Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-09-11, 21:23 #1
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair YönetmelikSafkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25566

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pedigri - pasaport ve damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, tohumlama izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını, soy kütüğüne kayıt edilip pedigrisi verilen atların gerektiğinde yeniden muayeneleri, sahip değişiklikleri ile ilgili esasların belirlenmesi, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri, yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu atçılık ve yarışçılıkla ilgili uluslar arası organizasyonların kayıt standartlarına uyumunu sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan Arap ve İngiliz atlarını kapsar.

Hukukî Dayanak

Madde 3 - 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna ve 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Taşra Kuruluşu: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı diğer kuruluşları,

c) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 1 inci, 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre yarış yapma yetkisini kullanan teşekkülü,

d) İl At Islah Komisyonu: İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki veteriner hekimden oluşan komisyonu,

e) Üye Olunan Uluslar Arası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve yarışçılığı ile ilgili uluslar arası kuruluşlar; WAHO "World Arabian Horse Organization", IFHA "International Federation of Horseracing Authorities", IFAHR "International Federation of Arabian Horse Racing Authorities", IROA "International Racehorse Owner's Associations", ISAG "International Society for Animal Genetics", AORC "Associations Official of Racing Chemist" ve ilerde üye olunabilecek kuruluşları,

f) At Eşkâl ve Muayene Raporu: Yurt içinde doğan tayın veya yurt dışından ithal edilen atın donu, eşkâli, ırkı, ana-babası, anasının tohumlanma tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren veteriner hekim raporunu (EK-1),

g) Kan ve/veya DNA Raporu: Atın kan veya dokusunun değişik tekniklerle yapılan analizi sonucunda genetik olarak ana-babasına uygunluğunu belirten belgeyi,

h) At: Aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayı,

ı) Don: Atların vücutlarını örten kıllara hâkim olan veya bu kıllardan çoğunluğa yakın kısmının müşterek olarak gösterdiği rengi,

j) Eşkâl: Atın dış bakısında vücudun görünüşü ve üzerindeki şekil ile nişaneleri,

k) Soy Kütüğü: Pedigrinin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplandığı yazılı belge ve veri tabanını,

l) Stud Book: Üye olunan uluslar arası kuruluşlarca kuralları belirlenen, yayımlanması istenilen ve bu kuruluşlarca kabul görmüş atların bilgilerinin yazılı olduğu ve belirli zaman aralıklarıyla yayımlanan uluslar arası kitabı,

m) Pedigri-Pasaport: Soy kütüğüne kayıt edilen safkan atların numara, isim, orijin, ırk, don, eşkâl, cinsiyet, doğum tarihi, yetiştiricisi, sahibi, koruyucu aşılamaları, sağlık testleri ile diğer bilgileri ihtiva eden atın kimlik belgesini,

n) Yetiştirici: Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan özel veya tüzel kişileri,

o) Sahip Değiştirme Belgesi: Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas teşkil eden belgeyi,

p) Damızlık At: Bakanlıkça soy kütüğüne kaydedilmiş ve üye olunan uluslar arası kuruluşlar tarafından kabul görmüş Stud Book'ta yayınlanmış atlardan Bakanlıkça yetiştirmede kullanılmasına izin verilmiş olan atı,

r) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi (EK-3, 4),

s)Tohumlama Belgesi: Tohumlanan kısrağın adı, damızlık belge numarası, sahibinin adı, tohumlanma şekli ve tarihi ile tohumlamada kullanılan aygırın adı, damızlık belge numarası ve diğer bilgileri ihtiva eden belgeyi (EK-5),

t) Uzman Heyet: At yetiştiriciliği konusunda uzmanlık belgesi veya akademik çalışması bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış en az üç veteriner hekimden oluşan komisyonu,

u) Sun'î tohumlama: Uygun tohumlama zamanında dişi hayvanların genital kanallarına tekniğine uygun olarak spermanın hijyenik koşullarda nakledilmesini,

v) Embriyo transferi: Sağlıklı ve yüksek verimli kısraklardan elde edilen embriyonun taze veya dondurularak, uygun dönemdeki kısrakların döl yatağına uygun teknik ve hijyenik koşullarda aktarımını,

y) Sperma: Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan aygırlardan belirli yöntemlerle alınan ejakülatların spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra taze veya dondurulmuş sperma porsiyonlarını,

z) Özel Hara: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından safkan Arap ve İngiliz atı yetiştirmek amacıyla kurulan ve Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre izin alınmış at yetiştirme işletmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : At Islahı

Islah Çalışması

Madde 5 - At ıslahı ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılması hususunda tedbirler almaya Bakanlık yetkilidir.

