Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 04-02-08, 01:02 #1
KiLLMeSh0w KiLLMeSh0w çevrimdışı
Thumbs up 11.Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Türkiye Ekonomisi)Soru 1 Türkiye’de ekonomiyi etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?A) Bitki örtüsü

B) Yağış

C) Dağların uzanışı

D) Yerleşmelerin dağınıklığı

E) Sıcaklık

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi insanların ekonomik faaliyet sahasını en az sınırlar?A) Coğrafi konum

B) Bitki örtüsü

C) Kuraklık

D) Eğim

E) Yağış

Soru 3. İç bölgelerimizde yükselti ve karasallıktan dolayı kışlar sert ve kar yağışlı geçer.

İç bölgelerimizde iklimin sert oluşu, aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?A) Yer altı kaynaklarını

B) Nüfusun dağılışını

C) Ulaşım olanaklarını

D) Tarımsal etkinliklerini

E) Bitki örtüsünü

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisine yer şekillerinin neden olduğu sonuçlardan biri değildir?A) Dağların kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel uzanışı nedeniyle ulaşım zorluğu

B) Doğu Anadolu’da meyve ve sebze tarımının çok az yapılması

C) Ege Bölgesi’nde doğal limanların fazla oluşu

D) Kara ve demir yollarının uzanışının çoğunlukla doğu-batı yönlü oluşu

E) Karadeniz’de orman örtüsünün daha zengin olması

Soru 5. Türkiye’nin özel konumu, ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yer tutar.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesinde, özel konumuyla doğrudan ilgili değildir?A) Dağ buzullarının oluşturduğu sirk göllerinin Türkiye’nin turistik değerini arttırması

B) Jeopolitik ve jeostratejik öneminin fazla olması

C) Türkiye’de aynı anda dört mevsimin yaşanabilmesi

D) Uluslar arası kara, hava ve deniz ulaşımında ayrıcalıklı bir öneme sahip olması

E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

Soru 6. Türkiye’nin dünya üzerindeki coğrafi konumu dikkate alınarak komşularıyla ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?A) Denizlerin komşu ülkelerle yakından bağlılığı

B) Türkiye’nin yer şekillerinin elverişli olması

C) Türkiye’de çeşitli iklimlerin görülmesi

D) Ulaşım ve geçişlerin çok yönlü oluşu

E) Ülke içinde yaşayan Türklerin sosyal ve kültürel yapısıSoruv 7. Türkiye’de nüfusun yarısının hala köylerde yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile izah edilebilir?A) Köy hayatının ucuz olması

B) Kentlerde yerleşmenin müsait olmayışı

C) Ekonomisinin temelinin tarıma dayanması

D) Köylerde dayanışmanın iyi olması

E) Miras yoluyla kişi başına düşen toprağın giderek azalmasıSoru 8. Genelde ülkemizde tarımsal etkinlikleri, ürünlerimizin çeşitliliğini, bitki örtüsünü ve toprak türünü belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?A) Yer şekilleri

B) Özel konum

C) Etrafındaki denizler

D) Güneş ışınlarının geliş açısı

E) Matematik konum

Soru 9. Türkiye’de yükselti belirli bir noktaya kadar olumlu rol oynar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yükseltinin Türkiye ekonomisinde olumlu etkisi söz konusu değildir?A) Kuzey doğu Anadolu’da gür otlakların geniş yer tutması

B) Doğu Anadolu’da tarımsal ürün çeşitliliğinin görülmesi

C) İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ormanlara rastlanması

D) Erzurum-Kars bölümünde büyük baş hayvancılığın yapılması

E) Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaylacılığın gelişmiş olmasıSoru 10. Aşağıdaki önlemlerin hangisi Türkiye tarımındaki genel olumsuzlukları tümüyle gidermeye yönelik en önemli etken sayılabilir?A) Tarımın doğal koşullara bağımlıktan kurtarılması

