Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 07-11-16, 11:38 #1
closeopen closeopen çevrimdışı
Varsayılan Rehberlik Soruları Acil Yardım


Arkadaşlar bu soruları konuya hakim olanlar cevaplarsa çok sevinirim. Teşekkürler

Rehberlik Dersi Vize Sınavı

1- ?3 mart 1924 günü Mecliste kabul edilen ?Tevhid-i Tedrisat? Eğitimde birlik ilkesini içeren kanundur.Tevhid-i Tedrisat Kanunuile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde medreselerin yanında modern okullar ve azınlık okulları kurulmuştu.Her okulun kendine ait bir eğitim sistemi vardı.Bu farklı eğitim sistemlerinde yetişen nesiller arasında kültür çatışmaları meydana geliyordu? Bu ifadeyi rehberlik ilkaleri doğrultusunda değerlendirdiğimizde en kapsamlı yorum aşağıdakilerden hangisidir?

a- Çağdaş eğitim anlayışı bireysel farklılıkları bireylerin kendilerine ve topluma uyumları açısından maksimize etmek zorundadır.

b- Çağdaş eğitimin demokrasi anlayışı insanı temel hak ve özgürlükleri açısından değerlendirmek durumundadır.

c- Çağdaş eğitimde, farklılıklar bireylerin yetenek, ilgi ve istidatları doğrultusunda değerlendirilir.

d- Çağdaş eğitim anlayışı, bireysel farklılık ve tercihlere saygı göstermek zorundadır.

e- Çağdaş eğitim anlayışı bireyleri aynılaştırmak karşısında gelişimsel ihtiyaçları dikkate almak zorundadır.

2- ?3. Türkiye Öğrenci Meclisi 22 Nisan 2006 Cumartesi günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı ilk toplantısında, eğitim kurumları çevresinde faaliyet gösteren ve öğrencileri kötü alışkanlıklara yönlendirebilecek internet kafe, kahvehane vb. umuma açık yerlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini açıklamıştır.? Öğrenci meclisinin vurgusunu yaptığı konu ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

a- Rehberlik çalışmalarına duyulan ihtiyacın giderek artmasında öğrencilerin ?boş zamanlarını? nasıl değerlendirebileceklerine ilişkin bilgilerinin yetersizliği etkili faktörlerdendir.

b- Rehberlik çalışmaları, öğrencinin okul içindeki çevresi kadar okul dışındaki çevresini de dikkate almak zorundadır.

c- Rehberlik faaliyetleri, öğrenci başarısızlıklarında öğrencinin okul dışındaki yaşantısın önemini göstermektedir.

d- Rehberlik faaliyetleri ailelere öğrencileri tehdit eden çevresel faktörler hakkında bilgi vermek zorundadır.

e- Rehberlik faaliyetleri, bireylerin içinde bulundukları çevreye uyum sağlamasında boş zamanlarını değerlendirme biçimlerinin etkili olduğunu göstermektedir.

3- ?Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim yönetmeliği ,28'inci maddesinde, "Ortaöğretimin amaç ve görevlerinin, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.? ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere yapılacak rehberlik faaliyeti aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a- Yönlendirme b- Tamamlama c- Uyum sağlama d- Yöneltme e- Geliştirme

4- ? 3. soruda verilen bilgiler doğrultusunda? bireylere yönelik yapılacak rehberlik faaliyeti öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a- Bireyi Tanıma b- Bilgi toplama ve yayma c- Yerleştirme

d- Oryantasyon e- Yöneltme

5-?10 Aralık 1948 de II. Dünya Savaşı?ının insanlık tarihi üzerindeki acımasız etkileri sonucunda kabul edilen ?İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? nin 60. yılı kutlanacaktır. Beyanname?nin ilk maddesi?nde ?Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşittir. Akıl ve vicdana sahiptir ve birbirlerine kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler? ifadesi yer almaktadır.Yukarıdaki ifadeyi, rehberlik anlayışı açısından aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı şekilde açıklamaktadır?

a- Çağdaş eğitim anlayışı bireysel farklılıkları dikkate alacak şekilde düzenlemeleri gerekli kılmaktadır.

b- Çağdaş eğitim bireyleri aynılaştırma anlayışının karşısında yer alarak her bireyin kendine özgü gelişimini desteklemek zorundadır.

c- Çağdaş eğitim anlayışı içerisinde öğrenci kişilik hizmetleri gizlilik esasına göre yapılandırılmak zorundadır.

d- Çağdaş eğitim, insan olmanın özünde, farklılıkların ve bu farklılıklarla bireyin biricik ve özel olduğu düşüncesine dayanır.

e- Çağdaş eğitim anlayışında öğrenci kişilik hizmetleri süreklilik ve gönüllük düşüncesi ile yapılandırılır.

