Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 19-09-11, 16:57 #1
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağli Özel Öğretim Kurumlari YönetmeliğiMilli Eğitim Bakanlığından

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/06/1985

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18790

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Yönetmeliğin amacı her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, T.C. uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim kurumları, milletler arası öğretim kurumu ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim merkezleri ve benzeri kurumlarla diğer okulları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Yönetmelik, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 254 ve 326 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

"Kanun", Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Kurum", okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim kurumları, kurslar, dershaneler ve öğrenci etüd eğitim merkezlerini,

"Okul", (Değişik tanım: 09/09/1999-23811 s.R.G.) okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarıyla milletler arası özel okulları,

"Kurucu", kurumun sahipleri bulunan ve adına kurum açma belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

"Kurum temsilcisi", özel hukuk tüzel kişiliği adına seçilen kişileri,

"Kurum personeli", genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, zümre başkanı, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri,

"Bakanlık danışmanı", Bakanlıkça görevlendirilen ve Bakanlıkla özel öğretim kurumları arasında iş birliğini sağlayan kişiyi, (07/09/1991-20984 s.R.G.),

"Mali teminat", (Değişik tanım: 09/09/1999-23811 s.R.G.) kurumun devamlılığını sağlayacak ve herhangi bir sebeple kullanılması gerektiğinde o kurumda çalışanlar ile öğrenci veya kursiyerlerinin mağduriyetinde kullanılacak meblağı,

"En az ödenmiş sermaye", (Değişik tanım: 09/09/1999-23811 s.R.G.) kurumda bulunması gereken demirbaş eşyaların maddi değerini,

"Ön inceleme raporu", kurumun doğrudan bağlı olduğu il veya ilçe milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, beraberinde ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenecek kurumun, kurum açma veya öğretime başlama izni için gerekli hazırlıklarını tamamladığını tespit eden raporu,

"Nihai rapor", kurumun öğretime başlama iznine esas olacak raporu,

"Uzman öğretici", alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,

"Usta Öğretici", alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

"Ön izin", Bakanlıkça öğretmen, uzman veya usta öğreticilere verilen görev yeterlilik belgesini,

"Ölçme ve değerlendirme servis yöneticisi", (Ek tanım: 12/02/1994-21847 s.R.G.) öğrencilerin sınavlardaki başarılarını değerlendirerek sonuçları tavsiyeleriyle birlikte ilgililere duyuran, soru bankaları oluşturan, program geliştirme ihtiyaçlarını tespit eden uzman personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Kurum Açma, Öğretime Başlama, Devir, Nakil ve Kapatma

Kurum Açma Şartları

Madde 5 - (Değişik fıkra: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, Kanun'un ilgili maddelerine göre Bakanlıkça "Kurum Açma izni" verilir. Özel öğretim kurumlarında karma eğitim yapılır. Ancak öğretim programında zorunluluk bulunması halinde yalnızca kız veya erkek öğrenciler için açılacak özel kurslara, kurum açma izni verilebilir. Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

1. Kurucu veya temsilcisine ait belgeler

a) Bakanlıkça geliştirilmiş form dilekçe (EK-1/a)

b) (Değişik alt bent: 24/02/1997 - 2472 s.TD.) Kurucu tüzel kişi ise,

1 - Özel öğretim kurumu açılacağına dair; Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe onay edilmiş, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme,

2 - Kurucu temsilcilerine dair noter onaylı yönetim kurulu kararı,

c) Nüfus cüzdanı örneği,

d) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu,

e) (Değişik alt bent: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmadığına ve ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı yahut kasdi bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı belgesi,

2. Kurumun açılacağı binaya ait belgeler;

a) (Değişik alt bent: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Bina kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık noterlikçe onaylı kira sözleşmesi,

b) Kurumun türü ve derecesi ne olursa olsun bina kurucuya ait ise sadece tapu senedi,

c) İntifa hakkına sahip ise ilgili tapu sicil, muhafızlığından alınacak belge,

d) (Değişik alt bent: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümünde açılacak olan ilk ve orta öğretim okulları dışındaki kurumlar için, kat sahipleri kurulu muvafakat belgesi (Her kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatları ile binanın kaç daireli olduğu, apartman yöneticisi tarafından belirtilir),

e) (Değişik alt bent: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Belediye imar müdürlüğünden alınan konut veya iş yeri belgesi,

Gerçek kişilerde kurucunun kendisi, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi yukarıda belirtilen belgeler ile kurum açmak için ilgili valiliğe müracaat eder.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-11, 16:57 #2
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Milli Eğitim Bakanlığına Bağli Özel Öğretim Kurumlari YönetmeliğiValilikçe Düzenleme Edilecek Belgeler

Madde 6 - (Değişik madde: 09/09/1999-23811 s.R.G.)

