Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 02-05-11, 00:56 #6
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü


1) Habitat (Latince: Habitus habere- den tutmak): Bir bitki ya da hayvanın doğal olarak yaşadığı yer, bulunabileceği bölge.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Habituasyon (): Organizmaların bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Haploit (Eski Yunanca: Haploos-basit, tek): Normal olarak olgun bir gamette bulunan bir kromozom takımıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Hardy-Weinberg Yasası (): Bir populasyonda bulunan bir allel gen çifti üyelerinin bağıl frekansları bir binomial denklemin açılımı olan a2+2ab+b2 ile tanımlanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Havers Kanalları (): Kemik matriksi içinde uzanan ve kan damarları ve sinirleri içeren kanallar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Hazırlık Reaksiyonu (): Kendinden sonraki bir dehidrogenasyon reaksiyonu için uygun bir substrat molekülünün konfigürasyonunun oluşması ile sonuçlanan metabolik reaksiyonlar için kullanılan bir terimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Hemofili (Eski Yunanca: Haima-kan+Philein-sevmek): Antihemofilik globulin denilen maddenin eksikliğiyle tromoblastin oluşmasının bozulduğu, soya çekimsel hastalıktır. Kan yeterince pıhtılaşmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Hemoglobin (Eski Yunanca: Haima-kan): Eritrositlerin, oksijen ve karbondioksit ileten ve pH ayarlanmasında yardımcı olan, kırmızı renkte demir içeren protein pigmenti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Henle Kulpu (Friedrich HENLE, 19.Yüzyıl Alman anatomisti): Memeli böbrek tübülündeki 'U' şeklinde medullaya kadar inen ilmik. Proksimal ve distal kısımlar arasında yer alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Hepatik (Eski Yunanca: Hepatikos-karaciğer): Karaciğere ilişkin.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Herbasöz (Latince: Herba-ot): Otla ilgili ya da ot özelliği taşıyan, odunsu olmayan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Herbivor (Latince: Herba-ot+Vorare-yemek): Otçul. Bitki yiyen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Hermafroditlik (Eski Yunanca: Hermes+Aphrodite-mitolojik tanrı ve): Aynı organizmada hem erkek hem de dişi eşey organlarının varlığı ile karakterize edilen durumdur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Heterogami (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Gamos-evlilik): Yumurta ve sperm gibi büyüklük ve yapı bakımından ayrı iki gametin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Heterograftlar (Eski Yunanca: Heteros-diğer): Alıcıdan başka bir tür hayvanın vücudundan elde edilen doku aşıları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Heterotroflar (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Trophos-beslek): İnorganik maddelerden kendi besinini sentez edemeyen ve bu nedenle ya ototroflar ya da çürüyen maddeler üzerinde yaşamak zorunda olan organizmalar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Heterozigot (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Zygos-çift): Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter için iki farklı allelin bulunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Heterozis (Eski Yunanca: Heteros-diğer): Melez gücü. Birbiriyle ilgisi olmayan soylara ait fertlerin birleşmesinden meydana gelen yavruların hayatta kalmak için atalarından daha iyi uyum göstermeleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Hibernasyon (Latince:Hiberna-kış): Bazı hayvanlarda kışı geçirmek için metabolizmanın yavaşladığı bir uyuşukluk dönemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Hidrofitler (Eski Yunanca:Hydor-su+Phyton-bitki): Çok nemli ortamda büyüyen bitkilerdir. Ya tamamen sucul olurlar ya da kökleri su veya çamur içinde fakat gövde ve yaprakları su üzerinde bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Hidrojen Bağı (): Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki zayıf bir bağdır. Bu bağlar protein ve nükleik asitlerin yapısında birinci derecede önem taşır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Hidroliz (Eski Yunanca: Hydor-su+Lysis-çözünme): Bir bileşikteki belirli bazı bağların arasına su girmesiyle bileşiğin parçalara ayrılmasıdır. Hidroksil grubu ayrılan bileşiğin bir kısmına, hidrojen atomu da öteki kısmına katılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Hidroponik (Eski Yunanca: Hydro-su+Latince: Ponere-yer): Topraksız bitki kültürüdür. Kökler besin maddesi bakımından zengin sulu ortamda büyütülürler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Hif (Eski Yunanca: Hyphe-ağ): Bir mantar miselyumunda bulunan çok sayıdaki ipliklerden her biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Hipersensitivite (Eski Yunanca: Hyper-aşırı+Sensitivite-duyarlılık): Değişik tepki gösterme durumudur. Anormal olarak artmış duyarlılık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Hipertonik (Eski Yunanca: Hyper-üst+Tonos-ton): Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha büyük osmotik basıncı vardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Hipofiz (): Beyinde hipotalamusun hemen altında yerleşmiş olan küçük bir bezdir ve hipotalamusa ince sapla bağlanır. Ön lop ağzın tavanından dış büyümeyle, arka lop ise beynin tabanından aşağıya doğru büyüyerek oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Hipokotil (Eski Yunanca: Hypo-alt+Kotyle-oyuk, çukur): Bir bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin, kotiledon yapraklarının birleşme noktasının altında kalan kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Hipotalamus (Eski Yunanca: Hypo-alt+Thalamus-iç oda): Görme, su dengesi, sıcaklık, uyku gibi çeşitli kontrol merkezlerini içeren üçüncü ventrikulusun tabanı ve ön beynin bir bölgesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Hipotez (Eski Yunanca: Hypo-alt+Thesis-yerleştirmek): Kontrollü deneylerle denenebilen ve sonuca temel teşkil eden bir varsayımdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Homeostazis (Eski Yunanca: Homois-değişmeden+Stasis-ayakta dura): Bir organizmanın içindeki kararlılığı ve yeknesaklığı devam ettirme eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Hominid (Latince: Homo-insan): Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Homograft Reaksiyon (Eski Yunanca: Homos-benzer+Graft-aşı): Aynı türden fakat farklı genotipteki bir organizmadan alınan bir aşılama dokusunun aşılanan organizma tarafından reddedilmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Homolog Yapılar (Eski Yunanca: Homologos-uyuşan): Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Homolyotermik (Eski Yunanca: Homois-değişmeyen+Therme-ısı): Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Homozigot (Eski Yunanca: Homos-aynı+Zygos-çift): Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Hormonlar (Eski Yunanca: Hormaein-harekete başlamak, teşvik e): Gövdenin bir kısmında meydana getirilen, sonra da difüzyonla ya da kan dolaşımıyla diğer kısımlardaki hücrelere taşınarak onların aktivitelerini düzenleyen maddelerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Humus (Latince: Humus-toprak-yer): Toprak içindeki organik madde. Toprağa kahverengi ya da siyah rengi veren çürümüş bitki dokularındaki koyu renkli maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Hücre (): Bitki ve hayvanları oluşturan mikroskobik birimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Hücre Kuramı (): Canlıların hücre ve hücre ürünlerinden oluştuğunu, yeni bir hücrenin kendinden önce mevcut olan bir hücreden oluştuğunu, kimyasal bileşen ve işlevsel bakımdan birbirine benzediğini, organizma faaliyetinin bağımsız hücre birimlerinin etkileşiminin sonucu olduğunu ifade eden kuramdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Hücre Sayısı Sabit Hayvanlar (): Mozaik gelişmenin sonucu olarak aynı tür hayvanların aynı işi gören dokularında aynı sayıda hücre bulunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Irk (): Türün alt birimlerinden biridir. Bir ya da daha fazla gen frekansı bakımından başka populasyonlardan farklı olan bir populasyondur. Bir türün bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından ayrılmış olan bir alt grubu.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 00:57 #7
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) İçgüdü (): Bireyin önce geçirmiş olduğu deneye bağlı olmayan ve genetik olarak belirlenmiş davranış ya da tepki tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) İmmun Reaksiyon (Latince: İmmunis-tehlikesiz): Antijenlere karşı antikor yapımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) İmmunolojik Tolerans (): Bir organizmanın, genetik olarak farklı bir organizmadan nakledilen hücreleri kabul edebilme yeteneği. Organizmanın belli bir antijene tepki gösterme kapasitesini geliştirmesinden önce oluşan sonuçlar. Bundan sonra reaksiyon gösterme yeteneğinin ortaya çıkışı gecikebilir ya da sonsuza ertelenebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) İmplantasyon (Latince: İn-içine+Plantare-koymak): vücudun bir bölgesine bir parça ya da dokunun yerleşmesidir. Örneğin, gelişmekte olan bir embriyonun uterusun epitel tabakasına tutunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) İndüksiyon (Latince: İnducere-yöneltmek): Organizatör ya da başka bir dokunun etkisi aracılığıyla gelişmekte olan embriyonun bir dokusunda özel morfogenetik bir etkinin meydana getirilmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) İnsight Öğrenme (Kavrayak öğrenme): Önceki deneyin değerlendirilmesinin bir sonucu olarak organizmada yeni bir tepkinin belirişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) İntegument (Latince: İntegumentum-üzerinde+Tegere-örtmek): Deri, gövde örtüsü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) İnterferon (): Hayvan hücrelerinin virüsle etkileşimi sırasında meydana gelen bir çeşit proteindir. Bu madde, hayvan hücrelerini çeşitli virüs enfeksiyonlarına karşı dirençlilik kazandırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) İnternod (Latince: İnter-arasında+Nodus-düğüm): İki düğüm arasında kalan gövde parçasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) İnvaginasyon (Latince: İn-içinde+Vagina-kılıf): Bir kısmın diğeri içinde katlanması, özellikle gastrulasyon sırasında bir bölgenin çift tabakalı çöküntüyü yapmak üzere katlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) İnversiyon Kromozomal (): Kromozomdaki bir segmentin 180o derece dönüş yaparak aynı kromozoma bağlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) İsoetales (): Bir sarımsak demetini andıran ince, uzun, tüye benzeyen yaprakları olan Lycopsida'nın bir grubudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) İyon (Eski Yunanca: İon-gitme): Pozitif (katyon) ya da negatif (anyon) elektrik yükü taşıyan bir atom ya da atom grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) İzogami (Eski Yunanca: İsos-eşit+Gamos-evlilik): Yapı ve büyüklük bakımından aynı olan iki gametin birleşmesi şeklindeki üremedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) İzomer (Eski Yunanca: İsos-eşit+Meros-kısım,parça): Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür. Örneğin glukoz ve fruktoz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) İzotonik ya da İzosmotik (): Solut ve solvent konsantrasyonu ve dolayısıyla osmotik basıncı karşılaştırıldığı çözeltininkiyle aynı olan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) İzotop (Eski Yunanca: İsos-eşit+Topos-yer): Bir kimyasal elementin aynı atom numarasına fakat farklı atomik kütle ye sahip diğer formları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) İzozim (Eski Yunanca: İsos-eşit+Zyme-maya): Aynı enzimik aktiviteyi gösteren değişik protein molekülleri.

