Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 02-05-11, 01:58 #11
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü1) Palizat Hücreleri (): Yaprağın üst epidermisine yakın mezofil tabakası içine yerleşmiş olan sık silindirik hücre tabakası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Paramilum (): Euglena'larda kimyasal bakımdan hem nişasta hem de glikojenden farklı olarak karbonhidrat biriktiren cisimcik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Parankima (Eski Yunanca: Para-yanında+En-içinde+Khein-dökmek): Az özelleşmiş, ince çeperli, klorofil içeren ve tipik olarak oldukça gevşek yapıdaki bitki hücreleridir. Fotosentezde ve besinlerin depolanmasında iş görür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Parapodlar (Latince: Para-öte+Eski Yunanca: Podion-ayak): Poliket'lerin her segmentinden yanal olarak çıkan kalın kıllı, çift yassı uzantılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Parasempatik (Eski Yunanca: Para-yanında+Sym-ile+Pathos-duygu): Otonom (istemsiz) sinir sisteminin bir bölüm. Sinir lifleri beyinden ve omuriliğin kalça bölgesinden çıkar ve belli başlı iç organları donatır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Paratiroidler (Eski Yunanca: Para-yanında+Thyreoeides-kalkan biçi): Tiroid bezinin içine yerleşmiş olan küçük, bezelye büyüklüğündeki bezler. Bu bezlerin salgıları vücudun kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Parazitlik (Eski Yunanca: Parasitos-başkasının sofrasından geç): Asalaklık. Hem bitki hem de hayvanlar arasında görülen heterotrof beslenme tipi. Parazit, bitki ya da hayvanın vücudu üzerinde ya da içinde yaşar ve bunlardan besinin sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Partenogenez (Eski Yunanca: Phartenos-bakire+Genesis-soy): Döllenmemiş bir yumurtanın ergin bir organizmaya gelişmesi. Bu tip çoğalma bal arısı, eşek arısı ve bazı Arthropoda'lar arasında yaygındır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Parturisyon (Latince: Parturito-çocuk doğurma): Çocuk doğurma olayı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Pelajik (Eski Yunanca: Pelagios-denizde yaşayan): Okyanus ortası gibi açık sularda yaşayan organizma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Pepsin (Eski Yunanca: Pepsis-sindirim): Midedeki hücreler tarafından salgılanan bir proteo litik enzimdir. Yalnız çok asitli bir ortamda çalışır ve optimum etkisi pH 2'de görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Perennial (Latince: Per-boyunca+Annus-yıl): Çok yıllık. Yıllarca canlı kalıp yaşamını sürdüren bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Perferal Direnç (): Kan damarlarının kasılma ya da gevşeme durumu. Kan basıncının saptanmasında önemli bir rol oynar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Perisikl (Eski Yunanca: Peri-çevresinde+Kyklos-çember): Tek hücre sırasından oluşmuş parankima tabakası. Meristeme dönüşerek kök kambiyumu, mantar kambiyumu ve yan kökleri oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Peristalsis (Eski Yunanca: Peri-çevresinde+Stalsis-kasılma): Üreter ya da sindirim sisteminin bir bölümü gibi içi boş tüp şeklindeki organların çeperlerinde kas kasılmasının ve gevşemesinin ritmik ve kuvvetli dalgaları. Bu dalgalar maddeleri tüp içinde hareket ettirmeye yarar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Permeabilite (Latince: Per-arasından+Meare-geçirmek): Geçirgenlik. Bir zarın belli maddeleri geçirebilme yeteneği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Petal (Eski Yunanca: Petalon-yaprak): Taç yapraklar. Bir çiçeğin başkalaşıma uğramış renkli yapraklardan oluşmuş halkası. Sepal halkasıyla stamen halkalarının arasında bulunur. Tipik parlak renkleri ve çekici kokularıyla tozlaşmayı sağlamak için böcek ve kuşları çeker.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Petiol (Eski Yunanca: Petiolus-küçük ayak, meyve sapı): Yaprak sapı. Yaprağı gövdeye bağlayan sap.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Pi Elektronları (): Tek ve çift konjuge bağlar sisteminde yer alan hareketli elektronlar. Yalnız tek bir atom ya da bağla değil, bir bütün olarak konjuge sistemle birlikte bulunurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Pinositozis (Eski Yunanca: Pinein-içmek+Kytos-hücre+Osis-koşul): Hücre içmesi. Hücreler tarafından sıvı damlalarının absorbe edilmesi ve yutulması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Pirenoid (Eski Yunanca: Pyren-meyve çekirdeği+Eidos-biçim): Bazı protozoonların kromatoforlarındaki nişasta içeren tanecikli yapılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Pirimidinler (): Karbon ve azot atomları içeren tek halkalı bazlar, nükleik asit bileşenleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Pistil (Latince: Pistillus-havan eli): Dişi organ. Ovaryum, stilus ve stigmadan oluşan ve megasporlar üreten çiçek organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Placodermi (Eski Yunanca: Plakos-tablet, yassı levha+Derma-der): Yalnız fosillerden bilinen ilkel çeneli balıklar. Bunların hem kemikli hem de kıkırdaklı balıkların ataları olduğuna inanılmaktadır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Plankton (Eski Yunanca: Planktos-dolaşan): Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvanlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Plantigrad (Latince: Planta-ayak tabanı+Gradus-adım): Tabanına basarak yürüme ile belirlenen kısmen yavaş bir hareket biçimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Plasenta (Latince: Placenta-yassı kemik): Kısmen embriyo, kısmen de ananın dokularında (uterus duvarında) oluşan ve embriyoya besin maddesi ile oksijen taşıyan ve artık maddeleri atan bir yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Plastid (Eski Yunanca: Plastos-meydana gelmiş+İdion-küçültü): Hücrenin özel bir organelidir. Örneğin kloroplast ya da amiloplast.