Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 03-06-07, 02:41 #1
ѕєαη ѕєαη çevrimdışı
Varsayılan Turİzm SektÖrÜnde Reklam Ve Halkla İlİŞkİler


TURİZM SEKTÖRÜNDE REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLERREKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

Pazarlamanın en önemli araçlarından olan reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri bir turizm işletmesinin geleceği için yapılmış yatırımlar olarak kabul edilir. Bu iki faaliyet toplumun gözünde işletme için imaj yaratmak, sürdürmek yada işletmenin sahip olabileceği olumsuz bir imaj sorunu çözmek amacı ile tasarlanır ve uygulanır. Başarılı bir reklam ve halkla ilişkiler kampanyası isabetli bir medya mesajı ile hedeflenen pazara ulaşarak satışları artırır ve bu sayede işletmenin gelirlerinin artırılmasına yardımcı olur.

REKLAM

Reklam faaliyetler, bir turizm işletmesinin yada işletmeler gurubunun ürettiği mal ve hizmetlerin eski müşterilerini korumak, mal ve hizmetlere yeni müşteriler çekebilmek, işletmenin pazardaki payını korumak yada artırmak için kolektif olarak kullanılan ticari tekniklerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre ise, reklam, bir hizmetin satışa doğrudan yada dolaylı olarak katkıda bulunmayı amaçlayan topluma yönelik ilanlar ve bildirilerdir. Reklam konusundaki tanımlar kuşkusuz çoğaltılabilir ancak bütün tanımların ortak noktaları başlıca dört alanda buluşmaktadır. Bunlar;

-Reklam para karşılığı yapılır.
-Reklam kişisel satışa dayanmaz
-Reklam mesajında mallar, hizmetler yada fikirler yer alır
-Reklamı ticari kuruluşlar yürütür.

Bu ortak noktaların yanı sıra reklamın tüketici üzerinde etkili olabilmesi şu koşullara bağlıdır;

-Mal yada hizmetin varlığını duyurmak
-Pazarın belli bir bölümüne mesaj verebilmek
-Ürünün kullanımı konusunda bilgi verebilmek
-Ürünü kullanma isteği yaratabilmek
-Ürüne karşı tutum geliştirebilmek

REKLAMIN HEDEFLERİ

Pazarlama programındaki diğer elemanlar gibi reklam faaliyetlerinde de belirli hedefler olmalıdır. Bu hedefler işletmenin kendi Pazar pozisyonunu ortaya koyduktan sonra belirlenir. Çünkü uygulanacak olan reklam politikaları ve programları işletmenin Pazar pozisyonunu tüketiciye en iyi yansıtacak şekilde olmalıdır.
Bir turizm işletmesinin reklam faaliyetlerinin genel olarak temel amaçları yada hedefleri aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;
-Reklamın en önemli amacı, öncelikle firmanın önceden belirlenmiş bir kitle nezdinde ve belli bir zaman süresi içinde ulaşmak ve gerçekleştirmek istediği iletişim ve etkinleşim girişiminde bulunmaktır. Çünkü reklam, pazarlanacak mal ve hizmet ile hedef kişiler arasında iletişim sağlayan bir tekniktir.
-Firmanın ürettiği mal ve hizmetlerin eski ve fiili müşterilerini korumak
-Tüketiciye ve satışlara aracı olan kurumlara güvence vermek
-Ekonomik ve teknik koşullardaki değişme ve gelişmelere, gittikçe artan rekabete uyım sağlamak
-Turistik mal ve hizmetlerin, müşterilere daha kolay satışını sağlamak
-Bir turizm işletmesinin ürettiği mal ve hizmetleri potansiyel tüketicilere duyurmak, tanıtmak, mal ve hizmetlerin nitelikleri konusunda bilgi vermek, toplumun ilgisini sözkonusu mal ve hizmetler üzerine çekmek, ilgiyi devamlı kılarak potansiyel tüketiciyi ikna etmek ve o mal ve hizmeti satın almasını sağlayarak potansiyel tüketiciyi fiili tüketici durumuna getirmek