1) Jel (Latince: Gelare-Dondurmak): Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Jeotropizma (Eski Yunanca: Geos-yer+Tropos-dönüş): Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Juvenil Hormonu (): Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine ergine doğru bir metamorfoz başlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 00:57 #8
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Kaliks (Eski Yunanca: Kalyx-tomurcuk, fincan): Fincan biçiminde organ ya da boşluktur. Bir tam çiçekte en dış halkayı oluşturan yapraklardır. (sepaller)
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Kalori (): Bir gram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için (14,5 oC'den 15,5 oC'ye) gereken ısı. Kilokalori bunun bin katıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Kambiyum (Latince: Cambialis-değişme): Birçok trakofil bitkilerin gövde ve kökün de meristem hücrelerden oluşan ve bölünerek sekonder ksilem ve sekonder floem tabakasını yapan tabaka.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Kapiller (Latince: Capillaris-saç gibi): Atar ve toplardamarı birleştiren ve dokuların içine yerleşmiş bulunan mikroskobik ve ince duvarlı damar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Karbonhidrat (): (CH2O) oranında karbon, hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerdir. Şekerler, nişasta ve selüloz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Karışım (): Değişik oranda birleşebilen iki ya da daha fazla cins atom ya da molekül içeren çözelti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Karnivor (Latince: Carno-et+Vorare-yemek): Etobur. Et yiyen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Karoten (Latince:Carota-havuç): Tatlı patates ve yaprak sebzelerde bulunan sarı, turuncu veya kırmızı renk maddesi. Hayvan vücudunda A vitaminine dönüştürülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Karyokinez (Eski Yunanca: Karyon-nukleus+Kinesis-hareket): Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Karyotip (Eski Yunanca: Karyon-nukleus+typos-tip): Bir bireydeki kromozom takımının sayı, büyüklük ve bakımından özelliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Katabolizma (Eski Yunanca: Katabole-yıkılma): Canlı hücre içinde karmaşık moleküllerin basit moleküllere parçalanmasına ve enerjinin açığa çıkmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Katalizör (Eski Yunanca: Katalysis): Kimyasal reaksiyonun hızını düzenleyen maddedir. Bu olmadan reaksiyon son noktaya ulaşmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Katyon (Eski Yunanca: Kata-aşağı+İon-giden): Pozitif yüklü iyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Keliser (Eski Yunanca: Chele-çengel+Keras-boyun): Örümcek, akrep ve öteki Arachnida'ların başında bulunan pens biçimindeki ekstremite.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Kemoreseptör (): Kimyasal uyarımları alan duygu organı ya da hücresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Kemotropizma (Eski Yunanca: Chemeia-kimya+Tropos-dönüş): Kimyasal uyarıma büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Keratin (Eski Yunanca: Keratos-boynuz): Omurgalıların epidermisinde ve tırnak, tüy, saç, boynuz ve benzerlerinde bulunan boynuzsu, suda çözünmeyen bir protein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Keton Yapılar (): Yüksek yoğunluklarda zehirleyici olan tam oksitlenmemiş yağ asitleridir. İdrarla dışarı atılır, asidozise neden olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Kimera (Eski Yunanca: Chimaira-ateş saçan aslanbaşlı, keçi): Vücudunda aynı ya da farklı türlerin zigotundan türeyen hücre populasyonuna sahip olan bireydir. Doğal olarak ikizlerde görülebilir ya da yapay olarak oluşturulur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Kines (Eski Yunanca: Kinesis-hareket): Bir organizmanın bir uyartıya göstermiş olduğu tepki. Tepkinin yönü uyartının yönüne bağlı değildir. (taksisteki durumun aksine)
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Kinestesis (Eski Yunanca: Kine-hareket+Aiathesis-algılama): Biz, vücudumuzun çeşitli kısımlarının hareketi ve durumu hakkında haberdar eden duygu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Kininler (): Kanda ve dokularda yapılan ve kan damarlarında, düz kasta ve bazı sinir uçlarında iş gören polipeptidlerdir. Örneğin bradykinin ya da kalidin, adenin içeren gruplardan birisi doku kültüründeki bitki hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini artırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Kirpik (Latince: Cilium-göz kapağı): Hücrelerin serbest yüzeyi üzerinde kirpiksi sitoplazmik çıkıntı. Düzenli titreşerek hücrenin hareketini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Kitin (Eski Yunanca: Chiton-kısa kollu entari): Eklembacaklıların dış iskeletini ve birçok mantarın hücre duvarını teşkil eden, suda erimeyen, boynuz özelliğinde bir protein-polisakkarittir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Klayn (Eski Yunanca: Klinein-meyilli olmak): Yayılma alanın bir ucundan ötekine yapı ya da işlev bakımından sürekli değişkenlik serisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Kleidoik Yumurta (Eski Yunanca: Kleidouchos-anahtarlık): Embriyosu bir larval evreden geçmeden doğrudan doğruya minyatür bir ergine dönüşen sürüngen,kuş ve ilkel memeli hayvan yumurtası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Klimaks Kommünite (): Süksesyonda ulaşılan en son ve kararlı kommünitedir. Klimaks kommünite çevre koşullarıyla denge halinde olup belli bitki hayvan ve türlerine sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Klitoris (Eski Yunanca: Kleitoris-küçük tepe): Vulvanın ön kısmında erkek penisine karşılık ereksiyon yapabilen bir yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Kloak (Latince: Cloaca-lağım): Aşağı omurgalı hayvanların çoğunda sindirim, boşaltım ve üreme sisteminin açıldığı oda.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Klon (): Bir atasal hücreden mitoz bölünmeyle oluşan hücre populasyonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Klorenkima (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Phyllon-yaprak): Klorofilli bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Klorofil (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Phyllon-yaprak): Fotosentez olayında güneş ışığı enerjisini kimyasal enerjiye çeviren önemli pigment. (renk maddesi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Kloroplast (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Plastos-oluşmuş): Bitki hücrelerinin klorofil taşıyan organıdır. Fotosentez merkezidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Koanosit (Eski Yunanca: Choane-huni+Kytos-boş kab): İnce bir sitoplazmik yakası olan kamçılı hücredir. Bazı bir hücreli hayvanlar ve süngerlere özgüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Kobalamin (): B12 vitamini. Alyuvarların yapımında esas maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Kodon (): Bir amino asidin, kodonu oluşturan üç komşu nükleotidin diziliş biçimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Koenzim (Latince: Cum-ile+Eski Yunanca: En-içinde+Zyme-maya): Bazı enzim reaksiyonları için gerekli olan ve enzime gevşek olarak bağlı bulunan kısım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Kohlea (Eski Yunanca: Kochlias-salyangoz): İç kulağın bir kısmıdır. Salyangoz kabuğu biçiminde iki buçuk dönüş yapan borusal yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Kokus (Eski Yunanca: Kokkos-dut): Bir mikrondan küçük yuvarlak bakteri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Kolajen (Eski Yunanca: Kolla-zamk+Gennan-üretmek): Bağ doku lifleri içinde bulunan ve kaynatılınca jelatine dönüşen protein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Koleoptil (Eski Yunanca: Koleo-kılıf+Ptile-tüy): Tek çenekli bir bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını saran silindir biçimindeki kılıf.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Kolineerik (): RNA'nın nükleotid kodonlarının linear dizilimiyle, polipeptitte bu dizilişle kodlanan amino asitlerin lineer sıralanışı arasındaki haberleşme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Kollenkima (Eski Yunanca: Kolla-zamk+En-içinde+Chymos-özsu): Gövde ve yaprak sapın da epidermisin hemen altında bitkiye des tek sağlayan ve köşeleri kalınlaşmış hücrelerden oluşan dokudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Kolloblast (Eski Yunanca: Kolla-zamk+Blastos-tomurcuk): Ktenoforlar'da avı yakalamak için kullanılan yapışkan hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Kolloit (Eski Yunanca: Kollodes-yapışkan): İki fazlı bir sistemdir. Parçacık büyüklüğü 1-100 milimikron olan bir faz, ikinci fazın içinde dağılmıştır. Tiroid bezinde olduğu gibi bir boşluğun çevresinde bir sıra halinde bulunan küçük epitel hücreleri tarafından salgılanan jelatinimsi madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Kommünite (): Habitat denen küçük ya da büyük bir alanda yaşayan populasyonlar topluluğu. Kommüniteyi oluşturan canlılar çeşitli şekilde birbirini karşılıklı olarak etkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Koni (Latince: Conus-koni): a) Retinanın parlak ışığa özellikle duyarlı olan, çeşitli dalga boyundaki ışık ları ayırt edebilen ve renkli görmeyi sağlayan konik fotoreseptör hücresidir.
