Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 17-09-19, 13:42 #61
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...


Güzler bilirim ülkeme dair
Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir
Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha
Kalbim gibi
Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri
Titreyen kenar Mahalle çocukları
Bir Sıcak somun için, yalın kat bir don için
Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi.
Kadınlar bilirim ülkeme ait
Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak
Göğüsleri Çukurova gibi münbit
Dağ gibi otururlar evlerinde
Limanlar gemileri nasıl beklerse
Öyle beklerler erkeklerini
Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi.

Erdem Bayazıt
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-09-19, 23:33 #62
nicci34 nicci34 çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Derin Sızı Mesajı Göster
Güzler bilirim ülkeme dair
Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir
Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha
Kalbim gibi
Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri
Titreyen kenar Mahalle çocukları
Bir Sıcak somun için, yalın kat bir don için
Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi.
Kadınlar bilirim ülkeme ait
Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak
Göğüsleri Çukurova gibi münbit
Dağ gibi otururlar evlerinde
Limanlar gemileri nasıl beklerse
Öyle beklerler erkeklerini
Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi.

Erdem Bayazıt

Günün şiiri 17.09.19
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-09-19, 13:29 #63
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...


Ah, ey Kızılırmak! Ağlıyor musun?
Dalgaların coşmuş, bilmiyor durmak,
Çöktü yüzbin ocak, anlıyor musun?
Ben geldim başına, isterim sormak:

Yüzlerce yıl evvel üstünden geçen
Türklerin başına nedir bu gelen?
Yasasız kalmışlar serserilikten
Kaçmak isterlerse yol verme, sen ak!

Ak, boğulsun kaçan, acıma ona.
İster misin yurda baykuşlar kona?
Geçmek lazım ise yok mudur Tuna?
Geriye bırakma, ak Kızılırmak!

ÖMER SEYFETTİN
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-09-19, 14:49 #64
JackPaix JackPaix çevrimdışı
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Artıq dönüb dövran, də yişib zaman
Gə lmə k istə yirə m haqqa sə cdə yə ,
İmdad istə mə kçün indi tanrıdan
Hə r gecə ə llə rim uzanır göyə :

- İlahi, qə lbimi açıram sə nə ,
Çin eylə sə n mə nim röyalarımı.
Diz çöküb önündə gə ldim sə cdə nə ,
Qə bul et sə n mə nim dualarımı.

İbadə t! Allahla pünhani söhbə t,
İbadə t - öz arzum, öz niyyə timdir.
Amma bacarmadım, yaş ötüb.. fə qə t
Mə nim dualarım ibadə timdir.

Allaha duama, namaz yerinə
Başqa cür ibadə t, başqa yol - dedim.
Qol, boyun! Bağlıdır biri-birinə .
Boynun öz yüküdür sınmış qol - dedim.

'Çoxdur günahları ömür yolunun'
Neylə rə m bu sözü mə nə el desə ?
Mə n nə yə gə rə yə m sınımış qolumun
Yükünü, cövrünü boynum çə kmə sə ?

Yaman üstə lə di günah tövbə ni,
Ruh da nə fsimizdə yox olmuş bizim.
İlahi, o qə də r unutduq sə ni,
Bə sirə t gözümüz tutulmuş bizim,
Durdu üzümüzə günahlarımız,
Bə ndə lik etmə di tanrıya bə ndə .
Sə ni yaxşı gündə unutduq, yalnız
Düşdün yadımıza dara düşə ndə .

Dünyanın qə ribə oyunları var,
Dünə n aldananlar aldadır bu gün.
Dünə n sə ni danıb rütbə alanlar
Sə ni tə bliğ edə n molladır bu gün.

Ya Rə bbim, sə n özün kömə k ol bizə ,
İşıq saç qaranlıq ürə yimizə .
Biz bu var dünyada yaşarkə n yoxuq,
Sə n yox ikə n varsan, biz varkə n yoxuq.
Bizə bir kə ramə t bə xş elə yoxdan,
Tanıyaq yolunu, qılaq sə cdə ni.
Ey gözə görünmə z, ey yeri pünhan,
Könül gözümüzlə biz görə k sə ni.

Bizim qə lbimizə nur ver, ilahi,
Bizi haqq yoluna döndə r, ilahi.
Sə nin kömə yinə möhtacıq bu gün,
Eşit fə ryadımı, eşit nalə mi.
Bizim də rdimizə ortaq et bu gün
Bizim də rdimizə lal-kar alə mi.

Özün görürsə n ki, bu gen dünyada
Haqqımız tapdanır hə r addım başı.
Tə klə ndik, ə l açaq indi biz yada?
axı, göz yaşımız ə ridir daşı.
Dözdük bu on ili, dözə rik yenə ,
Başqa bir hikmə tdir tə ntidə n mə ni:
Mə ə ttə l qalmışam sə nin sə brinə ,
Sözüm küfdürsə , ə fv et sə n mə ni.

