Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 28-09-11, 16:59 #1
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan Eğitsel Kollar ve Yönetmelikler


ÇEVRE KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME KOLU


..................................... ........................... OKULU 200.-200. ÖĞRETİM YILI ÇEVRE KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME KOLU İÇ TÜZÜĞÜDÜR.


AMAÇLAR
Çevre koruma ve güzelleştirme kolu ilkokul,ortaokul ,lise ve dengi okullar eğitici kollar yönetmeliğinde belirtilen amaç doğrultusunda
Madde 1- Okulumuz öğrencilerinin birinci dereceden milli ahlakı benimsemiş ve müspet ilmi anlayışını kazanmış çalışkan.,yararlı bir yurttaş olarak yetişmesini iyi alışkanlık ve beceriler kazanmasını ruhça ve bedence sağlam olmasını temin etmek.
Madde 2- Öğrencilerin başkalarıyla iş birliği yapabilme ve kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde ahlaklı ve dürüst olmasının sağlanması.
Madde 3- Başkalarını dikkatli dinleyebilme ferdi teşebbüste bulunabilme bunu başarıyla sürdürebilme.
Madde 4- Gurupta verilen ödevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve guruba karşı sorumluluk duyabilme.
Madde 5- Kendi başına planlı olarak çalışabilme sosyal ilişkilerde anlayışlı,saygılı ve ölçülü olabilme.
Madde 6- Başkalarına ve kendine güvenebilme kendini anlayabilme kabul ettirme.
Madde 7- Kendi kabiliyetlerini tanıma ve onları geliştirici yönde kullanma çevre problemleriyle ilgilenme.
Madde 8- Boş zamanlarını değerlendirme güç ve kabiliyetlerini geliştirebilme.
Madde 9- Araç ve gereçleri gününde sırasında ve ekonomik olarak kullanmayı öğrenmek.
GENEL HUKUKLAR

Madde 10- Kolun bütün üyeleri toplantı yaparak çalışmalar değerlendirilir. İlk toplantıda yıllık çalışma programı hazırlayarak eğitici kol rehber öğretmenler kuruluna sunar.
Madde 11- Kol toplantısı başkanın çağrısı ile yapılır. Toplantı çoğunlukla yapılır, kararlar oy çokluğuyla alını,oyların eşitliğinden başkanın oyu iki kere sayılır.
Madde 12- Kol yönetim kurulu haftada bir defa toplanarak kol çalışmalarını gözden geçirir.
Madde 13- Kol toplantılarında yürürlükte bulunan iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi olursa görüşülür, karara bağlanır, bu karar kol rehber aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 14- Kol rehber öğretmeni kolu toplantıya girince gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 15- Kolun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 16- Bu yönetmeliği okul müdürü yürütür.
Madde 17- Eğitici kol yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen aşağıdaki öğrencilerden seçilmiştir.
Madde 18- Kolun rehber öğretmeni ............................. ‘dur.
Madde 19- Genel kurula ,kol yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında iş bölümü yapılarak yönetim kurulu başkanlığına ................................... başkan yardımcılığına.................
.................. sekreterliğe ................................. üyeliğe..................................... üyeliğe...............
................... saymanlığa .......................................seçildiler.
Madde 20- Kol denetleme kurulu başkanlığına...................................... ......... başkan yardımcılığına ...........................................seçildi ler.
KOL BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 21- Kolun çalışmalarında yıllık çalışma programının uygulanmasında birinci derecede sorumludur
Madde 22- Başkanın görevleri şunlardır.
a-) Kolla ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.
b-) Diğer eğitici kollarla iş birliği yapar.
c-) Rehber öğretmemin görev, denetim , yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.
d-) Kol çalışmalarını, düzenini,disiplinini ve gelişimini sağlar.
e-) Genel kurulda kollarla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
f-) Kolla ilgili harcamaları saymanla tespit ederek eğitici kol yönetim kuruluna bildirir.
g-) Kolla ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
KOL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

a-) Kol başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
b-) Kolla ilgili yazıları yazar , takip eder.
c-) Kolla ilgili belgeleri ve dosyaları düzenler.

