Eski 05-03-04, 13:29 #1
KyLe KyLe çevrimdışı
Varsayılan Yeminlerimiz ve yapmamız gerekenler

arkadaşlar herşeyden önce bunun ciddi bir yazı oldugunu belirtmek istiyorum..negatif yorumlarınız var ise iyice bir okuduktan sonra tekrar düşünmenizi rica ediyorum

Allah biz insanların hepsini ezelde huzurunda topladı ve bizlerden 3 yemin aldı.

Maide-7
"Vezkürû ni'metallahi aleyküm miysâkahülleziy ve esekaküm bihi iz kültüm semi'nâ ve eta'nâ vettekullah innallahe aliymün bizâtissudûr."
Allah’ın size olan nimetini ve “işittik ve itaat ettik” diyerek O’na verdiğiniz yeminleri hatırlayın. O yeminlerle (Allah) sizi bağlamıştı. Allah’tan korkun. Şüphesizki Allah sinelerde olanı bilir.
Bu yeminlere Allah ile ahdiniz, diyor.

Enam-152
“Ve bi’ahdillâhi evfû.”
Allah’a (verdiğiniz) ahdinizi yerine getiriniz.

1- Fizik vücutlarımızdan AHD aldı.
Yasin-60-61
“Elem ehad ileyküm ya beniy ademe en lâ tabidüşşeytanü innehü aduvvün mübiyn ve eni’büdûniy.”
Ey Ademoğulları ben sizden şeytanan kul olmayın, çünkü o size apaçık bir düşmandır, ve Bana kul olun diye ahd almadım mı?

2- Nefslerimizden YEMİN aldı.
Müdessir-38,39,40
“Küllü nefsin bimâ kesebet rehinetün. İllâ ashâbel yemiyn. Fi cennât.”
Bütün nefsler kazandıklarına karşılık rehinedir. Sadece yemin sahipleri müstesna. Onlar cennette (olacaklardır).

Şems-9
“Kad efleha men zekkâha.”
Andolsun ki, kim tezkiye olursa o felaha erer.

3- Ruhlarımızdan MİSAK aldı.
Rad-20
“Elleziyne yûfûne bi’ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâak.”
Onlar ki Allah’ın ahdini yerine getirirler, misaklerini bozmazlar.
Rad-21
“Velleziyne yasilune ma emerallahü bihi en yus’ale.”
Ve onlar Allah’ın, Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhu) Allah’a ulaştırırlar.
Rad-25
“Velleziyne yankudune ahdallahi min badi misakihi ve yaktaune ma emerallahu bihi en yus’ale ve yufsidune filardı. Ulaike lehümül lânetü ve lehüm suiddar.”
Ve onlar ki misaklerinden (Allah’a misak verdikten) sonra Allah’a (verdikleri) ahdlerini nakzederler (bozarlar, yerine getirmezler) ve Allah’ın O’na (Allah’a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah’a ulaştırmazlar).

Sonrada bu yeminleri üzerimize farz kıldı.
Fizik vücudumuzdan aldığı AHD’i (şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah’a kul olmayı) 3 defa üzerimize farz kıldı.


1-Enam-152
“Ve bi’ahdillâhi evfû.”
Allah’a verdiğiniz ahdinizi yerine getiriniz.
Buradaki Allah’ın ahdi 3 yeminide kapsıyor.

2-Maide-7
“Vezkürû ni’metallahi aleyküm misâkahül leziy ve esekahüm bihi iz kültüm semi’nâ ve eta’nâ vettekullah innallahe alimün bizâtissudûr.”
Allah’ın size olan nimetini ve “işittik ve itaat ettik” diyerek O’na verdiğiniz yeminleri hatırlayın. O yeminlerle (Allah) sizi bağlamıştı. Allah’tan korkun. Şüphesizki Allah sinelerde olanı bilir.

3-Bakara-21
“Ya eyyühennasu’büdu rabbekümülleziy alekaküm velleziyne min kabliküm le’aleküm tettekune.”
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah’a kul olun. Böylece takvaya ulaşırsınız.

Nefsimizin tezkiyesine dair aldığı YEMİN’i: (Allah’ın nurlarının nefsimizin kalbindeki afetlere hakim olmasını) 3 defa üzerimize farz kıldı.
1-Enam-152

2-Maide-7

3-Maide-105
“Ya eyyühelleziyne amenu aleyküm enfüseküm, lâ yedurruküm men dalle izahtedeytüm.”
Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. (Nefsinizi tezkiye ederek) hidayete ulaştığınız zaman dalâlette olan kişiler size bir zarar veremezler.

Ruhumuzun biz ölmeden Allah’a geri dönmesi (ulaşması) konusundaki MİSAK’ımızı 9 defa üzerimize farz kıldı.

