Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 05-11-08, 19:06 #1
rockverap rockverap çevrimdışı
Alarm İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları - 1SORULAR

1) Atatürkün taviz vermediği ve siyasi parti tartışmalarının dışında tutmak istediği iki temel ilke hangisidir?
a) Cumhuriyetcilik-Laiklik
b) Halkçılık-Devletcilik
c) Devletcilik-Milliyetcilik
d) Medeniyetçilik-Laiklik

2) Atatürk yönetimindeki devletçilik politikasının temel amacı hangisidir?
a) Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak
b) Devlet sosyalizmini gerçekleştirmek
c) Özel mülkiyeti sınırlamak
d) Dış borçları ödemek

3) Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir?
a) Yeni Türk alfabesinin geliştirilmesi
b) Milat takviminin kabul edilmesi
c) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
d) Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması

4) Atatürk devletin dış politikasını yönlerdirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır?
a) Devrimcilik
b) Devletçilik
c) Medeniyetçilik
d) Bağımsızlık

5) Düşman işgallerine karşı 1918-1919 yılları arasında Anadolu ve Trakyanın çeşitli yörelinde bölgesel direniş güçlerinin oluşturulması Atatürkün hangi ilkesinin daha önce benimsenmiş olduğunu gösterir?
a) Devletçilik
b) Halkçılık
c) Milliyetçilik
d) Inkılapçılık

6) Halkçılık aşağıdaki Atakürk ilkelerinden hangilerinin bir sonucudur?
a) Devletçilik Laiklik
b) Devletçilik Inkılapçılık
c) Inkılapçılık Laiklik
d) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik


7) Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Bağımsızlık ve milli eğemenliğe
b) Laiklik ve Devletçiliğe
c) Cumhuriyetçilik ve Inkılapcılığa
d) Bilimsellik ve Milliyetçiliğe

8) Bir devletin yönetimindeki çeşitli doplumsal grupları kanun önönde kesin eşitlik tanıması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulundığına kanıt olabilir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Inkılapçılık
d) Laiklik


9) Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yöneliktir?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Öğretimin birleştirilmesi
c) Türk diline önem verilmesi
d) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi


10) Atatürkün Cumhuriyeti Türk Gençliğine emanet etmesinin temel amacı nedir?
a) Gençleri siyasal hayata katmak
b) Yenileşmeyi sürekli kılmak
c) Yurt savunmasını gençlere bırakmak
d) Türk gençliğini korumak


11) Her ulus kendi devletini kurup kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir, görüşü aşağıdakilerden hangi ilkeye uygundur?
a) Devletçilik Inkılapçılık
b) Ulusçuluk Halkçılık
c) Devletçilik Laiklik
d) Laiklik Halkçılık

12) Atatürk ilke ve ınkılaplarında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin yeri yoktur?
a) Devletin bağımsızlığını koruma
b) Yönetimde millet eğemenliğini sürdürme
c) Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma
d) Amaca ulaşmak için her türlü yolu deneme


13) Atatürk yönetiminin temel hedeflerinden biri sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti.Ancak halkın elinde bu amaç için yeterli sermaye yoktu,
Bu durum aşağıdaki ilkelerin hangisini zorunlu kılmıştır?
a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Milliyetçilik
d) Laiklik

14) Aşağıdakilerden hangisi laik yönetimi yıkmak amacı ile yapılmıştır?
a) Bolu Düzce ayaklanması
b) Yozgat ayaklanması
c) Menemen Olayı
d) Konya ayaklanması

15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ye laik anlayışın yerleşmesindeki aşamalardan biridir?
a) Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabul edilmesi
b) Teşvik-ı Sanayi Kanununun kabulu
c) Kabotaj kanunun kabulu
d) Uluslararası ölçü birirmlerinin kabulu

16) Aşağıdaki ilkelerden hangisi vicdan özgürlüğünü güvence altına alma amacını gütmektedir?
a) Laiklik
b) Egemenlik
c) Devletçilik
d) Milliyetçilik

