Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-10-15, 15:48 #1
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan Işığın yapısı ve ışıma varsayımı


Işığın yapısına ait son varsayım ışığın dalga ve tanecik olmak üzere ikili yapıda olduğudur. Işığın dalga ve tanecik yapısında olabilmesi için ışığın dalga ve taneciğin tüm davranışlanışlarını göstermesi gerekir. Gözlemler ışığın bu davranışların tümünü göstermediği şeklindedir.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-10-15, 16:25 #2
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı


Işığın bu davranışların tümünü göstermemesi ve maddesel ortamda yayılmasının tanecik ve dalga modelleri ile izah edilmesi, ışığın yapısı ve tüm davranışlarının tanecik ve dalga modelleri dışında, farklı bir şekilde izah edilmesini gerektiriyor. Işığın enerji paketlerinden oluştuğu ve davranışlarının enerji paketleri ile atomların etkileşmesi ile izah edilmesini öneren varsayım ışıma varsayımıdır. Işıma varsayımına göre enerji paketleri atomlar tarafından salınmakta ve soğurulmaktadırlar. Bir enerji paketi rastladığı ilk atom tarafından soğurulmaktadır. Atomlar görünür ışık bölgesi enerji paketleri olan fotonlar dışındada, ışık hızından daha hızlı hareket eden enerji paketleri salmaktadırlar. Atomlardan enerji paketlerinin veya elektron gibi parçacıkların salınması, atomun yapısı, enerji paketleriin enerji değeri ve bunların gelişine bağlı olarak değişmektedir. Eğer atom foton dışında başka bir enerji paketi salıyorsa o nokta karanlık, foton salıyorsa aydınlık olacaktır. Işıma varsayımının bu kurallarına göre, başta ışığın maddesel ortamda yayılması olmak üzere tüm davranışlarını izah edebiliriz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-10-15, 14:29 #3
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı


Işığın dalga ve taneciğin davranışları ile uyuşmayan davranışlarını şu gözlemden çıkarabiliriz. Karanlık bir ortamda laser gibi güçlü bir ışık kaynağından çıkan bir ışık demetini gözlersek ışık demetinin genişliyerek yayıldığını görürüz. Demeti, demet dışındaki noktalardan görebilmemiz ışığın dalga şeklinde yayılışı ile, demetin doğru çizğiler şeklinde yayılışı ise tanecik modeli ile izah edilir.
Işığın dalga modelinde bir noktadaki aydınlanma dalga genliği ile ifade edilir. Işığa model olarak alınan bir su dalgasında kaynaktan eşit uzaklıktaki noktalardaki genlikler aynı anda birbirlerine eşittir. Gözlemimizden kaynağa eşit uzaklıktaki noktalardaki demet içinde ve dışındaki noktalar arasındaki aydınlanma farklılığını çıkarabiliriz. Aydınlanma dalga genliği ile ifade edildiğinden, demet içindeki ve dışındaki noktalarda genlik bakımından farklılık olacağı için bu durum su dalgası ile uyuşmamaktadır.
