Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 18-04-12, 12:52 #1
vatans3v3r_2008 vatans3v3r_2008 çevrimdışı
Wink Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tüm merak edilenler


C: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu'nda öğrenci alımı kabul edilmiş olup fakültemizin 2010-2011 eğitim - öğretim yılında altı bölümümüze öğrenci alımı yapılmıştır.
2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması gerçekleştirilmiş mühendislik bölümleri şöyledir:
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliğidir. Ayrıca, Bilgisayar Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliklerine Öğrenci alımı düşünülmektedir.
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’de Diğer Teknoloji Fakülteleri gibi 2010-2011 Yükseköğretim yılında öğrenci yerleştirme kılavuzuna girmiştir. Fakültemize ayrılan kontenjanlar ikiye bölünmüştür. Bu kontenjanların %40’ı genel lise mezunlarına yönelik kullanılırken, %60’ı meslek lisesi mezunlarına yönelik kullanılmaktadır.
Teknoloji Fakülteleri yeni bir fakülte modelidir ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de yirmiye yakın Teknoloji Fakültesi Kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri, bünyesinde Mühendislik müfredatı, öğretim kadrosu ve öğrenci profili olarak, mezunlarının “Mühendis” unvanını iktisap edecekleri tarzda düzenlenmiştir. Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümlerinin müfredatı mezunlarına uygulama becerisi kazandırılması öngörülerek diğer mühendislik fakültesi müfredatlarından biraz farklı tasarlanmıştır. Ancak, teorik dersler itibariyle, mühendislik fakülteleri bünyesindeki mühendislik bölümleri müfredatına eşdeğer düzeyde olacaktır. Uygulama becerisine sahip mühendislik müfredatında Teknoloji Fakültesi öğrencileri; bir yarıyıl işyeri eğitimi (7.yarıyıl) ve ayrıca yaz dönemlerinde 72 günlük endüstri stajı göreceklerdir.
Hukuki statü bakımından; Mühendislik Fakültesi mezunu “Mühendis” ile Teknoloji Fakültesi mezunu “Mühendis” unvanı arasında fark olmayacaktır. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendisler de Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine bağlı mühendis odalarına üye olabileceklerdir. Teknoloji Fakülteleriyle ilgili bazı yasal engeller olduğu yönündeki fikirler doğru değildir. Mühendis Odaları kanunlarında yer alan mühendis olma şartları ve kanuni gereklilikler incelendiğinde, böyle bir engelin olmadığı açık bir şekilde görülebilir.
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin idari ve kurumsal yapılanmalarıyla ilgili önemli gelişmeler olmuştur. Bu yapılanmaların hukuksal, eğitimsel, ve sektörel temelleri çarpıcı bir şekilde ortaya konmuştur.
Mühendisler, Mühendislik mesleğinin sembolü olan “cetvelden daha düzgün olarak, büyük yatırım projelerinde karar mercii olduğunda milli çıkarları daima her türlü çıkarın üzerinde tutarak, içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandıran insanlardır.” Teknoloji Fakültesi’nin amacı da bu niteliklere sahip mühendisler yetiştirerek bilime, kamu kurum ve kuruluşlarına, sanayi ve özel sektöre kaliteli hizmet sunmaktır” Teknoloji Fakülteleri’nin misyonu budur.
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nin Eğitim-öğretime başlanan mühendislik bölümlerindeki kalite seviyesinin yüksek tutulması birincil amaç olacaktır. Bu amaçla altyapı eksiklikleri hızla giderilmektedir. Öğretim elemanlarının kadro problemleri ivedilikle çözülmeye çalışılmaktadır. Önce Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun daha sonra da Uluslar arası Akreditasyon Kurulu ABET’in kriterlerinin sağlanması hedeflenmektedir. 2009 Yılında çıkan bir yasayla kapatılan, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nin üç çeyrek asırlık muhteşem geçmişi ve güçlü altyapısı yanı sıra büyük uygulama birikimi ve potansiyeli vardır. Akademik kadrosu, idari kadrosu ve donanımsal altyapısı yeterli ve güçlüdür.
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde sanayi ve sektör için daha fazla tercih edilen mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi “Teknoloji Fakültesinin Hedefi, 2014 yılından sonraki iş ilanlarında tercih edilen mühendis şartlarında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mezunu Olmak şartını yazdırmaktır.”
Kaynak:Hürriyet Eğitim
S: Neden Teknoloji Fakültesini seçeyim? Bana avantajları ne olacak?
C: "Ürün kalitesi oluşturma, üretim sistemlerini zenginleştirme, güncel teknolojinin kullanılmasını hedefleyen teknoloji fakülteleri, iş hayatındaki problemlerin çözümlerine ağırlık verilmesini hedefliyor. Mezunlarına mühendis unvanı verilen bu fakülteler, bazı üniversitelerin bünyesinde bulunmaktadır. Bu fakültelerde öğrencilere teorik bilgilerin yanında, uygulamalı eğitim verilmesi, beceri ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Ülkemiz hızla gelişen, uygulamaya yönelik eleman ihtiyacının giderek arttığı bir ortma gelmiştir. Buna bağlı olarak YÖK, 2010 yılından itibaren mesleki ve teknik eğitimin yapılanmasıyla bazı mesleki ve teknik eğitim fakültelerini kapattı. Bu fakültelerin yerine teknoloji, turizm, sanat ve tasarım fakültelerini açtı. Bu fakültelerin açılmasında en önemli faktörler ise şunlardır: Yerel iş ve istihdam piyasalarına entegrasyonu sağlamak, mesleki teknik öğretim kurumlarının toplumda saygınlığı artırılarak öğrenci motivasyonunu yükseltmek, fakültelere daha iyi yetişmiş ve motive olmuş öğrenciler yönlendirmek ve bir kariyer çizgisi kurabilmelerini sağlamak.
Teknoloji fakültelerinde güncel mühendislik bilgisi ve deneyimlerin, belirli teknik problemlerin çözümüne uygulanmasına, endüstri ve iş hayatındaki problemlerin çözüm yöntemlerine ağırlık verilmesine, laboratuvar derslerinde, endüstriyel problemler için pratik tasarım çözümlerine yönelik uygulamalar yapılması hedefleniyor. Fakülte mezunlarına ise Teknoloji mühendisi unvanı veriliyor. Peki mühendislikle teknoloji fakültelerinin eğitim alanları arasında ne gibi fark var? Öncelikle mühendislik fakülteleri daha çok bilgi ve teori ağırlıklı iken, teknoloji fakülteleri beceri ve uygulama alanına yöneliktir. Mühendislikte araştırma ve geliştirme hedeflenirken, teknoloji fakültelerinde ürün kalitesini oluşturma, güncel bilgileri detaylı bir şekilde uygulama, ürünleri ve üretim sistemlerini zenginleştirmek hedeflenmektedir. " Kaynak:http://www.teknolojifakultesi.com/
S: Ben tercihimde enerji sistemleri mühendisliği yazıyorum ama bu bölümde hiç kız öğrenci olmuyormuş gibi bir önyargı oluştu . Mezun olan ya da okuyan kız öğrenci sayısını söyleyebilir misiniz?