17) ”En büyük gerçekler ve ilerleyişler düşüncelerin serbestçe ortaya konması karşılıklı aktarılması ile meydanan çıkar ve yükselir” Bu sözler aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?
a) Eğemenliğin
b) Halkçılğın
c) Inılapcılığın
d) Demokrasinin

18) İnsan haklarına ilişkin olarak 1688’den bu güne kadar bazı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından bildirgeler yayınlanmıştır.Bu bildirgelerin zamanla daha kapsamlı hale gelmesine neden olan olay hangisidir?
a) İnsana verilen değerin giderek artması
b) Büyük savaş ihtimalinin azalması
c) Devletlerin yönetim biçimlerinin farklı olması
d) İnsan hak ve özgürlüklerinin giderek daha çok sınırlandırılması

19) Günümüzde Bağlantısızlar olarak bilinen devletlerin genellikle aşağıdakilerin hangisinde birlikte hareket ettikleri görülmektedir?
a) Ortak savunma sistemleri geliştirmede
b) Dünya sağlık sorunlarına yönelik çözüm bulmaya yönelik çalışmalarda
c) Birleşmiş Milletlerdeki siyasal tartışma ve oylamalarda
d) Dünya enerji sorununa çözüm bulmaya yönelik çalışmalırda

20) Musulun Misakı Milli sınırları içinde olmasına rağmen Milletler Cemiyetinin İngiliz Mandasındaki Iraka bırakılmasına Türkiyenin bu konunun üzerine fazla gitmemesinin nedeni nedir?
a) İçeride çözüm bekleyen ekonomik ve sosyal sorunların olması
b) İngilizlerin kısa sürede Musuldan çıkcağına olan inanç.
c) Türkiyenin Milletler Cemiyetinin karalarına uymak zorunda olması
d) Musulun ekonomik değerinin önemli olmayışı

21) Hatayın Anavatana katılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmamıştır?
a) Nufus çoğunluğunu Türklerin oluşturması
b) Fransanın bu iş için savaşı göze alamaması
c) Türk dış politasının başarılı olması
d) İkinci dünya savaşının başlaması

22) Suriye ve İsrail’in silah altında bulundurdukları asker sayısının nufuslarına oranının diğer komşu devletlerden daha yüksek oluşu, hangi sebeble açıklanabilir?
a) Bazı komşularla ilişkilerinin bozuk olmasıyla
b) Savunmanın önemini daha iyi kavramış olmalarıyla
c) Çok uluslu savunma teşkilatlarının üyesi olamalarıyla
d) Kişi başına düşen milli gelirlerinin yüksek oluşuyla

23) Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin içtede güçlü olduğunu gösteren bir dış olaydır?
a) Türkiyede yaşayan Rumlarla Yunanistandaki Türklerin değiştirilmeleri
b) Türkiyenin Montrö Sözleşmeiyle Boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlaması
c) Türkiyenin Milletler Cemiyetine üye olması
d) Hükümetin çıkardığı yönetmeliğe uymayan bazı yabancı okulların kapatılması

24) Lozan barış antlaşmasından sonra Türk Hükümeti aşağıdakilerden hangisini bir iç sorun saydığı için yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmiştir?
a) Türkiyedeki yabancı okulların yönetimi
b) Musulun geleceğini
c) Hatayın geleceğini
d) Boğazların denetimini

25) Aşağıdakilerden hangisi Türk Hükümetleri için bir sorun olmamıştır?
a) Türk Yunan ilişkileri
b) Boğazlar
c) Kapitülasyonlar
d) Hatay

26) Türkiyenin Musulu geri almaya çalışması karşısında İngilterenin gösterdiği tepkilerden biri hangisidir?
a) Türklera karşı Arapları destekleme
b) Türklere karşı Araplarla işbirliği
c) Şeyh Sait isyanını çıkarma
d) Menemen olayını çıkarma