Demetin doğru çizğiler şeklinde yayılışı fotonların doğru bir çizği boyunca hareketi şeklinde izah edildiğinde, demeti demet dışındaki noktalardan görebilmemizide demet içindeki bir kısım fotonların atomlarla çarpışarak doğrultu değiştirmesi ile izah edilmesi gerekir. Fakat bu durumda ışığın havadakine oranla birim hacımda çok daha fazla atom bulunan cam ve su gibi maddelerden geçişini fotonların büyük bir kısmı atomlara çarparak geri döneceği için izah edemeyiz ve bu da ışığın tanecik modeliyle uyuşmayan bir davranışıdır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-10-15, 11:25 #4
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Fizikteki varsayımlar fiziksel olayların izahının gözlem ve deneylere dayanarak yorumlanmasıyla ortaya çıkmışlardır. Daha sonraki yeni deneyler ve bunların yorumlanması varsayımlarda değişikliklere sebep olmuştur. Bu kapsamda ışığın yapısı ile ilğili sırasıyla son 3 varsayım olan tanecik, dalga, tanecik-dalga ikilemi varsayımlarını örnek gösterebiliriz. Işığın yapısı ile ilğili son varsayım olan tanecik-dalga ikilemi varsayımında ışığın davranışları kuantum fiziğine göre izah edilir ve izahta bazen dalga bazen tanecik modeli kullanılır ve olasılık söz konusudur. Işıkla ilğili bazı gözlemler tanecik ve dalga modellerinin davranışları ile karşılaştırıldığında ışığın davranışları ile tanecik ve dalga modellerinin davranışları arasında uyuşmayan davranışların olduğunu tespit edebiliriz. Bu tespitten hareketle ışığın dalga ve tanecik yapısında olamıyacagı sonucunu çıkarabiliriz. Işık dalga ve tanecik yapısında değilse, < Işığın yapısı nedir?> ve <Işığın davranışları nasıl izah edilir?> soruları ışıma varsayımının ortaya atılmasına sebep olmuştur.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-10-15, 14:17 #5
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Işığın birbiriyle çelişkili gibi gözüken doğrusal ve dalgasal yayılışı, ışıma varsayımına göre doğrusal yayılışın bir taneciğin doğru bir çizği boyunca hareketi şeklinde olmayışı, dalgasal yayılışında su dalgası gibi küresel yayılmaması ile izah edilebilinir. Işığın yapısı, Planck'ın siyah cismin ışımasını ortaya attığı enerji paketlerinden(fotonlardan) oluşmaktadır. Bir ışık kaynağını farklı doğrultulardan görebilmemizi, ışık kaynağını oluşturan atomlardan fotonların farklı doğrultu ve yönlerde salınışı ile izah edebiliriz. Işıma varsayımına göre fotonlar rastladıkları ilk atom tarafından soğurulmaktadırlar. Atomlarla fotonların etkileşmesine göre fotonlar salınmakta veya salınmamaktadırlar. Atomlar fotonları hava, su, cam gibi saydam maddesel ortamlarda soğurarak ve salarak ışığın yayılmasını gerçekleştirmektedirler. İçerisi aydınlık bir odadan dışarısı karanlıkken pencerinin camına baktığımızda kendi silüetimizi görürüz. Bu ve buna benzer gözlemlerden maddeyi oluşturan atomların sadece fotonların atomlara geliş doğrultusu ve yönünde foton salmadıklarını, aksine farklı doğrultu ve yönlerde foton saldıklarını çıkarabiliriz. Laser demetinin hava gibi maddesel ortamda yayılmasında dalgasal yayılış gibi gözüken demet dışındaki noktalardan demetin görülebilmesini, ancak bu kurala izah edebiliriz. Laser demetinin genişliyerek doğrusal yayılmasınıda, demet içindeki atomların fotonların geliş doğrultusu ve yönünde diğer doğrultu ve yönlere nazaran çok daha fazla foton salışı ile izah edebiliriz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-11-15, 11:52 #6
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Fotoelektrik olayın bulunuşu ve izahının fotonları tanecik olarak kabul edilerek yapılması, ışığın hem tanecik hemde dalga yapısında olduğu sonucuna varılmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda daha önce dalga modeline göre izah edilen çift yarık(Young) deneyi, dalga-tanecik ikili varsayımına göre izah edilmiştir. Işıma varsayımına göre ışık dalga ve tanecik yapısında değildir. Işık Planck'ın siyah cismin ışımasını ortaya attığı enerji paketlerinden oluşmakta ve bu paketler tanecik olarak kabul edilmez. Işığın davranışları enerji paketlerinin(fotonların) atomlarla etkileşmesine dayanılarak izah edilmektedir. Buna göre Young deneyinde;
