Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 04-03-07, 11:44 #1
burakoral burakoral çevrimdışı
Varsayılan Burs ile ilgili bilgi?arkadaşlar ben bu burs ile bilgi almak istiordum acaba daha önce burs almış olan varmı nasıl alınır ne kadar para veriolar sonra geri veriormuyuz o paraları bi açıklama yaparsanız sevinirim
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-03-07, 14:06 #2
dinamik_medo dinamik_medo çevrimdışı
Varsayılan C: Burs ile ilgili bilgi?Banada gerek bilgisi olan paylaşsın
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-03-07, 18:26 #3
testlikitap testlikitap çevrimdışı
Varsayılan C: Burs ile ilgili bilgi?1)hangi burslardan bahsediyorsunuz?
lise mi?
ilköğretim mi?
üniversite mi?

2)bursu veren hangi kurum
M.E.B mi?
Burslar ve vakıflar müdürlüğü mü?
yoksa bu iş için kurulmuş olan vakıflar mı?

ben sadece lisede yardımcı olmaya çalışırım.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-03-07, 20:14 #4
burakoral burakoral çevrimdışı
Varsayılan C: Burs ile ilgili bilgi?yok üniversite meb de olabliir burslar ve vakıflar müdürlüğüde olablir
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-03-07, 19:35 #5
testlikitap testlikitap çevrimdışı
Varsayılan C: Burs ile ilgili bilgi?


M.E.B liselere ve ilköğretimlere sınav yaparak (Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı)burs veriyor bazı şartları var tabi ki örneğin aile bireyine düşen yıllık para miktarı benim bildiğime göre 4.850 TL yi geçmemeli.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu yıldan itibaren liselere vermeye başladı.Dersler de zayıf olmamak şartıyla.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu ortaöğretim yaptırmaya yeterli olmayan öğrencilere burs bağlanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenecek öğrencilere bağlanacak burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

b) Daire Başkanlığı: Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

c) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

ç) Öğrenci : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında okuyan öğrenciyi,

d) Vakıflar Meclisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5 - (1) 28/12/1989 tarihli ve 20386 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliği hükümleri gereğince maaş alan öğrenciler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan öğrencilere ve kamu kurum ve kuruluşlarından burs alan öğrencilere burs verilmez.

Başvuru yeri ve süresi

MADDE 6 - (1) Genel Müdürlükçe bağlanacak burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, 1 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında, Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak müracaat kabul merkezlerine başvuru yaparlar. Başvurular posta ile de yapılabilir. Postadaki gecikmelerden kurum sorumlu tutulamaz.

Başvuru sahibinden istenecek belgeler

MADDE 7 - (1) Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Ek-1'de yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Formu,

b) Okul idaresinden alınacak öğrenci belgesi,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

Burs başvuruları ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 8 - (1) Burs başvuruları öğrencinin ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bu başvuru üzerine Bölge Müdürlüğünce;

a) Talep sahibi öğrencilerin her biri için bir dosya açılır.

b) Kontrol edilip tamam olduğu tespit edilen belgeler dosyasına konulur.

c) Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen kontenjan miktarı kadar öğrencinin listesi, Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonca hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

Burs başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 9 - (1) Öğrencilerin başvuru forumlarındaki bilgiler Ek-2'de yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yardımı Değerlendirme Kriterlerine göre Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonca değerlendirilerek, puan sıralaması yapılıp asil ve yedek listesi çıkarılır. Asil listeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük Makamınca listeler onaylandıktan sonra başvuru sahibi öğrencilere tebligat yapılmak üzere ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Bölge Müdürlükleri kendi bölgelerinde asil listede boşalma olduğu takdirde yedek listeden sırasına göre burs kazanan öğrenciyi Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Genel Müdürlükçe, burs almaya hak kazanan öğrenciler adına açtırılacak banka hesap numaraları ilgili öğrencilere tebligat yoluyla duyurulur ve burslar bu hesaba yatırılır.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları

MADDE 10 - (1) Genel Müdürlük bütçesinde bu amaçla yer alan ödenek aşılmamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca ödenen burs miktarları da dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısı, illere göre dağılımı, ödenecek burs miktarı, yıllık artış oranı ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıflar Meclisi yetkilidir.

