Eski 20-06-13, 11:33 #1
Aşk-ı Derun Aşk-ı Derun çevrimdışı
Varsayılan İlkÖĞretİm matematİk ÖĞretmenİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

İlköğretim matematik öğretmeni , bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin düzeylerine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM ARAÇ
GEREÇ VE MATERYALLERİ

- Yıllık öğretim programları, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.
- Maple, mathcad gibi özel bilgi matematik yazılım programları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İlköğretim matematik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

İlköğretim matematik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli ve yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İlköğretim matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.Çalışmaları sırasında öğrenciler, veliler, okul yöneticileri , meslektaşları ve okul idari personeli ile iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Eğitim Fakültesi
- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eğitim Fakültesi
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
- Başkent Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Eğitim Fakültesi
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi
- Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğitim Fakültesi
- Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi
- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) Eğitim Fakültesi
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
- İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi
- Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Eğitim Fakültesi
- Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi
- Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Matematik,
- Fizik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için ,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY 2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar genel liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik” Alan/kol/bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim boyunca okutulan dersler;
Genel Matematik, Türkçe I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Bilgisayar I II, Yabancı Dil I-II, Eğitim Bilimine Giriş, Soyut Matematik, Geometri, Eğitim Psikolojisi, Analiz I-II-III, Lineer Cebir I-II, Fizik I-II, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Analitik Geometri I-II, İstatistik ve Olasılık-I-II, Cebire Giriş, Bilim Tarihi, Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Diferansiyel Denklemler, Türk Eğitim Tarihi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Ölçme ve Değerlendirme, Elemanter Sayı Kuramı, Matematik Tarihi, Rehberlik, Okul Deneyimi, Sınıf Yönetimi, Özel Eğitim, Matematik Felsefesi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması ve seçmeli derslerdir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler.
Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğretmen ihtiyacını artırmaktadır.
Ayrıca özel dershanelerde meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda MEB bağlı eğitim kurumlarına ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- MEB bağlı eğitim kurumlarında her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamlayarak bir ilköğretim kurumunda matematik öğretmeni olanlar gerekli koşulları taşımaları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda uzman öğretmen, başöğretmen, okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Matematik Öğretmeni

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (Ağustos 2004 tarih ve 2563 sayılı MEB Tebliğler Dergisinde yayınlanan 119 sayılı karar)
- OSYM 2007 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-07-13, 17:04 #2
Kaan Y Kaan Y çevrimdışı
Varsayılan C: İlkÖĞretİm matematİk ÖĞretmenİ

Bilgilendirme için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-12-22, 14:15 #3
Atiye_ Atiye_ çevrimdışı
Varsayılan C: İlkÖĞretİm matematİk ÖĞretmenİ

Zümrelerim var mi acaba forumda ya da adayları
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 20:17
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.