Deneyde yarıklar arasındaki mesafe arttırıldığında, yarıkların biri kapatıldığında veya yarık genişlikleri arttırırıldığında ekranda aydınlık ve karanlık şeritlerin oluşmadığı görülür. Young deneyinde girişim deseninin oluşumu aydınlık ve karanlık noktaların oluşumu oluşumu ile izah edilmektedi. Işıma varsayımında aydınlık ve karanlık noktaların oluşumu diğer varsayımlardan farklı olarak o noktalardaki atomların foton salıp salmaması ile izah edilir. Foton salan noktalar aydınlık salmayan noktalar ise karanlıktır. Deney şartlarının değişmesi ekrandaki noktalardaki atomların foton salıp salmamasında değişikliğe sebep olmaktadır. Deney şartlarının değişmesinin atomların foton salıp salmamasını nasıl etkilediğini bulmak için değişen 3 deney şartında ekrandaki noktalara fotonların gelişini inceliyelim. Fotonlar hava gibi saydam maddesel ortamlarda atomlarca soğrulup salınmasına rağmen, deneyin izahını kolaylaştırmak amacıyla fotonların bir tanecik gibi doğru bir çizği boyunca hareket ediyor gibi kabul edeceğiz. Deneydeki bir yarığı ele alalım. Fotonların doğru bir çizği boyunca hareket ettiklerini kabul etmemiz sebebiyle, yarıktan geçen fotonların hareket doğrultusu olan doğruların ekranı kestiği noktaların tamamı aydınlık alanı oluşturacaktır. Doğruların ışık kaynağı yüzeyini kestiği noktalar, ekranda aydınlık alanı oluşturan fotonların salındığı atomların bulunduğu noktalar olacaktır. Işık kaynağı yüzeyinde bu noktaların oluşturduğu alanı o yarığın ışıma alanı olarak adlandıralım. 2. yarık içinde aynı işlemi düşünelim. Işıma varsayımına göre aydınlık ve karanlık şeritlerin oluştuğu desen alanı, bu iki yarığın aydınlık alanlarının kesiştiği alanda oluşacaktır. Çünkü yarıklar arasındaki mesafe arttırıldığında, yarıkların aydınlık alanları birbirlerinden uzaklaşarak kesişmeyecek ve girişim deseni oluşmayacaktır.
Deneyi fotonların aydınlık alanlara gelişi bakımından inceliyelim. Fotonların hareketini doğru bir çizği boyunca kabul ettiğimiz için, bir yarığın aydınlık alanındaki bir noktaya o yarığın ışıma alanındaki bütün noktalardan foton gelebilme durumu olacaktır. Aydınlık ve karanlık şeritlerin oluştuğu desen alanındaki noktalarada her iki yarığın ışıma alanındaki noktalardan foton gelebilecektir. Deneyde yarık genişliklerini arttırdığımızda, yarıklar arasındaki mesafenin arttırılarak aydınlık alanların birbirinden uzaklaşarak aydınlık alanlarda kesişme olmayışının aksine, yarık genişlikleri arttırıldığında aydınlık alanlar hem birbirine yaklaşarak ve hemde aydınlık alan miktarları büyüyerek kesişen alan miktarı artacaktır. Fakat aydınlık alanların kesiştiği alanda girişim deseni oluşmayacaktır.
Young deneyinde her iki yarığın aydınlık alanlarının kesiştiği alandaki noktalara yarıkların ışıma alanından gelen fotonların aydınlık ve karanlık noktaları oluşturması ile girişim deseni meydana gelir. Aydınlık ve karanlık noktaların oluşumunun hep aynı noktalarda ve dolayısıyla girişim deseninin değişmeden kalabilmesi için ışıma alanındaki noktalardan fotonların hep aynı doğrultu, yönde ve aynı peryotla salınması gerekmektedir. Bu durumda fotonların ekrandaki noktalara birim zamanda geliş anlarının zamanla ilşkili olarak sayısal dizi ifadelerinde çok farklılık olacaktır. Bu noktalardaki atomların bir kısmı foton salarak aydınlık noktaları diğerleride foton salmayarak karanlık noktaları oluşturacaktır. Aydınlık ve karanlık noktaların bu şekilde oluşumu nedeniyle yarıkların birinin kapatılması veya yarık genişliklerinin arttırılarak oluşan aydınlık alanlardada sadece aydınlık noktaların değil karanlık noktalarında oluşması gerekmektedir. Fakat bu alanlarda karanlık noktaları tespit edemeyişimizi birim alanlardaki aydınlık nokta sayılarının yaklaşık olarak birbirlerine yakın oluşu ile izah edebiliriz. Young deneyinde yarıklar arasındaki mesafe ve yarık genişliklerinin bu değerleri, girişim desenini oluşturmakta ve oluşan karanlık noktaları birim alanlardaki aydınlık nokta sayılarındaki önemli farklılıklar nedeniyle oluşan karanlık şeritlerden tespit edebiliyoruz. Karanlık şeritler oluşmasaydı hiçbir zaman karanlık noktaların oluşumunu tespit edemezdik.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-11-15, 12:32 #7
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Işığın hava gibi saydam maddesel ortamlarda dalgasal ve doğrusal yayılış gibi gözüken yayılması, ışığın dalga-tanecik ikilemi varsayımında dalga ve tanecik modelleri ile izah edilirken, ışıma varsayımına göre bu davranışlar ve ışığın diğer davranışları ışığın yapısını oluşturan fotonların atomlarla etkileşmesi ile izah edilir. Bu 2 varsayıma göre Young deneyini izah edersek;
Tanecik-dalga ikileminde aydınlık ve karanlık şeritlerde foton bulunma olasılığı dalga genliği ile ifade edildiğinden, her iki yarık açıkken şeritlerdeki birim alanlardaki foton sayılarında farklılık olabilmesi için, karanlık şeritlere doğru gelen fotonların yarıklardan geçtikten sonra doğrultu değiştirerek aydınlık şeritlere doğru gitmesi gerekmektedir. Fakat bunun için bir sebep olması gerekmektedir ve fotonların doğrultu değiştirmesini sağlıyacak bir sebepte bulunmamaktadır.
