Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 05-01-07, 22:30 #1
χмαη χмαη çevrimdışı
Varsayılan Grup Çeşitleri1. GRUP ÇEŞİTLERİ

çeşitli grupları çevremizde görmekteyiz. Üretim bölümünde iş akışı için bir araya gelmiş elemanlar, giyim mağazalarından aldıklarının paket yapılmasını bekleyen müşteriler, bir lokantada beraber yemek yiyen üç kişi, uçağın kabininde bir arada bulunan üç görevli bir grup oluşturur.
Grupların ayrılmalarında en çok görülen bir ayrım biçimsel ve biçimsel olmayan gruplardır. Ortaya çıkışları farklı olduğundan bu grupları ayrı ayrı inceleyelim.
a. Biçimsel Gruplar: Bu grupları iki kısımda inceleyebiliriz.
-Emir Grupları: Ast üst ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkan ve örgüt şeması tarafından belirlenen biçimsel gruplardır. Bir yöneticiye bağlı astlardan oluşan gruptur. Bir genel müdür ve beş yardımcısı, bir ilkokul müdürü ve yirmi öğretmen, fabrika müdürü ve on iki bölge şefinin oluşturduğu gruplar örnek olarak verilebilir.
-İş Grupları: Biçimsel organizasyonların en önemli örneklerinden biri de iş veya görev gruplarıdır. Görev grupları da örgüt tarafından belirlenir ve bir işi tamamlamak için benzer çalışan kişileri temsil eder. Görev grupları yarı biçimsel grup olarak kabul edilebilir. Gruba girme koşulları yönetim tarafından kontrol edilmektedir. İş gruplarının biçimsel liderleri vardır. Ancak bu görev grubunun sınırları hiyerarşiyle sınırsız değildir. Görev grupları belli bir projede çalışanların oluşturduğu gruplarda olduğu gibi emir kanunla ilişkilerin üstüne geçebilir. Bu gruplar genellikle geçici yapılar olarak görev güçleri, komiteler ve ekipler biçiminde ortaya çıkmaktadır. Geçici yapı değişken ve belirsiz koşullarda faaliyette bulunan ve teknolojik yeniliğe yönelen işletmelerde başarılı olmaktadır.
b. Biçimsel Olmayan Gruplar: Bu gruplar iki kısımda incelenebilir:
-Çıkar Grupları: İnsanlar işletmede bir biçimsel gruba bağlı olmaksızın bir amaca dönük olarak biçimsel olmayan bir grup kurabilirler. Buradaki gruplaşmanın temelinde yatan çıkar birliğidir. Üst yönetimden bir emir almadan oluşan gruplardır. Yönetimin uygulamalarından rahatsız olanlar, işten haksız yere çıkartılanlar, arkadaşlarını desteklemek için veya yaz tatilini değiştirmek için oluşan gruplardır.
-Arkadaşlık Grupları: Bazı gruplar aynı spor klübünün maçlarını izleyen, iş dışı toplantılar yapan veya aynı lokantada yemek yiyen kişilerin oluşturduğu gruplardır. Bu gruplar ilişkilerini işlerinde ve iş dışında yürütebilirler. Ancak bu gruplar işletme dışı sosyal faaliyetlerde daha aktif rol oynarlar.
2. GRUBA KATILMA NEDENLERİ

İnsanların gruba katılmalarının nedeni farklıdır. Grupların üyelerine sağladıkları farklı çıkarlar nedeniyle insanlar bir veya birden fazla gruba çeşitli nedenlerle katılırlar gruba katılmanın çeşitli nedenleri şunlardır:
-Karşılıklı çıkar ve amaçların tatmini için
-Emniyetlerini sağlamak
-Sosyal ihtiyaçlarını karşılamak
-Kendine saygı ihtiyacını karşılamak
İnsanlar bir araya gelerek çıkarlarını paylaşırlar ve karşılıklı amaçların sağlanması için yardımcı olurlar. Gruplar emniyet sağlayabilirler, ortak bir düşmana karşı koruma sağlanabilir. Gruplarda olmak insanların temel ihtiyaçları olan başkalarıyla birlikte olma ihtiyacını karşılar. Belli gruplara üye olmak başarılarının sonucunda kendilerini güçlü hissetmelerine neden olur.
EKİP KAVRAMI

