Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 09-10-11, 00:04 #1
kezep kezep çevrimdışı
Varsayılan hz.muhammed ve hz ayşe nin evliliği hakkında..hz.muhammed ve hz.ayşe evlendiğinde kaç yaşındalardı peygamberimiz neden kendisinden bu kadar yaşça küçük biriyle evlenmiştir?eğer bunu savunuyorsanız bugün de 50 yaşında biri 20 yaşında biriyle evelenebilir mi?güzelbir açıklama yaparsanız sevinirim
__________________
 
Eski 09-10-11, 00:28 #2
eslemteslim eslemteslim çevrimdışı
Varsayılan C: hz.muhammed ve hz ayşe nin evliliği hakkında..


[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

Hz. Âişe (R.Anha) Validemizin Evlilikteki Yaşı Meselesi


Hz Peygamber ( sas )’in çok değerli eşi Ümmü’l-Mü’minîn Hz.Âişe (r.anha) validemizin Kâinâtın efendisi ile tezevvücü (evlilik) meselesinin, ufuk ve fehimleri çok geniş olan pek değerli kadîm ulemâmızın, varid olan naslar müvâcehesinde, zihinlerinde en ufak bir tereddüt ve şüpheye yer vermeden kabullendiği meselesi ne kadar zahirse, İslam’ın her bir hükmünün hikmetinin akıl ve mantıkla idrak edilebilmesinin gerekliliğini savunan modernistlerin de bu meseleyi –vd- anlamamada ısrarcı olmaları o denli realiteliğini koruyor.
Ben bu yazıda, bunların fikirlerinin me’haz ve masdar (türedikleri yer ler)’ının neler olabileceğini beyan etmekten ve de bu tezevvüc meselesinin altında ne gibi hikmetlerin yatabileceği üzerinde durmaktan ziyade, meselenin doğruluk payını, selefimiz tarafından nasıl telâkki edildiğini vuzûha kavuşturmak istiyorum.
Hz Âişe (r.anha)’nın evliliği konusunda gerek hadis kitaplarında, gerek tarih-tabakât kitaplarında gerekse de siyer kitaplarında hemen hemen ittifakla nakladilegelen bir ayırımdan bahsederek konuya girmek istiyorum.
O da Hz Âişe(r.anha)’nın evlilik akdi (nikâh) ile zifafın aralarında belli bir müddetin bulunması meselesi
Hz Peygamber(sas)’in Hz Âişe(r.anha) ile olan nikah akdi;
Hz. Peygamber (sas), pâk ve mutahher eşi Hz Hatice validemizi dâri bekâya uğurladıktan sonra, rivayetlerin muhtelif olması ile beraber hicretten 2, 2.5, 3 sene kadar önce[1] iki kez rüyâsında bir kız (Hz.Âişe)’ı görür ve kendisine ‘işte bu, hanımın’. denilince[2] Hz Âişe (r.anha) ile Mekke’de evlenmeye ( nikah akdi yapmaya) karar verir ve evlenirler. Hz.Âişe (r.anha), o sıralarda henüz 6 yaşında idi. İmam Buhârî[3], İmam Müslim[4] ve İmam Nesâî’[5]nin rivâyetleri de bu yöndedir. İbn Mâce ise Hz Âişe(r.anha)’nın o sıralar 7 yaşında olduğunu rivayet ederken[6],Ebu Dâvud da yine 7 yaşında olduğunu rivâyet eder, fakat ‘Süleyman: 6 yaşındaydı dedi’ kaydını de ekler.[7]