Işıma varsayımına göre yarıklardan geçen fotonlar doğrultu değiştirmeden yollarına devam ederler. Bir yarığın açık veya kapalı oluşu, diğer yarıktan geçen fotonların hareket doğrultusunu etkilemez. Aydınlık ve karanlık noktaların oluşumu, tanecik-dalga ikilemi varsayımında o noktalara foton gelip gelmemesi ile izah edilirken, ışıma varsayımına göre o noktalardaki atomların foton salıp salmaması ile izah edilir. Fakat bunun için bir sebep, bir farklılık olması gerekmektedir. Fotonların noktalara gelişini teker teker ele alarak incelersek o farklılığı bulamayız. Ama birim zamanda zamanla ilişkili olarak gelişlerini dikkate alırsak, aradığımız farklılığı buluruz. Çünkü deneyde yarık genişlikleri ve dolayısıyla ışıma alan miktarları ve yarıklar arasındaki mesafe faktörleri girişim desenindeki noktalara fotonların birim zamanda gelişlerine, gelen foton sayısını değiştirerek etki etmektedirler. Bu nedenle fotonların birim zamanda birbiri ardısıra geliş anları arasındaki zaman farkları sayısal dizi olarak ifade edilirse, çok sayıda birbirinden farklı sayısal dizi elde edilir. Buna göre bu noktalardaki atomların bir kısmı foton salarak aydınlık bir kısmıda foton salmıyarak karanlık noktaları oluşturacaktır.
Kuantum fiziğine göre fotonla atomun etkileşmesindeki kural, soğrulan fotonun enerjisi atomun elektronlarının bulundukları enerji düzeyleri arasındaki farklardan birine eşitse, atom soğurduğu fotonun enerjisine eşit bir foton salar. Fakat Young deneyinde ışıma varsayımına göre karanlık noktaların oluşunu izah edebilmek için, kuantum fiziğinin bu kuralı ile birlikte fotonların birim zamanda atomlara gelişlerinide dikkate almak zorundayız. Buna göre aydınlatılan her yüzeyde karanlık noktaların oluştuğunu genelleştirebiliriz. Ama birim alanlardaki aydınlık nokta sayıları birbirine yakın olduğu için biz oluşan karanlık noktaları farkedemiyoruz. Younğ deneyinde birim alanlardaki aydınlık nokta sayıları arasında önemli farklılıklar olduğu için karanlık noktaları farkedebiliyoruz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-15, 13:30 #8
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Işıma varsayımına göre ışığın davranışları fotonların atomlarla etkileşmesi ile izah edildiğinden, ışıkla ilğili bazı gözlemleri ışıma varsayımına göre yorumlayarak izah edelim.