SAYMANIN ĞÖREVLERİ

a-) Kolun para işlemlerini yürütür.
b-) Kolun giderleriyle gelirlerinin suretlerini çıkartıp asıllarını eğitici kol yönetim kuruluna verir.
c-) Kolun giderleriyle ilgili yıllık bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

KOLUN ÇALIŞMALARI

Madde 23- Kol şu alanlarda faaliyetlerde bulunur.
a-) Eğitici kol gerek kendi üyelerini gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş,buluş ufuklarının geliştirici çalışmalara yön verir.
b-) Çeşitli konularda yazışmalara ve seminerlere yer vererek teşvik edici öneriler yapar.
c-) Kolun amacına uygun resim sergileri düzenler seminerler konferanslar hazırlar.
d-) Eğitici kol saatlerinde eğitici konuşmalar düzenler.

KOLUN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR

Madde 24-
a-) Toplantı ve karar defteri.
b-) Evrak dosası.
c-) Gelir gider defteri.

KOLUN SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER VE KURULUŞLAR.

Madde 25- Eğitici kol kurulu
a-) Okul müdürüne .
b-) Görevli okul müdür yardımcısına.
c-) Eğitsel kol yöneticisi öğretmenlerine.
d-) Rehber öğretmenler kuruluna.
e-) Kol başkanlar kuruluna.
f-) Kol genel kuruluna sorumludur.
Madde 26- Çevre koruma ve güzelleştirme kolunun diğer kollarla iş birliği.
a-) Kültür ve Edebiyat kolu.
b-) Kütüphanecilik kolu
c-) Sağlık ve temizlik kolu.

REHBER ÖĞRETMEN
.......................


BAŞKAN BAŞKANYARDIMCISI SEKRETER

SAYMAN ÜYE ÜYE.Uygundur ..../...../2000
OKUL MÜDÜRÜ

.........................
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-09-11, 16:59 #2
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Eğitsel Kollar ve Yönetmelikler


EĞİTİCİ KOL AMAÇLARI


EĞİTİCİ KOLUN AMAÇLARI


15.7.1974 tarih ve 7/8649 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin 3’ ncü
maddesinin 4’ncü fıkrasında “ ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ” başlığı altında sayılan görevler, aynı kararnamenin 16’ ncı maddesinde belirtilen “ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİ” kapsamı içindedir. Bu hizmetler, sınıf öğretmenliği görevi adı altında öğretmenlere, her okulun rehberlik ve eğitici çalışmalar genel programına göre bir veya daha çok sınıfın öğretmenliği, bir veya birkaç eğitici kolun öğretmenliği yada hem sınıf hem de eğitici kol öğretmenliği olarak verilebilinir.Ancak, aynı sınıfa birden fazla rehber öğretmenin verilemeyeceği konusunda, öğretmenler kurulunun görüşü de alınarak karar vermeye okul müdürü yetkilidir. Okul müdürlüğünce verilecek görevler ders dağıtım çizelgelerinde ve ek ders ücret onaylarında sınıf öğretmenliği görevi adı altında gösterilir.

“Eğitici Kol” sözünden: Okullarda ders saatleri dışında eğitim etkinliklerinden belli bir bölümünün gerçekleşebilmesi için ortak ilgileri bulunan istekli öğrencilerin katıldığı ve rehber öğretmen gözetimi altında doğrudan doğruya öğrencilerce yürütülen eğitici kuruluş anlaşılmaktadır.

“Eğitici Kol Rehber Öğretmeni” ise: Herhangi bir eğitici kolun gözetim ve denetim görevini üstlenmiş ve etkinliklerini belli bir zamanla sınırlamayan haftalık ders programı içinde veya dışında gerçekleştiren kişidir. Eğitici kol çalışmalarının planlı ve programlı bir biçimde sürdürülmesi için aşağıdaki kurulların oluşturulması gerekir:

“Eğitici Kol Genel Kurulu” Her sınıftan aynı kola katılan öğrencilerin meydana getirdiği kuruldur.

“Rehber Öğretmenler Kurulu”: Okul öğretmenler kurulunca eğitici kollara rehberlik yapmak üzere seçilen öğretmenlerin meydana getirdiği kuruldur.

“Denetleme Kurulu”: Bütün eğitici kol denetim kurulu üyelerinin aralarından seçtikleri 2 asil ve 2 yedek üyeden meydana gelir.

