Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 12-02-09, 17:46 #1
th_mania th_mania çevrimdışı
Alarm ekoloji çıkmış sorular(çözümleriyle birlikteee))


1. Bir liken birliğindeki iki çeşit canlı birbirinden ayrılarak bileşimi bilinmeyen bir sıvıya konuyor. Kısa bir süre sonra bu canlılardan renksiz olanın öldüğü, renkli olanın yaşamını sürdürdüğü gözleniyor.
Bu deneyde yararlanılan sıvı ortamın, nasıl bir ortam olduğu kesindir?

A) Madensel tuzlarca zengin
B) Güneş ışığı almayan
C) Amino asit ve glikozdan yoksun
D) Karbon dioksitçe fakir
E) Oksijence zengin
(1981 - ÖSS)

Liken birliğinde su yosunu ve mantar hücreleri bulunmaktadır. Su yosunu, kloroplast taşıdığı için kendi besinini kendisi yapabilir.
Mantar ise kloroplast taşımadığı için fotosentez yapamaz, dolayısı ile hazır besin almak zorundadır. Bu iki özelliği birleştirirsek, Liken birliğinin devamı için, canlılar birbirleri ile karşılıklı olarak fayda sağlamak zorundadır.
Bileşimi bilinmeyen sıvıda renksiz olanın (mantar) ölmesi ortamda hazır olarak besinin olmaması demektir. Bu hazır besinli ortam ise glikozlu ve amino asitli ortamdır. Renkli olanın (su yosunu) yaşaması normaldir. Kendisi fotosentez yaparak besinini üretebilir ve yaşamını devam ettirir.2. Bir arada yaşayan iki canlı türünden I ile gösterileni II ile gösterilenle beslenmektedir.
Bu iki canlı türüne ait birey sayısının, zamana göre değişimini aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?


(1986 - ÖSS)

I numaralı canlı II numaralı canlı ile beslendiğine göre, I numaralı canlının artması II numaralı canlının azalmasına neden olur.
I numaralı canlının azalması da ise numaralı canlının çoğalmasına neden olacaktır. Böylece bu iki tür birbirini dengeleyerek yaşamlarını sürdüreceklerdir.3. Aşağıdakilerin hangisinde verilen organizma, karşısındaki yaşamsal olayı gerçekleştiremez?

A) Virüs – ATP sentezi
B) Bakteri – CO2 üretimi
C) Terliksi hayvan – Mayoz bölünme
D) Amip – Heterotrof beslenme
E) Sıtma plazmodyumu – Eşeyli üreme

(1988 - ÖSS)

Virüsün enzim sistemi yoktur. Dolayısıyla ATP sentezleyemez. Kullandığı ATP molekülleri, virüsün üzerinde parazit yaşadığı konak canlının ürettiği ATP molekülleridir.
– Bakterilerin büyük bir kısmı aerobik veya anaerobik solunumla CO2 oluşturabilir.
– Terliksi hayvanın küçük çekirdeği mayozla bölünür. Sonra döllenerek tekrar diploid çekirdek haline gelir.
– Amipler zaten heterotrof beslenir.
Sıtma plazmodyumu sivrisineğin vücudunda gametlerini dölleyerek eşeyli ürer.

4. adaki karbon döngüsünde, bitkiler tarafından glikoz sentezlenirken kullanılan karbondioksit, glikozun canlılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılması ile tekrar doğaya dönebilmektedir.
Bitkilerde sentezlenen glikozun aşağıdaki işlemlerin hangisine girmesiyle, bu dönüş en kısa yoldan olmaktadır?