C: Ön yargınız doğru değildir. Ör: 2010-11 Eğitim öğretim yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne kayıt olan 37 MTOK Öğrencisinin 17'si kız öğrencidir.

S: Teknoloji Fakültesi mezunlarının imza yetkisi olmayacakmış deniyor. Bu doğrumu? Bilgilendirirseniz sevinirim.
C: Bu kesinlikle doğru değildir. Türkiye’de mühendislik eğitimi veren diğer kurumların yetkisi ne ise Teknoloji Fakültelerinin yetkisi de odur. Çünkü sahip olduğu bölümler Mühendislik programlarıdır. Ülkemizde kimlerin Mühendis unvanına sahip olacağı kanunla sabittir. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki kanun kimlerin bu unvana sahip olabileceğini açıkça göstermektedir.
İlgili Kanun:
(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 28/VI 1938-Sayı: 3945)
No.3458 Kabul tarihi 17-VI-1938 (28 Haziran 2000 tarihinde yayınlanan 601 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir.)

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti hududları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve salahiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları şarttır:


a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteblerinden verilen diplomalar;
b) Programlarının yüksek mühendis veya mimar mektebleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler;


c) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna muadil olduğu kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteblerinden verilen diplomalar;


d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler.
Madde 2 - Yukarıki maddenin (b) ve (d) fıkralarında yazılı ecnebi memleketlerden mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için çıktıkları mektebin asli talebesi olarak tahsil dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisatını muntazaman ve fiilen takib etmiş ve mektebde cari usullere göre geçirilmesi lazım gelen bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır.
Madde 3 - Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara (Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve (c) ve (d) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derç olunur.S: Teknoloji Fakültesinde Elektrik-Elektronik mühendisliğinde öğrenim gördüğümüzde başarılı olup her hangi bir Üniversitenin mühendislik fakültesine yatay geçiş yapmak mümkün mü? Yani ayni türden fakülte olmak mecburiyeti var mı? Diploma alırken Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden alınan diploma arasında fark var mı? Ayrıca fakülteyi ziyaret edip bilgi almam mümkün müdür?
C: Yatay geçişler YÖK’ün kural ve yönetmelikleri dahilinde yapılabilir. Her iki kurum da mühendislik eğitimi vermektedir. Ancak Teknoloji Fakülteleri uygulama ağırlıklı okullardır. Sizce uygun olan herhangi bir zaman içerisinde Fakültemizi ziyaret edebilirsiniz.
S: Teknoloji ve mühendislik fakültesi arasında ne gibi farklılıklar vardır? Ne gibi avantajlar sunulur?
C: Her ikisi de mühendislik fakültesidir. Teknoloji Fakültelerinin, diğer mühendislik fakültelerinden farkı, uygulamaya daha fazla yer vermesidir. Endüstri stajının yanı sıra, 8 yarıyıllık eğitim öğretim süresinin bir yarıyılı iş yeri eğitimi şeklindedir. Çift anadal ve yan dal olanakları vardır. Diğer açıdan en az mühendislik fakültelerindeki programlar kadar da teorik derslere yer vermektedir. Bilgi için: www.tf.gazi.edu.tr web adresinden tanıtım kısmını inceleyiniz.
S: Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının Teknoloji Fakültelerinde mühendislik tamamlama fark derslerine yönelik herhangi bir çalışma var mı? Son aşama ne durumda? Konu hakkında tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.