Eğitici kol çalışmalarının amacı:

Eğitici kol çalışmalarının amacı, Türk Milli Eğitimi genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk olmanın gururunu duyan, vatan ve

milletini seven; Milli, ahlaki ve insani değerlere sahip; demokrasi ilkelerini benimsemiş; yapıcı, yaratıcı; hür ve ilmi düşünceye ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine, milli ve sosyal hayatta etkin bir şekilde katılabilmelerine yardımcı olabilmek için öğrencilere;
a. Kendilerini anlayabilme yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme,
b. Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme,
c. Ferdi girişimde bulunup başarı ile sürdürebilme,
d. Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme,
e. Kendine ve başkalarına güvenebilme,
f. Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme,
g. Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilme,
h. Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilme,
i. Ferdi olarak veya guruplar halinde, çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme , bunları çözücü nitelikteki projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.
j. Sosyal ilişkilerinde anlayışla, saygılı ve ölçülü olabilme,
k. Gurupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve guruba karşı sorumluluk duyabilme,
Eğitici kolların amacına ulaşabilmesi için her şeyden önce, bu etkinliklerin yararına ilgili rehber öğretmenleri, okul yöneticilerinin inanmaları, öğrencileri de bu yönde bilinçlendirmiş bulunmaları gerekir.

Okullarımızda her öğretim yılı başında eğitici kolların planlanması ve programlanması çalışmaları aşağıdaki sıraya göre yapılmalıdır.Öğretim yılı başı öğretmenler kurulunca seçimi yapılan eğitici kollar (okulun imkanları, çevrenin özelliklerine göre), adları, amaçları ve çalışma şekilleri ile görevleri, ilgili öğretmenlerce öğrencilere ayrıntıları ile açıklanır. Öğrenciler ilgi duyarak çalışabilecekleri bir eğitici kolu seçerler.(kooperatif ve Kızılay kollarının kurulması zorunludur.) Özel yetenek isteyen (folklor, müzik ve spor kolları gibi) eğitici kollara öğrenci seçimi yapılırken rehber öğretmen ile sınıf öğretmeni iş birliği yapmak zorundadır.
Bu seçim sonunda sınıf öğretmenleri sınıflarında eğitici kollar için oluşturulan öğrenci listelerinin bir nüshasını rehber öğretmene bir nüshasını da okul yönetimine verir. Rehber öğretmen her sınıftan gelen listeleri bir araya getirerek eğitsel kolda görev alacak öğrencilerin nihai listesini oluşturur.
Eğitici kol ilk genel kurulu rehber öğretmen tarafından hazırlanacak gündemle yapılır. Bu kurulda; genel kurulu yönetmek üzere öğrencilerden 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 2 sekreter seçtirerek genel kurul başkanlık divanını oluşturur.
Genel kurul başkanlık divanı, eğitici kol yönetim kurulunun seçimini açık oyla gerçekleştirir. Genel kurulca aday gösterilen öğrenciler arasında kolun özelliğine göre 5-7 asil, 3 yedek üye yönetim kuruluna, 2 asil ve 2 yedek üye de denetleme kuruluna seçilir. Yönetim kuruluna seçilen asil üyeler, ilgili rehber öğretmenin başkanlığında toplanarak aralarında 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter ve 1 saymanı gizlice seçerler. Yapılan tüm bu işlemler tarih sırasına göre ilgili karar defterine geçirilir.
Bu seçimlerle oluşturulan eğitici kol yönetim kurulu, ikinci bir toplantıda eğitici koldaki görevlerinin nelerden ibaret olduğu hususlarını ayrıntıları ile ele alır, gereğinde bu görevleri tüm öğrencilerin görebileceği bir şekilde ilan edilir.
Eğitici Kol Rehber Öğretmeni: Eğitici kolun yıllık çalışma programını, kolun yönetim kurulu ile birlikte hazırlayarak, eğitici kol genel kurulundan geçirdikten sonra “Rehber Öğretmenler Kurulu” na sunar.
Bu kurul planları incelerken, okullarımızda anılması ve kutlanması gereken gün ve haftaları kollar arasında dağılımın koordineli bir biçimde yapılmasına özen gösterir
Rehber öğretmen ayrıca, rehberi olduğu eğitici kolun İç Yönetmeliği’nin hazırlanması (Özel iç yönetmeliği olan, Spor, Kızılay ve Kooperatif kolları hariç) ve uygulanmasını, ayrıca çalışma programında belirtilen faaliyetlerin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlar.Bu arada eğitici kol ile ilgili gelir ve gider hesapları ile dosya ve defterlerin düzenli tutulmasına, eğitici kol yıl sonu çalışma raporunun hazırlanmasına ve Rehber Öğretmenler Kurulu’na sunulmasına öncülük eder.Bu görevlerin yerine getirilmesinde rehber öğretmenin görevli öğrencilerin etkinliğini daima ön planda tutarak onlara bağımsız çalışma alışkanlığını kazandırmak, kişiliklerinin gelişmesini sağlamak amacını gütmelidir. Eğitici kol düzenlemeleri ile ilgili çalışma yöntem ve usulleri ile yapılması lazım gelen diğer hususlar 2140 ve 2179 sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütülmelidir.
Baş tarafında; iç yönetmelik ve yıllık çalışma planları, yıl içi ara kararlarının ve yıl sonu çalışma raporlarının yer aldığı kol karar defterinin okul idaresine teslimi; aynı defterin ertesi yılda da kullanılmak üzere idarece zimmetle yeni seçilen kol sorumlusu öğretmene verilmesi, böylece her yıl yeni bir iç yönetmelik hazırlanması ve yeniden defter temini gibi gereksiz işlemler önlenebilecek ve bir önceki yıl çalışmalarının daha da geliştirilmesi sağlanmış olacaktır.
Yıl sonu Rehber Öğretmenler Kurulunda görüşülen eğitici kol faaliyet raporuna ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerin de bir sonraki yılda yapılacak çalışmalara ışık tutucu olması açısından karar defterlerinde yer almasına özen gösterilmelidir.
Bu arada diğer dokümanların ( İşletme defterleri, fatura dosyası, makbuz koçanları gibi belgeleri ihtiva eden dosyaların ) düzen içinde okul yönetimine tesliminin usul haline getirilmesi ve eğitsel kol çalışmalarının amacına uygun yürütülebilmesi için gerekli olan hazırlığın, öğretim yılı başında okul yönetimince sağlıklı bir planlama ile ele alınması gerekmektedir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-09-11, 17:00 #3
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Eğitsel Kollar ve Yönetmelikler