Hiçbir atomun olmadığı boşluktaki bir ışık kaynağına farklı noktalardan bakarsak ışık kaynağını baktığımız her noktadan görürüz. Görmemizi ışık kaynağı yüzeyindeki birim alanlardaki atomların farklı doğrultu ve yönlerde foton salması ile izah ederiz. Işık kaynağını dışarıya ışık sızmayacak şekilde kapatalım. Sadece küçük bir delik açalım. Deliğin biraz ilerisine ve karşısına gelecek şekilde bir ekran koyalım. Gözümüz delikten geçen ve ışık kaynağını kesen doğrular üzerinde olursa ışık kaynağını görebiliriz. Çünkü atomdan salınan fotonlar diğer bir atomla karşılaşıp soğruluncaya kadar doğru bir çizği boyunca ilerler. Bu nedenle bu doğrular dışında ışık kaynağına bakarsak ışık kaynağını göremeyiz. Fakat ekrana hanği noktadan bakarsak bakalım ekrandaki aydınlık alanı görürüz. Ekrandaki aydınlık alanı baktığımız farklı noktalardan görebilmemizi ekran yüzeyindeki atomların farklı konumları nedeniyle farklı doğrultu ve yönlerde foton salması ile izah edebiliriz. Bu arada delikle ekran arasında hiç bir şey göremeyiz ve burası karanlıktır. Çünkü burada fotonları soğurup salacak atomlar yoktur. Ekran yerine, gelen ışığın aynanın normali ile belirli bir açı yapacak şekilde düzlem ayna yerleştirirsek ve gözümüz yansıyan ışığın doğrultusu dışında herhanği bir noktada ise aynadaki aydınlanmayı göremeyiz. Çünkü düzlem aynadaki yansıma kurallarına göre gelen ışın, normal, yansıyan ışın aynı düzlemdedir ve gelen ışığın normalle yaptığı açı yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşittir. Aynada yansıyan ışığın fotonlarını salan atomlar aynada ekran yüzeyini oluşturan atomların aksine sadece gelen fotonları belirli bir doğrultuda salacak konumda bulunmaktadır.
Eğer bu gözlemi hava gibi saydam maddesel ortamda yapsaydık ve ışık kaynağımız güçlü bir ışık kaynağı olsaydı havadaki atomlar soğurdukları fotonlara karşı foton salacakları için, delikten itibaren genişliyerek yayılan bir ışık demeti görecektik. Işık demetini farkedebilmemiz ışık demeti doğrultusu üzerinde bulunan atomların bu doğrultu ve yönde diğer doğrultu ve yönlere nazaran çok daha fazla foton salması ile izah ederiz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-12-15, 12:23 #9
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Young deneyinde ekranda karanlık şeritlerin oluşumu Işıma Varsayımına göre karanlık noktaların oluşumu ile izah edilmesi, aydınlatılan yüzeylerdede karanlık noktaların oluşması gerektiği, fakat birim alanlardaki aydınlık nokta sayılarının birbirlerine yakın olması nedeni ile bu karanlık noktaların tespit edilemediği sonucuna götürmüştü. Karanlık noktaların bu oluşum şekilleri ışığın hava, su, cam gibi saydam maddesel ortamlarda yayılırkende karanlık nokta oluşturmasını gerektiriyor. Karanlık nokta fotonları soğuran atomların soğurdukları fotonlara karşılık foton salmayan atomları ifade etmektedir. Bu nedenle karanlık noktalardaki atomlardan foton salınmaması nedeni ile, yayılan ışıktaki foton sayılarında gitgide azalma olacağından, kısa bir mesafe sonrası ışığın sonlanacağını düşünebiliriz. Halbuki ışığın kısa bir mesafede sonlanmaması, durumun düşündüğümüz şekilde olmadığını gösteriyor. O halde ışık kısa bir mesafede sonlanmadığı için karanlık noktalardaki atomların foton salmamasına karşılık, foton dışında gözümüzün alğılayamadığı enerji paketlerini salması ve bu enerji paketlerinin hızlarınında ışığın hızını dikkate aldığımızda en az fotonların hızı kadar olması gerekmektedir. Bu nedenle aydınlık ve karanlık noktaların oluşmasında sadece fotonları değil, foton dışındaki bu enerji paketlerininde dikkate alınması gerekiyor.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-12-15, 11:50 #10