Reklamın bu temel hedefleri yanında daha detaylı birtakım özel hedefleri de vardır. Bunlar da sırasıyla aşağıdaki gibidir;
-Reklamın yöneltileceği hedef kitlenin tanımlanması
-Hedef kitle içinde alınması istenen yanıtların yada tepkilerin belirlenmesi
-Reklam hedeflerinin sayısal olarak belirlenmesi
-Reklam için ulaşılabilecek başarıların tahminlenmesi
-Tanıtım programının diğer unsurları ile ilgili olarak reklamın rolünün ve etkisinin belirlenmesi
-Halihazırda başarılabilecek olan hedeflerin onaylanması
-Zaman sınırlarının belirlenmesi

REKLAM AJANSLARI

Bir reklam faaliyeti üç elemanlardan oluşur;
-Reklamı yapanlar
-Reklam ajansları
-Reklam aracı sahipleri
Etkin bir reklam faaliyetinde bu üç gurup arasında, gerek programların hazırlanması, gerekse uygulanması açısından sıkı bir işbirliğinin olması gerekir. Bu işbirliği, objektiflik, taktim açıklığı, uygulamaların kontrolü, sonuçların incelenmesi gibi koşulları içerir.

REKLAM ARAÇLARI

Bir turizm işletmesinin ister bizzat kendisi, isterse reklam ajansı kullanarak uygulayacağı başlıca dört temel reklam aracı vardır. Bunlar; basılı meteryal, basın-yayın araçları ve açık hava reklam panolarıdır.

Basılı Meteryal

Bütün konaklama işletmeleri broşürler, kartlar, posterler ve el ilanları gibi basılı materyalleri kullanır. Basılı materyal genellikle afişler, ticari kartlar, tebrik kartları, sirkülerler, deplianlar ve turistik kataloglar şeklinde uygulanır. Medya araçlarının kullanımının özellikle küçük oteller için oldukça pahalı olması nedeniyle basılı materyalleri kullanımı oldukça yaygındır. İyi bir basılı materyal uygulaması için genel kurallar şunlardır;
-Öncelikle işletmenin pozisyonu belirlenmelidir. Bu sayede işletmenin ürününü tüketicinin en kısa yoldan algılaması sağlanır.
-İşletme için yeni olan tüketiciler göznüne alınmalıdır.
-Yaratıcı bir strateji benimsenmelidir. Materyaller yeni bir düşüncenin ürünü ve çarpıcı olmalıdır.
-İşletmenin temel hedefleri ve pazardaki hedef kitle belirlenmelidir.
-Ürünün farklılığı vurgulanmalıdır.
-Medya reklamları ile basılı materyalin paralelliği sağlanmalıdır.
-Materyalin kapağında işletmenin pozisyonu vurgulanmalıdır.
-Kapakta müşterinin ürünü kullanmaktan sağlayacağı kazanç belirtilmelidir.
-Kapakta birçok küçük resimden çok bir tek çarpıcı resim yer almalıdır.
-Görsel ve yazılı klişelerden kaçınılmalıdır.
-Çizimlerden çok resimlerden kaçınılmalıdır
-Yalnızca işletmenin çeşitli görünümleri değil aynı zamanda aktiviteleri de yer almalıdır.
-Uzun metinlerden kaçınılmalıdır
-Materyalde daima gerçeklere yer verilmelidir
-İşletmeye nasıl kolayca ulaşılabileceğini gösteren basit bir haritaya yer verilmelidir