FOLKLOR KOLU


2000-2001 YILI .......................................... İLKÖĞRETİM OKULU MÜZİK VE FOLKLÖR KOLU YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Kolun kuruluşu:

EĞİTSEL ÇALIŞMANIN AMAÇLARI
1-Kendilerini anlayabilme, yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme.
2-Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme.
3-Ferdi girişimde bulunup bunu başarı ile sürdürebilme yeni ortamlara uyum sağlayabilme.
4-Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme.
5-Başkalarını isteyerek ve dikkatli dinleyebilmek.
6-Gurupça verilen görevleri tamamlamak için istekle çalışmak.

EĞİTSEL ÇALIŞMANIN İLKELERİ:
1-Öğrencilerin okul hayatına, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde katılıp çalışmaları esastır.
2-Eğitici kol çalışmalarının planlama ve yürütülmesinde öğrencilerin özellikleri, ilgi, yetenek, ihtiyaçları ile çevrenin imkan ve şartları göz önünde tutulur.
3-Eğitici kol etkinliklerinde gurup çalışmalarına olduğu kadar ferdi faaliyetlerede yer verilir.
4-Eğitici kol çalışmaların planlanıp düzeltilmesi ve yürütülmesi için belli bir süre ayrılır.

FOLKLÖR KOLUNUN AMAÇLARI
1-Okullarımızda milli oyunların seçiminde öğrencilerin seviyesi göz önünde tutulur, ilgi duymaları ve öğrenmeleri için okulca gerekli gayret gösterilir.
2-Okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatılmasına çalışılır.
3-Öğrencilere kendi kültürümüzü tanıtmak amacıyla; Folklörümüzü oluşturan mahalli halk oyunları, Türküler, Hikayeler, masallar, destanlar, vb. unsurlar üzerinde araştırmalar yaptırılır. Halk oyunlarının, Türkülerin, destanların, hikayeleri tespit ettirilerek, milli kültür değerlerinin canlı bir şekilde yaşaması ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

GENEL HÜKÜMLER
1-Kol bütün üyeleri ile toplantı çalışmalarını değerlendirir. İlk toplantıda yıllık çalışma programı hazırlar.
2-Kol toplantıları başkanın çağrıları ile yapılır. Toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
3-Kol yönetim kurulu haftada bir kez toplanarak kol çalışmalarını gözden geçirir.
4-Kolun ilk toplantısında yürürlükte olan iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi olursa görüşülür, karara bağlanır. Bu karar kol rehber öğretmeni aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunca görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
5-Kol rehber öğretmeni kol toplantılarına gözlemci olarak katılır. Danışman olarak kendisinden yararlanılır.
6-Kolun bütün görevleri ve uygulamaları demokratik kurallar içerisinde yürütülür.
7-Yönetmelik okul müdürünün bilgisi dahilindedir.