Damızlık Belgesi

Madde 6 - Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlardan damızlık belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri il müdürlüklerince hazırlanarak, tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

(Değişik fıkra: 23/02/2005 - 25736 S.R.G Yön/1.mad) İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, safkan Arap atlarında eşkal muayenesinin uzman heyet tarafından yapılıp yapılmadığı, üye olunan uluslar arası kuruluşların kuralları ve stud book kayıtları esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun görülenler tasdik edilir. Daha önce uzman heyetler tarafından muayeneleri yapılarak pedigrileri iptal edilen atlar ve yakın akrabaları ile yine damızlık belgelerini inceleyen komisyon tarafından gerekli görülen ve/veya hakkında şikayet olan atlar Bakanlıkça oluşturulan uzman heyetçe incelenir, gerektiğinde muayene edilir ve uygun görülmeyenlerin damızlık belgeleri iptal edilir. Damızlık belgesi verilmemesi ve iptali, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

Damızlık belgesi verilen atlardan doğan tayların, uzman heyetçe yapılan muayenelerinde pedigrileri iptal edilenlerin, ana ve babaları da gerektiğinde yeniden muayeneye tâbi tutulurlar.

Damızlık belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilân edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.

Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları hâlinde vizeleri, il müdürlükleri tarafından yapılır ve at kayıt defterlerine işlenerek, bunların listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu durum at sahibine hemen tebliğ edilir.

Soy kütüğüne kayıtlı ve damızlık belgesi almış olup, sonradan herhangi bir sebeple damızlık belgesi iptal edilen atların, damızlık belgesinin iptal edildiği tarihten sonraki tohumlamalardan olan tayları soy kütüğüne kaydedilmez.

Soy kütüğüne kayıtlı olsa bile damızlık belgesi verilmemiş ana veya babanın tayları soy kütüğüne kaydedilmez. Damızlık belgesi iptal edilen atların soy kütüğü kaydına not düşülür ve bu ata tekrar damızlık belgesi verilmez.

Yurt dışından gebe olarak ithal edilen kısrakların, yalnızca bu taylarının tescilinde ana ve babasının damızlık belgesi alma şartı aranmaz.

Ülkemiz soy kütüğüne kayıtlı ve damızlık belgesi olan kısraklar, yurt dışındaki aygırla tohumlandığı taktirde, doğan tayın tescilinde babasının damızlık belgesi şartı aranmaz.

Tohumlama Belgesi

Madde 7 - Tohumlama belgeleri, tohumlama istasyonunda görevli veteriner hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek imzalanır.

a) Damızlık aygır sahipleri veya tohumlama durağının sorumlusu tarafından, tohumlama yapılan kısraklara ait tohumlama belgelerinin birer nüshası bir dilekçe veya yazı ekinde toplu olarak o yılın Eylül ayı sonuna kadar il müdürlüğüne teslim edilir.

b) Tohumlama belgesinin bir nüshası tescil belgelerine eklenmek üzere kısrak sahibine verilir.

c) Tohumlama belgesinin üçüncü nüshası tohumlama istasyonunda muhafaza edilir.

d) İl müdürlüklerine verilen tohumlama belgeleri en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilir.

e) Safkan Arap atlarının tohumlama şekli tohumlama belgesi üzerinde belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tescil ve Soy Kütüğüne Kayıt

Tescil İşlemleri

Madde 8 - İllerde tescil ile ilgili işlemler il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah Komisyonu tarafından düzenlenir.

Tescil işlemleri için, bu Yönetmelikte belirtilen ve at sahipleri tarafından verilmesi gereken evraklarla birlikte, atların bulunduğu il müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat edilmesi şarttır.

Tescili yapılacak atların muayeneleri, il müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah Komisyonu'nun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dâhilinde belirlenecek yolluk ve zarurî masraflarının (yevmiye, yol, ibate masrafı vb.) at sahibi tarafından illerde Muhasebe Müdürlüğü, ilçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.

