Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 19-01-11, 20:45 #1
BnmLe100LesH BnmLe100LesH çevrimdışı
Post Mitoz Bölünme Daha Ayrıntılı ve Net ve Bununla İlgili SorularHücreler belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra; hücre yüzeyi, hücrenin besin alınımı, artık maddelerin atımı ve gaz alış verişi gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelir.Çünkü hücre bir küre olarak düşünülürse; hacim yarıçapın küpüyle, yüzey ise karesiyle doğru orantılı olarak büyür.
Ayrıca hücre büyüdükçe sitoplazma / çekirdek oranı büyüyeceğinden, çekirdeğin etki alanı küçülecektir.Bu durum hücre için tehlikelidir.Bu nedenlerden dolayı hücre, yüzeyini artırmak ve sitoplazma / çekirdek oranını küçültmek için bölünmeye başlar.Hücrenin hücresel, materyalini eşit olarak yavru hücrelere aktardığı bölünme tipine “Mitoz Bölünme” denir.
Mitoz bölünme; bir hücreli canlılarda üremeyi sağlarken, çok hücrelilerde zigottan itibaren büyümeyi ve gelişmeyi sağlar.Mitoz bölünme farklı hücrelerde farklı sıklıkta meydana gelmekle birlikte kas ve sinir hücrelerinde görülmez.
Bir hücrenin hayatı interfaz evresi ve bölünme evresi olarak 2’ye ayrılır ve buna “Hücre Siklusu” (Hücre döngüsü) adı verilir.İnterfaz evresinde hücre; DNA Replikasyonu için hazırlık yapar(G1 fazı), DNA’sını repike eder(S fazı) ve bölünme sırasında metabolizma durduğu için ATP depolayarak bölünmeye hazırlık yapar.(G2 fazı)
Bu bölümde mitoz bölünmeyi safha safha değilde bir hikaye gibi kesintisiz anlatmaya çalışacağız;
Hücre hazırlık evresi olan interfazdan çıkıp, mitoz bölünmeye başladığında ışığı kırma gücü artar ve akışkanlığını büyük ölçüde kaybeder.Sitoplazma jelleşir.Çekirdek içinde kromozomal proteinlerle birleşmiş olan DNA, kromatin ipliği şeklinde görülmeye başlar.Buna “Kromonema” denir.Bölünme ilerledikçe kromatin iplikleri kendi üzerine kıvrılarak kısalıp kalınlaşmaya devam eder.İnce uzun yapılı iken nukleus içine gelişi güzel dağılan kromozomal iplikler, kısalıp kalınlaştıkça nukleusun çevresine doğru çekilirler ve nukleus zarı parçalanır.Bu evrede kromozomların( kısalıp kalınlaşan kromonema’ya artık kromozom diyebiliriz) birbirine eşit iki kromatidten oluştuğunu ve bir sentromerle bir arada tutulduğunu görmek mümkündür.(Bu kromatidler, DNA’nın replikasyonundan sonra oluşmuşlardır.) Nukleus zarının parçalanmasıyla hücrenin merkezi daha akışkan bir hâl alır ve kromozomlar merkeze doğru hareket ederek merkezde bir dizi oluştururlar.Ekvatoral tablada dizilen kromozomlar sentromerlerinde ki kinetokorları ile iğ ipliklerine bağlanırlar.Daha sonra bütün kromozomların kardeş kromatidleri aynı anda birbirlerinden ayrılarak karşı kutuplara çekilmeye başlarlar.Bu devreye kadar kısalıp kalınlaşmaya devam eden kromozomlar; sentromerleri önde, kolları arkada olacak şekilde kutuplara çekilirler.Kutuplara erişen kromozomlar spirallerini(katlanmalarını) çözerek kromonema iplikleri haline gelirler.Daha sonra bunların etrafında nukleus zarı şekillenmeye başlar.Bu arada sitoplazma da 2’ye bölünmeye başlamıştır.Sitoplazmanın da bölünmesinin tamamlanmasıyla yavru hücreler oluşur.Bu yavru hücreler birbirinin ve kendisini oluşturan anaç hücrelerin birer kopyasıdır.Yeni oluşan bu hücreler artık birer yeni anaç hücrelerdir ve bölünme gerçekleştirebilmek için interfaz evresindedirler.
Bölünme olayını bir hikaye gibi öğrenmenin ardından şimdi ise bölünme safhalarının hangi olayla başlayıp hangi olayla bittiğine değinelim;
Profaz: Kromonemanın görülmesi ile başlar.Kromozomların nukleus çevresine çekilip, nukleus zarının kaybolması ile sona erer.
Metafaz: Nukleus zarının kaybolması ile başlar.Kromozomların ekvatoral tablada dizilip, kardeş kromatidlerin sentromerlerinden ayrılması ile sona erer.
Anafaz: Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılması ile başlar.Kromozomların kutuplarda kümeleşmesi ile sona erer.
Telofaz: Kromozomların kutuplara erişmesi ile başlar.Kromozom kümelerinin etrafında nukleus zarının oluşmasıyla sona erer.
Sitokinez: Telofazda nukleus zarının oluşmaya başlaması ile birlikte başlar.Yavru hücrelerin oluşumuyla sona erer.

