Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 20-06-05, 17:14 #1
binx binx çevrimdışı
Varsayılan mirasa itiraz


merhaba arkadaşlar..
5 kardeşli bi aile düşünün ailenin babası hala hayatta ve kardeşlerden "X"e daha fazla değer veriyor ve onunla yaşıyor.lakin kanıtlanamasada "X"in zoruyla mirasının tamamını "X"e bırakıyor.diğer kardeşlerin buna itiraz hakkı olabilirmi?bunadığına dair bir kanıt olursa miras bozulurmu cevaplarsanız çok sevinirim
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-06-05, 18:26 #2
hbektas hbektas çevrimdışı
Alarm Cvp: mirasa itiraz


Aşağıdaki metni dikkatli inceleyiniz

Türk Medeni Kan. hükümlerine göre saklı paylarının karşılığı alamayan mirasçılar miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarrufların tenkisini dava edebilir. Ancak TMK. Madde 571'e göre tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl sonra düşer.

Size bir de konuyla ilgili Yargıtay kararı yazıyorum.Somut olayda daha iyi anlayabilirsiniz.

HG 00, E: 2001/1-982, K: 2001/000749, Tarih: 24.10.2001
[*]MURİS MUVAZAASI

Muris muvazaasında miras bırakanın gerçek amacı hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak şekilde saptanmalı, murisi mal satmaya yönelten haklı, ciddi akla uygun sebepler bulunup bulunmadığı araştırılmalı, 01/04/1974 tarih 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararı gözönünde bulundurulmalı, murisin mal varlığı ve mali durumu araştırılmalı, resmi kayıtlarla belgelendirilmeli, murisin başkasına borcu olup olmadığı, paranın nereye harcandığı, temlik tarihine tesadüf eden günlerde muris adına bankaya para yatırılıp yatırılmadığı, satımdan sonra taşınmazın kimin tarafından kullanıldığı, taşınmazı ilk satın alan murisin kayınbabasının ve ondan satın alan davalının alış gücünün olup olmadığı, tanıklar yeniden dinlenerek gereğince araştırılmalı, mahallinde keşif yapılarak gerçek bedel saptanmalıdır.

(818 s. BK. m. 18)

Taraflar arasındaki "tapu iptali, tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka Asliye 3 .Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 21/9/2000 gün ve 2000/232-613 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 23/1/2001 gün ve 2000/14980-2001/509 sayılı ilamı ile; (...Dava, muris muvazaası hukuksal sebebine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Davalı, satışın gerçek olduğunu savunmuştur.

Bilindiği üzere; Uygulamada ve öğretide "muris muvazaası" olarak tanımlanan muvazaa niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

Bu durumda yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 1.4.1974 tarih 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanunun 634, Borçlar Kanunun 213 ve Tapu Kanunun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini istiyebilirler.

Hemen belirtmek gerekir ki, bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmıyacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşınmaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli iie sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.

Somut olaya gelince: mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de, miras bırakanın satmaya ihtiyacının bulunup bulunmadığı; davalının alış gücünün olup cimadığı ortaya çıkarılmadığı gibi gerçek bedel de saptanmış değildir. Kısa aralıklarla devir ise başlı başına muvazaanın kanıtı sayılamaz. Hal böyle olunca, yukarda değinilen ilkeler çerçevesinde araştırma yapılması, tanıkların yeniden dinlenilmesi, bilirkişi aracılığıyla taşınmazın bedelinin belirlenmesi gerekirken, noksan soruşturma ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.

Kabule göre de pay ve payda arasında uyumsuzluk yaratacak şekilde hüküm kurulması da isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle/yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, muris muvazaasına dayalı tapu iptali, tescil isteğine ilişkindir.

Davalı satışın gerçek olduğunu savunmuş, mahkeme davalı tanıklarının dava konusu taşınmazın yerini bilmedikleri, kısa aralıklarla yapılan devir işlemlerinin muvazaanın kanıtı sayıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiş, karar davalının temyizi üzerine Özel Dairece bozulmuş, mahkeme önceki kararda direnmiştir.