27) Atatürk döneminde T.C’nin dış siyasetinde hangisi önemli bir sorun olmamıştır?
a) Nufus değişimi
b) Irak sınırı ve Musul
c) Milletler Cemiyetine üye olma
d) Hatayın anavatana katılması

28) Aşağıdakilerin hangisi ile ilgili sorun en son gerçekleştirilmiştir?
a) Hatay
b) Boğazlar
c) Yabancı okullar
d) Doğu sınırı

29) Aşağıdaki devletlerin hangisinin izlediği dış politika güvensizlik yaratınca Balkan Antantının kurulmasına sebeb olmuştur?
a) Yugoslavya
b) Romanya
c) İtalya
d) Yunanistan

30) Yeni kurulan Türk Devletinin dış politikada izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barış içinde yaşama
b) Topraklarını genişletme
c) Bloklaşmaya son verme
d) Demokrasiyi yayma

31) Lozan Barış antlaşmasında ele alınan aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926da Ankara Antlaşmasıyla çözümlenmiştir?
a) Savaş tazminatları
b) Türk-Yunan sınırı
c) Devlet borçları
d) Türkiye-Irak Sınırı

32) Balkan Antantı hangi gelişmeyle sona ermiştir?
a) İkinci Dünya Savaşı
b) Sovyetler Birliğinin kurulması
c) Hatay sorununun çözümlenmesi
d) Milletler Cemiyetinin Kurulması

33) Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılmayışının sebebi hangisidir?
a) Kamu oyunun hazır olmayışı
b) TBMM’nin bu duruma karşı olması
c) İslam ülkelerinin tepkisi
d) Lozanda sorun olma tehlikesi


34) Atatürkü halifeliği kaldırmaya zorlayan en önemli neden hangisidir?
a) Halifenin bazı yasa dışı davranışları
b) Halifeye bazı çevrelerce siyasal hak tanınmaya çalışılması
c) Halifenin bazı çevrelerle işbirliği yapması
d) Devrimlerin yapılması için halifelik engelinin ortadan kalkması gereği

35) Türk devrimleri hangi özelliği ile Rus ve Fransız devrimlerinden ayrılır?
a) Zulum ve baskı düzenine son verip vatandaşlara siyasal haklar vermesi
b) Ulusal bağımsızlıkla ulusal eğemenliği birlikte gerçekleştirmesi
c) Eski yönetimi yıkıp yerine yeni bir yönetim getirmesi
d) Hepsi

36) Türkiyenin çağdaşlaşma yolunda en yoğun olduğu dönem hangisidir?
a) 1923-1933
b) 1933-1938
c) 1938-1945
d) 1945-1950

37) Aşağıdaki devrimlerden hangisi 3 Kasım 1928 yılında gerçekleşmiştir?
a) Halifeliğin kaldırılması
b) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
c) Medeni Kanunun Kabulu
d) Yeni Türk harflerinin kabulu


38) I.Laikliğin Kabulu
II.Saltanatın Kaldırılması
III.Halifeliğin Kaldırılması
IV.TBMM’nin kurulması
V.Yeni Türk alfabesinin kabulu
VI.Medeni Kanunun Kabulu
Bu gelişmelerin hangisi “Eğemenlik Kayıtsız Şarsız Ulusundur”ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?
a) I-III
b) I-V
c) II-IV
d) V-VI

39) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin kurulmaından çok geliştirilmesi amacına hizmet etmiştir?
a) Düzenli ordunun kurulması
b) Saltanatın kaldırılması
c) Laik devlet anlayışı
d) Kurtuluş Savaşı

40) Uluslararası ekonomik ilişkilerde aşağıdaki ınkılaplardan hangisi kolaylık sağlamıştır?
a) Kadınlara siyasal haklar tanınması
b) Soyadı Kanunun kabulu
c) Ölçü birimlerinin değişmesi
d) Medeni kıyfetlerin kabulu

41) (1921)anayasasına göre Türkiyede bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Millet
b) Devlet
c) Ordu
d) Cumhurbaşkanı