Valiliklerce kurumun kullanılış amaçlarına ve Bakanlıkça tespit edilen standartlara uygun ve yeterli olduğuna ilişkin:

a) Bayındırlık ve iskan müdürlüğü teknik raporu,

b) Sağlık müdürlüğü raporu,

c) İtfaiye müdürlüğü raporu,

d) Ön inceleme raporu, (Bu rapora, 35 x 50 cm ebadında ilköğretim müfettişlerince onaylı 3 adet yerleşim planı eklenir. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait belgeler ile kurumun açılacağı binaya ait belgelerin eksiksiz olması ve bayındırlık ve iskan müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, itfaiye müdürlüğü raporlarının, kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığını belirtmesi halinde ön inceleme raporunun düzenlenmesi için yetkililer görevlendirilir. Ön inceleme raporunda, açılacak özel öğretim kurumunun, Kanun'un 15/01/1998 tarihli ve 4322 sayılı Kanun ile değişik 9 uncu maddesindeki şartlara uygun olup olmadığı, açılacak kurum özel okul ise; arsası, suyu, havasının elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelecekleri bir mahalde bulunup bulunmadığı belirtilir.)

e) Motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim alanı raporu, (İl-ilçe milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bayındırlık ve iskan müdürlüğü yetkilileri ile ilköğretim müfettişleri tarafından ortaklaşa hazırlanır. Direksiyon eğitim alanının ışıklandırılmasıyla ilgili incelemeler, yetkili kılınmış elektrik mühendislerince onaylı projeye göre yapılır.)verilir.

Bayındırlık ve iskan, sağlık müdürlükleri raporları ile ön inceleme raporlarında;

1) Kurumun açılmak istendiği yerin açık adresi ve aynı katta iki ayrı kurucuya ait kurum bulunmadığı,

2) Derslik, idare odaları, öğrenilen odası, kitaplık, atölye, laboratuvar, salon, yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane gibi bölümlerden hangileri varsa sayılan ve ebatları ve bu bölümlerin her birinin kaçar öğrenci için yeterli olduğunu; bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği (Bu raporlarda öğrenci kontenjanı değişik sayılarda ifade edilmiş ise, Bakanlık bu farklı sayıların ortalamasını alabileceği gibi fen raporunu da esas alabilir),

3) Lavabo ve tuvalet sayısı ile kurum karma ise bunların kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olup olmadığı ve açılacak kurum okul öncesi eğitim ve ilköğretim ise lavaboların küçük çocuklar için uygun olup olmadığı,

4) Açılacak kurum türüne göre bahçenin alanı ve bahçede oyun sahası olarak ayrılan kısmın alanı ve bu sahaların öğrenci mevcuduna yeterli olup olmadığı, ayrıntılı bir şekilde yer alır.

Yukarıda belirtilen belgeler milli eğitim müdürlüklerince incelenerek düzenleme edilen dosya Bakanlığa gönderilir. Bilahare Bakanlığa verilmesi maksadıyla eksik evrakla ve uygunluğu tespit edilmemiş raporlarla dosya Bakanlığa gönderilmez. Bakanlıkça uygun görülenlere "Kurum Açma İzni" verilir.

Kurum Açma İzni Süresi

Madde 7 - "Kurum Açma İzni" zamana bağlı değildir. Bu izni alıp üç yıl içinde "Öğretime Başlama İzni" almayan kurucunun "Kurum Açma İzni" geri alınır.

Kuruma ad verme

Madde 8 - (Değişik madde: 24/09/2002 - 24886 S. R.G. Yön./1. md.)