6-Türk Milli Eğitim Temel İlkeleri (kanu?nun)5. maddesi ?Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.? düşüncesi rehberlik ve psikolojik danışmanın hangi bilimsel dayankalarla ilişkisinede vurgu yapabilmektedir?

a- Psikolojik temeller b- Felsefik Temeller c- Ekonomik Temeller

d- Politik temeller e- Sosyolojik Temeller

7-?17. Milli Eğitim Şurası ( 13- 17 kasım 2006)komisyon kararlarından 95. madde de ? göreve yeni atanan öğretmenler bulundukları bölgenin sosyo- ekonomik kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak bir oryantasyon programı hazırlanmalıdır? ifadesi yer almaktadır. Bu düşünceyi rehberlik ilkleri ve bakış açısı ile değerlendirdiğimizde aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür

a- Rehberlik faaliyetleri, bireylerin ihtiyaç duyduğu her an yapılabilmelidir.

b- Rehberlik,bireylerin uyum sorunlarının yaşamlarının her döneminde olabileceğini göz önüne almaktadır.

c- Rehberlik faaliyetleri, yalnızca öğrencilere yönelik değildir.

d- Rehberlik, müşavirlik hizmeti ile öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

e- Rehberlik, öğretmenlerin eksikliklerini tamamlamak üzere çeşitli çalışmalar yaparak dolaylı yoldan öğrencilere hizmet vermektedir.

8-1947?lerde Marshal planı çerçevesinde başlayan Türk Amerikan işbirliği eğitimde öğrenci kişilik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır; 1956? tı dan sonra çalışmaların heyecanı azalmış, her ne kadar birkaç çalışma yapılmış olsa da 1970 lere kadar bir duraklama görülmüştür. Bu duraklama dönemi ? konuya ilişkin bilgi eksikliği, inanç ve tutumlardaki eksilik ve ekonomik yetersizliklere bağlanmıştır.Bu doğrultuda rehberlik alandaki hangi boyutlardaki yetersizliğin çalışmaları durduğu söylenebilir?

a- Bilimsel ve tutumsal boyut b- Kavramsal ve sosyal boyut c-Bilişsel ve tutumsal boyut

d-Kavramsal ve duygusal boyut e- Kavramsal ve tutumsal boyut

9-Öğretmenlerin gelişim psikolijisi dersi almalarına rağmen çoğunlukla öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun davranış örüntülerini sergileyemedikleri görülmektedir. Bu doğrultuda rehberlik servisini öğretmenlere yönelik olarak yapabileceği çalışmaları hangi rehberlik boyutu altında değerlendirmek gerekir?

a- Konsültasyon(müşavirlik) b- Uyum sağlayıcı c- Ayarlayıcı d- Geliştirici e- Bilgi verici

10- Ergenlik dönemi, fizyolojik gelişimin en hızlı gerçekleştiği dönemlerden biridir. Bu dönemdeki hızlı farklılaşma yalnızca fizyolojik gelişime ilişkin değil diğer gelişim alanlarında da uyum sorunlarını berberinde getirmektedir. Bu dönem öğrencilerine rehberlik servisleri tarafından verilebilecek hizmet alanı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a- Bireyi tanıma b- Bilgi toplama ve yayma c- Araştırma ve geliştirme

d- Oryantasyon e- Önleyici

11- Türk Milli Eğitim Temel İlkeleri ( kanunu)6. Maddesi? nde ?Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler? ifadesi yer almaktadır. Bu düşünce aşağıdaki düşüncelerden hangisi ile açıklanamaz?

a- Her birey kalıtımsal ve çevresel faktörler nedeniyle birbirinden farklıdır.

b- Her birey farklı gelişim dönemlerinde farklı yöneltmelre ihtiyaç duyabilir.

c- Her birey kendi kararlarını alırken uzmanların yönlendirmesine ihtiyaç duyar.

d- Her birey kendi potansiyelini gerçekleştirme hakkına sahiptir.

e- Her birey kendi potansiyelini yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gösterebilir.