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Plazma Zarı (Eski Yunanca: Plasma-oluşmuş bir şey+Latince: Memb): Hücreye tüm besin maddelerinin girdiği ve bütün metabolik artık ya da salgılarının atıldığı hücrenin canlı işlevsel kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Plazmodyum (Eski Yunanca: Plasma-oluşmuş bir şey+Odes-benzer): Cıvık mantarların diploid evresini oluşturan çok çekirdekli amipsi hareket eden canlı madde kütlesi. Spor oluşturarak üreyen ve sıtmaya neden olan tek hücreleri hayvanlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Plazmoliz (Eski Yunanca: Plasma-oluşmuş bir şey+Lysis-çözülme): Bir osmozla su kaybetmesinden dolayı sitoplazmanın büzülmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Pleiotropik Gen (Eski Yunanca: Pleion-çok+Tropos-dönüş): Belli bir bireyde birkaç farklı karaktere etki eden gen.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Pleksus (Latince: Plexus-örgü, şebeke): Sinirlerde olduğu gibi birbirine bağlanan yapıların ağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Ploidi (Eski Yunanca: Ploos-kat+Eides-benzer): Bir hücrede kromozom takımlarının sayısı ile ilgili.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Poikilotermal (Eski Yunanca: Poikilos-çeşitli+Therme-sıcaklık): Çevrenin sıcaklığı ile değişen bir vücut sıcaklığına sahip olma. (soğukkanlı)
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Polen (Latince: Polen-ince toz): Tohumlu bitkilerin mikrospor kütlesi. (dölleyici erkek eleman)
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Poligen (Eski Yunanca: Poly-çok+Gennan-üretmek): Aynı ırkı eklemeli olarak etkileyen iki ya da daha çok gen çifti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Polimorfizm (Eski Yunanca: Poly-çok+Morphe-şekil): Bir türün üyeleri arasındaki biçim farklılıkları. Bir populasyonda birkaç farklı fenotipin görünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Polip (Eski Yunanca: Polypous-hastalık şişliği): Hidra benzeri hayvanlar. Bazı Sölenterat'ların hayat devresinde sesil evre. Mukozadan oluşan çıkıntı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Poliploidler (Eski Yunanca: Poly-çok+Ploos-kat): İkiden daha çok homolog kromozoma sahip olan organizmalar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Populasyon (): Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen bir türü bireylerinin oluşturduğu grup.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Porifera (Latince: Porus-delik-Ferre-taşımak): Sünger filumu. Vücut çok sayıda porla delinmiştir. Buralardan su içeri girer ve besin süzülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Portal Sistem (Latince: Porta-kapı): Bir bölgenin kanını toplayan ve yürek yerine diğer organlardaki kılcal damalara uzanan toplardamarların bir grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Predasyon (Latince: Praedatio-yağma etmek): İki tür arasındaki ilişki. Bir tür diğer tür üzerinde zararlı etki yapar, ancak onsuz yaşayamaz. Bu tür diğerini öldürür ve yer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Prekursor (Latince: Preacurrere-önde gitmek): Öncü. Bir metabolik yol içinde başka maddeden önce gelen bir madde. Başka bir maddenin sentezlendiği madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Primitif Oluk (Latince: Primitivus-ilk): Mezodermin şekillenmesi ve hücrelerin hareketinin bir sonucu olarak balık, sürüngen, kuş ve memeli yumurtalarındaki disk üzerinde gelişen uzunlamasına bir oluk. Bu yapı blastoporun kenarlarına homolog olup embriyonun sonradan oluşacak uzun eksenini simgeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Primordiyum (Latince: Primordium-başlangıç): Bir organ ya da kısmın embriyonik gelişme sırasında görülen ilk belirtisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Probosis (Eski Yunanca: Pro-önde+Boskein-beslenmek): Bir hayvanda genellikle beslenmede kullanılan burun ya da baş kısmındaki hortuma benzer yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Profaz (Latince: Pro-önce+Eski Yunanca: Phasis-görünüş): Mitozun ilk evresi. Bu evrede kromatin iplikleri kısalır, kromozomlar belirgin hale gelir ve iğ oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Progesteron (Latince: Pro-önce+Gestus-taşımak): Plasentada ve ovaryumun Corpus luteumun'da üretilen hormon. Estrodiol ile kızgınlığı ve ay halini düzenler ve embriyonun döl yatağında tutunmasını sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Proglotis (Latince: Pro-önce+Glottis-dil): Bir şeritin vücut parçaları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Prokaryotlar (Latince: Pro-önce+Karyon-çekirdek): Çekirdek zarları, plastidleri ve golgi aygıtı olmayan organizmalar. Bakteri ve mavi-yeşil algler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Proprioseptör (Latince: Proprius-birinin kendi malı): Vücudun durumu, hareketleri kas gerilimi hakkında beyne bilgi veren iç duyu hücreleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Prosimi (Latince: Pro-önce+Simia-kuyruksuz maymun): Yaşayan ilkel bir primat ya da primatların ilk atası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Prostat (Eski Yunanca: Prostates-önde duran biri): Memeli erkeğinin büyük yardımcı eşey bezi. Bu bez deferensle birleştiği kısımda üretrayı sarar ve büyük ölçüde seminal sıvı salgılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Prostetik Grup (Eski Yunanca: Prostithenai-eklemek): Bir enzime sıkıca bağlanan bir kofaktör.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Proteinler (Eski Yunanca: Protos-ilk): Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve genellikle kükürt ve fosfor içeren makromoleküller. Peptid bağlarıyla bağlanmış amino asit zincirlerinden oluşur. Bütün hücrelerde ana bileşiklerden birisidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Proteus Davranışı (Eski Yunanca: Proteus-umulmadık şekilde yakalandığ): Predatörler tarafından kovalandığı zaman avın düzensiz, beklenmedik değişik hareketleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Protista (Eski Yunanca: Protista-en önceki+Protos-ilk): Protozoa, flagellata, cıvık mantar, bazı alg ve mantarlardan oluşan organizmalar dünyası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Protokooperasyon (Eski Yunanca: Protos-ilk+Cooperatio-çalışmak): Birlikte bulundukları zaman birbirlerinden yararlanan iki populasyon arasındaki ilişkiler. Ancak birinin yokluğunda diğeri yaşamını sürdürebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Proton (Eski Yunanca: Protos-ilk): Bütün atom çekirdeklerinde bulunan pozitif elektrik yükü ve bir nötronunkine eşit kütlesi olan temel partikül.