42) Türkiyede saltanat ve ulusal devlet taraftarları arasındaki tartışmaların en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar?
a) 1908-1912
b) 1915-1918
c) 1920-1923
d) 1923-1927

43) Türkiyede Şeyh Sait isyanı ve Menemen olayları aşağıdakilerden hangisinin bir süre gecikmesine neden olmuştur?
a) Devletçilik Politikasına
b) Milletler Cemiyetine girişimize
c) Kadınları siyasal haklar verilimesine
d) Çok partili hayata geçilmesine44) Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Türkiyede Kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik alanda eşitlik amacını gütmektedir?
a) Ögretimin birleştirilmesi
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Cumhuruyetin ilanı
d) Medeni kanunun kabulu

45) Anadolu’nun Batılı devletelerin hammadde kaynağı ve pazarı olma durumundan kurtarılması amacıyla atılmış olan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aşar vergisinin kaldırılması
b) Kapitülasyonların kaldırılması
c) İhracaatın kontrol edilmesi
d) Gümrük vergilerinin yükseltilmesi

46) Türkiyede Meclis Hükümetinden Kabine Sistemine geçiş hangisiyle başlamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Cumhuriyetin ilanı
c) TBMM’nin kurulması
d) Halifeliğin kaldırılması

47) Kurtuluş Savaşının ve Türk inkılabının tarihsel belgesi niteliğinde olan Söylev(NUTUK) hangi yıllar arasında yer alan olayları içermektedir?
a) 1911-1920
b) 1918-1924
c) 1919-1927
d) 1920-1938

48) Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine,1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu gelişmelerin amacı nedir?
a) Kadının yönetime katılmasının sağlama
b) Aile yapısında değişiklik yapma
c) Kadınlar arasında okur-yazar oranınını arttırma
d) Çok partili hayata geçme

49) Ulusal egemenlik,demokrasinin vazgeçilmez temel ögelerinden biridir” aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun bir uygulama olabilir?
a) Milletvekilliği süresinin sınırsız olması
b) Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
c) Hükümet yetkilerinin meclisten üstün olması
d) Reşit olan har vatandaşın oyunu serbestce kullanması


50) Türkiye Cumhuriyetinde;
I.Ağırlık ve ölçü birimlerinin değişmesi
II.Tekke ve Türbelerin kapatılması
III.Miladi takvimin kabulu
IV.Aşar vergisinin kaldırılması
V.Şapka Kanunun kabul edilmesi
Aşağıdaki gelişmelerin hangisi uluslararası ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?
a) I-III
b) II-IV
c) III-V
d) V-II

51) Aşağıdakilerden hangisi çok partili sisteme geçişin bir süre engellenmesine neden olmuştur?
a) Menemen olayı
b) Çerkez Etem olayı
c) TBMM’de Müdafaa-ı Hukuk Grubunun oluşturulması
d) Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortaya çıkması

52) ”Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için zamanlamanın uygun olması gerekir”
Türkiyede aşağıdakilerden hangi olayda bu ilkeye uyulmamıştır?
a) Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin ilan edilmesi
b) Cumhuruyetin ilan edilmesinden sonra Terakkperver Cumhuryet Fırkasının Kurulması
c) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin kapatılmasından sonra TBMM’nin açılması
d) Türk Medeni Kanunun kabul edilmesinden sonra kadınlara siyasi haklar verilmesi

53) Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumuda öğretim alanında ikiliği kaldırmak amacını güden gelişmelerden biridir?
a) Yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi
b) Devletçilik ilkesinin kabul edelmesi
c) Soyadı kanununun kabul edilmesi
d) Medreselerin kapatılması

54) Lozan barış antlaşmasının milli hakimiyetimizi sınırlayıcı bir hüküm getiren maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk-Yunan ilişkileri
b) Boğazlar Komisyonu
c) Kapiltülasyonlar
d) Kabotaj Sorunun55) İtilaf devletlerinin Lozan Barış Konferansına İstanbul Hükümetini çağırması durumunda Ankara Hükümetinin aldığı önlem aşağıdakilerdan hangsidir?
a) Saltanatı kaldırma
b) Cumhuriyet yönetimini kurma
c) Hilafeti Kaldırma
d) Vahdettini vatan haini ilan etme

