Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 30-01-07, 16:14 #1
DeadBlow DeadBlow çevrimdışı
Varsayılan Kalite Çemberleri - İşletme


KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ
Giriş
Bugün iş yaşamında kalitenin arttırılmasına yönelik programlardan hiç kuşkusuz en önemlisi kalite çemberleridir. Günümüz işletmelerinin verimliliklerinin, güdülerinin ve gereksinimlerinin kalite çemberleri ile doğrudan etkilendiği de kanıtlanmaktadır. Bu nedenle işletmeler, işgörenlerini olumlu yönde güdüleyebilecek uygulamalara girişmektedir. Bu uygulamaların en önemlilerinden birisi de Kalite Çemberleri’dir. İş ile direkt olarak iç içe olan elemanların problemlerin çözümü için hangi değişikliklerin yapılacağı ve bu değişikliklerin nasıl yapılması gerektiği konusunda en sağlıklı bilgileri verebilecekleri düşünülmektedir yani bir işi kim yapıyorsa en iyi o bilir anlayışı hakimdir. Dolayısıyla yenilikler ve iyileştirmeler konusunda danışılması gerekenler de çalışanların ta kendileridir.
Gelişen teknolojiyle birlikte işte, sanayide, okullarda, üniversitelerde, hastanelerde ve hizmet sektöründe kullanımı bu kadar hızlı artan kalite çemberlerinin sayesinde çalışanlar özgüvenlerini anlamlı bir şekilde arttırmış, iş verimliliğini azaltan problemleri de etkin bir şekilde çözebilecek seviyeye gelmiş ve birçok şirkette de çok belirgin tasarruflar sağlamıştır.
1. Kalite Çemberleri
Kalite çemberi; aynı işyerinde çalışan veya benzer işleri yapan işgörenlerin, gönüllülük esasına dayalı, kendi alanlarında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunları saptamak, kestirebilmek, analiz etmek ve bu tür sorunlara çözüm bulabilmek için oluşturdukları, düzenli aralıklarla toplanan küçük çalışma gruplarıdır.
1960’lı yıllarda Japonya’da, 1970’li yıllarda ABD ve diğer batı ülkelerinde, 1980’li yıllarda da ülkemizde uygulanmaya başlanan kalite çemberleri, sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de dikkatle inceleyip uyguladıkları ve çalışanların kendi yaptıkları işlerle ilgili kararlara katılmalarını sağlayan yeni bir yaklaşımdır. Kalite çemberlerini işle ilgili problemleri çözmek üzere düzenli olarak toplanan aynı iş kolunda çalışan gönüllü insanlar oluşturur. Gönüllü katılımcılardan oluşması kalite çemberlerini diğer kalite gruplarından ayıran önemli bir özelliktir. Örgütlenme üst düzey bir yönetici, ona bağlı çemberi koordine eden ve yönlendiren, gerektiğinde himaye eden, grubun çalışmalarını kolaylaştıran bir destekçi (facilitator), grup lideri (moderatör) ve üyelerinden oluşur. Genellikle bir grupta 3–15 üye bulunur. İdeal üye sayısı 6’dır. Grup üyelerine problem çözme, istatistiksel olarak kalite kontrolü ve grup işleyişi konusunda eğitim verilir. Lider, grubu yönetir ve alınan kararları rapor haline getirir. Grup üyeleri genellikle iş saatlerinde olmak üzere iki haftada bir, bir saatlik süreyle toplanırlar.
Esas itibariyle kalite geliştirmeye yönelik görülen kalite çemberleri, aslında işletmelerin bütünsel verimliliğini etkilemektedir. Başlangıçta kalite çemberinde kalite sorunları ele alındığından dolayı bu uygulamaya “ Kalite Kontrol Çemberleri” adı da verilmektedir. Ancak daha sonra kaliteyle ilgili problemler %25 civarında kalmakta ve iş ile ilgili her türlü problemin çözülmesi söz konusu olmaktadır.