BASIN REKLAMLARI

Turizm işletmeleri tarafından en fazla kullanılan medya aracı basın reklamlarıdır. Bu tip reklamların, işletmenin mesajlarını siyah-beyaz veren gazetelerden ulusal yada uluslar arası düzeyde yayın yapan renkli ve tam sayfa reklamların yer aldığı dergilere kadar geniş bir kullanım alanı vardır. Basın reklamlarının en büyük avantajı, bu yayınların okurlarının coğrafi ve demografik olarak belirlenebilme kolaylığıdır. Bununla birlikte basın reklamlarının en zayıf yanı ise, bu yayınlarda yer alan özel bir reklamın gerçekten kimler tarafından okunup algılanabildiğinin bilinememesidir. Bu nedenle, reklamları veren işletmeler için en önemli konu, basında yer alan reklamın istenen okuyucu kitlesine nasıl ulaştırılabileceğinin bulunmasıdır.
Gazete ile reklamcılığın başlıca avantajları aşağıdaki gibidir;
-Hedef kitleye ulaşma oranı
-Coğrafi yoğunlaşma
-Kullanım sıklığı
-Mesajın somut olması
-Mesaj metinlerinin kısa olması
-Düşük maliyet
-Ayrıntılı bilgi verebilme olanağı
-Özel sayfaların yada bölümlerin kullanılabilmesi
Gazete reklamlarının dezavantajları ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;
-Hedef kitleye tam olarak ulaşamama
-Yaratıcı format konusundaki sınırlamalar
-Baskı kalitesi
-Gözden kaçabilme
-Kısa yaşam süresi
-Ulusal boyutta reklamın maliyeti
Gazete reklamlarında olduğu gibi dergi reklamlarının da bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Dergi reklamlarının avantajları aşağıdaki alanlarda ortaya çıkar;
-Somutluk
-Seçkin bir guruba hitap edebilme
-Baskı kalitesi
-Yaşam süresi
-Prestij ve güvenilirlik
-Ayrıntılı bilgi
Dergiler bu altı temel avantajlarına rağmen konaklama ve seyahat işletmeleri için en iyi araçlar değildir. Bunun temel nedeni aşağıda sıralanan dezavantajlardır.
-Yaratıcı format konusunda sınırlamalar
-Gözden kaçabilme
-Düşük tiraj
-Yayınlanma sıklığı
-Hazırlık süresi
-Maliyet
-Coğrafi olarak hedefe ulaşma zorluğu

RADYO-TELEVİZYON REKLEMLARI

Bu sınıfa giren televizyon ve radyo son yıllarda tüketici üzerindeki etkisini fazlasıyla artırmıştır. Turizm işletmeleri de kendi hedef kitlelerine ulaşmak için bu araçları doğal olarak daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde oldukça fazla sayıda radyo-televizyon kanalı vardır, bu nedenle reklamcılar kullanılacak olan kanallar konusunda son derece titiz ve seçici olmak zorundadır.
Radyo ile reklamın avantajları aşağıdaki ana başlıklar altında toplanır;
-Düşük maliyet
-Dinleyici kitlesi
-Yayınlanma sıklığı
-Hazırlık süresi
Bu avantajların yanı sıra radyo reklamlarının dezavantajları da aşağıdaki konularda ortaya çıkar;
-Görüntü eksikliği
-Karmaşık ve ayrıntılı mesaj verilememesi
-Dikkatin dağılması
Televizyon reklamlarının başlıca avantajları şu konularda ortaya çıkar;
-Yüksek izlenme oranı
-Etkileme gücü
-Ulusal boyutta yayın
-Programlama
-Demografik ve coğrafi bölümleme
Televizyon reklamlarının başlıca dezavantajları da aşağıdaki gibidir;
-Maliyet
-Ayrıntılı bilgi
-Gözden kaçabilme
Radyo ve televizyon yolu ile yapılan reklam faaliyetlerine başlarken aşağıdaki alanlarda işletmenin bilgi sahibi olması gereklidir;
Radyo ve televizyon işletmeleri ile ilgili bilgiler (yayın alanı, yayın süresi, kapasite vb.)
-Radyo ve TV nin izlenme oranları ile ilgili bilgiler
-Reklam faaliyetleri ve reklam kabulü ile ilgili koşullar
-Programlara ilişkin koşullar
-Teknik bilgiler