Türkiye'de doğan ve ithal edilen safkan Arap ve İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya yetkili vekilinin; dilekçe, tohumlama belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken lâboratuvar ücretinin yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı (EK-2) ile pedigriye yapıştırılacak damga pulu ve tayın usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.

Müracaat süreleri, Türkiye'de doğan taylar için doğum tarihinden itibaren üç ay, ithal atlar için gümrük giriş işlemlerinin tamamlanması tarihinden itibaren iki ay ve gümrükte satılan atlar için satış tarihinden itibaren bir aydır. Bu süreler içinde bu maddede belirtilen belgelerle birlikte müracaatı yapılmamış tayların soy kütüğüne kaydı yapılmaz ve sahipleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 526 ncı maddesine göre işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulur.

Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, il müdürü tarafından onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.

(Değişik fıkra: 23/02/2005 - 25736 S.R.G Yön/2.mad) Türkiye'de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için gerekli yasal süre içersinde il veya ilçe müdürlüğüne başvurarak atların kan veya DNA raporu için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonu'na aldırmaya mecburdur. İl müdürlüklerince ana - baba doğrulanma testi için gönderilen numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı'nca tahlil edilerek Kan ve/veya DNA raporu düzenlenir.

Kan Grupları ve Genetiği Laboratuvarı kan ve/veya DNA Netice Raporu'nu Bakanlık ve il müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporu'nu ise Bakanlığa gönderir.

Soy Kütüğüne Kayıt Edilecek Atlar

Madde 9 - Soy kütüğüne aşağıda belirtilen atlar kaydedilir:

a) Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pedigrili safkan ana ve babanın Türkiye'de doğmuş ve kendi ırk vasıflarına haiz safkan Arap ve İngiliz atları ile ülkemizin de üye olduğu uluslar arası kayıt otoritelerince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book'larında yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.

b) Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, Damızlık Belgesi almamış ana-babanın tayları, kendi ırk vasıflarını genetik veya morfolojik olarak göstermeyen taylar veya ırkının göstermesi gereken gelişmeyi gösteremeyen taylar soy kütüklerine kaydedilmez. Soy kütüğüne kaydedilmiş olan atların, yukarıda sayılan hâlleri sonradan tespit edildiği taktirde, bu atların soy kütük kayıtları silinerek pedigrileri geri alınır.

c) (Ek bend: 23/02/2005 - 25736 S.R.G Yön/3.mad) Türkiye'de doğan safkan Arap ve İngiliz taylara esas ve usulleri Bakanlıkça belirlenecek microchip uygulanması zorunludur. 2006 yılı ve sonrası Türkiye'de doğacak taylardan microchip uygulanmayan safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıt edilmez. Microchip uygulaması kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veteriner hekimler tarafından uygulanır. Uygulanan microchipin numarası eşkal ve muayene raporuna yazılır.

İthal Edilen Atların Soy Kütüğüne Kaydı

Madde 10 - Türkiye'ye gebe olarak ithal edilen safkan Arap veya İngiliz kısraklarından Türkiye'ye geldikten sonra doğan tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için, kısrağın kendi ırkı aygırdan tohumlanmış olduğunu gösterir tohumlamanın yapıldığı memleketin yetkili mercilerince tasdik edilmiş Tohumlama Belgesi, sun'î tohumlama sonucu doğmuş ise ayrıca sun'î tohumlama izin belgesinin ibrazı gerekir.

Türkiye'ye gebe olarak ithal edilen ve karantina süresi içinde herhangi bir sebeple mahrecine iade edilen veya transit geçen kısraklardan doğan taylara, sahiplerinin il müdürlüklerine gerekli evraklar ile müracaatları hâlinde tescil belgeleri Bakanlığa gönderilir ve tayın soy kütüğü kaydı yapılır. Ancak kaydedilen bu taylar Türkiye'ye kesin ithalâtı gerçekleşmediği için Türkiye'de doğan ve ithal edilmiş atların haklarından yararlanamaz.

Tescil Evraklarının Gönderilmesi

Madde 11 - Müracaat tarihinden itibaren il müdürlükleri tarafından, At Eşkâl ve Muayene Raporu ve İl At Islahı Komisyonu kararı düzenlenerek at sahibinin müracaat tarihinden itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa gönderilmesi şarttır.