Temel düşünce, işletme yaşamını, işletmenin hareketlerini, uygulamalarını ve kalite yaratma işlevini çalışanların üstlenmesini sağlamaktır. İşgörene yalnız bedensel güç olarak değil, deneyimini de katan biri olarak değer verir. Kalite çemberi “bir işi en iyi bilenin, o işi fiilen yapan olduğu” düşüncesini savunmaktadır.
Çemberler faaliyete geçtikten sonra işgörenler, birbirlerini daha iyi tanımaya başlarlar. Bu durum, gurupta yavaş yavaş beraberlik duygusunun (takım ruhunun) gelişmesini sağlar. Çalışanlar, birlikte çalışmayı, ortak hedeflere doğru işbirliği yapmayı öğrenir.
Kalite çemberinin arkasındaki temel fikir şu şekilde özetlenebilir;
 En mükemmel kaliteye ulaşmak
 İnsana saygı duymak ve iş ortamını iyileştirmek
 İnsanların becerilerini artırmak ve eldeki beyin gücünden yararlanmak


2. Kalite Kontrol Çemberlerinin Tarihsel Gelişimi
İlk kalite çemberleri, Japonya’da 1962 yılında, Profesör Kaoru Ishikowa’nın önderliğinde oluşturulmuş ve 1970’li yıllarda ABD’ye ve daha sonra Avrupa’ya girmiştir. ABD’deki kalite çemberlerinin sayısı 1977’de 30 iken 6 yıl sonra 1983’te 6300 olmuştur. 1985’te ABD’de yapılan bir araştırmada en büyük sanayi şirketlerinin %90’ının, 1989’da Almanya’da yapılan bir çalışmada ise en büyük 100 sanayi şirketinin 65’inin kalite çemberlerini uyguladığı görülmüştür.
Ishikowa kalite kontrol etkinliğini, gönüllü olarak aynı işyerinde yürütülen küçük gruplar olarak tanımlamıştır. Bu kalite grupları, sürekli olarak firma çapında kalite kontrolünün bir parçası olarak bütün üyelerinin katılımıyla kendini geliştirme ve karşılıklı olarak geliştirme, atölye içinde denetim ve ilerleme, kalite kontrol etkinliklerinden yararlanma işini yürütür. Dr. Ishıkawa, bir ülkede uygulanan kalite kontrol uygulamasının aynen bir başka ülkede uygulanmasının söz konusu olamayacağını, her ülkenin kendi sosyal ve kültürel yapısına göre uygulamaların değişebileceğini söylemektedir. Nitekim Japonlar da batılılardan aldıkları yönetim tekniklerini hiç bir zaman aynen uygulamamışlar, kendi bünyelerine adapte etmişlerdir. Kuşkusuz Türkiye’de Japonya’dakinden farklı koşullar mevcuttur ve Türk yöneticileri kalite çemberlerinde başarıya ulaşmak için en doğru sentezi kendileri yapmak zorundadırlar.
3. Kalite Kontrol Çemberlerinin Amaçları
Kalite çemberlerinin ana amacı, kalitenin geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimin yükseltilmesidir.
3.1. Kaliteyi geliştirmek
Ürün kalitesi, hizmet kalitesi, iletişim kalitesi, yöntemlerde ve süreçlerde kalite, çalışma koşullarında kalite ve bunların geliştirilmesi ele alınmaktadır. Kalitenin gelişmesi ile birlikte işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı da kolaylaşacak ve bunun sonucunda da işletmenin verimliliği ve karlılığı da artacaktır. Artan karlılık işgörenlerin ücretlerine de yansıyacaktır. Böylece işgörenlerin motivasyonu ve üretkenlikleri de artacak ve yeniden bir kalite artışı sağlanmış olacaktır.
3.2. Çalışanların motivasyonu ve katılımı geliştirmek
Kalite çemberi uygulamasında amaç, yalnızca işgörenlere fikirlerini söyleme olanağı verme değildir. Önemli olan, herkesin ait olduğu grupta diğerleriyle birlikte sorunlara çözüm getirmesini sağlamaktır. Böylece çalışanlar, sorumluluk bilinciyle hareket ederek, işletme içinde daha iyi tanınma olanağı bulacaklar ve tatmin düzeyleri artacaktır.
