Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 28-03-14, 21:10 #1
Börü Börü çevrimdışı
66 2019 Sınıf Geçme Yönetmeliği


Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez

Dönem puanı
MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının,
ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir.
(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.
(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.
(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.

Bir dersin yılsonu puanı

MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.
c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.
ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:

1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır.
2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
d) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.
(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı

MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Yılsonu başarı puanı

MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma

MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70
olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme

MADDE 57- (1)Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır.
b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.
c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.
ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

MEB Sınıf Geçme Yönetmeliği
Sınıf geçme yönetmeliği 2015-2016
Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği
Sınıf geçme defteri
Sınıf geçme yönetmeliği 2016
Sınıf geçme notu
Lise sınıf geçme
Sınıf geçme yönetmeliği lise
Sınıf geçme yönetmeliği slayt 2015
Sınıf geçme yönetmeliği slayt 2016
Sınıf geçme yönetmeliği meb
Meb sınıf geçme yönetmeliği lise
Lise nasıl sınıf geçilir ?
Lise not hesaplama
Sınıf geçme hesaplama
Lise sınıf geçme hesaplama

__________________

Mesajı son düzenleyen Börü ( 23-01-17 - 09:16 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-04-14, 17:36 #2
grandout grandout çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği


Hocam şimdi benim ilk dönem hiç 1'im yoktu.Bu dönem 3 tane birim var şimdilik.Biri düzeldi.Diğeride düzelir umarım.Ama düzelmesse ben sınıfta kalıyor muyum?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-04-14, 17:43 #3
ykmz2023 ykmz2023 çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği


ortalaman 50 üstünde ise kalmassın
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-04-14, 19:04 #4
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen grandout Mesajı Göster
Hocam şimdi benim ilk dönem hiç 1'im yoktu.Bu dönem 3 tane birim var şimdilik.Biri düzeldi.Diğeride düzelir umarım.Ama düzelmesse ben sınıfta kalıyor muyum?

Hayır ancak ortalamanız 50 veya üstü olmak zorunda.

Mesajı son düzenleyen Börü ( 12-05-14 - 20:15 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-04-14, 19:37 #5
grandout grandout çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen wERADE Mesajı Göster
Hayır ancak ortalamanız 50 ve üstü olmak zorunda.
Saolun hocam yüreğime su serptiniz Hepsini kurtarırım gibi geliyo bana ama yinede sorayım dedim saolun yardım için
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-04-14, 19:54 #6
messimessipuyol messimessipuyol çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Selam beyler


Ilk donem karne ort 60 ve 3 zayif vardi

Ikinci donem karne ort 40 ve 5 zayif olsa

Ne olur sınıf gecebilirmiyim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-05-14, 18:09 #7
saplaq saplaq çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Heyet Raparu 35 günün içine mi giriyor.

Mesajı son düzenleyen saplaq ( 01-05-14 - 18:13 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-05-14, 18:17 #8
huysuzabla huysuzabla çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

iyiyle geçiyorum yani.)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-05-14, 01:53 #9
Devil546554 Devil546554 çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

hocam benim ilk dönem karne ortalamam 62 2. dönem karne ortalamam 38 tutuyor ama yıl sonu ortalamam 50 tutuyor geçiyormuyum ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-05-14, 19:33 #10
eyperkan eyperkan çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

hocam iyigünler , anadolu liseli 3.sınıf ögrencisiyim
ilk dönem 5 zayıfım vardı fakat ortalamam 52.84 dü yönetmeligide okudum
2 dönem ortalaması 50 üzerinde olursa geciliyormuş fakat kafamı karışıtırn şu madde
3 den fazla zayıf olursa sınıfta kalınıyor ?
aydınlatırsanız cok sevinirim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-05-14, 14:22 #11
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen saplaq Mesajı Göster
Heyet Raparu 35 günün içine mi giriyor.