1. Ekibin Tanımı

Ekip kavramı, insan yaşamıyla iç içe olan olgulardan biridir. İş hayatında insanlar çeşitli ekiplerde çalışmışlardır. Üniversitemizde, kütüphane komisyonunda, yemek kurulunda, yayın komisyonunda olmak, bir tiyatro grubunda olmak ekip kavramı içinde düşünülebilir.
İşletme organizasyonlarının ekip çalışmalarına dayalı sistemlerle konusunda daha fazla yoğunlaşmalar ekiplerin yeni bir düşünce sistemi ve bir uygulama tekniği olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Anlam olarak ekip bir iş faaliyeti için bir araya gelmiş bir grup elemanı ifade etmektedir. Bazı görüşlere göre (John R. Katzenbach ve Douglas K. Smith) ekib; “ortak bir amaca, bir grup performans hedefleriyle ulaşmak isteyen ve birbirlerinin yeteneklerini tamamlayan aynı zamanda birbirlerine karşı sorumlu olan çok sayıda insan” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka açıdan ekip “çeşitli örgütsel fonksiyonları yerine getirmek için genellikle çok az yada hiç gözetim olmaksızın bir birim olarak faaliyette bulunan bir grup insan” olarak tanımlanmıştır.
2. Ekibin İş Grubundan Farklı Yönleri

İş grupları ile ekipler arasında ortak noktalar olmasını içerir ve farklı yönleri de vardır.

İş Gruplarıyla Ekipler Arasındaki Farklılıklar

İŞ GRUPLARI
EKİPLER
Bireysel iş çıktıları

Ortak iş çıktıları
Sorumluluk kişisel

Sorumluluk ortak ve karşılıklı
Yetenekler kişisel

Yetenekler tamamlayıcı
Liderlik güçlü

Liderlik paylaşılır
Anaçlar organizasyonunki ile aynıdır

Amaçlar ekibe zıttır

3. EKİP OLUŞTURMANIN NEDENLERİ

Ekip kurmanın nedenleri çok olmakla beraber bazı ortak nedenler sıralanabilir:
 • Fiziki Yakınlık: Kişiler fiziki yakınlıktan dolayı bir ekibin üyesi olabilirler. Aynı bölümde çalışanlar veya yakın iş ilişkileri olan bölümlerden bir ekip oluşturulabilir.
 • Kararlarda Hız Sağlamak: Ekiplere yetki vermek suretiyle işlerde hız sağlanmış olur. Ekip üyeleri işleri fiilen yerine getirenler olduklarından işle ilgili sorunları daha iyi ve kaynağında çözebilirler.
 • Bilgiyi Paylaşmak: İşletmelerin çeşitli hedefleri vardır. Pazarı genişletmek, finansal durumun belirlenmesi, üretimde kaliteyi artırmak, sıfır hataya yaklaşmak, çalışanlara daha fazla hizmet vb. Bu sayılanların başarılması ekiplerin kurulmasıyla gerçekleşebilir.
 • Birlik Ruhu Yaratır: Ekip üyeleri birbirlerinden bir çok şey ümit eder, birbirleriyle iletişim içindedir. Böylece yapmakla işbirliğini ve çalışanların moralini artırırlar. Ekip normları çalışanların ilerlemelerinde cesaretlendirici bir rol oynar.
 • Sorumluluk Paylaşılması: Ekipler yoluyla çalışmalarda esneklik sağlanırken ekip üyelerinin sorumluluk paylaşmaları ve bu bilincin yerleşmesi sağlanır.
4. ETKİN EKİP OLUŞTURMANIN İLKELERİ
 • Ekipte her üye ortak amacı benimsemelidir.
 • Ekibin doğru tanımlanması gerekir. Ben merkezli yerine biz merkezli düşünce olmalıdır.
 • Ekibin elindeki imkanları ve bu imkanları kullanım yerlerini iyi bilmelidir.
 • Ekip kurmanın amacı açık bir şekilde ortaya konmalıdır. Aksi takdirde ekibin sağlayacağı yarar yok olabilir.
 • Ekibin etkin olabilmesi için ekibe dahil edilecek çeşitli bölümlerde çalışan elemanlar dikkatli bir şekilde seçilmelidir.
 • Risk almak teşvik edilmelidir. Hata yapmak doğal kabul edilmelidir.
 • Ekibin başarısı değerlendirilmelidir. Belirsiz hedefler kaynak ekibin uygulamada başarısını olumsuz yönde etkileyecektir.
 • Ekiplerde değişik karşıt fikirler ve fonksiyonel çatışma desteklenmelidir.
 • Üyelerin ekip üyesi olmaları özendirilmelidir.
5. EKİPLERİN BAŞARILI OLMALARI İÇİN KOŞULLAR