3.3. Ast-üst ilişkilerini geliştirmek
Çember uygulamalarının başka bir amacı da, birlikte çalışmak, atölye veya büro hedefleri üzerinde birlikte düşünmek ve çözüm aramak, periyodik olarak toplanarak fikir alışverişinde bulunmaktır. Bunun sayesinde çalışanlarla üstleri arasındaki ilişkiler de olumlu yönde gelişecektir.
3.4. Maliyetleri düşürmek
Kalite çemberlerinden beklenen başlıca hususlar; verimliğin yükseltilmesi, hataların azaltması ve satılmayan ürün oranını düşürmesidir. Bu durumun sonucunda işetmelerde maliyetler düşeceğinden işletmenin rekabet şansı artacaktır. Yapılan araştırmalara göre, çembere geçiş sürecinde yapılan yatırımların, elde edilen kazanca oranı, 1/4’den 1/8’e kadar ulaşmıştır.
3.5. İşgörenlerin kültürünü geliştirmek
Kalite çemberlerine geçiş, çalışanların sorun çözme teknikleri, grup çalışmaları gibi konularda komple bir eğitim programı izlemelerini gerektirir. Bütün bu çabalar örgütün başarısına önemli katkılar getirecek yatırımlardır.
4. Kalite Kontrol Çemberlerinin Özellikleri
4.1. Gönüllülük: Kalite çemberlerine katılan çalışanların gönüllü kişilerden olması esastır. Başka bir deyişle, grubu oluşturan üyeler atama yoluyla gelmez, katılım konusunda üst yönetim tarafından bir baskı yapılmamalı, yalnızca üst yönetim bu konudaki kararlılığını, isteğini ve desteğini işletme çalışanlarına göstermelidir. Üyelerin çembere katılımlarında gönüllülük esası söz konusu iken, çember liderlerinin çemberlere katılımında gönüllülük esası aranmayabilir.
4.2. Kendini geliştirme: Yöneticiler ve kalite liderleri, daima eğitim ve yetiştirme yoluyla insanların yeteneklerini geliştirmeye önem vermektedir. Kişilerin kendilerini tanımalarına ve anlamalarına da önem verilmelidir.
4.3. Karşılıklı gelişme: İnsanlar birbiriyle etkileşimde olduğundan farklı departmandakiler ortak çalışma ile birbirini geliştirir.
4.4. Bütün üyelerin katılımı: Kalite kontrol çemberinde bütün üyelerin katılımı zorunludur. Bununla birlikte, bir şirkette genel müdürden başlayarak herkesin belirli bir kalite kontrol çemberine ait olması demek de değildir. Bazıları, özel kalite kontrol çemberleri yaratarak şirketin toplam kalite kontrol programına katılacak, diğer taraftan bazı yöneticiler ve teknisyenler onlara verilen normal görevler yoluyla programa katılabilecektir. Bütün üyelerin katılımında üç aşama vardır. İlk aşama herkesin belirli bir kalite kontrol çemberine katılımın sağlanmasıdır. İkinci aşama, toplantılara devam etmesi sağlanmalıdır. Üçüncü aşama, her üyenin belli bir görevle katılmasıdır. Bu üç aşama tamamlandığında çember tam katılımcı hale gelir
4.5. Canlılık ve süreklilik: Çember üyeleri incelenen sorun ne olursa olsun aynı kalmalı, başka bir ifadeyle sorunları ele alan çember üyeleri çember var olduğu sürece birlikte çalışmalı ve çözümler üretmelidirler. Süreklilik kavramı çember üyelerinin belli bir ölçüde yenilenmesine mutlak anlamda karşı değildir. Ancak bu yenilenme, çemberin büyük bölümünü kapsayacak ölçüde ya da grubun çok sık yenilenmesi anlamında olmamalıdır.