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Protonefridyum (Eski Yunanca: Protos-ilk+Nephridios-böbrekler): İlkel omurgasızların ve bazı ileri hayvanların larvalarındaki alev hücresinden oluşan boşaltım organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Protonema (Eski Yunanca: Protos-ilk+Nematos-iplik): Kara yosunlarında, üzerindeki dik bir gövdenin geliştiği ve bu gövdeye tek sıralı hücreden oluşan sarmal yaprak halkasının bağlandığı ipliksi yeşil yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Protozoa (Eski Yunanca: Protos-ilk+Zoon-hayvan): Amoeba, ciliata, flagellata ve sporozoa'yı kapsayan tek hücreli hayvanların filumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Pseudopod (Eski Yunanca: Pseudes-yalancı+Podus-ayak): Bir amip ya da amipsi hücrenin geçici sitoplazmik çıkıntısı. Bu çıkıntı hareket ve beslenmede kullanılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Pseudosölom (Eski Yunanca: Pseudes-yalancı+Koilia-boşluk): Mezoderm ve endoderm arasındaki vücut boşluğu. Kalıcı bir blastösol.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Psilopsida (Eski Yunanca: Psilos-çıplak): Tracheaphyta'nın bir alt filumu, en ilkel vasküler bitkilerdir. Bunlar köksüzdü veya yapraksız ya da pula benzer küçük yaprakları vardır. Günümüzde yaşayan yalnız üç türü bilinmektedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Pteropsida (Eski Yunanca: Ptero-kanat): Eğrelti otları, kozalaklı bitkiler ve çiçekli bitkileri kapsayan Tracheophyta'nın bir alt filumu. Bitki dünyasındaki en geniş grup.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Pulvinus (Latince: Pulvinus-yastık): Yaprak sapının gövdeye birleştiği yerde bulunan yastığa benzer şişkinlik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

70) Pupa (Latince: Pupa-oyuncak bebek): Bir böcek gelişmesinde larva ve ergin dönemleri arasındaki bir evre. Beslenmeyen ve hareket edemeyen bir hayat formu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

71) Pürinler (Pure ürinin karışımı): Birbirine bağlanmış iki halkada karbon ve azot atomları içeren organik bazlar. Nükleik asitlerin ATP, NAD ve diğer biyolojik aktiviteli maddelerin bileşenleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

72) Pütrifaksiyon (Latince: Pucrefactio-çürüme): Amino asit ve proteinlerin enzimatik yoldan anaerobik bozulumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:59 #12
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü


1) Radikula (Latince: Radiculus-kök): Tohumlu bitkilere ait hipokotilin kök kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Radula (Latince: Radula-kazıma aleti): Kiton, salyangoz, mürekkep balığı bazı Mollusk'ların sindirim sistemindeki törpüye benzer bir yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Rassenkreis (A . Rassenkreis-ırk çemberi): Bir populasyonun coğrafik alt türlerinin geniş bir alana yayılmış grupları. Her alt tür kendisine komşu olandan bazı bakımlardan farklıdır fakat birbirleriyle çiftleşirler. Ancak serinin iki ucundaki gruplar tamamen farklı olabilir ve belirgin şekilde birbirleriyle döllenmeleri azalmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Reabsorbsiyon (): Böbreğin kıvrılmış tüplerinin hücreleri tarafından glomerulus süzücülerinden bazı maddelerin seçilerek emilmesi ve bu salgıların kana verilmesi için kullanılan terim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Redüksiyon (İndirgenme): Bir molekül ya da atoma elektronların eklenmesi, oksidasyonun tersi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Redya (Francesco REDİ, 17. yüzyıl İtalyan doğa bilimcisi): Trematoda'ların hayat devresindeki ikinci evre. Salyangozda redyalar eşeysiz olarak serkaryaları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Reflaktör periyodu (): Bir sinir ya da kas lifinin bir impulsa tepkisinden sonra, yeni bir tepki gösterişe dek geçen zaman süresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Refleks (Latince: Reflexus-geri bükülmüş): Verilen bir uyartıya karşı doğuşsal, otomatik ve istemsiz bir tepki şekli olup işe karışan sinirlerin anatomik ilişkileriyle saptanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Refleks Yayı (): Bir refleks için sinir impulslarını ileten duyarlı, bağlayıcı ve motor sinirler dizisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Regenerasyon (): Bir organizmanın kopan ya da yaralanan doku parçasının yeniden büyümesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Regülatör Genler (): Repressör proteinlerin sentezi için şifre veren özel genler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Rekapitulasyon (): Embriyonun, gelişim seyri içinde evrimsel atalarının embriyonik gelişim evrelerini kısaca tekrar etmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Rekon (): Genetik rekombinasyonun en küçük birimi. Genetik maddenin bir boyut la uzantısındaki en küçük ve kendi arasındaki yer değiştirebilen fakat rekombinasyonla bölünemeyen elemanı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Renal (Latince: Renalis-böbrek): Böbreğe ilişkin.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Renal Kürecik (Latince: Renalis-böbrek): Korpüskül. Bir böbrek tübülünü çevreleyen Bowman kapsülü ve bir glomerulustan oluşan yapı. Süzme ve sidik oluşmasının ilk evresi burada olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Renin (): Mide mukozası tarafından salgılanan enzim. Bu enzim sütün proteini olan kazeini, çözülebilir bir durumdan çözülemez bir madde şekline sokar. Böylece süt kesilmiş olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Repressör (): Spesifik bir genin protein sentezini yapmasını bastıran regülatör bir genin oluşturduğu protein maddesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Reseptör (): Belirli bir uyartıya tepki gösteren duyarkı bir sinir ucu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Retikulum (Latince: Rete-ağ): Hücre içinde ya da hücreler arasında matriksteki fibril ya da lif ağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Retina (Latince: Rete-ağ): Saydam sıvıyı çevreleyen ve arka tarafta optik sinirle devam eden göz yuvarlağının en içteki üçüncü tabakası. Işığa duyarlı reseptör hücreleri, çomakları ve konileri kapsar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Rezonans Sistemi (): Yapısındaki atomları