b) Botanikte Gymnosperm'lerin üreme ile ilgili yapısı. (kozalak)
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Koniferler (Latince: Conus-kozalak+Berre-taşımak): Sıcak ve soğuğa dayanacak biçimde uyum gösteren iğne yapraklı Gymnosperm'lerdir. Kozalaklı bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Konjugasyon (Latince:Conjugatio-karışma): Birleşme faaliyetidir. İki hücrenin geçici olarak birleşmesi sırasında nükleer maddenin karşılıklı olarak değiştirildiği bir eşeysel çoğalma biçimidir. Protozoa'lardan birçok Silyatlar'da ve bakterilerde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Kontrasepsiyon (Latince: Contra-karşı+Conceptus-gebe kalmak): Spermanın yumurtaya ulaşmasını ve döllenmesini engelleyecek mekanik ya da kimyasal maddelerin kullanılmasını içeren doğum kontrol yöntemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Konvergen Evrim (Latince:Cum-birlikte+Vergere-eğilmek): Büyük ölçüde farklı kökene bağlı iki ya da daha fazla organizmada benzer işlev yapan benzer yapıların bağımsız olarak evrimleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Kopulasyon (Copulare-birleşmek): Eşeysel birleşmedir. Sperma hücrelerinin birinden ötekine iletilmesi sırasında iki hayvanın fiziksel birleşme faaliyeti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Korpus Allatum (Latince:. Corpus-vücut+Allatus-eklenmiş): Böceklerde beynin hemen gerisinde bulunan iç salgı bezidir. Jüvenil hormonu salgılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Korpus Kallozum (Latince: Corpus-vücut+Kallosus-sert): Memeli hayvanlarda iki beyin yarı küresini birleştiren büyük komissür fibril demeti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Korpus Luteum (Latince: Corpus-vücut+Luteum-sarı): Olgunlaşan ve yumurtayı atan ovaryumda, ovaryum folikül hücreleri tarafından oluşturulan sarı renkli bezdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Korpus Striyatum (Latince: Corpus-vücut+Striatum-çizgili): Her beyin yarı küresi nin tabanında bulunan nöron ve sinir liflerinden oluşan korteksin altındaki büyük küme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Korteks (Latince: Cortex-kabuk): Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Koryon (): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlarda embriyoyu saran örtü. Memelilerde plasentanın yapısına girer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Kotiledon (Eski Yunanca: Kotyledon-fincan biçiminde oyuk): Bir bitkide embriyonun çenek yaprağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Kovalent Bağ (): Bir ya da daha çok elektronun ortaklaşa kullanılmasını kimyasal bağ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Kök Basıncı (): Bitki köklerindeki özsuyun pozitif basıncı. Özsuyun, toprakta bulunan suya göre hipertonik oluşu nedeniyle ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Kretinizm (): Genç bireyde tiroid salgısının doğuştan bulunmayışından ileri gelen durumdur. Beyin ve vücut gelişiminde gerilik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Kromatin (Eski Yunanca: Chroma-renk): Hücre çekirdeğinin boyanabilen kısmı. Çekirdek içinde ağ görünü münde olup DNA ve protein bileşimindedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Kromatin Noktası (): İnsan derisi ya da ağız mukozasında olduğu gibi çekirdek çeperinde kromatin birikimidir. Kinin nükleer eşeyselliğini saptamaya yarar. Dişi hücrelerinin çoğunda var, erkek hücrelerinde yoktur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Kromatofor (Eski Yunanca: Chroma-renk+Pherein-taşımak): Epidermisin alt tabakasında olduğu gibi pigment hücresi ya da renk oluşturan plastid. Bazı bakterilerde klorofil içeren tanecik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Kromomer (Eski Yunanca: Chroma-renk+Meros-kısım): Kromozomu oluşturan tesbih tanesi gibi tanecik dizisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Kromozom (Eski Yunanca: Chroma-renk+Soma-vücut): Hücre çekirdeği içindeki kalıtsal maddedir. Genleri içeren iplik ya da çubuk biçimindeki yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Krosing Over (): Mayoz sırasında homolog kromozomların sinapsları oluşturmasını ve bazı kısımlarını karşılıklı değiştirme olayı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Ksantofil (Eski Yunanca: Xanthos-sarı+Phyllon-yaprak): Yeşil yapraklarda, otlarda ve öteki bitkisel maddelerde karotinle bulunan sarı renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

70) Kserofitler (Eski Yunanca: Xeros-kuru+Phyton-bitki): Kurakçıl bitkilerdir. Çok az su içeren topraklarda yaşamaya uyum gösteren yukka ve kaktüs gibi bitkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

71) Kseroftalmi (Eski Yunanca: Xeros-kuru+Opthalmos-göz): Anormal bir biçimde kuruluk, matlık ve kornea üzerinde boynuzsu epitel tabakası ile belirlenen bir çeşit körlük. A Vitamini eksikliğinden ileri gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

72) Ksilem (Eski Yunanca: Xylon-odun): Trakeofitlerde su ve suda çözünen tuzları ileten doku. Trake ve trakeidlerden oluşur. Aynı zamanda bitkiye mekanik destek sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

73) Ktenoforlar (Eski Yunanca: Ktenos-tarak): Vücudu jel biçiminde bir kümeyi saran iki tabakalı hücreden olan deniz hayvanlarıdır. Dış yüzünde tarağa benzer biçimde sekiz kirpik sırası vardır. Hayvan suda bunlarla hareket eder.
