Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 11-01-12, 02:52 #1
okn98 okn98 çevrimdışı
Varsayılan Türkiye'de Bütçenin UygulanmasıTürkiye'de Bütçenin UygulanmasıMaliye Bakanlığı’nın görevleri nelerdir? Maliye Bakanlığı’nın teşkilat yapısı nasıldır?

• Maliye Bakanlığının kuruluş amacı: Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak olarak tanımlanmaktadır. Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek, devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işleri yapmak, devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak gibi temel görevlerini sayabileceğimiz Maliye Bakanlığı, yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesi, idaresi ve denetimini sağlayacak bir çok kurumu da bünyesinde bulundurmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı’nın görevleri nelerdir? Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nün Bütçe uygulamasındaki görevleri nelerdir?

• Hazine Müsteşarlığının kuruluş amacı kısaca, ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraşı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkilerin düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Hazine Müsteşarlığı içindeki en önemli genel müdürlük, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüdür.Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü hazinenin görevleri içerisinde yer alan kamu gelir ve giderlerinin yer ve zaman bakımından denkleştirilmesi işlemlerini yerine getirmektedir.

Gider bütçesi nasıl uygulanmaktadır?

• Bütçenin uygulanabilmesi gelirlerin toplanması,hizmet sınırlandırması içinde yer alan program altprogram ve faaliyet/projelerin amaçlarına ulaşması ancak gerekli harcamaların yapılmasıyla gerçekleşmektedir. Bütçeyle verilen ödeneklerin temelde o kuruluşun yapabileceği harcamaların toplam tavanını oluşturmasına rağmen bu ödeneklerin harcanabilmesi çeşitli işlem, prosedür ve denetimler gerekmektedir. Bütçenin uygulanması sırasında Türk bütçe sisteminde bütçe rakamlarının değişmesine neden olan durumlar ortaya çıktığı zaman ek ödenek ve olağanüstü ödenek uygulamaları ile bu rakamların artırılması mümkündür

Gelir bütçesi nasıl uygulanmaktadır?

• Gelir Bütçesinin uygulanmasından Maliye Bakanlığı sorumludur. Bütçe gelirlerinin en önemli kaynağı oluşturan vergi gelirleri belli aşamalardan geçerek tahsil edilir. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanun’u doğrultusunda gelir tahsili ancak yasalarda belirtilen kurumlar tarafından belli yasalara göre yapılmaktadır.

Türkiye'de Bütçenin Yargı DenetimiBütçe uygulaması sırasında idari ve adli mahkemeler bütçe gelir giderlerini nasıl denetlemektedir?

• Devlettin yaptığı bir harcamadan dolayı alacaklı bulunanların yetkili mahkemelere başvurmaları ile sağlanabilir. Yetkili mahkeme ya idari bir mahkeme veya adli bir mahkeme olabilir. Eğer bütçe gideri, çoğu zaman olduğu gibi, idarenin idari bir faaliyeti sonucunda ortaya çıkıyorsa, yetkili mahkeme idari mahkemedir. Bir başka deyişle, başvurulacak yargı organları bölge mahkemeleri ile Danıştay’dır. Yetkili mahkemenin adli mahkeme olması halinde idare, sıradan kişilerin sahip oldukları haklardan üstün yetkilere sahip değildir. Bu nedenle de faaliyetlerini denetlemek görev ve yetkisi adli mahkemelere aittir. Bu tür bir gider işlemi dolayısıyla devlet ile alacaklısı arasında bir anlaşmazlık olduğunda, alacaklı olanlar adli mahkemelere baş- vuracaktır. Bütçe gelirleri ile ilgili uygulama sırasındaki denetim, mükelleflerin vergi idaresinin yapmış olduğu her tarhiyata karşı vergi mahkemelerine başvurmaları ile ortaya çıkmaktadır.

Bütçe uygulaması sonrasında Sayıştay bütçe gelir giderlerini nasıl denetlemektedir?

• Sayıştay’da saymanların yönetim dönemi hesaplarının incelenmesi öncelikle Sayıştay denetçileri tarafından yapılır. Denetçiler, gelir ve gider işlemlerinin bütçeye ve kanuna ve diğer mevzuata uygun olup olmamak bakımından inceleyip, uygun görmedikleri işlemleri de muhtıra defterine kaydederler. Denetçiler, hesapları yönetmeliğe göre inceledikten sonra birer rapor hazırlarlar. inceleme sırasında, denetçi bir sorun görürse saymanın yazılı savunması alınıp rapora ekler. Denetçiler incelemeyi bitirince raporları Sayıştay Başkanı’na verilir. Denetçilerin raporları, ilgili Sayıştay dairelerine verilir. Daire başkanlarının ilk yapacakları Sayıştay savcısının yazılı görüşünü almaktır. Sayman hesaplarının Sayıştay dairelerinde yargılanması bitirilince “beraat”,“zimmet” veya “tazmin” kararları verilir.

• Beraat kararı: Bütçe ile ilgili işlemlerden dolayı saymanın, tahakkuk memurunun ve ikinci derece ita amirinin bir ilişiği görülmemiştir, yani tüm hesapların beraatine karar verilmiş, hesaplar aklanmıştır. Zimmet kararı: Saymanın veya diğer sorumlu memurları n kanıtlayıcı belgeleri sunmaması veya sunamaması dolayısıyla devlete karşı borçlu sayılması anlamına gelmektedir. Tazmin kararı: Yasal hataya düşmesi nedeniyle saymanın yaptığı giderin kabul edilmeyerek ödettirilmesi kararı verilmesidir. Verilen karar zimmet de tazmin de olsa, sonuçta sayman veya ilgili diğer memurun para şeklinde bir tazminat ödemesi gerektirmektedir.