hareket ettirmeksizin dıştaki elektronları çeşitli yollarla düzenleyebilen atomların birbirine bağlı olduğu bir sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Rhodophyta (Eski Yunanca: Rhodon-gül+Phykos-alg): Kırmızı algler filumu. Hemen hemen tümüyle okyanuslarda bulunurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Ribonükleik Asit (RNA): Riboz şekerini içeren nuleik asit. Hem nukleus hem de sitoplazmada bulunur ve protein sentezlenmesinde önemli bir moleküldür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Ribozomlar (): Protein ve ribonükleik asitten oluşmuş ve sitoplazmada serbest olarak ya da hücrenin endoplazmik retikulum zarına bağlanmış olan küçük granüller. Protein sentez yeri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Rikettsia (Howard T. RİCKETTS, 19. yüzyıl amerikan pataloğu): Büyüklük ve karmaşıklık yönünden virüs ve bakteri arasında geçit oluşturan ve hastalık yapan bir organizma tipi. Kene ve böceklerin hücrelerinde parazittir. Hastalık, böcek ve kenenin ısırmasıyla insana geçer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Rizoidler (Eski Yunanca: Rhiza-kök+Eides-şekli): Karayosunları, eğrelti otları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan ve kök ödevi gören, renksiz, tüysü emici uzantılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Rizom (Eski Yunanca: Rhizoma-köksü gövde): Buğdaygiller ve eğreltilerde bulunan ve toprak üstü yapraklarını oluşturan bir toprak altı gövde başkalaşımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Rodopsin (Eski Yunanca: Rhodos-gül+Opsis-görme): A Vitaminin bir türevi ile bir protein olan opsinden yapılmış gözün retinasındaki bir maddedir. (görme erguvanı) Beyne bir impuls göndermek üzere reseptör hücreyi uyaran ışık tarafından bir kimyasal reaksiyon başlatılır ve görme gerçekleştirilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Sakkulus (Latince: Sacculus-torbacık): İç kulakta bulunan duyarlı tüy hücreleriyle kaplı ve kalsiyum karbo nattan oluşan taşlar içeren torbacık. Statik denge duyusu reseptörleri burada bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Saprofit Beslenme (Eski Yunanca: Sapros-çürük+Phyton-bitki+Latince: N): Bir heterotrof beslenme tipi. Bu yolla beslenen organizmalar gerekli besin maddelerini hücre dışı sindirimden sonra hücre zarları aracılığıyla sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Seboidler (): Yeni dünyanın sarılır kuyruklu maymunları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Segmentasyon (Latince: Segmentum-kesik parça): Bir vücut ya da yapının az çok benzer parçalara bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Sekonder Tepki (): İlk enjeksiyondan günler, haftalar, hatta aylar sonra yapılan ikinci bir antijen enjeksiyonuyla başlatılan hızlı antikor üretimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Sekresyon (Latince: Secretio-salgılama): Bazı hücreler tarafından üretilip salgılanan ve vücudun başka bir yerinde bazı metabolik olaylarında kullanılan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Sekum (): İleum, kolon ve apendisin açıldığı kapalı kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Sentriol (Latince: Centrum-merkez): Hayvan hücresinde sitoplazma çekirdeğe yakın yerde bulunan koyu boyanan ve mitoz ile mayoz bölünme sırasında iğ ipliklerini oluşturan organel.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Sentromer (Eski Yunanca: Kentro-merkez+Meros-kısım): Kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Sepaller (Eski Yunanca: Skepe-örtmek): Çanak yapraklar. Çiçek örtü yapraklarının dış halkasını oluşturan ve genellikle normal yaprakları andıran yeşil yapraklar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Ser (): Bir süksesyonun belirli bir alanda, birbirinin yerini alan kommüniteleri. Geçici kommüniteler, seral evreler adını alır. Serler, yeryüzünün o kesimindeki iklime özgü bir klimaks kommünitesiyle sonlanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Serebellum (Latince: Cerebrum-beyin): Omurgalı beyninin kas koordinasyonunu denetleyen kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Serebrum (Latince: Cerebrum-beyin): Omurgalılarda kafa tasının üst kısmını işgal eden beynin ana kısmı. İnsanda iki beyin yarım küresi Corpus callosum'la birleşerek merkezi sinir sisteminin en kısmını oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Serkarya (Eski Yunanca: Kerkos-kuyruk): Balıklarda kist yapan Trematod parazitlerin serbest yüzen son larva evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Serkopitekoid (): Eski dünya maymunu. Kuyruğu var fakat bir ekstremite olarak kullanmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Serum (Latince: Serum): Parçacıklardan ayrılmış biyolojik sıvı. Kan pıhtılaşmasından sonra bu tip açık sarı renkli bir sıvı meydana gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Sfinkter (Eski Yunanca: Sphinkter-sıkıca bağlamak): Kısalarak bir açıklığı kapatan dairesel dizilmiş kas lifleri grubu. Midenin sonunda bulunan pylor sfinkter gibi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Sikaslar (): Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunlu, tohumlu bitki ordolarından biridir. Ya kısa yumru biçiminde toprak altı ya da dik silindirik toprak üstü gövdeye sahip bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Siklozis (Eski Yunanca: Kyklosis-çevreleyen, muhafaza): Tipik olarak bitkilerin yaprak hücrelerinde görülen sitoplazmanın dairesel hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Simbiyozis (Eski Yunanca: Symbiosis-birlikte yaşama): İki değişik organizmanın birlikte yaşaması. (ortak yaşam) Bu tip yaşam mutualizm, kommensalizm, parazitizm ya da amensalizm biçimlerinde olabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Sinaps (Eski Yunanca: Synapsis-birleşme, bağlanma): Bir nöronun aksonu ile bir başkasının dendriti arasındaki bağlanma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Sinapsis (Eski Yunanca: Sinapsis-birleşme, bağlanma): Mayoz bölünmenin erken evresinde erkek ve dişiye ait homolog kromozomların yan yana gelerek temas etmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Sinerjistik (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Ergon-çalışma): Birlikte faaliyet gösterme. Bir başka güç