Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 02-05-11, 01:52 #1
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan Biyoloji Terimleri Sözlüğü


Aradığınız harfteki terimi harflere tıklayarak açabilirsiniz

A-B
C-Ç
D-E
F-G
H-I
İ-J
K-L
M-N
O-Ö
P-Q
R-S
Ş-T
U-Ü
V-W
X-Y
Z


__________________

Mesajı son düzenleyen Uğur ( 06-03-15 - 18:58 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:53 #2
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü


1) Absisyon Tabakası (): Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ince duvarlı hücrelerden oluşan özel bir tabaka. Bu hücre tabakası, yaprağın bağlantısını zayıflatır ve yaprak dökümüne olanak verir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Absorpsiyon (Eski Yunanca: Ab-den+sobere-emme): Bir maddenin deri ve sindirim kanalı mukozası tarafından alınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Absorpsiyon spektrumu (): Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı için bir ölçü. Her molekül kendine özgü bir absorpsiyon spektrumuna sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Adaptasyon (Uyum): Bir canlının kendi çevresine uyması, uymayı gerçekleştiren olaylar, canlının çevresi içinde yaşamasına olanak veren özellik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Adaptif Dallanma (): Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Adenin (Eski Yunanca: Aden-bez): Enerji iletiminde önemi olan nükleik asit ve nükleotidlerin adenozin tri fosfat (ATP), adenozin di fosfat (ADP), adenilik asit (AMP) bileşeni.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Adenozin Tri Fosfat (ATP): Adenin, riboz ve üç fosfat grubu içeren bir organik maddedir. Biyolojik sistemlerdeki enerji iletiminde birinci derecede önemlidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Adipoz (Latince: Adiposis-yağa ait): Yağın depolandığı doku ya da yağ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Adventif Kök (Ek kök) (Latince: Ad-ya+Venire-gelmek): Normal olmayan bir yerden (gövdeden) çıkan kök.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Aerobik (Eski Yunanca: Aero-hava): Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gelişme ya da metabolizleme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Afaziya (Eski Yunanca: A-yok+Phasis-konuşma): Beyin merkezlerinin hastalanması ya da zedelenmesi sonucu olarak bazı sembolleri (yazı ve söz olarak) tanıyamama durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Aglütinasyon (Latince: Agglutinare-bir şeyi yapıştırmak): Bir sıvı içinde dağınık halde bulunan hücre ya da parçacıkların kümeleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Agnata (Eski Yunanca: Anathos-çene): Çenesiz balıklar. Lampetra sp., Mirine sp. ve bir çok sonu gelmiş türü içeren omurgalı sınıfı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Akondroplaziya (Eski Yunanca: A-değil+Chondros-kıkırdak+Plasscin-o): Yetersiz kemik oluşumuna ve cüceliğe neden olan kemik gelişim ve olgunlaşmasında kalıtsal bozukluk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Akromegali (Eski Yunanca: Akron-kol ve bacaklar+Megalo-büyük): İskete kol ve bacaklar, burun, çene, el ve ayak parmaklarının fazla büyümesi. Hipofiz bezinden büyüme hormonun fazla salgılanması sonucu oluşabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Akrozom (Eski Yunanca: Akron-kol ve bacaklar+Soma-vücut): Sperma hayvancığının baş bölgesini örten şapka gibi yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Aksiyon Potansiyeli (): Faaliyette bulunan herhangi bir dokuda bir kas kasılırken ve salgı yaparken, sinirden impuls geçerken duyarlı bir aygıtla saptanabilen düşük güçte bir akım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Akson (Eski Yunanca: Axon-dingil): Sinir impulsunu hücreden öteye götüren sinir lifi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Aktif Taşıma (Active Transportion): Bir maddenin, enerji harcanmasını gerektiren bir işlemle hücre membranı aracılığıyla, yoğunluk farkına bağlı olarak içe ya da hücre dışına taşınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Aktin (): Kasta bulunan bir proteindir. Miyozinle birlikte kasın, kasılma ve gevşe mesini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Alarm Renkliliği (): Bazı hayvanların yaşamlarını sürdürmek için gösterdikleri renk adaptasyonları. Predatörler, parlak, belirgin renkler taşıyan bu hayvanların zehirli ya da tatsız olduğunu sanarak onları yemekten çekinirler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Alel (Eski Yunanca: Allelon-iki şeyden biri): Kromozomun belli bir yerinde (lokus) görülebilen, bir genin değişik formlarıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Alerji (): Çevredeki bir maddeye karşı saman nezlesi, deri kızarması ya da astım biçiminde oluşan aşırı duyarlılık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Algler (): Gelişme sırasında embriyo teşkil etmeyen ve iletim dokusundan yoksun olan ve klorofil içeren büyük bitki gruplarından biridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Allontois (Eski Yunanca: Allas-sosis+Eidos-şekil, biçim): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Sindirim kanalının son kısmından gelişen ve embriyonik sidik kesesi ya da koryona giden ve çıkan kan damarlarının kaynağı olan kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Alveol (Latince: Alveus-içi boş): Torba biçiminde küçük boşluk ya da genişlemiş kısımdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Amensalizm (): Biri ötekinden olumsuz olarak etkilendiği halde ikincisinin birinci türün bulunmasından zarar görmemesi durumudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Aminoasit (): Bir amino (-NH2) grubu ile bir karboksil (-COOH) grubu içeren bir organik bileşiktir. Aminoasitler, proteinleri oluşturmak için peptid bağlarıyla zincir biçiminde birbirine bağlanabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Amipsi Hareket (Eski Yunanca: Amoibe-değişme+Eidos-form): Bir hücrenin yalancı ayaklar yoluyla yaptığı hareket.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Amniyon (Eski Yunanca: Amnion-kuzu): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Embriyo etrafında su dolu kesedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Anabolizma (Eski Yunanca: Anamole-atma): Enerji depolama, yani hücresel madde yapımını ve büyümeyi sağlamak üzere basit moleküllerin karmaşık molekülleri oluşturmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Anaerobik (Eski Yunanca: An-yok+Aero-hava+Bios-yaşam): Yalnız moleküler oksijenin yokluğunda gelişme ya da metabolizleme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Anafaz (Eski Yunanca: Ana-yukarı, geri, tekrar+Phasis-evre): Mitoz ya da mayoz hücre bölünmesinde metafazı izleyen ve kromozomların kutuplara doğru çekilmeye başladığı evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Anaflaksis (Eski Yunanca: Ana-yukarı, geri, tekrar+Phylaksis-k): Organizmanın yabancı protein ya da başka maddelere karşı normalin üstünde aşırı reaksiyonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Analog (Eski Yunanca: Analogos-orana göre): Görünüş ve işlerde benzer fakat köken bakımından farklı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Androjen (Eski Yunanca: Andros-insan+Gennan-üretmek): Testesteron ya da öteki erkek eşey hormonlarından biri gibi erkek özelliğini veren herhangi bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Angiospermler (Eski Yunanca: Angeion-damar+Sperma-tohum): Gerçek çiçekli trakeo fitler, çiçek ve meyvaya sahip, tohumları kapalı bir ovaryum içinde bulunan bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Anhidrobağlar (Eski Yunanca: Anhydros-susuz): İki molekül arasında su çıkması yoluyla oluşan bağlardır. Örneğin, bir molekülden OH-, ötekinden H+ iyonu çıkarak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Anter (Eski Yunanca: Antheros-çiçeklenme): Çiçekli bir bitkide erkek organlardan biri, için de haploid spor ya da polen taneciklerinin oluştuğu polen keselerini (mikrospo rangium) içeren stamen kısmıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Anteridyum (Latince: Antera-çiçekten yapılan ilaç+Eski Yunanca): Çiçeksiz bitkilerde spermlerin oluştuğu erkek organdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Anterozoid (): Mantarlarda hareketli eşeysel hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Antibiotikler (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Bios-yaşam): Mikro organizmalar tarafından meydana getirilen ve seyreltik çözelti halinde bakterilerin ve başka mikroorganizmaların gelişmesini engelleme, ya da onları tahrip etme yeteneğine sahip maddelerdir. İnsan, hayvan ve bitki hastalıklarının tedavisinde geniş ölçüde kullanılmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Antidiüretik Hormon (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Diuretikus-sidik meydana): Böbrek borucuklarında suyun geri emilmesini denetleyen ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormondur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Antijen (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Gennan-meydana getirmek): Bir organizmada özgül antikorların yapılmasını başlatan protein ya da protein+polisakkarit bileşiminde bir yabancı maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Antikor (Antibody): Kan ya da dokularda bulunan bazı yabancı maddelere karşı tepki olarak oluşturulan proteindir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Antimetabolitler (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Metabollein-değiştirmek): Normal fizyolojik işlev için gereksinen maddelere sıkı yapısal benzerlik gösteren maddeler, esas metabolitin kullanılmasını engelleyerek ya da onun yerini alarak etkisini gösterir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Antitoksin (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Toxicon-zehir): Bakteri tarafından salınan toksine (genellikle protein) karşı meydana getirilen bir antikor. (Antibody)
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Antosiyanin (Eski Yunanca: Antho-çiçek+Kyanos-mavi): Kırmızı, mor ve mavi çiçeklerde ki bir renk maddesidir. Hidrolize olunca antosiyonidin ve şeker meydana getiren glikozitler oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Anyon (Eski Yunanca: Ana-yukarı+İon-giden): Negatif yük taşıyan iyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Apikal Meristem (Latince: Apex-tepe+Eski Yunanca: Merizein-taksim e): Kök ya da gövde ucunda bulunan farklılaşmamış embriyonik doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Apoenzim (Eski Yunanca: Apo-den+En-içinde+Zyme-maya): Enzimin protein kısmıdır. Tam işlevsel enzim haline gelmek için özgül bir koenzime gereksinim duyar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Arkegonyum (Eski Yunanca: Arche-başlangıç+Gonos-döl): Çiçeksiz bitkilerde yumurtanın oluştuğu dişi organ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Arkenteron (Eski Yunanca: Arche-başlangıç+Enteron-bağırsak): Gastrulanın ortasında endodermle sarılı boşluk, ilk bağırsak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Arter (): Kanı yürekten vücudun çeşitli bölgelerine götüren kalın esnek duvarlı damar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Arteriol (Eski Yunanca: Arteria-atardamar): Kılcal damarın ucundaki küçük atardamar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Artropod (Eski Yunanca: Artrhon-eklem+Pous-bacak): Böcek ya da krustase gibi eklembacaklı bir omurgasız hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Asetilkolin (): Organik bir baz olan kolinin asetik asitle esteridir. Normal olarak sinirlerin ucundan salgılanır. Sinir impulsunun sinapstan geçişini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Asidozis (): Vücuttan baz kaybı ya da asit birikmesiyle beliren patalojik durumdur. Yüksek hidrojen yoğunluğuyla belirlenir. (Düşük pH)
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Asit (Latince: Acidus-ekşi): Molekül ya da iyonlar su içinde hidrojen iyonlarını (proton) veren bir maddedir. Asitler ekşi bir tada sahiptir, mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir ve bazlarla birleşerek tuzları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Askospor (Eski Yunanca: Askos-torba+Sporos-tohum): Özel bir spor muhafazası içinde bulunan, genellikle sekiz spordan oluşan dizi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Ateliozis (Eski Yunanca: Ateleia-tam olamama): Hipofizle ilgili cücelik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Atom (): Elementin kimyasal özelliğine sahip en küçük parçasıdır. Proton, nötron ve çekirdeğin çevresinde özgül bir yörünge üzerinde dönen elektronlardan oluşmuştur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Atom Yörüngesi (): Atom çekirdeği etrafında bir elektronun izlediği yol.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Atreziya (Eski Yunanca: A-yok+Tresis-delik): Normal vücut deliği, geçit ya da boşluğunun yokluğu ya da kapalılığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Atriyum (Eski Yunanca: Atrion-salon, hol): Bir başka yapı ya da organa geçme olanağını veren odacık. Venadan kanı alan ve karıncığa pompalayan yürek odacığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Avikularya (Latince: Avicula-kuş): Kuş başına benzeyen Briyoza kolonisinin bir üyesi.

B

1) Bakteri (Latince: Bacterion): Küçük bir hücreli mikroorganizmadır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Bakteriyofaj (Latince: Bacterion-küçük çubuk+Eski Yunanca: Phage): Bakteri hücresine giren ve öldürebilen virüs.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Basımlama (Imprinting): Yumurtadan yeni çıkmış bir kuş yavrusunun ya da yeni doğmuş bir memeli yavrusunun ilk birkaç saat içinde bir objeyle kuvvetli bir sosyal ilişki kurarak çabuk öğrenme biçimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Basil (Latince: Bacillum-küçük memur): Çubuk biçimindeki bakteridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Baz (): Suda çözündüğü zaman hidroksil iyonu veren bileşiktir. Kırmızı turnusolu maviye dönüştürür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Bazal Metabolizma Hızı (): Besin alınmaması ve hareketsizlik koşulunda, vücudu canlı tutmak için gerekli olan enerji tüketimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Bazidiyum (Eski Yunanca: Bazis-temel): Yüksek mantarların topuz biçiminde olan ve spor üreten organıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Bentos (Eski Yunanca: Benthos-deniz dibi): Göl ya da denizin dip fauna ve florası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Besin Zinciri (): En son enerji kaynağı olan bitkiden enerjiyi ileten organizmaların dizisidir. Bu dizideki her fert kendisinden bir öncekini yer ve kendinden bir sonraki tarafından yenir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Biküspid (Latince: Bi-iki+Cuspis-uç): İki sivri uç ya da kapakçığa sahip olma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Binomial Nomenklatür (İkili adlandırma): Organizmaları cins ve tür adından oluşan iki isimle adlandırma sistemidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Birefrigens (Latince: Bi-iki+Refringere-kırmak): Bir maddenin çözelti halinde ışığı farklı konumda değişik olarak kırma özelliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Birim Zar (): Birçok hücre organelinde bulunan zar yapısı tipi. İki tarafta protein moleküllerinin oluşturduğu tabakalar, bunların arasında sandviç biçiminde lipid ve öteki moleküllerin yer aldığı zar yapısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Biyoessey (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Assay-deneme): Biyolojik etken bir maddenin etkinliğini, canlı organizma üzerinde göstererek saptama.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Biyolojik Oksidasyon (): Mitokondrideki elektron ileticisi aracılığıyla bir atom ya da molekülden elektron alınması olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Biyolojik Saat (): Bir bitki ve hayvanın dış ve iç faaliyetinin, çevresinin düzenli çevrimsel değişmesine uyması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Biyolüminesens (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Latince: Lümen-ışık): Bir hücre ya da hücredeki enzim sistemi tarafından ışık çıkarılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Biyom (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Ome-kitle): İklim, fiziksel ve biyolojik çevre etmenlerinin karmaşık etkileşimi sonucunda oluşan ve kolayca belirlenen büyük kommünite.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Biyomas (): Belli bir habitatta bulunan organizmaların toplam ağırlığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Biyosfer (): Yeryüzünde canlı organizmalar tarafından işgal edilen hava, toprak ve su katlarının tümüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Biyotik Potansiyel (): Tüm çevre koşulları optimum yaş dağılımı kararlı olan bir populasyonda doğuştan artış gücü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Blastosöl (Eski Yunanca: Blasios-tohum+Koilos-oyuk, boşluk): Döllenmiş yumurtanın oluşturduğu hücre kümesi ortasında içi sıvı dolu boşluk. (Blastula evresi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Blastula (Eski Yunanca: Blastos-tohum): Döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesiyle oluşan ortası sıvı ile dolu bir hücre tabakasından ibaret küresel yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Bowman Kapsülü (Sör William BOWMAN; 19.yüzyıl İngiliz hekimi): Her böbrek borucuğunun ucunda kılcal damar yumağını (glomerulus) saran hücrelerin oluşturduğu çift duvarlı kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Brakifalanji (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Log-kütük): Bir ya da daha fazla parmağın kısa oluşu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Brakilidaktili (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Dactylos-parmak): El ve ayak parmaklarının anormal kısalığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Brakipoda (Latince: Brachium-kol): İki kabuğa ve içte, üzerinde kirpikli tentakülleri bulunan, iki kıvrımlı kola sahip deniz organizmalarının dahil olduğu filum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Brakisefal (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Kephale-boş): Dar kafatasına sahip olan, yuvarlak kafalı, kafatası indeksi 80 ya da daha fazla olan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Brankiyal (Eski Yunanca: Branchion-solungaç): Solungaç bölgesine ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Briyofitler (Eski Yunanca: Brios-yosun+Phyton-bitki): Bitkiler dünyasında kara yosunları ve ciğer otlarının bulunduğu filum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Briyoza (Eski Yunanca: Brios-yosun+Zoe-yaşam): Yosun hayvancıkları. Kayalar üzerinde yosunu andıran dallı, güzel görünüşlü bir hayvan türünün kolonisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Brown Hareketi (Robert BROWN 19.yüzyıl botanikçisi): Bir çözelti ya da süs pansiyon içinde küçük parçacıklarının, su moleküllerine çarpmasından ileri gelen harekettir.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:54 #3
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü


1) Chrysophyta (Eski Yunanca: Chrysos-sarı+Phyton-bitki): Sarı-kahverengi algler.