B) Gübreleme için yeterli çalışmaların yapılması

C) Nadasa bırakılacak alanların iyi seçilmesi

D) Toprağı işleme ve bakımının iyi yapılması

E) Nöbetleşe ekim metodunun uygulanması

Soru 11. Türkiye’de 1930’lu yıllarda nüfusun %80’itarım sektöründe uğraş verirken 1960’lı yıllardan sonra bu oran gittikçe azalmaya başlamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?A) Destekleme alımlarının üreticiyi tatmin etmemesi

B) Miras yoluyla tarım alanlarının küçülmesi

C) Verimli toprakların erozyon sebebiyle kaybedilmesi

D) Tarım ürünlerinin hemen alıcı bulamaması

E) Tarım dışı sektörlerin gelişmesiSoru 12. Türkiye’de tarımsal verimliliği etkileyen bir çok faktör vardır.

Aşağıdakilerden hangisinin tarımda verimi arttırmada doğrudan etkisi yoktur?A) Zararlı böceklerle mücadele

B) Kaliteli tohum kullanma

C) Sulama

D) Pazarlama

E) GübrelemeSoru 13. Ekim alanlarının nadasa bırakılması hava sıcaklılığı, toprak nemliliği ve yağış miktarı ile yakından ilgilidir.

Aşağıda verilen yerlerin yağış miktarlarının eşit olduğu var sayılırsa hangi ilimizde nadasa daha çok gereksinim duyulabilir?A) Edirne

B) Mardin

C) Erzurum

D) Sivas

E) ÇorumSoru 14. 1938 ve 1995yıllarında Türkiye topraklarının kullanış biçimine göre dağılımı şöyledir.1938 1995

-------- --------

Ekili ve dikili alan %18 %36

Çayır ve meralar %53,9 %32

Ormanlar %13,5 %26

Verimsiz yerler %13,6 % 6

Yukarıdaki bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?A) Nüfusun çoğu sanayi sektörüne kaymaktadır.

B) Köy nüfusu kente göç etmektedir.

C) Tarımda makineleşme nedeniyle tarım alanları genişlemektedir.

D) Hayvan ürünlerinin ihracattaki payı azalmaktadır.

E) Hayvancılık eski önemini kaybetmektedir.Soru 15. Eskiden sadece tahıl üretilen Şanlıurfa’da son birkaç yıldır sebze de üretilmeye başlanmıştır.

Tarımı etkileyen koşullar göz önüne alındığında, Şanlıurfa’da aşağıdakilerden hangisinde bir değişme olduğu savunulabilir?A) Gübreleme yönteminde

B) Kaliteli tohum kullanımında

C) Nüfus artışında

D) Tarım alanlarının genişlemesinde

E) Sulama imkanlarındaSoru 16. Tarımda makineleşme köyden kente göçü hızlandırıcı bir etkendir.

Böyle bir genelleme göre aşağıdaki illerimizden hangisinde makineleşmenin köyden kente göçün etkisi yoktur?A) Konya

B) Manisa

C) Balıkesir

D) Bursa

E) Rize


Soru 17. Patates ve soğan ürün fiyatlarında yıldan yıla ani iniş ve çıkışlardan bazı yıllar üreticiler zarar görürken bazı yıllarda keyfi fiyat artışları görülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Patates ve soğan tarımının ülkemizde gelişmemiş olması

B) Bu ürünlerin üretiminin az olması

C) Bu ürünlere devletin destekleme alımları yapmaması

D) Bu ürünlerin bir yıl az, bir yıl çok üretilmesi

E) Bu ürünlerin doğal koşullara bağlı olarak yetiştirilmesiSoru 18. Ilıman bir iklim bitkisi olan şeker pancarının, Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?A) Buharlaşmanın azlığına

B) Kıyıların başka ürünlere ayrılmasına

C) Nem fazlalığına

D) Yer şekillerinin elverişsizliğine

E) Toprak türünün elverişsizliğineSoru 19. Aşağıdakilerden hangisi nemli iklim bölgelerinde yetiştirilmeye uygun bir bitkidir?A) Mısır

B) Buğday

C) Muz

D) Pamuk

E) PatatesSoru 20. Türkiye tarımında sulama sorununun ortadan kalkması halinde, ürün artışı sağlamak için aşağıdaki önlemlerden hangisine öncelik verilmelidir?A) Toprak bakımı ve analizi çalışmalarının hızlandırılmasına