12- Türk Milli Eğitim Temel İlkeleri (kanu?nun)5. maddesi ?Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.? düşüncesi rehberlik ve psikolojik danışmanın hangi bilimsel dayankalarla ilişkisinede vurgu yapabilmektedir?

a- psikolojik temeller b- Felsefik Temeller c- Ekonomik Temeller

d- Politik temeller e- Sosyolojik Temeller

13-Aşağıdakilerden hangisi okullarda psikolojik hizmetlerin gerekliğine ilişkin yanlış bir yargıdır?

a-Eğitim ?öğretimde başarısızlık düzeyini azaltılmasında psikolojik hizmetlerin önemi yadsınamaz.

b- 21. yy. ?ın küreselleşen dünyasında toplumların gelişimini sağlanması, eğitim sisteminin aynılaştırılmış bireyleri yetiştirebilmesine bağlıdır.

c-Bir takım görüşlere göre post post modern çağı yaşadığımız günümüzde yalnızca bireylerin eğitim -öğretim ihtiyaçlarının dikkate alınması uyum sorunlarını çözmede yetersiz kalmaktadır.

d-21. yy. Bilgi çağı olarak eğitim sistemlerini farklılaşmasını geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekmektedir.

e- Sanayi devrimi ile başlayan hızlı değişim farklı bireysel farklıklara yönelik mesleki ve teknik eğitimi zorunlu kılmıştır.

14-Geleneksel eğitim anlayışı öğrenci başarısını normal dağılım eğrisine göre yapmaktadır. Bu anlayış içinde üstün özelliklere sahip olanlarla, desteğe ihtiyacı olan alt seviyedeki zayıf öğrenciler sistemin dışında bırakılmaktadır.Bu anlayış ise ?eğitimdeki psikolojik hizmetler ? (öğrenci kişilik hizmetleri/ rehberlik) anlayışına uymamaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

a- Rehberlik faaliyetleri yalnızca problemleri olan öğrencilere yönelik bir süreçtir.

b- Rehberlik faaliyetleri eğitim ve öğretimi öğrencinin kendini gerçekleştirebilmesi ile ilgili bir süreç olarak algılar.

c-Rehberlik, bireysel farklılıkların normal olduğu görüşünü ile her öğrencini kendi potansiyelini ortay koyabilmesini amaçlar.

d- Rehberlik faaliyetlerine her öğrencini başarılı olabileceği bir alanın olduğu düşüncesi yol gösterir.

e- Rehberlik faaliyetleri, eğitimcileri sonuç odaklı eğitim anlayışının karşısında çaba odaklı eğitim anlayışına yöneltmeyi hedeflemektedi

15-Eğitim ?öğretim sürecinde başarılı olabilmek, kişinin kendi kendisini yönetebilmesini sonucudur. Dolayısıyla birerle kazandırılması gereken yeterliliklerden başında ?bir işi başarabilmek için gerekli hedefleri belirleyerek bu işi başarabilmeye yönelik tutum ve alışkanlıkları uygulayabilmek ?olmalıdır.Yukarıdaki ifadede rehberliğin hangi hizmet çeşidi vurgulanmaktadır?

a- Kişisel rehberlik b- Eğitsel rehberlik c-Mesleki rehberlik

d- Gelişimsel rehberlik e- Tamamlayıcı rehberlik

16-Bireylerin yaşam boyu ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılamak üzere gerçekleştirmek durumunda olduğu görev ve sorumluluklar değişmektedir. Dolayısıyla günümüzde eğitim öğretim ? rehberlik faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülmek zorundadır. Bu doğrultuda tercih edilmesi gereken rehberlik modeli aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a- Parson?s modeli b- Özellik Faktör modeli c- Klinik model

d- Gelişimsel model e- Kara Verme modeli

17-Okullardaki disiplin sorunları gerek yönetimsel Greksel eğitsel açıdan en önemli sorunlar olarak kabul edilir. Bu sorunların çözümünde aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisini uygulanması sorunların çözümünde ilk aşamadır?