Ekiplerin başarılı eleman olabilmeleri için bazı temel kurallar gerekir
a.Üst yönetimin destek olması
b.Ekiplerin ortak hedefler belirlenmesi
c.Ekiplerde çalışacak elemanların eğitimden geçirilmesi
d.Ekiplerde çalışacak ceza tehdidine uzak tutulması ve ödüllendirilmesi
e.Ekipte katılma isteğinin yükseltilmesi için gerekli motivasyonun sağlanması
f.Kültürel farklılıkları dolayısıyla çatışmaları en aza indirmek
g.Ekip üyeleri arasında sinerji yaratılması ve etkileşimin yüksek tutulması.
6. EKİP ÇEŞİTLERİ

Ekipleri değişik faktörler açısından sınıflandırmak mümkündür. Ekipleri amaçları itibarıyla, yapıları itibarıyla, üyeleri ve süreklilik itibarıyla sınıflandırabiliriz.
a. Amaçları İtibarıyla Ekiplerin Sınıflandırılması.
Şekil 2. Ekiplerin Amaçları İtibarıyla Sınıflandırılması.


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mehmet/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
b. Üyelik Açısından.
Şekil 3. Ekiplerin Özellikleri Açısından Sınıflandırılması


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mehmet/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
c. Süreklilik Açısından.
Şekil 4. Ekiplerin Süreklilikleri Açısından Sınıflandırılması.


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mehmet/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
Ekiplerle ilgili çeşitli sınıflandırmalar olması yanında sınıflandırmanın zorluklarına karşın ekiplerle ilgili sınıflandırmamızı şu şekilde yapabiliriz:
a. Geleneksel İş Grupları veya Fonksiyonel Ekipler
Fonksiyonel ekipler geniş olarak uygulanan bir organizasyon yapısının temel taşları olarak kabul edilebilir. Çalışanlar temel üretim fonksiyonu ve bunların tanımlayıcısı olan diğer destek faaliyetleri yürütürler. Fonksiyonel ekipler yönetici ve belirli fonksiyonel alandan elemanlardan oluşur. Örnek olarak pazarlama, üretim, satın alma, personel, halkla ilişkiler, AR-GE gibi fonksiyonel alanlar verilebilir. Çalışanların yetkileri yoktur ve yönetici fonksiyonel ekibin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.
Belirli bir fonksiyonel alandan gelen çalışanların bir yönetici denetimi altında birleştirilmesiyle oluşan fonksiyonel ekiplerde yetki, liderlik ve karşılıklı etkileşim süreci oldukça basit ve belirgindir.
b. Kalite Çemberleri
Bu ekipler istekli kişilerden seçilmiş ve genellikle 5-12 üyeden oluşmuş ekiplerdir. Kalite çemberleri nispeten küçük gruplarda işletmenin başarısına etken olacak biçimde iş sorunlarının tartışılması ve çeşitli konulardaki önerilerin üst yönetime iletilmesidir. Bu doğrultudaki kalite çemberlerinin görevi verimlilik, maliyet ve kalite konularında üst yönetime yardımcı olmaktadır. Kalite çemberleri ile ilgili kararlar tepede verilmekte ve kalite çemberleri organizasyonun en alt düzeyinde oluşturulmaktadır.
c. Çember Üyeleri ve Görevleri

Kalite çemberi bir işletmenin en değerli ve pahalı, fakat bugüne kadar yeterince üzerinde durulmayan kaynağı olan insan faktörleriyle ilgilidir. Bu açıdan kalite çemberinin en önemli unsurunu çember üyeleri oluşturur. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi üyesiz bir çemberden bahsetmek mümkün değildir. Aynı veya benzer alanlarda çalışan işgörenlerin gönüllü olarak bir araya gelmeleriyle oluşan grubun beyin gücünden istenilen şekilde yararlanılması istenilen şarttır.
Ancak bu başarının elde edilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Her şeyden önce çember üyeleri Kalite Çember konusunda yeterli eğitime sahip olmalıdır. Bu eğitim sadece kalite çemberini tanıtma şeklinde değil grup davranışları ve temel kavramları anlamaları konusunda da olabilir.
Çember üyelerinin eğitimleri birkaç hafta sürebilir. Daha sonra ek eğitim verebilir. Kalite Çember teknikleri ve diğer konularda gerekli eğitimin verilmemesi grup uyumunu sağlamada güçlükler doğurabilir.
d. Sorun Çözme Ekipleri