Özel öğretim kurumlarına verilecek adların; kurumun amacına, düzeyine uygun olması, belli bir anlam taşıması, Milli Eğitimin temel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması gerekir. Özel öğretim kurumları, adlarında; resmi ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve unvanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.

Bu yasağa uymayanlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Özel öğretim kurumlarına, yukarıdaki hükümler doğrultusunda valilik teklifi ve Bakanlık onayıyla ad verilir veya kurumların adları değiştirilir.

Öğretime Başlama Şartları

Madde 9 - (Değişik madde: 09/09/1999-23811 s.R.G.)

Kurum açma izni alan kurucu veya kurucu temsilcisi öğretime başlama izni alabilmek için;

a) En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartlarını gösterir belge,

b) Okullarda dört nüsha kurum yönetmeliği, diğer kurumlarda kurumun türüne göre Bakanlıkça hazırlanan tip yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir nüsha kurum yönetmeliği,

c) Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetindeki kurumlarla, Bakanlıkça hazırlanıp uygulamaya konulmuş programı bulunmayan kurumlar için on altı nüsha öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi ile birlikle öğretim programının bilgisayar ortamında kaydedildiği disket,

d) Okullar dışındaki kurumlarda kullanılmak istenen kitapların Bakanlıkça uygun görüldüğüne dair Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayışı veya kararın yayımlandığı Tebliğler Dergisi'nin tarihi ve sayısı

e) Yönetici ve kurumun faaliyet alanındaki derslere giren öğretmenlerden en az üçte birinin, asıl görevli aylık ücretli öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait atama teklifleri ile varsa ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici çalışma izni teklifleri ile ilgili valiliğe başvurur.

Yöneticilerin bütün belgeleri, asıl görevli öğretmenlerin ön izin belgesi veya buna ilişkin teklifleri ile ders ücretli olarak çalışacak öğretmenlerin ad ve branşları Bakanlığa gönderilir.

Valilikçe, kurumda öğretime başlamak için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığı İlköğretim müfettişlerine incelettirilerek, rapor düzenlettirilir.

Bu raporda;

a) En az ödenmiş sermayenin tespit edildiğine dair belgenin bulunup bulunmadığına,

b) Mali teminatın yeterli olup olmadığına,

c) Okullarda Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği'ne, diğer özel öğretim kurumlarında tip yönetmeliklere uygun kurum yönetmeliğinin hazırlanıp hazırlanmadığına, kurum yönetmeliği ilgili yönetmeliğe uygun değilse uygun olmayan yönlerine,

d) Resmi benzeri olmayan veya deneme niteliğinde bulunan kurumlarla, Bakanlıkça hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş öğretim programı bulunmayan kurumlarda, programların Bakanlık programlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına,

e) Uygulanacak öğretim programına göre, yönetici, öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait tekliflerin yeterli olup olmadığına,

f) Uygulanacak öğretim programının özelliğine göre kullanılacak araç-gerecin yeterli, büro ve diğer hizmet birimlerinin eğitim-öğretim için hazır durumda olup olmadığına,

g) Öğretime başlamak için gerekli olan, kuruma ve personele ilişkin belgelerin eksiksiz olarak düzenlenip düzenlenmediğine,

h) Kurumda öğretime başlamak için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığına, öğretime başlama izni verilmesinin uygun olup olmayacağına, uygun değilse gerekçesine yer verilir.

Raporda kurumun öğretime başlamaya hazır olduğunun belirtilmesi durumunda kurum dosyası eksiksiz olarak düzenlenip Bakanlığa gönderilir.

Bakanlığa Müracaat

Madde 10 - Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı basından üç ay önce Bakanlığa başvurulur. (Ek:l/b formla) Okul öncesi öğretim kurumları kurslar ve öğrenci etüd eğitim merkezlerinin öğretim yılı başı her ayın ilk iş günüdür. Öğretime başlama izni alınmadıkça kurum öğrenci kaydı yapamaz ve öğretime başlayamaz.

(Değişik fıkra: 09/09/1999-23811 s.R.G.) İlköğretim ve orta öğretim okulları için öğretim yılının başlamasından 15 gün sonra verilen öğretime başlama izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. Okul öncesi eğitim ve özet eğitim okulları ile milletler arası öğretim kurumlan bu hüküm kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/02/1994 - 21847 s.R.G.) Özel öğretim kurumlarının öğretime başlama tarihinin tespitinde hükmi şahsiyet fonu dilekçesinin valilikteki evraka giriş tarihi esas alınır.