1) Çekinik (resesif) Genler (): Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipini ifade edemeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot durumda ya da "çift-doz"da olunca gösteren genlerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Çevresel Direnç (): Bir türün maksimum çoğalma hızını engelleyen fizyolojik ve biyolojik etmenlerin toplamı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Çomak (): Zoolojide özellikle donuk ışığa ve alaca karanlık beyaz görüntüye duyarlı olan retinanın çomak şeklindeki fotoreseptör hücreleridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:55 #4
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Dalton (John DALTON, 18.Yüzyıl İngiliz fizikçisi): Moleküler ağırlık birimi. Bir hidrojen atomu ağırlığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Deaminasyon (): Bir aminoasit ya da başka bir organik bileşikten bir –NH2 (amino) grubunun ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Dehidrogenasyon (Latince: De-ayrı+Eski Yunanca: Hydro-su): Bir molekülden hidrojen atomlarının ayrılması şeklindeki bir oksidasyon tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Dekarboksilasyon (): Bir organik bileşikten bir -COOH (karboksil) grubunun ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Delaminasyon (Latince: De-ayrı+Lamina-tabaka): Blastodermin embriyonik gelişimi sırasında, üstte ektoderm ve altta endoderme ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Denatürasyon (): Primer yapısını bozmadan bir protein, nükleik asit ya da bir başka makromolekülün fiziksel özelliklerinin ve üç boyutlu yapısının değişimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Dengeli Polimorfizm (Eski Yunanca: Poly-çok+Morphe-biçim): Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Denitrifikasyon (): Amonyağın serbest azota çevrilmesidir. Örneğin bazı bakteriler enzimleri yardımıyla denitrifikasyon yaparlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Dentrit (Eski Yunanca: Dendron-ağaç): Bir sinir impulsunu hücresel gövde boyunca ileten tipik biçimde dallı sinir lifi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Deoksiriboz (): Ribozdan bir oksijen atomu eksik olan beş karbonlu bir şekerdir. DNA'nın bileşenlerinden biridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Deri Değiştirme (Latince: Mutare-değiştirmek): Saç, tüy ve dış iskelet gibi bir dış örtünün atılması ve yerine yenisinin yapılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Dermis (Eski Yunanca: Derma-deri): Omurgalı derisinin iç tabakası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Desiduoz (Latince: Decidere-dökülmek): Kalıcı olmayan, erginleştiğinde dökülen. (genellikle yaprak döken odunlu bitkiler için kullanılır)
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Desmosomlar (): Karşılıklı iki hücre yüzeyinde kesikli olarak bulunan ve hücreler arası boşluklarla ayrılan düğme biçimindeki plakalardır. Hücreleri bir arada tutmaya yararlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Detoksifikasyon (): Bir maddenin zehirli etkisini azaltan enzimatik olaylar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Deuterostom (Eski Yunanca: Deuteros-ikinci+Stoma-ağız): Blastoporu arka uçta (ağızdan uzakta) bulunan ve ön uçta yeniden meydana gelen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Dış Çaprazlama (): Farklı soylara ait bireyler arasındaki eşleşme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Diapoz (Eski Yunanca: Dia-arasında+Pausis-durma): Bir böceğin hayat devresinde inaktif olduğu evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Diastol (Eski Yunanca: Diastole-çekme, uzama): Yürek kaslarının, özellikle ventrikül kaslarının gevşemesi. Bu sırada lümen kanla dolar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Diferensiasyon (): Farklılaşma. Daha ergin duruma doğru gelişme, daha basit bir hücreden özelleşmiş bir hücre durumuna değişme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Difüzyon (Yayılma): Moleküllerin kinetik enerjileri nedeniyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Digitigrat (Latince: Digitus-parmak+Gradus-adım): Yalnız parmakları toprağa değen köpek ve kediler için kullanılan parmaklar üzerinde yürüme hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Dikotiledon (Eski Yunanca: Dis-çift+Kotiledon-fincan biçimindek): İki kotiledona (çenek, yaprak) sahip bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Dim (): Belirli bir alanı işgal eden ve kendi aralarında çoğalan benzer organizmaların oluşturduğu populasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Dioik (Eski Yunanca: Dis-çift+Oikos-ev): İki evcikli. Bir birey üzerinde dişi, bir başkası üzerinde erkek çiçekleri bulunan bitki türleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Diploit (Eski Yunanca: Diploos-iki kat): Gametlerde bulunan iki takım kromozom sayısı, iki takım kromozoma sahip hücre ya da organizma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Disakkaritler (): Hidrolizle iki monosakkarit meydana getiren sukroz, laktoz ve maltoz gibi şekerler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Distal (Latince: Distans-uzakta): Aralıklı,belirli bir noktadan uzakta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) DNA (Deoksiribo Nükleik Asit): Kromozomlarda bulunur ve nükleotitlerindeki özel dizilerde kodlanan genetik bilgiyi içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Doku (Latince: Texere-dokumak): Belirli görevler yapmak üzere özelleşmiş benzer hücreler topluluğu. (kas, sinir, bağ dokuları gibi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Dolikosefal (Eski Yunanca: Dolichos-uzun+Cephale-kafa): Uzun kafalı. Eni boyunun %75'inden az olan bir kafatası biçimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Döllenme (): Bir spermin bir yumurtayla birleşip kaynaşması ve oluşan zigotun gelişmeye başlaması. Fertilizasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) DPN (Difosfopiridin nükleotid): Aynı zamanda NAD (Nikotin Adenin Dinükleotid) de denir. Birçok reaksiyonda bir hidrojen alıcısı ya da vericisi olarak iş gören bir koenzim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Drupa (Latince: Drupa-olgun zeytin): Eriksi meyve. Meyve kabuğunun dış kısmı derimsi, orta kısmı etli ve iç kısmı sertleşmiştir. (erik, kayısı v.b.)
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Düğümsel Doku (): Kendi reaksiyon hızı birbiriyle ilişkili bir dizi reaksiyon için aralık sağlayan parça, örneğin Nodus sinoatrialis, yürek atışını başlatır ve yüreğin kasılma hızını düzenler.

1) Echinodermata (Latince: Echinus-kirpi, denizkestanesi+Eski Yunanc): Derisidiken liler filumu. Derisi dikenli deniz hayvanları deniz yıldızı, deniz kestanesi v.b.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Effektör (): Bir organizmanın faaliyette bulunduğu vücut yapısı, uyarıya karşı reaksiyon gösterme arası. Örneğin kas ve bez.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Ekdizon (Eski Yunanca: Ekdysis-çıkarma): Artropodlarda deri değişimini sağlayan hormon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Ekilibrum (Latince: Aequus-eşit+Libra-denge): Birbirine denk karşıt kuvvetlerin durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Ekoloji (Eski Yunanca: Oikos-ev+Logos-söz, konuşma): Organizmaların birbirleri, fiziksel ve biyotik çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Ekolojik Niş (): Bir organizmanın, bir kommünite ya da ekosistem içinde yapısal adaptasyonuna, fizyolojik tepkisine ve davranışına bağlı durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Ekosistem (): Canlı ve cansız kısımlar arasındaki madde alışverişinde bir devir izleyen ve kararlı bir sistem oluşturmada birbirini etkileyen canlı ve cansız kısımların doğal bir birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Ekoton (): Komşu biomlar arasında oldukça geniş bir geçiş bölgesidir. Bu bölge kısıtlı ölçüde de olsa, ekoton için karakteristik olan bazı organizmalara ek olarak yakın olan her biomdan bir miktar organizma içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Ekskresyon (Latince: Ex-dışarı+Cernere-ayırmak): Boşaltım. Organizmadaki metabolik artıkların dışarı atılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Ekspressivite (İfade Edilebilirlik): Organizmadaki bir genin belirlediği kalıtlanabilen bir sıranın ortaya çıkış uzamasını sağlayan bir kas.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Ektoderm (Eski Yunanca: Ektos-dış+Derma-deri): Gastrulanın iki germ tabakasından dışta olanı, deri ve sinir sistemini oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Ekzergonik (Latince: Ex-dışarı+Eski Yunanca: Ergon-iş): Dışarı enerji verilmesiyle karakterize edilen reaksiyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Ekzotoksin (Latince: Exo-dış taraf+Toxicum-zehir): Bakteri hücreleri tarafından dış ortama salınan çok kuvvetli bir zehir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Elektrolit (Eski Yunanca: Elektron-amper+Lytos-çözülebilir): Çözeltide yüklü partiküllere yani iyonlara ayrılan ve çözeltiden elektrik akımının geçmesini sağlayan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Elektron Taşıyıcı Sistem (): Besin moleküllerinden oksijene, elektron mitokondride bulunan enzim sistemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Element (): Yörüngelerde seyreden eşit sayıda elektronlara ve atom çekirdeğinde eşit sayıda protona sahip olan atomlardan oluşmuş doğal ya da yapay, 100 kadar madde tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Embolus (Eski Yunanca: Embolos-tıkaç): Kanla taşınıp damarı tıkayan pıhtı ya da herhangi bir parçacık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Embriyo (Eski Yunanca: En-içinde+Bryein-şişmek): Bir organizmanın gelişmesinin ilk evresi, döllenmiş olan bir yumurtanın gelişim ürünüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Emülsiyon (Latince: Emulsum-sağmak): Başka bir sıvı fazda dağılan bir sıvı faz içindeki kolloid.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Endergonik (Eski Yunanca: Endom-içinde+Ergon-iş): Enerji absorpsiyonu ile karakterize edilen bir reaksiyon dur. Meydana gelmesi için enerji gereklidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Endoderm (Eski Yunanca: Endom-iç+Derma-deri): Archenteronu çevreleyen gastrulanın en iç tabakası olup, sindirim sistemini ve bu sisteme ait organları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Endokrin (Eski Yunanca: Endom-içinde+Krinein-ayırmak): İç salgı. Başka bir organ ya da kısım üzerinde özel bir etkiye sahip olan bir maddeyi kan ya da lenf içine salgılama işlevini yürüten organlara ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Endoskeleton (Eski Yunanca: Endom-iç+ Skeleton-kuru vücut): Vücudun içinde destek vazifesi gören kemikli ve kıkırdaklı destek yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Endosperm (Eski Yunanca: Endom-içerdeki+Sperma-tohum): Tohumlu bitkilerde gelişen embriyoyu besleyen ve saran dişi gametofitin besi dokusu. Gymnospermlerde haploid, Angiospermlerde triploittir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Enerjinin Sakınımı (Korunumu) Yasası (): Bir temel fizik yasasıdır. Verilen herhangi bir sistemdeki enerji miktarı sabittir. Enerji ne vardan yok edilebilir, ne de yoktan var edilebilebilir, ancak bir biçimden ötekine dönüştürebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Engram (Eski Yunanca: En-iç+Grama-işaret): Öğretmenin bir sonucu olarak beyinde meydana geldiği farz edilen değişikliğe ait bir terimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Entropi (): İş yapmaya uygun olmayan dağınık enerji durumudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Enzim (Eski Yunanca: En-içinde+Zyme-maya): Canlı bir organizma içinde özel kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir protein katalizördür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Epiboli (Eski Yunanca: Epibole-örtü): Bir gastrulasyon tipidir. Embriyonun animal kutbundaki küçük blastomerler gelişir ve vegetal hemisferin hücrelerini örter.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Epidermis (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Derma-deri): Bir organizmadaki en dıştaki hücre tabakasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Epididimis (Eski Yunanca: Epi-üst+Didymos-testis): Testise yakın, spermlerin toplandığı karmaşık şekilde kıvrılmış tüptür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Epifit (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Phyton-bitki): Yalnız konum ve destek sağlamak için başka bitki üzerinde gelişen bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Epigenez (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Genesis-doğurulmak): Döllenmiş ve farklılaşmış bir yumurtadan başlayarak yeni yapıların ardışık olumunu ifade eden teoridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Epiglottis (Eski Yunanca:Epi-üzerinde+Glottis-dil): Larinks girişi, glottisi örten kapağa benzer yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Epikotil (): Bitki embriyosu ya da fidede kotiledonların bağlanma yerinin üstünde kalan eksen kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Epitelyum (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Thele-meme başı): Damarları ve bazı küçük boşlukları kaplayan vücudun dış ve iç yüzeyini örten doku tabakasıdır. Az miktarda çimento maddesiyle birleştirilmiş hücreleri içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Esiospor (Latince: Aika-yara+Sporas-tohum): İlk baharda berberis (kadın tuzluğu) üzerinde gelişen buğday pasının ince duvarlı çift çekirdekli sporu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Estrojen (): İkincil eşey karakterlerinin gelişimini sağlayan ovaryum folikülleri tarafından üretilen dişi eşey hormonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Estrus (Eski Yunanca: Şiddetli arzu): Memelilerin dişilerinde şiddetli seksüel dürtüyle ortaya çıkan sınırlı seksüel periyodun tekrarlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Eşik (): Bir uyartının, duyum meydana getiren ya da algılanabilen alt sınır değeri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Etholoji (Eski Yunanca: Ethos-gelenek+Logos-çalışma): Doğal koşullarda hayvan davranışını tüm ayrıntılarıyla inceleyen bilim dalıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Etiolasyon (Eski Yunanca: Aitio-neden)): Karanlıkta yetiştirilen bir bitkide klorofil eksikliği nedeniyle sararma, bu durumda bitkiler küçük yapraklara ve uzun, zayıf yapraklara sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Euteria (Eski Yunanca: Eu-iyi+Therion-hayvan, canavar): Yavrularını oldukça ilerlemiş bir gelişim evresinde doğuran ve çok iyi gelişmiş bir plasentası bulunan plasentalı memelilerdir. Monotremata ve Marsupialia hariç bütün canlı memelileri içerir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:55 #5
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Fagositoz (Eski Yunanca: Phagein-yemek+Kytos-boşluk+Osis-koşu): Mikroorganizmaların, diğer hücrelerin ve yabancı taneciklerin akyuvar gibi bir hücre tarafından yutulması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Farinks (Eski Yunanca: Pharynx-boğaz): Yutak. Sindirim sisteminin solungaç keseleri ya da yarıklarını meydana getiren bölümü. İleri omurgalılarda farinks, ön tarafta ağız ve burun boşluğu ile, arka tarafta özofagus ve gırtlakla birleşir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Fenokopi (Eski Yunanca: Phanein-göstermek+Latince: Copia-bol): Çevredeki fiziksel ve kimyasal etkilerden doğan ve başka bir genotipin ırasal özelliklerinin taklidi olan bir bireyde gelişim seyrinin değişerek farklı genotipteki bireyin ırasının taklit edilmesidir. İnsüline bağlı şeker hastaları normal bireylerin fenokopisidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Fenotip (Eski Yunanca: Phainein-göstermek+Typos-tip): Bir organizmanın kalıtsal yapısının dıştaki görünür ifadesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Fermentasyon (Latince: Fermentum-mayalanmak): Organik bir bileşiğin bir enzim sistemiyle anaerobik olarak parçalanmasıdır. Açığa çıkan enerji, hücrenin diğer olayları yürütmesinde kullanılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Feromon (Eski Yunanca: Phorein-taşımak): Bir organizma tarafından çevreye salgılanan ve aynı türün öteki üyelerinin davranış ve gelişmesine etki eden bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Fikoeritrin (Eski Yunanca: Phykos-deniz yosunu+Erythros-kırmızı): Kırmızı alglerde bulunan kırmızı renkli kromoprotein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Fikosiyanin (Eski Yunanca: Phykos-deniz yosunu+Kyanos-mavi): Mavi-yeşil alglerde bulunan mavi renkli kromoprotein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Filogeni (Eski Yunanca: Phylon-ırk+Genesis-döl): Bir organizma grubunun tüm evrimsel tarihi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Filum (Eski Yunanca: Phylon-ırk): Hayvan ya da bitki dünyasında, ortak bir atadan geldiklerine inanılan organizmaları içeren büyük ana bölüm.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Fisyon (Latince: Fissio-yarmak, çatlamak): Organizmanın yaklaşık iki eşit parçaya bölündüğü eşeysiz üreme olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Fitoplankton (Eski Yunanca: Phyton-bitki+Planktos-dolaşan): Okyanus ya da göllerde bulunan ve çoğunlukla alglerin oluşturduğu mikroskobik yüzücü bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Flagellatlar (Latince: Flagellum-kamçı): Bir ya da daha fazla sayıda ince, kamçı gibi organı bulunan mikroorganizmalardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Fleksör (Latince: Flectere-eğilmek): Kol ve bacağın kırılmasını sağlayan kas.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Floem (Eski Yunanca: Phloios-kabuk): Bitkilerdeki bir tip iletim dokusudur. Gövde ya da kökte hem yukarı hem de aşağıya doğru organik maddeleri taşır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Floresans (): Farklı dalga boyunda radyasyon absorbe eden bir maddenin ışık salması, eksite edilmiş singlet durumun temel duruma bozunması sırasında meydana gelir. Isıya bağlı olmayan çok hızlı bir olaydır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Folikül (Latince: Folliculus-küçük torba): Memeli ovaryumunda olgunlaşmış yumurtayı taşıyan küçük bir hücre kesesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Foramen Ovale (Latince: Forare-delmek): Sağ ve sol atriumlar arasında bulunan oval pencere fötüste bulunur. Bunun aracılığıyla sağ atriuma giren kan ciğerlere uğramadan aorta geçebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Foraminifera (Latince: Forare-delmek+Ferre-taşımak): Kalkerli ve çok odacıklı kabuk salgılayan ameboid protozoa. Odacıklar üzerindeki deliklerden hayvan ayaklarını çıkarır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Fosforesans (Eski Yunanca: Phos-ışık+Phorein-taşımak): Bir molekülün triplet durumun dan temel durumuna bozunması sırasında belirli bir ısısı olmaksızın ışık çıkarması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Fosforilasyon (Eski Yunanca: Phos-ışık+Phorein-taşımak): Bir fosfat grubunun organik molekül içine girişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Fosil (Latince: Fossilis-kazmak): Yer kabuğunda korunmuş olan organizma kalıntısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Fotoliz (Eski Yunanca:Phos-ışık+Lysis-kayıp): Işık altında bir molekülün ayrışması. Örneğin klorofil tarafından absorbe edilen ışın enerjisiyle fotosentezde suyun ayrışması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Foton (Eski Yunanca: Phos-ışık+Ton-dilim): Elektromanyetik radyasyon partikülü, bir kuan tumluk ışınsal enerji.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Fotoperyodizm (Eski Yunanca: Phos-ışık+Peri-ışık+Hodos-yol+İsmos-): Hayvan ve bitkilerin ışık ve karanlık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Fotosentez (Eski Yunanca: Phos-ışık+Synthesis-bir araya getirm): Bitki hücrelerinde klorofil tarafından tutulan ışınım enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten karbonhidratların sentezlenmesi olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Fototropizma (Eski Yunanca: Phos-ışık+Tropos-dönüş): Organizmanın ışığa karşı büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Fovea (Latince: Fovea-küçük çukur): Bir organın yapısı üzerindeki küçük çukur. Özellikle retinanın merkezinde bulunan çukur yalnız konileri içerir ve net görüntüyü sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Fötüs (Fetüs) (Latince: Fetus-verimli): Embriyonik gelişimini büyük ölçüde tamamlamış fakat doğmamış yavru. İnsanda gebeliğin 3.ayından doğuma kadar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Fukoksantin (Latince: Fucus-kaya likeni+Eski Yunanca: Xanthos-s): Diatome, esmer alg ve dinoflagellat'larda bulunan kahverenkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Fundus (Latince: Fundus-dip): Bir organın dip kısmı ya da tabanı. İçi boş organın ağza en uzak kısmı.

