Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 20-11-10, 23:29 #1
Khosrow Khosrow çevrimdışı
Varsayılan Eksik Rekabet PiyasalarıEksik Rekabet Piyasaları

Dersin Amacı

Öncelikle monopol piyasasını hangi şartlarda ortaya çıkacağı analiz edilecek daha sonra monopol
piyasasında bir işletmenin nasıl fiyatlandırma yöneleceği ve toplam karını nasıl maksimize edebileceğinin
prensipleri analiz edilecektir. Oligopol ve monopolcü rekabet piyasalarının özelliklerinde bahsedilecek
daha sonra bu piyasada bir işletmenin toplam karını hangi stratejilerle maksimize edileceği seçilmiş birkaç
model ekseninde analiz edilecektir.
Giriş

1.1.Tanım ve Özellikleri

Monopol diğer bir adıyla tekel, endüstride tek bir firmanın üretim yaptığı bir piyasa türüdür. Bu piyasada
ikame imkanları sınırlı olan bir malın tek üreticisi olması nedeniyle bu tür bir firma piyasada tüm arzı
kontrol etme gücünü elde eder. Bir ekonomide saf monopolden söz edebilmek için üretilen malın
ikamesinin yada yakın ikamesinin olmaması gerekir. Bir malın ikamesi güçleştikçe o malı üreten
monopolcünün piyasadaki gücü artar. Aynı zamanda da uzun dönemde de piyasaya başka firmaların
girmesini engeller ve firma uzun dönemde de o malın piyasa arzını elinde bulundurur. Bu nedenle
monopolcü firma kısa ve uzun dönemde aşırı kar elde eder. Ancak günümüzde saf monopol türüne pek
fazla rastlanmaz. Çünkü her malı yakından yada uzaktan ikame eden mallar vardır.
Monopol piyasasında yakın yada hiç ikamesi olmayan malı üreten tek bir firma olması nedeniyle firmanın
malına yönelik talep piyasa talebi olmaktadır. Aynı şekilde firmanın arzı piyasa arzı olarak ifade
edilmektedir.
1.2.Monopol Piyasasının Temel Varsayımları

Monopol piyasasında üretim yapan bir firma piyasaya yönelik üretim gücünü çeşitli nedenlerden dolayı
elinde bulundurarak diğer firmaların piyasaya girmesini engellemektedir. Bu engeller akdi, fiili, yasal,
teknolojik ve ekonomik olabilmektedir.
Akdi monopolde Bir endüstride aynı malı üreten sınırlı sayıda firma rekabeti ortadan kaldırmak için
aralarında anlaşarak tek bir firma gibi hareket edebilirler ve monopol gücü oluşturabilirler. Bu tür
monopollerde en yaygın olanlar kartel ve tröstlerdir. Kartelde firmalar tüzel kişiliklerini korumak suretiyle
ortak fiyat belirleyerek piyasaya mal satmakta, bazen üretim miktarlarını sınırlayarak piyasaya belirli
miktarın üzerinde mal sürmesi sınırlandırılmakta bazen de satış bölgelerini paylaşma konusunda
anlaşmaktadırlar. Tröstte ise firmalar rekabeti önlemek için hukuki varlıklarını ortadan kaldırarak,
aralarında birleşmekte ve tek bir firma gibi hareket etmektedirler. Günümüzde kartel ve tröst rekabeti
ortadan kaldırıp fiyat mekanizmasını yok ettiği için anti-kartel ve anti-tröst yasalarıyla yasaklanmıştır.
Fiili monopolde ise optimal tesis ölçeği çok büyük olan işletmeler içsel ve dışsal avantajlar nedeniyle diğer
firmalara göre maliyetlerini büyük oranda düşürebilmektedir. Zamanla tek firma gibi hareket ederek
piyasada monopolleşebilmektedir. İşletme büyük ölçekte üretim yapmanın avantajlarından yararlanarak
piyasanın büyük bir bölümüne üretim yapmakta ve diğer firmaların piyasaya girişini engellemektedir.
3
Doğal Monopolde, firma o ülkedeki kendi üretimi ile ilgili tüm hammadde rezervlerine sahip olabilir ve
böylece üretim ve satış hakkını elde ederek monopol gücünü elde etmiş olabilmektedir. Örneğin
ülkemizde ETİBANK'ın tüm aliminyum ve boraks rezervlerini elinde bulundurması üretim ve satış hakkını
elde etmesine neden olmuştur.