56) Lozan antlaşması, aşağıdaki devletlerden en çok hangisinin otadoğu ile ilgili planlarını bozmuştur?
a) SSCB Rusya
b) İngiltere
c) Fransa
d) Yunanistan

57) Türkiyenin bugünkü sınırlanın belirlenmesinde aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin rolü yoktur?
a) Gümrü antlaşması
b) Ankara antlaşması
c) Lozan antlaşması
d) Balkan antlaşması

58) Lozanda Türkiye’ye en çok direnme gösteren devletler hangiledir?
a) Yugoslavya-Fransa-Rusya
b) Japonya-İtalya-Yunanistan
c) İngiltere-Fransa-İtalya
d) Yunanistan-Romanya-Yugoslavya

59) Lozanda aşağıdakilerden hangisinden İsmet Paşa ödün vermemiştir?
a) Musul Sorunu
b) Kapiltülasyonlar
c) Dış Borçlar
d) Boğazlar

60) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Büyük Devletler Türkiyedeki azınlıkların Türk uyruklu olduklarını ve diğer yurttaşlardan farkları olmadığını kabul ettiler?
a) Gümrü
b) Lozan
c) Moskova
d) Sevr

61) Lozan barış görüşmelerine İsmet Paşanın gönderilmesine onun hangi başarısı etken olmuştur?
a) I ve II.inönü savaşlarını kazanması
b) Türkyide ilk düzenli ordunun kurulmasına olan katkısı
c) Mudanya ateşkes antlaşmasında milli çıkarlarımızı korumuş olması
d) Çerkez Etem isyanını bastırmış olması

62) Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış anlaşmasına önemli bir uluslararası bir antlaşma niteliği kazandırmaktadır?
a) Bu antlaşmayı bütün dünya devletlerinin onaylamış olması
b) Bu antlaşmanın bir çok antlaşmaya örnek teşkil etmesi
c) Bu antlaşmanın geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi
d) Bu antlaşmayla tarafların bütün isteklerinin yerine gelmesi

63) I Dış barışın esaslarının belirlenmesi
II.Türk Devletinin tanınması
III.Kapütülasyonların kaldırılması
yukarıdaki sorunlar hangi antlaşmayla çözümlenmiştir.
a) Ankara
b) Moskova
c) Lozan
d) Gümrü

64) Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan ile bir çözüme kavuşmamıştır?
a) Azınlık Hakları
b) Harp Tazminatları
c) Türk-Irak Sınırı
d) Kapitülasyonlar

65) İtilaf devletlerinin Lozan’a hem İstanbul Hükümetini hemde Ankara Hükümetini çağırmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) TBMM yi desteklemek
b) İstanbul Hükümetine güven duymamak
c) İki hükümet arasındaki görüş ayrılıklırından faydalanmak
d) Demokratik bir tutum ortaya koymak

66) Milli mücadele döneminde alınan kararlardan biride azınlaklara tanınmış olan siyasal eğemenenliğimizi zedeleyici ayrıcalıkların kaldırılmasıdır.Bu karar diğer uluslarca nerede onaylanmıştır?
a) Misak-ı Milli
b) Lozan Antlaşması
c) Erzurum Kongresi
d) Sivas Konğresi

67) Kasım 1922 de TBMM’nin saltanatı kaldırmasının en önemli nedeni hangisidir?
a) İstanbulu yeni Türkiyenin başkenti yapma isteği
b) Padişahında içinde bulunduğu tarafa karşı kesin askeri zaferin kazanılmış olması
c) Bir ülkede iki hükümetin yaşayamayacağı anlaşılması
d) TBMM’nun hilafet yanlısı olanları sindirme amacı
68) Padişahın halife sıfatıyla elinde bulundurduğu şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama ödevinin 1921 anayasası ile TBMM’ye verilmesi neyi amaçlıyordu?
a) Anayasayı laik duruma getirmeyi
b) Tutucuların dini siyasete alet etmelerini önlemeyi
c) Anayasanın geçerliliğini sağlamayı
d) Devlet yönetimini tek organda toplamayı