AÇIK HAVA REKLAMLARI

Açık hava reklamları, işletmenin uzağında olan mekanlarda yer alan özellikle karayolları üzerinde yada hava alanı çevresinde bulunan panolar ve levhalar gibi araçlardır. Bu reklam araçlarının en büyük dezavantajı sayılarının sınırlı olması nedeni ile fiyatlarının nispeten pahalı olmasıdır. Açık hava reklam panolarının etkili olabilmesi için üç temel kural vardır.
-Mesaj oldukça basit olmalıdır
-İşletmenin pozisyonu açık olmalıdır
-Panoların yer aldığı mekan potansiyel müşterilerin rahatça görebilecekleri şekilde isabetli olarak belirlenmelidir. Avantajları ise;
-Coğrafi olarak seçilebilme
-Daha az gözden kaçma
-Yaşam süresi
-Boyut
Açık hava reklamları üzerindeki sınırlamalar ve bu reklamların başlıca dezavantajları da aşağıdaki gibidir;
-Hedef kitleye tam ulaşamama
-Hazırlık süresi
-Ayrıntılı bilgi
-Prestij

REKLAM ARAÇLARI SEÇME ÖLÇÜTLERİ

Belirli bir reklam kampanyası için medya araçlarının seçiminde göz önüne alınması gereken bazı önemli faktörler vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde sınırlanmaktadır;
-Hedef kitlenin özellikleri
-Reklamın yayın şekli
-Reklama son verme
-Reklamın maliyeti

HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler bir örgütün yada işletmenin ve onun mal ve hizmetlerinin kamu nezdinde olumlu imajını kurmak ve geliştirmek için kullanılan dolaylı bir tanıtım aracıdır. Bir tanıma göre halkla ilişkiler ; bir örgütün sosyal sorumluluğunu vicdanlı bir biçimde gerçekleştirmeye yarayan, halkın o örgütün faaliyetlerini onaylayıp kabulünü sağlayan bir bilim dalıdır.
Diğer bir tanıma göre ise halkla ilişkiler; yöneticinin halkın güvenini güçlendirmek, örgüte karşı halkın ilgisini artırmak için planlı bir şekilde belli bir politika izleyen programın gerçekleştirilmesidir. Bu tanımlara ek olarak 8 Nisan 1959 tarihinde ilk kongresini toplamış olan uluslar arası halkla ilişkiler derneğinin yapmış olduğu tanım uluslar arası düzeyde kabul görmüştür. Bu tanıma göre halkla ilişkiler; bir girişimin, kamu yada özel sektörde faaliyet gösteren bir kuruluşun temasta bulunduğu yada bulunabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve sürdürmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir. Halkla ilişkiler diğer tanıtım araçlarından farklı olarak bazı özellikler taşır. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir;
-Düşük maliyet
-Hedef kitlenin belirli olması
-İnandırıcılık
-Kontrol zorluğu
-Dikkati çekme konusunda rekabet
İşletme içi halkla ilişkiler hedef kitleleri;
-İşletme personeli ve aileleri
-Sendikalar
-Hisse sahipleri ve ortaklar
İşletme dışı halkla ilişkiler hedef kitleleri;
-Mevcut ve potansiyel müşteriler
-Üreticiler
-Tamamlayıcı işletmeler ve aracılar
-Rakipler
-Sektör örgütleri
-Kamu kuruluşları
-Medya
-Finansal kuruluşlar
-Eğitim kurumları

HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARI

Bir turizm işletmesi tanıtım kampanyasını yürütürken birçok halkla ilişkiler aracıdan da yararlanabilir. Kuşkusuz bu konuda kullanılacak en uygun araçlar ulaşılması düşünülen hedeflere göre belirlenir. Genel olarak halkla ilişkiler araçları, bir işletmenin imajını en olumlu şekilde yansıtacak yada ürününü potansiyel müşterilere en iyi şekilde tanıtacak nitelikte saptanır. Turizm işletmelerinin halkla ilişkiler alanında kullanabileceği başlıca araçlar şunlardır;
-Basın bildirimi (press releases)
-Lobicilik
-Eğitim
-Sergiler
-İşletme içi dergiler
-Özel olaylar
-Sponsorluk