1-Enam-152

2-Maide-7

3-Zümer-54
“Ve enibû ilâ rabbiküm ve eslimû lehü min kabli en ye’tiyekümül’azâbü sümme lâ tünsarûn.”
Başınıza azap gelip çatmadan Rabbinize dönün (ulaşın) ve O’na teslim olun. Sonra kurtulamazsınız.

4- Rum-31
“Müniybiyne ileyhi.”
Rabbine dön (ulaş).

5-Fecr-28
“İrci’ıy ilâ rabbiki.”
Rabbine dön (rücu et, geri dönerek ulaş).

6-Zariyat-50
“Fefirrû ilallah.”
Öyleyse Allah’a kaç (Allah’a sığın).
Lokman-15
“Vettebi’sebiyle men enâbe illeyy.”
Bana ulaşanın yoluna tabi ol.

7-Şura-47
“İsteciybû lirabbiküm min kabli en ye’tiye yevmün lâ meredde lehü minallâh.”
Allah’tan çare olmayacak gün (ölüm günü) gelmeden önce Rabbinizin davetine icabet edin.
Yunus-25
“Vallahü yed’û ilâ dârüsselâm ve yehdi men yeşaü ilâ sıratı mustakıym.”
Allah teslim yurduna davet eder ve (kendisine ulaştırmayı) Mustakıyme (Allah’a ulaştıran yola) ulaştırır.

8-Lokman-15
“Vettebi sebiyla men enabe ileyye.”
Kim bana ulaşmışsa sende onun yoluna tabi ol.

9-Rad-21
“Velleziyne yasilune ma emerallahü bihi en yus’ale.”
Ve onlar Allah’ın, Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhu) Allah’a ulaştırırlar.

Üstelik,
Allah’ın üzerinize farz kıldığı bu üç yemini sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz.
1- Sahabe ruhlarını Allah’a ulaştırmıştır.
2- Sahabe fizik vücutlarının şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah’a kul etmiştir.

Zümer-17
“Velleziynectenebûttâguûte en ya’büdûhâ ve enâ bû ilallahi lehümülbüşrâ, febeşşir ıbâdi.”
Ve onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah’a döndüler (ulaştırdılar, vâsıl oldular). Onlara müjdeler var; kullarımı müjdele.

Zümer-18
“Elleziyne yestemi’ûnelkavle feyettebi’ûne ahseneh, ülâikelleziyne hedâhümullahü ve ülâike hüm ûlül’elbâb.”
Onlar sözü işitirler ve onun (sözün) ahsen olanına (en güzeline) tâbi olurlar, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği (Allah’a ulaştırdığı kişilerdir ve onlar ulül elbabtır (daimî zikir sahipleridir, sırrın, özün sahipleridir).

Görülüyor ki sahabe, Allah’a ulaşmışlar ve Allah’a kul olmuşlar.
1- Şeytana kul olmaktan içtinab etmişler (kaçınmışlar, sakınmışlar) ve Allah’a kul olmuşlardır. (Çünkü, Allahû Tealâ “ibadi” “kullarımı” buyuruyor). Yani sahabeyi kulluğuna kabul buyurmuş.
2- Allah’a ruhlarını ulaştırmışlar. Çünkü Yüce Rabbimiz enabû illahi=Allah’a döndüler (geri dönerek Allah’a ulaştılar) buyuruyor. Ayrıca şöyle buyuruyor: Ülâikelleziyne ledâhümullahü= onlar ki Allah onları hidayete erdirdi. (Hidayet bilindiği gibi Allah’a ruhen ulaşmaktır.)

Al-i İmran-73
“İnnelhüda hüdallah.”
Muhakkak ki hidayet Allah’a ulaşmaktır.

Bakara-120
“İnne hudallahi hüvel hüda.”
Muhakkak ki Allah’a ulaşmak varya işte o hidayettir.

3- Ve sahabe nefslerini tezkiye etmişler.

Araf-157
“...Felleziyne âmenû bihî ve azzerûhü ve nasarûhü vettebe'ûnnûrelleziy ünzile ma'ahü ülâike hümülmüflihûn.” İşte onlar ona (Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e) iman ederler, hürmet ederler ve yardım ederler ve onunla indirilen nur’a (Kur’ân-ı Kerim’e) tâbi olurlar, işte onlar felaha ulaşanlardır.

Şems-9
“Kad eflâha men zekkâha.”
Andolsun ki onu (nefsini) tezkiye eden kişiler felaha ulaşırlar.

Görülüyorki sahabe felaha ermiş (cennetlik olmuş). Ancak nefsini tezkiye edenler felaha erdiğine göre, hepsi nefslerini tezkiye etmişler.
Demek ki, Allah’ın üzerimize 3 defa farz kıldığı, nefsimize tezkiye ve fizik vücudumuzu Allah’a kul etme; ve 9 defa farz kıldığı ruhumuzu ölmeden Allah’a ulaştırma konusundaki 3 yemine (YEMİN, AHD ve MİSAK’i) sahabe yerine getirmişler.