Öğretime Başlama İznine Esas Olacak Rapor

Madde 11 - (Değişik fıkra: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel orta öğretim okullarına öğretime başlama izni Bakanlık Müfettişlerince; okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulları ile diğer kurumlara ise ilköğretim müfettişlerince düzenlenecek nihai rapora göre Bakanlıkça verilir.

(Ek fıkra: 07/09/1991 -20984 s.R.G.) Kurum Açma İzni'ne esas olmak üzere ön inceleme raporu düzenlemek için giden yetkililer kurumun öğretime başlayabilmesi için bina araç-gereç ve laboratuvarların da hazır olduğunu görmeleri halinde "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinleri için ön inceleme raporlarım ayrı ayrı düzenleme ederek verebilirler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-11, 16:58 #3
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Milli Eğitim Bakanlığına Bağli Özel Öğretim Kurumlari YönetmeliğiRuhsat Alma

Madde 12 - Bakanlıkça "Öğretime Başlama İzni" alan kurucuya ait ruhsatname (Ek-II) valiliklerce düzenlenecek bir adedi kurucuya verilir, bir adedi Bakanlığa gönderilir ve bir adedi de valilikte saklanır.

(Ek fıkra: 07/09/1991-20984 s.R.G) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında il emniyet müdürlüğüne de bir nüsha gönderilir.

(Ek fıkra: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Ruhsatnamelerde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, valiliklerce yeniden ruhsatname düzenlenir ve bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

Öğretime Başlama İzninin İptali

Madde 13 - Öğretime başlama izni alınış olan bir kurum iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başladıktan sonra ara verirse yahut iznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşılırsa öğretime başlama izni iptal edilir.

Bir yıl içinde yeniden öğrenme başlama izni almayan kurum kapatılır. (Ek: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Öğretime ara veren veya öğretime başlama izni iptal edilen kurumların bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni alabilmeleri için;

a) Öğretime başlama izinlerinin iptal edilmesine neden olan eksikliklerin tamamlanması,

b) Öğretime başlama izni almış olup iki yıl içinde öğretime başlamayan veya öğretime başladıktan sonra kurucu veya kurucu temsilcisinin isteği ile öğretime ara veren kurumlarca, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler ile aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen raporun düzenlenmesi gerekir.

Yıllık Çalışma Takvimi

Madde 14 - Özel okullarda; resmi okullar İçin hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla beraber, Bakanlıkça kabul edildiği takdirde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.

Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt-kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabilir.

Okul öncesi eğitim kurumları, kurslar, dershaneler ve öğrenci etüd eğitim merkezlerinde çalışma takvimleri kendi yönetmeliklerine göre düzenlenir.

Sağlık ve diğer zaruri halter dolayısıyla resmi makamlarca alınan tatil kararlama bütün özel öğretim kurumları da uymak zorundadırlar.

Öğretime Başlama

Madde 15 - (Değişik madde: 24/02/1997 - 2472 s.T.D.)

Özel okullar, öğretime başlama iznini kurucunun isteği üzerine, bütün sınıflar için alabilecekleri gibi, kademeli olarak da alabilirler.

Öğretime başlama iznini bütün sınıflar için veya kademeli olarak almak isteyen kurucu, Kanunun 10. maddesine göre şartların yerine getirilmesi kaydıyla öğretim yılı başından 3 ay önce Bakanlığa müracaat eder.

Ön inceleme raporu neticesine göre kurumun, müştemilat ve araç gereç yönünden durumu uygun görüldüğü takdirde öğretime başlama izni Bakanlıkça verilir.

Öğretime başlama iznini kademeli olarak alan okullar, açılacak her ileri sınıf için, yukarıda belirtilen şartları yerine getirerek öğretime başlama iznini valilikten alırlar.

Bu iznin ve ruhsatnamenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Bir arada Bulunabilecek Kurumlar

Madde 16 - Kurumlara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya nitelikte okul bulunamaz.