A) Bitki hücresinin lökoplastlarına alınmasıyla
B) Etoburların solunum olayında kullanılmasıyla
C) İnsan böbreklerinden süzülmesiyle
D) Çürükçül bir canlı tarafından özümlemede kullanılmasıyla
E) Otoburların solunum olayında kullanılmasıyla
(1989 - ÖSS)

Bu soruda, CO2 nin glikozun oluşumuna katıldıktan sonra tekrar doğaya dönebilmesi için en kısa yol sorulmaktadır. Bu yol, glikozun bu bitkide tekrar solunuma uğratılmasıdır. Ancak verilen seçeneklere bakarsak en kısa yolun E seçeneği olduğunu görüyoruz. Çünkü otoburların solunum olayında kullanılmasıyla (yani 1. tüketicinin) CO2 açığa çıkar.
Diğer seçeneklere bakarsak;
A’da; Bitki hücresinin lökoplastlarına alınmasıyla CO2 açığa çıkmaz, çünkü glikozun yapısındaki karbonlarda eksilme olmaz.
B’de; Burada olay E seçeneğine göre daha uzundur. Çünkü bitkiyi II. tüketicilerin (etobur) solunumda kullanması otoburlardan daha sonra gerçekleşir.
C’ de; İnsan böbreklerinde CO2 süzülmesi olmaz. Olsa bile bu CO2 nin hangi besin türünden (bitki veya hayvani) geldiği belli değildir.
D’de; Çürükçüllerin özümlemede (fotosentezde) kullanması yine besin yapımına katılır. Bizden bu CO2 nin açığa çıkması isteniyor.5. esini toprakta gerçekleştiren bir bitki zararlısı ile mücadele edilirken, toprağa ya çok az ya da çok fazla miktarda su verilmektedir.
Böylece zararlının populasyon büyüklüğü ile toprağın nem miktarı arasındaki ilişkiden yararlanılarak, ilaç kullanılmadan toprak bu zararlıdan tamamen temizlenmektedir.
Buna göre zararlının populasyon büyüklüğü ile toprağın nem miktarı arasındaki ilişki, aşağıdaki grafiklerden hangisi ile gösterilebilir?


(1989 - ÖSS)

Suyun az olması da çok olması da zararlı için öldürücü olduğuna göre, bu ortamlarda bu zararlı yaşayamayacak demektir. Fakat orta derecedeki nemlilikte bol miktarda çoğalacaktır.


6. Üç ayrı ülkenin insan populasyonundaki bireylerin yaş gruplarına göre dağılışı yüzde olarak aşağıdaki gibidir:
7.

Bu üç ülke, insan populasyonunun büyüme hızı bakımından büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

A) I - II - III B) I - III - II C) II - I - IIID) II - III - I E) III - I - II

(1989 - ÖSS)


Bu tür sorular 2 yoldan çözümlenir.
I. yol : Ergin bireylerin %'lerine bakarsanız (21-40 yaş arası) I - II - III olacaktır.
II. yol : Yaşlıların oranına bakarsanız II numaralı ülke % 25 ile en çok yaşlı bireye sahiptir. IV numaralı ülke ise % 14 ile normal oranda yaşlı bireye sahiptir.
I numaralı ülke ise; en az (% 8) yaşlı bireye sahiptirler. Hem gençlerin fazlalığı, hem de yaşlıların azlığı beraber düşünüldüğünden en hızlı büyüyen I ve en yavaş büyüyen II olur.
8. Üremeleri sırasında oksijene olan gereksinimlerini belirlemek amacıyla, üç farklı bakteri türü özel bir ekim yöntemi kullanılarak üç ayrı tüpte üretilmiştir. Bu bakteri türlerinin tüpte üreyebildikleri bölgeler aşağıdaki şekildeki gibidir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu bakteri türleri oksijen gereksinimleri açısından doğru olarak sınıflandırılmıştır?

Oksijenli Oksijensiz Her iki
ortamda ortamda ortamda
üreyebilenüreyebilenüreyebilen
A) III I II
B) III II I
C) I II III
D) I III II
E) II I III
(1989 - ÖSS)


I. tüptekiler tüpün en alt bölgesinde, yani oksijence fakir bölgede çoğalmışlar. O halde bunlar oksijensiz ortamda çoğalabilen bakterilerdir. Oksijenden olumsuz etkilendikleri için oksijensiz ortamlara doğru kaçmaktadırlar.
II. tüptekiler, her tarafa yayıldıklarına göre her ortamda üreyebilen bakterilerdir.
III. tüptekiler, sadece yüzeye yakın, yani oksijence zengin bölgede çoğalabilmişlerdir. O halde bunlar oksijenli ortamda üreyebilen bakterilerdir.