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Her renkteki ışık ışığın dalga ve tanecik modellerinde dalga boyu, frekans, enerji değeri gibi sayısal değerlerle ifade edilebilirken, Işıma Varsayımına göre her renkteki ışığı sayısal değerlerle ifade edebilmek mümkün değildir. Işık kaynağından bir doğrultu ve yönde salınan enerji paketlerinden birinin enerji değerini ve birbiri ardısıra salınma anları arasındaki zaman farklarını sayısal olarak tespit edemeyiz. Bu nedenle Işıma Varsayımına göre ışık dalga ve tanecik yapısında olmamasına rağmen, ışığın renkleri ile ilğili sayısal değerleri dalga ve tanecik modellerinden çıkarılan değerlere göre kabul edip kullanmak zorundayız.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-16, 11:49 #11
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Işıma Varsayımına göre atomlardan fotonların salınma doğrultusu ve yönü ile ışığın;
-Prizmada renklere ayrılmasını farklı renklere ait fotonların atomlardan farklı doğrultularda salınması ile,
-Bir saydam ortamdan diğer farklı bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesini(kırılmasını) diğer ortamdaki atomların önceki ortamdaki atomlara nazaran fotonları daha farklı doğrultuda salması ile,
-Farklı bir ortama rastladığında geldiği ortama geri dönmesini(yansımasını) farklı ortamdaki atomların fotonları geldiği ortama doğru salması ile,
-Farklı ortamdaki atomlar ışığın renklerine ait fotonların hepsini değilde bir kısmını geldiği ortama doğru salıyorsa cismin renğinin oluşunu bu salınan fotonlara göre,
izah edebiliriz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-01-16, 13:28 #12
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Atomlar soğurdukları foton ve enerji paketleri ile kazandıkları enerjiyi, Işıma Varsayımına göre gene foton ve enerji paketi salarak, atomu oluşturan parçacıklardan birini atomdan kopararak veya komşu atomlarla etkileşmek suretiyle enerji çıkışı yaparlar ve enerjilerini dengede tutmaya çalışırlar. Kazanılan enerjinin hepsi atomdan dışarı verilmemişse, bunu cisimlerin sıcaklığının artışı ile tespit edebiliyoruz. Bu tespite, aynı ortamdaki atomları foton salımı yapmayan siyah renkli cisimlerin sıcaklığının, atomları foton salımı yapan beyaz renkteki cisimlere göre daha fazla oluşunu örnek verebiliriz.
Saydam ortamlarda yayılan ışığın yayılışının kısa bir mesafede sonlanmayıp devam edebilmesi için, karanlık noktaları oluşturan atomlarda soğrulma ile elde edilen enerjinin enerji paketleri olarak atomlardan çıkışının olması gerekmektedir. Saydam ortamlarda ışık kısa bir mesafede sonlanmadığına göre, karanlık noktaları oluşturan atomlarda soğrulan enerjinin tamamı olmasada tamamına yakın bir kısmının enerji paketi olarak çıkışının olduğunu düşünebiliriz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-05-16, 15:14 #13
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Işığın yapısının Planck'ın siyah cismin ışımasını izahında ortaya attığı enerji paketlerinden oluştuğunu kabul ederek, ışığın davranışlarından şu gözlemleri enerji paketlerinin atomlarla etkileşmesi ile izah edebiliriz.
Bir ışık demetine demet dışındaki noktalardan bakıldığında,
-Eğer ışık demeti boşlukta yayılıyorsa demet görünmez.
-Demet maddesel ortamda yayılıyorsa demet görülür.
Boşlukta ışık demetinin görülmemesi maddesel ortamda görülmesinin sebebini, Işıma Varsayımına göre ışığın yapısını oluşturan enerji paketlerinin atomlarla etkileşmesi ile izah edebiliriz. Boşlukta hiçbir atom olmadığı için enerji paketlerinin bir taneciğin doğru bir çizği boyunca hareketi gibi doğrusal hareket ettiğini kabul edebiliriz. Maddesel ortamda enerji paketleri atomlarla etkileşerek ilerler. Bu etkileşme Işıma Varsayımına göre, enerji paketlerinin atomlarca soğrulması ve atomlardan enerji paketi salınması ile olur. Atomlardan farklı doğrultu ve yönlerde salınan enerji paketlerinin gözümüze gelmesiyle biz maddesel ortamda ışık demetini görebiliyoruz.