Aynı kurucuya ait olmak üzere farklı derecelerde özel öğretim kurumları bir arada bulunabilir. Ancak, dershanelerin bünyesinde öğrenci etüd eğitim merkezi açılamaz. Açılacak kurumlar mahiyet ve amaç itibarıyla farklılık gösteriyorsa;

a) Aynı veya ayrı zamanlarda öğretim yapması müfettiş raporlarında tespit edilir.

b) Bir arada bulunan kurumlarda müdür ve büro hizmetleri odaları, bilgisayar, motor derslikleri gibi bölümler iki kurum tarafından müşterek kullanılamaz.

Farklı Kurum Açma ya da Program İlavesi Yapma Şartları

Madde 17 - (Değişik madde: 09/09/1999-23811 s.R.G.)

Daha önceden herhangi bir özel öğretim kurumu için kurum açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisinin aynı bina veya binalar içinde farklı mahiyette bir özel öğretim kurumu açmak ya da program ilavesi yapmak istemesi halinde;

a) Farklı mahiyette özel öğretim kurumu açmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi; dilekçe ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde yer alan belgeler ve kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı,

b) Program ilavesi yapmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi bir dilekçe ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (.d) ve program özelliğine göre (e) bentlerinde yer alan belgeler ve kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı ile valiliğe başvurur.

Valilikler, mevcut bilgi ve belgelere, aynı bina veya binaların, kurumların veya ilave edilecek programların amaçlarına göre kullanılacak bölümlerini ve öğrenci kontenjanlarını belirten, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda tanzim edilecek inceleme raporu ile birlikte, görüşünü ilave ederek durumu Bakanlığa bildirir, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde öğretime başlama izni verilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-11, 16:58 #4
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Milli Eğitim Bakanlığına Bağli Özel Öğretim Kurumlari YönetmeliğiOkulun Denkliğinin Tanınması ve Kaldırılması

Madde 18 - Öğretime başlama izninin verilmesiyle okulların denkliği de tanınmış olur. Bakanlıkça yapılan denetim veya gerek görülecek hallerde yapılacak teftiş sonucunda eğitim, öğretim ve bu faaliyetleri doğrudan doğruya etkileyen yönetim bakımından çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullara,

a) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde şartlara uymaları bildirilir.

b) Verilen süre içerisinde şartları yerine getirmeyen okulların denkliği öğretim yılı sonunda kaldırılır. Ertesi yıl yapılacak teftişte çalışmalarının yeterli olmadığı tespit edilen okullar öğretim yılı sonunda kapatılır.

Okullar dışındaki kurumlarda; kanun, yönetmelik ve umumi emirlere aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı tespit edilen özel öğretim kurumu olayın özelliğine göre geçici veya sürekli olarak Bakanlıkça kapatılır.

Ancak, kurum açma ve öğretime başlama iznine esas olan şartlardan biri veya bir kaçının ihlali veya ortadan kalkması halinde kurum uyarı yapılmaksızın geçici veya sürekli kapatılabilir.

Sürekli kapatılan özel öğretim kurumu aynı isimle olmamak üzere kurum açma ve öğretime başlama izinlerini yeniden almak şartıyla faaliyetine başlayabilir.

Denkliği Kaldırılan Okulların Öğrencilerine Yapılacak İşlemler

Madde 19 - Denkliği kaldırılan okulların öğrencilerine aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Denkliği kaldırmak suretiyle kapatılan okulların öğrencilerinin sınavları o ilde dengi ve benzeri okullar bulunduğu takdirde Bakanlığın izni alınarak, milli eğitim müdürlüğünün tayin edeceği okullarda yapılır.

Dengi ve benzeri okulların bulunmadığı yerlerde denkliği kaldırılarak kapatılan okul öğrencilerinin sınava girecekleri okullar Bakanlıkça tespit edilir.

Bu sınavlar, ara ve son sınıflar için başarı ve denklik sınavı olarak kabul edilir.

b) 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı antlaşmanın 40. ve 41. maddeleriyle ilgisi bulunan okullarda denkliği kaldırıp da yeniden denkliği tanınmayanlar, Bakanlığın onayı alınarak öğretime denkliği kaldırılmış olarak devam edebilirler. Bu takdirde bu okullar diploma düzenleyemezler. Ancak, öğrenciler resmi bir okulda okul dışından bitirme sınavlarına girebilirler.