İşletmede sorunlar çıktıkça başvurulan sorun çözme konusunda sorunun halledilmesinde veya krizden çıkmak için başvurulan bir yöntemdir. Sorun çözme ekiplerinde üyeler fikirleri paylaşır. Ayrıca işin geliştirilmesi için fikirler öne sürerler.
Grup halinde çalışacak bireylere başkalarının görüşlerine saygılı olmak eleştirilere açık olmak ve kararların alınmasında sorumluluk duygusunu aşılamak gerekir. Çünkü grup etkin çalışması buna bağlıdır. Grup çalışması ve karar almak konularında verilen örnekler çember üyelerine bazı tekniklerden nasıl yararlanacağı konusunda bilgi verir. İnsan ilişkileri eğitim başlığında, liderlik, karar alma, problem analizi, yönetim ve grup etkinliği, grup dinamiği üzerine bilgiler verir.
e. Kendi Kendini Yöneten Ekipler

Bu ekipler kendi işlerinde görevlerini üst yönetime bağlı olmadan yerine getiren ekiplerdir. Ekip bir işin tamamının yerine getirilmesinden sorumlu ve yetkilidir. Kendi kendini yöneten ekipler yöneticisi olmadan ve işin bütününden sorumlu olan bir grup çalışanların oluşturduğu ekiptir. Kendi kendini yöneten ekipler işin yapılmasından ve kendilerini yönetmekten sorumludur.
Kendi kendini yöneten ekiplerde liderlik özellikleri ön plana çıkar. Ekip liderlerinin çok yönlü ve uzun vadeli düşünce sistemine sahip olması, ekibin başarısı için performans ölçülerini dikkate alması gerekir.
Kendi Kendini Yöneten Ekip Liderlerinde Olması Gereken Özellikler
a.Kendi kendini yöneten ekipler katılmalı yönetimin en uç demokratik yaklaşımlardan biri olduğu için böyle bir ekip liderinin birinci özelliği ekip yönetimi uygulamak ve ekip toplantılarını uygun sıklıkta ve özellikle yapması gerekir.
b.Kendi kendini yöneten ekiplere lider çok yönlü ve uzun vadeli düşünce sistemine sahip olmalıdır. Ayrıca, lider vizyon sahibi olan ve strateji bilgisi ile donatılmış olmalı ve bilgilerini ekip üyeleriyle dürüst ve kıskançlık hissine kapılmadan paylaşılabilmelidir.
c.Ekip lideri üyeleri ekibe katkılarından dolayı ödüllendirici olabilmelidir.
d.Ekip liderinin iyi bir dinleyici olması gerekir. Bu ilke ekip liderinin ben merkezci yerine biz merkezci olması yönünde atacağı adımlarca olabilir.
e.Ekip araçlarının lider tarafından ekip üyelerine açık bir şekilde anlatılması böylelikle üyelerin hedef belirleme yeteneklerinin arttırılması sağlanır.
f.Ekipte kişisel başarı önemli değildir. Ekibin başarısı performans ölçüsüdür.
g.Ekip lideri çatışmanın olabileceğini ve çatışma ekipte olmadığı müddetçe ekibin başarısından söz etmenin mümkün olmadığını bilmelidir.
h.Ekip liderinin bir diğer görevi ekibin işlerini yaparken bazı ölçüler getirmektir.
f. Çapraz Fonksiyonel Ekipler

Çeşitli konularda uzman olan elemanlardan oluşan ve çeşitli fonksiyon alanları temsil edenlerin oluşturduğu ekiplerdir. Son yıllarda bazı işletmeler bu yönde faaliyetlerini arttırdılar. Organizasyonda belirli bir sorunun çözümü için veya özel bir çalışmanın yerine getirilmesi için değişik fonksiyonel alanlardan gelen kişilerin oluşturduğu ekiplerdir. Organizasyonlarda çeşitli kademelerdeki yöneticilerin rollerini üstlenen çapraz fonksiyonel ekipler organizasyonun bütününe aittir. Bu nedenle organizasyonun kalite arttırma konusundaki amaçlarına ulaşabilmesi için tüm bölümlerin ortak katkısı gerekir. Çapraz fonksiyonel ekipler 1980’den sonra popüler hale geldi. Aralarında; BMW, GM, FORD ve Chryler’in blunduğu bir çok otomobil işletmesi karmaşık projelerini koordine etmek için bu yapıyı kullandılar.
İŞLETMELERDE GRUP BİLİNCİNİ GELİŞTİRME

