Eski 20-11-23, 21:39 #1
Jotu Jotu çevrimdışı
Varsayılan Hayat düsturu 100 nasihat

Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinden (KUR'AN ve HADİSLERDEN aldığı ilham ile) birbirinden hikmetli sözler :

1- Bismillah her hayrın başıdır. Sözler-5

2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler-5

3- Herşey, Cenab-ı Hakk’ın takdiriyledir. Sözler-468

4- Sizin herşey’iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Mektubat-227

5- Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir.Barla -247

6- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler-142

7- Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.Mesnevi-44

8- Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır. Sözler-778

9- Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L-207

10- Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Sözler-355

11- Cenab-ı Hakk’ın rızası ihlas ile kazanılır. Lem’alar-152

12- Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Mesnevi-130

13- Nasihat istersen, ölüm yeter. Mektubat-282

14- Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Lem’alar-209

15- Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Sözler-269

16- Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar. Şualar-109

17- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Sözler-271

18- Dünya seyyar bir ticaretgâhtır. Öyle ise alış-verişini yap, gel… Sözler-204

19- Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir şey ağır gelmez. Mesnevi – 94

20- Zamanın geçti kabirden başka mekânın var mı? Mesnevi – 96

21- Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. B.Mesnevi – 222

22- Şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Lem’alar -129

23- Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. – 202

24- Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Mesnevi-119

25- Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat -282

26- Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Lem’alar – 163

27- Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Lem’alar – 207

28- Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır. Mesnevi – 71

29- Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir. Sözler -147

30- İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş…Sözler – 329

31- Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış, yuvalarına dönmeli. Sözler -727

32- Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Sözler – 325

33- Ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil, yalnız yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz. Lem’alar -250

34- Biz gidiyoruz, aldanmakta faide yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar,sevkiyat var. Lem’alar – 224

35- Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. Sözler -170

36- Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. Mek. -282

37- Hased, hased edeni yakar. Uhuvvet Risalesi – 38

38- Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Sözler – 273

39- Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. Mesnevi-123

40- Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Sözler -19

41- (Ölüm) ile cesed dağılır, ruh bâki kalır. İşarat-ül İ’caz – 183

42- Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Sözler – 31

43- Senin vücudun taştan, demirden değildir. Lem’alar – 208

44- Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalış … İhlâs Risalesi – 76

45- Hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Mektubat -71

46- Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Sözler -29

47- Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak..Mek-173

48- Her müşkilat, (Allah’ın) kudretiyle hallolur. Mesnevi – 92

49- Ecel ve kabir insanı beklediği gibi, Cennet ve Cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Sözler – 87

50- Lüzumsuz, geçici ve günahlı zevklerin âkıbeti, elemler ve teessüfler olmasından istemiyorum. Emirdağ L.- 264

51- Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür. Lem’alar -214

52- İmana gel, mükedder olma. (Allah) seni senden daha ziyade düşünür. Mesnevi -120

53- Yardım vasıtası zekâttır. İşarat-ül İ’caz – 45

54- Devlete intisab; hizmet etmek içindir. Maaş kapmak için değildir. A.Bediiye – 331

55- Mâzide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lâzımdır. Mesnevi -137

56- Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Sözler – 273

57- İnsandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. Lem’alar – 74

58- Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Mesnevi – 130

59- Açılmaz düğümler, (Allah’ın) iradesiyle açılır. Mesnevi – 92

60- Devam etmeyen bir lezzette, hayır yoktur. B.Mesnevi- 563

61- İnsan, az çok, büyük küçük her şeyden, her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecektir. B.Mesnevi – 444

62- Semanın yüzünde, hikmet içinde bir hareketi görmeyi âyet emrediyor. Sözler – 602

63- İbadet, yaradılışın ücreti ve neticesidir. İşarat-ül İ’caz – 98

64- Şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Lem’alar – 275

65- Nefis, hizmet zamanında geri kaçar. Mesnevi – 208

66- Madem Yapan bilir; Elbette bilen konuşur. Mektubat – 89

67- Kabirde yatanların lisan-ı hâli : Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz, yine sizinle görüşeceğiz. Lem’alar – 199