1) Gamet (Eski Yunanca: Gamete-kadın): Üreme hücresidir. Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya da sperm, birleşme sonunda yeni bir fert gelişimini başlatır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Gametofit (Eski Yunanca: Gamete-kadın+Phyton-bitki): Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli (gamet üreten) evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Ganglion (Eski Yunanca: Gangli-düğüm): Merkezi sinir sistemi dışında bulunan sinirlerde hücre gövdelerinin oluşturduğu düğümsü kütle.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Gastodermis (Eski Yunanca: Gaster-mide+Derma-deri): Bağırsakların içini astarlayan sindirim ve absorbsiyondan sorumlu doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Gastrula (Eski Yunanca: Gaster-mide): Blastuladan sonraki erken embriyonik devre. Başlangıçta ektoderm ve endoderm olmak üzere iki tabakadan ve bu iki tabaka arasında kalan boşluktan oluşur. Ektoderm ile endoderm arasındaki blastosöl ve arkanteron, endodermin içini astarlayan ve blastoporla dışarı açılan invaginas yonla oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Gastrulasyon (Eski Yunanca: Gaster-mide): Genç embriyonun gastrula olduğu ve önce iki, sonra da üç hücre tabakasının oluşmasıyla ilgili olaydır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Gemma Çanakları (Latince: Bitkinin gözü ya da tomurcuğu): Bryofitler'de, çanak şekilli vejetatif tomurcuklar, eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Gen (Eski Yunanca: Gennan-meydana getirmek): Genetik bilginin biyolojik birimi. Özel bir kromozomun belirli bir konumunda yer alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Genetik Denge (): Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da mutasyonla değiştirilmedikçe sabit kalması durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Genetik Sürüklenme (): Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya da öteki allel bakımından doğal seçilim yerine şansa bağlı olarak homozigot duruma gelme eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Genom-Genotip (Eski Yunanca:Gennan-meydana getirmek+Typos-tip): Bir organizmanın asıl kalıtsal yapısı, gen çeşitleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Genus (Latince: Doğum, ırk, çeşit): Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Geri Bildirim (Feedback) Denetimi (): Bir sistemde reaksiyon ürünlerinin birikiminin, ürünlerin yapım hızının azalmasına neden olması ya da ürün eksikliğinin üretim hızının artmasına yol açması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Gibberellinler (): Çiçekli bitkilerde, büyüme ve gelişmenin denetiminde işlevi olan ve doğal olarak bulunan bir grup kimyasal madde. Bazı türlerin genç bitkile rinde sürgünlerin uzamasını hızlandırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Glikoliz (Eski Yunanca: Glykys-tatlı+Lysis-çözelti): Şekerlerin daha basit bileşiklere meta bolik dönüşümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Globulin (Latince: Globulus-kürecik): Kan plazmasında bulunan proteinlerin bir sınıfıdır. Bunlardan bir kısmı (gamma globulin) antikor olarak iş görürler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Glomerulus (Latince: Glomus-top): Küçük kan damarları ya da sinir liflerinin küme sidir. Özellikle bir böbrek tüpçüğünün proksimal ucundaki kapiller yumağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Golgi Cisimciği (Camilio GOLGİ, 19. yüzyıl İtalyan histoloğu): Olgun sperm ve eritrositler hariç tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organe lidir. Hücre organellerinin salgılanmasında rol oynadığına inanılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Gonad (Eski Yunanca: Gone-tohum): Gamet oluşturan bezdir. Yumurtalık ya da testis.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Grana (Latince: Grana-tanecik): Kloroplast içindeki ardışık klorofil, protein ve lipid tabakalarını taşıyan ve fotosentezin işlevsel birimi olan küçük yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Guatr (): Boynun ön kısmında şişmeye yol açan tiroid bezi büyümesidir. Tiroidin aşırı faaliyeti ya da iyot eksikliğinden ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Gutasyon (): Kök basıncı ile yaprak porlarından dışarı iletilen ve yaprak üzerinde beliren su damlacığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Gymnosperm (Eski Yunanca: Gymnos-çıplak+Sperma-tohum): Çıplaktohumlular. Tohum ları ovaryum içinde kapalı olmayan tohumlu bitkiler sınıfı. Konifer ve ortadan kalkmış bir çok bitkileri içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:56 #6
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Habitat (Latince: Habitus habere- den tutmak): Bir bitki ya da hayvanın doğal olarak yaşadığı yer, bulunabileceği bölge.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Habituasyon (): Organizmaların bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Haploit (Eski Yunanca: Haploos-basit, tek): Normal olarak olgun bir gamette bulunan bir kromozom takımıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Hardy-Weinberg Yasası (): Bir populasyonda bulunan bir allel gen çifti üyelerinin bağıl frekansları bir binomial denklemin açılımı olan a2+2ab+b2 ile tanımlanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Havers Kanalları (): Kemik matriksi içinde uzanan ve kan damarları ve sinirleri içeren kanallar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Hazırlık Reaksiyonu (): Kendinden sonraki bir dehidrogenasyon reaksiyonu için uygun bir substrat molekülünün konfigürasyonunun oluşması ile sonuçlanan metabolik reaksiyonlar için kullanılan bir terimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Hemofili (Eski Yunanca: Haima-kan+Philein-sevmek): Antihemofilik globulin denilen maddenin eksikliğiyle tromoblastin oluşmasının bozulduğu, soya çekimsel hastalıktır. Kan yeterince pıhtılaşmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Hemoglobin (Eski Yunanca: Haima-kan): Eritrositlerin, oksijen ve karbondioksit ileten ve pH ayarlanmasında yardımcı olan, kırmızı renkte demir içeren protein pigmenti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Henle Kulpu (Friedrich HENLE, 19.Yüzyıl Alman anatomisti): Memeli böbrek tübülündeki 'U' şeklinde medullaya kadar inen ilmik. Proksimal ve distal kısımlar arasında yer alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Hepatik (Eski Yunanca: Hepatikos-karaciğer): Karaciğere ilişkin.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Herbasöz (Latince: Herba-ot): Otla ilgili ya da ot özelliği taşıyan, odunsu olmayan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Herbivor (Latince: Herba-ot+Vorare-yemek): Otçul. Bitki yiyen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Hermafroditlik (Eski Yunanca: Hermes+Aphrodite-mitolojik tanrı ve): Aynı organizmada hem erkek hem de dişi eşey organlarının varlığı ile karakterize edilen durumdur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Heterogami (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Gamos-evlilik): Yumurta ve sperm gibi büyüklük ve yapı bakımından ayrı iki gametin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Heterograftlar (Eski Yunanca: Heteros-diğer): Alıcıdan başka bir tür hayvanın vücudundan elde edilen doku aşıları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Heterotroflar (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Trophos-beslek): İnorganik maddelerden kendi besinini sentez edemeyen ve bu nedenle ya ototroflar ya da çürüyen maddeler üzerinde yaşamak zorunda olan organizmalar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Heterozigot (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Zygos-çift): Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter için iki farklı allelin bulunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Heterozis (Eski Yunanca: Heteros-diğer): Melez gücü. Birbiriyle ilgisi olmayan soylara ait fertlerin birleşmesinden meydana gelen yavruların hayatta kalmak için atalarından daha iyi uyum göstermeleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Hibernasyon (Latince:Hiberna-kış): Bazı hayvanlarda kışı geçirmek için metabolizmanın yavaşladığı bir uyuşukluk dönemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Hidrofitler (Eski Yunanca:Hydor-su+Phyton-bitki): Çok nemli ortamda büyüyen bitkilerdir. Ya tamamen sucul olurlar ya da kökleri su veya çamur içinde fakat gövde ve yaprakları su üzerinde bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Hidrojen Bağı (): Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki zayıf bir bağdır. Bu bağlar protein ve nükleik asitlerin yapısında birinci derecede önem taşır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Hidroliz (Eski Yunanca: Hydor-su+Lysis-çözünme): Bir bileşikteki belirli bazı bağların arasına su girmesiyle bileşiğin parçalara ayrılmasıdır. Hidroksil grubu ayrılan bileşiğin bir kısmına, hidrojen atomu da öteki kısmına katılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Hidroponik (Eski Yunanca: Hydro-su+Latince: Ponere-yer): Topraksız bitki kültürüdür. Kökler besin maddesi bakımından zengin sulu ortamda büyütülürler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Hif (Eski Yunanca: Hyphe-ağ): Bir mantar miselyumunda bulunan çok sayıdaki ipliklerden her biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Hipersensitivite (Eski Yunanca: Hyper-aşırı+Sensitivite-duyarlılık): Değişik tepki gösterme durumudur. Anormal olarak artmış duyarlılık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Hipertonik (Eski Yunanca: Hyper-üst+Tonos-ton): Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha büyük osmotik basıncı vardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Hipofiz (): Beyinde hipotalamusun hemen altında yerleşmiş olan küçük bir bezdir ve hipotalamusa ince sapla bağlanır. Ön lop ağzın tavanından dış büyümeyle, arka lop ise beynin tabanından aşağıya doğru büyüyerek oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Hipokotil (Eski Yunanca: Hypo-alt+Kotyle-oyuk, çukur): Bir bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin, kotiledon yapraklarının birleşme noktasının altında kalan kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Hipotalamus (Eski Yunanca: Hypo-alt+Thalamus-iç oda): Görme, su dengesi, sıcaklık, uyku gibi çeşitli kontrol merkezlerini içeren üçüncü ventrikulusun tabanı ve ön beynin bir bölgesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Hipotez (Eski Yunanca: Hypo-alt+Thesis-yerleştirmek): Kontrollü deneylerle denenebilen ve sonuca temel teşkil eden bir varsayımdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Homeostazis (Eski Yunanca: Homois-değişmeden+Stasis-ayakta dura): Bir organizmanın içindeki kararlılığı ve yeknesaklığı devam ettirme eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Hominid (Latince: Homo-insan): Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Homograft Reaksiyon (Eski Yunanca: Homos-benzer+Graft-aşı): Aynı türden fakat farklı genotipteki bir organizmadan alınan bir aşılama dokusunun aşılanan organizma tarafından reddedilmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Homolog Yapılar (Eski Yunanca: Homologos-uyuşan): Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Homolyotermik (Eski Yunanca: Homois-değişmeyen+Therme-ısı): Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Homozigot (Eski Yunanca: Homos-aynı+Zygos-çift): Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Hormonlar (Eski Yunanca: Hormaein-harekete başlamak, teşvik e): Gövdenin bir kısmında meydana getirilen, sonra da difüzyonla ya da kan dolaşımıyla diğer kısımlardaki hücrelere taşınarak onların aktivitelerini düzenleyen maddelerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Humus (Latince: Humus-toprak-yer): Toprak içindeki organik madde. Toprağa kahverengi ya da siyah rengi veren çürümüş bitki dokularındaki koyu renkli maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Hücre (): Bitki ve hayvanları oluşturan mikroskobik birimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Hücre Kuramı (): Canlıların hücre ve hücre ürünlerinden oluştuğunu, yeni bir hücrenin kendinden önce mevcut olan bir hücreden oluştuğunu, kimyasal bileşen ve işlevsel bakımdan birbirine benzediğini, organizma faaliyetinin bağımsız hücre birimlerinin etkileşiminin sonucu olduğunu ifade eden kuramdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Hücre Sayısı Sabit Hayvanlar (): Mozaik gelişmenin sonucu olarak aynı tür hayvanların aynı işi gören dokularında aynı sayıda hücre bulunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Irk (): Türün alt birimlerinden biridir. Bir ya da daha fazla gen frekansı bakımından başka populasyonlardan farklı olan bir populasyondur. Bir türün bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından ayrılmış olan bir alt grubu.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:57 #7
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) İçgüdü (): Bireyin önce geçirmiş olduğu deneye bağlı olmayan ve genetik olarak belirlenmiş davranış ya da tepki tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) İmmun Reaksiyon (Latince: İmmunis-tehlikesiz): Antijenlere karşı antikor yapımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) İmmunolojik Tolerans (): Bir organizmanın, genetik olarak farklı bir organizmadan nakledilen hücreleri kabul edebilme yeteneği. Organizmanın belli bir antijene tepki gösterme kapasitesini geliştirmesinden önce oluşan sonuçlar. Bundan sonra reaksiyon gösterme yeteneğinin ortaya çıkışı gecikebilir ya da sonsuza ertelenebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) İmplantasyon (Latince: İn-içine+Plantare-koymak): vücudun bir bölgesine bir parça ya da dokunun yerleşmesidir. Örneğin, gelişmekte olan bir embriyonun uterusun epitel tabakasına tutunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) İndüksiyon (Latince: İnducere-yöneltmek): Organizatör ya da başka bir dokunun etkisi aracılığıyla gelişmekte olan embriyonun bir dokusunda özel morfogenetik bir etkinin meydana getirilmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) İnsight Öğrenme (Kavrayak öğrenme): Önceki deneyin değerlendirilmesinin bir sonucu olarak organizmada yeni bir tepkinin belirişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) İntegument (Latince: İntegumentum-üzerinde+Tegere-örtmek): Deri, gövde örtüsü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) İnterferon (): Hayvan hücrelerinin virüsle etkileşimi sırasında meydana gelen bir çeşit proteindir. Bu madde, hayvan hücrelerini çeşitli virüs enfeksiyonlarına karşı dirençlilik kazandırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) İnternod (Latince: İnter-arasında+Nodus-düğüm): İki düğüm arasında kalan gövde parçasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) İnvaginasyon (Latince: İn-içinde+Vagina-kılıf): Bir kısmın diğeri içinde katlanması, özellikle gastrulasyon sırasında bir bölgenin çift tabakalı çöküntüyü yapmak üzere katlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) İnversiyon Kromozomal (): Kromozomdaki bir segmentin 180o derece dönüş yaparak aynı kromozoma bağlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) İsoetales (): Bir sarımsak demetini andıran ince, uzun, tüye benzeyen yaprakları olan Lycopsida'nın bir grubudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) İyon (Eski Yunanca: İon-gitme): Pozitif (katyon) ya da negatif (anyon) elektrik yükü taşıyan bir atom ya da atom grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) İzogami (Eski Yunanca: İsos-eşit+Gamos-evlilik): Yapı ve büyüklük bakımından aynı olan iki gametin birleşmesi şeklindeki üremedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) İzomer (Eski Yunanca: İsos-eşit+Meros-kısım,parça): Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür. Örneğin glukoz ve fruktoz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) İzotonik ya da İzosmotik (): Solut ve solvent konsantrasyonu ve dolayısıyla osmotik basıncı karşılaştırıldığı çözeltininkiyle aynı olan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) İzotop (Eski Yunanca: İsos-eşit+Topos-yer): Bir kimyasal elementin aynı atom numarasına fakat farklı atomik kütle ye sahip diğer formları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) İzozim (Eski Yunanca: İsos-eşit+Zyme-maya): Aynı enzimik aktiviteyi gösteren değişik protein molekülleri.