FOLKLÖR KOLU REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ
1-Folklor kolu genel kurulunu toplamak
2-Genel kurulun çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek.
3-Yönetim kurulunun yıllık çalışma programının hazırlanmasına rehberlik etmek.
4-Folklor kolunun çalışma programında belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.FOLKLÖR KOUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
1-Kendilerine verilen görevleri uyum içinde yardımlaşarak ve yaptıkları işin bilincine vararak çalışmalarına devam etmek.
2-Folklor ile ilgili yarışmalara kendi istekleriyle katılıp arkadaşlarını da özendirici davranışlarda bulunmak.
3-Kol öğretmeninin rehberliğinde çalışmalarını sürdürmek, tespit edilen günlerde toplantılara eksiksiz olarak katılmak, toplantılarda kendi istek ve görüşlerini diğer arkadaşlarına aktarmak.


Kol Başkanı :
Başkan Yardımcısı:
Sekreter :
Sayman :
Üye :

FOLKLOR KOLUNUN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER KOLLAR
1-Spor kolu.
2-Müzik kolu.
3-Temizlik ve sağlık kolu.
4-Müsamere kolu.
5-Araç-gereçleri Koruma kolu.

TEMSİL-EĞLENCE-FOLKLOR KOLU YILLIK ÇALIŞMA PLANI
EKİM AYI :1-Yönetim kurulu oluşturulacak.
2-Yapılacak çalışmalar tespit edilecek.
3-İlk toplantı yapılacak.
KASIM AYI : 1-Halk oyunları için eleman seçimi yapılacak.
2-Halk oyunları için çalışma takvimi yapılacak.
3-Öğretmenler günü kutlanacak.
ARALIK AYI:1-Oyunların öğretimine başlanacak.
2-“Lorke” oyunu kavratılacak
3-Aylık çalışmaların kontrolü yapılacak.
OCAK AYI :1-Kol öğrencileriyle ara toplantı yapılacak.
2-23 Nisan törenlerine katılacak eleman seçimi yapılacak.
3-Folklor dışındaki çalışmalar tespit edilecek.
ŞUBAT AYI :1-Folklor ekibiyle çalışmalar yapılacak.
2-“Lorke ve duzo” oyunları üzerinde durulacak.
3-Genel tekrar yapılacak.
MART AYI :1-Tek ayak ve üç ayak oyunları kavratılacak.
2-Sahne düzenlemesi çalışmaları yapılacak.
3-Provalar yapılacak.
NİSAN AYI :1-Kostümlü ve müzikli provalar yapılacak
2-23 Nisan törenlerine iştirak edilecek.
3-Okuldaki şenlikte gösteriler yapılacak.
MAYIS AYI :1-Kostümlerin sayımı düzeni ve temizliği yapılacak.
2-Bir dahaki yılda yapılabilecek çalışmalar tespit edilecek
3-Gösterilerin değerlendirilmesi yapılacak.
HAZİRAN AYI:1-Sene sonu toplantısı yapılacak.
2-Yeni eleman seçimleri yapılacak.
3-Yıl içindeki çalışmalardaki eksiklikler tespit edilecek.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-09-11, 17:00 #4
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Eğitsel Kollar ve Yönetmelikler


Gazete Kolu İç Yönetmeliği ve çalışma programı


OKUL DUVAR GAZETESİ
AMAÇLAR:
1-Okuldaki iş bölümünün yararlarını göstermek ve bu becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
2-Okuldaki kurulmuş okul aile birliği korum derneği ve öğrenci kollarının tanıtılmasına yer vermek suretiyle teş-
vikte bulunmak, yayın hayatının faydalarını belirtmek.
3-Söz ve fikir özgürlüğünün normal ölçüler içerisinde devamını sağlamak.
4-Bir çok konuda öğretmene ve işlenen konulara yardımcı olmak.
5-Öğrencilerin görüş ve seziş yeteneklerini kuvvetlendirmek.
6-Okuma zevki kazandırmak.
7-Okul içindeki ve dışındaki olaylardan arkadaşlarını haberdar etmek.
8-Söz söyleme ve yazı yazma hayatına ilkokul sıralarından itibaren başlamanın yararlarını göstermek.