4.6. Grup etkinliği: Grup çalışması sonucu takım ruhu ortaya çıkar, çalışanlar kendilerine verilen değeri anlar.
4.7. Ödüllendirme: Çember üyelerinin sorun çözme, öneri geliştirme ve çemberlere süreklilik kazandırma konularındaki katkılarının yönetim tarafından takdir edilmesi, ödüllendirilmesi gerekir. Böylelikle dinlendiğinin ve dikkate alındığının farkına varan çember üyelerinin çalışmalarına dinamizm kazandırılmış olunur.

5. Kalite Kontrol Çemberlerinin Yararları
Kalite çemberlerinin hem işverene, hem çalışanlara hem de müşterilere yönelik yararları vardır. Bir çalışmada kalite çemberlerine katılanların diğer çalışanlara göre işten geri kalma oranlarının %44 ve yıpranma oranlarının da %76 azaldığı saptanmıştır. Diğer taraftan ise kalite çemberlerinin en yaygın olarak kullanıldığı Japonya’da bir fabrikada yıllık 230 milyon dolar tasarruf sağlanabilmektedir.
Kalite çemberlerinin yararlarını üç kısımda inceleyebiliriz.
Üyelere İşverene Genel
 Bilgilerini arttırma
 Birlikte çalışmayı öğrenme
 Etkileşimi öğrenme
 Moral yüksekliği
 Özgüven yüksekliği
 Sistematik çalışma
 Etkinlikleri planlama
 Problem çözme tekniklerini öğrenme
 Problemleri önleyebilme
 Daha başarılı tanı koyma
 Daha etkin ve ekonomik ilaç kullanımı
 Gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkması
 İş tatmininde artma
 Yeni beceriler kazanma
 İşinde terfi etme imkânı
 Liderlik özelliklerinin gelişmesi  Maddi tasarruf
 Daha az işten çıkarma
 Ürünün hızlı ulaştırılması
 Ürün kalitesinde artma
 Araç ve gereçlerin etkin kullanımı
 Çalışanların işe gelmeme oranlarında azalma  Ürün kalitesinde artma
 İletişimde artma
 Daha iyi eğitilmiş işgücü
 Daha etkili ekip çalışması
 Güven ortamı oluşması
 İşe katılım ve motivasyon
 İş güvenliğinde artma


6. Kalite Kontrol Çemberlerinin Organizasyonu
Kalite çemberlerinin oluşturulmasında, normal ve düzenli bir emir komuta zinciri kullanılır. Hiyerarşinin dışına çıkılmaz. Bir kalite çemberinin organizasyon şemasında aşağıdaki organlar vardır.
 Yönlendirme komitesi
 Rehberler
 Liderler
 Çember üyeleri
 Koordinatör
6.1. Yönlendirme komitesi
Çemberin yönetim kurulu olarak da düşünebileceğimiz yürütme komitesi, çember faaliyetleri için amaçlar ve hedefler saptamaktadır. Yürütme komitesi, şirketten şirkete değişmekle beraber çoğunlukla 5–12 üyeden oluşur. Şirketin genel müdürü ya da bazı durumlarda personel müdürü veya varsa kaliteden sorumlu müdür, yürütme kurulunun başkanlığını üstlenir. Komite üyeleri, şirket içindeki başlıca departman (üretim, kalite kontrol, maliyet, mühendislik, personel, pazarlama gibi) temsilcilerinden oluşur. Komite üyelerinden biride rehber olmaktadır.
6.2. Rehber
Sorumlulukları altındaki tüm faaliyetlerin aynı seviyede yürütülmesini sağlar ve idare ederler. Rehber sayısı işletmenin büyüklüğüne göre birden çok olabilir. Rehber işletmenin içinden seçilebileceği gibi, dışardan da olabilir.
 Rehberler genel olarak;
 Grup amaçlarına nasıl ulaşabileceklerini ve bunun için nelerin gerekli olduğunu belirlerler.