Muris muvazaasında miras bırakanın gerçek amacı hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak şekilde saptanmalı, murisi mal satmaya yönelten haklı, ciddi akla uygun sebepler bulunup bulunmadığı araştırılmalı, 01/04/1974 tarih 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararı gözönünde bulundurulmalı, murisin mal varlığı ve mali durumu araştırılmalı, resmi kayıtlarla belgelendirilmeli, murisin başkasına borcu olup olmadığı, paranın nereye harcandığı, temlik tarihine tesadüf eden günlerde muris adına bankaya para yatırılıp yatırılmadığı, satımdan sonra taşınmazın kimin tarafından kullanıldığı, taşınmazı ilk satın alan murisin kayınbabasının ve ondan satın alan davalının alış gücünün olup olmadığı, tanıklar yeniden dinlenerek gereğince araştırılmalı, mahallinde keşif yapılarak gerçek bedel saptanmalıdır. Mahkemece, bu hususlara değinen Hukuk Genel kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken noksan soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi ve önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 24/10/2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

Mesajı son düzenleyen hbektas ( 20-06-05 - 18:29 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-06-05, 00:05 #3
Apollon Apollon çevrimdışı
Varsayılan Cvp: mirasa itiraz


Sanırım atlanılan konu şu; Miras bırakan henüz sağ ise sadece genel hükümler yolu ile yapılan tasarrufların iptali yoluna gidilebilir. Olayda miras bırakan sağ iken ne tenkis nede muvazaa davası açılamaz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-06-05, 11:56 #4
hbektas hbektas çevrimdışı
Alarm Cvp: mirasa itiraz

Apollon kardeş haklısın.Ben o durumu atlamışım.Teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-06-05, 16:33 #5
cıngılbels cıngılbels çevrimdışı
Varsayılan Cvp: mirasa itiraz

evet ama bu durumda ölünceye kadar bakma vaadi varsa işler değşir bu hususunda beliritlemesi gerekir
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-06-05, 19:07 #6
Apollon Apollon çevrimdışı
Varsayılan Cvp: mirasa itiraz

Sorunu yazan arkadaşımızın durumunda ölünceye kadar bakma akdi olduğunu sanmıyorum. Çünkü devir işleminden bahsetmiş. Ölünceye kadar bakma akdine dyanılarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan devir işlemide ancak sözleşmede malı vermeyi taaddüd eden kişinin vefatından sonra olacak bir durumdur. Arkadaşımızın ilerde miras bırakanı olacak kişi (Allah geçinden versin) hayatta olduğu müddetçe hiç bir şekilde miras hukukuna ilişkin bir dava açılması mümkün değildir. Yapılması gereken iş şudur; eğer ki akıl sıhhattınden şüphe ediliyor ise Vesayet altına alınması yada kayyımlık tayını için dava açmak ve alınan karara dayanılarak vasinin B.K genel hükümlerine göre (hata-hile-ikrah-gabin) irade sakatlığına dayanılarak yapılmış devirlerin iptaline ilişkin (feshine değil) dava açmaktır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-06-05, 22:11 #7
gogola gogola çevrimdışı
Varsayılan Cvp: mirasa itiraz

Bence dava açar..mirascıların hakkı korunur.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-06-05, 20:38 #8
binx binx çevrimdışı
Varsayılan Cvp: mirasa itiraz

cevaplarınız için çok teşekkür ederim,ellerinize sağlık..soruyu bilmece gibi sormuşum kusura bakmayın.allah gecinden versin vefat durumunda tek kardeşe bırakılmış bi miras için diğer kardeşler itiraz edebilirmi,edebilirsede davanın kazanılma ihtimali varmı diye sormak istedim..bilgisizliğime verin hukuk dilinden fazla anlamıyorum,biraz daha açık yazabilirmisiniz.tekrar teşekkür ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-06-05, 12:39 #9
arhan arhan çevrimdışı
Varsayılan Cvp: mirasa itiraz

arkadaşım öncelikle apollon arkadaşın yazdığı doğru,miras bırakan sağ iken herhangi bir işlem yapamazsın. Ancak miras bırakanın ölümünden sonra iptal davası açılır. Evlatlar kanuni mirasçılardır. Saklı pay oranları vardır. Mirastan red olayı gerçekleşmedikçe bu saklı pay oranları korunur. Yani bu saklı pay oranlarını mutlaka alırlar. Ancak eşin hayatta olup olmamasına göre bu oran değiştiği için oranı yazmıyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-06-05, 17:54 #10
kardeşler kardeşler çevrimdışı
Lightbulb Cvp: mirasa itiraz