Devlet bazı malların üretimini yasalarla sınırlayarak bir firmaya belirli bir ürünü üretmesi veya belirli bir
hizmeti sunması için izin verirken, diğer firmaların piyasaya girişini engeller. Örneğin geçmişte Tekel'in
sigara, içki ve çay üretimini elinde bulundurması, PTT'nin posta hizmetleri v.d. yasalardan kaynaklanan
monopol gücünü göstermektedir.
Diğer bir engel ise teknolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar patent, lisans gibi bir ürünü ilk
bulan üretici yasalarla korunarak belirli bir süre o malın üretim gücünü eline geçirir. Yasalarla korunmada
amaç ekonomide yeni buluşları teşvik etmektir. Örneğin İlaç firmalarının yeni bir formül bularak onunla
ilgili lisans hakkını alması ve ilaç üretim tekelini elde etmesi, Elektronik sektöründe yeni ortaya çıkarılan
ürün ile ilgili patent hakkına sahip olunması.
Bazı üretim dalları başlangıçta kuruluş aşaması sırasında çok yüksek maliyet gerektirdiğinden bir çok
firma ekonomik nedenlerden dolayı o üretim dalında üretimde bulunamaz. Bu nedenle ancak optimal
ölçekte işletme kuran ve bu yüksek maliyetlere katlanan firma üretime girecek ve monopol gücü
oluşturacaktır.
1.3.Monopolcü Firmanın Gelirleri
Monopol piyasasında, tek bir firma söz konusu olduğu için, piyasa talebi ile firmanın arz ettiği mallara
yönelik talep aynı anlama gelmektedir. Bu itibarla, firma, fiyatı veri almak zorunda değildir; tam tersine,
fiyatı belirleme imkânına sahiptir. Daha doğrusu, monopolcü firma, aşağıdaki iki seçenekten birini tercih
edecektir.

1. Monopolcü firma, belli bir fiyat empoze edebilir. Böyle bir durumda, bu fiyattan satılacak mal
miktarı piyasa talebi tarafından belirlenecektir.

2. Monopolcü firma, satılacak mal miktarını belirleyebilir. Bu durumda, piyasa talebi tarafından
belirlenecek fiyata râzı olacaktır.

Bu durumu, aşağıdaki şekil (11.1) yardımıyla açıklamak mümkündür. Görüldüğü gibi, firma, malını OP1
fiyatından satmak isterse, talep miktarı, yâni satış hacmi OQ1 kadar olmaktadır. Buna mukabil, firmanın
satış hacmini OQ0 seviyesine çıkarmayı tercih etmesi durumunda, malın fiyatı OP0 seviyesine düşmektedir.
Şekil 11.1. Monopol Piyasada Talebin Etkisi
4
Bu açıklamadan sonra, monopolcü firmanın toplam, ortalama ve marjinal gelir eğrilerini çizebiliriz.
Yukarıdaki Şekil 11.2'de görüldüğü gibi, toplam gelir eğrisi (TR), önce yükselmekte ve bir noktadan sonra
düşmeye başlamaktadır. Ortalama gelir, malın fiyatına eşit olduğu için, ortalama gelir eğrisi (AR), sol
yukarıdan sağ aşağıya doğru inmekte ve farklı fiyat seviyelerinde talep edilen miktarları göstermektedir.
Öte yandan, marjinal gelir, tanım gereği, en son satılan mal biriminin toplam gelirde meydana getirdiği
değişme olduğu için, marjinal gelir eğrisi (MR), ortalama gelir eğrisinin altında seyretmekte ve toplam
gelirin en yüksek değer aldığı noktada sıfıra eşit olmaktadır. Bu noktadan sonra satış miktarı artırılmaya
devam edildiği takdirde, marjinal gelir eğrisi, negatif değerler taşımaya başlayacaktır.
5
1.4.Monopol Piyasasında Firmanın Kısa Dönem Dengesi
Diğer piyasa türlerinde olduğu gibi karını maksimize etmek isteyen monopolcü, marjinal hasılatını marjinal
maliyete eşitlediği noktada maksimizasyona ulaşır. Bu durumda firma üretim miktarını belirleyerek
ürününü mümkün olan en yüksek fiyattan satmaya çalışacaktır. Bu yüksek fiyat ise AR yani talep eğrisi
tarafından belirlenecektir. Böylece monopolcü kısa dönemde aşırı kar elde edecektir. Aşağıdaki tablo
(6.2), monopol dengesini kısa dönemde analiz etmemizi kolaylaştıracak verileri göstermektedir.