 Lideri yetiştirirler ve rol değişimleri sırasında psikolojik destek verirler.
 Lider ve yatırımcılara geri besleme sağlarlar.
 Liderlere işlerini daha kolay yapmaları için yardımcı olurlar.
 Çember üyesi olmayan kişiler arasında çeşitli bilgiler vererek, bir gönüllü grup oluşturmaya çalışırlar.
 Örgüt içinde kurulan birden çok çemberle ilişki kurup koordinasyon sağlarlar.
 Çember faaliyetlerine yönelik ilk plânlama çalışmalarını gerçekleştirmek.
6.3. Çember lideri
Liderler çemberleri içerisindeki faaliyetlerin bir araya gelmesinden ve koordinasyonundan sorumludurlar. Her kalite çemberinin bir lideri vardır ve lider, atölyesinde veya servisinde çemberlere katılımı sağlamak ve gönüllü bulmak için bir kampanya ile işe başlar ve yeterli sayıda gönüllü bulunca çemberini kurar. Liderler rehberlerin gözetimi altında olup, çemberlerin liderleri, grup sürecini kolaylaştırıcı beceriler konusunda eğitim almaktadırlar.
Liderin görevleri;
 Toplantıların tarihlerini ve gündemlerini saptamak
 Çember üyelerini eğitmek
 Grubu teşvik edici ve etkinliklere katılımı sağlayacak ortamı yaratmak
 İlk toplantılarda üyeleri toplamak
 Öneriler toplayarak, üyelerle birlikte çemberin üzerinde çalışacağı sorunu belirlemek
 Sorunların analizinde uygun teknikleri belirlemek
 Çemberin çalışmalarıyla ilgili olarak bağlı olduğu üstlere bilgi vermek
6.4. Çember üyeleri
Çember üyeleri benzer işleri yapan, gönüllü kişilerden oluşur. Çember üyelerin temel görevi, grup tarafından seçilen sorunlarla ilgili olarak üzerine düşeni yapmak ve mümkün olan en yüksek başarıyı sağlamak üzere çabalamaktır. Çember üyeliği, kesinlikle isteğe bağlıdır ve herkese açıktır. Küçük grup niteliğinin korunabilmesi için üye sayısının 13’ü geçmemesine özen gösterilmelidir. Üyeler, grup önderinin yardımı ile rehber tarafından sorun çözme ve iletişim becerileri konusunda eğitim almaktadırlar.
Çember üyelerinin görevleri;
 Kendi faaliyet alanlarındaki işe, iş süreçlerine ve çalışma ortamlarına ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi,
 Belirlenen sorunlara çözüm getirilmesi,
 Çözümler doğrultusunda önerilerin geliştirilmesidir.
6.5. Koordinatör
Koordinatör, bir organizasyon içinde yürütülmekte olan kalite çemberleri faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesinden sorumlu olan kişidir. Koordinatör rehberleri denetlemek ve yönetime destek sağlamakla birlikte esas görevi rehberle yönetim kurulu arasında iletişim kurmaktır. Kalite çemberleri iletişim kanalları yukarıdan aşağıya olduğu kadar, aşağıdan yukarıya doğru da olumlu bir şekilde çalışmaktadır. İletişim yalnızca çember üyeleri arasında kalmaz, üyeler ile yönetim arasında da doğrudan ilişki kurulur. İletişim kanallarının açık tutulması için önemli bir örgütsel ortamın yaratılması konusunda koordinatöre önemli görevler düşmektedir.
7. Kalite Kontrol Çemberlerinin Aşamaları
 Başlangıç
 Pilot plan
 Genişleme
 Büyüme
 Olgunluk
7.1. Başlangıç
Bu aşamada işletmeler benzer sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların uyguladıkları kalite kontrol çemberi programlarını inceleyerek, programın sonuçlarını ve performansını değerlendirir. Bu aşamanın en önemli riskleri kalite çemberlerine katılımcıların azlığı, yetersiz mali destek ve grup üyelerinin grup işleyişini ve problem çözme becerilerini öğrenememesidir.