Heyet raporu 35 günün içine girmiyordu ancak kalktı.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-05-14, 14:23 #12
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Devil546554 Mesajı Göster
hocam benim ilk dönem karne ortalamam 62 2. dönem karne ortalamam 38 tutuyor ama yıl sonu ortalamam 50 tutuyor geçiyormuyum ?

Evet yukarıda da yazdığı gibi geçiyorsunuz
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-14, 23:23 #13
trayseraton trayseraton çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

arkadaşlar benim fizik kimya ve geometri bu sene 1 gelecek gibi geçen donem de fizikten bir aldım şimdi iki donemin ortalaması alınıp öyle mi bakılacak eğer 3 dersten ortalamam 1 olursa ne olacak genel ortalamam 60 üzeri hatta 70
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-14, 16:56 #14
messimessipuyol messimessipuyol çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

11.sinif ilk donem KARNE ortalamam 61 ve 4 zayifim var

Ikinci donem karne ortalamam 40 ve 6 zayifim var

Herkes diyorki 2.donem karne ortalamamiz 50 yi gecmesi lazimmis nolur yardim edin
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-14, 17:17 #15
ReaperFather ReaperFather çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

2. Dönem 50 olmalı en az.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-14, 17:27 #16
messimessipuyol messimessipuyol çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ReaperFather Mesajı Göster
2. Dönem 50 olmalı en az.
Acaba bu bilgiyi nereden aldiniz

Ortalama boyle hesaplanmiyormu
Ilk donem mat 60

Ikinci donem 30 matematik

Yilsonu 45

Ders saati 4

45×4:180

Her ders için boyle olur

Bizde 29 ders saat var 29 a boleriz dimi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-14, 18:17 #17
messimessipuyol messimessipuyol çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen wERADE Mesajı Göster
Evet yukarıda da yazdığı gibi geçiyorsunuz
Hocam arkadasa yazdim geçen sayfada yorumlari gorursunuz

Ilk donem karne ort 60 ve 4 zayif var


Ikinci donem karne ortalamam 40 ve 6 zayifim var dedim
Bu durumda gecemezsin dedi... acaba dogrumusur cok korkuyorum uyuyamiyorum
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-14, 18:36 #18
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen messimessipuyol Mesajı Göster
Hocam arkadasa yazdim geçen sayfada yorumlari gorursunuz

Ilk donem karne ort 60 ve 4 zayif var


Ikinci donem karne ortalamam 40 ve 6 zayifim var dedim
Bu durumda gecemezsin dedi... acaba dogrumusur cok korkuyorum uyuyamiyorum
11 sınıf 1.dönem sorumlu olarak geçmişsiniz sınır 4 zayıf.

Sizin ortalamanız 50 veya üstü olmadığı için geçemezsiniz.Bu birazda zayıflarla ilgili.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-14, 18:38 #19
messimessipuyol messimessipuyol çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen wERADE Mesajı Göster
11 sınıf 1.dönem sorumlu olarak geçmişsiniz sınır 4 zayıf.

Sizin ortalamanız 50 veya üstü olmadığı için geçemezsiniz.Bu birazda zayıflarla ilgili.


Hocam reklam olmasin ama kusura bakmayin sorubak hesaplamada hesapladim ve dogrudan gectiniz yaziyor.siz nasil boyle gecemezsiniz dediniz.

Bide belki yanlis gormussunuzdur ortalaman 50 yi gecmiyo yazmissiniz

Karne ortalamasi icinde boyle yapilmiyor mu 60+40:100
Bol ikiye 50 karne ortalamasi yani yilsonu basari puani
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-14, 18:40 #20
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf geçme yönetmeliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen messimessipuyol Mesajı Göster
Hocam reklam olmasin ama kusura bakmayin sorubak hesaplamada hesapladim ve dogrudan gectiniz yaziyor.siz nasil boyle gecemezsiniz dediniz.
İlk dönem 4 zayıfla sorumlu geçmişsiniz.2. dönem ortalamanız hem 50 değil hem de 6 zayıfınız var.Belki de ben yanlış biliyorumdur siz rehber öğr. sorun yarın.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:48
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018