Öyleyse Kur’ân-ı Kerîm bunları kesin olarak farz kıldığına farzları yerine getirdiği de kesin olduğuna göre, nasıl oluyorda hiçbir din öğreten kurumda bu farzlardan artık hiç bahsedilmiyor?

Bu farzlar Kur’ân-ı Kerim’in omurgasını teşkil eden farzları yerine getirenlerin cennete gireceği kesin.


“Küllü nefsin bimâ kesebet rehiynetün.” Müddessir-38
“İllâ ashâbel yemiyn.” Müddessir-39
“Fiy cennât...” Müddessir-40
-Bütün nefsler iktisap ettiklerine karşılık rehinedirler.
-Ama, yemin sahipleri hariç
-(Onlar) cennette (olacaklardır).

Nasıl bir yemin ki cennete (felaha) ulaştırıyor?
“Kad eflâha, men zekkâha.” Şems-9
-Andolsun ki felaha (kurtuluşa, cennete) erenler, (nefslerini) tezkiye edenlerdir.

Görülüyor ki kim nefsini tezkiye etmek konusundaki yeminini yerine getirirse cenneti kazanıyor.
Her 3 yeminin yerine getirilmesi de kişiyi cennete ulaştırıyor.

“Yâ eyyetühennefsülmutmainne.” Fecr-27
“İrci’ıy ilâ rabbiki râdıyeten mardiyyeh.” Fecr-28
“Fethuli fiy ibâdiy.” Fecr-29
“Vedhuli cennetiy.” Fecr-30
-Ey mutmain olan nefs!
-Allah’tan razı olaraktan ve Allah’ın rızasını kazanarak Allah’a geri dön.
-(Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman), (Bana kul olursun) kullarımın arasına gir.
-Ve cennetime gir!

Âyet-i Kerîme’lerden açıkça anlaşılanlar şunlardır:
Mutmain olan, Allah’tan razı olan ve Allah’ın rızasını kazanmış, yani tezkiye olmuş bir nefsten bahsediyor. Yani Allah’a verdiği tezkiye olma yeminini yerine getirmiş bir nefs.
Rabbine geri dönen bir (ruh) atıf yapılıyor. Dön emrine itaat edecek (ruh) hayatta olan bir insanın iradesini kullanması ile Rabbine dönebilir ve böylece Allah’a verdiği ölmeden Allah’a dönme misakını yerine getirmiş olur.
Ne zaman bir insan nefsini tezkiye eder ve ruhunu Allah’a ulaştırırsa o zaman fizik vücudu Allah’a kul olur ve Allah onu kullarının arasına ithal eder.
Ve böylece 3 yeminini yerine getiren kişi Allah’ın cennetine girmeye hak kazanır.
Dikkat buyurulsun ki , cennete gidecek olanlar sadece Ademoğulları adı verilen fizik vücudlar ve bir de nefslerdir. Ruhlar ise mutlaka Allah’a geri dönecek veya döndürülecektir. Ruhun cennete veya cehenneme girmesi asla söz konusu değildir.
Demek ki, her kim Allah’a verdiği yeminleri yerine getirirse o kişi cennetlik oluyor.

Mesajı son düzenleyen KyLe ( 05-03-04 - 22:11 )
 
Eski 05-03-04, 16:02 #2
Hi-aXi-SeYTaN Hi-aXi-SeYTaN çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Hidayet ve 3 yemin

sadakaLLahüLazim
 
Eski 05-03-04, 20:21 #3
KyLe KyLe çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Hidayet ve 3 yemin