1) Jel (Latince: Gelare-Dondurmak): Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Jeotropizma (Eski Yunanca: Geos-yer+Tropos-dönüş): Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Juvenil Hormonu (): Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine ergine doğru bir metamorfoz başlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:57 #8
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Kaliks (Eski Yunanca: Kalyx-tomurcuk, fincan): Fincan biçiminde organ ya da boşluktur. Bir tam çiçekte en dış halkayı oluşturan yapraklardır. (sepaller)
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Kalori (): Bir gram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için (14,5 oC'den 15,5 oC'ye) gereken ısı. Kilokalori bunun bin katıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Kambiyum (Latince: Cambialis-değişme): Birçok trakofil bitkilerin gövde ve kökün de meristem hücrelerden oluşan ve bölünerek sekonder ksilem ve sekonder floem tabakasını yapan tabaka.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Kapiller (Latince: Capillaris-saç gibi): Atar ve toplardamarı birleştiren ve dokuların içine yerleşmiş bulunan mikroskobik ve ince duvarlı damar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Karbonhidrat (): (CH2O) oranında karbon, hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerdir. Şekerler, nişasta ve selüloz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Karışım (): Değişik oranda birleşebilen iki ya da daha fazla cins atom ya da molekül içeren çözelti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Karnivor (Latince: Carno-et+Vorare-yemek): Etobur. Et yiyen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Karoten (Latince:Carota-havuç): Tatlı patates ve yaprak sebzelerde bulunan sarı, turuncu veya kırmızı renk maddesi. Hayvan vücudunda A vitaminine dönüştürülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Karyokinez (Eski Yunanca: Karyon-nukleus+Kinesis-hareket): Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Karyotip (Eski Yunanca: Karyon-nukleus+typos-tip): Bir bireydeki kromozom takımının sayı, büyüklük ve bakımından özelliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Katabolizma (Eski Yunanca: Katabole-yıkılma): Canlı hücre içinde karmaşık moleküllerin basit moleküllere parçalanmasına ve enerjinin açığa çıkmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Katalizör (Eski Yunanca: Katalysis): Kimyasal reaksiyonun hızını düzenleyen maddedir. Bu olmadan reaksiyon son noktaya ulaşmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Katyon (Eski Yunanca: Kata-aşağı+İon-giden): Pozitif yüklü iyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Keliser (Eski Yunanca: Chele-çengel+Keras-boyun): Örümcek, akrep ve öteki Arachnida'ların başında bulunan pens biçimindeki ekstremite.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Kemoreseptör (): Kimyasal uyarımları alan duygu organı ya da hücresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Kemotropizma (Eski Yunanca: Chemeia-kimya+Tropos-dönüş): Kimyasal uyarıma büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Keratin (Eski Yunanca: Keratos-boynuz): Omurgalıların epidermisinde ve tırnak, tüy, saç, boynuz ve benzerlerinde bulunan boynuzsu, suda çözünmeyen bir protein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Keton Yapılar (): Yüksek yoğunluklarda zehirleyici olan tam oksitlenmemiş yağ asitleridir. İdrarla dışarı atılır, asidozise neden olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Kimera (Eski Yunanca: Chimaira-ateş saçan aslanbaşlı, keçi): Vücudunda aynı ya da farklı türlerin zigotundan türeyen hücre populasyonuna sahip olan bireydir. Doğal olarak ikizlerde görülebilir ya da yapay olarak oluşturulur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Kines (Eski Yunanca: Kinesis-hareket): Bir organizmanın bir uyartıya göstermiş olduğu tepki. Tepkinin yönü uyartının yönüne bağlı değildir. (taksisteki durumun aksine)
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Kinestesis (Eski Yunanca: Kine-hareket+Aiathesis-algılama): Biz, vücudumuzun çeşitli kısımlarının hareketi ve durumu hakkında haberdar eden duygu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Kininler (): Kanda ve dokularda yapılan ve kan damarlarında, düz kasta ve bazı sinir uçlarında iş gören polipeptidlerdir. Örneğin bradykinin ya da kalidin, adenin içeren gruplardan birisi doku kültüründeki bitki hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini artırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Kirpik (Latince: Cilium-göz kapağı): Hücrelerin serbest yüzeyi üzerinde kirpiksi sitoplazmik çıkıntı. Düzenli titreşerek hücrenin hareketini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Kitin (Eski Yunanca: Chiton-kısa kollu entari): Eklembacaklıların dış iskeletini ve birçok mantarın hücre duvarını teşkil eden, suda erimeyen, boynuz özelliğinde bir protein-polisakkarittir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Klayn (Eski Yunanca: Klinein-meyilli olmak): Yayılma alanın bir ucundan ötekine yapı ya da işlev bakımından sürekli değişkenlik serisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Kleidoik Yumurta (Eski Yunanca: Kleidouchos-anahtarlık): Embriyosu bir larval evreden geçmeden doğrudan doğruya minyatür bir ergine dönüşen sürüngen,kuş ve ilkel memeli hayvan yumurtası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Klimaks Kommünite (): Süksesyonda ulaşılan en son ve kararlı kommünitedir. Klimaks kommünite çevre koşullarıyla denge halinde olup belli bitki hayvan ve türlerine sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Klitoris (Eski Yunanca: Kleitoris-küçük tepe): Vulvanın ön kısmında erkek penisine karşılık ereksiyon yapabilen bir yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Kloak (Latince: Cloaca-lağım): Aşağı omurgalı hayvanların çoğunda sindirim, boşaltım ve üreme sisteminin açıldığı oda.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Klon (): Bir atasal hücreden mitoz bölünmeyle oluşan hücre populasyonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Klorenkima (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Phyllon-yaprak): Klorofilli bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Klorofil (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Phyllon-yaprak): Fotosentez olayında güneş ışığı enerjisini kimyasal enerjiye çeviren önemli pigment. (renk maddesi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Kloroplast (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Plastos-oluşmuş): Bitki hücrelerinin klorofil taşıyan organıdır. Fotosentez merkezidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Koanosit (Eski Yunanca: Choane-huni+Kytos-boş kab): İnce bir sitoplazmik yakası olan kamçılı hücredir. Bazı bir hücreli hayvanlar ve süngerlere özgüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Kobalamin (): B12 vitamini. Alyuvarların yapımında esas maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Kodon (): Bir amino asidin, kodonu oluşturan üç komşu nükleotidin diziliş biçimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Koenzim (Latince: Cum-ile+Eski Yunanca: En-içinde+Zyme-maya): Bazı enzim reaksiyonları için gerekli olan ve enzime gevşek olarak bağlı bulunan kısım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Kohlea (Eski Yunanca: Kochlias-salyangoz): İç kulağın bir kısmıdır. Salyangoz kabuğu biçiminde iki buçuk dönüş yapan borusal yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Kokus (Eski Yunanca: Kokkos-dut): Bir mikrondan küçük yuvarlak bakteri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Kolajen (Eski Yunanca: Kolla-zamk+Gennan-üretmek): Bağ doku lifleri içinde bulunan ve kaynatılınca jelatine dönüşen protein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Koleoptil (Eski Yunanca: Koleo-kılıf+Ptile-tüy): Tek çenekli bir bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını saran silindir biçimindeki kılıf.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Kolineerik (): RNA'nın nükleotid kodonlarının linear dizilimiyle, polipeptitte bu dizilişle kodlanan amino asitlerin lineer sıralanışı arasındaki haberleşme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Kollenkima (Eski Yunanca: Kolla-zamk+En-içinde+Chymos-özsu): Gövde ve yaprak sapın da epidermisin hemen altında bitkiye des tek sağlayan ve köşeleri kalınlaşmış hücrelerden oluşan dokudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Kolloblast (Eski Yunanca: Kolla-zamk+Blastos-tomurcuk): Ktenoforlar'da avı yakalamak için kullanılan yapışkan hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Kolloit (Eski Yunanca: Kollodes-yapışkan): İki fazlı bir sistemdir. Parçacık büyüklüğü 1-100 milimikron olan bir faz, ikinci fazın içinde dağılmıştır. Tiroid bezinde olduğu gibi bir boşluğun çevresinde bir sıra halinde bulunan küçük epitel hücreleri tarafından salgılanan jelatinimsi madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Kommünite (): Habitat denen küçük ya da büyük bir alanda yaşayan populasyonlar topluluğu. Kommüniteyi oluşturan canlılar çeşitli şekilde birbirini karşılıklı olarak etkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Koni (Latince: Conus-koni): a) Retinanın parlak ışığa özellikle duyarlı olan, çeşitli dalga boyundaki ışık ları ayırt edebilen ve renkli görmeyi sağlayan konik fotoreseptör hücresidir.
b) Botanikte Gymnosperm'lerin üreme ile ilgili yapısı. (kozalak)
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Koniferler (Latince: Conus-kozalak+Berre-taşımak): Sıcak ve soğuğa dayanacak biçimde uyum gösteren iğne yapraklı Gymnosperm'lerdir. Kozalaklı bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Konjugasyon (Latince:Conjugatio-karışma): Birleşme faaliyetidir. İki hücrenin geçici olarak birleşmesi sırasında nükleer maddenin karşılıklı olarak değiştirildiği bir eşeysel çoğalma biçimidir. Protozoa'lardan birçok Silyatlar'da ve bakterilerde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Kontrasepsiyon (Latince: Contra-karşı+Conceptus-gebe kalmak): Spermanın yumurtaya ulaşmasını ve döllenmesini engelleyecek mekanik ya da kimyasal maddelerin kullanılmasını içeren doğum kontrol yöntemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Konvergen Evrim (Latince:Cum-birlikte+Vergere-eğilmek): Büyük ölçüde farklı kökene bağlı iki ya da daha fazla organizmada benzer işlev yapan benzer yapıların bağımsız olarak evrimleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Kopulasyon (Copulare-birleşmek): Eşeysel birleşmedir. Sperma hücrelerinin birinden ötekine iletilmesi sırasında iki hayvanın fiziksel birleşme faaliyeti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Korpus Allatum (Latince:. Corpus-vücut+Allatus-eklenmiş): Böceklerde beynin hemen gerisinde bulunan iç salgı bezidir. Jüvenil hormonu salgılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Korpus Kallozum (Latince: Corpus-vücut+Kallosus-sert): Memeli hayvanlarda iki beyin yarı küresini birleştiren büyük komissür fibril demeti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Korpus Luteum (Latince: Corpus-vücut+Luteum-sarı): Olgunlaşan ve yumurtayı atan ovaryumda, ovaryum folikül hücreleri tarafından oluşturulan sarı renkli bezdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Korpus Striyatum (Latince: Corpus-vücut+Striatum-çizgili): Her beyin yarı küresi nin tabanında bulunan nöron ve sinir liflerinden oluşan korteksin altındaki büyük küme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Korteks (Latince: Cortex-kabuk): Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Koryon (): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlarda embriyoyu saran örtü. Memelilerde plasentanın yapısına girer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Kotiledon (Eski Yunanca: Kotyledon-fincan biçiminde oyuk): Bir bitkide embriyonun çenek yaprağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Kovalent Bağ (): Bir ya da daha çok elektronun ortaklaşa kullanılmasını kimyasal bağ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Kök Basıncı (): Bitki köklerindeki özsuyun pozitif basıncı. Özsuyun, toprakta bulunan suya göre hipertonik oluşu nedeniyle ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Kretinizm (): Genç bireyde tiroid salgısının doğuştan bulunmayışından ileri gelen durumdur. Beyin ve vücut gelişiminde gerilik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Kromatin (Eski Yunanca: Chroma-renk): Hücre çekirdeğinin boyanabilen kısmı. Çekirdek içinde ağ görünü münde olup DNA ve protein bileşimindedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Kromatin Noktası (): İnsan derisi ya da ağız mukozasında olduğu gibi çekirdek çeperinde kromatin birikimidir. Kinin nükleer eşeyselliğini saptamaya yarar. Dişi hücrelerinin çoğunda var, erkek hücrelerinde yoktur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Kromatofor (Eski Yunanca: Chroma-renk+Pherein-taşımak): Epidermisin alt tabakasında olduğu gibi pigment hücresi ya da renk oluşturan plastid. Bazı bakterilerde klorofil içeren tanecik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Kromomer (Eski Yunanca: Chroma-renk+Meros-kısım): Kromozomu oluşturan tesbih tanesi gibi tanecik dizisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Kromozom (Eski Yunanca: Chroma-renk+Soma-vücut): Hücre çekirdeği içindeki kalıtsal maddedir. Genleri içeren iplik ya da çubuk biçimindeki yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Krosing Over (): Mayoz sırasında homolog kromozomların sinapsları oluşturmasını ve bazı kısımlarını karşılıklı değiştirme olayı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Ksantofil (Eski Yunanca: Xanthos-sarı+Phyllon-yaprak): Yeşil yapraklarda, otlarda ve öteki bitkisel maddelerde karotinle bulunan sarı renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

70) Kserofitler (Eski Yunanca: Xeros-kuru+Phyton-bitki): Kurakçıl bitkilerdir. Çok az su içeren topraklarda yaşamaya uyum gösteren yukka ve kaktüs gibi bitkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

71) Kseroftalmi (Eski Yunanca: Xeros-kuru+Opthalmos-göz): Anormal bir biçimde kuruluk, matlık ve kornea üzerinde boynuzsu epitel tabakası ile belirlenen bir çeşit körlük. A Vitamini eksikliğinden ileri gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

72) Ksilem (Eski Yunanca: Xylon-odun): Trakeofitlerde su ve suda çözünen tuzları ileten doku. Trake ve trakeidlerden oluşur. Aynı zamanda bitkiye mekanik destek sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

73) Ktenoforlar (Eski Yunanca: Ktenos-tarak): Vücudu jel biçiminde bir kümeyi saran iki tabakalı hücreden olan deniz hayvanlarıdır. Dış yüzünde tarağa benzer biçimde sekiz kirpik sırası vardır. Hayvan suda bunlarla hareket eder.
Zümre: Biyoloji Zümresi

74) Kuantum (Latince: Kuantum-kadar): Işınım enerjisi birimidir. Elektrik yükü yoktur ve çok az kütlesi vardır. Bir kuantum enerjisi, radyasyonun dalga boyunun ters bir fonksiyonudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

75) Kutup Hücresi (): Hemen hemen nukleustan başka birşey içermeyen küçük hücredir. Oogenezisde oluşur ve yumurtanın animal kutbunda küçük bir nokta şeklinde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