ya da etmenin etkisini artırma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Singami (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Gamos-evlenme): Eşeyli üreme. Döllenme olayında gametlerin birleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Sinoatrial Düğüm (Latince: Sino-oyuk, boşluk+Atrium-hol+Nodus-düğüm): Üst Vena cava'nın sağ atriuma boşaldığı noktada yer alan küçük bir düğüm dokusu kütlesi. Yürek atışlarını başlatır ve kaslımla hızını düzenler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Sinsitiyum (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Kytos-içi boş kanal): Hücrelerin kaynaşmasıyla oluşan çok çekirdekli bir sitoplazma kütlesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Sirkadiyen Ritim (Latince: Circa-etrafında+Dies-gün): 24 Saat aralıkla ortaya çıkan ritmik olaylar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Sistol (Eski Yunanca: Systole-birlikte çekme): Yüreğin kasılması. Kanın Aorta ve Arteria pulmonaris içine itilmesi sırasında birinci ve ikinci yürek atışları arasındaki evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Sistron (): Biyokimyasal işlevde genetik birim. Bir peptid zincirde aminoasit dizilişini tayin eden DNA'daki nükleotid çiftlerinin diziliş sırası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Sitokinez (Eski Yunanca: Kytos-içi boş damar+Kinesis-hareket): Mitoz ya da mayoz sırasında sitoplazmanın bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Sitokromlar (Eski Yunanca: Kytos-içi boş damar+Chroma-renk): Elektron taşıyıcı sistemin demir içeren hem proteinleri, biyolojik oksidasyonda arka arkaya okside ve redükte olurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Sklerankima (Eski Yunanca: Skleros-sert+Enchyma-karıştırma): Çeperlerine lignin maddesi yığılmasıyla kalınlaşan hücrelerden oluşan bitkisel destek dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Sol (): Sürekli fazın, sıvı, çözünen fazın 0.1 ile 0.001 mikron çapındaki katı parçacıklardan oluştuğu bir kolloid sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Solungaç (): Suda yaşayan hayvanlarda bulunan, çoğunlukla vücut yüzeyinden ya da sindirim kanalının bir kısmından uzamış ince duvarlı solunum organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Solunum (Latince: Respirare-solumak): Bitki ve hayvan hücrelerinin oksijen kullanıp, karbondioksit vermesi ve besin maddelerinin moleküllerindeki enerjinin ATP gibi biyolojik olarak kullanışlı formda depolandığı bir olay. Soluma işlevi ya da hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Solut (Latince: Solvere-çözmek): Çözünen. Gerçek bir çözeltide çözülmüş madde. Bir çözelti çözen ve çözünenden oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Solvent (Latince: Solvere-çözmek): Çözen. Gerçek bir çözeltide, içinde çözünen moleküllerin çözündüğü sıvı ortam.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Somitler (Eski Yunanca: Soma-vücut): Embriyonun omurga ve sırt kaslarını meydana getiren ve nöral tüp boyunca sıralanan mezoderm kütlesi çiftleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Sölom (Eski Yunanca: Koilia-çukur, boşluk): Üç embriyo tabakasına sahip olan hayvanlarda mezoderm ile sarılı olan vücut boşluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Spesiyes (Latince: Species-çeşit, tür): Tür. Bitki ve hayvan sistematiğinde temel sınıflandırma birimi. Ortak bir atadan gelen, doğada yalnız kendi aralarında çoğalan, yapısal ve işlevsel özellikleri benzeyen bireylerin oluşturduğu populasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Sphenopsida (Eski Yunanca: Sphen-kama): Bir Tracheophyta alt filumu. Basit iletim demetlerine, eklemli gövdelere ve indirgenmiş, pulsu yapraklara sahip atkuyruklarını ve birçok fosil bitkilerini içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Spor (Eski Yunanca: Sporos-tohum): Genellikle tek hücreli olan eşeysiz üreme elemanı. Bir protozoon ya da bir tohumsuz bitkide olduğu doğrudan ergin duruma gelişebilen bir organizma .
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Sporangium (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Angeion-kanal): İçinde eşeysiz sporlar ya da spor benzeri yapıların üretildiği oluşuk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Sporofit (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Phyton-bitki): Bitkilerin hayat devresinde döl değişiminin eşeysiz spor üreten diploit evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Sporozoa (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Zoon-hayvan): Protozoa alt filumunun eşadı. Özel bir hareket yönteminden yoksun, parazit hayvanlardır. Bunlardan biri insanlarda parazit olup sıtmanın etkenidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Stamen (Latince: Stamen-iplik, lif): Bir çiçekte mikrospor (polen) üreten yapı. İnce bir sap ve bunun ucunda bir anterden oluşur. Anterler içinde mikrosporlar üreten mikrosporangiumlar bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Stapes (Üzengi kemiği): Orta kulak boşluğunun en iç kısmında bulunan üzengi ye benzer küçük kemik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Statosist (Eski Yunanca: Statos-duran+Kytis-torba): Bir ya da daha çok tanecik içeren hücresel kese. Bazı hayvanlarda yerçekimi yönünü ayarlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Steatopigia (Eski Yunanca: Steatos-yağ+Pyge-kalça): Kalça ve butta aşırı yağ birikimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Stele (Eski Yunanca: Stechelo-gövde): Gövde, kökün merkez silindiri. Perisikl ve onun içinde yer alan ksilem, floem ve parankima dokularını kapsar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Steroitler (Eski Yunanca: Stereos-katı+Eides-benzer): Birbirine bağlı dört halkadan oluşan ve karbon atomları içeren, karmaşık moleküller. Bu moleküllerden üçü 6'şar karbon atomu, dördüncüsü ise 5 karbon atomu taşır. Erkek ve dişi eşey hormonları ve adrenal kortikal hormonlar bu yapıdadır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Stigma (Latince: Spirare-solumak+Eski Yunanca: Stigma-işar): a) Bir solunum açıklığı. Örneğin böceklerde bir trakenin yüzeyinde bulunan bir açıklık ya da kıkırdaklı balıklarda yutağa doğru su girmesini sağlayan değişikliğe uğramış bir solungaç açıklığı.