Zümre: Biyoloji Zümresi

74) Kuantum (Latince: Kuantum-kadar): Işınım enerjisi birimidir. Elektrik yükü yoktur ve çok az kütlesi vardır. Bir kuantum enerjisi, radyasyonun dalga boyunun ters bir fonksiyonudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

75) Kutup Hücresi (): Hemen hemen nukleustan başka birşey içermeyen küçük hücredir. Oogenezisde oluşur ve yumurtanın animal kutbunda küçük bir nokta şeklinde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

76) Kütin (Latince: Cutis-deri): Yaprak yüzeyinden su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez tabaka.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Labirintodon (Latince: Labyrinthos-labirent+Odontos-diş): Soyu tükenmiş Amfibi'lerin alt sınıfının bir üyesidir. Bunlarda diş minesi karmaşık bir şekilde dentin içine girmiştir. Karada yaşayan ilk omurgalılar ve günümüzdeki Amfibi ve Reptil'lerin ataları bu gruba girer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Lamel (Latince: Lamina-levha,yaprak): Kemikte olduğu gibi ince bir yaprak ya da levha.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Larinks (Eski Yunanca: Larynx-nefes borusunun üst kısmı): Ses kutusu trakeanın girişinde bulunan kıkırdaksı yapı. İkinci derece de ses organı olarak vazife görür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Larva (Latince: Larva-hayalet): Bir hayvanın hayat devresinde ana-babaya benzeme yen çok genç evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Latent Periyot (): Bir kasın uyartı verilmesiyle gözle görülür derecede kısalması arasında geçen ve yaklaşık olarak 0.01 saniye süren bir zamandır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Lenf (): Kan plazmasından elde edilen ve bileşimi kan plazmasına çok benzeyen renksiz sıvı. İçinde bulunan akyuvarların bir kısmı da lenf düğümlerinde yapılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Lentisel (Latince: Lens, Lentisel-mercek): Epidermisi parçalayarak gövdede gözenekli şişlikleri oluşturan ve gaz alış-verişini kolaylaştıran hücre kümesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Lignin (Latince: Ligneus-odun): Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunlu yapısını oluşturan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Likenler (Eski Yunanca: Leichen-bir ağaç yosunu): Alg ve mantarlardan oluşan simbiyotik bitki topluluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Linkaj (Bağlantı): Aynı kromozomda bulunan bir gen grubunun yavru döllere bir arada aktarılması eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Litoral (Eski Yunanca: Littoralis-deniz kıyısı): Kıyı bölgesinde yüksek ve alçak dalga sınırları arasında kalan sığ su bölgesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Lizis (Eski Yunanca: Lysis-gevşetme): Bir hücre ya da başka yapının parçalanması ya da çözünmesi olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Lofofor (Eski Yunanca: Lophos-ibik, püskül+Phorein-taşımak): Bryozoa'nın ağız çevresindeki silli, tentaküllü ve at nalı şeklindeki çıkıntı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Lokus (Latince: Locus-yer): Herhangi bir ıranın ortaya çıkmasını sağlayan bir genin kromozom üzerinde bulunduğu özel nokta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Lökoplastlar (Latince: Leuko-beyaz+Plasein-meydana getirmek): Bazı bitki hücrelerinin sitoplazmasında bulunan ve madde depo eden merkezler olarak iş gören renksiz plastidler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Lökosit (Latince: Leuko-beyaz+Kyotos-hücre): Akyuvarlardır. Beyaz kan hücreleri. Amip gibi hareket eden ve fagositoz yapabilen hücrelerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Lösemi (Eski Yunanca: Leukos-beyaz+Haima-kan): Akyuvarların anormal bir hızla büyümesiyle belirlenen bir kanser tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Lusiferin (Latince: Lux-ışık+Ferre-taşımak): Biyoluminens yapabilen bazı organizmalarda bulunan ve lusiferaz enzimiyle etkilendiğinde ışık veren bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Lycopsida (): Kibrit otları. Tracheophytanın bir alt filumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 00:58 #9
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Maddenin Sakınımı (Korunumu) Yasası (): Bir kimyasal reaksiyonda atomların yeniden meydana gelmediğini ya da ortadan kalkmadığını, fakat sadece tipini değiştirdiğini ifade eden temel fizik yasası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Malpigi Borucukları (Marcello MALPHİGİ, 17.yüzyıl İtalyan anatomisti): Arthropodların bir çoğunda boşaltım organıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Marsupialia (Latince: Marsupium-kese): Keseliler. Memelilerin Metateria alt sınıfı. Karın bölgesinde bulunan bir kese ile tanınırlar. Çok erken doğan yavrular bir süre bu kesede taşınır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Matriks (Latince: Mater-madde): Bağ dokusu hücreleri tarafından salınan ve onların etrafını çeviren cansız madde. Genellikle kalın ve ağ şeklinde örülmüş mikroskobik liflerden yapılmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Mayoz (Eski Yunanca: Meiosis-indirgenme, azalma): Bir çeşit çekirdek bölünmesidir. Orijinal hücredeki kromozom sayısının yarısına, yani haploit sayıda kromozoma sahip yavru hücrelerle sonuçlanan genellikle ardışık iki hücre bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Medulla (Latince: Medius-orta): a) Bir organın iç kısmı, örneğin böbrek medullası.