İşletmede doğal gruplaşmalar kaçınılmazdır. Doğal grupların gücünden örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için yararlanılabilir. Örgütün yapısı birbiriyle bağımlı bölüm ve birimlerle kendinden gruplar oluşturmaktadır. Ayrıca bazı işlevleri yerine getirmek için yönetici diğer gruplarla da bağlantı kurar.
Faaliyet içinde bulunan grup ve grup çalışanlarının etkinliğini yükseltmek için ürünlerin grup eliyle üretilmesi ve çıkan sorunların grup çalışanlarınca halledilmesi gerekmektedir. Grubu oluşturan iş görenlerin grup bilincine ulaşanları grubun etkinliği için ön koşuldur. Grupta bir sistem olduğu için çevresi de bu sistem altında kalır. Grup lideri takımı etkili yönetici çalıştırmalıdır.
Grup çalışanlarının birbirlerine yakınlığı birbirleriyle uyum içinde herkesin fikir alışverişini kısıtlayabilir. Çünkü herkesin kendine göre davranış biçimi vardır. Gruplarla karar vermenin değeri şahıs halinde karar vermekten yüksektir. Bunun için bir karar alınırken yöneticinin önderliğini ortaya koyup toplantıyı iyi yönetmek zorundadır. Grupla sorun çözmekte bireysel sorun çözmekten kolaydır. Sorunların çözümü grup çalışanları tarafından yapıcılık gösterilerek bazı sakıncalar içinde girmeden halledilmesi en önemlisidir.
Örgütsel etkililiği yükseltmenin en etkili yöntemi her türlü üretim için gruplar kurmak grubu oluşturanlarla yani iş görenlerle bir takım bilincini geliştirmek ve üretim sorunlarını grup eliyle çözmektir. Örgütsel etkinliğin gruplarla yönetimi önemli denemelerle anlaşılmıştır. Grup kurmak zordur ama olanaksız değildir. Büyük işletmeler grup çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
Yönetmenlerde günümüzde grup çalışmalarının gereksimine gerek duymaktadır. Çünkü işletmelerde iyi bir grup oluşturulduğunda yani uyum, birlik ve düzenin olduğu yerde her iş istenilenden daha iyi olmaktadır. Gruplar sayesinde ürün üretiminde daha seri ve yüksek performansta üretim sağlamaktadır. Bu grubun çalışmasında yöneticinin de payı yüksektir.
Bir grupta gösterilen, belirlenen hedeflere planlanan düzeyde ulaştığı zaman etkili ve başarılı sayılır. Gruplarda iki hedef ortaya çıkar. Bu hedefler;
Grubun ürettiği ürün ile örgütün gereksinimlerinin bir kısmını karşılayıp kendi paylarına düşen oranda işletme faaliyetlerini yerine getirmelidir. Yine grup çalışanları gereksinimleri gerçekleştirmek için her iş görenin üzerine düşen görevi yerine getirmesine bağlıdır. Etkili bir yöneticinin grup etkinliğinde payı büyüktür. Yöneticinin önderlik göstermesi gereklidir. Burada asıl hedefe ulaşmak için uygun koşullar ve liderlik göstermek takımın etkinliğini sağlamaya yetecektir.
TAKIMLA SORUN ÇÖZME