(Değişik fıkra: 23/02/2005 - 25736 S.R.G Yön/4.mad) Hazırlanacak At Eşkal ve Muayene Raporunda, atın donu, kartopu veya yıldız, akıtma, abraş, seki, en az üç adet servi (kıl dönmesi), tırnakların beyaz veya alaca rengi ve benzeri en az 5 nişanenin yazılması ve şekiller üzerine işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıca atta hiçbir nişane bulunmaması halinde mutlaka en az beş tane servinin yerinin yazılması ve şekiller üzerine (x) işareti ile işaretlenmesi gerekmektedir.

Kamu kuruluşlarında doğan tayların her türlü tescil belgeleri, bu kuruluşlar tarafından düzenlenir. Tamamlanan tescil belgeleri, tayın doğum tarihinden itibaren en geç bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde Bakanlığa gönderilir.

Soy Kütüğü Kayıtlarında İstenen Belgeler

Madde 12 - Soy Kütüğü kayıtlarında istenen belgeler:

a) Türkiye'de doğan taylar için;

1) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,

2) At sahibinin resmî kimlik belge fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,

3) Anasının tohumlama belgesi,

4) Kan ve/veya DNA netice raporu,

5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

6) At Eşkâl ve Muayene Raporu,

7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pedigriye yapıştırılacak damga pulu.

b) İthal atlar için;

1) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,

2) At sahibinin resmî kimlik belge fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,

3) Atın safkan Arap veya İngiliz olduğunu gösteren pedigri veya pasaportu,

4) Kan ve/veya DNA netice raporu,

5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

6) At Eşkal ve Muayene Raporu,

7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pedigriye yapıştırılacak damga pulu,

8) İthal edilen ülkenin gönderdiği eksport sertifikası (Export certificate),

9) Atın ismi yazılı ve onaylı Gümrük Giriş Beyannamesi,

10) Sun'î tohumlamadan doğan safkan Arap taylar için aygırın sun'î tohumlama izin belgesi,

11) Gümrük idarelerince satılan atlar için gümrük satış belgesi.

Soy Kütüğü Tutulması ve Stud Book Yayınlanması

Madde 13 - Türkiye'de doğan veya yurt dışından getirilen safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu'nun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca tutulur. Stud book, üye olunan uluslar arası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak yayınlanır. Stud bookun yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası, doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler "Supplament" yayınlanabilir. Bu hizmetlerin giderleri yarış gelirlerinden karşılanır.

Üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud booklar, Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud booklarında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve üye olunan uluslar arası kuruluşların kabul ettiği stud booklarda yayınlanmış atların yavruları stud booklarda yayınlanır.

Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlarından Türk stud bookunda yayınlanmayarak register (kayıt) numarası almayan atların yavruları, stud booklarda yayınlanmaz.

Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi

Madde 14 - Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.

Safkan Arap atlarında ata verilecek isim tescil belgeleriyle birlikte yazılarak Bakanlığa gönderilmesi mecburîdir. Safkan Arap atları isimsiz olarak tescil edilmez.

Verilecek isimler, boşluklar dâhil safkan Arap atlarında 27 harf, İngiliz atlarında 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.

İsim vermede dikkat edilecek hususlar;

a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler,

b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,

c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dinî ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan isimler,

d) Ticarî ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,

e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,

f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.

g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.

h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir.

Pedigri

Madde 15 - Soy kütüklerine kayıtları yapılan atların pedigrileri, il müdürlüklerince sahiplerine verilmek üzere Bakanlıkça ilgili valiliğe gönderilir. Pedigriler, Bakanlığın her yıl belirleyeceği ücretin yarış müessesesine yatırıldığına dair makbuz mukabilinde at sahibi veya yetkili vekiline teslim edilir.

Kaybından Dolayı Pedigri Düzenlenmesi

Madde 16 - Soy kütüğüne kayıtlı atların pedigrileri kaybolduğunda atın sahibi illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa yeni pedigri çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.

a) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,

b) At Eşkâl ve Muayene Raporu,

c) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pedigriye yapıştırılacak damga pulu,

d) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

e) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.