69) Vahdettin’in halife unvanıyla İngilizler tarafından kaçırılması üzerine TBMM’nin halifeliği kaldırmayarak yeni bir halife atamasının sebebi nedir?
a) Anadoluda halifeliğin değerini koruması
b) Halifelik kanalıyla dünya müslümanlarından yardım istenmesi
c) Yönetim biçiminin kesinlikle belirlenmemiş olması
d) İngilizlerin Vahdettin aracılığı ile halifeliği sömürebilmesinin önlenmesi

70) Aşağıdakillerden hangisi düşmanın silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek amacıyla yapıldı?
a) Balkan Savaşı
b) Çanakkale Savaşı
c) Sakarya Meydan Muhaberesi
d) Büyük Taarruz

71) Mudanya anlaşmasındaki maddelerden hangisi Osmanlı devletinin hukuken sona erdiğini gösterir?
a) Doğu Trakyada Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge 15 gün içerisinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir
b) Doğu Trakyanın devir teslim işi İtilaf Devletlerinin memurları aracılığıyla 30 gün içinde yapılacaktır
c) Lozan Konferansının bitimine kadar Türkler doğu Trakyada 8000 jandarma bulundurabilecektir
d) İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümetinin yönetimine bırakılacaktır
72) İki devletin anlaşmasında aşağıdakilerden hangisi temel ilke olarak alınırsa bu devletlerin birbirlerinin yönetimlerine saygılı olduğu söylenebiir?
a) Anlaşmalar tek taraflı olarak yürürlükten kaldırılmayacak
b) Birinin tanğımadığı devletlerarası bir anlaşmayı diğerinde tanımayacak
c) Karşılıklı ekonomik çıkarlara ağırlık verilecek
d) Her devlet kendi geleceğine kendi karar verecek

73) Mudanya ateşkes anlaşmasından sonra Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacaktır, hükmü Osmanlı Devletinin ne olacağını gösteriyordu?
a) Küçük bir devlet olarak kalacağını
b) Hukuken sona ereceğini
c) TBMM hükümetine bağımlı olacağını
d) TBMM ile birlikte haraket edeceğini

74) Kurtuluş Savaşımızın sonuçları dikkate alındığında Padişah ve taraftarlarının aşağıdakilerdaen hangisini önemsemediği söylenebilir?
a) Türk Milletinin gücünü
b) İngilterinin politikasını
c) Saltanat çıkarlarını
d) İşgal kuvvetlerinin gücünü

75) Başkomutan Sakarya Meydan Muharebesine hazırlanırken Türk Milletine Tekalifi Milliye Emirleri çıkarmıştır.Böyle bir uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstiklal Mahkemelerini kurma
b) Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılama
c) Başkomutanlık yetkisinin süresini uzatma
d) Meclis yetkilerine sahip olma

76) Aşağıdakilerden hangisi ikili antlaşmalara bir örnektir?
a) Sevr anlaşması
b) Londra Konferansı
c) Paris Barış Anlaşması
d) Ankara antlaşması

77) Ankara Hükümetinin Londra Konferansında (1921)batılı devletlerce resmen tanınması hangi askeri zaferin siyasi sonucudur?
a) Sakarya
b) II.İnönü
c) Kütahya
d) I.İnönü

78) Batılı ülkeler Kurtuluş Savaşında getirdikleri barış teklifleriyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemişlerdir?
a) Osmanlı devletinin varlığını sürdürmesini
b) Osmanlıların himaye altına alınmasını
c) Türk Yunan dosluğunun sağlanmasını
d) Sevr antlaşmasının kabul edilmesini

