Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 04-02-18, 23:44 #1
virgin virgin çevrimdışı
5 Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji
Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen temel biyolojik bir bilim dalıdır. Mikro; çok küçük (gözle görülemeyecek kadar küçük), -biyo; canlı ve –loji; bilim anlamına gelir. Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların çeşitliliği ve evrimi toprak, su, insan ve hayvan vücudu ile bitkilerde bulunan mikroorganizma faaliyetleriyle ilgilenir.

Mikrobiyolojinin konusunu ve kapsamını mikroorganizmalar oluşturur. Mikroorganizma, tek hücreli ve mikroskobik canlılardır. Yüksek organizmaların hücreleri doğada tek başlarına yaşayamaz. Bunun aksine mikroorganizmaların çoğu gelişme, enerji üretimi ve çoğalma gibi yaşamsal işlevlerini diğer hücrelerden bağımsız olarak tek başlarına yapar.

Mikroorganizmalar Üç Grupta İncelenir

Prokaryotik hücre yapısına sahip olanlar: Bakteriler, Arkeler
Ökaryotik hücre yapısına sahip olanlar: Mantarlar (Funguslar), Küfler, Mayalar, Protozoa, Algler
Hücresel yapıya sahip olmayanlar: Virüsler, Viroidler, Prionlar

Mikroorganizma gruplarının genel özellikleri aşağıda verilmiştir:


Bakteri: Hücreleri genellikle çubuk, küresel veya spiral şekillerdedir ancak nadiren köşeli veya yıldızımsı şekillerde olanlara da rastlanmaktadır. Bakteria domaini (âlem üstü kategori) üyelerinde karbonhidrat ve protein kompleksinin oluşturduğu peptidoglikan hücre duvarı bulunmaktadır. Genellikle ikiye bölünme ile çoğalırlar. Pek çoğu beslenme için ölü veya canlı organizmalardan gelen organik bileşikleri kullanır. Bazıları fotosentez yaparken bazıları da inorganik bileşiklerle beslenir. Kamçı adı verilen organeller ile hareket etme yeteneği pek çoğunda vardır. Arkea domaini de Bakteria gibi prokaryotik hücrelerden oluşmuştur. Hücre duvarlarında peptidoglikan bulunmaz. Oldukça tuzlu veya sıcak kükürtlü sular gibi ekstrem (olağan dışı) şartlarda yaşayan bu prokaryotların insanlarda hastalık oluşturduğu bilinmemektedir.

Mantarlar (Funguslar): Ökaryotik organizmalardır. Tek hücreli veya çok hücreli olabilirler. Gerçek mantarların hücre duvarında kitin bulunur. Mantarlar; mayalar, küfler ve şapkalı mantarlar olmak üzere üç farklı grupta incelenir. Mayalar, tek hücreli mantarlar olup bakterilerden oldukça büyük, oval hücrelere sahiptir. Küfler ise misel adı verilen gözle görülür pamuksu veya ipliksi yapıdaki hiflerden oluşmuştur. Mantarlar, eşeyli veya eşeysiz ürer. Besinlerini içinde bulundukları ortamdan absorpsiyon yoluyla alırlar.

Algler: Fotosentez yapan ökaryotik mikroorganizmalardır. Değişik morfolojik yapı gösterirler. Tek hücreli veya filamentli formda olup sulu veya nemli ortamlarda yaşarlar. Yeşil renkli klorofil dışında çeşitli renklerde fotosentetik pigmentler de içerebilirler.

Protozoa: Tek hücreli ve ökaryotik mikroorganizmalardır. Kamçı, yalancı ayak veya sil gibi özel oluşumlar ile hareketlidirler. Protozoa üyeleri çok çeşitli şekillerde olabilir. Serbest veya başka canlılarda parazit olarak yaşarlar. Eşeyli veya eşeysiz ürerler.

Virüsler:Yukarıdaki mikroorganizma gruplarından çok farklıdır. Prokaryot veya ökaryot mikroorganizma değildir. Gerçek bir hücre yapısına sahip değildirler. Yapıları bir çeşit nükleik asit (DNA veya RNA) ve bunu saran bir protein kılıftan ibarettir. Bazılarında protein kılıfı saran bir zarf yapısı da bulunur. Çoğalmak için konak hücre içine girmeleri gerekir. Bu nedenle bir anlamda diğer organizmalarda zorunlu parazit olarak yaşarlar.

Viroidler: Protein içermeyen RNA (Ribonükleik asit) parçacıkları olup bitki hastalıklarına yol açarlar.

Prionlar: Viroidlerin aksine nükleik asit içermeyen ve sadece proteinden ibaret, hayvanlarda merkezi sinir sistemi hastalıkları etmeni olarak tanımlanmış en küçük mikroorganizmalardır.

Mikroorganizmaları çıplak gözle görmek mümkün değildir. Bunun için “mikroskop” adı verilen ve görüntüyü büyütmeye yarayan mercek sistemlerinden yararlanılır.

