Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 13-08-22, 12:43 #1
Mütenahi Mütenahi çevrimdışı
66 Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Tevhîd, «Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah» sözüdür.


Tevhîd; en kısa ifadesiyle “Lâilahe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur” demek ve bu inancın gereklerini tüm benliğiyle hissederek yasamaktır.

Ancak tevhide ulaşmanın yolu, insanın öncelikle sâhip olduğu yanlış inançlardan kurtulmasıdır.
Kelime-i tevhidde “l┠yani Allah’tan başka tüm ilahların nefyedilmesi gerçek tevhide erişmenin ilk şartı olarak zikredilmiştir. Dolayısıyla Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- de risâlet vazifesine bu noktadan başlamıştır. Bütün bâtıl inançlar nefyedildikten sonra ise onun yerine sahîh akide “illallâh” ile yerleştirilmiştir.
İnanç esaslarını tebliğ eden peygambere imanın da Tevhid akidesinin bir rüknü olduğu unutulmamalıdır. Nitekim kelime-i tevhîdin ikinci kısmını “Muhammedun rasûlullah: Muhammed Allah’ın elçisidir” ifadesi teşkil eder.

Zîrâ Kur’an-ı Kerîm’in ALLAH’a imandan sonra sık sık hatırlattığı husus, Hz. Muhammed -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in Peygamberliğine imandır. Kur’an-ı Kerim muhtelif âyetleriyle diğer iman esaslarını da bizlere bildirmiştir. Bunlar peygamberlere, kitaplara, meleklere, kadere ve âhiret gününe iman etmektir.
(en-Nisâ 4/136; el-Hadîd 57/21, 22)

Kelime-i Tevhid Varak Osmanlı Hat YAZIMI
KELİME-İ TEVHİD İLE İLGİLİ AYETLER

«De ki: Ey kitâb ehli! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze (Kelime-i Tevhîd’e) geliniz. Allâh’tan başkasına tapmayalım; O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allâh’ı bırakıp kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın! Eğer yüz çevirirlerse, işte o zaman; «Şâhid olun ki biz müslümanlardanız!» deyiniz!»
“Görmedin mi Allah nasıl bir misâl getirdi: Hoş bir kelime (olan kelime-i tevhîd), kökü yerde sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer. (O ağaç), Rabb’inin izniyle her zaman meyvesini verir durur. (Kulu Hakk’a yüceltir ve O’nun ebedî dostluğuna kavuşturur.) Öğüt alsınlar diye Allah, insanlara böyle misaller verir.
“Allah Teâlâ îmân edenleri hem dünya hayatında hem de âhirette sağlam sözle (kelime-i tevhid üzere yaşayışta) sapasağlam tutar (sebatkâr kılar.)...”
“Malını Allah yolunda harcayıp O’na saygı duyarak haramlardan sakınan (takvâ sahibi olan ve), o en güzel kelimeyi (kelime-i tevhîdi) tasdik eden kimseyi Biz de en kolay yola muvaffak kılarız.”
"İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «Îmân ettik» demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?”
Ankebût suresinin 2. âyet-i kerîmesiyle, sırf lâfızda kalan ve hayata tatbik edilmeyen bir kelime-i tevhîdin tek başına ebedî kurtuluşu temin edemeyeceğini beyan buyurmuştur.
“Zünnûn’u da (Yûnus’u da zikret). O, (kırk gün tebliğ etmesi emredilmişken kavminin küfürdeki ısrarı karşısında ümitsizliğe kapılıp otuz yedinci günde) öfkeli bir hâlde geçip gitmişti. Biz’im kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde (balığın karnında); «Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur.» Sen’i tenzîh ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum!» diye niyâz etti. Bunun üzerine onun duâsını kabûl ettik ve onu kederden kurtardık. İşte Biz, mü’minleri böyle kurtarırız.”
“Gerçekten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip O’na kulluk eden kimse, şüphesiz kurtuluşa ermiştir.”
İbn-i Abbas (r.a), bu âyette geçen “tezekkâ/temizlenen” kelimesini; “Kişinin «Lâ ilâhe illâllah» demesidir.”» şeklinde tefsîr eder.
(Kurtubî, el-Câmî, XX, 22.)


KELİME-İ TEVHİD İLE İLGİLİ HADİSLER

  • Kelime-i Tevhidin Fazileti
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir.”
(Buhârî, Îmân 3; Müslim, Îmân 58)
  • Son Sözü "Lâ ilâhe illallah" Olan Cennete Girer
Mu’âz radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kimin son sözü, “Allah’tan başka ilah yoktur” (La ilahe illallah) cümlesi olursa, o kişi cennete girer.”
(Ebû Dâvûd, Cenâiz 20)
  • Ölmek Üzere Olanlara Kelime-i Tevhidi Telkin Edin
Ebû Sa’îd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah demeyi telkin edinniz!”
(Müslim, Cenâiz l, 2.Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 16)
  • Zikrin En Faziletlisi Kelime-i Tevhiddir
Câbir radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:
“En faziletli zikir «Lâ ilâhe illallah», en faziletli dua da «el-Hamdülillâh»tır.”
(Tirmizî, Daavât 9)

  • Allah'tan (c.c) Başka İlah Yok Diyen Kişi
“Kim Allah’tan başka ilâh yoktur der ve Allah’tan başka ibâdet edilenleri inkâr ederse, o kimsenin malı ve kanı harâm olur. Gizli hallerinin hesâbı ise Allah’a âittir.”
(Müslim, Îmân 37)

  • Çocuklarınıza İlk Kelime-i Tevhidi Öğretin
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyururlar:
“İlk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde «Lâ ilâhe illâllah» demeyi öğretiniz!”
(Beyhakî, Şuabu’l-îmân, VI, 398)
  • Her Şeyden Kıymetli Söz
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.”
(Müslim, Zikir 32. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 128)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-08-22, 12:46 #2
Mütenahi Mütenahi çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-08-22, 12:54 #3
CrownHack CrownHack çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Yeni konuya hayırlısı olsun dikellerimi sunuyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-08-22, 13:15 #4
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

, «Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-08-22, 17:05 #5
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-08-22, 18:32 #6
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

«Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-08-22, 01:39 #7
Mütenahi Mütenahi çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-08-22, 18:42 #8
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-08-22, 23:07 #9
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

«Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-08-22, 18:11 #10
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

«Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-08-22, 18:00 #11
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-08-22, 20:16 #12
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

«Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-08-22, 19:14 #13
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-08-22, 19:58 #14
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

«Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-08-22, 16:28 #15
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-08-22, 16:59 #16
Mütenahi Mütenahi çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-08-22, 14:59 #17
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

«Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-08-22, 19:06 #18
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-08-22, 12:51 #19
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

«Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-08-22, 16:30 #20
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan C: Zikrin En Faziletlisi KELİME-Î TEVHİD.. Her Gün KELİME-Î TEVHİD'i zikredelim

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:42
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.