b) Bir çiçeğin dişi organının en üst kısmı, tepecik. Islak, yapışkan bir madde salgılayarak üzerine konan polen tanelerini yakalar ve tutar.
c) Euglena'da göz noktası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Stilus (Eski Yunanca: Stilos-direk, sütun): Boyuncuk. Bir dişi organın ovaryumla stigmasını birleştiren ince uzun kısım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Stimulus (Latince: Stimulus-uyarmak, dürtmek): Uyartı. Bir reseptör ya da uyarılabilen bir dokuda işlevsel ya da trofik tepki oluşturan herhangi bir etki, etken ya da hareket.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Stipe (Latince: Stipes-gövde, dal, direk): Bazı kahverenkli alglerde vücudun gövdeye benzeyen yapısı ya da kısa sapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Stoma (Eski Yunanca: Stoma-ağız): Gözenek. Yaprak üzerinde bulunan küçük delik. Deliğin her iki yanında, açıklığın genişleyip daralmasını ayarlayan birer bekçi hücresi bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Strobilus (Eski Yunanca: Strobilos-yuvarlak top): Bazı bitkilerde gövde ucunda bir grup sporofil tarafından oluşturulan kozalak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Suberin (Latince: Suber-mantar meşesi): Endodermis ve mantar hücrelerinin çeperlerinde biriken, su geçirmeyen ve suda erimeyen mumsu bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Subgerminal Boşluk (Latince: Sub-altında+Germinal-germ): Tavuk yumurtalarının bölünen hücreleri altında bulunan küçük boşluk. Bu boşluk kurbağa yumurtalarının blastosölüyla homolog değildir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Suspansör (Latince: Suspendere-asmak): Döllenmeden sonra bitkilere ait zigotun bölünme ile oluşturduğu hücresel iplik. Bitki embriyosu bu ipliğin sonuncu hücresinden oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Suşamdanları (): Tatlı su göllerinde bulunan çok hücreli yeşil algler. Minyatür ağaç görünümünde bitkiler olup işlevsel ve morfolojik bakımdan kök, gövde, yaprak ve tohum benzeri yapıları bulunduğu halde, bu yapılar anatomik bakımdan ileri bitkilerdekilerden çok farklıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 01:59 #13
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü


1) Şizosöl (Eski Yunanca: Schizein-bölmek+Koilia-boşluk): Embriyonik mezodermin iki tabakaya ayrılmasıyla oluşan bir vücut boşluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Taksis (Eski Yunanca: Taxis-bireyler arası düzenleme): Göçüm hareketleri. Bir uyartıya tepki niteliğinde ve uyartının yönüne bağlı uyum hareketi. Hayvanlarda, bazı ilkel bitkilerde ve kara yosunları ya da eğreltilerin erkek eşey hücrelerinde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Taksonomi (Eski Yunanca: Taxis-bireyler arası düzenleme+Nomos): Sistematik. Organizmaları adlandırma, tanımlama ve sınıflandırma bilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Talamus (Eski Yunanca: Thalamos-iç oda, bölme): Diansefalonun yan duvarları. Beyne giden duyusal impulsların mesajını alan merkez. Aynı zamanda beyinle karmaşık yollarla ilişki kurar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Tallofitler (Eski Yunanca: Thallos-yeşil sürgün+Phyton-bitki): Embriyo ve iletim demetlerinden yoksun ilkel bitkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Tallus (Eski Yunanca: Thallos-yeşil sürgün): Kök, gövde ve yaprakları farklılaşmamış basit ilkel yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Tampon (): Bir çözelti içinde hidrojen iyonu yoğunluğunun (pH) değişmesini azaltan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Taşlık (Latince: Gigare-kümes hayvanlarının pişmiş barsakl): Sindirim kanalının mekanik sindirim için özelleşmiş bir kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Tayga (Rusça: Taiga): Özellikle Kanada, Kuzey Avrupa ve Sibirya'da bulunan kuzey konifer ormanları biomu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Tektorial Zar (Latince: Tektum-çatı+Membran-zar): Kulağın kohleasında bulunan korti organının çatı zarı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Telofaz (Eski Yunanca: Telos-son+Phasis-evre): Mitoz bölünmenin dört evresinden sonuncusudur. Bu evrede iki yavru çekirdek belirir ve genellikle sitoplazma bölünür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Templat (Latince: Templum-küçük tomurcuk): Bir duplikatın oluşmasına yol gösteren kalıp ya da örnek.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Teori (Eski Yunanca: Theoria-uygulamaya karşıt fikir yürü): Kuram. Büyük ölçüde gözlem ve denemelerle desteklenen formülleşmiş hipotez.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Terapsitler (): Permiyen devrinde yaşamış olan ve memelilerin ataları olarak kabul edilen bir grup memeli benzeri sürüngen.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Termodinamiğin Birinci Yasası (Eski Yunanca: Therme-ısı+Dynamis-güç): Enerjinin ne yeniden yaratılacağı ne de yok olacağı, ancak bir formdan ötekine dönüşebilece ğineilişkin fizik yasası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Territorialite (Latince: Territorium-yeryüzü): Bir hayvanın (özellikle bir erkeğin) bir kara parçasına sahiplenmesi ve bu alanı aynı türün aynı eşeydeki bireylerine karşı savunmasına ilişkin bir davranış örneği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Testis (): Spermatozoonları üreten erkek gonadı. İnsanda ve öteki bazı memeliler de testisler skrotal kese içinde bulunurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Tetani (Eski Yunanca: Tetanos-gerilmiş): Diz ve dirsek eklemlerinin ani burkulması. Kas seğirmeleri, krampları ve sarsılmalarıyla beliren ve paratiroid salgısının azlığından ileri gelen bir çeşit hormonal tetanoz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Tetanoz (Eski Yunanca: Tetanos-gerilmiş): Bir kasın, ardı ardına hızlı sinir impulslarından ileri gelen maksimum düzeyde sürekli hareketsiz kasılma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Tetrad (Eski Yunanca: Tetra-dört): Birinci mayotik profazın sonunda meydana gelen dört homolog kromozom grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Tetraploit (Eski Yunanca: Tetra-dört+Ploos-kat): Dört takım kromozoma sahip birey ya da hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Tetrapoda (Eski Yunanca: Tetra-dört+Podos-ayak): Dört ayaklı omurgalılar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Tigmotropizma (Eski Yunanca: Thigma-dokunma+Trope-dönmek): Bir organizmanın dokunma uyartısına tepki olarak durum değiştirme hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Toksin (Latince: Toxicum-zehir): Bir organizma tarafından üretilen ve genellikle bir başkasının tüm vücudu yerine bir organ ya da organ sistemini etkileyen madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Tomurcuklanma (): Ana gövdeden ayrılan bir parçanın başlı başına gelişerek tek başına yaşamak ya da bir koloninin üyesi haline gelmesi şeklindeki eşeysiz üreme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Tonus (Eski Yunanca: Tonos-gerilme, ton): Kasın sürekli, kısmi kasılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Tornaria (Latince: Tornara-dönmek): Serbest yüzen ve birçok bakımından ekinoderm larvalarını andıran hemikordat larvası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Trakeitler (Eski Yunanca: Tracheia-sert, kaba): İleri bitkilerin ksilem dokuları içinde ilk kez gelişen kalın çeperli, sivri uçlu, uzun ksilem hücreleridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Trakeofit (Latince: Trachea-trake+Eski Yunanca: Phyton-bitki)): Ksilem ve floem dokularına sahip bitki. (vasküler bitki)
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Transdüksiyon (Latince: Transducere-çapraz yönetim): Bir genetik parçanın bir hücreden bir başkasına taşınması. Örneğin bir parçanın bir virüs tarafından bir bakteriden diğerine taşınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Transdüsör (Latince: Transducere-çapraz yönetim): Enerjiyi, bir formdaki bir sistemden, bir başka formdaki başka bir sisteme çeviren aygıt. Örneğin, ışıma enerjisini kimyasal enerjiye çeviren aygıt.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Transfer RNA (Taşıyıcı RNA, tRNA): Protein sentezinde adaptör moleküller olarak görev yapan ve yaklaşık 70 nükleotidden oluşan bir RNA formu. Bir amino asit özel bir transfer RNA çeşidine bağlanır, sonra kalıp ya da mRNA'da ki nükleotid tripletinin (kodon) tamamlayıcı doğasına ve tRNA'nın triplet antikodonuna göre sıralanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Transform Etkenleri (): Pnömokok ve öteki bazı bakterilerden elde edilen ve aynı bakterinin değişik bir suşuna verildiğinde sürekli kalıtsal değişiklikler meydana getiren maddeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Translokasyon (Latince: Trans-arasında+Lokus-yer): a) Floem içinde organik maddelerin taşınması.
b) Bir kromozom parçasının homolog olmayan farklı bir kromozoma taşınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Transpirasyon (Latince: Trans-arasında+Spiratio-soğuk vermek): Terleme. Suyun, gövdeden yukarıya doğru çıkarak iletim basıncı yardımıyla bitki yapraklarından buharlaşması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Transversal Düzlem (): Sırt-karın ve sol sağ eksenleri taşıyan bilateral simetrili bir hayvanda ön-arka eksenine dikenine kesit.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Trikosist (Eski Yunanca: Trichos-tüy+Kryptos-gizli): Paramecium gibi kirpikli tek hücreli hayvanların sitoplazmasında bulunan hücresel bir organel. Avı yakalamada ve tutmada iş gören bir kol görevi yapar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Trilobitler (Latince: Tres-üç+Lobos-lop): Sırtta uzanan iki yarıkla vücutları üç loba ayrılan birinci zamanın denizsel Arthropoda'ları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Triplet Durum (): Bir foton absorbe ederek aktive olan bir elektronların yüksek yörüngeli bir enerjiye geçmesi ve benzer dönme hızına sahip bir elektronla eşleşmesi durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Triplet Kod (Üçlü şifre): Bir peptid zincirinde bulunan amino asitlerin sırasını belirleyen ve DNA‘daki genetik bilgi birimleri olan kodonların (şifre) üç nükleotid sırası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Triploit (Eski Yunanca: Triploos-üçlü+Eides-benzer): Üç kromozom takımına sahip bir birey ya da hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Trofallaksis (Eski Yunanca: Trephein-beslemek+Allaxis-alışveriş): Bir böcek kolonisi bireyleri arasında besin ve salgı maddesi alış-verişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Trokofor (Eski Yunanca: Trochos-tekerlek+Phoros-taşıyan): Poliket ve Arkiannelit'lerin gelişimlerini simgeleyen ve Mollüsk larvasını andıran bir larva formu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Trombin (Eski Yunanca: Thrombos-topak, küme, pıhtı): Protrombinden türevlenen ve fibrinojeni fibrine dönüştüren enzimdir. Kanın pıhtılaşmasında iş görür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Trombus (Eski Yunanca: Thrombos-topak, küme, pıhtı): Bir kan damarında ya da yürek odacıklarında bulunan ve oluştuğu yerde kalan kan pıhtısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Tropizma (Eski Yunanca: Trope-dönüş): Yönelim hareketi. Yer değiştirmeyen bir organizmada bir dış uyartıya karşı meydana gelen bir büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Trup (): Birkaç erkek, üç ya da daha çok sayıda dişi ve bunların yavrularından oluşan bazı primat (kuyruksuz maymun) türlerinin toplumsal birliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Tuber (Latince: Tuber-şişkinlik, yumru, düğüm): Yumru gövde. Patates gibi bazı bitkilerin besin depo eden şişkin yer altı gövdesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Tundra (Rusça: Bir terim): Güneyde tayga, kuzeyde kutup buzulları arasında kalan ağaçsız düzlük. Düşük sıcaklığı, kısa bir büyüme devresi ve yılın büyük bir kısmında donmuş topraklarıyla tipiktir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Turgor Basıncı (Latince:. Turgor-şişme+Pressure-sıkıştırma): Bir bitki hücresinin osmosla su alarak şişmesi ve sitoplazmanın çepere basınç yapmasıyla belirlenen hücre içi basınç. Bu basınç hücre içine daha fazla su girmesini önler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Turnover Sayısı (): Yenilenme sayısı. Bir enzim molekülü tarafından bir dakika da aktive edilen substrat molekülleri sayısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Tüketici Organizmalar (): Bir ekosistemin başka bitki ve hayvanları yiyen hayvansal ve bitkisel öğeleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 02:00 #14