ÖRGÜT:
1-Öğretmenlerin öğrencileri aydınlatmaları durumunda 4. Ve 5. Sınıf öğrencileri arasında 6 öğrenci duvar gazetesi koluna seçilir.
2-Seçimde becerikli,girişken, Türkçe’si ve Resim-iş dersi iyi olan öğrencilerin seçilmesi göz önünde bulundurulur.
3-Kol ilk defa Ekim ayı içerisinde, ikinci defa dinlenme tatilinden sonra olmak üzere yılda iki defa seçilir.
4-Sınıflarca seçilen 6 öğrenci arasında bir başkan seçerler. Bu öğrenci aynı zamanda baş yazarlık görevini yürütür. Kolun sorumlusudur.
5-Kol bu işe kendini verebilecek bir öğretmenin rehberliğinde çalışır.
6-Görevini layıkıyla yapmayan kol üyeleri çıkarılır, yerine yedek üyelerden alınır.
7-Kararlar rehber öğretmenin onayından sonra yürürlüğe girer.
GÖREVLER:
A-BAŞYAZAR:
Gazetenin baş yazarıdır. Kol başkanlığını yürütür. Okul idaresi ve öğrenciler arasındaki irtibatı sağlar, yardım alma işlemlerini yürütür. Rehber öğretmenle temas ve dayanışmalarda bulunur. İşlerin normal yürütülmesinden yasada belirtilen konuların gerçekleşmesinden sorumludur.
B-YAYIN MÜDÜRÜ:
Duvar gazetesine girecek yazıları seçmek, incelemek uygun görülenlerin yayınlanması ile ilgilenir. Okul müdürü ve öğretmenlerle işbirliği yapar. Yayınlanacak yazıların kol yazarın uyup uymadığını kontrol eder. Gerekli düzeltmeleri yapar. Baş yazarla temas kurar. Duvar gazetesinde yayımlanan hususlardan sorumludur.
C- İDARE MÜDÜRÜ:
Gazetenin çıkması için ihtiyaçları temin eder. Mali işleri organize eder. Yardım sağlar. Okul idaresi öğretmenler ile bağış ve yardımda bulunan öğrencilerle temasa geçer. Yardımları deftere geçirmeye ve istenildiğinde ilgililere yardımları, defterleri göstermeye mecburdur. Gazeteye ait kırtasiye işlerini organize eder.
D-RESSAM:
Gazeteye şekil vermek çeşitli çalışmalara ait resimleri yapmak öğrencilerden gelen resimleri seçmekle görevlidir.
E-HABERLER ŞEFİ:
Okula ait haberlerin doğru olarak tespit ve yayınlanması, diğer okullardan edinilen bilgi ve haberlerin toplanması, haberlerin zamanında gazetede yayınlanması, mülakat ve röportaj yapılması, elde ettiği haberleri yayın müdürüne iletmesi hususları ile görevlidir. Haberlerin tam ve doğru olmasından sorumludur.
F-YAZICI:
Gazeteye ait yazıları müntazam yazar. Diğer arkadaşları ile işbirliği yapar. Kola ait yazıları, kararları ilgililere imzalatır.

DUVAR GAZETESİ KOLU YASASI
1-Görüş, seziş, buluş ufkunu genişletmek.
2-Yazı, fikir ve söz özgürlüğü aşılamak.
3-Düzgün cümle kurma, noktalama işaretlerini yerinde kullanma becerisini vermek.
4-Yazılarda öz Türkçe kelimeler kullanarak Türkçeleşme gelişimini sağlamak.
5-Şiir, masal, hikaye yazmakta başarı gösterenleri tanıtarak teşvik etmek.
6-Okul işlerine ait tenkitlerde bulunmak.
7-Tenkitlerde yıkıcı değil yapıcı olmayı prensip edinmek.
8-Dış yayını inceleyerek, faydalı yazıları aktarmak.
9-Okuldaki öğrenci kol çalışmalarını gazete ile duyurmak örnek çalışmalara yer vermek.
10-Çeşitli yazı türlerine karşı yarışmalar tertip etmek. Kazananlara romanlar vermek.
11-Gezi ve gözlem sonuçlarını arkadaşlarına duyurmak.
12-Dersle ilgili faydalı bilgiler yayınlamak, öğretmenlere yardımcı, arkadaşlarına yararlı olmak.
13-Komşu okul faaliyetlerine yer vermek.
14-Kol içinde yardımlarda bulunmak.
DUVAR GAZETESİNDE NELER BULUNMALIDIR