B) Yeni tarım alanlarının açılmasına

C) Gübre üretiminin arttırılmasına

D) Tohum ıslahı çalışmalarının hızlandırılmasına

E) Pazarlama olanaklarının geliştirilmesine

Soru 21. Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen Türkiye ekonomisine katkı sağlayan başlıca tarımsal ürünler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?A) Mısır, Çay, Pamuk, Buğday

B) Fındık, Mısır, Pancar, Tütün

C) Pirinç, Çay, Mısır, Fındık

D) Sarımsak, Tütün, Çay, İncir

E) Kenevir, Arpa, Fındık, Çay

Soru 22. Akdeniz iklim bölgesinde, elverişli iklim koşullarının olmasına rağmen zeytincilik ve bağcılık tarımının gelişmemiş olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Bu ürünlerin ekonomik değerinin düşük olması

B) Halkın bu bitkilerin tarımını yapmak için yeterli bilgi sahibi olmaması

C) Buğday tarımının öncelik kazanması

D) Turunçgiller tarımına öncelik verilmesi

E) Üretimine elverişli alanların darlığıSoru 23. Türkiye’de yer şekilleri ve iklim özelliklerinin tarım alanlarını sınırladığı göz önüne alındığında, ekili dikili alanların yüz ölçümüne oranla en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğu Anadolu

B) Güneydoğu Anadolu

C) Ege

D) Marmara

E) İç Anadolu

Soru 24. Ülkemizde sulamalı tarımın yapıldığı karasal iklim bölgelerinde yetişebilen tarım bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?A) Üzüm

B) Pamuk

C) Buğday

D) Mercimek

E) Şeker PancarıSoru 25. Türkiye’nin az çok her tarafında yetişebilen mercimek, tarım ürünleri arasında nem ihtiyacı en az olan bitkilerdendir. Buna göre mercimek tarımı için en uygun koşullar hangi bölgemizde bulunur?A) Ege

B) Marmara

C) Akdeniz

D) İç Anadolu

E) Güney AnadoluSoru 26. Zeytin Akdeniz ikliminin karakteristik bir bitkisidir. Fakat Akdeniz ikliminin görüldüğü bazı yörelerimizde diğer tarım ürünlerimize oranla daha az yetiştirilir.

Buna göre aşağıda Akdeniz ikliminin görüldüğü körfezlerin hangisinde daha az yetiştirilir?A) Gemlik körfezi

B) Güllük körfezi

C) Edremit körfezi

D) İskenderun körfezi

E) İzmir körfezi

Soru 27. Aşağıda Türkiye’nin bazı bölgeleri ve bu bölgelerde yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?A) Ege Bölgesi - İncir

B) İç Anadolu Bölgesi - Şeker pancarı

C) Karadeniz Bölgesi - Soya fasulyesi

D) Marmara bölgesi - Ayçiçeği

E) Doğu Anadolu Bölgesi - Kayısı

Soru 28. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangi ikisi iklim sebebiyle aynı bölgede yetişmesi imkansızdır?A) Ayçiçeği – Zeytin

B) Çay – Mısır

C) Pamuk – Buğday

D) Buğday – Çay

E) Tütün – AyçiçeğiSoru 29. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin payı, dış pazardaki yeri bakımından diğerlerinden daha önemsizdir?A) Üzüm

B) Ayçiçeği

C) İncir

D) Tütün

E) FındıkSoru 30. Bazı tarım ürünleri devletin koyduğu sınırlamalar nedeniyle bazıları da yetişme koşulları açısından ancak dar bir alanda yetiştirilebilmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu gruba dahil edilemez?A) Üzüm

B) Muz

C) Tütün

D) Haşhaş

E) Pamuk

1D 2B 3A 4E 5B 6D 7C 8A 9B 10A 11E 12D 13B 14C 15E 16E
17C 18B 19A 20C 21C 22D 23D 24E 25E 26D 27C 28D 29B 30A

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 12:17
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016