a- Araştırma geliştirme b- Oryantasyon c- Müşavirlik

d- Bilgi verme e- Çevre okul ilişkileri

18-Kendini gerçekleştirme süreci birtakım yeterlilikleri edinmiş olmayı gerektirmektedir. Bu yeterlilikler sağlıklı insanın sahip olması gereken özellikleri içermektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu yeterlilikler açısından anlamlı değildir?

a- Olayları öznel bir bakış açısı ile değerlendirmek.

b- Olaylar değil olgular üzerinde durmak.

c- Kendi içsel yönetimini ilişkiler içerisinde kullanabilmek

d- Yeterlilikleri proaktif bir bakış açısı ile değerlendirebilmek.

e- Kendine ve başkalarına karşı iç görü, empati geliştirebilmek

19- Okulların belli dönemlerde eski mezunları okula davet etmek yada öğrencileri çeşitli okullara götürmek gibi çeşitli etkinlikleri düzenledikleri görülmektedir. Bu etkinlikleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamı dışında düşünebiliriz?

a- Bilgi verme b- Yerleştirme c- Yöneltme d- Oryantasyon e- Ayarlayıcılık

20- Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerini temel anlayışı bağdaşmamaktadır?

a- Bireyin tüm yönleri ile gelişimini sağlamak

b- Bireyin topluma uyum sağlayabilmesine yönelik oryantasyon çalışması yapmak

c- Eğitimde verimliliği artırarak bireyin mutluluğunu sağlamak

d- Bireyin eğitim ortamından maksimum faydayı sağlayabilmesini sağmak

e- Bireyin, kendisine ilişkin olumlu bir bakış açısı geliştirmesini sağlamak

21- Günümüz rehberlik faaliyetlerinin bir ekip işi olarak algılanmaktadır. Bu doğrultuda okul müdürü liderliğinde yapılan faaliyetlerde branş öğretmenleri de çok çeşitli görevleri yerine getirebilmektedir. Bu doğrultuda branş öğretmenlerin yapamayacağı görev rehberlik faaliyetleri açısından hangi hizmet alanıdır?

a- Eğitsel rehberlik b- Mesleki rehberlik c-kişisel ?sosyal rehberlik

d- Önleyici e- yönlendirici

22- Öğrenme güçlükleri öğretmenler tarafından çoğunlukla göz ardı edilir yada yeterince konu hakkında bilgi sahibi olunmadığından yalnızca öğrenci başarısızlığı olarak değerlendirilebilen bir özel bir problem alanıdır. Böyle bir öğrencinin varlığı durumunda bir sınıf öğretmenine rehberlik servisi tarafından yapılabilecek destek aşağıdaki çalışmalardan hangisinin kapsamında yer alır?

a- Ayarlayıcılık b- Önleyicilik c- Tamamlayıcılık

d- İyileştirici çare bulucu e- Krize yönelik

23- Rehberlik uygulamalarında, faaliyetlerin yapıldığı kurumlar değişse de , bireylerin problemleri değişse de değişmeyen öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yapılan uygulamalar b-Bireylere kazandırılacak nitelikler c-Kullanılan teknikler

d-Temel ilkeler e-Uygulanacak programlar

24- Gelişimsel rehberlik anlayışı, günümüz rehberlik çalışmalarının hareket noktasıdır. Bu anlayış geleneksel ?davranışçılığın tepkisel yaklaşımının? değişimidir ve eğitim sisteminde süreç odaklıdır. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yaklaşımın özellikleri ile ilgili olamaz?

a- Öğretmen odaklıdır ve tüm öğrencileri kapsayacak şekilde faaliyetler düzenlenir.

b- Program bütünlüğü içinde öğretimle kaynaştırılmıştır

c- Problemli öğrencilere yönelik profosyonel müdahale gerektirir.

d-Tüm gelişim alanlarında gelişmeyi kolaylaştırıcı

e- Yaratıcı, esnek ve hedef yönelimli.

25- 17. Milli Eğitim şura kararlarında ? öğretmen adaylarının seçiminde akademik başarının yanı sıra öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği kişsel niteliklerin ölçülmesine ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda öğretmen olmayı isteyen öğrencilerimize yönelik rehberlik faaliyetlerinin yoğunlaşması gerektiği problem alanı hangisidir?

a- Eğitsel rehberlik b- Mesleki rehberlik c-Kişisel ?sosyal rehberlik

d- Önleyici Rehberlik e- Ayarlayıcı rehberlik

Göstermiş olduğunuz çabadan dolayı teşekkür ederim

Sorular

1-10 Aralık 1948 de II. Dünya Savaşı?ının insanlık tarihi üzerindeki acımasız etkileri sonucunda kabul edilen ?İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? nin 60. yılı kutlanacaktır. Beyanname?nin ilk maddesi?nde ?Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşittir. Akıl ve vicdana sahiptir ve birbirlerine kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler? ifadesi yer almaktadır.