Tayların Don Değişikliklerinin Kaydı

Madde 17 - (Değişik cümle : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/1.mad) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için tayın doğumundan sonraki onsekizinci aydan itibaren oniki ay içinde illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa müracaat etmek zorundadır. Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;

a) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,

b) At Eşkâl ve Muayene Raporu,

c) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,

d) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

e) Atın Pedigrisi,

f) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.

Sahip Değiştirme İşlemleri

Madde 18 - Sahip değişikliklerinde;

a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pedigriye en geç 1 ay içinde işletilmesi için müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pedigrisi ile birlikte illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa veya yarış müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.

b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilâmı suretinin de gönderilmesi şarttır.

c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilâm tarihinden itibaren başlar.

Sahip Değişikliğinde İstenecek Belgeler

Madde 19 - Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;

a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmî tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC kimlik numarası yazılı resmî kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilâmı ve benzeri satış evrakları veya resmî makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve satanın, alıp sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,

b) Atın pedigrisi.

İhracat

Madde 20 - (Değişik madde: 23/02/2005 - 25736 S.R.G Yön/5.mad)

Soy kütüğüne kayıtlı atların kesin ihracından önce soy kütüğü bürosundan izin alınması gerekir. İzin alınan atlar kesin ihraç edilmeden önce, eşkal muayenesinin mevcut pedigri/pasaport ile karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek veteriner hekime yaptırılması ve export sertifikası düzenlenirken kullanılmak üzere Bakanlığa gönderilmesi gerekir.

Safkan Arap ve İngiliz atlardan geçici ihracatı yapılacak atların ihracından önce atın pedigri/pasaportu ile bir fotoğrafının Bakanlığımıza gönderilmesi ve Bakanlıkça düzenlenecek geçici ihracat belgesi ile birlikte gideceği ülkeye gönderilmesi gerekir.

Ölen Atlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 21 - Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde, ata ait pedigri ve varsa damızlık belgesi illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa teslim edilir. Ölen ata ait gerekli işlemler yapıldıktan sonra pedigri Bakanlığa gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Safkan Atlarda Irkın Korunması

Tayların Muayenesi

Madde 22 - Soy kütüklerine kaydedilip pedigrisi verilmiş atların görülen lüzum üzerine Bakanlıkça görevlendirilen uzman heyetçe kan ve/veya DNA raporu da dikkate alınarak, genetik ve morfolojik muayeneleri yapılır.

Muayene neticesinde, safkan olmadıkları, kan ve/veya DNA yönünden ana-babaya uygunluk göstermediği, kan ve/veya DNA yönünden ana-babaya uygunluk gösterse dahi morfolojik olarak kendi ırk vasıflarını göstermediği tespit edilenlerin veya kendi ırkının gelişmesini göstermeyenlerin soy kütüğü kayıtları iptal edilir ve pedigrileri geri alınır. Bu atların taylarına pedigri verilmez, verilenlerde geri alınır. Tespite ilişkin karar, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

Muayeneler 15 gün önceden hipodromlarda ilân tahtasına asılmak suretiyle ve resmî programlara yazılarak ilân edilir. Bu şekilde tebligat yapılmış sayılır. Bu işlemler tutanakla tespit edilir. Muayeneler Bakanlıkça görevlendirilen uzman heyetçe ilân edilen yerlerde yapılır. Görevli heyetin ücret, ulaşım ve diğer zarurî masrafları yarış gelirlerinden karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Pedigriye Yapıştırılacak Fotoğraf

Madde 23 - Soy kütüklerine ve pedigriye yapıştırılacak fotoğraflar 9 x 12 cm. ebadında ve atın sol tarafından baş hafif sola dönük alın ve dört ayağı tırnakları dâhil görülecek şekilde yatay çekilmiş olmalıdır.

Kayıt Defteri

Madde 24 - İl müdürlüklerinde, pedigri verilen safkan Arap ve İngiliz atlarına mahsus, Bakanlıkça gönderilen defterler ayrı ayrı tutulur.

Atın Menşei

Madde 25 - Bir atın menşei olarak yurt içinde doğanlar için doğduğu il, yurt dışında doğanlar için doğduğu ülke esas alınır.

