Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 13-01-18, 02:17 #1
FenFena FenFena çevrimdışı
Varsayılan Köy Yerleşik Alanı ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında


Merhabalar,

 1. Bahse konu parsel, köy yerleşik alanında kalan ve plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin uygulandığı bir bölgede, iki şeritli karayoluna cephe konumdadır.
 2. Parselin yola cephe bölümünün bir kısmında karayolları bariyeri bulunmaktadır.
 3. Tarla vasıflı arazi, arsa vasfına dönüştürülmek istendiğinde, 1/25.000'lik plan notları ve ilgili kanunlar dahilinde en fazla 5 parsel olacak şekilde ifraz edilebilmektedir.
 4. İfraz edilip arsa vasfına dönüştürülmek istenen parsel 10.000m2 yüz ölçümüne sahip olduğundan, ifraz edildiği taktirde oluşacak olan parseller de 2.000m2 yüz ölçümüne sahip olacaktır. (Terkler hesaba katılmıştır.)
 5. Mülk mevcut durumda müstakil tapulu bir mülktür.
 6. İfraz sonucu oluşacak 2.000m2 yüzölçümlü parseller ihtiyacın üzerinde olduğundan, bu parsellerin 4 eşit hisseye ayrılarak 500m2 veya 8 eşit hisseye ayrılarak 250m2 olacak şekilde hisselendirilmesi ve arsanın ihtiyaç dışı bir bölümünün satışı düşünülmektedir.

Bu durumda;

2.000m2 imarlı/ifrazlı ve müstakil tapulu arsayı, kat irtifakı kurmadan hisselere ayırmak mümkün müdür? Mümkünse ne şekilde mümkündür? Harita mühendisine bir parselasyon planı çizdirilerek, muvafakatnameli bir şekilde arsa vasıflı olarak satılabilir mi? Eğer hisselendirilmesinde bir sakınca yok ise, elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilebilir mi?

Şimdiden teşekkür ederim.

__________________

Mesajı son düzenleyen FenFena ( 13-01-18 - 02:21 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-18, 08:52 #2
MrMaddTR MrMaddTR çevrimdışı
Varsayılan C: Köy Yerleşik Alanı ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen FenFena Mesajı Göster
Merhabalar,

 1. Bahse konu parsel, köy yerleşik alanında kalan ve plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin uygulandığı bir bölgede, iki şeritli karayoluna cephe konumdadır.
 2. Parselin yola cephe bölümünün bir kısmında karayolları bariyeri bulunmaktadır.
 3. Tarla vasıflı arazi, arsa vasfına dönüştürülmek istendiğinde, 1/25.000'lik plan notları ve ilgili kanunlar dahilinde en fazla 5 parsel olacak şekilde ifraz edilebilmektedir.
 4. İfraz edilip arsa vasfına dönüştürülmek istenen parsel 10.000m2 yüz ölçümüne sahip olduğundan, ifraz edildiği taktirde oluşacak olan parseller de 2.000m2 yüz ölçümüne sahip olacaktır. (Terkler hesaba katılmıştır.)
 5. Mülk mevcut durumda müstakil tapulu bir mülktür.
 6. İfraz sonucu oluşacak 2.000m2 yüzölçümlü parseller ihtiyacın üzerinde olduğundan, bu parsellerin 4 eşit hisseye ayrılarak 500m2 veya 8 eşit hisseye ayrılarak 250m2 olacak şekilde hisselendirilmesi ve arsanın ihtiyaç dışı bir bölümünün satışı düşünülmektedir.

Bu durumda;

2.000m2 imarlı/ifrazlı ve müstakil tapulu arsayı, kat irtifakı kurmadan hisselere ayırmak mümkün müdür? Mümkünse ne şekilde mümkündür? Harita mühendisine bir parselasyon planı çizdirilerek, muvafakatnameli bir şekilde arsa vasıflı olarak satılabilir mi? Eğer hisselendirilmesinde bir sakınca yok ise, elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilebilir mi?

Şimdiden teşekkür ederim.
Söz konusu taşınmazın tarım arazisi gibi bir vasfı var mı?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-18, 12:13 #3
FenFena FenFena çevrimdışı
Varsayılan C: Köy Yerleşik Alanı ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen MrMaddTR Mesajı Göster
Söz konusu taşınmazın tarım arazisi gibi bir vasfı var mı?
Mevcut durumda tarla vasıflıdır, yani tarım arazisidir. Ancak köy yerleşik alanı sınırları içerisinde bulunduğundan, cins değişikliği veya ifraz marifetiyle arsa vasfına dönüştürülebilmektedir. Yani tarım arazisi vasfında demek pek doğru olmaz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-18, 12:16 #4
MrMaddTR MrMaddTR çevrimdışı
Varsayılan C: Köy Yerleşik Alanı ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen FenFena Mesajı Göster
Mevcut durumda tarla vasıflıdır, yani tarım arazisidir. Ancak köy yerleşik alanı sınırları içerisinde bulunduğundan, cins değişikliği veya ifraz marifetiyle arsa vasfına dönüştürülebilmektedir. Yani tarım arazisi vasfında demek pek doğru olmaz.
2014 tarihinde 6537 sayılı kanunda yapılan değişikliğin meselenizle ilgili olabileceğine inanaraktan ilgili maddeyi aşağıya kopyalıyorum. Buradan bir izlenim sahibi olabilirsiniz.