Hâdis kitaplarında beyan edilen bu bilgi, tabakât siyer ve târih kitap larında da değişiklik arz etmiyor. Ebû Bekir el-Beyhakî[8] ve İbn Sa’d[9] Hz Âişe (r.anha)’nn o sıralarda 6 yaşında olduğunu, hiçbir ihtilaf belirtmeksizin ifade ederken, İbn Abdi’l-Berr, [10] İbn Asâkir[11] İbn Hacer[12] de aynı şekilde 6 yaşında olduğunu söylerler, fakat diğer bir görüş olarak da 7 yaşında olduğunu da eklerler. Öyle anlaşılıyor ki diğer görüşün sahibi, İbn Asâkir’in de açıkça ifade ettiği gibi İbn Mende’dir. İbn Hacer, ‘bu rivayetler, 6’yı tamamladı, 7’ye girdi şeklinde cem edilebilir’. diyor.[13]
Ve, zifaf vakti
Hz Âişe (r.anha) validemizin peygamber (sas) ile olan nikah akdine dair yukarıda bir kısmından alıntı yaptığım İmam Buhârî, Müslim,Ebû Davûd, İbn Mâce ve Nesâî’den gelen rivâyetlerin tamamının peşinde, hiçbir ihtilâf kaydı bulunmaksızın zifafın 9 yaşında vukû bulduğu, sarih bir şekilde ifade ediliyor.
Aynı şekilde İbn Asâkir, İbn Hacer, İbn Sa’d, İbn Kesîr, İbn Abdi’l-Berr , Ebû Bekir el-Beyhakî bahsi geçen eserlerde ihtilaf kaydına yer vermeden, zifafın 9 yaşında olduğunu tasrih ediyor. Yalnız İbn Hişâm, bir kîl olarak 10 yaşında olması kaydını getiriyor.
Tabî ki bu zifaf Medine’de olmuştur. Nitekim Ebû Ömer el-Kurtubî, el-İstîa’b’da, bu konudaki icmânın varlığından bahseder.
- Gelelim zifafın tarih olarak ne zaman olduğu meselesine:
İbn Hacer, Hz Âişe (r.anha) validemizin bi’set ( peygamber’e nübüvvet verildik)’ten 4 ya da 5 yıl sonra dünyaya teşrif ettiğini nakleder. Zifafın da 9 yaşında olduğu halde vuku bulduğunu savunan biri olarak, haliyle de bunun hicretin ilk senesi, ya da ikinci senesinde –şevval ayında- olduğunu ifade etmek zorunda kalıyor.[14]
İbn Kesîr, ez-Zehebî, İbn Abdi’l-Berr ise hicretten iki sene sonra şevval ayında olduğunu tasrih etmişlerdir.[15]
KISA BİR MÜLÂHAZA
Buraya kadar anlatılanlara yüzeysel bir bakış yapan okuyucu, bi tarîki’z-zarûre ( kaçınılmaz olarak) şu kanıya varır:
Hz. Âişe (r.anha)’ın evlilikteki yaşı konusunda kadîm ulemâ arasında genel olarak kayda değer bir ihtilaf yoktur. Olsa olsa bu, evlenirken 7 yaşında mı? 6 yaşında mı? Zifaf 9 yaşında mı? 10 yaşında mı? Hicretten iki yıl sonra mı? 1 yıl sonra mı oldu? gibi radikal olarak asla ve kat’a sonucu değiştirmeyecek cüz’i bir ihtilaftır.