Sorular:
1.Normal mitoz bölünmede görülen aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri mitoz geçiren her hücrede görülmez?
I-Sentroillerin hareketi II-Sitokinez III-Hücre plağı oluşumu IV-Çekirdek zarının erimesi V-İğ iplerinin oluşumu


I-II-III
I-III
I-III-IV
IV-V
III-IV


2. Mitoz bölünme ilgili ifadlerden hangisi yanlıştır?

Bir hücrelilerde üremeyi sağ1ar
Çok hücrelilerde büyüme ve onarım sağlar
Kalıtsal bilgiyi hücreden hücreye taşır
Yalnız diploit kromozomlu hücrelerde görülür
Kromozom sayısı değişmez3. Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri sadece mayoz bölünmede görülür? I- DNA eşlenmesi II-Santrozomların eşlenmesi III- Nucleus zarının erimesi IV-Homologların ayrılması V-Tetradların görülmesi

I
I-II-III
I-III-V
II-IV-V
IV-V4. Mayoz bölünmede homolog kromozomlar hangi aşamada birbirlerinden ayrılır?

Metafaz-I
Anafaz-I
Telofaz-I
Metafaz-II
Anafaz-II


5. n=4 Olan hücrenin profaz-I deki Tetrad sayısı nedir?

1
2
4
8
16


6. Hangisi hücreleri bölünmeye yönlendiren faktörlerden değildir?

Sitoplazma- nucleus oransızlığı
Sitoplazma- hücre zarı oransızlığı
Sitoplazmik faktörler
Organel sayısındaki artış
Bazı hormonlar


7. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile sağlanır?

Tek hücrelilerde üreme
Çok hücrelilerde büyüme
Erkek arıda gamet oluşumu
Çiçeksiz bitkilerde spor oluşumu
Çiçeksiz bitkilerde gamet oluşumu


8. Aşağıda interfazla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

G1 evresinde bölünmede rol alacak enzim ve proteinler sentezlenir
S evresinde DNA eşleşmesi gerçekleşir
S evresi sonunda sentrozom eşlenme emri verilir
G2 evresinde bölünme ile ilgili enzimler sentezlenir
G2 evresinde hücrede DNA miktarı normalin iki katıdır


9.Mayoz bölünmede hangi olay bir kere gerçekleşir?

Sitokinez
DNA eşlenmesi
Karyokinez
Sentrozom eşlenmesi
İğ ipleri oluşumu10. Aşağıda hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.Bunlar kendi arasında sıralandığında 3.sırada gerçekleşmesi gereken hangisidir?

Sentroillerin kutuplara çekilmesi
Kromatitlerin ayrılması
Sitoplazmanın bölünmesi
DNA eşlenmesi
İğ ipliklerinin sentromerlere bağlanması


Cevaplar
1. I-III
2. Yalnız diploit kromozomlu hücreler görülür
3. IV-V
4. Anafaz-I
5. 4
6. Organel sayısındaki artış
7. Çiçeksiz bitkilerde spor oluşumu
8. G1 evresinde bölünmede rol alacak enzim ve proteinler sentezlenir
9. DNA eşlenmesi
10. İğ ipliklerinin sentromerlere bağlanması


MAYOZ VE MİTOZ B**ÜNME SORULARI

1. Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 B ) 6
C) 8 D) 16

2. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?
A) Büyüme, gelişme için gereklidir.
B) Kromozom sayısı yarıya iner
C) Vücut hücrelerinde görülür
D) Bir hücre iki yavru hücre oluşur.