MEDYA İLŞKİLERİ

Bir otel işletmesi için iyi bir tanıtım programı, halkla ilişkiler programı içerisinde otelin imajını artıran önemli bir faaliyettir. İyi bir tanıtım için de en etkili araç kuşkusuz medyadır. Medya aracılığı ile tanıtım doğrudan yada dolaylı yollardan olabilir. Doğrudan tanıtımda, işletme kendi faaliyetleri ile ilgili olarak basın bültenleri ile medyayı haberdar ederken, dolaylı tanıtımda oteldeki özel konuklara yada özel olaylara medya kendiliğinden ilgi duyarak tanıtıma katkıda bulunur.
Medya ilişkilerinin amacı uzun dönemde işletme ile medya arsında ortak bir anlayış birliği yaratmaktır. Bu anlayış birliği aşağıdaki araçlar sayesinde gerçekleştirilir.

Basın bildirileri: Medya ilişkileri faaliyetlerinin en önemli ve en sık kullanılan aracı basın bildirileridir ve yeni bir ürünün yada işletmenin önemli bir başarısının duyurulması için kullanılır. Etkili bir tanıtım ve medya ilişkileri için basım bildirimleri ve basına dağıtılacak broşürler ile ilgili bir takım temel ilkeler vardır. Basına dağıtılacak olan broşürler aşağıdaki konuları kapsamalıdır;
-Otelin genel dizaynı görünümü
-Otelde sunulan hizmetler ve konukların yararlanacağı olanaklar
-Otelin kent içindeki konumu
-Belirli merkezlere yakınlığı
-Hava alanına işletmenin zaman ve mesafe olarak uzaklığı
-Eğer kıyı yada resort oteli ise plaj, kayak alanı vb. gibi yerlere olan mesafesi
-Otelin iş merkezlerine ve turistik çekicilere olan mesafesi
-Otelin bölgedeki rakip işletmelerden ayıran belli başlı hizmetler ve olanaklar
-Otelin genel mimari özellikleri
-Oteldeki özelliği olan restoranlar, gece kulüpleri eğlenceler ve otelin genel atmosferi
-Kral dairesi yada benzeri lüks odaların görünümü
-Kaliteli yiyecek-içecek birimleri
-Rekreasyon olanakları
-Otopark olanakları
-Farklı mimari özellikler

Basın Konferansı: Bu yöntem kamuya duyurulması gereken önemli bir olay olduğunda kullanılır ve işletme ile medya arasında iki yönlü diyaloğun sağlanması için önemli bir fırsat sağlar.

Özel Medya Yorumcuları: Medya araçları turizm sektörü ile ilgili yada turizm sektörünü etkileyebilecek özel bir durumun ortaya çıkması halinde yada bu konulara ilişkin haberlerin yayımlanması sırasında konu ile ilgili bir uzmana yorum yaptırmak isterler. Bu nedenle turizm işletmelerinde kendi alanları ile ilgili yorum yapabilecek uzmanların olması oldukça yararlıdır.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Bir konaklama işletmesi için medya ilişkileri kadar önemli olan diğer bir konu da, otelin kendi müşterileri yada konukları ile olan ilişkileridir. Bu konular potansiyel, mevcut ve geçmişteki müşterileri kapsar. Otelin gelecekteki günler yada aylardaki faaliyetleri konusunda eski ve yeni konuklarına haber mektuplarına haber mektupları göndermek otelin tanıtım kampanyaları açısından oldukça yararlıdır.

PERSONEL İLİŞKİLERİ

Bir konaklama işletmesi için halkla ilişkiler ve müşteri ilişkileri kadar önem taşıyan diğer bir konu da kendi personeli olan ilişkileridir. Otelin müşterileri oteldeki faaliyetler konusunda bilgi sahibi olurken, otel personelinin de bu faaliyetlerden haberinin olması gerekir. Belirli bir tanıtım kampanyasının ardında yatan düşünce konusunda bir bilgisi olmayan personelin otelin tanımına etkili bir şekilde katkıda bulunamayacağı açıktır.