76) Kütin (Latince: Cutis-deri): Yaprak yüzeyinden su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez tabaka.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Labirintodon (Latince: Labyrinthos-labirent+Odontos-diş): Soyu tükenmiş Amfibi'lerin alt sınıfının bir üyesidir. Bunlarda diş minesi karmaşık bir şekilde dentin içine girmiştir. Karada yaşayan ilk omurgalılar ve günümüzdeki Amfibi ve Reptil'lerin ataları bu gruba girer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Lamel (Latince: Lamina-levha,yaprak): Kemikte olduğu gibi ince bir yaprak ya da levha.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Larinks (Eski Yunanca: Larynx-nefes borusunun üst kısmı): Ses kutusu trakeanın girişinde bulunan kıkırdaksı yapı. İkinci derece de ses organı olarak vazife görür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Larva (Latince: Larva-hayalet): Bir hayvanın hayat devresinde ana-babaya benzeme yen çok genç evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Latent Periyot (): Bir kasın uyartı verilmesiyle gözle görülür derecede kısalması arasında geçen ve yaklaşık olarak 0.01 saniye süren bir zamandır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Lenf (): Kan plazmasından elde edilen ve bileşimi kan plazmasına çok benzeyen renksiz sıvı. İçinde bulunan akyuvarların bir kısmı da lenf düğümlerinde yapılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Lentisel (Latince: Lens, Lentisel-mercek): Epidermisi parçalayarak gövdede gözenekli şişlikleri oluşturan ve gaz alış-verişini kolaylaştıran hücre kümesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Lignin (Latince: Ligneus-odun): Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunlu yapısını oluşturan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Likenler (Eski Yunanca: Leichen-bir ağaç yosunu): Alg ve mantarlardan oluşan simbiyotik bitki topluluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Linkaj (Bağlantı): Aynı kromozomda bulunan bir gen grubunun yavru döllere bir arada aktarılması eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Litoral (Eski Yunanca: Littoralis-deniz kıyısı): Kıyı bölgesinde yüksek ve alçak dalga sınırları arasında kalan sığ su bölgesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Lizis (Eski Yunanca: Lysis-gevşetme): Bir hücre ya da başka yapının parçalanması ya da çözünmesi olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Lofofor (Eski Yunanca: Lophos-ibik, püskül+Phorein-taşımak): Bryozoa'nın ağız çevresindeki silli, tentaküllü ve at nalı şeklindeki çıkıntı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Lokus (Latince: Locus-yer): Herhangi bir ıranın ortaya çıkmasını sağlayan bir genin kromozom üzerinde bulunduğu özel nokta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Lökoplastlar (Latince: Leuko-beyaz+Plasein-meydana getirmek): Bazı bitki hücrelerinin sitoplazmasında bulunan ve madde depo eden merkezler olarak iş gören renksiz plastidler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Lökosit (Latince: Leuko-beyaz+Kyotos-hücre): Akyuvarlardır. Beyaz kan hücreleri. Amip gibi hareket eden ve fagositoz yapabilen hücrelerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Lösemi (Eski Yunanca: Leukos-beyaz+Haima-kan): Akyuvarların anormal bir hızla büyümesiyle belirlenen bir kanser tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Lusiferin (Latince: Lux-ışık+Ferre-taşımak): Biyoluminens yapabilen bazı organizmalarda bulunan ve lusiferaz enzimiyle etkilendiğinde ışık veren bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Lycopsida (): Kibrit otları. Tracheophytanın bir alt filumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:58 #9
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Maddenin Sakınımı (Korunumu) Yasası (): Bir kimyasal reaksiyonda atomların yeniden meydana gelmediğini ya da ortadan kalkmadığını, fakat sadece tipini değiştirdiğini ifade eden temel fizik yasası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Malpigi Borucukları (Marcello MALPHİGİ, 17.yüzyıl İtalyan anatomisti): Arthropodların bir çoğunda boşaltım organıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Marsupialia (Latince: Marsupium-kese): Keseliler. Memelilerin Metateria alt sınıfı. Karın bölgesinde bulunan bir kese ile tanınırlar. Çok erken doğan yavrular bir süre bu kesede taşınır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Matriks (Latince: Mater-madde): Bağ dokusu hücreleri tarafından salınan ve onların etrafını çeviren cansız madde. Genellikle kalın ve ağ şeklinde örülmüş mikroskobik liflerden yapılmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Mayoz (Eski Yunanca: Meiosis-indirgenme, azalma): Bir çeşit çekirdek bölünmesidir. Orijinal hücredeki kromozom sayısının yarısına, yani haploit sayıda kromozoma sahip yavru hücrelerle sonuçlanan genellikle ardışık iki hücre bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Medulla (Latince: Medius-orta): a) Bir organın iç kısmı, örneğin böbrek medullası.
b) Omuriliğe bitişik olarak yer alan beynin en arka kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Medüz (Eski Yunanca: Medusa-mitolojide üç gorgondan biri): Deniz anasıdır. Bazı sölenterlerin hayat devrelerinde serbest yüzen, şemsiye şeklinde bir formdur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Megagametofit (Eski Yunanca: Megas-büyük+Gamete-kadın+Phyton-bitk): Heterosporlu bitkilerde dişi gametofit.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Megaspor (Eski Yunanca: Megas-büyük+Sporos-tohum): Megasporangiumda oluşan büyük spor. Gelişerek megegametofiti oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Mekanoreseptör (): Dokunma, basınç, işitme ve denge gibi mekanik duyguları algılayan bir duyu hücresi ya da duyu organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Mekanoreseptör (): Dokunma, basınç, işitme ve denge gibi mekanik duyguları algılayan bir duyu hücresi ya da duyu organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Melanin (Eski Yunanca: Melas-siyah): Birçok memelinin integümentinde bazen da diğer organlarda bulunan koyu kahverenkli ve siyah renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Melanin (Eski Yunanca: Melas-siyah): Birçok memelinin integümentinde bazen da diğer organlarda bulunan koyu kahverenkli ve siyah renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Melez gücü (Latince: Hybrida-melez): Birbiriyle ilgisi olmayan soylardan gelen ve genetik bakımdan farklı olan fertlerin birleşmesi sonunda yavru meydana gelmesi ve bu yavruların yaşamak için atalarından daha iyi uyum göstermesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Melez gücü (Latince: Hybrida-melez): Birbiriyle ilgisi olmayan soylardan gelen ve genetik bakımdan farklı olan fertlerin birleşmesi sonunda yavru meydana gelmesi ve bu yavruların yaşamak için atalarından daha iyi uyum göstermesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Menapoz (Eski Yunanca: Men-ay+Pause-aralık): Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Menapoz (Eski Yunanca: Men-ay+Pause-aralık): Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Menstruasyon (Eski Yunanca: Menstrualis-aylık): Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak 4 hafta ara ile tekrarlanan fizyolojik uterus kanaması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Menstruasyon (Eski Yunanca: Menstrualis-aylık): Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak 4 hafta ara ile tekrarlanan fizyolojik uterus kanaması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Meristem (Eski Yunanca: Merizein-bölünme): Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Meristem (Eski Yunanca: Merizein-bölünme): Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Merozoit (Eski Yunanca: Meros-kısım, parça+Zoon-hayvan): Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç formlardan biri. Bunlar insan vücudunda dolaşan kana geçerler ve orada yeni eritrositlere saldırırlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Merozoit (Eski Yunanca: Meros-kısım, parça+Zoon-hayvan): Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç formlardan biri. Bunlar insan vücudunda dolaşan kana geçerler ve orada yeni eritrositlere saldırırlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Mesajcı RNA (m RNA): Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RNA ile birleşir ve bir enzim ya da diğer bazı özel protein sentezleri için kalıp görevi yapar. (elçi RNA, haberci RNA)
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Mesajcı RNA (m RNA): Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RNA ile birleşir ve bir enzim ya da diğer bazı özel protein sentezleri için kalıp görevi yapar. (elçi RNA, haberci RNA)
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Metabolizma (Eski Yunanca: Metabollein-değiştirmek): Canlı organize maddenin yapıldığı ve korunduğu fiziksel ve kimyasal olayların tümü. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Metabolizma (Eski Yunanca: Metabollein-değiştirmek): Canlı organize maddenin yapıldığı ve korunduğu fiziksel ve kimyasal olayların tümü. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Metafaz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Phasis): Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Metafaz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Phasis): Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Metafita (Eski Yunanca: Meta-sonra+Phyton-bitki): Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Metafita (Eski Yunanca: Meta-sonra+Phyton-bitki): Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Metamerizm (Eski Yunanca: Meta-ile+Meros-kısım, parça): Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Metamerizm (Eski Yunanca: Meta-ile+Meros-kısım, parça): Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Metamorfoz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Morpho): Başkalaşım. Bir gelişme evresinden diğerine ani geçiş. Örneğin, bir larvanın ergine geçişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Metanefroz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Zoon-h): Protozoa dışında, hücreleri farklılaşarak dokuları oluşturan tüm çok hücrelileri içine alan hayvanlar dünyasının bir bölümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Meyve (): Bir bitkide tohum ve tohumu çevreleyen kısımları içeren olgunlaşmış ovaryum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Mezenşim (Eski Yunanca: Meses-orta+Enchyme-aşılamak): Omurgalı embriyosunda ve bazı omurgasızların erginlerinde bulunan genellikle yıldızsı hücrelerin oluşturduğu gevşek ağsı yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Mezoderm (Eski Yunanca: Mesos-orta+Derma-deri): Ektoderm ve endoderm arasında bulunan üç germ tabakasından ortadaki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Mezofil (Eski Yunanca: Mesos-orta+Phylon-yaprak): Yaprağın iç kısmında bulunan ince çeperli ve kloroplastça zengin hücreler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Mezofitler (Eski Yunanca: Mesos-orta+Phytos-bitki): Orta derecedeki nemli iklimde yaşayan kara bitkileri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Mezoglea (Eski Yunanca: Mesos-orta+Gloia-zamk): Sölenterlerde ektoderm ile endoderm arasında bulunan jelatinimsi matriks.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Mezonefroz (Eski Yunanca: Mesos-orta+Nephroz-böbrek): Bir omurgalı embriyosunda pronefrozdan sonraki böbrek. Sölomun orta kısmına doğru olan mezonefroz kanalları gelişir ve arkinefrik kanala boşalır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Mikron (Eski Yunanca: Micros-küçük): Metrik sistemde bir ölçü birimi. Bir milimetrenin binde biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Mikrosporangium (Eski Yunanca: Micros-küçük+Sporos-tohum+Angeion-da): Mikro sporları oluşturmak için mayozla bölünen mikrospor ana hücrelerini içeren küçük polen keseleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Mikrosporlar (Eski Yunanca: Micros-küçük+Sporos-tohum): Çimlenerek erkek gametofitleri oluşturan küçük, eşeysiz haploit sporlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Miksidema (Eski Yunanca: Myxa-mukus+Oidema-şişme): Erginlerde troksin salgısı eksikliğinde ortaya çıkan bir durumdur. Metabolizma hızının yavaşlaması ve vücut ısının düşmesiyle belirlenir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Mimikri (Eski Yunanca: Mimos-taklit etmek): Bir organizmanın yaşamını sürdürebilmek amacıyla bazı diğer canlı ya da cansız nesnelere benzeyerek yaptığı uyum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Mirasidyum (Eski Yunanca: Meirakidion-gençlik dolu kişi): Parazit Trematoda'ların ilk larva evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Misel (Eski Yunanca:Mykes-mantar+Helos-tırnak): Bir mantarı oluşturan dallanmış ipliklerin (hif) tümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Mitokondriler (Eski Yunanca: Mitos-iplik+Chondrion-tanecik): Elektron taşıma sistemi ve bazı enzimleri içeren yuvarlak ya da uzamış şekildeki hücre içi organelleri. Oksidatif fosforilasyonun yapıldığı bölgeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Mitoz (Eski Yunanca: Mitos-iplik+Osis-durum, koşul): Bir hücre ya da çekirdek bölünmesi şeklidir. Bu bölünmeyle oluşan her iki yavru nukleus, atasal nukleusun sahip olduğu tümüyle aynı tamamlayıcı kromozomları alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Miyopluk (Eski Yunanca: Myein-kapamak+Ops-göz): Yakını görürlük. Göz yuvarlığı aşırı derecede uzamış ve retina, merceğin fazla uzağında kalmıştır. Işık ışınları retinanın önündeki bir noktada birleşip yeniden ayrılarak retinaya ulaştığından bulanık görüntü meydana gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Miyozin (Eski Yunanca: Myes-kas): Kasta bulunan bir çözünebilir protein. Aktin ile birlikte kas liflerinin kasılıp gevşemesini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Mol (Eski Yunanca: Moles-şekilsiz kütle): Gram kütlesi molekül ağırlığına eşit olan bir kimyasal madde miktarı, kendisini oluşturan atomların atom ağırlıkları toplamıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Molekül (Latince: Molecula-küçük kütle): Maddenin büyük ölçüde özelliklerine ve yapısına sahip bileşimin ya da kovalent bağlarla bağlı bir elementin en küçük parçası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Monera (Eski Yunanca: Moneres-tek): Gerçek bir çekirdek ve plastidlerden yoksun eşeysel üremenin çok ender olduğu ya da hiç olmadığı bakteriler ve mavi-yeşil algler gibi en basit mikroorganizmaları içeren bir sistematik grup.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Mongolizm (): Bireylerin yüz, göz kapakları, dil ve vücudun diğer kısımlarının anormalliği ile ortaya çıkan bir kongenital bozukluk. Zeka ve fiziksel gelişim büyük ölçüde gerilemiştir. 18. ya da 21. kromozomun trizomisi nedeniyle ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Monoik (Eski Yunanca: Mono-tek+Oikos-ev): Tek evcikli. Aynı bitki üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekleri ya da kozalakları taşıyan bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Monokotiledon (Eski Yunanca: Monos-tek+Kotyledon-fincan biçiminde): Angiospermae sınıfının bir alt sınıfı. Tek çenek yaprağı olan bitkileri içerir. Örneğin buğdaygiller, zambak ve orkide.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Monomer (Eski Yunanca: Monos-tek+Meros-kısım, parça): Diğerlerine bağlanarak polimer yapabilen molekül ağırlığı nispeten küçük bileşiğin basit bir molekülü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Morfogenez (Eski Yunanca: Morphe-şekil+gennan-oluşturmak): Vücudun bir kısmının ya da özel bir organın şekil, büyüklük ve diğer yapılarının gelişimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Motor Birim (): Bütün iskelet kası liflerinin tek bir motor nöron tarafından uyarılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Mukoza (): Mukoz zar. Örneğin sindirim kanalını örten zar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Multipi alleller (): Tek bir lokusun farklı fenotipleri oluşturan üç ya da daha fazla seçenek durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Mutasyon (): Bir gendeki kalıcı ve kalıtlanan değişiklik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Muton (): Değişince organizmanın bir mutantının meydana gelmesine neden olan kromozomun en küçük parçası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Mutualizm (): Ayrı ayrı yaşayamayan, beraber olmaktan yararlanan farklı türden iki organizmanın oluşturduğu birlik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Myelin (Eski Yunanca: Myelos-ilik, öz): Merkezi sinir siteminde ve bazı periferal sinirlerde ki sinir hücrelerinin aksonları etrafında bir kılıf oluşturan yağlı madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Myofibriller (Eski Yunanca: Myes-kas+Latince: Fibrilla-küçük lif): Aktin ve miyozin proteinlerinden oluşan kontraktil, uzun mikros kobik lifler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) NAD (): Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinukleotid'in kısalmış şeklidir. (DPN de denir)
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) NADP (): Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat'ın kısaltılmış şeklidir. (TPN de denir)
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Nefridyum (Eski Yunanca: Nephros-böbrek): Yer solucanları ve diğer Annelid'lerde bulunan boşaltım organıdır. Silli bir huni boru ile bitişiğindeki anteriyör sölom boşluğuna uzanır ve buradan bir delikle vücut dışına atılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Nefron (Eski Yunanca: Nephros-böbrek): Omurgalı böbreğinin anatomik ve işlevsel birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Nekton (Eski Yunanca: Nektos-yüzen): Aktif yüzücü organizmalar için kullanılan topluluk adı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Nematosist (Eski Yunanca: Nema-iplik+Kystis-kese): Sölenter'lerde bulunan tutunma, korunma ve av yakalamaya yarayan küçük sokucu bir yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Nimf (Latince: Nympha-genç kadın): Pupa evresi geçirmeden erginleşen ve genellikle ergine benzeyen böcek.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Nodyum (Latince: Nodus-düğüm): Gövde üzerinde yaprak ya da tomurcuğun geliştiği yer, bir şişkinlik ya da kabartı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Nondisjunction (Ayrılmama): Mayoz bölünmedeki indirgenme sırasında homolog kromozom çiftinin normal olarak ayrılamaması. Çiftin her iki üyesi aynı yavru çekirdeğe geçer ve öteki yavru hücre bu kromozomu taşımaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Notokord (Eski Yunanca: Noton-sırt+Chorde-kordon): Bütün kordatların embriyosunda ve bazılarının erginlerinde iç iskelet görevi yapan, arka-ön doğrultusunda uzanan çubuk şeklindeki yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Notum (Eski Yunanca: Noton-arka, sırt): Vücudun sırt kısmı. Arthropoda'larda her segmentin dorsal elementi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Nörohumor (Eski Yunanca: Neuron-sinir+Latince: Humor-sıvı): Nöronun uç kısmıyla salgılanan ve bitişikteki sinir ya da kası aktive eden bir madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Nöron (Eski Yunanca: Neuron-sinir): Kolleteral ve terminal uzantılarıyla birlikte bir sinir hücresidir. Sinir sisteminin yapısal birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Nörosekresyon (Eski Yunanca: Neuron-sinir+Latince: Secrotio-salgı): Sinir hücreleri tarafından hormon yapımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Nörozis (Eski Yunanca: Neuro-sinir+Esis-durum): Çok değişik belirtilerle ortaya çıkan nispeten hafif ve sıkça görülen psişik bozukluklar. Kuruntu, korku, utançlık ve aşırı duyarlılık gibi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Nörula (Eski Yunanca: Neuro-sinir): İlkel sinir sisteminin oluşturduğu erken embriyonik evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Nötronlar (): Kütlesi 1 olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin çekirdeğinde protonlarla beraber bulunan elektrik yüksüz madde parçacıkları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Nukleolus (Latince: Nux-fındık, ceviz): Hücre nukleusu içinde bulunan küre şeklinde yapı. Ribonukleik asit bakımından zengin olup ribozomların sentezlendiği yerler olarak bilinirler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Nutrient (Latince: Nutriti-beslemek): Vücudun metabolik faaliyetlerinde kullanılan herhangi bir maddeyi belirten genel bir terim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Nükleotid (): Bir fosfat grubu, bir beş karbonlu şeker (riboz ya da deoksiriboz) ve bir azotlu baz (pürin ya da pirimidin)dan oluşan bir molekül. Nükleaz enzimi yardımıyla nükleik asitlerin ayrıştığı bir alt birim.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:58 #10