Takımda çalışan iş görenlerin sorunlarını tek başlarına çözmeleri mümkün değildir. Bunun iş görenlerin bir araya gelerek sorunlarını ortaya koyarak içlerinden seçtikleri bir önder sayesinde isteklerini bildirebilirler. Sorunlarını bildirmeyen iş görenler üretimde sıkıntı çeker ve performans düşer. Böylece üretimin düşmesine grup ortamından yeni odaklıktan ayrılmasına neden olabilir.
Sorunun ilk önce yönetici tarafından birebir olarak halledilme yollarına gidilmelidir. Böylece iş görenin güvenini kazanmak ona duyulan değerin ona çok büyük moral olacağını bilinmek zorundadır.
Eğer sorunun çözümü birebir konuşmalarla halledilemiyorsa tüm grup çalışanları bir toplantı düzenleyip sorunları ortaya yatırıp karşılıklı görüşler alınarak halledilme yollarına gidilmelidir. Bu toplantıda her iş görenin düşünceleri sorulup ortak bir karar alınarak yeni düzenlemelerle sorunlar giderilmelidir. Sorun ve sıkıntı yaşayan bir grup işletmeye hiçbir fayda sağlamaz.
Takımlar bir bakıma küçük bir örgüttür. Örgütün yapısını oluşturan öğeler takımda vardır. Başka bir deyişle takımda girdileri işleme süreci çıktıları kendine çeki düzen vermeye yarayan bir çevresi vardır. Bu takımın çevresi olmadan etkili olamaz. Bu yüzden takımın çevresi kendisidir. Bir takımın başarılı olabilmesi için çevresi çok etkilidir. Çevresinden olumsuz şekilde gören başarısızlığa, iyi ilişkiler kurarsa takım içindeki performansı artırmaya ve yöneticileri çalışanlara yakınlaştırır.
TAKIM YÖNETİMİ

Takım kendi aralarında dağılmış durumdaki uzmanlık becerilerinin sürekli birleştirilmesini gerektiren bir görevi yerine getirmek üzere bir araya gelmesi zorunlu bir insanlar grubudur.
Bir takım kendi kişisel ve organizasyonun hedeflerine ulaşmada birbirleri ile ilişki ve bağımlı olarak çalışması gerekli kişilerden oluşan bir gruptur. Takımlar aşağıdaki karakteristikleri ile diğer iş gruplarından farklıdırlar;
a.Grubun birlikte çalışmaları için bir düzen ve nedenleri vardır
b.Grubun üyeleri arasında birbirleriyle bağımlıdırlar. Her biri müşterek amaçlarını gerçekleştirmede diğerinin tecrübe, yetenek ve işe bağlılıklarına ihtiyaçları vardır.
c.Üyeler beraber çalışmanın yalnız çalışmalarına karşın daha etkin sonuçlar sağlayacağı fikrine içtenlikle katılmaktadırlar.
d.Grup çalışan bir üye olarak daha geniş bir organizasyon içinde hesap verme zorunluluğundadır.
Takımların olağan iş gruplarına nazaran daha etkin olma gibi bir eğilimleri vardır; bunun nedeni sinerji yaratabilmesidir. Ayrıca takımlar üyeleri için emosyonel ve sosyal temas sağlaması nedeni ile moral ve motivasyonu geliştirme eğilimindedirler.
Takımlar yaratıcı çözümler üretmede, daha iyi kararlar almada ve takım üyeleri arasında iş birliğinin arttırılmasını sağlamada bireylere nazaran daha avantajlıdırlar.
Kendi kendini yöneten takımların üyeleri de kişisel yarar görür. Bilgili ve becerikli kaynaklar olarak organizasyon açısından daha üretken ve değerli hale gelirler ve değerli olduklarını ne kadar hissederlerse işlerinden o kadar çok zevk alırlar. Bu arada öz saygıları da gelişir.
EKİP OLUŞTURMA

Ekip oluşturma, iş yapma usullerine, kişiler arası ilişkilere ve özellikle diğer grup üyeleriyle olan ilişkilerdeki liderin rolüne yönelerek grubun etkinliğini teşhis etme ve geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu teknik, grubun iş yapma usulleriyle ve beşeri süreçlerle ilgilenmektedir. Bu arada ekipler genellikle sık sık ortaya çıkan problemler etrafında şekillendirilir. Ekipler, ortak tüketiciler, müşteriler, bölgeler, fonksiyonlar, süreçler, ürünler veya proje etrafında oluşabilir. Bu tür ekipler problemleri tartışmak üzere günlük veya haftalık olarak toplanır.
Ekip oluşturmanın amacı, ekip üyelerinin gayretlerinin birbiri ile uyumlu olmasına katkıda bulunarak, sonuçta grup performansında bir artışa neden olabilmektedir. Esas olarak ekip oluşturma, grup üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirerek, karşılıklı güven ve açıklığı sağlamaktır. Bir ekipte her şeyden önce amaçlar ve öncelikler belirlenmektedir. Böylece, grup üyelerinin grubun performansının artışı sağlanır.
KENDİ KENDİNİ YÖNETEN EKİPLERDE YÖNETİM FONKSİYONLARI