9. Aşağıdaki grafikte belirli bir ekosistemde bulunan bir populasyondaki birey sayısının zamana göre değişimi gösterilmiştir.

Bu grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki kararlardan hangisine varılamaz?

A) IV. zaman aralığında büyüme hızı negatif değerdedir.
B) II. zaman aralığındaki çevre koşullarıyla V. zaman aralığındaki çevre koşulları aynıdır.
C) II. zaman aralığının sonunda, populasyon yoğunluğu taşıma kapasitesinin üst sınırındadır.
D) I. ve III. zaman aralıklarındaki büyüme hızları pozitif değerdedir.
E) VI. zaman aralığında populasyon yok olmaya başlamıştır.
(1990 - ÖSS)


II. ve V. zaman aralıklarında, yaşayan birey sayısı farklıdır. Bu farklı birey sayısını sınırlayan çevre faktörleri de farklıdır. Örneğin besin azlığı V. zaman aralığında az sayıda bireyin yaşamasına neden olmuştur. Diğer seçeneklere bakılırsa;
A’da IV. zamanda birey sayısı azalmaktadır.
C’de III. zamanın sonunda taşıma kapasitesinin üst sınırındadır.
D’de I. ve III. zamanda canlı sayısı hızlı artış gösterdiğinden pozitif değerdedir.
E’ de VI zamanda populasyon yok olmaya başlamıştır. Çünkü birey sayısı başlangıç değerinin altına düşmüştür.


10. Üç tür orman ağacının gölge yapma yoğunluğu ve bunların gelişmekte olan fidanlarının gölgeye dayanıklılığı şöyledir:
Gölge yapma yoğunluğu: Gölgeye dayanıklılığı:
1. Tür: Az yoğun Az dayanıklı
2. Tür: Çok yoğun Çok dayanıklı
3. Tür: Yoğun Dayanıksız
1., 2. ve 3. türden eşit sayıda ağacın bulunduğu sık bir orman, doğal koşullar altında rejenerasyonu gerçekleştirmektedir.
Buna göre, uzun zaman sonra, bu ormandaki ağaç sayılarında nasıl bir değişme olması beklenir?

A) 1. ve 2. türlerdeki ağaçların aynı sayıda olması
B) 2. ve 3. türdeki ağaçların eşit sayıda olması
C) 2. türdeki ağaçların tamamen ortadan kalkması
D) 1. ve 3. türdeki ağaçların aynı oranda artması
E) 3. türdeki ağaçların azalması
(1990 - ÖSS)


Gölgeye dayanıklılığı az olan (ekolojik toleransı) bitkilerin ortadan kalkması muhtemeldir. Diğerlerinin 3. türe göre gölgeye dayanıklılıkları fazla olduğundan hayatta kalmaları daha kolaydır. En güçlü tür 1. tür ve en dayanıksız tür 3. dür.


11. Bir deneyde, bir hücrelilerden üç canlı türü K, L, M ve N besinlerinin her biri ile ayrı ayrı beslenmiş ve gelişme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
12.


Birbirleriyle yarışma halinde olmayan bu üç canlı türü bir arada yetiştirilirken, üçünün de çok iyi gelişebilmesi için aşağıdakilerin hangisinde verilen besin karışımı kullanılmalıdır?

A) K ve L B) K ve M C) L ve ND) K, L ve M E) K, M ve N

(1991 - ÖSS)Besin çeşitlerine göre canlı türlerinin gelişme durumlarına bakarsak
1. tür, en iyi L besin çeşidinde
2. tür, en iyi N besin çeşidinde
3. tür, en iyi N besin çeşidinde
gelişmektedir.
Bu nedenle bu üç tür için L ve N besini içeren ortam en iyisidir.