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Odunlu Perennial Bitkiler (): İki yıldan çok yaşayan ve bir mantar tabakasıyla kaplı odunlu gövdeye sahip bitkiler. Çok yıllık odunlu bitkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Oksidasyon (Yükseltgenme): Elektronlara bir atom ya da molekülden ayrılma işlemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Oksidatif Fosforilasyon (): Mitokondrilerin elektron taşıyıcı sisteminde, elektronların aktarılmasıyla bir arada yürüyen reaksiyonlar tarafından inorganik fosfatın, ATP'nin enerjice zengin fosfatına dönüşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Oksijen borcu (): Yoğun vücut çalışması sırasında kaslarda laktik asit birikimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Oksinler (Eski Yunanca: Auxe-artış): Uzama yoluyla bitki gelişmesini sağlayan hormona benzer maddeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Olfaktör (Latince: Olfacere-koklamak): Koklama işlemine ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Ommatidyum (Eski Yunanca: Omma-göz): Petek gözün, mercek ve retinası tam olan elemanlarından bir tanesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Ontogeni (Eski Yunanca: On-varlık,oluş+Gennan-meydana getirm): Bireysel bir organizmanın tüm gelişimsel geçmişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Onychophra (Eski Yunanca: Onyx-tırnak+Phoros-taşıyan): Ender bulunan, tropikal bölge de yaşayan tırtıla benzeyen hayvanlar. Yapı bakımından Annelida ve Arthropoda arasında geçittir. Bir Annelid gibi boşaltım sistemi, bir böcek gibi de solunum sistemi ve ucu çengelli kısa bacaklara sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Oogenez (Eski Yunanca: Oon-yumurta+Genesis-üretim): Yumurtanın olgunlaşması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Oogonyum (Eski Yunanca: Oon-yumurta+Gono yaradılış): Ovaryumdaki yumurtayı oluşturan öncül hücre, büyüyerek primer oositi yapar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Operatör Bölgesi (): Operon denetimini açıklamak üzere ileri sürülen bir birlik. Operatör bölgenin operondaki yapısal genlere bitişik olup repressör moleküllerin bağlandığı DNA bölgesi olduğuna inanılır. Böylece bitişik operondaki genlerle m RNA sentezlenmesi durdurulur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Operon (): Şifreleri tek bir m-RNA molekülüne yazılan tek bir repressör denetimindeki genler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Orbital (Latince: Orbitalis-tekerlek izi): Yörünge. Bir elektronun atom çekirdeği çevresindeki dağılımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Organel (Eski Yunanca: Organon-organ): Hücrede özelleşmiş yapılardan birisi. Örneğin mitokondri, golgi aygıtı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Organizatör (): Embriyonun bazı kısımlarını etkileyen ve onların histolojik ve morfolojik farklılaşmasını yöneten bir embriyo parçası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Ortogenez (Eski Yunanca: Orthos-doğru+Genesis-üretim): Belirli bir yöndeki evrimsel ilerleme. Düz hatlı evrim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Osel (Latince: Oculus-göz): Omurgasız hayvanların birçok farklı tipinde bulunan basit bir ışık resep törü. Nokta göz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Osmoz (Eski Yunanca: Osmos-itme): İki çözelti, çözünen molekülleri geçirmeyip, çözücüyü geçiren seçici geçirgen bir zarla ayrıldığında çözücü moleküllerin az yoğundan daha yoğun alana doğru geçmesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Ototrofluk (Eski Yunanca: Autos-kendi+Trophis-Beslenmek): Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Otozom (Eski Yunanca: Autos-kendi+Soma-vücut): Eşey kromozomlarından başka herhangi bir kromozom çifti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Ovul (Latince: Ovulum-küçük yumurta): Tohum taslağı. Bir ya da daha fazla integumentle örtülü tohumlu bitkinin ovaryumu içinde bulunan bir megasporangium.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Ovulasyon (Latince: Ovulum-küçük yumurta+Atus-ürün): Ovaryumun graaffolikülünde olgun yumurtanın atılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Öğrenme (): Deneyimin bir sonucu olarak bireyin davranışında uyumsal değişiklikler meydana getiren süreç.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Ökaryotik (Eski Yunanca: En-iyi+Karyon-çekirdek): Golgi cihazı, mitokondri ve zarla çevrili nukleusları olan organizmalara ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Östaki Borusu (Bartolommeo EUSTACHİO, 16. yüzyıl İtalyan antomist): Kara omurgalılarının çoğunda farinks ile orta kulak boşluğu arasında uzanan işitme borusu. Timpanik zar üzerinde basınç dengelemesini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:58 #11
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Palizat Hücreleri (): Yaprağın üst epidermisine yakın mezofil tabakası içine yerleşmiş olan sık silindirik hücre tabakası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Paramilum (): Euglena'larda kimyasal bakımdan hem nişasta hem de glikojenden farklı olarak karbonhidrat biriktiren cisimcik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Parankima (Eski Yunanca: Para-yanında+En-içinde+Khein-dökmek): Az özelleşmiş, ince çeperli, klorofil içeren ve tipik olarak oldukça gevşek yapıdaki bitki hücreleridir. Fotosentezde ve besinlerin depolanmasında iş görür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Parapodlar (Latince: Para-öte+Eski Yunanca: Podion-ayak): Poliket'lerin her segmentinden yanal olarak çıkan kalın kıllı, çift yassı uzantılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Parasempatik (Eski Yunanca: Para-yanında+Sym-ile+Pathos-duygu): Otonom (istemsiz) sinir sisteminin bir bölüm. Sinir lifleri beyinden ve omuriliğin kalça bölgesinden çıkar ve belli başlı iç organları donatır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Paratiroidler (Eski Yunanca: Para-yanında+Thyreoeides-kalkan biçi): Tiroid bezinin içine yerleşmiş olan küçük, bezelye büyüklüğündeki bezler. Bu bezlerin salgıları vücudun kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Parazitlik (Eski Yunanca: Parasitos-başkasının sofrasından geç): Asalaklık. Hem bitki hem de hayvanlar arasında görülen heterotrof beslenme tipi. Parazit, bitki ya da hayvanın vücudu üzerinde ya da içinde yaşar ve bunlardan besinin sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Partenogenez (Eski Yunanca: Phartenos-bakire+Genesis-soy): Döllenmemiş bir yumurtanın ergin bir organizmaya gelişmesi. Bu tip çoğalma bal arısı, eşek arısı ve bazı Arthropoda'lar arasında yaygındır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Parturisyon (Latince: Parturito-çocuk doğurma): Çocuk doğurma olayı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Pelajik (Eski Yunanca: Pelagios-denizde yaşayan): Okyanus ortası gibi açık sularda yaşayan organizma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Pepsin (Eski Yunanca: Pepsis-sindirim): Midedeki hücreler tarafından salgılanan bir proteo litik enzimdir. Yalnız çok asitli bir ortamda çalışır ve optimum etkisi pH 2'de görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Perennial (Latince: Per-boyunca+Annus-yıl): Çok yıllık. Yıllarca canlı kalıp yaşamını sürdüren bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Perferal Direnç (): Kan damarlarının kasılma ya da gevşeme durumu. Kan basıncının saptanmasında önemli bir rol oynar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Perisikl (Eski Yunanca: Peri-çevresinde+Kyklos-çember): Tek hücre sırasından oluşmuş parankima tabakası. Meristeme dönüşerek kök kambiyumu, mantar kambiyumu ve yan kökleri oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Peristalsis (Eski Yunanca: Peri-çevresinde+Stalsis-kasılma): Üreter ya da sindirim sisteminin bir bölümü gibi içi boş tüp şeklindeki organların çeperlerinde kas kasılmasının ve gevşemesinin ritmik ve kuvvetli dalgaları. Bu dalgalar maddeleri tüp içinde hareket ettirmeye yarar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Permeabilite (Latince: Per-arasından+Meare-geçirmek): Geçirgenlik. Bir zarın belli maddeleri geçirebilme yeteneği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Petal (Eski Yunanca: Petalon-yaprak): Taç yapraklar. Bir çiçeğin başkalaşıma uğramış renkli yapraklardan oluşmuş halkası. Sepal halkasıyla stamen halkalarının arasında bulunur. Tipik parlak renkleri ve çekici kokularıyla tozlaşmayı sağlamak için böcek ve kuşları çeker.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Petiol (Eski Yunanca: Petiolus-küçük ayak, meyve sapı): Yaprak sapı. Yaprağı gövdeye bağlayan sap.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Pi Elektronları (): Tek ve çift konjuge bağlar sisteminde yer alan hareketli elektronlar. Yalnız tek bir atom ya da bağla değil, bir bütün olarak konjuge sistemle birlikte bulunurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Pinositozis (Eski Yunanca: Pinein-içmek+Kytos-hücre+Osis-koşul): Hücre içmesi. Hücreler tarafından sıvı damlalarının absorbe edilmesi ve yutulması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Pirenoid (Eski Yunanca: Pyren-meyve çekirdeği+Eidos-biçim): Bazı protozoonların kromatoforlarındaki nişasta içeren tanecikli yapılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Pirimidinler (): Karbon ve azot atomları içeren tek halkalı bazlar, nükleik asit bileşenleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Pistil (Latince: Pistillus-havan eli): Dişi organ. Ovaryum, stilus ve stigmadan oluşan ve megasporlar üreten çiçek organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Placodermi (Eski Yunanca: Plakos-tablet, yassı levha+Derma-der): Yalnız fosillerden bilinen ilkel çeneli balıklar. Bunların hem kemikli hem de kıkırdaklı balıkların ataları olduğuna inanılmaktadır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Plankton (Eski Yunanca: Planktos-dolaşan): Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvanlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Plantigrad (Latince: Planta-ayak tabanı+Gradus-adım): Tabanına basarak yürüme ile belirlenen kısmen yavaş bir hareket biçimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Plasenta (Latince: Placenta-yassı kemik): Kısmen embriyo, kısmen de ananın dokularında (uterus duvarında) oluşan ve embriyoya besin maddesi ile oksijen taşıyan ve artık maddeleri atan bir yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Plastid (Eski Yunanca: Plastos-meydana gelmiş+İdion-küçültü): Hücrenin özel bir organelidir. Örneğin kloroplast ya da amiloplast.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Plazma Zarı (Eski Yunanca: Plasma-oluşmuş bir şey+Latince: Memb): Hücreye tüm besin maddelerinin girdiği ve bütün metabolik artık ya da salgılarının atıldığı hücrenin canlı işlevsel kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Plazmodyum (Eski Yunanca: Plasma-oluşmuş bir şey+Odes-benzer): Cıvık mantarların diploid evresini oluşturan çok çekirdekli amipsi hareket eden canlı madde kütlesi. Spor oluşturarak üreyen ve sıtmaya neden olan tek hücreleri hayvanlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Plazmoliz (Eski Yunanca: Plasma-oluşmuş bir şey+Lysis-çözülme): Bir osmozla su kaybetmesinden dolayı sitoplazmanın büzülmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Pleiotropik Gen (Eski Yunanca: Pleion-çok+Tropos-dönüş): Belli bir bireyde birkaç farklı karaktere etki eden gen.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Pleksus (Latince: Plexus-örgü, şebeke): Sinirlerde olduğu gibi birbirine bağlanan yapıların ağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Ploidi (Eski Yunanca: Ploos-kat+Eides-benzer): Bir hücrede kromozom takımlarının sayısı ile ilgili.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Poikilotermal (Eski Yunanca: Poikilos-çeşitli+Therme-sıcaklık): Çevrenin sıcaklığı ile değişen bir vücut sıcaklığına sahip olma. (soğukkanlı)
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Polen (Latince: Polen-ince toz): Tohumlu bitkilerin mikrospor kütlesi. (dölleyici erkek eleman)
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Poligen (Eski Yunanca: Poly-çok+Gennan-üretmek): Aynı ırkı eklemeli olarak etkileyen iki ya da daha çok gen çifti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Polimorfizm (Eski Yunanca: Poly-çok+Morphe-şekil): Bir türün üyeleri arasındaki biçim farklılıkları. Bir populasyonda birkaç farklı fenotipin görünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Polip (Eski Yunanca: Polypous-hastalık şişliği): Hidra benzeri hayvanlar. Bazı Sölenterat'ların hayat devresinde sesil evre. Mukozadan oluşan çıkıntı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Poliploidler (Eski Yunanca: Poly-çok+Ploos-kat): İkiden daha çok homolog kromozoma sahip olan organizmalar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Populasyon (): Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen bir türü bireylerinin oluşturduğu grup.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Porifera (Latince: Porus-delik-Ferre-taşımak): Sünger filumu. Vücut çok sayıda porla delinmiştir. Buralardan su içeri girer ve besin süzülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Portal Sistem (Latince: Porta-kapı): Bir bölgenin kanını toplayan ve yürek yerine diğer organlardaki kılcal damalara uzanan toplardamarların bir grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Predasyon (Latince: Praedatio-yağma etmek): İki tür arasındaki ilişki. Bir tür diğer tür üzerinde zararlı etki yapar, ancak onsuz yaşayamaz. Bu tür diğerini öldürür ve yer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Prekursor (Latince: Preacurrere-önde gitmek): Öncü. Bir metabolik yol içinde başka maddeden önce gelen bir madde. Başka bir maddenin sentezlendiği madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Primitif Oluk (Latince: Primitivus-ilk): Mezodermin şekillenmesi ve hücrelerin hareketinin bir sonucu olarak balık, sürüngen, kuş ve memeli yumurtalarındaki disk üzerinde gelişen uzunlamasına bir oluk. Bu yapı blastoporun kenarlarına homolog olup embriyonun sonradan oluşacak uzun eksenini simgeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Primordiyum (Latince: Primordium-başlangıç): Bir organ ya da kısmın embriyonik gelişme sırasında görülen ilk belirtisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Probosis (Eski Yunanca: Pro-önde+Boskein-beslenmek): Bir hayvanda genellikle beslenmede kullanılan burun ya da baş kısmındaki hortuma benzer yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Profaz (Latince: Pro-önce+Eski Yunanca: Phasis-görünüş): Mitozun ilk evresi. Bu evrede kromatin iplikleri kısalır, kromozomlar belirgin hale gelir ve iğ oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Progesteron (Latince: Pro-önce+Gestus-taşımak): Plasentada ve ovaryumun Corpus luteumun'da üretilen hormon. Estrodiol ile kızgınlığı ve ay halini düzenler ve embriyonun döl yatağında tutunmasını sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Proglotis (Latince: Pro-önce+Glottis-dil): Bir şeritin vücut parçaları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Prokaryotlar (Latince: Pro-önce+Karyon-çekirdek): Çekirdek zarları, plastidleri ve golgi aygıtı olmayan organizmalar. Bakteri ve mavi-yeşil algler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Proprioseptör (Latince: Proprius-birinin kendi malı): Vücudun durumu, hareketleri kas gerilimi hakkında beyne bilgi veren iç duyu hücreleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Prosimi (Latince: Pro-önce+Simia-kuyruksuz maymun): Yaşayan ilkel bir primat ya da primatların ilk atası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Prostat (Eski Yunanca: Prostates-önde duran biri): Memeli erkeğinin büyük yardımcı eşey bezi. Bu bez deferensle birleştiği kısımda üretrayı sarar ve büyük ölçüde seminal sıvı salgılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Prostetik Grup (Eski Yunanca: Prostithenai-eklemek): Bir enzime sıkıca bağlanan bir kofaktör.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Proteinler (Eski Yunanca: Protos-ilk): Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve genellikle kükürt ve fosfor içeren makromoleküller. Peptid bağlarıyla bağlanmış amino asit zincirlerinden oluşur. Bütün hücrelerde ana bileşiklerden birisidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Proteus Davranışı (Eski Yunanca: Proteus-umulmadık şekilde yakalandığ): Predatörler tarafından kovalandığı zaman avın düzensiz, beklenmedik değişik hareketleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Protista (Eski Yunanca: Protista-en önceki+Protos-ilk): Protozoa, flagellata, cıvık mantar, bazı alg ve mantarlardan oluşan organizmalar dünyası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Protokooperasyon (Eski Yunanca: Protos-ilk+Cooperatio-çalışmak): Birlikte bulundukları zaman birbirlerinden yararlanan iki populasyon arasındaki ilişkiler. Ancak birinin yokluğunda diğeri yaşamını sürdürebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Proton (Eski Yunanca: Protos-ilk): Bütün atom çekirdeklerinde bulunan pozitif elektrik yükü ve bir nötronunkine eşit kütlesi olan temel partikül.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Protonefridyum (Eski Yunanca: Protos-ilk+Nephridios-böbrekler): İlkel omurgasızların ve bazı ileri hayvanların larvalarındaki alev hücresinden oluşan boşaltım organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Protonema (Eski Yunanca: Protos-ilk+Nematos-iplik): Kara yosunlarında, üzerindeki dik bir gövdenin geliştiği ve bu gövdeye tek sıralı hücreden oluşan sarmal yaprak halkasının bağlandığı ipliksi yeşil yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Protozoa (Eski Yunanca: Protos-ilk+Zoon-hayvan): Amoeba, ciliata, flagellata ve sporozoa'yı kapsayan tek hücreli hayvanların filumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Pseudopod (Eski Yunanca: Pseudes-yalancı+Podus-ayak): Bir amip ya da amipsi hücrenin geçici sitoplazmik çıkıntısı. Bu çıkıntı hareket ve beslenmede kullanılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Pseudosölom (Eski Yunanca: Pseudes-yalancı+Koilia-boşluk): Mezoderm ve endoderm arasındaki vücut boşluğu. Kalıcı bir blastösol.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Psilopsida (Eski Yunanca: Psilos-çıplak): Tracheaphyta'nın bir alt filumu, en ilkel vasküler bitkilerdir. Bunlar köksüzdü veya yapraksız ya da pula benzer küçük yaprakları vardır. Günümüzde yaşayan yalnız üç türü bilinmektedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Pteropsida (Eski Yunanca: Ptero-kanat): Eğrelti otları, kozalaklı bitkiler ve çiçekli bitkileri kapsayan Tracheophyta'nın bir alt filumu. Bitki dünyasındaki en geniş grup.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Pulvinus (Latince: Pulvinus-yastık): Yaprak sapının gövdeye birleştiği yerde bulunan yastığa benzer şişkinlik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