Qaldı yad ə lində namus, arımız,
Millə t unudulmuş, xalq unudulmuş.
Bir loxma çörə kçün övladlarımız
Özgə qapılarda didə rgin olmuş.

Də yanə t, lə yaqə t qalmadı bizdə ,
Hə r gün gə lmə lə rlə dolur mə mlə kə t.
Öz doğma, öz halal və tə nimizdə
Gə lmə sahibkara ə l açır millə t.

Fə hlə maaşını alammır nə də n?
On qat artıq alır yad oğulları.
Bizim ac fə hlə nin göynə rtisində n
Göyə rir gə lmə nin gömgöy dolları.

Bu millə tverilə n quru və də yə ,
Yaddan gə lə n paya şükran edilmiş.
İçilə n bol suya, bomboş mə də yə
Udduğu havaya şükran edilmiş.

Doğma mə mlə kə tdə , doğma diyarda
Bu xalqı hə yansız qoyma, Allahım,
Cırıq çadırlarda, şaxtada, qarda
Donan körpə lə rə qıyma, Allahım.

Hamı yalanlardan cə zanə gə lmiş,
Riyalar, boyalar basıb ölkə ni.
Bir qarın çörə yə möhtac edilmiş
Bu xalqın üstünə çə k öz kölgə ni.

Elə hey sabaha baxdıq bu gündə n
İşartı görünmür, qarşı dumandır.
Ə n adi, ə n kiçik haqqımızla sə n
Bizi imtahana çə kmə , amandır.

Gə l bu imtahandan sə n qurtar bizi,
Ya Rə bbim, ağıl ver, kamal ver bizə .
Çoxdan unutmuşuq düşmə nimizi,
Düşmə n kə silmişik bir-birimizə .

Yol bir olmalıdır, ə qidə birsə ,
Neçə tə riqə tə bölünmüşük biz.
Ailə də tirə lik - didişmə dirsə ,
Millə tdə tirə lik - fə lakə timiz!

Və tə n bir, millə t bir, yollar cürbə cür,
Ə qidə - ağ yalan, mə qsə d - kürsüdür.
Köhnə bayatıya, köhnə sə s-küyə
Tə zə ad verdilə r, ünvan verdilə r.
Gözə kül üfürüb uca kürsüyə
Ə qidə paltarı geyindirdilə r.

Tarix sə hnə sində n qorxuram silə
Biri-birimizə bu nifrə t bizi.
Ə fv et suçumuzu, bizə rə hm elə ,
Bu də rin uçrumdan xilas et bizi.

Nə hiylə tanıdı, nə tə lə millə t,
Sə nin anan ölsün, a belə millə t.

Bizi endirdilə r göylə rdə n yerə ,
Qaytar tariximin qızıl çağını.
İlahi, hökmünlə qaldır göylə rə
İslam bayrağını, türk bayrağını.

1-3 yanvar,1999
Bahtiyar Vahapzade
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-19, 14:06 #65
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Toprak döşek, taş yastık
Huzme emziren ağaç
Dünyayı dala astık
Bir saatlik bir ilaç

Oruç bozmayan su
Peygamber uykusu
Peygamber uykusu

Büründük gölgemize
Güneş bakarken dimdik
Uzandığımız göze
Gönül dağında geldik

Yar eteğinden su
Peygamber uykusu
Peygamber uykusu

Birkaç pamuk bulutla
Sarılır göz yaramız
Ten kavgasına mola
Dalıp dolmak sıramız

Rüzgar yüzdüren su
Peygamber uykusu
Peygamber uykusu

Ömer Lütfi Mete
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-19, 17:04 #66
JackPaix JackPaix çevrimdışı
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!

O tezek topladığım kırlar, yaylalar...
Başına oturduğum, yemek yediğim atandır.
Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem...
Taşına toprağına vurgunluğum bundandır...

Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar
Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.
Gecemi besteleyen cırcır böceklerinle.
Kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye!

Bir Peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelik...
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana
Mecnunlar gibi üstelik.

Yağmurlar başlayınca, odalarımız damlardı
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Türkiye'm! Hasretim! Kınalı türküm! ..
İçiçe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler
Her parçası yine seni çağrışır.
Yavuz Bülent Bakiler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-19, 23:35 #67
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

19.09.2019
Günün Şiiri


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen JackPaix Mesajı Göster
Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!

O tezek topladığım kırlar, yaylalar...
Başına oturduğum, yemek yediğim atandır.
Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem...
Taşına toprağına vurgunluğum bundandır...

Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar
Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.
Gecemi besteleyen cırcır böceklerinle.
Kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye!

Bir Peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelik...
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana
Mecnunlar gibi üstelik.

Yağmurlar başlayınca, odalarımız damlardı
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Türkiye'm! Hasretim! Kınalı türküm! ..
İçiçe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler
Her parçası yine seni çağrışır.
Yavuz Bülent Bakiler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-09-19, 12:34 #68
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Bilirmisin ay çiçeklerini?
Sabah güneşe döner ya.
Kaybolunca ufuk çizgisinde;
O hep boynunu büker ya.