Görüldüğü gibi, monopolcü firmanın üretim miktarını (Q) artırması fiyatın (P) ve ortalama gelirin (AR)
düşmesine sebep olmaktadır. Keza, marjinal gelir (MR) de sürekli olarak düşmektedir. Ortalama maliyet
(AC) ise, önce azalmakta sonra artmaktadır. Monopolcü firma, 15 birim mal ürettiği vakit, toplam kârını
maksimize etmektedir:
TP = 1425 lira. Söz konusu üretim seviyesi, bir taraftan toplam gelir (TR) ile toplam maliyet (TC) arasındaki
farkın maksimize olmasını sağlarken, diğer taraftan da de marjinal gelir (MR) ile marjinal maliyeti (MC)
birbirine eşitlediği için, firma dengesini tesbit etmektedir: MR = MC = 355. Denge fiyat seviyesi de 425 lira,
denge üretim seviyesi 15 birimdir. Bu üretim seviyesinde elde edilen kâr ise 1425 liradır.
1.5.Monopol Piyasasında Firmanın Uzun Dönem Dengesi
Monopol piyasasında kısa dönemde olduğu gibi uzun dönemde de diğer firmaların piyasaya girişi çeşitli
nedenlerle engellendiği için firma normal üstü kar elde edecektir. Uzun dönemde monopolcü firma diğer
rekabet piyasalarında olduğu gibi, uzun dönem marjinal hasılat eğrisinin uzun dönem marjinal maliyet
eğrisini minimum olduğu noktada kestiğinde dengeye gelecektir. Kısaca firma talep yapısına göre üretim
ölçeğinde ayarlamalar yapacaktır. Üretim ölçeğinin büyüklüğü ise karın en yüksek olduğu duruma göre
belirlenecektir. Monopol piyasasında firma için önemli olan kar olduğuna göre tam rekabet piyasasından
farklı olarak uzun dönemde amaç optimal ölçekte tesis büyüklüğüne ulaşmak değil, karını maksimize
edecek bir tesis ölçeğine ulaşmaktır.
6
1.6.Monopol Piyasasında Fiyat Farklılaştırılması
Fiyat farklılaştırması; bir ekonomide monopolcünün karını arttırabilmek için aynı malı iki farklı piyasada
farklı tüketicilere farklı fiyattan satmasıdır. Monopolcü bazen toplam karını daha fazla arttırmak için aynı
malı farklılaştırarak yada olduğu gibi farklı fiyatlardan satabilir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise fiyat
farklılaşmasının koşullarının sağlanması gerekmektedir.
Birinci koşul, farklı fiyat uygulanacak iki ayrı piyasa arasında bir sınırın olması gerekir. Yüksek fiyattan
satılan bir piyasadaki tüketicinin düşük fiyattan satılan bir piyasaya girişini engelleyen unsurların olması
gerekir. Aynı şekilde bir spekülatörün düşük fiyattan bir malı satın alarak yüksek fiyatla satılan piyasada
malı satması engellenmelidir. Aksi taktirde böyle bir engelin olmaması fiyatları eşitleyerek fiyat
farklılaşmasını ortadan kaldırabilir.
İkinci koşul, farklı talep esnekliliklerine sahip tüketicilere bir malı iki ayrı piyasada farklı fiyattan
satılmasıdır. Örneğin; düşük gelir düzeyine sahip tüketicilerin bulunduğu bir semtte malın daha ucuz
fiyattan satılması, yüksek gelirlilerin bulunduğu semtte ise daha yüksek fiyattan satılmasıdır.
Üçüncü koşul, monopol piyasasında bir satıcının malın fiyatı üzeride doğrudan kontrolünün olmasıdır.
Yani satıcı iki ayrı piyasa için belirlemiş olduğu fiyatları uygulayabilmesidir.
Fiyat farklılaşması ile ilgili olarak günümüzde bir çok uygulama söz konusudur. Örneğin Bir doktorun hem
düşük gelirlilerin olduğu semtte hem de yüksek gelirlilerin olduğu semtte muayenehanesinin bulunması
sebebiyle iki ayrı semtte farklı vizite ücreti uygulaması, Futbol maçlarında tüm tribündeki seyirciler aynı
maçı izlemelerine rağmen kapalı, açık ve kale arkası için farklı ücret uygulanması, Tren ulaşımında
numaralı ve numarasız koltuk biletlerine farklı bedel ödenmesi gibi fiyat faklılaşmasına pek çok örnek
verilebilir.