70) Pupa (Latince: Pupa-oyuncak bebek): Bir böcek gelişmesinde larva ve ergin dönemleri arasındaki bir evre. Beslenmeyen ve hareket edemeyen bir hayat formu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

71) Pürinler (Pure ürinin karışımı): Birbirine bağlanmış iki halkada karbon ve azot atomları içeren organik bazlar. Nükleik asitlerin ATP, NAD ve diğer biyolojik aktiviteli maddelerin bileşenleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

72) Pütrifaksiyon (Latince: Pucrefactio-çürüme): Amino asit ve proteinlerin enzimatik yoldan anaerobik bozulumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:59 #12
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Radikula (Latince: Radiculus-kök): Tohumlu bitkilere ait hipokotilin kök kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Radula (Latince: Radula-kazıma aleti): Kiton, salyangoz, mürekkep balığı bazı Mollusk'ların sindirim sistemindeki törpüye benzer bir yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Rassenkreis (A . Rassenkreis-ırk çemberi): Bir populasyonun coğrafik alt türlerinin geniş bir alana yayılmış grupları. Her alt tür kendisine komşu olandan bazı bakımlardan farklıdır fakat birbirleriyle çiftleşirler. Ancak serinin iki ucundaki gruplar tamamen farklı olabilir ve belirgin şekilde birbirleriyle döllenmeleri azalmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Reabsorbsiyon (): Böbreğin kıvrılmış tüplerinin hücreleri tarafından glomerulus süzücülerinden bazı maddelerin seçilerek emilmesi ve bu salgıların kana verilmesi için kullanılan terim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Redüksiyon (İndirgenme): Bir molekül ya da atoma elektronların eklenmesi, oksidasyonun tersi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Redya (Francesco REDİ, 17. yüzyıl İtalyan doğa bilimcisi): Trematoda'ların hayat devresindeki ikinci evre. Salyangozda redyalar eşeysiz olarak serkaryaları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Reflaktör periyodu (): Bir sinir ya da kas lifinin bir impulsa tepkisinden sonra, yeni bir tepki gösterişe dek geçen zaman süresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Refleks (Latince: Reflexus-geri bükülmüş): Verilen bir uyartıya karşı doğuşsal, otomatik ve istemsiz bir tepki şekli olup işe karışan sinirlerin anatomik ilişkileriyle saptanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Refleks Yayı (): Bir refleks için sinir impulslarını ileten duyarlı, bağlayıcı ve motor sinirler dizisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Regenerasyon (): Bir organizmanın kopan ya da yaralanan doku parçasının yeniden büyümesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Regülatör Genler (): Repressör proteinlerin sentezi için şifre veren özel genler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Rekapitulasyon (): Embriyonun, gelişim seyri içinde evrimsel atalarının embriyonik gelişim evrelerini kısaca tekrar etmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Rekon (): Genetik rekombinasyonun en küçük birimi. Genetik maddenin bir boyut la uzantısındaki en küçük ve kendi arasındaki yer değiştirebilen fakat rekombinasyonla bölünemeyen elemanı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Renal (Latince: Renalis-böbrek): Böbreğe ilişkin.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Renal Kürecik (Latince: Renalis-böbrek): Korpüskül. Bir böbrek tübülünü çevreleyen Bowman kapsülü ve bir glomerulustan oluşan yapı. Süzme ve sidik oluşmasının ilk evresi burada olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Renin (): Mide mukozası tarafından salgılanan enzim. Bu enzim sütün proteini olan kazeini, çözülebilir bir durumdan çözülemez bir madde şekline sokar. Böylece süt kesilmiş olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Repressör (): Spesifik bir genin protein sentezini yapmasını bastıran regülatör bir genin oluşturduğu protein maddesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Reseptör (): Belirli bir uyartıya tepki gösteren duyarkı bir sinir ucu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Retikulum (Latince: Rete-ağ): Hücre içinde ya da hücreler arasında matriksteki fibril ya da lif ağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Retina (Latince: Rete-ağ): Saydam sıvıyı çevreleyen ve arka tarafta optik sinirle devam eden göz yuvarlağının en içteki üçüncü tabakası. Işığa duyarlı reseptör hücreleri, çomakları ve konileri kapsar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Rezonans Sistemi (): Yapısındaki atomları hareket ettirmeksizin dıştaki elektronları çeşitli yollarla düzenleyebilen atomların birbirine bağlı olduğu bir sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Rhodophyta (Eski Yunanca: Rhodon-gül+Phykos-alg): Kırmızı algler filumu. Hemen hemen tümüyle okyanuslarda bulunurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Ribonükleik Asit (RNA): Riboz şekerini içeren nuleik asit. Hem nukleus hem de sitoplazmada bulunur ve protein sentezlenmesinde önemli bir moleküldür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Ribozomlar (): Protein ve ribonükleik asitten oluşmuş ve sitoplazmada serbest olarak ya da hücrenin endoplazmik retikulum zarına bağlanmış olan küçük granüller. Protein sentez yeri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Rikettsia (Howard T. RİCKETTS, 19. yüzyıl amerikan pataloğu): Büyüklük ve karmaşıklık yönünden virüs ve bakteri arasında geçit oluşturan ve hastalık yapan bir organizma tipi. Kene ve böceklerin hücrelerinde parazittir. Hastalık, böcek ve kenenin ısırmasıyla insana geçer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Rizoidler (Eski Yunanca: Rhiza-kök+Eides-şekli): Karayosunları, eğrelti otları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan ve kök ödevi gören, renksiz, tüysü emici uzantılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Rizom (Eski Yunanca: Rhizoma-köksü gövde): Buğdaygiller ve eğreltilerde bulunan ve toprak üstü yapraklarını oluşturan bir toprak altı gövde başkalaşımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Rodopsin (Eski Yunanca: Rhodos-gül+Opsis-görme): A Vitaminin bir türevi ile bir protein olan opsinden yapılmış gözün retinasındaki bir maddedir. (görme erguvanı) Beyne bir impuls göndermek üzere reseptör hücreyi uyaran ışık tarafından bir kimyasal reaksiyon başlatılır ve görme gerçekleştirilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Sakkulus (Latince: Sacculus-torbacık): İç kulakta bulunan duyarlı tüy hücreleriyle kaplı ve kalsiyum karbo nattan oluşan taşlar içeren torbacık. Statik denge duyusu reseptörleri burada bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Saprofit Beslenme (Eski Yunanca: Sapros-çürük+Phyton-bitki+Latince: N): Bir heterotrof beslenme tipi. Bu yolla beslenen organizmalar gerekli besin maddelerini hücre dışı sindirimden sonra hücre zarları aracılığıyla sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Seboidler (): Yeni dünyanın sarılır kuyruklu maymunları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Segmentasyon (Latince: Segmentum-kesik parça): Bir vücut ya da yapının az çok benzer parçalara bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Sekonder Tepki (): İlk enjeksiyondan günler, haftalar, hatta aylar sonra yapılan ikinci bir antijen enjeksiyonuyla başlatılan hızlı antikor üretimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Sekresyon (Latince: Secretio-salgılama): Bazı hücreler tarafından üretilip salgılanan ve vücudun başka bir yerinde bazı metabolik olaylarında kullanılan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Sekum (): İleum, kolon ve apendisin açıldığı kapalı kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Sentriol (Latince: Centrum-merkez): Hayvan hücresinde sitoplazma çekirdeğe yakın yerde bulunan koyu boyanan ve mitoz ile mayoz bölünme sırasında iğ ipliklerini oluşturan organel.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Sentromer (Eski Yunanca: Kentro-merkez+Meros-kısım): Kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Sepaller (Eski Yunanca: Skepe-örtmek): Çanak yapraklar. Çiçek örtü yapraklarının dış halkasını oluşturan ve genellikle normal yaprakları andıran yeşil yapraklar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Ser (): Bir süksesyonun belirli bir alanda, birbirinin yerini alan kommüniteleri. Geçici kommüniteler, seral evreler adını alır. Serler, yeryüzünün o kesimindeki iklime özgü bir klimaks kommünitesiyle sonlanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Serebellum (Latince: Cerebrum-beyin): Omurgalı beyninin kas koordinasyonunu denetleyen kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Serebrum (Latince: Cerebrum-beyin): Omurgalılarda kafa tasının üst kısmını işgal eden beynin ana kısmı. İnsanda iki beyin yarım küresi Corpus callosum'la birleşerek merkezi sinir sisteminin en kısmını oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Serkarya (Eski Yunanca: Kerkos-kuyruk): Balıklarda kist yapan Trematod parazitlerin serbest yüzen son larva evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Serkopitekoid (): Eski dünya maymunu. Kuyruğu var fakat bir ekstremite olarak kullanmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Serum (Latince: Serum): Parçacıklardan ayrılmış biyolojik sıvı. Kan pıhtılaşmasından sonra bu tip açık sarı renkli bir sıvı meydana gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Sfinkter (Eski Yunanca: Sphinkter-sıkıca bağlamak): Kısalarak bir açıklığı kapatan dairesel dizilmiş kas lifleri grubu. Midenin sonunda bulunan pylor sfinkter gibi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Sikaslar (): Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunlu, tohumlu bitki ordolarından biridir. Ya kısa yumru biçiminde toprak altı ya da dik silindirik toprak üstü gövdeye sahip bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Siklozis (Eski Yunanca: Kyklosis-çevreleyen, muhafaza): Tipik olarak bitkilerin yaprak hücrelerinde görülen sitoplazmanın dairesel hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Simbiyozis (Eski Yunanca: Symbiosis-birlikte yaşama): İki değişik organizmanın birlikte yaşaması. (ortak yaşam) Bu tip yaşam mutualizm, kommensalizm, parazitizm ya da amensalizm biçimlerinde olabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Sinaps (Eski Yunanca: Synapsis-birleşme, bağlanma): Bir nöronun aksonu ile bir başkasının dendriti arasındaki bağlanma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Sinapsis (Eski Yunanca: Sinapsis-birleşme, bağlanma): Mayoz bölünmenin erken evresinde erkek ve dişiye ait homolog kromozomların yan yana gelerek temas etmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Sinerjistik (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Ergon-çalışma): Birlikte faaliyet gösterme. Bir başka güç ya da etmenin etkisini artırma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Singami (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Gamos-evlenme): Eşeyli üreme. Döllenme olayında gametlerin birleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Sinoatrial Düğüm (Latince: Sino-oyuk, boşluk+Atrium-hol+Nodus-düğüm): Üst Vena cava'nın sağ atriuma boşaldığı noktada yer alan küçük bir düğüm dokusu kütlesi. Yürek atışlarını başlatır ve kaslımla hızını düzenler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Sinsitiyum (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Kytos-içi boş kanal): Hücrelerin kaynaşmasıyla oluşan çok çekirdekli bir sitoplazma kütlesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Sirkadiyen Ritim (Latince: Circa-etrafında+Dies-gün): 24 Saat aralıkla ortaya çıkan ritmik olaylar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Sistol (Eski Yunanca: Systole-birlikte çekme): Yüreğin kasılması. Kanın Aorta ve Arteria pulmonaris içine itilmesi sırasında birinci ve ikinci yürek atışları arasındaki evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Sistron (): Biyokimyasal işlevde genetik birim. Bir peptid zincirde aminoasit dizilişini tayin eden DNA'daki nükleotid çiftlerinin diziliş sırası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Sitokinez (Eski Yunanca: Kytos-içi boş damar+Kinesis-hareket): Mitoz ya da mayoz sırasında sitoplazmanın bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Sitokromlar (Eski Yunanca: Kytos-içi boş damar+Chroma-renk): Elektron taşıyıcı sistemin demir içeren hem proteinleri, biyolojik oksidasyonda arka arkaya okside ve redükte olurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Sklerankima (Eski Yunanca: Skleros-sert+Enchyma-karıştırma): Çeperlerine lignin maddesi yığılmasıyla kalınlaşan hücrelerden oluşan bitkisel destek dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Sol (): Sürekli fazın, sıvı, çözünen fazın 0.1 ile 0.001 mikron çapındaki katı parçacıklardan oluştuğu bir kolloid sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Solungaç (): Suda yaşayan hayvanlarda bulunan, çoğunlukla vücut yüzeyinden ya da sindirim kanalının bir kısmından uzamış ince duvarlı solunum organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Solunum (Latince: Respirare-solumak): Bitki ve hayvan hücrelerinin oksijen kullanıp, karbondioksit vermesi ve besin maddelerinin moleküllerindeki enerjinin ATP gibi biyolojik olarak kullanışlı formda depolandığı bir olay. Soluma işlevi ya da hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Solut (Latince: Solvere-çözmek): Çözünen. Gerçek bir çözeltide çözülmüş madde. Bir çözelti çözen ve çözünenden oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Solvent (Latince: Solvere-çözmek): Çözen. Gerçek bir çözeltide, içinde çözünen moleküllerin çözündüğü sıvı ortam.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Somitler (Eski Yunanca: Soma-vücut): Embriyonun omurga ve sırt kaslarını meydana getiren ve nöral tüp boyunca sıralanan mezoderm kütlesi çiftleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Sölom (Eski Yunanca: Koilia-çukur, boşluk): Üç embriyo tabakasına sahip olan hayvanlarda mezoderm ile sarılı olan vücut boşluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Spesiyes (Latince: Species-çeşit, tür): Tür. Bitki ve hayvan sistematiğinde temel sınıflandırma birimi. Ortak bir atadan gelen, doğada yalnız kendi aralarında çoğalan, yapısal ve işlevsel özellikleri benzeyen bireylerin oluşturduğu populasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Sphenopsida (Eski Yunanca: Sphen-kama): Bir Tracheophyta alt filumu. Basit iletim demetlerine, eklemli gövdelere ve indirgenmiş, pulsu yapraklara sahip atkuyruklarını ve birçok fosil bitkilerini içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Spor (Eski Yunanca: Sporos-tohum): Genellikle tek hücreli olan eşeysiz üreme elemanı. Bir protozoon ya da bir tohumsuz bitkide olduğu doğrudan ergin duruma gelişebilen bir organizma .
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Sporangium (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Angeion-kanal): İçinde eşeysiz sporlar ya da spor benzeri yapıların üretildiği oluşuk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Sporofit (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Phyton-bitki): Bitkilerin hayat devresinde döl değişiminin eşeysiz spor üreten diploit evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Sporozoa (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Zoon-hayvan): Protozoa alt filumunun eşadı. Özel bir hareket yönteminden yoksun, parazit hayvanlardır. Bunlardan biri insanlarda parazit olup sıtmanın etkenidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Stamen (Latince: Stamen-iplik, lif): Bir çiçekte mikrospor (polen) üreten yapı. İnce bir sap ve bunun ucunda bir anterden oluşur. Anterler içinde mikrosporlar üreten mikrosporangiumlar bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Stapes (Üzengi kemiği): Orta kulak boşluğunun en iç kısmında bulunan üzengi ye benzer küçük kemik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Statosist (Eski Yunanca: Statos-duran+Kytis-torba): Bir ya da daha çok tanecik içeren hücresel kese. Bazı hayvanlarda yerçekimi yönünü ayarlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Steatopigia (Eski Yunanca: Steatos-yağ+Pyge-kalça): Kalça ve butta aşırı yağ birikimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Stele (Eski Yunanca: Stechelo-gövde): Gövde, kökün merkez silindiri. Perisikl ve onun içinde yer alan ksilem, floem ve parankima dokularını kapsar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Steroitler (Eski Yunanca: Stereos-katı+Eides-benzer): Birbirine bağlı dört halkadan oluşan ve karbon atomları içeren, karmaşık moleküller. Bu moleküllerden üçü 6'şar karbon atomu, dördüncüsü ise 5 karbon atomu taşır. Erkek ve dişi eşey hormonları ve adrenal kortikal hormonlar bu yapıdadır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Stigma (Latince: Spirare-solumak+Eski Yunanca: Stigma-işar): a) Bir solunum açıklığı. Örneğin böceklerde bir trakenin yüzeyinde bulunan bir açıklık ya da kıkırdaklı balıklarda yutağa doğru su girmesini sağlayan değişikliğe uğramış bir solungaç açıklığı.
b) Bir çiçeğin dişi organının en üst kısmı, tepecik. Islak, yapışkan bir madde salgılayarak üzerine konan polen tanelerini yakalar ve tutar.
c) Euglena'da göz noktası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Stilus (Eski Yunanca: Stilos-direk, sütun): Boyuncuk. Bir dişi organın ovaryumla stigmasını birleştiren ince uzun kısım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Stimulus (Latince: Stimulus-uyarmak, dürtmek): Uyartı. Bir reseptör ya da uyarılabilen bir dokuda işlevsel ya da trofik tepki oluşturan herhangi bir etki, etken ya da hareket.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Stipe (Latince: Stipes-gövde, dal, direk): Bazı kahverenkli alglerde vücudun gövdeye benzeyen yapısı ya da kısa sapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Stoma (Eski Yunanca: Stoma-ağız): Gözenek. Yaprak üzerinde bulunan küçük delik. Deliğin her iki yanında, açıklığın genişleyip daralmasını ayarlayan birer bekçi hücresi bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Strobilus (Eski Yunanca: Strobilos-yuvarlak top): Bazı bitkilerde gövde ucunda bir grup sporofil tarafından oluşturulan kozalak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Suberin (Latince: Suber-mantar meşesi): Endodermis ve mantar hücrelerinin çeperlerinde biriken, su geçirmeyen ve suda erimeyen mumsu bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Subgerminal Boşluk (Latince: Sub-altında+Germinal-germ): Tavuk yumurtalarının bölünen hücreleri altında bulunan küçük boşluk. Bu boşluk kurbağa yumurtalarının blastosölüyla homolog değildir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Suspansör (Latince: Suspendere-asmak): Döllenmeden sonra bitkilere ait zigotun bölünme ile oluşturduğu hücresel iplik. Bitki embriyosu bu ipliğin sonuncu hücresinden oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Suşamdanları (): Tatlı su göllerinde bulunan çok hücreli yeşil algler. Minyatür ağaç görünümünde bitkiler olup işlevsel ve morfolojik bakımdan kök, gövde, yaprak ve tohum benzeri yapıları bulunduğu halde, bu yapılar anatomik bakımdan ileri bitkilerdekilerden çok farklıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:59 #13
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Şizosöl (Eski Yunanca: Schizein-bölmek+Koilia-boşluk): Embriyonik mezodermin iki tabakaya ayrılmasıyla oluşan bir vücut boşluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Taksis (Eski Yunanca: Taxis-bireyler arası düzenleme): Göçüm hareketleri. Bir uyartıya tepki niteliğinde ve uyartının yönüne bağlı uyum hareketi. Hayvanlarda, bazı ilkel bitkilerde ve kara yosunları ya da eğreltilerin erkek eşey hücrelerinde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Taksonomi (Eski Yunanca: Taxis-bireyler arası düzenleme+Nomos): Sistematik. Organizmaları adlandırma, tanımlama ve sınıflandırma bilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Talamus (Eski Yunanca: Thalamos-iç oda, bölme): Diansefalonun yan duvarları. Beyne giden duyusal impulsların mesajını alan merkez. Aynı zamanda beyinle karmaşık yollarla ilişki kurar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Tallofitler (Eski Yunanca: Thallos-yeşil sürgün+Phyton-bitki): Embriyo ve iletim demetlerinden yoksun ilkel bitkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Tallus (Eski Yunanca: Thallos-yeşil sürgün): Kök, gövde ve yaprakları farklılaşmamış basit ilkel yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Tampon (): Bir çözelti içinde hidrojen iyonu yoğunluğunun (pH) değişmesini azaltan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Taşlık (Latince: Gigare-kümes hayvanlarının pişmiş barsakl): Sindirim kanalının mekanik sindirim için özelleşmiş bir kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Tayga (Rusça: Taiga): Özellikle Kanada, Kuzey Avrupa ve Sibirya'da bulunan kuzey konifer ormanları biomu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Tektorial Zar (Latince: Tektum-çatı+Membran-zar): Kulağın kohleasında bulunan korti organının çatı zarı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Telofaz (Eski Yunanca: Telos-son+Phasis-evre): Mitoz bölünmenin dört evresinden sonuncusudur. Bu evrede iki yavru çekirdek belirir ve genellikle sitoplazma bölünür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Templat (Latince: Templum-küçük tomurcuk): Bir duplikatın oluşmasına yol gösteren kalıp ya da örnek.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Teori (Eski Yunanca: Theoria-uygulamaya karşıt fikir yürü): Kuram. Büyük ölçüde gözlem ve denemelerle desteklenen formülleşmiş hipotez.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Terapsitler (): Permiyen devrinde yaşamış olan ve memelilerin ataları olarak kabul edilen bir grup memeli benzeri sürüngen.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Termodinamiğin Birinci Yasası (Eski Yunanca: Therme-ısı+Dynamis-güç): Enerjinin ne yeniden yaratılacağı ne de yok olacağı, ancak bir formdan ötekine dönüşebilece ğineilişkin fizik yasası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Territorialite (Latince: Territorium-yeryüzü): Bir hayvanın (özellikle bir erkeğin) bir kara parçasına sahiplenmesi ve bu alanı aynı türün aynı eşeydeki bireylerine karşı savunmasına ilişkin bir davranış örneği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Testis (): Spermatozoonları üreten erkek gonadı. İnsanda ve öteki bazı memeliler de testisler skrotal kese içinde bulunurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Tetani (Eski Yunanca: Tetanos-gerilmiş): Diz ve dirsek eklemlerinin ani burkulması. Kas seğirmeleri, krampları ve sarsılmalarıyla beliren ve paratiroid salgısının azlığından ileri gelen bir çeşit hormonal tetanoz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Tetanoz (Eski Yunanca: Tetanos-gerilmiş): Bir kasın, ardı ardına hızlı sinir impulslarından ileri gelen maksimum düzeyde sürekli hareketsiz kasılma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Tetrad (Eski Yunanca: Tetra-dört): Birinci mayotik profazın sonunda meydana gelen dört homolog kromozom grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Tetraploit (Eski Yunanca: Tetra-dört+Ploos-kat): Dört takım kromozoma sahip birey ya da hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Tetrapoda (Eski Yunanca: Tetra-dört+Podos-ayak): Dört ayaklı omurgalılar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Tigmotropizma (Eski Yunanca: Thigma-dokunma+Trope-dönmek): Bir organizmanın dokunma uyartısına tepki olarak durum değiştirme hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Toksin (Latince: Toxicum-zehir): Bir organizma tarafından üretilen ve genellikle bir başkasının tüm vücudu yerine bir organ ya da organ sistemini etkileyen madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Tomurcuklanma (): Ana gövdeden ayrılan bir parçanın başlı başına gelişerek tek başına yaşamak ya da bir koloninin üyesi haline gelmesi şeklindeki eşeysiz üreme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Tonus (Eski Yunanca: Tonos-gerilme, ton): Kasın sürekli, kısmi kasılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Tornaria (Latince: Tornara-dönmek): Serbest yüzen ve birçok bakımından ekinoderm larvalarını andıran hemikordat larvası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Trakeitler (Eski Yunanca: Tracheia-sert, kaba): İleri bitkilerin ksilem dokuları içinde ilk kez gelişen kalın çeperli, sivri uçlu, uzun ksilem hücreleridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Trakeofit (Latince: Trachea-trake+Eski Yunanca: Phyton-bitki)): Ksilem ve floem dokularına sahip bitki. (vasküler bitki)
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Transdüksiyon (Latince: Transducere-çapraz yönetim): Bir genetik parçanın bir hücreden bir başkasına taşınması. Örneğin bir parçanın bir virüs tarafından bir bakteriden diğerine taşınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Transdüsör (Latince: Transducere-çapraz yönetim): Enerjiyi, bir formdaki bir sistemden, bir başka formdaki başka bir sisteme çeviren aygıt. Örneğin, ışıma enerjisini kimyasal enerjiye çeviren aygıt.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Transfer RNA (Taşıyıcı RNA, tRNA): Protein sentezinde adaptör moleküller olarak görev yapan ve yaklaşık 70 nükleotidden oluşan bir RNA formu. Bir amino asit özel bir transfer RNA çeşidine bağlanır, sonra kalıp ya da mRNA'da ki nükleotid tripletinin (kodon) tamamlayıcı doğasına ve tRNA'nın triplet antikodonuna göre sıralanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Transform Etkenleri (): Pnömokok ve öteki bazı bakterilerden elde edilen ve aynı bakterinin değişik bir suşuna verildiğinde sürekli kalıtsal değişiklikler meydana getiren maddeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Translokasyon (Latince: Trans-arasında+Lokus-yer): a) Floem içinde organik maddelerin taşınması.
b) Bir kromozom parçasının homolog olmayan farklı bir kromozoma taşınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Transpirasyon (Latince: Trans-arasında+Spiratio-soğuk vermek): Terleme. Suyun, gövdeden yukarıya doğru çıkarak iletim basıncı yardımıyla bitki yapraklarından buharlaşması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Transversal Düzlem (): Sırt-karın ve sol sağ eksenleri taşıyan bilateral simetrili bir hayvanda ön-arka eksenine dikenine kesit.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Trikosist (Eski Yunanca: Trichos-tüy+Kryptos-gizli): Paramecium gibi kirpikli tek hücreli hayvanların sitoplazmasında bulunan hücresel bir organel. Avı yakalamada ve tutmada iş gören bir kol görevi yapar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Trilobitler (Latince: Tres-üç+Lobos-lop): Sırtta uzanan iki yarıkla vücutları üç loba ayrılan birinci zamanın denizsel Arthropoda'ları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Triplet Durum (): Bir foton absorbe ederek aktive olan bir elektronların yüksek yörüngeli bir enerjiye geçmesi ve benzer dönme hızına sahip bir elektronla eşleşmesi durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Triplet Kod (Üçlü şifre): Bir peptid zincirinde bulunan amino asitlerin sırasını belirleyen ve DNA‘daki genetik bilgi birimleri olan kodonların (şifre) üç nükleotid sırası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Triploit (Eski Yunanca: Triploos-üçlü+Eides-benzer): Üç kromozom takımına sahip bir birey ya da hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Trofallaksis (Eski Yunanca: Trephein-beslemek+Allaxis-alışveriş): Bir böcek kolonisi bireyleri arasında besin ve salgı maddesi alış-verişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Trokofor (Eski Yunanca: Trochos-tekerlek+Phoros-taşıyan): Poliket ve Arkiannelit'lerin gelişimlerini simgeleyen ve Mollüsk larvasını andıran bir larva formu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Trombin (Eski Yunanca: Thrombos-topak, küme, pıhtı): Protrombinden türevlenen ve fibrinojeni fibrine dönüştüren enzimdir. Kanın pıhtılaşmasında iş görür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Trombus (Eski Yunanca: Thrombos-topak, küme, pıhtı): Bir kan damarında ya da yürek odacıklarında bulunan ve oluştuğu yerde kalan kan pıhtısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Tropizma (Eski Yunanca: Trope-dönüş): Yönelim hareketi. Yer değiştirmeyen bir organizmada bir dış uyartıya karşı meydana gelen bir büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Trup (): Birkaç erkek, üç ya da daha çok sayıda dişi ve bunların yavrularından oluşan bazı primat (kuyruksuz maymun) türlerinin toplumsal birliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Tuber (Latince: Tuber-şişkinlik, yumru, düğüm): Yumru gövde. Patates gibi bazı bitkilerin besin depo eden şişkin yer altı gövdesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Tundra (Rusça: Bir terim): Güneyde tayga, kuzeyde kutup buzulları arasında kalan ağaçsız düzlük. Düşük sıcaklığı, kısa bir büyüme devresi ve yılın büyük bir kısmında donmuş topraklarıyla tipiktir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Turgor Basıncı (Latince:. Turgor-şişme+Pressure-sıkıştırma): Bir bitki hücresinin osmosla su alarak şişmesi ve sitoplazmanın çepere basınç yapmasıyla belirlenen hücre içi basınç. Bu basınç hücre içine daha fazla su girmesini önler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Turnover Sayısı (): Yenilenme sayısı. Bir enzim molekülü tarafından bir dakika da aktive edilen substrat molekülleri sayısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Tüketici Organizmalar (): Bir ekosistemin başka bitki ve hayvanları yiyen hayvansal ve bitkisel öğeleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 02:00 #14
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Ubikinon (): Koenzim. Elektron taşıyıcı sistemin bir elemanı. Elektronları alıp veren, 6 karbonlu bir halkadan oluşan bir baş ve karbon atomları zincirinden oluşan uzun bir kuyruğu vardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Umbilikus (Latince: Umbilicus-göbek): Fötüsde göbek bağının bağlandığı yerin izi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Ungulatlar (Latince: Ungula-tırnak): Dört ayaklı memeliler. Bu hayvanlarda parmaklar az çok kaynaşabilir ve uçları boynuzsu bir madde ya da tırnakla korunabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Unguligrad (Latince: Ungula-tırnak+Gradus-adım, basamak): Bazı hayvanların her ayağının bir ya da iki tırnağı ucundan destek alarak koşması hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Uterus (Latince: Uterus-rahim, döl yatağı): Rahim, döl yatağı. Dişinin üreme kanalında, içinde fötüsün geliştiği kaslı organ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Utrikulus (Latince: Utricilus-kese): Kulakta, vücudun dengesini sağlayan reseptörle riiçeren zarsı labirentin iki bölmesinden büyük olanı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Üre (Eski Yunanca: Ouron-idrar): Karbonik asit diamidi. (NH2CONH2) Protein metabolizmasının suda eriyen art ürünlerinden biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Üreter (Eski Yunanca: Ourein-idrar çıkarma): İdrarı böbrekten sidik kesesine veren lifli kas tüpü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Üretra (Eski Yunanca: Ourein-idrar çıkarma): İdrarı idrar kesesinden vücut dışına çıkaran zarsı kanal.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 02:00 #15
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Vagina (Latince: Vagina-kama kını): Vajen. Birçok hayvanda dişi üreme kanalının dışarıya açılan kısmı. Erkeğin çiftleşme organını kabul eder.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Vaksin (Latince: Vaccinus-inek): Aşı. Belirli bir hastalıktan, ticari amaçla elde edilen antijen. Vücudun antikor üretimini stimüle eden fakat hastalığın zararlı etkilerini yeterince yok edemeyen madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Vakuol (Latince: Vacuus-boşluk+Ole-küçültücü son ek): Sulu bir sıvı ile dolu olan ve sitoplazmanın öteki kısmından bir zarla ayrılan hücre içi küçük boşluk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Valans (Latince: Valentia-kuvvet, güç): Hidrojen atomları ya da bunların eşdeğerlerinin sayısal ifadesi. Bir ya da daha çok sayıda atomlar arası bağlar oluşurken kimyasal bir elementin negatifken kombine halde tutabildiği, ya da pozitifken bir reaksiyonla ayırdığı, kazanılan, kaybedilen ya da ortaklaşa kullanılan elektronların sayısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Ventrikulus (Latince: Venter-mide): Bir organın boşluğu. Örneğin, beyinin çeşitli odacıklarından biri ya da yüreğin kanı atriumlardan alan odacıklardan her biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Vesikül (Latince: Vesicula-kesecik): Herhangi bir küçük kese ya da boşluk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Vestigial (Latince: Vestigium-ayak izi, iz, işaret): Yararsız, eksik ya da indirgenmiş. Atasal bir organizmada görev yaptığı halde sonradan körelen ve bir organizmada körelmiş olarak kalan homolog organ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Villus (Latince: Villus-tüy demeti): Küçük, parmaksı çıkıntılar. Özellikle bağırsağın iç duvarındaki gibi serbest yüzeyler üzerinde bulunan ince çıkıntılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Virüs (Latince: Virus-kaygan sıvı, zehir): Nükleik asitten oluşan bir merkeze ve bunu etrafında bir protein kılıfına sahip küçük enfeksiyon etkenli nesne. Konukçu bir hücre içinde çoğalabilir ve mutasyona uğrayabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Vital Kapasite (Latince: Vita-hayat+Capaticas-almak): Derin nefes alıp verirken alınıp verilen havanın toplam miktarı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Vitamin (Latince: Vita-hayat): Bir organizmanın normal metabolik faaliyetleri için küçük miktarlar da gerek duyduğu organik madde. Hayvanlar bazı vitaminleri yeterli oranlarda sentezleyemediği için besin içinde hazır olarak almak zorunda dır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Vitellus Kesesi (): Bazı omurgalı embriyolarında sindirim sisteminin dışarıya doğru cep biçimindeki çıkıntısı. Yumurta sarısı etrafında gelişir ve onu sindirerek organizmanın yararlanacağı duruma getirir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Vitröz (Latince: Vitreus-camsı): Camsı ya da saydam. Göz yuvarlağının arka kısmını dolduran açık, geçirgen jelimsi maddeden oluşan kısma verilen ad.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Vivipar (Latince: Vivus-canlı+Parere-doğurmak): Anne vücudu içinde ve yumurtadan gelişen canlı yavruya sahip olma. Yavru, besinini ya yumurta sarısından ya da embriyonik bir uzantı olan plasenta yoluyla bağlandığı anneden sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 02:01 #16
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) X Organı (): Krustaselerde bulunan ve kabuk değiştirmeyi, metabolizmayı, üremeyi ve bileşik gözlerde pigment dağılımını düzenleyen ve vücudun pigmentasyonunu denetleyen organ.