Kendi kendini yöneten ekiplerde beş temel yönetim fonksiyonu olan planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve denetim önemli olmaktadır. Ancak daha önce olduğu gibi merkezci yönetim tarafından kurallar belirlenip bunların uygulanmasına geçmek yerine bu fonksiyonlar ekip elemanları tarafından yapılamaktadır.Planlama:

Planlama işinin temelinde amaç belirlemek gelmekte ve bazı sorulara cevap arayarak (ne, ne zaman, nasıl, kim tarafından yapılacağı) işe başlanılmaktadır. Buradaki en önemli fark amaçların yetkili yöneticiler tarafından değil güçlendirilmiş ekiplerin üyelerince belirlenmesidir. Burada ekip üyelerine ulaşılması istenen amaç anlatılmakta ve üyelerden ne beklendiği belirlenmektedir. Burada çok uygulanan bir yöntem “üyelerin amaçları anlamalarını test etmek için her üyeden ekip amaçlarını yazmaları istenmekte ve bunlar toplanarak doğruluk ve dengelilik analizi yapılması şeklinde olmaktadır.
Organizasyon:

Ekipten istenilen performansın sağlanabilmesi yönetimin ekip kuruluşundan sonra gerekli yapısal düzenlemeleri yapmaları ve yetki verilen diğer bir ifadeyle güçlendirilmiş ekip yapısı kurmaktır. Ekip amaçlarına ulaşmak için hangi görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini bu görevleri başarmanın en etkin yolunun ne olduğunu ve bu görevlerin kimler tarafından yerine getirileceği konusunda ortak karar almalarıdır.
Yöneltme:

Organizasyonda yetki ilişkileri ve emir verme yöneticiler tarafından gerçekleştirilirken kendi kendini yöneten ekipleri tarafından diğer bir değişle üyelerce veya üyelerin aralarından seçilen demokratik lider tarafından yapılacaktır. Burada önemli olan nokta ekip liderinin polis olmaktan ziyade koç olma özelliğine sahip olmasıdır. Ekip yönetmede liderin görevi işi iyi bilmek ve destekleyici olma özelliğine sahip olmasıdır.
Kontrol:

Klasik yapılarda denetim hiyerarşik yapıda katı bir biçimde yapılmaktadır. Kendi kendini yöneten ekiplerde ise ortak çalışmaları sonucunda denetim sağlamaktadır. Görevlerini uygun bir biçimde yerine getirmek için çapraz eğitimden geçen üyeleri aynı zamanda görevle ilgili konularda gerekli karar alma yetkisine de sahiptir.SONUÇ

Sonuç olarak diyebilir ki;
İşletmelerde grup çalışmasının yeri ve öneminin büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. Grup çalışması sayesinde işletmelerdeki işgören ve işverenler arasında önemli bir bağ kurulmaktadır. Her işletmede grup kurmak kolay olmasa da günümüzde çoğul işletmede grup çalışmasının var olduğunu görmekteyiz. Çünkü işletmeler ekip çalışması ile varlıklarını sürdürürler. İşletmedeki planlarda en önemli fark yetkili kişiler tarafından değil ekip üyelerin tarafından gerçekleşmesidir. Bu yüzden ekip içinde bulunanların karşılıklı sevgi, saygı, birlik ve beraberlik içinde olmaları başarıya giden yolun anahtarıdır.
Grupta çalışan işgörenlerin sorunları tek başlarına değil içlerinden seçtikleri bir yönetici dahilinde tüm istek ve sorunlarını daha iyi aktarabilmektedir. Bu yönetici dahilinde işletmenin tüm işleri belli bir plan dahilinde hedefe kilitlenmiş bulunmaktadır. İşgörenle yönetici arasında karşılıklı güven ve duyulan değerin her ikisi içinde büyük bir moral olacaktır.
Günümüzdeki işletmelerde grup çalışması işletmelerin başarılarına büyük katkıda bulunmaktadır.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-01-07, 01:58 #2
sebastian sebastian çevrimdışı
Varsayılan C: Grup Çeşitleri


Paylaşım için teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-05-09, 10:31 #3
pepitu pepitu çevrimdışı
Varsayılan C: Grup Çeşitleri


Saol kardeşim ++++
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:51
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016