7.2. Pilot plan
Belirlenmiş programın küçük ölçekte uygulamaya konulur. Burada; amaç uygulamada ortaya çıkan veya ileride ortaya çıkabilecek olası problemleri belirleyerek, programın uzun dönemde uygulanabilirliğinin araştırmasını yapmaktır.
7.3. Genişleme
Bu aşamada işletmede çalışan tüm personelin kalite kontrol çemberi programına uyumlu ve gönüllü bir şekilde katılımın sağlanmasına çalışılır.
7.4. Büyüme
Büyüme aşamasının temel özelliği; işletme içinde yeni çemberlerin geliştirilmesine ağırlık verilmelidir. Bu amaçla iş programlarının geliştirilerek mamul kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar tahsis edilmelidir.
7.5. Olgunluk
Bu aşamaya ulaşan kalite kontrol çemberi programlarının daha da etkinleştirilmesi amacıyla mevcut eğitim programları iyileştirilerek motivasyon artırıcı ödüllendirme sistemi geliştirilir.
8. Kalite Kontrol Çemberinin Çalışma Süreci
Kalite çemberinin çalışma yöntemi 6 aşamadan oluşur.

8.1. Problem teşhisi
Kalite çemberleri, sorunları teşhisi ederken kendi çember üyelerinden, yönetimden, fonksiyonel servislerden ve diğer ekiplerden yararlanabilir. Sorunlar teşhis edilirken çeşitli teknikler kullanılır. Fakat içlerinden en etkilisinin “beyin fırtınası” olduğu söylenebilir.
8.2. Problem seçimi
Bu sorunların hangisinin, kalite çemberleri tarafından üzerinde tartışmak için seçileceğine ise çember üyeleri karar verir.
8.3. Problemin analizi
Bir sorunun analizinde “beyin fırtınası” ve “neden sonuç analizi” kullanılır. Lider, genellikle üyelere, nedenlerle ilgili fikirlerini sorar ve bu nedenleri bir kağıda liste halinde sıralar. Esas neden, grubun onayı ile saptandıktan sonra, üyeler bu nedene çözüm aramaya devam edebilirler.
8.4. Önerilen çözüm
Sorunun gerçek nedeni belirlendikten sonra, üyeler bu nedenin ortadan kaldırılması için değişik öneriler ileri sürebilirler. Üyeler bu önerileri inceleyerek çözüm için bir karara varırlar.
8.5. Yönetime sunma
Çember, etkili bir çözüm bulunduğunda üst yönetime çalışmaların sonucu göstermeyi arzuladığını bildirir. Böyle bir sonuşun yapılabilmesi için, önce olayın bir raporla anlatılması gerekir.çok özenle hazırlanması gereken bu rapor, üyeler arasında görev dağılımı yaparak sonuçlandırılır.
8.6. Çözümün uygulanması
Sunuştan sonra, konunun incelenmesi ve çözümün uygulanması, yönetimin görevidir. Eğer yönetim projeyi onaylarsa uygulamaya geçer.
9. Türkiye’de Kalite Kontrol Çemberlerinin Gelişmemesinin Nedenleri
 Ekonomik şartların yetersiz olması,
 İşgörenlerin yeterince eğitimli olmayışı,
 Yetki devri mekanizmasının olmayışı,
 Koordinasyon eksikliği,
 Motivasyon eksikliği,
 Kalite çemberlerini yöneten kişilerin vasıfsız olması.
10. Kalite Kontrol Çemberlerine Yönelik Tehditler ve
Verimli Çalışmasını Etkileyen Faktörler
Kalite çemberleri çeşitli gelişme dönemleri geçirirler. Bu dönemlerin uzunlukları gruplar arasında değişiklik gösterse de her kalite çemberi bulunduğu döneme ait özellikleri taşır. Kalite çemberleri başlangıç döneminde katılımcı azlığı, yetersiz mali destek ve grup üyelerinin grup işleyişini ve problem çözme becerilerini öğrenememesi gibi risklerle karşı karşıyadır. Çoğu kalite çemberinde bu engeller aşılır ve bir sonraki aşamaya geçilir. İlk problem çözme aşamasında da gruba pek fazla tehdit yoktur. Bu dönemde problemlerin üzerinde anlaşamama veya problem çözümü konusunda yeterli bilgi sahibi olamama gibi sorunlarla karşılaşılsa da bunlar çoğunlukla aşılabilir problemlerdir.