13. Uzun yıllar boyunca kullanılmış olan bir tarım ilacının, ortamdaki besin zincirinin farklı halkalarını oluşturan I, II, III, IV ve V numaralı canlı türlerinin dokularında biriken toplam miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Besin zincirini oluşturan bu beş canlı türünün üretici olandan son tüketiciye doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) III - II - IV - V - I
B) III - IV - I - II - V
C) III - IV - II - I - V
D) IV - III - II - I - V
E) IV - V - II - I - III
(1991 - ÖSS)


İlaç en az üreticide birikir. Üreticiden besin zincirinin son halkasını oluşturan canlılara doğru gidildikçe canlı vücudunda biriken ilaç miktarı artar. Çünkü besin zincirinin son halkasına doğru gidildikçe, canlının beslendiği canlı tür çeşidi artar. Her birinde biriken ilaçları aldığından dolayı oran artar.

14. Bir deneyde, bir bakteri türüne ait bireyler, ışıklı bir ortamda, et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmuştur.
Bu bakteri türü için aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir.
– Oksijen ve glikoz yokken üreyemediği
– Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üreyebildiği
– Oksijen varken glikoz eklendiğinde üreyemediği
Bu verilere göre, deneyde kullanılan ilgili bakteri türü,
I. Fotosentez
II. Fermantasyon
III. Oksijenli solunum
olaylarından hangilerini gerçekleştirebilmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IIID) I ve III E) II ve III

(1991 - ÖSS)

Bakteri ortamda glikoz yokken üreyemediğine ve mutlaka dışarıdan glikoz verilmesi gerektiğine göre, bu bakteriler fotosentez yapamıyor ve glikoz üretemiyorlardır. Oksijenin varlığında, glikoz eklendiğinde üreyemezlerken, oksijensiz ortamda ve glikoz eklendiğinde üreyebiliyorlar.
Bu durumda oksijen üremeyi engelleyici etki yapmaktadır. Yani bunlar yalnız fermantasyon yapabilmektedirler. Oksijenli solunum yapamamaktadırlar.

15. Virüslerde, aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisinin bulunması, bunları canlı olarak kabul eden hipotezi destekleyen bir kanıttır?

A) Çoğalmayı gerçekleştirme
B) Enzimleri aracılığıyla enerji üretme
C) Büyüme
D) Aktif hareket etme
E) Organellere sahip olma
(1991 - ÖSS)


Çoğalma canlıların ortak özelliklerindendir. Virüs, çoğalmak için bir canlı hücrenin içine girmesi gerekse bile, neticede çoğalma olayını gerçekleştirebilmektedir. Ancak, virüslerde organeller ve enzim sistemi yoktur. Sitoplazmaları da bulunmaz. Bunun için kendi başlarına herhangi bir metabolik olayı gerçekleştirmezler. Çünkü ATP sentezleyemezler.

16. Aşağıdaki grafikte, aynı ekosistemde yaşayan I, II, III, IV ve V numaralarla gösterilen farklı türlerin, farklı yaşlarda hayatta kalan bireylerinin sayıları gösterilmiştir.

Bu ekosistemin koşulları, grafikte kaç numara ile gösterilen tür için en uygundur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
(1992 - ÖSS)


Ekosistemde yaşayan bireylerin sayısı ve daha uzun süre yaşamaları o ekosistem şartlarının uygunluğuna bağlıdır. Daha çok bireyle daha uzun süre yaşayabilen türler ekosisteme en iyi uyum yapan türlerdir.

17. Kapalı salça kutuları açıldıktan bir süre sonra, salçaların sadece üst yüzeylerinde bakteri üremesi olduğu, alt kısımlarda ise bakteri üremesi olmadığı gözlenmiştir.
Bu gözleme göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Oksijen kullanabilir.
B) Enerji kaynağı olarak glikoz kullanabilir.
C) Solunum ürünü olarak alkol meydana getirir.
D) ATP sentezler.
E) Karbondioksit açığa çıkarabilir.
(1992 - ÖSS)


Bu bakteriler üst yüzeyde üreyebildiklerine göre oksijenli solunum yapıyorlardır. Oksijenin ulaşmadığı alt kısımlarda üreyemediklerine göre fermantasyon yapmıyorlardır. Oksijenli solunumun son ürünü CO2 ve H2O dur. Alkol, fermantasyonun ürünüdür. O2 li solunumda alkol üretilmez. Öyleyse bunlar solunumla alkol meydana getiremezler. ATP sentezini ve glikoz kullanımını her canlı hücre yapabilir.

18. Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre;
I. Capra domesticus
II. Felis domesticus
III. Canis lupus
IV. Felis leo
olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak, hangilerinin birbirleriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülebilir?

A) I ve II B) I ve IIIC) II ve IIID) II ve IV E) III ve IV

(1992 - ÖSS)


Birinci kelimeler cins ismini belirler. Aynı cinsin türleri arasında ortak genlerin sayısının fazla olmasından dolayı yakın akraba oldukları söylenebilir.
I. ve II. verideki “domesticus” kelimesinin benzerliği sizi yanıltmasın. Son kelimeler dikkate alınmaz ve kelime olarak domesticus, evcilleşim manasındadır. Evcil olan bir çok farklı tür vardır.

19. Canlılar arasındaki beslenme ilişkileri düşünüldüğünde, güneş enerjisinin, aşağıdaki canlıların hangisinin kullandığı besindeki enerjiye dönüşümü en uzun sürer?

A) Ekmek küfü mantarlarının
B) Liken birliğindeki alglerin
C) Bitki virüslerinin
D) Kan parazitlerinin
E) Ot oburların
(1993 - ÖSS)

Canlılar arasındaki beslenme ilişkisi (zinciri) düşünülürse, güneş enerjisinin besindeki enerjiye dönüşümünün en uzun olduğu yol kan parazitlerinin besini kullandığı basamaktır. Burada besin zincirinin ilerleyen halkaları olmalıdır.
Seçeneklere de bakarsak;
A) Ekmek küfü mantarları, besinini üreticiden elde eder. Dolayısıyla tüketici zincirinin ilk halkasıdır (otçul beslenme).
B) Liken birliğindeki algler ise besin zincirinin ilk basamağını oluştururlar. Yani yaptığı besini kullanma gibi düşünülebilir.
C) Bitki virüsleri beslenme zincirine katılmaz. Çünkü beslenme yapamazlar.
D) Kan parazitlerinin durumu şöyledir;
Güneş enerjisi ilk önce üreticiler tarafından besinlere çevrilecek, sonra 1. tüketici (otobur) olan hayvan tarafından tüketilecektir. Daha sonra bunun kanını emen parazitler bunu kullanarak enerji elde edecekler, dolayısıyla enerji elde edilen basamak sayısı artmaktadır.
E) Otoburlar, yine zincirinin ilk tüketicileridir. A’dakine benzer.

20. 1950 li yıllarda bir bölgede, DDT gibi tarım ilaçlarının kullanılmaya başlamasından hemen sonra, tarım ürünlerinden yüksek verim alınmış ve ayrıca, bölgede yaygın olan sıtma hastalığı hemen hemen ortadan kalkmıştır.
Ancak sonraki 20 yıl içinde bölgede tarım ilaçları giderek daha fazla kullanıldığı halde, tarım zararlıları ve sıtma hastalığı artmaya başlamıştır.
Kullanılan tarım ilaçları,
I. Tarım zararlılarının direnç kazanması
II. Yararlı böceklerin yok olması
III. Tatlısu balıklarının ve kurbağaların azalması
değişikliklerinden hangilerine neden olduğu için 20 yıl sonraki bu durum ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IID) II ve III E) I, II ve III

(1993 – ÖSS)– Tarım zararlıları ilaçlara karşı dirençlilik kazanarak bunu yavru döllere aktarıp ilaçlardan zarar görmemektedir.
– Doğada biyolojik denge denen bir olay vardır. Yani bazı böcekler, zararlı olan böcekleri besin kaynağı olarak kullanır ve onların fazla çoğalmasını engeller.
– Tatlısu balıkları ve kurbağalar özellikle sivrisineklerin çoğalmasını engeller. Çünkü bunların larvalarını, besin kaynağı olarak kullanmaktadır. Özellikle kurbağaların azalması, dişi anofel sineğinin artmasına (sıtma plazmodyumu taşıyan) neden olmaktadır.