Yukarıdaki ifadeyi, rehberlik anlayışı açısından aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı şekilde açıklamaktadır?

a- Çağdaş eğitim anlayışı bireysel farklılıkları dikkate alacak şekilde düzenlemeleri gerekli kılmaktadır.

b- Çağdaş eğitim bireyleri aynılaştırma anlayışının karşısında yer alarak her bireyin kendine özgü gelişimini desteklemek zorundadır.

c- Çağdaş eğitim anlayışı içerisinde öğrenci kişilik hizmetleri gizlilik esasına göre yapılandırılmak zorundadır.

d- Çağdaş eğitim, insan olmanın özünde, farklılıkların ve bu farklılıklarla bireyin biricik ve özel olduğu düşüncesine dayanır.

e- Çağdaş eğitim anlayışında öğrenci kişilik hizmetleri süreklilik ve gönüllük düşüncesi ile yapılandırılır.

2-? Hayat boyu öğrenme kapsamında Türkiye?de informal öğrenme üzerine ortak bir anlayış geliştirme ve farkındalık oluşturma projesi? kapanış konuşması 17-18 Kasım tarihlerinde Ankara?da yapıldı.? Bu projenin gerçekleştirmek sitediği temel amaç rehberliğin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

a-Gizlilik ilkesi b- Gönüllük ilkesi c- Süreklilik ilkesi

d- Demokratik hak ve özgürlük ilkesi e- bireyi merkeze alma ilkesi

3- Bireylerin yaşam boyu ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılamak üzere gerçekleştirmek durumunda olduğu görev ve sorumluluklar değişmektedir. Dolayısıyla günümüzde eğitim öğretim ? rehberlik faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülmek zorundadır. Bu doğrultuda tercih edilmesi gereken rehberlik modeli aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a- Parson?s modeli b- Özellik Faktör modeli c- Klinik model

d- Gelişimsel model e- Kara Verme modeli

4- Türk Milli Eğitim Temel İlkeleri ( kanunu)6. Maddesi? nde ?Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler? ifadesi yer almaktadır. Bu düşünce aşağıdaki düşüncelerden hangisi ile açıklanamaz?

a- Her birey kalıtımsal ve çevresel faktörler nedeniyle birbirinden farklıdır.

b- Her birey farklı gelişim dönemlerinde farklı yöneltmelre ihtiyaç duyabilir.

c- Her birey kendi kararlarını alırken uzmanların yönlendirmesine ihtiyaç duyar.

d- Her birey kendi potansiyelini gerçekleştirme hakkına sahiptir.

e- Her birey kendi potansiyelini yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gösterebilir.

5- Türk Milli Eğitim Temel İlkeleri (kanu?nun)5. maddesi ?Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.? düşüncesi rehberlik ve psikolojik danışmanın hangi bilimsel dayankalarla ilişkisinede vurgu yapabilmektedir?

a- psikolojik temeller b- Felsefik Temeller c- Ekonomik Temeller

d- Politik temeller e- Sosyolojik Temeller

6-Aşağıdakilerden hangisi okullarda psikolojik hizmetlerin gerekliğine ilişkin yanlış bir yargıdır?

a-Eğitim ?öğretimde başarısızlık düzeyini azaltılmasında psikolojik hizmetlerin önemi yadsınamaz.

b- 21. yy. ?ın küreselleşen dünyasında toplumların gelişimini sağlanması, eğitim sisteminin aynılaştırılmış bireyleri yetiştirebilmesine bağlıdır.

c-Bir takım görüşlere göre post post modern çağı yaşadığımız günümüzde yalnızca bireylerin eğitim -öğretim ihtiyaçlarının dikkate alınması uyum sorunlarını çözmede yetersiz kalmaktadır.

d-21. yy. Bilgi çağı olarak eğitim sistemlerini farklılaşmasını geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekmektedir.

e- Sanayi devrimi ile başlayan hızlı değişim farklı bireysel farklıklara yönelik mesleki ve teknik eğitimi zorunlu kılmıştır.