peki bu yeminler nasıl yerine getirilicek?
Herşeyden önce ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememiz gerekir..Bu gönülden bir istek olmalıdır..Bu isteği Allah kişinin kalbinde hisseder,görür ve duyar.Ve hemen o kişinin kalbine rahim esması ile tecelli eder...İslam merdivenindeki 3 basamağa ulaşmış olur kişi..İslam merdivenin birinci basamağında insanlar olayları yaşarlar..2. basamağında olayları yorumlarlar ve burda bir tercih söz konusu olur..Ya ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileriz ya da dilemeyiz..Dilediğimiz an 3. basamağa çıkmış ve Allah'ın cennetini haketmiş oluruz..Bundan sonra Allah'ın kişiye 10 tane furkan vermesiyle kişi 14. basamağa gelir..Bu basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasını ve tövbe etmesini sağlıyacak mürşidini görmek için bir talepte bulunur..Hacet namazı denen namaz ile Allah'tan mürşidini sorar ve Allah ta o kişiye mürşidini gösterir..Kişi mürşidinin önünde tövbe eder..Ruhu bu olay sonucunda vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar..çıktığı bu yol sırat-ı müstakimdir...kişi bundan sonra nefs tezkiyesine başlar..nefs tezkiyesi ancak zikr denen müessese ile gerçekleşebilir..kişi Allah'ın ismini zikrettikçe Allah'ın katında rahmet ve salavat ve rahmet ve fazl isimli iki grup nur gelir..
bu nurlar insanın nefsinin kalbine girerek nefsin afetlerinin yerini almaya başlar..Her orandaki nur birikiminde ruhumuz gök katında bir adım yukarı çıkar...ve 7 katı çıkan ruh en sonunda Allah'ın zatına ulaşır ve orada yok olur...bu sayede kişi ermiş,evliya olmuş olur...işte 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi; ruhunun 7 gök katını aşmasıyla 7 basamağı da geçmiş olur ve 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmış olur..5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olunabilir.ama bu zamandan sonra iş bitmez..çünkü bundan daha fazlası üzerimize farz kılınmıştır..zikr islam'da ki önemini bu şekilde kavramış olduk sanırım..işte Allah bizden O'nu sadece günün belli bir kısmı değil devamlı zikretmemizi istiyor...

Zikr farzdır
Müzemmil 8
Rabbinin (Allah'ın) ismiyle zikret ve herşeyden kesilerek O'na (Allah'a) dön (ulaş, vasıl ol).

Çok Zikr de farzdır
Ahzab 41
Ey âmenû olanlar! Allah’ı çok zikirle (günün yarısından fazla) zikredin.

Daimi zikr farzdır
Nisa 103
Namazı bitirdiğinizde; ayaktayken, otururken ve yan üzeriyken (yan üstü yatarken) Allah’ı hep zikredin! Güvenliğe kavuştuğunuzda namazı erkânıyla kılın. Çünkü; namaz, mü’minlerin üzerine, vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur.

"Rahmet ve fazl" ve "Rahmet ve Salavat" Nurları
Nur 21
Ey âmenû olanlar, şeytanın adımlarına tâbî olmayın! Ve kim şeytanın adımlarına tâbî olursa o taktirde (şeytanın adımlarına uyduğu taktirde) muhakkak ki o (şeytan), fuhşu (her çeşit kötülüğü) ve münkeri (inkârı ve Allah’ın yasak ettiklerini) emreder. Ve eğer Allah’ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı (nefsinizin kalbine yerleşmeseydi), içinizden hiçbiri ebediyyen nefsini tezkiye edemezdi. Lâkin Allah, dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah, Sem’î’dir (en iyi işitendir) Alîm’dir (en iyi bilendir).
Bakara 157
Onlar, (dünya hayatında Allah’a döneceklerini bilenler var ya), Rab’lerinden salâvât ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar, hidayette olanlardır.

Allah'ın nurları olamdan nefs tezkiyesi yapmak mümkün değildir
Yusuf 53
Ve ben nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam) çünkü nefs mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret eden (günahları sevaba çevirendir), rahîm (rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye eden)dir.

Ankebut 45
Sana Kitab'tan vahyedileni oku, namazı kıl. Çünkü namaz kötülükten ve fuhşiyattan meneder ama Allah’ın zikri, en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.

Şems 7,8,9
Yemin ederim ki; o nefs, sevva edildi (7 kademede).Ona (o nefse), (Allah'ın) takvası ve (şeytanın) füccuru ilham edilir.Andolsun ki; nefsini tezkiye eden, felâha erer (cennete girer).

Fecr 27,28,29,30
Ey mutmain olan nefs! Allah’tan razı ol ve Allah’ın rızasını kazan. (Ey ruh!) Allah’a (Rabbine) geri dönerek ulaş. Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman), (Bana kul olursun) kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir.

Rad 28
Onlar, âmenûdurlar ve kalpleri, Allah’ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak; Allah’ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?

Fatır 18
Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Eğer (başkasını) çağırırsa yüklensinler diye, hiçbiri yüklenilmez. Akrabası olsa bile. Muhakkak ki sen, ancak Rab’lerine gaybte huşû duyanlar ve namaz kılanları uyarırsın. Kim nefsini tezkiye ederse, bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve (ruhu) Allah’a doğru yola çıkar (Allah’a ulaşır).
 
Eski 06-03-04, 20:00 #4
Bozkurtum
Varsayılan Cvp: Hidayet ve 3 yemin

KyLe, lütfen forum kurallarına uyunuz. Madde 4'ü okumanızı öneririm.
Biz burda sadece forum kurallarını uyguluyoruz. Bu kurallar forumun işleyişi bakımından çok önemlidir.

Locked
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 00:30
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.