Değiştir artık soğuk geceleri
Yeni doğan güne bir bak.
Çiçeklere, ağaçlara, güllere!
Uçmayı yeni öğrenen kuşların sevincine.

Yaşam; bir çiçeğin,
Sabırsız bekleyişinde.
Bir kerecik görebilmek güneşi!
O kısacık ömründe.

Sende dön yüzünü.
Bak ilk defa görmüşcesine
Hangi aşk, hangi acı değer?
Günü yaşıyamadan ölmeye

Halide Edip Adıvar
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-09-19, 15:19 #69
JackPaix JackPaix çevrimdışı
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Yok bir ruh
bu ağaçların arasında
Ve ben
bilmiyorum nereye gittiğimi

Octavio Paz
Türkçe’ye çeviren: İsmail Aksoy
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-09-19, 23:28 #70
JackPaix JackPaix çevrimdışı
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Günün Şiiri 20.09.2019

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Derin Sızı Mesajı Göster
Bilirmisin ay çiçeklerini?
Sabah güneşe döner ya.
Kaybolunca ufuk çizgisinde;
O hep boynunu büker ya.

Değiştir artık soğuk geceleri
Yeni doğan güne bir bak.
Çiçeklere, ağaçlara, güllere!
Uçmayı yeni öğrenen kuşların sevincine.

Yaşam; bir çiçeğin,
Sabırsız bekleyişinde.
Bir kerecik görebilmek güneşi!
O kısacık ömründe.

Sende dön yüzünü.
Bak ilk defa görmüşcesine
Hangi aşk, hangi acı değer?
Günü yaşıyamadan ölmeye

Halide Edip Adıvar
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-09-19, 18:22 #71
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

Fuzuli
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-09-19, 22:50 #72
Eray Eray çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Yokluğundaki Sen

Yine yalnız değilim her zamanki gibi
Bu Uzakdoğu gecesinde yokluğunlayım

Aramızda yirmibeşbin kilometre
Sen kıştasın ben yazdayım
Sen bir yarısında dünyanın
Ben öte yarısındayım
Yine de bırakmıyor ellerimi yokluğun
Daha da bir gönlümcesin
Varlığından bin kat güzel
O yalımsal çıplaklığın yalaz yalaz
Ve en gizlerden konuşurken ellerin
İçimden gelmiyor mektup yazmak demeden
Sevişiyoruz yirmibeşbin kilometreden

Can Yücel
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-09-19, 23:26 #73
Eray Eray çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

21.09.2019 & Günün Şiiri

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Derin Sızı Mesajı Göster
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

Fuzuli
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-09-19, 11:04 #74
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı.

Bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı.

Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telâşlarda bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.

Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı,
Gecelerde ve yalnız.
Vermeye az buldunuz
Yahut vaktiniz olmadı.

Behçet NECATİGİL
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski Dün, 13:59 #75
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Hayatta ben en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecek-
Nasıl koşarsa ardından bir devin
O çapkın babamı ben öyle sevdim

Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi! -
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezberledim gurbeti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu
40'ı geçerse ateş, çağrırlar İstanbul'a
Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oyununu
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu

En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim
Hayatta ben en çok babamı sevdim

Can Yücel
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski Dün, 22:03 #76
JackPaix JackPaix çevrimdışı
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Yamansın her zaman aldattın beni,
Kâh düşürdün kâhi kaldırdın felek!
Mecnun'sun diyerek Leylâ peşinden,
Issız vâdilere saldırdın felek!

Rehbersin dedin ben ise kördüm,
Elimle başıma çok çorap ördüm.
Kendimi bıraktım âlemi gördüm,
Hesapsız günahlar aldırdın felek!

Şifadır dedin zehir tatdırdın,
Gençliğin okunu boşa attırdın,
Körlerin yurdunda ayna sattırdın,
Çıkmaz sokaklara daldırdın felek!

Barışmadı gönlüm merd ile zenle,
Ne bir iş bilenle, ne boş gezenle
Hicran köşesinde bozuk düzenle,
NEYZEN'e her telden çaldırdın felek!
Sahra-i cedid 1913
Neyzen Tevfik
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski Dün, 23:54 #77
tekkalan1 tekkalan1 çevrimdışı
Varsayılan C: "Günün Şiiri" Olmasını istediğiniz şiirleri bu başlık altında belirtebilirsiniz...

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Derin Sızı Mesajı Göster
Hayatta ben en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecek-
Nasıl koşarsa ardından bir devin
O çapkın babamı ben öyle sevdim

Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi! -
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezberledim gurbeti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu
40'ı geçerse ateş, çağrırlar İstanbul'a
Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oyununu
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu

En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim
Hayatta ben en çok babamı sevdim

Can Yücel
Günün şiiri 23/09/2019
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 12:48
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2019