A-Gazetenin ismi:Öğrenciler arası bir yarışma açmak ve en çok beğenileni seçmek ve duyurmak.
B-Baş makale:Öğrenciler tarafından yazılır. En iyi yazı veya öğretmenler tarafından yazılacak yazılar baş makaleye konmalıdır. Baş makaleye konan yazılar, ciddi ağırbaşlı yazılar olmalıdır.
C-Hikaye:Eğitici resimli ve öğrencilerin anlayabilecekleri bir dille yazılmış olan hikayelerin okunması çok faydalıdır.
D-Fıkra:Öğrenciler tarafından anlatılan, eğitim ve ciddi sınırları aşmayan bir maiyette olması gerekmektedir.
E-Karikatür:Çocuklar tarafından çizilmiş, teşvik edici ve bir anlam taşıyan değerdeki karikatürlere gazetede mutlaka yer verilmelidir.
F-Dilek ve istekler:Bu köşeye bilhassa ciddi ve bir ihtiyacı belirten hususlara yer verilmeli, isteklerin karşılanabilir durumda olmasına bilhassa dikkat edilmelidir. Yerine getirilmesi güç ve aşırı derecedeki istek ve dileklerden kaçınılmalıdır.
İsteklere yer verilirken:
1-Öğretmenlerden dilek ve istekler.
2-Okul idaresinden dilek ve istekler.
3-Okul aile birliğinin dilek ve istekleri.
4-Okul yoksul çocukları koruma derneğinden dilek ve istekler.
5-İlköğretim müdürlerinden dilek ve istekler.
6-Milli Eğitim Müdürlüğünden dilek ve istekler.
7-İdari makamlardan gelen dilek ve isteklere yer verilmelidir.
G-Gezi ve spor yazıları:
Gezi ve spor kolu il e işbirliği yaparak ilgili haberleri gezi ve spor köşesinde yazılması, müsabakalara ait haberlere yer verilmesi, okul gazetesini cazip hale getirecek hususlardır.
H-Okul haberleri:
Bu konudaki noktalara yer verilmelidir:
1-Öğrencilerle ilgili haberler.
2-Okul idaresi il ilgili haberler.
3-Dış haberler olarak dikkate alınmalıdır. Ayrıca doğa olaylarına ve okuldaki değişikliklere yer verilmelidir.
I-Oyun ve bilmeceler:
Oyun ve bilmeceye yer verilmelidir. Bilmeceler öğrencilerin seviyelerine göre ve çekici olmalıdır. Ödüller konmalıdır.
J-Röportaj:
Öğrenciler okula gelen bir kimse veya gezilerdeki röportajları gazetede yayımlanmalıdır. Bu durum ilgi çekme bakımından önemlidir.

GAZETENİN GELİRİ

1-Üye öğrencilerin verecekleri aidatlar.
2-Öğrencilerin yapacakları bağışlar.
3-Okul idaresinin yapacağı yardımlar.
4-Okul-aile birliğinden temin edilecek yardımlar.
5-Okul koruma derneğinden temin edilecek yardımlar. Ayrıca alınan paralara makbuz kesilir. İsraflar karara bağlanarak deftere işlenmelidir.


OKUL GAZETESİ OLAĞAN TOPLANTISINDA GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER

Gazete kolu üyeleri gözetmen öğretmenler ....................................... gözetiminde ....................... tarihinde toplanmıştır. Alınan önemli kararlar yazdırıldı.
1-Okul duvar gazetesini faaliyete geçirmesi için konuşularak iş bölümlerinin yapılması için karar verilip seçimde becerikli girişken Türkçe ve resim-iş bölümünde dersi iyi olan öğrencilerin seçilmesi göz önünde bulundurulup seçim yapıldı.
2-Başyazar :.................
3-Yayın müdürü :................
4-İdare müdürü:.................
5-Ressam :.................
6-Haberleşme :................
7-Yazıcı :................
8-Sözcü :..................

TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRENCİLER

1-.................................................
2-.....................................
3-....................
4-............
5-.............
6-..........
7-.............
8-..............
9-...............
10-................
11-..............
12-.................
13-................
14-..................
15-.....................
16-...............
17-.....................

REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN OKUL MÜDÜRÜ
...................................... ........................... .............................
.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-09-11, 17:01 #5
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Eğitsel Kollar ve Yönetmelikler


KIZILAY KOLU EĞİTSEL KOL İÇ YÖNETMELİĞİ


EĞİTSEL KOL İÇYÖNETMELİĞİ

Okulun Adı :
Eğitsel Kolun Adı : Kızılay Kolu

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ : " Kızılay Kolu " İlköğretim , lise ve dengi okullar eğitici kollar yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda ;

Madde 1-Öğrencilere okulda ve hayatında işbölümünün yararlarını göstermek , buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.

Madde 2-Okul Kızılay dolabını koruma ve düzenli kullanmanın önemini bütün okul okul öğrencilerine kavratmak.