Tabi ki ‘kaçınılmaz olarak’ diye bahsi geçen kanı, hakkı anlamak ve bilmek niyetinde olan munsif kimselere nisbetledir.
İçinde bulunduğu ortam ve durumdan tecerrüd ederek olaylara İslamî bir bakış yapamayan-yapmak istemeyen- anûd kimselere ise, bütün kaynakların haykırdığı bir hakikatten bahsetsen bile, hakkı anlamak yerine modern zihinlerinin iktizâ ettiği anlayışı bulmak için kîl-ü kâlleri arama çabası ne yazık ki son bulmayacaktır.
Bir hükmü araştırma esnasında İslamî kimliğe yakışan tavır, hisler ve düşünceler ile hareket etmek değil, konulara nötr yaklaşmak suretiyle, metîn ( sağlam) kaynaklara başvurarak meseleyi çözmektir.
Unutulmamalıdır ki, Allah (cc)’ın göndermiş olduğu yüce dinimizin her bir hükmünün âciz ve kâsır aklımızın eleğinden geçirilme şartını öne sürmek ve o kâsır beynimizin idrak edemediği hakikatleri inkar edecek kadar ileri gitmek, cesaretlikten değil, hamakatlıktan neş’et eder. Evet, İslam’ın koymuş olduğu hükümlerin hikmetlerini, değişik maslahatlara binaen anlamaya çalışmak şeni’ bir hareket değildir. Nitekim bunu geçmiş ulemâmız da yapmışlardır. Fakat bu işi yaparken İslam’ın teslimiyetten ibaret olduğunu da zihnimizin bir köşesine kazıyalım. Ve’s-Selâm
***
[1] el- Bidaye ve’n-Nihâye, İbn Kesîr , Baskı h.1413,Dâru’l-Hadîs, cüz 8 sayfa 88
ZehebÎ ‘10 ay ve 2 yıl önce’ şeklinde rivâyet ediyor. Bkz. Siyeru A’lami’n-Nübelâ, Baskı h.1417 Müessesetü’r-Risâle 2/135
[2] Delâilü’n-Nübüvve, Ebû Bekir el-Beyhakî, baskı 1408, Daru’l-Kütübi’l-ilmiyye 7/284, es-Sîretü’n-Nebeviyye, İbn Hişâm Baskı 1416, Daru’l-Hayr cüz 4 sayfa 220, el- Bidaye ve’n-Nihâye, 8/88
[3] Fezâilu’s-Sahâbe, bab 73, hadis no:3683
[4] Kitâbü’n-Nikâh, bab,10 hadis no:3545
[5] Kitâbü’n-Nikâh, bab 78, hadis no:3378
[6] Kitâbü’n-Nikâh, bab 13/2
[7] Kitâbü’n-Nikâh,, bab 34 hadis no: 2114
[8] Delâilü’n-Nübüvve, 7/284
[9] et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Baskı Daru Sâdir, 8/58, Hz. Âişe(r.anha)’den rivayetle
[10] el- İstîâ’b fî Ma’rifeti’l-Ashâb, Baskı, 1415, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1/146
[11] es-Sîretü’n-Nebeviyye, Daru İhyâi’t-Turrâsi’l –Arabî, cüz 3 s.99
[12] el- İsâbe fi Temyîzi’s-Sahâbe, Baskı 1853 Daru’l-Kütübi’l-ilmiyye, cüz 8 s.139
[13] A.g.e
[14] A.g.e
[15] Aynı eserlerde