PROMOSYON (SATIŞ GELİŞTİRME)

Promosyon yada Türkçe karşılığı ile satış geliştirme faaliyetleri, diğer ticari işletmelerde olduğu gibi turizm işletmelerinde de oldukça yaygın olarak kullanılan bir pazarlama aracıdır. Promosyon, turistik mal ve hizmetlerin son alıcı yönünde akışını geliştirmek için alınan önlemleri bütünüdür. Diğer bir deyişle, turistik mal ve hizmetlerin tüketici karşılaştırılması olanaklarını artıran girişimlerdir. Promosyon çalışmaları otel işletmeleri için oldukça heyecan verici bir pazarlama aracı olduğu kadar, aynı zamanda son derece zevkli bir faaliyettir. Promosyonlar, işletmenin satışlarını artırmak için bir ana tema kapsamında, müşterinin işletmeye yada faaliyetlere katılımını sağlamak amacı ile normal olarak birbiri ile ilgili olmayan elemanların bir araya getirilerek kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Promosyonların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için aşağıdaki aşamaların izlenmesi yararlı olacaktır.
-Hedeflerin saptanması
-Promosyon araçlarının seçimi
-Promosyon programının planlanması
-Deneme
-Uygulama
-Değerlendirme
Turizm işletmeleri tarafından kullanılabilecek olan promosyon araçları da aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
-Ücretsiz örnekler
-Fiyat indirimleri
-Kuponlar/Voucherlar
-Hediyeler
-Aracılara dönük promosyon
Otel işletmeleri tarafından uygulanan promosyonla genellikle üç ana grupta toplanır;
-Otel içi promosyonlar
-Bir seyahat acentesi yada diğer sektörlerden bir işletme ile yürütülen ortak promosyonlar
-Birçok otel işletmesinin birlikte katıldığı ortak bölgesel promosyonlar

OTEL İÇİ PROMOSYON

Oteller tarafından uygulanan promosyon faaliyetlerin en büyük bölümü nü otelin kendi elemanları tarafından planlanan ve uygulanan otel içi promosyonlar oluşturur. Otel içi promosyonların en popüler tipi hafta sonu temalarıdır. Hemen hemen bütün büyük oteller bu tip promosyonları uygulamaktadır. Bu hafta sonu temaları; genellikle belirli bir ülkenin kostümleri, yiyecekleri, içecekleri ve eğlencelerin yer aldığı festivaller şeklinde olabilir.

BİR ARACI İLE ORTAK PROMOSYON

Otel işletmeleri seyahat sektöründe birlikte çalıştıkları seyahat aracıları ile ortaklaşa promosyon faaliyetleri düzenleyebilirler. Örneğin 1980’lerde havayolu şirketleri oldukça yaygın bir şekilde sürekli seyahat eden yolculara yönelik promosyon kampanyaları yürütmüşlerdir. Bu programlara oto kiralama şirketlerini ve otelleri de davet etmişler ve bu promosyonlar için oldukça büyük paralar harcanmıştır. Bu programlarda yılda belirli kilometrenin üzerinde seyahat eden yolcular için kampanyaya katılan otellerde ücretsiz konaklama ve oto kiralama şirketlerinden ücretsiz yararlanma gibi uygulamalara yer verilmiştir.
Daha küçük ölçekli promosyonlar belirli ülkelerin havayolu şirketlerinin hafta sonu temalarına katılımlarının sağlanması ile uygulanabilir. Örneğin, Hollanda ile ilgili bir hafta sonu festivali düzenlendiğinde KLM (Hollanda kraliyet havayolları) şirketinin bu promosyona katılımı sağlanabilir, gerekirse bu havayolunun üniformalı personeli fiili olarak bu partilere katılabilir. Festivalin sonunda bir müşteriye Hollanda’ya ücretsiz uçuş olanağı sağlanabilir. Seyahat sektörü dışındaki şirketler ile de ortak promosyon programları uygulanabilir. Örneğin, bir tüketim malını üreten firma ile bu malın satıldığı süpermarket ve otel işletmesi ortaklaşa bir promosyon programı uygulayabilir. Sonuç olarak, promosyon kampanyasına katılan bütün firmalar bu programlardan önemli kazançlar elde ederler.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:18
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018