Madde 3-Devlet malını korumanın topluma yararlarını kavratmak.

Madde 4-Eğitici kol çalışmalarında öğrencilere , dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak.

Madde 5-Kızılay kolunun kazalarda ilk yardımı ve ecza dolabındaki ilk yardım malzemelerini doğru olarak kullanmalarını öğretmek.

KAPSAM ;

Madde 7-Bu iç yönetmelik Çekmece Gültepe 75.Yıl İlköğretim Okulunda Kızılay kolunu çalışmalarını kapsar.

GENEL HÜKÜMLER
Madde 8-Kol , bütün üyeleri ile toplantı yaparak çalışmalarını değerlendirir .İlk toplantıda yıllık çalışma programı hazırlanarak Eğitici Kollar Rehber öğretmenine sunar.
Madde 9-Kol toplantısı ,başkanın çağrısı ve salt çoğunluk ile yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 10-Kolun ilk toplantısında yürürlükte olan kol iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklif edilirse görüşülür ve karara bağlanır.
Madde 11-Kararlar kol rehber öğretmeni aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 12-Kol rehber öğretmeni kolun toplantılarına gözlemci olarak katılır , danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 13-Kolun bütün çalışmaları ve toplantıları demokratik kurallar içerisinde yürütülür.
Madde 14-Bu yönetmeliği okul müdürü yürütür.


KİNCİ BÖLÜM


EĞİTİCİ KOLUN KURULUŞU

Madde 15-Eğitici kol yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden oluşan öğrencilerden oluşmuştur.
Madde 16-Eğitici kolun rehber öğretmeni Olcay ETİdir.
Madde 17- Eğitici Kol Yönetmeliği ve hükümlerine göre okulun bütün sınıf ve şubelerinden oluşturulur. Kolun tüm öğrencileri arasından seçimle Eğitici kolun Genel Kurul’ u oluşturulur.
Genel Kurul şu üyelerden oluşur:

1. Kol Başkanı
2. Kol Başkan Yardımcısı
3. Sekreter
4. Sayman
5. Üye
6. Üye
Ve ayrıca Kol denetleme kuruluna iki öğrenci seçilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞKANIN GÖREVLERİ:
Madde 18- Kolun Çalışmalarından ve , yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci dereceden sorumludur.
Madde 19- Eğitici kol başkanının görevleri şunlardır.

1. Kolla ilgili istekleri alır , üyeleri kol toplantısına çağırır.
2. Diğer eğitici kollarla işbirliği yapar.
3. Kol çalışmalarının düzenini ve disiplinini sağlar.
4. Genel kurulda kolla ilgili eleştirileri cevaplar.
5. Kolla ile ilgili harcamaları saymanla saptayarak Yönetim kuruluna bildirir.
6. Toplantılara başkanlık eder.
7. Rehber öğretmenin gözetim , denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Madde 20- Eğitici kol başkanının görevleri şunlardır.

1. Kol başkanının olmadığı hallerde başkanın tüm sorumluluklarını yerine getirir.
2. Kolun demirbaş defterini tutar ve kayıtları yapar.
3. Başkanın kolla ilgili vereceği görevleri yerine getirir.SEKRETERİN GÖREVLERİ

Madde 21-Sekreterin görevleri şunlardır:

1. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır
2. Kolla ilgili yazışmaları izler
3. Kolla ilgili belgeleri , dosyaları düzenler.


SAYMANIN GÖREVLERİ


1. Kolun mali işlerini yürütür
2. Kolun giderlerini inceler , giderleri içeren belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Eğitici Kol Yönetim Kuruluna verir.

EĞİTİCİ KOLUN ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 22-Kol şu alanlarda faaliyet verir.

1. Eğitici kol , gerek kendi üyelerinin , gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş seziş , buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
2. Çeşitli konularda kolun görevlerini ve faaliyetlerini geliştirmek için oyunlar yapar , ilk yardım provaları düzenler
3. Kolun amacına uygun yayımlar yapar.

KOLUN TUTACAĞI DOSYALAR

Madde 23-Kol Toplantı karar dosyası tutar.,


EĞİTİCİ KOLUN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURUMLAR

Madde 24-Eğitici kol yönetim kurulu ;

1. Okul müdürüne
2. Görevli müdür yardımcısına
3. Rehber öğretmen karşı sorumludur.

Madde 25-Kızılay kolu şu eğitici kollar ile işbirliği yapar

1. Sağlık ve düzen kolu
2. Okul araç ve gereçlerini koruma kolu
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 12:38
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016