3. Mitoz bölünmenin kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi aşağıdaki safhaların hangisinde olur?
A) Metafaz B) Anafaz
C) Profaz D) Telofaz

4. Mitoz bölünmede kromozomların kutuplara çekilmesi aşağıdaki safhalardan hangisinde olur?
A) Metafaz B) Anafaz
C) Profaz D) Telofaz

5. Aşağıdakilerden hangisi iki mitoz bölünme arasındaki hazırlık evresine verilen isimdir?
A) Metafaz B) Anafaz
C) İnterfaz D) Telofaz

6. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin amacı değildir?
A) hücre sayısını artırmak ve onarmak
B) çeşitliliği sağlamak
C) yumurta ve sperm oluşturmak
D) kromozom sayısını yarıya indirmek

7. Bir canlının yumurta hücresinde kromozom sayısı 23 ise, vücut hücresinin kromozom sayısı kaçtır?
A) 23 B) 36
C) 46 D) 48

8. 2n=12 kromozomlu bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz görülüyor.
Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur?
A) 48 B) 24
C) 18 D) 6

9. Sperm hücresinde 12 kromozom bulunan bir canlının kas hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor.
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?
A) 24 B) 12
B) 6 D) 3

10. mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) vücut hücrelerinde gerçekleşir.
B) yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
C) yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner
D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu iki yavru hücre oluşur.
11. Mitoz bölünmenin evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) interfaz-profaz-metafaz-anafaz-telofaz
B) interfaz- metafaz- profaz -anafaz-telofaz
C) profaz-metafaz-interfaz- anafaz-telofaz
D) interfaz- metafaz-anafaz -profaz –telofaz

12. I. Hasar gören dokuların tamiri
II. kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşumu
III. çiçekli bir bitkide polen hücresinin oluşumu
Yukarıdaki hangileri mitoz bölünme ile oluşur?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

13. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde mayoz bölünme görülür?

A) kas hücresi B) sperm hücresi
C) eşey ana hücresi D) deri hücresi

14. 2n=36 kromozomlu bir hücrede art arda 2 mitoz ve 1 mayoz bölünme görülür.
Yukarıdaki hücrenin kromozom sayısı ne olur?

A) 9 B) 16
C) 18 D) 36

15. Kromozom sayısı 160 olan bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz bölünme geçirirse, oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16-20 B) 16-80
C) 64-80 D) 16-40

16. Mitoz bölünmenin hangi safhasında DNA miktarı hücrede iki katına çıkar?

A) telofaz B) metafaz
C) anafaz D) profaz

17. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?

A) zigot B) embriyo
B) yumurta D) doku

18. 2n kromozomlu bir hücrenin bir defa mitoz bölünme geçirmesi sonucu hangisi meydana gelir?
A) 2n kromozomlu iki hücre
B) n kromozomu 2 hücre
C) 2n kromozomlu 4 hücre
D) n kromozomlu 4 hücre

19. kromozom sayısı 2n=20 olan bir hücre mayoz bölünme geçirirse kromozom sayısı kaç olur?
A) 40 B) 20
C) 10 D) 5


20. 13’ er kromozomlu sperm ve yumurta hücresinde meydana gelen zigotun kromozom sayısı kaçtır?

A) 13 B) 26
C) 39 D) 52

21. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşturulamaz?
I. Epitel hücresi
II. Karaciğer hücresi
III. Eşey hücresi
A) yalnız I B ) yalnız III
C) I ve II D) II ve III

22. 2n  n  n  2n  n
I II III IV

Yukarıda bir hücrenin kromozom sayısının değişimi verilmiştir.
Numaralandırılmış kısımlar hangi olayları ifade eder?
I II III IV
A) mayoz mitoz döllenme mayoz
B) mitoz mayoz döllenme mayoz
C) mitoz mitoz döllenme mayoz
D) mitoz döllenme mayoz mayoz

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-01-11, 21:34 #2
1nexpLicabLe 1nexpLicabLe çevrimdışı
Varsayılan C: Mitoz Bölünme Daha Ayrıntılı ve Net ve Bununla İlgili SorularTeşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-01-11, 12:28 #3
BnmLe100LesH BnmLe100LesH çevrimdışı
Varsayılan C: Mitoz Bölünme Daha Ayrıntılı ve Net ve Bununla İlgili SorularÖnemlİ deİl
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:55
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016