Mikroorganizmalar çok küçük canlılar olduklarından boyutlarını ifade ederken farklı ölçü birimleri kullanılır. Mikroorganizmaların büyüklüğü tanımlanırken bakteriler, funguslar, protozoa ve algler için mikrometre (μm), virüsler için ise nanometre (nm) birimleri kullanılmaktadır. Mikroorganizmalar büyüklüklerine göre; bakteri > virüs > defektif virüs > viroid > prion olarak sıralansa da bunlardan daha büyük olan protozoa, algler ve mantarlar ise kendi içlerinde değişik büyüklükte olabilir. Işık mikroskobu ile mikrometre boyutlu mikroorganizmalar gözlenebilirken nanometre boyutlu virüslerin gözlenebilmesi için büyütme gücü çok daha fazla olan elektron mikroskoplar kullanılmaktadır. Işık mikroskobu 1 ile 10.000 kat büyütme sağlayabilirken elektron mikroskobu ile 1.000.000 kattan fazla büyütme sağlanabilir.

Mikroorganizmaların büyüklüklerini ifade eden ölçülerin dönüşümleri şu şekildedir:Mikrobiyolojinin Alt Dalları

Mikrobiyoloji iki temel konu üzerine odaklanmıştır:

Mikroorganizmaların temel yaşam işlevlerini anlamak (Temel mikrobiyoloji)
Mikrobiyolojiyi insanların yararına olacak şekilde uygulamak(Uygulamalı mikrobiyoloji)
Mikrobiyolojinin bu iki temel konusu farklı alt dalların doğmasına sebep olmuştur. Mikrobiyolojinin alt dalları ve çalışma konuları aşağıda verilmiştir.

1- Temel Mikrobiyoloji:

Araştırılan mikroorganizmaya göre;

Bakteriyoloji: Bakterileri inceleyen bilim dalı.
Mikoloji: Mantarları inceleyen bilim dalı.
Viroloji: Virüsleri inceleyen bilim dalı.
Protozooloji: Protozoaları inceleyen bilim dalı.
Parazitoloji: Parazitleri inceleyen bilim dalı.

Araştırılan süreç veya fonksiyona göre;

Mikrobiyal Genetik: Mikroorganizmalarda genetik bilginin kontrolü, fonksiyonu ve iletilmesini inceler.
Mikrobiyal Metabolizma: Mikroorganizmalarda meydana gelen metabolik (yapım ve yıkım) olaylarını inceler.
Mikrobiyal Ekoloji: Mikroorganizmaların birbiri ve çevresi ile olan ilişkisini inceler.
Epidemiyoloji: Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların dağılımını ve sıklığını inceler.
İmmünoloji: Mikroorganizma enfeksiyonlarına karşı konak canlının kendisini nasıl koruduğunu araştırır.

2- Uygulamalı Mikrobiyoloji

Gıda Mikrobiyolojisi: Mikroorganizmaların gıdalarda neden olduğu bozulmaları, alınacak önlemleri vb. konuları inceleyenbilim dalı.
Toprak Mikrobiyolojisi: Toprakta yaşayan mikroorganizmaları, temel madde çevrimlerini, mikrobiyolojik parçalanma vb. konularını araştıran bilim dalı.
Endüstriyel Mikrobiyoloji: Mikroorganizmalar aracılığı ile yapılan endüstriyel üretimleri inceleyen bilim dalı.
Tıbbi Mikrobiyoloji: Hastalık yapıcı mikroorganizmaları,enfeksiyon hastalıklarını, alınacak önlemleri vb. konuları inceleyen bilim dalı.
Veteriner Mikrobiyoloji: Hayvanlarda bulunan mikroorganizmalar, hayvan enfeksiyonlarını vb. konuları inceleyen bilim dalı.

Mikrobiyolojinin Gelişimi

Bilim insanlarının mikrobiyoloji bilimine yaptıkları önemli katkılardan bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının görevleri:

• Enfeksiyon hastalıklarını oluşturan mikroorganizmaların tanısı ve hangi antibiyotiklerle veya ilaçlarla tedavi edilebileceğinin belirlenmesi yönünde araştırma faaliyetleri yapmak,
• Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde klinik konsültasyon hizmeti vermek,
• Bulaşıcı hastalıklarla ilgili epidemiyolojik çalışmalar yapmak,
• Bakteri kültürü, antibiyogram testleri, duyarlılık testleri gibi çeşitli laboratuvar testlerin yapıldığı mikrobiyoloji laboratuvarlarının çalıştırılmasında idari ve bilimsel sorumluluğunu yerine getirmek.
•
• Ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlığı yanında, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla birleşik bir anabilim dalı ve uzmanlık alanı da mevcuttur. Enfeksiyon Hastalıkları Dahili Tıp Bilimleri bölümü içerisinde, Tıbbi Mikrobiyoloji ise Temel Tıp Bilimleribölümü içerisinde yer alır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı iki farklı bilim dalının birleştirilmiş halinden oluşmaktadır.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalında rutin mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları yanında enfeksiyon hastalarının tedavileri de yapılmaktadır.
Enfeksiyon hastalıkları tüm dünyada en sık görülen hastalıklardandır. Bu hastalıklar bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroorganizmaların vücuttaki enfeksiyonları sonu meydana gelirler. Geri kalmış ülkelerde bu hastalıklar daha yaygın görülür ve çoğunlukla ölümle neticelenir.
Enfeksiyon hastalıkları genellikle ateş, üşüme, titreme, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, ağrı, bulantı, kusma gibi belirtiler verir. Bazı enfeksiyon hastalıklarında bilinç bozuklukları, ishal, kabızlık, eklem ağrıları, vücutta döküntüler ve kızarıklıklar, öksürük, sarılık gibi belirtiler de olabilmektedir.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı tarafından teşhis, takip ve tedavisi yapılan bazı hastalıklar aşağıda listelenmiştir:
• Ateşli seyreden ishal, eklem ağrısı gibi hastalıklar,
• Sarılık,
• Hepatit B,
• Hepatit A,
• Hepatit C,
• Ateşli seyreden boğaz ağrıları ve öksürük,
• Hastane enfeksiyonları,
• Organ nakli, yanık ve yaralanma gibi olgularda görülen enfeksiyonlar,
• Tüberküloz,
• Sıtma,
• Kemik ve eklem enfeksiyonları,
• Soğuk algınlığı,
• Grip,
• AİDS (HIV) ve diğer viral hastalıklar,
• Tetanos,
• Zatüre,
• Dizanteri,
• Paraziter hastalıklar,
• Frengi,
• Bel soğukluğu,
• Enfektif endokardit,
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
• Sistemik mantar enfeksiyonları,
• Tifo,
• Brusella (Malta humması),
• Menenjit ve diğer santral siniri sistemi enfeksiyonları,
• Nedeni bilinmeyen ateş.
Çoğu enfeksiyon hastalıkları için aşılama ile korunma programları geliştirilmiştir.

Önemli yaygın olarak rastlanan bazı enfeksiyon hastalıklarının etmenleri:

Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C: Hastalıklarının etmeni virüstür ve aynı adlarla anılırlar (Hepatit A virüsü gibi). Bu hastalıklar karaciğerde iltihaplanma yaparlar.Tüberküloz (verem) hastalığının etmeni Micobacterium tüberculosis (M.Tbc) olarak bilinen bir bakteridir. Bu hastalık akciğerlerde görülür.AİDS hastalığının etmeni bir virüstür. HIV virüsü olarak bilinir. Hastalık adını,İngilizce Acquired Immuno Deficiency Synrome kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu kelimeler virüsün ortaya çıkardığı rahatsızlığı yani hastalığı tanımlar. HIV virüsü hastalarda bağışıklık sistemini (immuno system) çökerterek vücudu savunmasız bırakmaktadır.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-02-18, 00:30 #2
Venceremos Venceremos çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji


Kış dönemi sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-02-18, 09:17 #3
karpetov karpetov çevrimiçi
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji


Kış Dönemi Kişisel Sayfanız için teşekkürler ..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-02-18, 16:16 #4
Murat DİNDAR Murat DİNDAR çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kış dönemi sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-02-18, 18:56 #5
RenaissanceR RenaissanceR çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

@virgin; Teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-02-18, 23:18 #6
SePuLTuReTY SePuLTuReTY çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kış dönemi sayfanız için teşekkürler # Replendiniz
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-02-18, 17:32 #7
marifetyolcusu marifetyolcusu çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-02-18, 12:52 #8
S i n f u l S i n f u l çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfanız için teşekkürler, repledim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-02-18, 15:42 #9
7 Ricardo Quaresma 7 Ricardo Quaresma çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık ✅💯
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-02-18, 16:33 #10
Kloneia Kloneia çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kış dönemi sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-02-18, 03:33 #11
hellscreamer hellscreamer çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Emeğinize sağlık , repledim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-18, 14:06 #12
ResTa ResTa çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfan için teşekkür ederiz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-18, 14:39 #13
P0THeaDD P0THeaDD çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kış dönemi sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-02-18, 00:15 #14
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfan için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-02-18, 20:58 #15
Mira-i Pinhan Mira-i Pinhan çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kış dönemi sayfanız için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-02-18, 16:46 #16
LegaLPlayer LegaLPlayer çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfanız için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-01-19, 11:05 #17
CaptainX CaptainX çevrimiçi
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

@virgin; Kişisel sayfanız için teşekkürler, ellerinize sağlık.
Ek mesaj talebiniz olursa ve konunuzu yenilemek isterseniz "Özel Mesaj" gönderebilirsiniz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-01-19, 12:25 #18
Onur Onur çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfanız için teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-01-19, 15:50 #19
Ersin Ersin çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfanız için teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-01-19, 15:50 #20
birilant56 birilant56 çevrimdışı
Varsayılan C: Virgin Kişisel Sayfam - MikroBiyoloji

Kişisel sayfanız için teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
bilim, dalı, enfeksiyon, mikrobiyoloji, veya

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 21:34
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018