79) (1921) anayasasıyla birlikte Cumhuriyet yönetininin ilan edilmeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu oyunun Cumhuriyet yönetimine hazır olmayışı
b) Büyük devletlerin TBMM’yi henüz tanımaması
c) Bağımsızlık savaşının devam etmekte olması
d) Hükümet başkentinin saptanmamış olması

80) M.Kemal Paşa Çanakkale Savaşında bütün kuvvteleri kendi emrine, Sakarya Savaşında da TBMM’den Başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkilerini istemiştir.Bu istekler onun kişiliğinin hangi yönüne örnektir?
a) Açık sözlülüğüne
b) İnandırma gücüne
c) Tez canlılığına
d) Kendine güvenine

81) İnönü savaşlarının Kurtuluş Savaşımız içinde başlıca rolü nedir?
a) İstanbul hükümetinin desteğini sağlamak
b) TBMM kuvvetlerinin savaş gücünü sınama
c) Düşman gücü hakkında bilgi edinme
d) Düşmanı oyalayarak zaman kazanma

82) M.Kemal Ulusal güçleri birleştirmek amacıyla öncelikle hangisinin kurulmasına ağırlık vermiştir?
a) Düzenli bir ordu
b) Mahalli dernekler
c) Yeni bir meclis
d) İstanbul hükümeti ile diyalog

83) Dış siyasette sözü geçer olmanın ön koşulu iç siyasettede güçlü olmak gerekir sözüne aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
a) Kurtuluş Savaşında sonra lozan barış anlaşmasının imzalanması
b) I.Dünya savaşından sonra kurtuluş savaşının başlaması
c) Saltanatın kaldılılmasından sonra Cumhuriyetin ilanı
d) Cumhuriyetin ilanından sonra Halifeliğin kaldırılması

84) İlk TBMM’de hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?
a) Yeni Türk devletinin ilk anayasasının kabulü
b) Mudanya ateşkes anlaşmasının onaylanması
c) Saltanatın kaldırılması
d) Gümrü Barış antlaşmasının yapılması

85) ”İstanbul’da kalıp tututlanmaktansa,batıp boğulmayı tercih ederim”sözünü M.Kemal ne zaman söylemiştir?
a) Almanya Seyahatinde
b) Samsuna giderken
c) Trablusgarpta
d) Çanakkale Savaşında

86) Anayasa (1921) ile Güçler Birliği sisteminin kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meclisi milletin tek temsilcisi hale getirmek
b) Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırma
c) M.Kemal’in meclis başkanı seçilmesini sağlama
d) Siyasal paritilerin kurulmasını kolaylaştırma

87) I.İnönü savaşından sonra hangi devletler Yunanistanı Londra barış konferansına katılmasını sağlamaya çalışmışlardır?
a) İran-Romanya
b) Rusya-ABD
c) Fransa-İtalya
d) Avusturya-Japonya

88) TBMM’nin itilaf devletlerince hukuksal alanda tanınması ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?
a) Londra Konferansı
b) Ankara antlaşması
c) Moskova antlaşması
d) Mudanya Ateşkes antlaşması

89) İlk TBMM’de devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarım ve hayvancılık
b) Ticaret ve Sanayii
c) Milli Savunma
d) Ulaşım ve Haberleşme

90) İlk TBMM Gümrü,Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletler ile yaptı?
Gümrü Moskova Ankara
a) Ermenistan Rusya Fransa
b) Fransa Ermenistan Rusya
c) Rusya Fransa Ermenistan
d) Fransa Rusya Ermenistan
91) Aşağıdaki anlaşmalardan hangisine Ankara ve İstanbul hükümeti birlikte katıldılar?
a) Sevr anlaşması
b) Londra anlaşması
c) Moskova anlaşması
d) Lozan görüşmeleri

92) Aşağıdakilerden hangisi 1921 anayasasının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?
a) Milli eğemenlik
b) Tek meclis
c) Güçler birliği
d) Tek dereceli seçim

