur
Üretim faaliyetleri azalmış, ekonomi bozulmuştur
Vergiler toplanamamış ve devletin gelirleri azalmıştır

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-01-09, 21:19 #2
bahadır50 bahadır50 çevrimdışı
Varsayılan C: 17. yüzyıl Osmanlı devleti


emeğe saygı
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-01-09, 21:42 #3
4нσωαя∂ 4нσωαя∂ çevrimdışı
Varsayılan C: 17. yüzyıl Osmanlı devleti


Donem Odewmdi Ty
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-12-10, 21:59 #4
fitimi35 fitimi35 çevrimdışı
Alarm C: 17. yüzyıl Osmanlı devleti


tşk ler saolun:roll eyes:
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 21:21
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016