Bursun başlangıç ve bitiş tarihi

MADDE 11 - (1) Öğrencilere ödenecek burslar eğitim ve öğretim takviminin başlamasını takip eden ayın 10'undan, eğitim ve öğretim tarihinin son bulduğu ayın 10'una kadar sürer.

Burs verilme süresi

MADDE 12 - (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince burs verilir.

Burs bağlanan öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 13 - (1) Genel Müdürlükçe burs bağlanan öğrencilerden öğrenim gördüğü okulda birinci, ikinci veya üçüncü olanlar ile üniversite sınavında ilk 100'e giren öğrencilere Vakıflar Meclisince belirlenecek miktarlarda ödül verilir.

Burs verilen öğrencinin takibi

MADDE 14 - (1) Bölge Müdürlükleri burs alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini her yıl tespit ederek Genel Müdürlüğe bildirir.

Bursun kesilmesi

MADDE 15 - (1) Genel Müdürlükçe burs bağlanan öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrenciliğinin sona ermesi, öğrenim gördüğü yıla ait not ortalamasının yürürlükteki mevzuat çerçevesindeki en yüksek notun 1 eksiğinden aşağı olması halinde bursu kesilir. Ancak; öğrenim süresinin sağlık sebebiyle uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde burs ödenmeye devam edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekler İçin Tıklayınız.--------------------------------------------------------------------------------

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ayrıca aynı ailedeki birden fazla kişiye burs verilmez."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Genel Müdürlükçe bağlanacak burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, her yılın 1 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında, Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru kabul merkezlerine başvururlar. Boş kontenjanlar için her yılın 1 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında başvuru kabul edilir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmelerden kurum sorumlu tutulamaz."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2)'deki Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri tablosunda yer alan "B-BABA ÖLÜ" ve "C-ANNE ÖLÜ" puanları "15"ten "25"e yükseltilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.


Bu da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü nün Üniversite ile ilgili bursları hakkında bilgiler:KURUMUN BURS,ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI


Kurumca memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine burs, öğrenim ve katkı kredisi verilmektedir.

Burs nedir ? Sayfa başı

Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim Kredisi nedir? Sayfa başı

Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Katkı Kredisi nedir ? Sayfa başı

Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı almaktadır.

Katkı Kredisi, katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip, yüksek öğretim kurumlarına ödenen paradır.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1996-1997 öğretim yılından bu yana üniversitelere yeni kayıt yaptıracak olanlardan katkı kredisi almak için başvuranlar, öğretim kurumlarına kayıt esnasında katkı payı ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler.

KİMLER BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNDEN YARARLANABİLİR ? Sayfa başı

Yüksek öğrenim kurumlarından herhangi birinde öğrenim gören;

a) Burstan yararlanacak öğrenciler,

-Ön lisans
-Lisans
-Açık Öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb. gibi)
-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar(İntibak programı hariç)
-Yüksek Lisans (hazırlık sınıfı hariç)
- Vakıf Üniversitesi öğrencileri
- İkinci öğretim de okuyan öğrenciler

b) Öğrenim kredisinden yararlanacak olanlar;

-Ön lisans
-Lisans
-Açık öğretim (Sadece şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb. sosyal durumda olanlar ile yüz yüze öğrenim gören İngilizce bölümü öğrencileri)
-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar(İntibak programı hariç)
-Yüksek lisans (Hazırlık sınıfı hariç)
-Özel yüksek öğretim
- İkinci öğretim de okuyan öğrenciler

c) Katkı kredisinden yararlanacak olanlar;

-Ön lisans
-Lisans
-Açık öğretim (Sadece şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb. sosyal durumda olanlar ile yüz yüze öğrenim gören İngilizce bölümü öğrencileri)
-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar (İntibak programı hariç)
Sayfa başı

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDEN BURS,ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİNDEN YARALANAMAYACAK OLANLAR

Burs Öğrenim Kredisi Katkı Kredisi
Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan
öğrenciler,
- Kurumdan daha önce burs veya öğrenim
kredisi almış olan öğrenciler,