b) Omuriliğe bitişik olarak yer alan beynin en arka kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Medüz (Eski Yunanca: Medusa-mitolojide üç gorgondan biri): Deniz anasıdır. Bazı sölenterlerin hayat devrelerinde serbest yüzen, şemsiye şeklinde bir formdur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Megagametofit (Eski Yunanca: Megas-büyük+Gamete-kadın+Phyton-bitk): Heterosporlu bitkilerde dişi gametofit.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Megaspor (Eski Yunanca: Megas-büyük+Sporos-tohum): Megasporangiumda oluşan büyük spor. Gelişerek megegametofiti oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Mekanoreseptör (): Dokunma, basınç, işitme ve denge gibi mekanik duyguları algılayan bir duyu hücresi ya da duyu organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Mekanoreseptör (): Dokunma, basınç, işitme ve denge gibi mekanik duyguları algılayan bir duyu hücresi ya da duyu organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Melanin (Eski Yunanca: Melas-siyah): Birçok memelinin integümentinde bazen da diğer organlarda bulunan koyu kahverenkli ve siyah renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Melanin (Eski Yunanca: Melas-siyah): Birçok memelinin integümentinde bazen da diğer organlarda bulunan koyu kahverenkli ve siyah renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Melez gücü (Latince: Hybrida-melez): Birbiriyle ilgisi olmayan soylardan gelen ve genetik bakımdan farklı olan fertlerin birleşmesi sonunda yavru meydana gelmesi ve bu yavruların yaşamak için atalarından daha iyi uyum göstermesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Melez gücü (Latince: Hybrida-melez): Birbiriyle ilgisi olmayan soylardan gelen ve genetik bakımdan farklı olan fertlerin birleşmesi sonunda yavru meydana gelmesi ve bu yavruların yaşamak için atalarından daha iyi uyum göstermesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Menapoz (Eski Yunanca: Men-ay+Pause-aralık): Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Menapoz (Eski Yunanca: Men-ay+Pause-aralık): Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Menstruasyon (Eski Yunanca: Menstrualis-aylık): Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak 4 hafta ara ile tekrarlanan fizyolojik uterus kanaması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Menstruasyon (Eski Yunanca: Menstrualis-aylık): Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak 4 hafta ara ile tekrarlanan fizyolojik uterus kanaması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Meristem (Eski Yunanca: Merizein-bölünme): Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Meristem (Eski Yunanca: Merizein-bölünme): Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Merozoit (Eski Yunanca: Meros-kısım, parça+Zoon-hayvan): Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç formlardan biri. Bunlar insan vücudunda dolaşan kana geçerler ve orada yeni eritrositlere saldırırlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Merozoit (Eski Yunanca: Meros-kısım, parça+Zoon-hayvan): Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç formlardan biri. Bunlar insan vücudunda dolaşan kana geçerler ve orada yeni eritrositlere saldırırlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Mesajcı RNA (m RNA): Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RNA ile birleşir ve bir enzim ya da diğer bazı özel protein sentezleri için kalıp görevi yapar. (elçi RNA, haberci RNA)
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Mesajcı RNA (m RNA): Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RNA ile birleşir ve bir enzim ya da diğer bazı özel protein sentezleri için kalıp görevi yapar. (elçi RNA, haberci RNA)
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Metabolizma (Eski Yunanca: Metabollein-değiştirmek): Canlı organize maddenin yapıldığı ve korunduğu fiziksel ve kimyasal olayların tümü. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Metabolizma (Eski Yunanca: Metabollein-değiştirmek): Canlı organize maddenin yapıldığı ve korunduğu fiziksel ve kimyasal olayların tümü. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Metafaz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Phasis): Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Metafaz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Phasis): Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Metafita (Eski Yunanca: Meta-sonra+Phyton-bitki): Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Metafita (Eski Yunanca: Meta-sonra+Phyton-bitki): Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Metamerizm (Eski Yunanca: Meta-ile+Meros-kısım, parça): Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Metamerizm (Eski Yunanca: Meta-ile+Meros-kısım, parça): Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Metamorfoz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Morpho): Başkalaşım. Bir gelişme evresinden diğerine ani geçiş. Örneğin, bir larvanın ergine geçişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Metanefroz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Zoon-h): Protozoa dışında, hücreleri farklılaşarak dokuları oluşturan tüm çok hücrelileri içine alan hayvanlar dünyasının bir bölümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Meyve (): Bir bitkide tohum ve tohumu çevreleyen kısımları içeren olgunlaşmış ovaryum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Mezenşim (Eski Yunanca: Meses-orta+Enchyme-aşılamak): Omurgalı embriyosunda ve bazı omurgasızların erginlerinde bulunan genellikle yıldızsı hücrelerin oluşturduğu gevşek ağsı yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Mezoderm (Eski Yunanca: Mesos-orta+Derma-deri): Ektoderm ve endoderm arasında bulunan üç germ tabakasından ortadaki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Mezofil (Eski Yunanca: Mesos-orta+Phylon-yaprak): Yaprağın iç kısmında bulunan ince çeperli ve kloroplastça zengin hücreler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Mezofitler (Eski Yunanca: Mesos-orta+Phytos-bitki): Orta derecedeki nemli iklimde yaşayan kara bitkileri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Mezoglea (Eski Yunanca: Mesos-orta+Gloia-zamk): Sölenterlerde ektoderm ile endoderm arasında bulunan jelatinimsi matriks.