Sayıştay’ın verdiği yargı kararları nelerdir? Bu kararlara karşı gidilebilecek yasal yollar var mıdır?

• Sayıştay’ın verdiği kararlara karşı gidilebilecek 3 kanun yolu vardır. Birincisi Sayıştay’ın verdiği tüm kararlara karşı başvurulabilecek temyiz yoludur. ikincisi ise Sayıştay Kanununda belirtilen bazı özel nedenlerde başvurulabilecek yargılamanın iadesi yoludur. Üçüncüsü ise karar düzeltilmesidir.


Türkiye'de Bütçenin Yasama Denetimi


Bütçe uygulaması sırasında TBMM bütçe gelir giderlerini nasıl denetlemektedir?

Uygulama sırasındaki yasama denetimi iki genel denetim yolları ile yapılan yasama denetimi, özel denetim yolları ile (Sayıştay raporları aracılığıyla yaptığı denetim ve TBMM’nin Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla yaptığı denetim) yapılan yasama denetimini kapsamaktadır. Genel denetim yolları, Meclis’te soru, gensoru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması gibi yollardır. Özel denetim yollarından ilki, Sayıştay raporları üzerinde yapılan denetimdir. Sayıştay, mali yıl içinde vize ettiği belgeler ve diğer işlemler ve yolsuzluklar hakkında raporlar hazırlar ve bu yolla TBMM’ni bilgilendirebilir. Bu yollar meclis bütçe uygulamasını denetleme olanağına kavuşur. TBMM’nin Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla yaptığı denetim ise, harcamalarla ilgili kanun tasarıları ve tekliflerinin, ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinin ve ödenek aktarma isteklerinin görüşülmesi sırasında yapılır.

Sayıştay TBMM’nin denetimine nasıl yardımcı olmaktadır?

Yasama organının bütçeyi denetlemesinde, onun adına teknik incelemeleri yapan ve bunlarla ilgili raporlar hazırlayan Sayıştay’ın önemli yararı olmaktadır. Sayıştay Yasama organının bütçeyi denetlemesini kolaylaştırdığı belge Genel Uygunluk Bildirimi olarak adlandırılmaktadır. Genel Uygunluk Bildirimi Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM’ne sunulması anayasal zorunluluktur. Sayıştay bu bildirimi hazırlarken, saymanların idare hesaplarından, bakanların gider kesin hesaplarından ve hazine genel hesabından yararlanır ve arasında uyumu araştırır.

Yasama organının bütçeyi siyasi anlamda aklama veya aklamamasının sonuçları nelerdir?

Yasama organının mali yıl başında hükümete vermiş olduğu yetkiyi nasıl kullandığının, yine yasama organınca denetlemesi de gerekir. Bu denetim Kesin Hesap Kanunu Tasarıları üzerinde yapılır. Kesin Hesap Kanun Tasarısı öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülür. Komisyon, görüşmelerini tamamladıktan sonra Kesin Hesap Kanunu tasarısını Meclis Genel Kurulu’na sunar. Genel Kurul’da, Kesin Hesap Kanunu tasarısını görüşerek karara bağlar. Karar kesin Hesap kanun Tasarısının kabulü şeklinde ortaya çıkarsa, hükümetin bütçe uygulaması aklanmış olur. Ancak Genel Kurul’da alınan karar her zaman olumlu olmayabilir. Yani tasarının reddedilmesi ile, Yasama organınca verilen yetkilerin hükümetçe iyi kullanılmadığı sonucuna varılmış olacaktır. Bunun siyasi sonucu ise, hükümetin istifa etmesi gereğidir.

Türkiye’de bütçenin denetimi genel olarak nasıl değerlendirilebilir?

Bütçe uygulamasının idari, yargı ve yasama denetimi ile ilgili değerlendirme de varılan sonuçlar şöyle özetlenebilir;

• Bütçe içinde olması gereken bazı gelir, gider ve borçlanma işlemleri kayıt dışındadır ve dolayısıyla denetlenememektedir.

• Kamu kesiminde yer alan kuruluş sayısının çok fazla olması denetimi zorlaştırmaktadır.

• Aşırı sıkı tutulan bürokratik süreçten kaçmak isteyen kuruluşlar, malî işlemlerini bütçe dışında sürdürmeye yönelmektedir ki bu denetimi engellemektedir.

• Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesiyle zorunlu olan bazı hizmetlerin yapılamaması, malî disiplinin ortadan kaybolmasıdır.

• Bir başka sorun, yarı-malî işlemlerden kaynaklanmaktadır. Bu işlemler, bütçeye gelir ya da gider kaydedilmemekte yani gizli kalmaktadır ki bunun doğal sonucu denetlenememeleridir. Ayrıca TBMM denetim sürecinin dışında kalmaktadır.

• Bütçe ödenekleri belirli hedeflere ve ölçülebilir amaçlara göre verilmemektedir. Bunu sonucu ise bütçe performans sonuçlarının çıkarılamamasıdır.

• idari denetim sürecinde, denetim elemanlarının soruşturma raporlarının yeteri kadar değerlendirilmemesi ve dikkate alınmamasıdır.

• Devlet muhasebesinin kapsamı oldukça dar kalmaktadır.

• Bütçe uygulamasında avans ve kredi işlemleri yaygınlaşmıştır.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:34
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016