1.7.Monopol Piyasa ile Tam Rekabet Piyasasının Mukayesesi
Dengenin marjinal gelir (MR) ile marjinal maliyetin (MC) birbirine eşitlendiği üretim seviyesinde kuruluyor
olması, tam rekabet piyasası ile monopol piyasanın ortak özelliği durumundadır. Bununla birlikte arada
şöyle bir farklılık bulunmaktadır. Denge üretim seviyesinde, monopol piyasa için, fiyat, marjinal gelirden
ve dolayısıyla marjinal maliyetten büyüktür. Tam rekabet piyasasında ise, denge üretim seviyesinde, fiyat
marjinal gelire ve dolayısıyla marjinal maliyete eşittir. Tekrar edelim.
1. Tam rekabet piyasası için, denge üretim seviyesinde: P = MR = MC.
2. Monopol piyasa için, denge üretim seviyesinde: P > MR = MC.
Bilindiği gibi, tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma, uzun dönemde, minimum ortalama
maliyete katlanarak üretim yapmaktadır. Çünkü, şunu biliyoruz ki, uzun dönemde, ortalama gelir doğrusu,
ortalama maliyet eğrisine, minimum noktasında teğet olmaktadır. Bunun anlamı şudur: Uzun dönemde
tam rekabetçi firmanın ortalama geliri ortalama maliyetine eşittir: AR = AC. Bir başka ifade ile, uzun
döneme geçildiği vakit, kısa dönemde elde edilen aşırı kâr ortadan kalkmaktadır. Öte yandan, üretim
faaliyeti, ortalama maliyet minimize edilerek gerçekleştirildiği için, kaynaklar, israf edilmeksizin ve "etkin
olarak" kullanılmış olmaktadır.
Aşağıdaki şeklin (11.3) a panelinde tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesi, b panelinde monopol
dengesi yer almaktadır. Görüldüğü gibi, tam rekabet piyasasında, fiyat (OP0) veri iken, marjinal gelirin
(MR) marjinal maliyete (MC) eşitlendiği üretim seviyesi OQ0'dur. Diğer taraftan, ortalama gelir doğrusu
(AR), ortalama maliyet eğrisine (LAC) minimum noktasında teğet olmaktadır. Sonuç olarak, OP0 fiyat
seviyesinde OQ0 kadar üretim yapılmış olmaktadır. Buna mukabil monopol piyasasında denge üretim
7
seviyesi OQ1'dir. Bu üretim seviyesine tekabül eden fiyat ise OP1'dir. Monopolcü firmanın ortalama
maliyeti (AC = OF) tam rekabet fiyatının (OP0) üzerindedir. Bu, monopolcü firmanın etkin çalışmadığını ve
kaynakların bir bölümünü âtıl bıraktığını göstermektedir.
Görüldüğü gibi, tam rekabet piyasası, uzun dönemde, daha düşük bir fiyattan (OP0) daha fazla mal (OQ0)
üretilmesini mümkün kılmaktadır. Şöyle de söylenebilir: Tam rekabet piyasasına göre, monopol piyasada
hem fiyat daha yüksektir (OP1) hem daha az mal üretilmektedir (OQ1).
2.Oligopol Piyasasının Tanımı ve Kapsamı
Birbiri ile rekabet eden az sayıda büyük firmanın, her birinin üretimindeki değişmenin piyasa fiyatını
etkileyecek durumda olduğu piyasadır. Oligopol piyasası birbirleriyle rekabet eden en az iki en çok
birbirine etki edebilecek kadar az sayıda firmanın üretim yaptığı ve piyasa fiyatlarını etkileyebildikleri
piyasa türüdür. Bu piyasa, monopolcü rekabet piyasası ile beraber günümüzde en çok karşılaşılan piyasa
türüdür. Günümüzde karşılaşılan otomobil, deterjan, demir-çelik, aliminyum, beyaz eşya v.d. mal ve
hizmet piyasaları oligopole örnektir.