C: Teknoloji Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri arasında organik bir bağ yoktur. Bu bir yasa sorunudur. Dolayısı ile şu an bir çalışma yoktur.


S: Şu an Teknoloji fakülteleri hangi üniversitelerde var (2011-12 Eğitim Öğretim Yılı) ?
C: Teknoloji fakülteleri şu üniversitelerde var; Fırat (Elazığ), Karabük, S.Demirel (Isparta), Marmara (İstanbul), Gazi (Ankara), Sakarya, Kocatepe (Afyonkarahisar), Nevşehir, Karadeniz Teknik (Trabzon), Muğla, Kırklareli. Bu üniversitelerde; mekatronik, enerji sistemleri, metalürji ve malzeme, otomotiv, imalat, yazılım, ağaç işleri, endüstri, bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat, makine mühendislikleri bulunuyor. Teknoloji fakültelerinin toplam kontenjanı lise birincileriyle birlikte 1.782.
S: Meslek liseli adaylara ek puan uygulaması devam ediyormu?
Meslek liseli adaylar kendi alanlarına yönelik bir program tercih ettiklerinde ek puan alacaklar. Bu adayların tercihleri oluşturulurken ek puanlı sütuna bakmaları gerekiyor. Meslek liseli adaylar teknoloji fakültelerine Danıştay'ın aldığı en son karar çerçevesinde MF-4 puanıyla tercih yaparken, turizm ve sanat ile tasarım fakültelerine, YGS puanlarıyla tercih yapabilecekler. Meslek liseli adaylar teknoloji fakültelerini tercih ettiklerinde MF-4 alan içi sütunundaki başarı sırasına göre tercihlerini oluşturmaları gerekiyor.
S: "2009 yılında Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümünden mezunum. Yaklaşık iki sene önce Teknik eğitim Teknoloji Eğitimi Fakültesi olarak değişti. Mezunlarıda tenoloji mühendisi olarak mezun olmaya başladı. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında fark dersleri verip mühendis olarak mezun olmayı istiyorum. Bunun şartları ve yöntemi hakkında bilgi edinmek istiyorum."
C. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendislik Fakülteleri olarak kurulmuştur. Bu nedenle Teknik Eğitim Fakültelerinin yerine kurulmamışlardır. İsimleri Teknoloji Fakülteleridir. Teknoloji Eğitimi Fakülteleri değildir. Hazırlık, 1. ve 2. sınıfları mevcuttur ve henüz mezun vermemişlerdir. Fark dersleri verilip mühendis olmanız, bugünkü yasalara göre uygun görülmemektedir. Bu hukuki bir sorundur. Ancak Üniversite sınavlarına MTOK kontenjanından girerek öğrenci olmayı düşünebilirsiniz.
S: " Teknik Eğitim Fakültesi mezunları 3795 sayılı kanun ile kendilerine tanınan bu hakkı 2012 yılı içerisinde kullanabilmek istemektedirler. bunun için yapılması gerekenler nelerdir?
C. 3795 sayılı yasa Ülkemizdeki mühendislik fakültelerinin tamamını ilgilendiren bir yasadır. Bu nedenle hukuki bir sorun olup, Mühendislik Fakülteleri ile ortak bir çözüm üretilmelidir.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-04-12, 17:12 #2
raplotter raplotter çevrimdışı
Varsayılan C: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tüm merak edilenler


http://www.tf.gazi.edu.tr/index.php/...orulan-sorular
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-06-17, 11:58 #3
Berkay Berkay çevrimdışı
Varsayılan C: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tüm merak edilenler


Teknoloji Fakülteleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler (Kişisel deneyim)

Bu konu hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi tarafından yazılan ve yukarıda bağlantı adresini paylaştığım konuya göz atabilirsiniz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:08
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018