MADDE 5 – 5403 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A ila 8/K maddeleri ve 8/A maddesine bağlı ek (1) sayılı liste eklenmiştir.

“Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü

MADDE 8/A – İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter gelirli tarımsal arazilerin devri

MADDE 8/B – Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

Devrin yapılacağı mirasçı

MADDE 8/C – Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında;

a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini,

kararlaştırabilirler.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;

a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.

b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir.

İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından devir yapılması

MADDE 8/Ç – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi

MADDE 8/D – Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Taşınırların devri

MADDE 8/E – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal araziler için gerekli olan taşınırlar da şirket mal varlığına dâhil edilir.

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme

MADDE 8/F – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat hâlleri saklıdır.

Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen bu mirasçıya itiraz edilmesi durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi

MADDE 8/G – Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması hâlinde hâkim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini dava sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verebilir. Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir, işletme masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır.

Denkleştirme

MADDE 8/Ğ – Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçının, devir sebebiyle diğer mirasçılara payları karşılığı ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın borcu dolayısıyla daha önce yeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin konusu alacaklar birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara payları oranında ödenir.

Yan sınai işletme

MADDE 8/H – Yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletme mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak istemde bulunan ve ehil görülen mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir.

Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi hâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü sürdürme imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine ya da satışına karar verir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı olan yan sınai işletme de şirketin mal varlığına dâhil edilir.

İstisnalar ve muafiyetler

MADDE 8/I – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Türk Ticaret Kanununda yer alan limited şirket kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketler için aranmaz.

Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.

Önalım hakkı

MADDE 8/İ – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar önalım hakkına sahiptir.

Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.

Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.

Sona erme ve tasfiye

MADDE 8/J – 8/C maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan aile malları ortaklığının, kazanç paylı aile malları ortaklığının veya limited şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi ve tasfiye olması hâlinde, bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez.

Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri

MADDE 8/K – Bakanlık, yeter gelirli tarımsal arazileri ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca; tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iş birliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanması gibi iş ve işlemleri yapar veya yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmak veya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma, alım ile satım işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre yerine getirilir. Kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de yapılabilir.”
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-18, 14:02 #5
FenFena FenFena çevrimdışı
Varsayılan C: Köy Yerleşik Alanı ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen MrMaddTR Mesajı Göster
2014 tarihinde 6537 sayılı kanunda yapılan değişikliğin meselenizle ilgili olabileceğine inanaraktan ilgili maddeyi aşağıya kopyalıyorum. Buradan bir izlenim sahibi olabilirsiniz.

MADDE 5 – 5403 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere ................


Konunun 5403 ile bir bağlantısı yoktur. 3194 sayılı İmar Kanununun "Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar" başlıklı 27/3 maddesi, "Köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bölgelerde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz." hükmündedir. Bahsi geçen parsel, köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği ve plansız alanlar tip imar yönetmeliği tabidir.Soru konusu ise, ifraz marifetiyle imar parseline dönüştürülen müstakil arsanın, hisselendirilip hisselendirilemeyeceğidir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-18, 14:39 #6
MrMaddTR MrMaddTR çevrimdışı
Varsayılan C: Köy Yerleşik Alanı ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen FenFena Mesajı Göster
Konunun 5403 ile bir bağlantısı yoktur. 3194 sayılı İmar Kanununun "Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar" başlıklı 27/3 maddesi, "Köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bölgelerde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz." hükmündedir. Bahsi geçen parsel, köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği ve plansız alanlar tip imar yönetmeliği tabidir.Soru konusu ise, ifraz marifetiyle imar parseline dönüştürülen müstakil arsanın, hisselendirilip hisselendirilemeyeceğidir.
Elbirliğiyle mülkiyet halinde olan tapuyu paylı mülkiyete çevirirken 5403 sayılı kanunun anılan düzenlemelerine takılabilme ihtimaline binaen maddeyi paylaştım.

Taşınmazın elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilmesi elbetteki usuli şartlar yerine geldiğinde mümkündür. Mülkiyet tipi dönüşümü ve paylaşım hususlarında genel kanunlardan ziyade özel kanun hükümlerine takılırsanız problem teşkil edebilir. Bu sebeple gerekirse mülkiyet konusu taşınmazın cinsini değiştirerek özel kanunların getirdiği kısıtlamalardan sıyrılabilirsiniz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
2.000m2, bir, ifraz, parsel, şekilde

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:12
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018