Oligopol piyasasında firmalar homojen mal üretebilecekleri gibi heterojen malda üretmektedirler. Bunun
yanında piyasaya girişi kısıtlayan önemli engeller bulunmaktadır. Bu piyasada her firmanın ürettiği mal
aynı özellik ve niteliklere sahipse "Tam Oligopol" den söz edilebilir. Eğer firmalar birbirleri yerine ikame
edilebilen farklılaşmış mallar üretiyorlarsa bu durumda "Noksan Oligopol" oluşmaktadır. Ayrıca firmaların
genellikle ortak hareket etmesi dolayısıyla yeni bir firmanın bu piyasaya girmek istemesi durumunda
mevcut firmalar fiyatları olabildiğince düşürerek piyasaya girişi engellerler.
Oligopol piyasasında firma sayısı az olduğu için firmalar arasında karşılıklı bağımlılık gözlenmektedir. Bu
nedenle bu piyasadaki firmaların herhangi birinin üretim miktarı, fiyat ve reklam konusundaki kararı, öteki
firmaları yakından ilgilendirmektedir. Bundan dolayı bu piyasada firmalar bağımsız hareket edemezler.
Oligopol piyasasında firmaların üretim ölçekleri farklı olabilmektedir. Bu piyasa yapısı içinde büyük ölçekte
en düşük maliyetle üretim yapan firma lider firma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla lider firmanın üretim ve
fiyat konusunda almış olduğu tüm kararlara diğer firmalar uymak zorundadır. Herhangi bir firma, fiyat
düşürerek kendi malına yönelik talebi arttırmak isteyebilir. Ancak lider firma maliyetleri olabildiğince
8
düşürerek bu firmanın iflas etmesine yada piyasadan çekilmesine neden olabilir. Bu nedenle firmalar
birbirleri ile rekabet etmek yerine reklam yoluyla rekabet ederek mallarına yönelik talebi arttırmaya
çalışırlar.
Oligopol piyasasında firmalar aralarında anlaşma sonucu kartel oluşturabilirler. Kartel oluşturmada amaç
monopolcünün elde ettiği tüm faydalardan yararlanmaktadır. Yani firmaların karlarını arttırmak için
üretim miktarlarının azaltıldığı ve ürün fiyatlarının arttırıldığı bir organizasyondur. Oligopol piyasasında
kartelleşme kaynakların etkinliğini yok ederek haksız rekabete yol açmaktadır. Günümüzde karteleşmeye
karşı anti kartel yasaları çıkarılmakta ve bu tür oluşumlar cezalandırılarak önlenmeye çalışılmaktadır.
Oligopol piyasasında firma sayısı az olduğundan firmalar arasında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Her
firmanın bireysel davranışı rakiplerinin davranışına bağlı olmaktadır. Bu piyasada firmalar arasındaki
karşılıklı bağımlılık dengeyi açıklayacak tek teorinin kurulmasını olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle piyasa
için geliştirilmiş çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bunlar Chamberlin Modeli, Cournot Modeli, Dirsekli Talep
Eğrisi modeli(Sweezy Modeli), Fiyat Önderliği Teorisi, Kartel Teorisi' dir.
3.Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı ve özellikleri
Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı
Monopolcü rekabet piyasası diğer bir deyişle tekelci rekabet piyasası; çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu,
çok sayıda firma tarafından üretilen mallar farklıymış gibi gösterilerek her firmanın malına belirli bir talep
oluşturmayı başardığı bir piyasa türüdür.
Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri
Monopolcü rekabet piyasası, özellikleri itibariyle tam rekabet piyasasına benzemektedir. Ancak bu
piyasada tam rekabet piyasasının bazı özelliklerinin aksaması nedeniyle rekabet belirli ölçüde ortadan
kalkabilmektedir. Monopolcü rekabet piyasası aşağıda açıklandığı gibi birtakım özelliklere sahiptir.
1. Monopolcü rekabet piyasasında tam rekabet piyasasında olduğu gibi piyasaya giriş ve çıkışı
engelleyen herhangi bir yasal, bürokratik ve diğer engeller söz konusu değildir. Bu nedenle
piyasaya giriş ve çıkış oldukça kolaydır. Piyasa giren yada girmek isteyen firma, üretilmiş mal ve
hizmetlerin yakın ikame mallarını üreterek piyasada satabilirler. Bu piyasada üretilen ürün
faklıymış gibi gösterilerek kısa dönemde monopolcü karı elde etmek mümkündür. Ancak uzun
dönemde ise bu karı gören firmalar bu malın benzerlerini üretmek için piyasaya girerek ekonomik
karın yok olmasına sebep olabilirler.
2. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır ve birbirlerinden bağımsız hareket etmektedirler.