7-Geleneksel eğitim anlayışı öğrenci başarısını normal dağılım eğrisine göre yapmaktadır. Bu anlayış içinde üstün özelliklere sahip olanlarla, desteğe ihtiyacı olan alt seviyedeki zayıf öğrenciler sistemin dışında bırakılmaktadır. Bu anlayış ise ?eğitimdeki psikolojik hizmetler ? (öğrenci kişilik hizmetleri/ rehberlik) anlayışına uymamaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

a- Rehberlik faaliyetleri yalnızca problemleri olan öğrencilere yönelik bir süreçtir.

b- Rehberlik faaliyetleri eğitim ve öğretimi öğrencinin kendini gerçekleştirebilmesi ile ilgili bir süreç olarak algılar.

c-Rehberlik, bireysel farklılıkların normal olduğu görüşünü ile her öğrencini kendi potansiyelini ortay koyabilmesini amaçlar.

d- Rehberlik faaliyetlerine her öğrencini başarılı olabileceği bir alanın olduğu düşüncesi yol gösterir.

e- Rehberlik faaliyetleri, eğitimcileri sonuç odaklı eğitim anlayışının karşısında çaba odaklı eğitim anlayışına yöneltmeyi hedeflemektedir.

8-Eğitim ?öğretim sürecinde başarılı olabilmek, kişinin kendi kendisini yönetebilmesini sonucudur. Dolayısıyla birerle kazandırılması gereken yeterliliklerden başında ?bir işi başarabilmek için gerekli hedefleri belirleyerek bu işi başarabilmeye yönelik tutum ve alışkanlıkları uygulayabilmek ?olmalıdır.Yukarıdaki ifadede rehberliğin hangi hizmet çeşidi vurgulanmaktadır?

a- Kişisel rehberlik b- Eğitsel rehberlik c-Mesleki rehberlik

d- Gelişimsel rehberlik e- Tamamlayıcı rehberlik

9-1947?lerde Marshal planı çerçevesinde başlayan Türk Amerikan işbirliği eğitimde öğrenci kişilik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır; 1956? tı dan sonra çalışmaların heyecanı azalmış, her ne kadar birkaç çalışma yapılmış olsa da 1970 lere kadar bir duraklama görülmüştür. Bu duraklama dönemi ? konuya ilişkin bilgi eksikliği, inanç ve tutumlardaki eksilik ve ekonomik yetersizliklere bağlanmıştır.Bu doğrultuda rehberlik alandaki hangi boyutlardaki yetersizliğin çalışmaları durduğu söylenebilir?

a- Bilimsel ve tutumsal boyut b- Kavramsal ve sosyal boyut c-Bilişsel ve tutumsal boyut

d-Kavramsal ve duygusal boyut e- Kavramsal ve tutumsal boyut

10-Öğretmenlerin gelişim psikolijisi dersi almalarına rağmen çoğunlukla öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun davranış örüntülerini sergileyemedikleri görülmektedir. Bu doğrultuda rehberlik servisini öğretmenlere yönelik olarak yapabileceği çalışmaları hangi rehberlik boyutu altında değerlendirmek gerekir?

a- konsültasyon(müşavirlik) b- Tamamlayıcı c- Ayarlayıcı d- Geliştirici e- Bilgi verici

11- Ergenlik dönemi, fizyolojik gelişimin en hızlı gerçekleştiği dönemlerden biridir. Bu dönemdeki hızlı farklılaşma yalnızca fizyolojik gelişime ilişkin değil diğer gelişim alanlarında da uyum sorunlarını berberinde getirmektedir. Bu dönem öğrencilerine rehberlik servisleri tarafından verilebilecek hizmet alanı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a- Bireyi tanıma b- Bilgi toplama ve yayma c- Araştırma ve geliştirme

d- Oryantasyon e- Önleyici

12- Hayatımızın en temel sorunlarından biri meslek seçimidir. Bir mesleği seçerken cevaplamamız gereken en temel soru aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a- Mesleğin gelecekteki statüsü

b- Mesleğin sağlayacağı ekonomik koşullar

c- Mesleğin özelliklerimizle uygunluğu

d- Mesleğin aile ve toplum beklentilerine uygunluğu

e- Mesleğe giriş koşulları

13- Okullardaki disiplin sorunları gerek yönetimsel Greksel eğitsel açıdan en önemli sorunlar olarak kabul edilir. Bu sorunların çözümünde aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisini uygulanması sorunların çözümünde ilk aşamadır?