reddulmuhtar sitesinden alıntıdır.
 
Eski 09-10-11, 00:52 #3
Üç Tuğ Üç Tuğ çevrimdışı
Varsayılan C: hz.muhammed ve hz ayşe nin evliliği hakkında..


Bende farklı bir yazı buldum özellikle kırmızı yerlere dikkat et.

Peygamberimizin Hz. Aişe ile evliliğini diline dolayanlar en çok onun yaşına takılıyorlar. Gerçekten Hz. Aişe annemiz çocuk denecek yaşta mı evlenmişti?


Cevap 1: Hz. Aişe Validemizin doğum tarihiyle ilgili bir takım görüşler ileri sürülmüştür. Bunun sebebi ise o dönemde çocukların doğum tarihine önem verilmez ve tespit edilmezdi. Bilahare çocuk meşhur biri olursa insanlar onun doğum tarihiyle ilgilenir ve tespite çalışırlardı. İşte Hz. Aişe validemiz (r.a) için de böyle olmuştur. O’nun peygamberliğin dördüncü yılında doğduğunu söyleyenler, Mekke döneminin sonunda da Hz. Muhammed (s.a) ile evlendiğini iddia ederek; bu evliliği dokuz yaşında yapılmış gibi göstermeye çalışmışlardır. Bunun doğru olmadığını Hz. Aişe validemizden yapılan bir rivayet ortaya koymaktadır: "Hz. Muhammed henüz Mekke de iken ve bende oynayan bir çocuk iken "onların vadeleri kıyamettir. Kıyamet ne dehşetli ve ne acıdır!" mealindeki (kamer s. 46) ayet inmişti... (Buhari 1.cilt Telifil Kur’an bahsi)" Bu sure Mekke devrinin birinci döneminde(4. yıl) inmiştir. Hz.Aişe validemiz bu sure ve ayetleri net olarak hatırladığına göre yukarıdaki iddianın doğru olması mümkün değildir. Olayları ayrıntılarıyla hatırlayabilmek ve sokakta oynayan bir çocuk olması için en az beş veya altı yaşında(veya daha büyük) olması gerekir. Kamer suresi Mekke devrinin dördüncü yılında indiğine göre dördüncü yılda beş-altı yaşında olunca Hz. Peygamberle evlendiği zaman en az ondört – onbeş yaşında olması gerekir. Bunu doğrulayan bir başka delil ise kız kardeşi Esma’nın durumudur. Kardeşi Esma Abdullah bin Zübeyir’in annesidir. Esma yüz yaşına kadar yaşamış ve Hicretin 73. yılında vefat etmiştir. Hz. Aişe validemizden on yaş daha büyüktür. Hz. Ebu Bekir (r.a) kızı Esma ve oğlu Abdullah Abdul Uzza’nın kızı Kayleden, Hz. Aişe ile Abdurrahman ise Ümm-i Rümandan doğmuşlardır. Hz. Esma yüz yaşında ve hicri 73. yılda öldüğüne göre hicret esnasında 27 yaşında olması gerekir. Bundan on yaş küçük olan kardeşi Hz. Aişe validemizin de 17 yaşında olması gerekir ki bu da aşağı yukarı Buhari de Hz. Aişe’nin kendi hadisindeki ifadeye uygun düşmektedir. Bu dönemde inen Kur’an sure ve ayetlerini teferruatıyla hatırlayan bir çocuğun en az bu yaşlarda olması gerekir. Buna göre ise peygamberlikten dört yıl önce doğmuş olduğu kesinlik kazanmaktadır. Böyle olmasını gerektiren bir başka sebep ise Hz. Muhammed (a.s) ın eşinin vefatıyla çocuklarının bakıma ihtiyacının olmasıdır. Kızı Fatıma henüz çocuk yaşta ve bu işin üstesinden gelecek durumda değildir. Bu nedenle evini idare edip çocuklarına sahip çıkacak bir eşe ihtiyacı vardır. Dokuz yaşında bir çocuğun bunları yapması mümkün değildir. Ayrıca peygamberimizin kızı Fatıma (r.a) nın peygamberlikten bir yıl önce doğduğu ve hicretin ikinci yılında da Hz. Ali ile evlendirildiği bilinmektedir. Evlendiklerinde Hz. Ali 21 yaşından biraz büyük Fatıma’nın ise 15 yaşından biraz fazla olduğu bilinmektedir. Hz. Fatımayı Hz. Ali ile evlendirmeden önce Ebu Bekir ve Ömer(R.A) onunla evlenmek için peygamberimizden istemişler, ancak peygamberimiz onlara cevap vermemiş ve Hz. Ali ile evlendirmiştir. Buradan hareketle şunu söylemek istiyoruz: Bu bölgede ve bu zamanda kız çocukları dokuz yaşında evlenecek çağa geliyor ise