Gruba ilk ciddi tehdit, üretilen çözümlerin rapor edilmesinden sonra kabul görüp görmemesidir. Grup üyelerine çalışma azmi verecek ve doyum sağlayacak olan en önemli faktör yaptıkları işe önem verilmesi ve saygı duyulmasıdır. Yöneticilerin çemberin önerilerine olumsuz tepki göstermeleri veya hiç dikkate almamaları ihtimali yüksektir. Böyle bir durumda grup üyelerinin morali bozulur, zaman kaybettiklerini düşünürler ve grup dağılır. Bazı durumlarda ise motivasyon sağlamak için grubun ilk önerileri tamamen kabul edilir. Bu durum da orta kademedeki yöneticilerin grubun çalışmalarını küçümsemesine ve gelecekte pek dikkate almamasına neden olacaktır. Çok defa önerilen çözümler kabul edilmekle beraber çözümlerin uygulanması aşamasında sorunlar çıkmaktadır. Yöneticiler çözümleri masraflı olması veya gruplar arasında ihtilaf oluşması nedeniyle uygulamayabilirler. Aynen önerilerin kabulünde olduğu gibi eğer sunulan fikirler uygulanmaya konmazsa yine grup zamanla çalışma isteğini kaybedecek ve yok olacaktır. Bazen önerilen çözümler büyük oranlarda maddi tasarruflar sağlayacağından kabul edilir ve grup bir sonraki aşamaya ilerleyebilir.
Bundan sonraki aşama problem çözmenin yaygınlaşması aşamasıdır. Bu aşamada eski grupların yanında yeni gruplar da oluşur. Yeni fikirler yeni insanların da işe karışmasını dolayısıyla para ve işgücünü gerektirecektir. Çemberin çalışmalarının popülaritesi gruba üye olmayan insanlarda bir kıskançlık, dolayısıyla üye olanlarla olmayanlar arasında bir çatışma yaratabilir. Aynı şekilde ilk başarılar grup üyelerinin de taleplerini artırabilir. Üyeler yönetime daha fazla katılım isteyebilecekleri gibi elde edilen kardan pay almak ta isteyebilirler. Bu dönemde ayrıca ilk problemlerin çözümünden sonra üzerine eğilecek problem bulunamaması veya grubun çalışmalarının çok genişlemesi nedeniyle mali yükün çok fazla artması gibi olumsuzluklar da ortaya çıkabilir. Bütün bu tehditlerin aşılması halinde kalite çemberi yoluna devam edebileceği gibi bu dönemde programın gerilemeye başlaması veya başka tür bir programa dönüşmesi de sık rastlanan bir durumdur.
Kalite çemberlerinin devamlılığını sağlamak için grup üyelerinin belli aralıklarla değiştirilmesi, böylece gruptaki durağanlığın giderilmesi ve taze fikirlerin eklenmesi sağlanabilir. Bu uygulama aynı zamanda diğer çalışanların da motive olması ve çemberin sağladığı avantajlardan yararlanmasını sağlayacaktır. Kalite çemberlerine başka bir tehdit gruptaki üye sayısı arttıkça bireysel sorumluluğun, dolayısıyla üretimin azalmasıdır. Bu nedenle üye sayısı ideal sınırlarda tutulmalı, gerekirse yeni çemberler oluşturulmalıdır.
NOT: DONEM ODEVİDİR ( UNİVERSİTE)
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-01-12, 01:10 #2
IMassiveDream IMassiveDream çevrimdışı
Varsayılan C: Kalite Çemberleri - İşletme


Teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:05
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018