a- Araştırma geliştirme b- Oryantasyon c- Müşavirlik

d- Bilgi verme e- Çevre okul ilişkileri

14-Kendini gerçekleştirme süreci birtakım yeterlilikleri edinmiş olmayı gerektirmektedir. Bu yeterlilikler sağlıklı insanın sahip olması gereken özellikleri içermektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu yeterlilikler açısından anlamlı değildir?

a- Olayları öznel bir bakış açısı ile değerlendirmek.

b- Olaylar değil olgular üzerinde durmak.

c- Kendi içsel yönetimini ilişkiler içerisinde kullanabilmek

d- Yeterlilikleri proaktif bir bakış açısı ile değerlendirebilmek.

e- Kendine ve başkalarına karşı iç görü, empati geliştirebilmek

15- Okulların belli dönemlerde eski mezunları okula davet etmek yada öğrencileri çeşitli okullara götürmek gibi çeşitli etkinlikleri düzenledikleri görülmektedir. Bu etkinlikleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamı dışında düşünebiliriz?

a- Bilgi verme b- Yerleştirme c- Yöneltme d- Oryantasyon e- Ayarlayıcılık

16- Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerini temel anlayışı bağdaşmamaktadır?

a- Bireyin tüm yönleri ile gelişimini sağlamak

b- Bireyin topluma uyum sağlayabilmesine yönelik oryantasyon çalışması yapmak

c- Eğitimde verimliliği artırarak bireyin mutluluğunu sağlamak

d- Bireyin eğitim ortamından maksimum faydayı sağlayabilmesini sağmak

e- Bireyin, kendisine ilişkin olumlu bir bakış açısı geliştirmesini sağlamak

17- Günümüz rehberlik faaliyetlerinin bir ekip işi olarak algılanmaktadır. Bu doğrultuda okul müdürü liderliğinde yapılan faaliyetlerde branş öğretmenleri de çok çeşitli görevleri yerine getirebilmektedir. Bu doğrultuda branş öğretmenlerin yapamayacağı görev rehberlik faaliyetleri açısından hangi hizmet alanıdır?

a- Eğitsel rehberlik b- Mesleki rehberlik c-kişisel ?sosyal rehberlik

d- Önleyici e- yönlendirici

18- Öğrenme güçlükleri öğretmenler tarafından çoğunlukla göz ardı edilir yada yeterince konu hakkında bilgi sahibi olunmadığından yalnızca öğrenci başarısızlığı olarak değerlendirilebilen bir özel bir problem alanıdır. Böyle bir öğrencinin varlığı durumunda bir sınıf öğretmenine rehberlik servisi tarafından yapılabilecek destek aşağıdaki çalışmalardan hangisinin kapsamında yer alır?

a- Ayarlayıcılık b- Önleyicilik c- Tamamlayıcılık

d- İyileştirici çare bulucu e- Krize yönelik

19- Rehberlik uygulamalarında, faaliyetlerin yapıldığı kurumlar değişse de , bireylerin problemleri değişse de değişmeyen öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yapılan uygulamalar b-Bireylere kazandırılacak nitelikler c-Kullanılan teknikler

d-Temel ilkeler e-Uygulanacak programlar

20- Gelişimsel rehberlik anlayışı, günümüz rehberlik çalışmalarının hareket noktasıdır. Bu anlayış geleneksel ?davranışçılığın tepkisel yaklaşımının? değişimidir ve eğitim sisteminde süreç odaklıdır. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yaklaşımın özellikleri ile ilgili olamaz?

a- Öğretmen odaklıdır ve tüm öğrencileri kapsayacak şekilde faaliyetler düzenlenir.

b- Program bütünlüğü içinde öğretimle kaynaştırılmıştır

c- Problemli öğrencilere yönelik profosyonel müdahale gerektirir.

d-Tüm gelişim alanlarında gelişmeyi kolaylaştırıcı

e- Yaratıcı, esnek ve hedef yönelimli.
__________________
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
bir, eğitim, hangisi, ile, rehberlik

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 02:22
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018