niçin peygamberimiz evinde büyüttüğü Ali ile Fatımayı evlendirmek için 15-16 yaşına kadar beklemiştir? Yine dava arkadaşları onunla evlenmek istediklerine göre bu kadar süre (6-7 yıl) niçin beklemiş olsunlar? Hz. Muhammed (a.s) ile kendi kızını dokuz yaşında evlendirmiş olan Hz. Ebu Bekir niçin aynı yaşa gelince bu teklifi Hz. Muhammed (a.s) a yapmadı da yedi yıl bekledi? Bu noktadan bakıldığında da bu iddianın doğru olması mümkün görünmemektedir. Hz. Aişe validemiz peygamberimizle dokuz yıl beraber yaşamıştır. Onun Kur’an, hadis ve fıkıh ilimlerindeki yerini bütün islam alimleri teslim etmektedir. O devrinin en büyük alimlerini tenkit etmiş, çeşitli konularda fetvalar vermiş, Kur’an’ın ve sünnetin doğru anlaşılması konusunda insanlara önderlik etmiştir. Sünneti Kur’an’la test etmenin ilk örneklerini vermiştir. Bu birikimi henüz çocuk denecek yaşta bir insanın elde etmiş olmasını kabullenmek oldukça zordur. Bu konuyu aydınlatan bir başka rivayette şöyledir: Hz. Aişe validemiz henüz peygamberimizle evlenmeden önce Cübeyir bin Mut’im ile nişanlanmıştı. Mut’im Hz. Aişeyi oğluna almakla evine müslümanlığı sokacağını düşünerek bu nikahı feshetmişti. Hz. Ebu Bekir (r.a) islamı ilk kabul edenlerden biri olduğuna göre; bu olayın vukuu, islamın alenen duyurulmasından veya şuyu bulmasından önce olması gerekir. İslam alenen açıklanıp müslümanlar Kabe yürüyüşü veya Safa tepesi toplantısından sonra topluma deşifre olduktan sonra Ebu Bekir (r.a) ın müslüman olduğu bilinince kızını almaktan vazgeçmiş olması daha doğru görünmektedir. Bu olayda yine Hz. Aişe’nin peygamberimizle evlenmeden önce evlilik çağına geldiğini ve nişanlandığını göstermektedir. Hz. Aişe validemiz peygamberimizle dokuz yıl evli kalmışlardı. Peygamberimizin vefatı esnasında İse 27 yaşında idi. Peygamberimizden sonra da 48 yıl yaşamış ve hicri 58. yılda ve 74 yaşında vefat etmiştir. Sondan başa doğru gidersek 74 ten 48 i çıkartıp kalandan da evli olduğu yılı çıkartınca evlendiği yaşı bulmuş oluruz. 74 – 48 = 26; 26 – 9 = 17 kalır ki yaklaşık 17 veya 18 yaşında evlendiği gerçeği ortaya çıkar. Bu olayda birkaç yıllık bir yanılma payının olması aklen mümkün iken dokuz yıllık bir yanılmayı akıl asla kabul etmez. Bir insanın yaşının bu kadar önemli olmasının nedeni malum olduğu üzere bir dinin peygamberine uygun olmayan bir işin isnad edilmesidir. Müslümanlar inanırlar ki peygamberler meşruiyetin örneğidir. Onlar bir hata yaparsa Allah onların hatasını düzeltir. Böylece bir dini ilk yaşayan insanın kusursuz olmasını sağlayarak insanlara doğru bir örneklik sunar. Peygamberimizin gerek ailevi ilişkilerinde, gerekse toplumsal olaylarla ilgili düzeltilmesinin Kur’an da örneklerini de görmekteyiz. (Tahrim 1-5, Abese 1-4 ) gibi. Ancak bu konuyla ilgili hiçbir uyarı söz konusu değildir. Bu bizim için en temel meşruiyet sebebidir. Eğer böyle bir yanlış yapılmış olsa idi Allah asla ihmal etmez elçisini düzeltirdi. Allah'ın doğru bulduğunu kimse yanlış göremez ve diline dolayamaz. Müslümanlar "işittik ve itaat ettik, işittik ve iman ettik" derler ve teslim olurlar. Biz de bu minval üzere teslim olup inanıyoruz ki Allah'ın Rasulü en doğru olanı yapmıştır. Bu ve benzeri olayları diline dolayanlar hep olmuş, kıyamete kadar da olacaktır. Önemli olan inananların bunlara pirim vermemesidir. Siz bunların yanlışlığını yüz defa ispat etseniz, onlar yüz bir defa itiraz ederler. Çünkü onlar sizin inandıklarınıza sizin inandığınız gibi inanmayan insanlardır.
 