- 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
kapsamında yer alan kamu kurum ve
kuruluşlarından burs almakta olan
öğrenciler,

- Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında ,
en az asgari ücret düzeyinde aylık veya
ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire
sahip olan öğrenciler,

- Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş
tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan
öğrenciler,

- Yabancı uyruklu öğrenciler,

- Polis akademisi ile askeri okul
öğrencileri,

- Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

- Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık
sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

- Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs
almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

- Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en
az asgari ücret düzeyinde aylık veya
ücretle sürekli bir işte çalışan veya
gelire sahip öğrenciler,
- Bir yükseköğretim kurumundan mezun
olan öğrenciler,

- Sağlık sebebi dışında önlisans
mezunlarından ara vermek suretiyle
intibak programına başlayan öğrenciler,

- Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için
intibak eğitimi yapan öğrenciler, (İntibak
programı süresince)

- Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı
olduğu öğretim kurumunda bir öğretim
yılından fazla başarısız olan öğrenciler,

- Kurumdan daha önce burs yada öğrenim
kredisi almış olan öğrenciler,

- Anarşi ve terör olaylarına karışanlar,

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğrenciler,

- Yabancı uyruklu öğrenciler,

- Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine
göre,kredi almaya yeterli bulunmayan
öğrenciler,


- Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında
en az asgari ücret düzeyinde aylık
veya ücretle sürekli bir işte çalışan
veya gelire sahip öğrenciler,
- Bir yükseköğretim kurumundan mezun
olan öğrenciler,

- Sağlık sebebi dışında önlisans
mezunlarından ara vermek suretiyle
intibak programına başlayan
öğrenciler,

- Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek
için intibak eğitimi yapan öğrenciler,
(İntibak programı süresince)

- Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı
olduğu öğretim kurumunda bir öğretim
yılından fazla başarısız olan öğrenciler,

- Kurumdan daha önce katkı kredisi
almış olan öğrenciler,

- Anarşi ve terör olaylarına karışanlar,

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğrenciler,

- Yabancı uyruklu öğrenciler,

- İkinci öğretim ve özel öğretim
kurumlarında okuyan öğrenciler ile
yüksek lisans öğrencileri,

- Katkı Kredisi Yönetmeliği hükümlerine
göre, kredi almaya yeterli bulunmayan
öğrenciler,KURUMDAN İLK DEFA BURS, ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA
BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Sayfa başı
1- Üniversiteye ilk defa girecek olan öğrencilerin Kurumumuza burs,öğrenim ve katkı kredisi müracaatları ÖSYM aracılığıyla, ara sınıf, yüksek lisans (Master-Doktora), özel yetenek öğrencilerinin müracaatları ise web adresinden internet üzerinden yapılmaktadır.Burs kredi müracaatında bulunan öğrencilerin tamamından beyanlarına uygun belgeler istenecektir. İstenilen belgeler öğretim kurumlarında ve Kurumun internet adresinde ilan edilecektir.Tarafına burs,kredi verilmesi uygun bulunan Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılacaktır.

Öğrenciler, Burs Kredi Müracaat kılavuzundaki belge formatının, beyanına uygun bölümlerini doldurulup tasdik ettirdikten sonra belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun "Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci-ANKARA" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığı'na posta ile gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.

2-Belge formatında bulunmayan bilgilere ait belgeler ise ilgili kurum yada kuruluşlardan alınarak, Belge Formatına eklenecektir.

3-Öğrenciler, belge formatını hem yurt aynı zamanda hem de burs, öğrenim veya katkı kredisi için kullanacaklar ise fotokopi ile çoğaltarak, Yurt Müdürlüklerine belgelerin aslı ile birlikte teslim edeceklerdir.

4-Belgeleri ile bayanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs, kredi tahsis işlemleri belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis Yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

5-Öğrencilerin belge vermiş olmaları kendilerine mutlaka burs, kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilere ait listeler yine öğretim kurumlarında ve Kurumun internet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden senet yaptırmaları istenecektir.

6-En az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalışanlara ilgili mevzuat gereği burs öğrenim ve katkı kredisi tahsisi mümkün olmadığından, bu öğrenciler belgelerini tanzim ettirip vermeyeceklerdir.