Atın Yetiştiricisi

Madde 26 - Bir atın yetiştiricisi o atın doğumu esnasında anasına sahip olan kişidir. Yetiştiricilik hakkı hiçbir şekilde devredilemez.

Damga Pulu

Madde 27 - Komisyon kararları, Eşkâl ve Muayene Raporu'na yapıştırılacak damga pulları Damga Vergisi Kanunu'nda belirtilen miktarlarda uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM : Tohumlama

Tohumlamada Kullanılacak Aygırlarda Aranan Nitelikler

Madde 28 - Yurt dışından tohumlama için gelen yabancı menşeli aygırların tohumlamada kullanılabilmesi için, at ithalâtında aranan şartlara uygun olması ve tohumlama için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.

Tabiî tohumlamada kullanılacak safkan İngiliz aygır ile tabiî veya sun'î tohumlamada kullanılacak safkan Arap aygırlarında damızlık belgesi alınmış olması şartı aranır.

Safkan İngiliz atlarında sun'î tohumlama yasaktır.

Ayrıca, safkan Arap atlarında;

a) Sun'î tohumlamada kullanılacak aygırlar için bu amaçla kullanılacağına dair Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

b) Sun'î tohumlama, veteriner hekimlerce yapılır ve Tohumlama Belgesi, sun'î tohumlamayı yapan veteriner hekimce doldurularak imzalanır.

c) Sun'î tohumlama ve embriyo transferlerinde kullanılacak dondurulmuş sperma ve embriyonun alındığı atlar için, önceden Bakanlığın belirlediği hastalıklar yönünden salim olduğunu gösterir rapor istenir.

Sperma ve Embriyo İhracı

Madde 29 - Türkiye soy kütüklerine kayıtlı safkan atlar ile bunların sperma ve embriyolarının ihracı Bakanlık iznine tâbi olup, ihraçla ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM : Özel Haralar

Veteriner Hekim Çalıştırılması ve Yükümlülükler

Madde 30 - Özel Haralarda;

a) Hara sahibinin kendi kısrakları dışında 10 baş ve üzerinde kısrak tohumlanması hâlinde; at yetiştirme, tohumlama ve kayıt tutma hizmetleri için sorumlu bir veteriner hekim bulundurulur.

b) Yetiştirme ve tohumlama hizmetleri; sorumlu veteriner hekimin kontrolü altında yürütülür. Yetiştirme kayıtları ve Tohumlama Belgesi, Bakanlık talimatlarına göre veteriner hekim tarafından tutulur ve düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM : Ceza Hükümleri

Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma

Madde 31 - Sun'î ve tabiî tohumlamada kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilâtına tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu Yönetmelik gereğince muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar hakkında 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu'nun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Evrakta Tahrifat

Madde 32 - Düzenlenen evraklardan;

a) Safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için bu Yönetmeliğe göre verilmesi gereken evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.

b) Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkâli üzerinde değişiklik yapanlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu'nun 17 nci maddesi hükümleri uygulanır. Mahkumiyet hâlinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir, pedigrileri iptal edilerek geri alınır.

Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme

Madde 33 - 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu'nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlarının ölmeleri hâlinde pedigrilerini aynı kanunun 7 nci maddesindeki süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pedigrisine işletmeyen at sahipleri hakkında, aynı kanunun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan para cezalarını, sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Mahkumiyet hâlinde söz konusu atların soy kütüğünden kaydı silinir ve pedigrileri iptal edilerek geri alınır.

Kaybolduğu Bildirilen Pedigrinin Kullanılması

Madde 34 - Kaybından dolayı düzenlenen pedigri verildikten sonra orijinal pedigri bulunacak olursa bu pedigri geçersiz sayılır. Bu pedigri gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Kayıp pedigri kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu'nun 17 nci maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Yasaklar

Madde 35 - Damızlık belgesi ve soy kütüğü kaydı bulunan ve yetiştirmede kullanılan atlar, damızlık özelliğini sürdürdüğü sürece amacı dışında kullanılamaz. Amacı dışında kullanıldıkları tespit edilenlerin damızlık belgeleri iptal edilir.

Diğer Düzenleyici İşlemler

Madde 36 - 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer alt düzenleyici işlemlere ilişkin hususlar Bakanlıkça tespit edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 37 - 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 38 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 00:58
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016