68- Ahiret imanı, ihtiyarlara der : Merak etmeyiniz, Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Şualar – 225

69- Kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes’elesidir. L. – 173

70- Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır. Mektubat -283

71- (Allah), bir insanı kâinat sisteminde hârika cihazlarıyla bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır. Şualar – 659

72- Ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükâfatlarını göreceksiniz. Şualar – 225

73- Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Lem’alar -160

74- Kusurlu geçmiş zamanlarıma pişman ve nâdim olup, evvelki güldüklerime şimdi ağlıyorum. Barla L.- 97

75- Namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Sözler -21

76- Herşey kader ile takdir edilmiştir. Öyle ise kısmetine razı ol ki, kolaylık üstünde kolaylık göresin. B.Mesnevi – 257

77- Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız. S. – 409

78- Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin. Lem’alar – 86

79- Sen her cihetten fakir ve O’na muhtaçsın. B.Mesnevi – 257

80- Senin şu fâni dünyana bedel, bâki bir Cennet seni bekler. Mektubat – 227

81- Arkadaş, topraktan ve toprağa inkılab etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme! Mesnevi – 241

82- Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Mesnevi – 220

83- Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin. Mektubat – 71

84- İnsan hayvan gibi yaşamamalıdır. Ve yaşamaz. Muhakemat – 139

85- Kendine gel. İnsaniyete lâyık bir surette yüksel. Sözler – 679

86- Bil, Ey Aziz Kardeşim! Tefekkür, gafleti izale eder. Mes. -147

87- Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan! Mesnevi – 130

88- Bir şey tamamiyle elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamiyle terketmek câiz değildir. İşarat-ül İ’caz – 9

89- Şu kısa, fâni ömrünü … Bâki şeylere sarfet ki, bâki kalsın. Mesnevi – 182

90- Allah namına vermek, Allah namına almak lâzımdır. Mek. -14

91- Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. Lem’alar -17

92- Ey dil, iyi tad! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hassa-i rahmet nâzırı nerede? Sözler – 28

93- Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır. Tarihçe-i Hayat -133

94- Devamı olmayan şeyde kalb için hakikî bir lezzet yoktur. B. Mesnevi – 257

95- Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış. Mektubat – 286

96- Kabir kapısını kapamadığınız için, siz kat’î olarak bu yolun yolcususunuz. S.- 634

97- Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. Mesnevi – 118

98- Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Sözler – 170

99- Eğer Allah’ı buldunsa, bütün eşya senindir gör. Sözler – 220

100- Hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Mesnevi -109
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-11-23, 23:04 #2
pspsexer pspsexer çevrimdışı
Varsayılan C: Hayat düsturu 100 nasihat

tek söz.

vakti gelince kur an ı türkçesini kendin oku ve başka kimseyi de dinleme ondan herkesin aldığı ders kendinedir çünkü herkesin kaderi farklıdır.

bir çok insan sözüne uyuyorsunuz insanın kendine bile hayrı yok

Allah sözünden gayrı söz olmaz.

bitti.

insanın helakı bundandır.

fetullah ve çetesi size ibret olsun.

sonları ortada

hiç bir insanı kitap ile aranızda tutmayın

insan sadece menfaatine söyler.

Mesajı son düzenleyen pspsexer ( 20-11-23 - 23:38 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-11-23, 07:31 #3
4S0S 4S0S çevrimdışı
Varsayılan C: Hayat düsturu 100 nasihat

Samanyolu tv forumlarına mı geldim yanlışlıkla
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-11-23, 08:25 #4
Time Traveler Time Traveler çevrimdışı
Varsayılan C: Hayat düsturu 100 nasihat

Konu Off Topik'ten uygun yere taşındı.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 06:21
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.