Eski 09-10-11, 02:03 #4
kezep kezep çevrimdışı
Varsayılan C: hz.muhammed ve hz ayşe nin evliliği hakkında..


anladığım kadarıyla sorgulama! diyorsunuz nasıl olsa allahın ve peygamberinin bir bildiği vardır bunun cevabını biz bilemeyiz diyorsunuz...kusuruma bakmayın siz nasıl inanıyorsanız inanın ben mantığıma uymayan birşeyin peşinden ömrümün sonuna kadar giderim ve bir cevap bulmaya çalışırım...cevaplarınız için tşkler
 
Eski 09-10-11, 02:29 #5
Üç Tuğ Üç Tuğ çevrimdışı
Varsayılan C: hz.muhammed ve hz ayşe nin evliliği hakkında..


Sen sadece 4. Cevabı okumuşsun yazılan yazıların tamamını okursan olayın mantığını anlayacaksın merak etme.. İslamiyet'te mantıksız hiç bir şey yoktur.. Abdest almanın , Namaz kılmanın bilimsel yönden faydaları bir çok kez haber olmuştu..

Sana farklı kaynaklar koyayım belki daha iyi anlarsın ;

Hz. Aişeyi yaklaşık olarak 10 yaş daha YAŞLI gösteren bir rivayet bulunmaktadır. Şu andaki tespitlerimize göre bu rivayet en erken İbn Mendenin (ö. 395 H./1005 M.) Marifetus-Sahabe (Eser hakkında daha geniş bilgi içinbkz. Ali Yardım, Hadis I, İzmir 1984, s. 80) isimli eserinde bulunmaktadır. Adı geçen rivayet şudur:

Esma binti Ebibekr, Aişeden 10 yaş daha büyüktür. Esma, loğlu Abdullah b. ez-Zubeyr öldürülünceye kadar onunla beraber idi. Esma yüz sene yaşadı, sonunda gözlerini de kaybetti ve H. 73 senesinde oğlu Abdullah öldürüldükten birkaç gece sonra Mekkede vefat etti& (İbn Mende, Marifetus-Sahabe, Köprülü Kütüphanesi, No: 242, varak: 195b).

Esmanın Hz. Aişeden 10 yaş daha büyük olduğu (İbn Asakir, (Tarihu Dımaşk) Teracimun-Nisa, Dımaşk 1982, s. 9, 10, 2 ve yüz yaşında H. 73 senesinde öldüğü (el-Mesudi, Murucuz-Zeheb, II, 39) başka kaynaklarda da zikredilmektedir.

Buna göre H. 73te yüz yaşında ölen Esma, hicret esnasında (100-73=27) 27 yaşındadır. Esmadan 10 yaş küçük olan Hz. Aişe de hicret yılında 17 yaşındadır. Hicretten sekiz ay sonra evlendiğine göre (İbn Sad, et-Tabakatul-Kubra, Beyrut 1968, VIII, 5 Hz. Aişe, Hz. Peygamberle evlenirken yaklaşık olarak 18 yaşındadır.

Hicretten önce Müslümanların Mekkedeki durumlarıyla ilgili bazı rivayetler de, Hz. Aişenin hicret esnasında 17 yaşında olduğunu destekler niteliktedir.

Hala daha ben mantığa göre hareket ederim diyorsan sen aynı şeyin içerisinde döner durursun al sana her şekilde mantıklı cevaplar verdik.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:52
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016