Işığın davranışları ile ilğili bir gözlemde bir yarıktan geçen ışığın ekranda yarık alanının şeklini alan aydınlık bir alan oluşturmasıdır. Bu aydınlık alanın oluşumunu ışık demeti içinde yer alan atomların demetin yayılma doğrultusu boyunca diğer doğrultu ve yönlere göre saldıkları enerji paketleri sayısında önemli bir farklılık oluşu ile izah edebiliriz.
Işığın tanecik ve dalğa modelleri ile bu gözlemler izah edilemez.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-10-16, 12:37 #14
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Fiziksel olaylar, o olaylarla ilgili gözlem ve deneylerin mantık çerçevesi içinde yorumlanarak izah edilmesiyle ortaya çıkan varsayımlarla izah edilirler. O olayla ilgili yeni bir deney yapıldığında, bu deney mevcut varsayımla izah edilemiyorsa, bu deneyle birlikte o olayla ilgili diğer tüm deney ve gözlemleri yeni bir izah şekline göre izah edebilmek için çaba sarfedilir. Bu çaba sonucunda bir izah şekli bulunmuşsa, bu izah şekli yeni varsayımın temelini oluşturur.
Bu nedenle bir fiziksel olayı izah eden varsayım kesinkes doğru kabul edilmemelidir. Varsayımlarla ilgili değişime ışığın yapısı ile ilğili varsayımları örnek verebiliriz. Işıgın yapısının tanecik olarak kabul edildiği yıllarda yapılan Young deneyi, ışığın dalga yapısında olabileceği ile izah edilmiştir. Işığın dalga yapısında oldugu varsayımı kuvvet kazanmışken, daha sonra fotoelektrik olayın bulunuşu ve bunun izahıda, ışığın tanecik yapısında olabileceği ile izah edilmiştir.
Bunun sonucunda ışığın hem dalga hemde tanecik yapısında olabileceği varsayımı kabul edilmiştir. Şu anda kabul gören ışığın hem dalga hemde tanecik yapısında olduğu varsayımıdır. Fakat bu dalga-tanecik ikilemi varsayımını kabul etmekte insanın mantığı zorlanmaktadır. Işık nasıl olurda bazen dalga bazen tanecik yapısında olabilmektedir? Bu sorunun cevabını Işıma Varsayımı vermektedir.
Işıma Varsayımına göre ışık ne dalga nede tanecik yapısındadır. Işıma Varsayımına göre ışık enerji paketlerinden oluşmakta ve ışığın davranışlarıda bu enerji paketlerinin atomlarla etkileşmesi ile izah edilmektedir.
Varsayımlardaki değişiklik örneği, ışığın yapısı ile ilğili varsayımlardaki değişiklik örneğinden hareketle, bir varsayımın kesinkes doğru olmayacağını, fakat bir olay veya davranışla ilğili son varsayımın, bu olay veya davranışı o ana kadar izah edebilen en iyi varsayım olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Varsayımlardaki değişiklik örneğine şu merdiven örneğiyle açıklık getirebiliriz. Yükseğe konmuş bir merdivende her basamak çıkışta nasıl çevremizde görebildiğimiz alan artıyorsa, her merdiven basamağını bir varsayım olarak kabul edersek, bir olay veya davranışın izahında birbiri ardısıra gelen varsayımların o olay veyadavranışı bir önceki varsayıma göre daha iyi izah edebildiğidir. Gene merdiven örneğinde, bir basamakta duruyorsak o basamaktan aşağı doğru baktığımızda, çıkmış olduğumuz basamakları görürüz. Yukarı doğru bakarsak nasılki çok sisli bir havada en yakındaki yeri görmekte zorlanırız, bu durumda bulunduğumuz basamaktan sonraki basamağı görmekte zorlanırız. Ama yukarıda bir basamak olduğunu sezeriz. Bu basamağı görüp çıkması zaman alacaktır. Şimdiye kadarki bilimde ilerleme hızı, bize bunu öngörmektedir ve basamakların sonunun olup olmadığı tabiki kestirilemez.