Denkliği Kaldırılan, Kapatılan veya Kapanan Okul Öğrencilerinin Nakilleri

Madde 20 - Bakanlıkça veya kurucuları tarafından kapatılan özel okulların öğrencileri; resmi ve özel benzeri okullara nakledilirler.

Denkliği kaldırılmak suretiyle kapatılan özel okulların öğrencilerinin nakil işlemleri, müracaat ettikleri okulların mevzuatına göre yapılır.

Bu durumdaki okulların öğrencileri ile ilgili her türlü işlem kaydolduktan okullar tarafından yapılır.

Denkliğin İadesi

Madde 21 - Denkliği kaldırılan okulun ertesi öğretim yılı ikinci kanaat döneminde denklik tespiti yapılır, yeterli görülürse denkliği iade edilir. Bu denklik o öğretim yılı başından itibaren geçerlidir.

Kurumun Devredilmesi

Madde 22 - (Değişik madde: 24/09/2002 - 24886 S. R.G. Yön./2. md.)

Kurumun devri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Kurum, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe;

1 - Noterlikçe tanzim edilmiş devir senedi,

2 - Bina kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık noterlikçe onaylı kira sözleşmesi,

3 - Yeni kurucu gerçek kişi ise yeni kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli koşullar ve belgeler,

4 - Yeni kurucuya ait en az ödenmiş sermaye belgesi ile mali teminat belgesi,

5 - Yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin yenilenen teklif formu ve iş sözleşmesi,

6 - Kurumun valilikçe ve Bakanlıkça yapılmış denetimleri sonucunda tespit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösterir rapor,

7 - Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi ve sigorta primi borcu bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatın olmadığını gösterir resmi belge veya kurumun vadesi gelmemiş de dahil olmak üzere borç ve alacaklarının kurumu devralacak kişi veya tüzel kişiler tarafından mı, kurumu devreden kişi veya tüzel kişiler tarafından mı, üstlendiğini gösterir noterde düzenlenmiş taahhütname, tamamlanarak Bakanlığın izni ile devredilir. Devir yapılan kuruma valilikçe ruhsatname düzenlenir.

b)Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği;

1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ait noter onaylı yönetim kurulu kararı,

2 - Kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli koşullar ve belgeler (Vakıf veya dernek tüzüğü ile şirket sözleşmesi hariç),

tamamlanarak Bakanlıkça yapılır. Kurucu temsilcisi değişikliği yapılan kuruma valilikçe ruhsatname düzenlenir.

Kurum devri işlemleri ile kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri sonuçlandırılmadıkça, kurum devredilmiş veya kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.

Kurum Nakli ve Kontenjan Değişliği

Madde 23 - (Değişik madde: 09/09/1999-23811 s. R.G.)

Kurum nakli ve kontenjan değişikliği aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Kurum nakli;

1) Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan bina ile ilgili şartlara ve belgelere dayalı olarak Bakanlığın izni ile kurum nakli yapılabilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz, öğrenci kaydedilemez.

2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar, valiliğin izniyle faaliyetine başka bir binada geçici olarak devam edebilirler. Bu durum valiliklerce Bakanlığa bildirilir. Bu kurumlar, o binadaki faaliyetlerine en çok bir yıl devam edebilirler. Bir yıl sonunda şartlara uygun bina sağlayamayan kurumların faaliyetlerine izin verilmez.

b) Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kontenjan değişikliği; Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan-bina ile ilgili şartlara ve belgelere dayalı olarak Bakanlık izniyle yapılır.

c) Genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak;

1) Derslik, yönetici odaları, öğretmenler odası, kitaplık, atölye, laboratuvar, salon, yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebatları ve bu bölümlerin her birinin kaçar öğrenci için yeterli olduğu; bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği,

2) Lavabo ve tuvalet sayısının yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı,

3) Okullarda bahçe alanı ile bahçede oyun sahası olarak ayrılan alanın yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı,

hususlarındaki ön inceleme raporu ile valilik görüşüne göre Bakanlıkça yapılır.

d) Genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim planı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak düzenlenecek ön inceleme raporuna dayalı olarak valilikçe yapılır. Değişiklik onayı ile yerleşim planının bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Kuruculuk Hakkının Kaybedilmesi

Madde 24 - Kurucu gerçek kişinin, kuruculuk şartlarını kaybetmesi halinde şartları taşıyan bir kimsenin "Kurucu Temsilcisi" olarak gösterilmesi, kurucu tüzel kişi olduğu takdirde ve temsilcisinin bu şartları kaybetmesi veya ölümü halinde şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu durumda kurucu temsilcileri de kanun ve yönetmeliklerde kurucular tarafından yapılması gereken işlemleri yaparlar.

Aksine davranışlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Geçici Kurucu Temsilcisi

Madde 25 - Kurucunun ölümü halinde, kanuni mirasçıların aralarından oy birliği ile seçecekleri şartları taşıyan bir kimseyi bir ay içinde geçici olarak temsilci göstermeleri gerekir. Bunun imkansızlığı halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Kurucunun Müdür Olması

Madde 26 - Bir kimse birden fazla kurumun veya şubesinin kurucusu olabilir. Ancak; sadece bir kurumun müdürü olabilir. Şartları taşıyan kurucu bu kurumlarda genel müdür veya genel müdür yardımcısı olabilir.

Kurucunun Derse Girmesi

Madde 27 - Üzerinde yöneticilik görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz. Ancak, öğretmen nitelik ve şartlama sahip kurucu veya temsilcisi branşıyla ilgili derslere girebilir.

Kurum Binalarının Kullanılması

Madde 28 - Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Ancak, eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı tatil dönemlerinde eğitim kapsamında ve eğitim genel ilkelerine aykırı olmayan ücretli veya ücretsiz faaliyetler valiliğin müsaadesi ile yapılabilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-11, 16:59 #5
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Milli Eğitim Bakanlığına Bağli Özel Öğretim Kurumlari Yönetmeliği


Kurucunun Kurumu Kapatması

Madde 29 - Kurucu gerçek kişi veya tüzel kişilik temsilcisi okullarda en az altı ay önce, okullar dışındaki kurumlarda bir öğretim döneminde uygulanan eğitim süresinin toplamı gün sayısı kadar zaman önce Bakanlığa, kurumun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine yazılı olarak bildirmek şartıyla kurumunu kapatmak isteğinde bulunabilir. Valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumun öğrenci, yönetici, öğretmen ve diğer personeli ile özlük ve sair hakları açısından ilişiğinin kalmadığının bildirilmesi halinde uygun görüldüğü takdirde kurum Bakanlıkça kapatılır. Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi, sigorta primi borcunun bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatının olmadığına dair ilgili dairelerden alınacak resmi belgelerin ibrazı halinde Bakanlıkça mali teminatı iade edilir. (07/09/1991 -20984 s.R.G.)

(Ek: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurucunun isteği üzerine, özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; ilköğretim müfettişleri raporu ile valilik görüşü esas alınarak Bakanlıkça işlem yapılır.

Kademeli Kapatma

Madde 30 - Kapatma kararının alındığı tarihi takibeden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere, okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya kadar kademeli olarak kapatılır.

Kademeli kapatma karar alınmış bulunan okul, kapatılmamış sınıflara naklen öğrenci alabilir.

Usulsüz Kapatma Halinde Yapılacak İşlem

Madde 31 - (Değişik madde: 09/09/1999-23811 s.R.G.)

Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilemez. Bu durumda, öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla, kurucu, öğrencilerden o yıl veya o dönemde aldığı ücretleri aynen iade eder.

Üç yıl içinde en az iki defa kurumu Bakanlıkça kapatılan kurucuya beş yıl müddetince yeni bir kurum açma, bir kurumu devralma veya ortak olma izni verilmez.

Devir-Teslim

Madde 32 - Kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde ilgili valiliğe usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadır.

Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine yapılacak işlemler ve verilecek belgeler ile ilgili her türlü tedbir valiliklerce alınır.

Kurumla ilgili ilan

Madde 33 - (Değişik madde: 09/09/1999-23811 s.R.G.)