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Mezonefroz (Eski Yunanca: Mesos-orta+Nephroz-böbrek): Bir omurgalı embriyosunda pronefrozdan sonraki böbrek. Sölomun orta kısmına doğru olan mezonefroz kanalları gelişir ve arkinefrik kanala boşalır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Mikron (Eski Yunanca: Micros-küçük): Metrik sistemde bir ölçü birimi. Bir milimetrenin binde biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Mikrosporangium (Eski Yunanca: Micros-küçük+Sporos-tohum+Angeion-da): Mikro sporları oluşturmak için mayozla bölünen mikrospor ana hücrelerini içeren küçük polen keseleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Mikrosporlar (Eski Yunanca: Micros-küçük+Sporos-tohum): Çimlenerek erkek gametofitleri oluşturan küçük, eşeysiz haploit sporlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Miksidema (Eski Yunanca: Myxa-mukus+Oidema-şişme): Erginlerde troksin salgısı eksikliğinde ortaya çıkan bir durumdur. Metabolizma hızının yavaşlaması ve vücut ısının düşmesiyle belirlenir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Mimikri (Eski Yunanca: Mimos-taklit etmek): Bir organizmanın yaşamını sürdürebilmek amacıyla bazı diğer canlı ya da cansız nesnelere benzeyerek yaptığı uyum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Mirasidyum (Eski Yunanca: Meirakidion-gençlik dolu kişi): Parazit Trematoda'ların ilk larva evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Misel (Eski Yunanca:Mykes-mantar+Helos-tırnak): Bir mantarı oluşturan dallanmış ipliklerin (hif) tümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Mitokondriler (Eski Yunanca: Mitos-iplik+Chondrion-tanecik): Elektron taşıma sistemi ve bazı enzimleri içeren yuvarlak ya da uzamış şekildeki hücre içi organelleri. Oksidatif fosforilasyonun yapıldığı bölgeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Mitoz (Eski Yunanca: Mitos-iplik+Osis-durum, koşul): Bir hücre ya da çekirdek bölünmesi şeklidir. Bu bölünmeyle oluşan her iki yavru nukleus, atasal nukleusun sahip olduğu tümüyle aynı tamamlayıcı kromozomları alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Miyopluk (Eski Yunanca: Myein-kapamak+Ops-göz): Yakını görürlük. Göz yuvarlığı aşırı derecede uzamış ve retina, merceğin fazla uzağında kalmıştır. Işık ışınları retinanın önündeki bir noktada birleşip yeniden ayrılarak retinaya ulaştığından bulanık görüntü meydana gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Miyozin (Eski Yunanca: Myes-kas): Kasta bulunan bir çözünebilir protein. Aktin ile birlikte kas liflerinin kasılıp gevşemesini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Mol (Eski Yunanca: Moles-şekilsiz kütle): Gram kütlesi molekül ağırlığına eşit olan bir kimyasal madde miktarı, kendisini oluşturan atomların atom ağırlıkları toplamıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Molekül (Latince: Molecula-küçük kütle): Maddenin büyük ölçüde özelliklerine ve yapısına sahip bileşimin ya da kovalent bağlarla bağlı bir elementin en küçük parçası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Monera (Eski Yunanca: Moneres-tek): Gerçek bir çekirdek ve plastidlerden yoksun eşeysel üremenin çok ender olduğu ya da hiç olmadığı bakteriler ve mavi-yeşil algler gibi en basit mikroorganizmaları içeren bir sistematik grup.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Mongolizm (): Bireylerin yüz, göz kapakları, dil ve vücudun diğer kısımlarının anormalliği ile ortaya çıkan bir kongenital bozukluk. Zeka ve fiziksel gelişim büyük ölçüde gerilemiştir. 18. ya da 21. kromozomun trizomisi nedeniyle ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Monoik (Eski Yunanca: Mono-tek+Oikos-ev): Tek evcikli. Aynı bitki üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekleri ya da kozalakları taşıyan bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Monokotiledon (Eski Yunanca: Monos-tek+Kotyledon-fincan biçiminde): Angiospermae sınıfının bir alt sınıfı. Tek çenek yaprağı olan bitkileri içerir. Örneğin buğdaygiller, zambak ve orkide.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Monomer (Eski Yunanca: Monos-tek+Meros-kısım, parça): Diğerlerine bağlanarak polimer yapabilen molekül ağırlığı nispeten küçük bileşiğin basit bir molekülü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Morfogenez (Eski Yunanca: Morphe-şekil+gennan-oluşturmak): Vücudun bir kısmının ya da özel bir organın şekil, büyüklük ve diğer yapılarının gelişimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Motor Birim (): Bütün iskelet kası liflerinin tek bir motor nöron tarafından uyarılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Mukoza (): Mukoz zar. Örneğin sindirim kanalını örten zar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Multipi alleller (): Tek bir lokusun farklı fenotipleri oluşturan üç ya da daha fazla seçenek durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Mutasyon (): Bir gendeki kalıcı ve kalıtlanan değişiklik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Muton (): Değişince organizmanın bir mutantının meydana gelmesine neden olan kromozomun en küçük parçası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Mutualizm (): Ayrı ayrı yaşayamayan, beraber olmaktan yararlanan farklı türden iki organizmanın oluşturduğu birlik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Myelin (Eski Yunanca: Myelos-ilik, öz): Merkezi sinir siteminde ve bazı periferal sinirlerde ki sinir hücrelerinin aksonları etrafında bir kılıf oluşturan yağlı madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Myofibriller (Eski Yunanca: Myes-kas+Latince: Fibrilla-küçük lif): Aktin ve miyozin proteinlerinden oluşan kontraktil, uzun mikros kobik lifler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) NAD (): Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinukleotid'in kısalmış şeklidir. (DPN de denir)
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) NADP (): Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat'ın kısaltılmış şeklidir. (TPN de denir)
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Nefridyum (Eski Yunanca: Nephros-böbrek): Yer solucanları ve diğer Annelid'lerde bulunan boşaltım organıdır. Silli bir huni boru ile bitişiğindeki anteriyör sölom boşluğuna uzanır ve buradan bir delikle vücut dışına atılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Nefron (Eski Yunanca: Nephros-böbrek): Omurgalı böbreğinin anatomik ve işlevsel birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Nekton (Eski Yunanca: Nektos-yüzen): Aktif yüzücü organizmalar için kullanılan topluluk adı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Nematosist (Eski Yunanca: Nema-iplik+Kystis-kese): Sölenter'lerde bulunan tutunma, korunma ve av yakalamaya yarayan küçük sokucu bir yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Nimf (Latince: Nympha-genç kadın): Pupa evresi geçirmeden erginleşen ve genellikle ergine benzeyen böcek.