Birçok hukukçu arkadaşımız size yanıt vermiş okuduğum kadarıyla,hepsine katılıyorum, ançak ben konuyu özele indirip size bilgi vereyim.
5 kardeş aynı anda mirasçı iseniz(yazınızdan annenizin vefat ettiği anlaşılıyor) her biriniz mirası 5 eşit taksitte bölüşeceksiniz. Hisseniz de 4/20 oranında olacaktır. Ancak babanız mirascılardan birini çok seviyor ve ona mirasın büyük bir bölümünü veya tamamını satış,bağış vs nedenlerde devrederse sizin babanızın ölümünden sonra bir yıl içerisinde dava açma hakkınız var. Bu süre içerisinde TAPU İPTALİ VE TESCİL veya TENKİS davası açabilirsiniz. Bu iki davayı birlikte de açabilirsiniz. Ancak dava açarken göz önünde bulunması gereken bir husus var. Babanızın kardeşlerinizden birine veya birkaçına devrettiği malların bedelleri ile miras yoluyla bıraktığı malların değerlerini toplayıp mahfuz hisseyi(saklı payı) geçip geçmediğine bakmak gerekir. Saklı pay her murisin mırascılarına bırakmak zorunda olduğu belirli bir paydır. Bu da TMK m.505'de düzenlenmiş olup altsoy için yasal miras payının yarısıdır.
Kısaca özele inmek gerekir ise sizin miras payınız 4/20 ise saklı payınız da 4/20 X 1/2 =4/40 dır. Babanız bu miktarı size bırakıp diğer mırası üzerinde istediği tasarrufu yapabilir. Bu miktar her kardeş için aynıdır.(anne sağ değil ise)
Arkadaşım hukukçu ağzıyla yazmamaya çalıştım,başarabildim mi bilmiyorum. Bu tür dava açmak istiyorsan bir avukata git o sana gereken tüm bilgileri ayrıntıları ile anlatacaktır. İkna olursan vekaletini verir davanı takip edebilirsin. seni bilgilendirmede katkım olmuş ise ne mutla bana
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-05, 00:20 #11
binx binx çevrimdışı
Varsayılan Cvp: mirasa itiraz

bilgileriniz için çok teşekkür ederim,yeterince açıklayıcı oldu..ellerinize sağlık arkadaşlar
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-05, 01:30 #12
Apollon Apollon çevrimdışı
Varsayılan Cvp: mirasa itiraz

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen kardeşler
Birçok hukukçu arkadaşımız size yanıt vermiş okuduğum kadarıyla,hepsine katılıyorum, Saklı pay her murisin mırascılarına bırakmak zorunda olduğu belirli bir paydır. Bu da TMK m.505'de düzenlenmiş olup altsoy için yasal miras payının yarısıdır.
Madde numarasını 506 olarak ben duzeltıyorum. (Gerçi hiç önemi de yok ya bunun)
Tum verdıgın bılgılerın altınada ımzamı atarım.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-06-13, 01:02 #13
nerde bu nerde bu çevrimdışı
Varsayılan C: mirasa itiraz

merhaba biz beş kardeşiz 3kız 2 erkek babam 1980 yılında vefat etti annem sag
bizler hepimiz verasetliz beş kadeş 5 hisse anne iki hisse babamızdan kalan
yerleri paylaşma karar verdik 1- arsa 2 -ev 3 -üç daire paylaşım şöyle


iki erkek kardeşe arsa degeri üc sene evvel 120.000tl
üç kız kardeşe- EV- degeri 120.000 tl
1. ERKEK KARDEŞE 1 DAİRE
2.ERKEK KARDEŞE 1 DAİRE
ÜÇ KIZ KARDEŞE 1 DAİRE
ANNEYE HİÇ BİR HAK YOK


Herkez tapularını aldı biz kızlar olarak miras bozma hakkımız varmı yazarsanız sevinirim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:18
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018