Işığın dalga-tanecik ikilemi varsayımı şu anda bulunan basamak kabul edilirse, bundan sonraki basamaklarda(varsayımlarda) ışığın yapısı ve davranışlarının önceki varsayımlara göre şüphesiz daha iyi izah edilebileceğidir. Işıma Varsayımını, ışığın dalga-tanecik ikilemi varsayımından sonra gelecek varsayım olarak öngörüyorum ve bu basamağa çıkılmadan daha sonraki basamağa atlanamayacağını ve dalga-tanecik ikilemi varsayımınında kesinlikle son basamak olduğunu düşünmüyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-02-17, 12:16 #15
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Işığın yapısına ait son varsayım dalğa-tanecik ikili varsayımıdır. Bu varsayıma göre ışığın davranışları izah edilir. Ama şu gözlemleri dalğa ve tanecik modelleri ile izah edebilmek mümkün değildir. Bu gözlemler için şu şekilde bir düzeneğimiz olsun.
Etrafı tamamen kapalı, sadece bir yarıktan dışarı ışık veren bir ışık kaynağı ve karşısında bir ekran. Karanlık bir ortamda bu düzeneği farklı 2 ortamda gözliyelim.
1. ortam boşluk olsun, yani ortamda hiçbir atom olmasın.
2.ortam maddesel olup ortamda atomlar bulunmaktadır.
Gözlemci her iki ortamdada ışık demetinin dışındaki bir noktadan, önce yarıkla ekran arasını sonrada ekranı gözlesin.
Gözlemci;
1. ortamda yarıkla ekran arasına baktığında bir şey göremiyecek, ekrana baktığında ise yarık alanının şeklini almış aydınlık bir alanı görecektir.
2. ortamda ise, 1. ortamdakinin aksine yarıkla ekran arasında yayılan ışık demetini ve ekranda ise gene aydınlık alanı görecektir.
Bu gözlemleri yorumlarsak;
Gözlemcinin 1. ortamda yarıkla ekran arasında ışık demetini görememesi ışığın dalğa şeklinde yayılmadığını gösterir. Eğer ışık dalğa şeklinde küresel yayılıyor olsaydı, dalga cephesi gözlemciye ulaşacak ve gözlemci bunu tespit edebilecekti. Ekranda yarık alanının şeklini almış aydınlık alanının oluşması, ışığın gene dalğa şeklinde yayılmadığını gösterir. Işık dalğa şeklinde yayılıyor olsaydı, dalğa cephesinin bütün noktalarında aynı andaki genlikler eşit olacağından tüm ekranda aydınlanan alanlar arasında aydınlanma farklılığı olmayacak ve bu nedenlede yarık alanının şeklini alan aydınlık alan oluşamıyacaktı.
1. ortamda ekranda yarık alanının şeklini alan aydınlık alanının oluşması, ışığın doğrusal yayılan tanecik modeli ile izah edilebilsede, 2. ortamın cam gibi birim hacımde çok sayıda atomların olduğu ortamlardan oluştuğu durumlarda, tanecikler atomlarla çarpışarak doğrultu ve yön değiştireceği için, aydınlık alanının oluşumunu tanecik modeli ile izah edebilmek mümkün görünmüyor.
Gözlemcinin 2. ortama baktığında 1. ortamdakinin aksine ışık demetini görebilmesinin nedeninin, ortamlar arasındaki tek farklılık olan atomların mevcudiyetinden olduğu açıktır. Bu gözlemi atomların mevcudiyetiyle ilişkili olarak açıklıyabilmek için, ışığın yapısının enerji paketlerinden oluştuğu ve ışığın yayılmasının maddesel ortamlarda enerji paketlerinin atomlar tarafından soğurulup salınması ile olduğunu kabul etmek gerekiyor. Gözlemcinin hem ışık demetini görebilmesinin hemde ekranda yarık alanının şeklinde oluşmuş aydınlık alanının oluş nedeninin izahını şu şekilde yapabiliriz.
Atomlardan farklı doğrultu ve yönlerde salınan enerji paketlerinin, ışık demetinin yayılma doğrultusundaki birim alanlardan birim zamanda geçen enerji paketi sayısının diğer birim alanlara göre daha fazla oluşu ile.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
ışığın, dalga, tanecik, göstermesi, davranışlanışlarını, tüm, için, taneciğin, gerekir, göstermediği, şeklindedir, tümünü, davranışların, gözlemler, olabilmesi, yapıda, yapısına, ait, varsayımı, ışıma, yapısı, son, varsayım, olduğudur, ikili

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 20:11
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018