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Nodyum (Latince: Nodus-düğüm): Gövde üzerinde yaprak ya da tomurcuğun geliştiği yer, bir şişkinlik ya da kabartı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Nondisjunction (Ayrılmama): Mayoz bölünmedeki indirgenme sırasında homolog kromozom çiftinin normal olarak ayrılamaması. Çiftin her iki üyesi aynı yavru çekirdeğe geçer ve öteki yavru hücre bu kromozomu taşımaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Notokord (Eski Yunanca: Noton-sırt+Chorde-kordon): Bütün kordatların embriyosunda ve bazılarının erginlerinde iç iskelet görevi yapan, arka-ön doğrultusunda uzanan çubuk şeklindeki yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Notum (Eski Yunanca: Noton-arka, sırt): Vücudun sırt kısmı. Arthropoda'larda her segmentin dorsal elementi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Nörohumor (Eski Yunanca: Neuron-sinir+Latince: Humor-sıvı): Nöronun uç kısmıyla salgılanan ve bitişikteki sinir ya da kası aktive eden bir madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Nöron (Eski Yunanca: Neuron-sinir): Kolleteral ve terminal uzantılarıyla birlikte bir sinir hücresidir. Sinir sisteminin yapısal birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Nörosekresyon (Eski Yunanca: Neuron-sinir+Latince: Secrotio-salgı): Sinir hücreleri tarafından hormon yapımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Nörozis (Eski Yunanca: Neuro-sinir+Esis-durum): Çok değişik belirtilerle ortaya çıkan nispeten hafif ve sıkça görülen psişik bozukluklar. Kuruntu, korku, utançlık ve aşırı duyarlılık gibi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Nörula (Eski Yunanca: Neuro-sinir): İlkel sinir sisteminin oluşturduğu erken embriyonik evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Nötronlar (): Kütlesi 1 olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin çekirdeğinde protonlarla beraber bulunan elektrik yüksüz madde parçacıkları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Nukleolus (Latince: Nux-fındık, ceviz): Hücre nukleusu içinde bulunan küre şeklinde yapı. Ribonukleik asit bakımından zengin olup ribozomların sentezlendiği yerler olarak bilinirler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Nutrient (Latince: Nutriti-beslemek): Vücudun metabolik faaliyetlerinde kullanılan herhangi bir maddeyi belirten genel bir terim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Nükleotid (): Bir fosfat grubu, bir beş karbonlu şeker (riboz ya da deoksiriboz) ve bir azotlu baz (pürin ya da pirimidin)dan oluşan bir molekül. Nükleaz enzimi yardımıyla nükleik asitlerin ayrıştığı bir alt birim.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-11, 00:58 #10
Adenozin Adenozin çevrimdışı
Varsayılan C: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Odunlu Perennial Bitkiler (): İki yıldan çok yaşayan ve bir mantar tabakasıyla kaplı odunlu gövdeye sahip bitkiler. Çok yıllık odunlu bitkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Oksidasyon (Yükseltgenme): Elektronlara bir atom ya da molekülden ayrılma işlemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Oksidatif Fosforilasyon (): Mitokondrilerin elektron taşıyıcı sisteminde, elektronların aktarılmasıyla bir arada yürüyen reaksiyonlar tarafından inorganik fosfatın, ATP'nin enerjice zengin fosfatına dönüşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Oksijen borcu (): Yoğun vücut çalışması sırasında kaslarda laktik asit birikimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Oksinler (Eski Yunanca: Auxe-artış): Uzama yoluyla bitki gelişmesini sağlayan hormona benzer maddeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Olfaktör (Latince: Olfacere-koklamak): Koklama işlemine ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Ommatidyum (Eski Yunanca: Omma-göz): Petek gözün, mercek ve retinası tam olan elemanlarından bir tanesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Ontogeni (Eski Yunanca: On-varlık,oluş+Gennan-meydana getirm): Bireysel bir organizmanın tüm gelişimsel geçmişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Onychophra (Eski Yunanca: Onyx-tırnak+Phoros-taşıyan): Ender bulunan, tropikal bölge de yaşayan tırtıla benzeyen hayvanlar. Yapı bakımından Annelida ve Arthropoda arasında geçittir. Bir Annelid gibi boşaltım sistemi, bir böcek gibi de solunum sistemi ve ucu çengelli kısa bacaklara sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Oogenez (Eski Yunanca: Oon-yumurta+Genesis-üretim): Yumurtanın olgunlaşması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Oogonyum (Eski Yunanca: Oon-yumurta+Gono yaradılış): Ovaryumdaki yumurtayı oluşturan öncül hücre, büyüyerek primer oositi yapar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Operatör Bölgesi (): Operon denetimini açıklamak üzere ileri sürülen bir birlik. Operatör bölgenin operondaki yapısal genlere bitişik olup repressör moleküllerin bağlandığı DNA bölgesi olduğuna inanılır. Böylece bitişik operondaki genlerle m RNA sentezlenmesi durdurulur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Operon (): Şifreleri tek bir m-RNA molekülüne yazılan tek bir repressör denetimindeki genler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Orbital (Latince: Orbitalis-tekerlek izi): Yörünge. Bir elektronun atom çekirdeği çevresindeki dağılımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Organel (Eski Yunanca: Organon-organ): Hücrede özelleşmiş yapılardan birisi. Örneğin mitokondri, golgi aygıtı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Organizatör (): Embriyonun bazı kısımlarını etkileyen ve onların histolojik ve morfolojik farklılaşmasını yöneten bir embriyo parçası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Ortogenez (Eski Yunanca: Orthos-doğru+Genesis-üretim): Belirli bir yöndeki evrimsel ilerleme. Düz hatlı evrim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Osel (Latince: Oculus-göz): Omurgasız hayvanların birçok farklı tipinde bulunan basit bir ışık resep törü. Nokta göz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Osmoz (Eski Yunanca: Osmos-itme): İki çözelti, çözünen molekülleri geçirmeyip, çözücüyü geçiren seçici geçirgen bir zarla ayrıldığında çözücü moleküllerin az yoğundan daha yoğun alana doğru geçmesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Ototrofluk (Eski Yunanca: Autos-kendi+Trophis-Beslenmek): Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Otozom (Eski Yunanca: Autos-kendi+Soma-vücut): Eşey kromozomlarından başka herhangi bir kromozom çifti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Ovul (Latince: Ovulum-küçük yumurta): Tohum taslağı. Bir ya da daha fazla integumentle örtülü tohumlu bitkinin ovaryumu içinde bulunan bir megasporangium.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Ovulasyon (Latince: Ovulum-küçük yumurta+Atus-ürün): Ovaryumun graaffolikülünde olgun yumurtanın atılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Öğrenme (): Deneyimin bir sonucu olarak bireyin davranışında uyumsal değişiklikler meydana getiren süreç.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Ökaryotik (Eski Yunanca: En-iyi+Karyon-çekirdek): Golgi cihazı, mitokondri ve zarla çevrili nukleusları olan organizmalara ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Östaki Borusu (Bartolommeo EUSTACHİO, 16. yüzyıl İtalyan antomist): Kara omurgalılarının çoğunda farinks ile orta kulak boşluğu arasında uzanan işitme borusu. Timpanik zar üzerinde basınç dengelemesini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
biyoloji terimleri

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 10:19
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016