Bu özellik tam rekabet piyasası için de geçerli olmakla birlikte, temel farklılık bu piyasada üretilen
mallar farklıymış gibi gösterilerek üreticilerin piyasa fiyatlarını etkileyebilmeleridir. Ürün grubunu
oluşturan firmaların, ürettikleri malların satış miktarları piyasayı paylaştıkları rakip firmaların var
olması nedeniyle sınırlanabilmektedir.
3. Bu piyasada heterojen mal üretilmektedir. Tam rekabet piyasasının aksine monopolcü rekabet
piyasasında firma tarafından üretilen bir grup malın renk, koku, özellik, biçim, görünüş, kalite,
ambalaj gibi nedenlerle farklıymış gibi gösterilerek firmaların monopolcü güç elde etmelerine
neden olmaktadır. Piyasada üretim yapan her firmanın ürünün fiziksel ve diğer özellikleri
nedeniyle diğer firmaların ürettiği üründen ayrılacak bir takım farklılıklara sahiptir. Bu farklılıklar
her firmanın talep yapısının belirlenmesinde oldukça önemlidir. Çünkü her tüketici malın
9
özelliklerine ve fonksiyonlarına bakarak ürünü satın almaktadırlar. Kuşkusuz bu piyasada talebi
arttırmanın en önemli yolu reklam yoluyla ürünün piyasada tanıtılmasıdır. Ürün piyasada ne kadar
tanıtılırsa firmanın rekabet düzeyi o kadar artacaktır.
Monopolcü rekabet piyasasında her firma kısa dönemde ürettiği malı nitelik, özellik v.d. nedenlerle
farklıymış gibi göstererek sattığı ürünün fiyatını belirli ölçüde kontrol edebilir. Yani kısa dönemde
monopolcü karı elde eder. Bu piyasada firmalar, fiyat üzerinde etkili olmaları nedeniyle ürettiği ürünün
ancak belirli miktarını satabilmektedirler. Bu nedenle piyasada firmaların ürettiği ürüne yönelik talep
yapısı her fiyat düzeyinde farklı olmaktadır. Bundan dolayı talep eğrisi negatif eğimlidir. Monopolcü
rekabet piyasasında çok sayıda firmanın üretim yaptığı ve ürettikleri ürünlerin yakın ikamesi olması
sebebiyle talep eğrisi esnek bir yapıya sahiptir. Eğer firmalar bu piyasada daha fazla ürün satmak
istiyorlarsa ürünün fiyatını düşürmeleri gerekir.
Yandaki şekilde görüleceği gibi monopolcü rekabet piyasasında bir firma q1 kadar ürün üreterek p1
fiyatından satmaktadır. Firmanın ortalama maliyeti(AC) ise sattığı fiyatın altında gerçekleşmekte ve firma
AC1P1KL kadar kar elde etmektedir. Firma ürettiği ürünü farklıymış gibi göstererek monopolcü karı elde
etmektedir.
3.1.Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında piyasaya giriş ve çıkışta hiçbir engelin olmaması ve kısa dönemde aşırı
karın varlığı nedeniyle, uzun dönemde bir çok yeni firmayı bu piyasada üretim yapmak için özendirecektir.
Birçok firmanın üretim yapmak amacıyla piyasaya girişi monopolcü rekabet piyasasında rekabeti arttırarak
faaliyette bulunan firmalara olan talebin ve aşırı karın azalmasına ve normal kar elde etmelerine neden
olacaktır. Bu nedenle firmalar normal kar elde edecekleri bir talep ile karşı karşıya kalınca dengeye gelmiş
olacaklardır. Diğer bir deyişle monopolcü rekabet piyasasında kısa dönemde monopol karı elde eden
firmalar uzun dönemde yeni firmaların girişiyle rekabet sonucu tam rekabet piyasasına benzer normal kar
elde edeceklerdir.
Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönemde üretim yapan firma,normal kar düzeyinde üretimini
sürdürürken, bir çok firmanın varlığı ve piyasa dengesinin kendiliğinden oluşmaması nedeniyle tam
kapasite üretim hacminin altında üretim yapmakta ve bu durum kaynakların etkin kullanılmamasına
neden olmaktadır. Bu piyasada etkinliği azaltan bir başka neden firmaların ürettikleri ürünleri faklıymış
gibi göstererek aşırı reklam maliyetlerine katlanmalarıdır. Bu durum kaynak israfına neden olmakta aynı
zamanda da genel üretim maliyetlerini arttırmaktadır.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:07
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016