1) Yangı (İnflamasyon): Yaralanmaya karşı dokunun gösterdiği reaksiyonlar. Ağrı, ateşlenme, kızarma ve iltihaplanma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Yavru Döl Seçimi (Latince: Progignere-ileri çıkarmak): Deneme eşleşmeleri yaparak ve yavruyu gözleyerek genotipin saptandığı bir üreme programı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Yayılma Alanı (): Belli bir türün yaşadığı yeryüzü kesimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Yumurta (Latince: Ovum-yumurta): Spermle döllendikten sonra aynı türün yeni bir bireyini verecek olan dişi üreme hücresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 02:01 #17
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Zigot (Eski Yunanca: Zygotos-birleşmek): Döllenmiş yumurta. İki gametin birleşmesiyle oluşan hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Zoospor (Eski Yunanca: Zoon-hayvan+Sporos-tohum): Eşeysiz olarak üretilen kamçılı ve hareketli spor.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 13:35 #18
1nexpLicabLe 1nexpLicabLe çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Teşekkürler, sabitledim .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-05-11, 18:45 #19
frht8181 frht8181 çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

tolerans aralığı nedir?acil
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-05-11, 21:58 #20
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen frht8181 Mesajı Göster
tolerans aralığı nedir?acilTolerans Yasası
1911 yılında Shelford tarafından ortaya konmuştur. Bu yasaya göre, canlı varlıklar herhangi bir faktöre karşı, en iyi gelişebildikleri optimum değerlerin dışında bulunan maksimum ve minimum sınırlardaki değer*lere olan toleransları (hoşgörüleri) sayesinde hayatlarım devam ettirebi*lirler. Buna göre, bir canimin herhangi bir faktör karşısında varlığını de*vam ettirebildiği alt ve üst sınırlar arasında kalan değerlere ekolojik to*lerans denir. Ekolojik toleransın alt ve üst sınırları arasında en iyi gelişim gösterebildiği değerlerin bütünü optimum alan adım alır. Bir canlının bir faktöre karşı tolerans sınırının alt ve üst değeri arasındaki fark fazla ise o faktör açısından geniş toleranslı canlı, az ise dar tole*ranslı canlı adını alır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
biyoloji terimleri

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 08:27
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018