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü


1) Ubikinon (): Koenzim. Elektron taşıyıcı sistemin bir elemanı. Elektronları alıp veren, 6 karbonlu bir halkadan oluşan bir baş ve karbon atomları zincirinden oluşan uzun bir kuyruğu vardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Umbilikus (Latince: Umbilicus-göbek): Fötüsde göbek bağının bağlandığı yerin izi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Ungulatlar (Latince: Ungula-tırnak): Dört ayaklı memeliler. Bu hayvanlarda parmaklar az çok kaynaşabilir ve uçları boynuzsu bir madde ya da tırnakla korunabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Unguligrad (Latince: Ungula-tırnak+Gradus-adım, basamak): Bazı hayvanların her ayağının bir ya da iki tırnağı ucundan destek alarak koşması hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Uterus (Latince: Uterus-rahim, döl yatağı): Rahim, döl yatağı. Dişinin üreme kanalında, içinde fötüsün geliştiği kaslı organ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Utrikulus (Latince: Utricilus-kese): Kulakta, vücudun dengesini sağlayan reseptörle riiçeren zarsı labirentin iki bölmesinden büyük olanı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Üre (Eski Yunanca: Ouron-idrar): Karbonik asit diamidi. (NH2CONH2) Protein metabolizmasının suda eriyen art ürünlerinden biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Üreter (Eski Yunanca: Ourein-idrar çıkarma): İdrarı böbrekten sidik kesesine veren lifli kas tüpü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Üretra (Eski Yunanca: Ourein-idrar çıkarma): İdrarı idrar kesesinden vücut dışına çıkaran zarsı kanal.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 02:00 #15
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü


1) Vagina (Latince: Vagina-kama kını): Vajen. Birçok hayvanda dişi üreme kanalının dışarıya açılan kısmı. Erkeğin çiftleşme organını kabul eder.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Vaksin (Latince: Vaccinus-inek): Aşı. Belirli bir hastalıktan, ticari amaçla elde edilen antijen. Vücudun antikor üretimini stimüle eden fakat hastalığın zararlı etkilerini yeterince yok edemeyen madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Vakuol (Latince: Vacuus-boşluk+Ole-küçültücü son ek): Sulu bir sıvı ile dolu olan ve sitoplazmanın öteki kısmından bir zarla ayrılan hücre içi küçük boşluk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Valans (Latince: Valentia-kuvvet, güç): Hidrojen atomları ya da bunların eşdeğerlerinin sayısal ifadesi. Bir ya da daha çok sayıda atomlar arası bağlar oluşurken kimyasal bir elementin negatifken kombine halde tutabildiği, ya da pozitifken bir reaksiyonla ayırdığı, kazanılan, kaybedilen ya da ortaklaşa kullanılan elektronların sayısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Ventrikulus (Latince: Venter-mide): Bir organın boşluğu. Örneğin, beyinin çeşitli odacıklarından biri ya da yüreğin kanı atriumlardan alan odacıklardan her biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Vesikül (Latince: Vesicula-kesecik): Herhangi bir küçük kese ya da boşluk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Vestigial (Latince: Vestigium-ayak izi, iz, işaret): Yararsız, eksik ya da indirgenmiş. Atasal bir organizmada görev yaptığı halde sonradan körelen ve bir organizmada körelmiş olarak kalan homolog organ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Villus (Latince: Villus-tüy demeti): Küçük, parmaksı çıkıntılar. Özellikle bağırsağın iç duvarındaki gibi serbest yüzeyler üzerinde bulunan ince çıkıntılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Virüs (Latince: Virus-kaygan sıvı, zehir): Nükleik asitten oluşan bir merkeze ve bunu etrafında bir protein kılıfına sahip küçük enfeksiyon etkenli nesne. Konukçu bir hücre içinde çoğalabilir ve mutasyona uğrayabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Vital Kapasite (Latince: Vita-hayat+Capaticas-almak): Derin nefes alıp verirken alınıp verilen havanın toplam miktarı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Vitamin (Latince: Vita-hayat): Bir organizmanın normal metabolik faaliyetleri için küçük miktarlar da gerek duyduğu organik madde. Hayvanlar bazı vitaminleri yeterli oranlarda sentezleyemediği için besin içinde hazır olarak almak zorunda dır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Vitellus Kesesi (): Bazı omurgalı embriyolarında sindirim sisteminin dışarıya doğru cep biçimindeki çıkıntısı. Yumurta sarısı etrafında gelişir ve onu sindirerek organizmanın yararlanacağı duruma getirir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Vitröz (Latince: Vitreus-camsı): Camsı ya da saydam. Göz yuvarlağının arka kısmını dolduran açık, geçirgen jelimsi maddeden oluşan kısma verilen ad.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Vivipar (Latince: Vivus-canlı+Parere-doğurmak): Anne vücudu içinde ve yumurtadan gelişen canlı yavruya sahip olma. Yavru, besinini ya yumurta sarısından ya da embriyonik bir uzantı olan plasenta yoluyla bağlandığı anneden sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
biyoloji terimleri

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 17:41
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016