93) İsmet İnönü Lozanda eğemenlik ve hayat hakkımıza saygı duyulmasını istemiştir. İnönü bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?
a) Bloklaşma
b) Korumacılık
c) Uluslararası Eşitlik
d) Kuvvet Kullanma

94) Kurtuluş Savaşının 1920-1921 yıllarına rastlayan en sıkıntılı günlerinde savaş giderleri aşağıdakilerden hangisiyle karşılanmaya çalışışmıştır?
a) Kapitülasyonların kaldırılması
b) Hıyaneti Vatanıye Kanununun çıkarılması
c) Tekalif-ı Milliye emirleri
d) Asker sayısının azaltılması

95) Fransa ile yapılan Ankara anlaşmasıyla Hatay’da özel bir yönetim kurulması aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulamadır?
a) Amasya görüşmelerine
b) Misak-ı Milliye
c) Amasya genelgesine
d) Kars ve Gümrü anlaşmalarına

96) Yunanistanın Anadolu kıyısına yakın adalarda asker bulundurmayacağı hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a) Mondros
b) Mudanya
c) Sevr
d) Lozan

97) TBMM’nin ilk askeri başarısı sonucunda yaptığı anlaşma Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamıştır.Sözü edilen anlaşma hangisidir?
a) Lozan
b) Gümrü
c) Kars
d) Ankara
98) Türkiye devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi” hükümeti adını taşır.
1921 anayasasında bu hükümle ulaşılması istenen temel amaç hangisidir?
a) Bütün yetkileri TBMM’de toplamak
b) İç isyanlara son vermek
c) Çok partili hayata geçmek
d) Yurtta ve dünyada barışı korumak

99) TBMM’nin yetkilerinden bazıları şunlardır.(1921 Anayasasına göre)
I.Hükümette görev alacak bakanları seçme
II.TBMM başkanını Bakanlar Kurulunun başkanı sayma
III.Süre dolmadan seçime gitme kararı alma
IV.Savaşa ve barışa karar verme
Bu yetkilerden günümüze kadar değişiklik olmayanlar hangisidir?
a) III ve IV
b) I ve III
c) II ve III
d) I ve IV


100) Aşağıdakilerden hangisi Türk Kurtuluş savaşının kazanılması ile doğrudan ilgili değildir?
a) Düzenli ordunun kurulması
b) M.Kemal’e geçici bir süre Meclis yetkilerinin verilmesi
c) Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması
d) Lozan Barış görüşmelirine ara verilmesiCEVAPLAR

1) A
2) A
3) D
4) D
5) C
6) D
7) A
8) B
9) D
10) B
11) B
12) D
13) B
14) C
15) A
16) A
17) D
18) A
19) C
20) A
21) D
22) A
23) D
24) A
25) C
26) C
27) C
28) A
29) C
30) A
31) D
32) A
33) A
34) D
35) B
36) A
37) D
38) C
39) C
40) C
41) A
42) C
43) D
44) D
45) B
46) B
47) C
48) A
49) D
50) A
51) A
52) B
53) D
54) B
55) A
56) B
57) A
58) C
59) B
60) B
61) C
62) C
63) C
64) C
65) C
66) B
67) C
68) D
69) D
70) D
71) D
72) D
73) B
74) A
75) B
76) D
77) D
78) D
79) A
80) D
81) C
82) C
83) A
84) D
85) C
86) A
87) C
88) A
89) C
90) A
91) B
92) D
93) C
94) C
95) B
96) D
97) B
98) A
99) A
100) D

__________________

Mesajı son düzenleyen rockverap ( 05-11-08 - 19:12 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-11-08, 11:56 #2
ßσk ѕтуLєя ßσk ѕтуLєя çevrimdışı
Varsayılan C: İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları


Teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-05-12, 23:25 #3
nida mlt nida mlt çevrimdışı
Varsayılan C: İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları


cevap a şıkkıdır
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
rockverap

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 17:06
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016