Kurum açma ve öğretime başlama izinlerinin verilmesi, kurumun Bakanlıkça veya kurucu tarafından kapatılması, denkliğinin kaldırılması veya yeniden tanınması ile ilgili kararlar, Bakanlıkça Tebliğler Dergisi'nde ve ilgili kurum tarafından da yerel bir gazetede en geç 15 gün içinde duyurulur.

Kurumun bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete olmaması halinde, duyuru en yakın ilde yayımlanan gazetelerden birinde yapılır.

İlan ve Reklam

Madde 34 - Kurumlar, ilan ve reklamlarını Kanunun 30. maddesindeki esaslar dahilinde verirler.

Yabancıların Açtığı Okullar

Madde 35 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bulunan kurumların binaları ve arsaları ile ilgili hususlar, Kanunun 20. maddesindeki hükümlere tabidir.

Yabancıların Açtığı Okulların Bakanlığa Devri

Madde 36 - Yabancılar tarafından açılan kurumlar, kurucuların veya sorumluların isteği ile ancak Bakanlığa devredilebilir.

Bu kurumlar kapatılsalar dahi üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kurum Personelinin Nitelikleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kurumların Yönetimi

Madde 37 - Her kurum bir müdür tarafından yönetilir.

(Değişik fıkra: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilköğretim ve orta öğretim okullarına ayrı ayrı müdür atanması esastır. Ancak; aynı kurucuya ait okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulları tek bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen kurumlarda kurum veya kısım için aynı müdür yardımcıları görevlendirilir.

Bunun dışında aynı kurucuya ait olup bünyesinde birden fazla kurum bulunduran kurumlara yöneticilik yapma şartlarına haiz bir genel müdür tayin edilebilir.

Görevlendirme

Madde 38 - Kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerce yürütülür. Bunların çalışmalarına ait izin teklifleri özel öğretim forumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerine kurucular, diğer yönetici ve öğretmenleriyle uzman ve usta öğreticilerine genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür ve müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılır.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri Bakanlıkça bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere (Çalışma izinleri valilikçe verilir.)

Valilikler teklifi yapılan personele Bakanlıkça verilen ön izin belgesini esas alarak çalışma izni verirler.

Kurum müdürlüğü, çalışma izni verilmesi istenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle teklif evrakını kurumun doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitimi müdürlüğüne teslim eder ve bunlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Çalışma izni Bakanlıkça verilen personel hakkında yapılacak işlemler:

1) Çalışma izni Bakanlıkça verilenlerden çalışma iznine esas olan belgeleri tamam olanlar, milli eğitim müdürlüklerince bir yazı ile görevlerine başlatılır. Bu yazıda personelin göreve başladığı tarih de belirtilir.

2) Evrakı tamam olmayanlar göreve başlatılamaz.

3) Görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı valilik yoluyla Bakanlığa gönderilir.

4) Nitelik ve şartları uygun bulunanlara Bakanlıkça çalışma izni verilir, izin talebi Bakanlıkça reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir.

b) Çalışma izni valilikçe verilen ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

1) Evrakı tamam olanlar ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevin başlama tarihinin de belirtildiği bir yazı ile görevlerine başlatılırlar.

2) İlçe milli eğitim müdürlüğünce görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı kaymakamlık yoluyla valiliğe gönderilir.

3) Nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verilir, izin talebi valilikçe reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir.

c) Çalışma izni valilikçe verilen il milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

1) Evrakı tamam olanlardan nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verir.

2) Teklifi yapılanlardan valilikçe çalışma izni verilmeyen personel göreve başlatılmaz. Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görev süreleri valilikçe uzatılır.

d) (Ek bend: 24/09/2002 - 24886 S. R.G. Yön./3. md.) Genel müdürü bulunan özel okullarda; öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilere, valiliklerce o özel okulun genel müdürlüğünde görevlendirilmek üzere çalışma izin onayı düzenlenir. Özel okul genel müdürleri, bu elemanları sadece genel müdürlüklerine bağlı özel okullarda görevlendirirler. Görevlendirme, ön izin ve çalışma izni belgesindeki esaslar ile bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı yapılamaz. Görevlendirmeler yazılı olarak, özel okul genel müdürlüğünün doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Bu madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:26
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016