7-Burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilerin listeleri ve adlarına hazırlanmış Burs-Kredi Taahhüt Senetleri öğretim kurumlarına gönderilecek, öğrenciler Burs-Kredi Taahhüt Senetlerini öğretim kurumlarından teslim alacaklar, notere tanzim ve tasdik ettirdikten sonra belirlenen süre içerisinde 1. maddede belirtilen yerlere teslim edeceklerdir.

8-Burs-Kredi Taahhüt Senedini noterde tanzim ve tasdik ettirmeyenler ile belirlenen süreye kadar Kuruma vermeyenlere burs, kredi verilmeyecek, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

9-18 yaşından küçük olanlar burs-kredi Taahhüt Senetlerini noterden velileri ile birlikte imzalayacaklardır. 18 yaşından büyük olanlar ise kendileri imzalayacaklardır.

10-Kuruma gönderilen Burs-Kredi Taahhüt Senetleri incelenerek, eksiklik veya yanlışlık görülmediği taktirde burs veya öğrenim kredisi ilgili banka şubesine, katkı kredisi ise öğretim kurumlarının hesabına ödenecektir. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin adını, soyadını ve banka şubesini belirten listeler öğretim kurumlarında ve Kurumun internet adresinde ilan edilecektir.

11-Adına burs veya kredi ödemesi yapılan öğrenci; ilgili T.C. Ziraat bankası şubesine müracaat edecek ve adına düzenlenmiş olan BANKKART'ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada kredisini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir.

Burs veya öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilere her yılın Ocak ayından başlamak üzere her ayın 7 sinde aylık olarak yapılacaktır.


ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ
BORCUNUN TESPİTİ

Sayfa başı

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle, tespit edilmektedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (TEFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir.


ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNİN
KESİLME SEBEPLERİ Sayfa başı

-Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
-Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
-Sağlık sorununun olması,
-Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması,yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
-Öğretim kurumunun kapatılması,
-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
-Devamlı gelirle çalışması,
-Kesin hükümle mahkum olması, hallerinde öğrenim ve katkı kredisi kesilir.BURSUN KESİLME SEBEPLERİ Sayfa başı


- Başarısızlık sebebiyle,
- Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
-Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
-Sağlık sorununun olması,
-Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması, yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
-Öğretim kurumunun kapatılması,
-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
-Devamlı gelirle çalışması,
-Kesin hükümle mahkum olması, hallerinde bursu kesilir.


BURS ALAN ÖĞRENCİLERE BAŞARISIZLIK VEYA VAZGEÇME SEBEBİYLE
ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMESİ Sayfa başı

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak bursum kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilerbilir.ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ
BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç) Sayfa başı

Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda üçer aylık dönemler halinde öder.

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçların tahsilat başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre hesap edilir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

a) Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder.

Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

b) Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi

Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredisinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için "Kredi Borcunun Tespiti" maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz.
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN
ÖĞRENİM KREDİSİ
BORÇLARININ ÖDENMESİ Sayfa başı

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler ise borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar. Yüksek lisans öğrenimi müddetince, lisans öğrenimi esnasında alınan kredi borçlarının ertelenmesi durumunda (TEFE) uygulamasına erteleme süresince devam edilecektir.

BURSUN GERİ ÖDENMESİ Sayfa başı

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 31 ve 18. Maddeleri uyarınca,

a- Kurumumuzun yaptığı araştırma sonucunda öğrencilerin belgelerinde ve durumlarında hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde,bursları kesilir ödenen burs miktarları yasal faizi ile birlikte kurumca geri alınır.

b- Öğrencilere burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle bursları kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları yasal faizi ile birlikte kurumca geri alınır.

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ
TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI
Sayfa başı

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin havalesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,

Katkı kredisi borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamı,muaccel olur.

Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kurum hesabına aktarılır.Kaynaklar ve Ayrıntılı Bilgiler İçin:
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi
T.C YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ ve YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ resmi internet siteslerinden yararlandım.Siz de arama motorlarından kurumların isimlerini yazarak veya sitenin ismini biliyorsanız girip ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mesajı son düzenleyen testlikitap ( 09-03-07 - 19:42 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 06:15
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016