21. Populasyonların büyüme hızı,
I. Birey sayısı
II. Bireylerin vücut büyüklüğü
III. Bireylerin boy uzunluğu
IV. Zaman
değişikliklerinden hangileri arasındaki ilişkiyle belirlenir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve IIID) II ve IV E) III ve IV

(1993 - ÖSS)Populasyon; belirli bir alan içerisindeki (sınırlı) aynı tür bireylerin meydana getirdiği canlı grubu demektir. Populasyonun gelişmesi zamana bağlı olarak bulundurduğu birey sayısı ile ölçülür. Diğer verilere bakarsak;
II. veride; Bireylerin vücut ağırlığı, sadece o bireyi etkilemektedir. Bireyin ağırlığı ne olursa olsun önemli değil, önemli olan türdür.
III. veride ise, bireylerin boy uzunlukları yine o bireyi ilgilendirir, populasyonu ilgilendirmez.
Bireylerin ağırlığı ve uzunluğu ne olursa olsun, sayıları belli zaman içinde artmalıdır. En az ölen ya da tüketilen kadar üremeleri gerekir.


22. Bir petri kabındaki besiyerinin bir yarısına oksijen kullanan, diğer yarısına da oksijen kullanmayan iki farklı bakteri türü ekilmiştir.
Petri kabı, içine hava girmeyecek şekilde kapatılmış, bakteriler üremeye bırakılmıştır.
Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kısa bir süre sonra petri kabında su miktarının artması
B) İlk evrede oksijen kullanan bakterilerin üremesi
C) Her iki türe ait bakterilerin sürekli olarak üremeye devam etmesi
D) Bir süre sonra oksijensiz ortamın oluşması
E) Oksijen kullanan bakterilerin kullanmayanlardan önce ölmesi
(1993 - ÖSS)


Bakterilerden oksijenli solunum yapanlar, ortamdaki oksijeni kullanırlar. Ortama dışarıdan oksijen girmediğine göre bu oksijen bir süre sonra tükenir. Oksijenli solunum yapanlar oksijensiz ortamda üremelerini sürdüremezler.
Oksijenli solunum yapanlar ortama CO2 ve H2O verir. Böylece su miktarı artar.
Oksijenin varlığı ilk evrede fermantasyon yapan bakterilerin üremesine engeldir.
Ortamda oksijen tükeneceğinden, oksijenli solunum yapan bakteriler kısa bir süre sonra ölmeye başlarlar.

23. Bir bakteri türü ile bir küf mantarı türü, uygun ortamda belirli bir süre birlikte yaşadıklarında, ortamdaki karbondioksit miktarının sabit kaldığı belirlenmiştir.
Aşağıdaki olaylardan hangisi bu durumun nedeni olabilir?

A) Küf mantarının hücre dışı sindirim yapması
B) Bakterilerin oksijenli solunum yapması
C) Küf mantarının oksijensiz solunum yapması
D) Bakterilerin fotosentez yapması
E) Bakterilerin çürükçül beslenmesi
(1994 - ÖSS)

Bakteri ve küf mantarı hücreleri yaşamak için solunum yaparak, genellikle CO2 açığa çıkarırlar. Bu CO2 nin sabit kalması kullanıldığının göstergesidir. Küf mantarı türünde, kesinlikle kloroplast olmadığı için fotosentez yapılamaz.
Ancak bakterilerin bazıları taşıdıkları klorofil sayesinde fotosentez yapabilirler ve CO2 nin ortamda solunuma karşı kullanılarak sabit kalması sağlanır.

24. Doğal bir gölde ve bu gölün içinde yaşayan X, Y ve Z canlı gruplarında sırasıyla aşağıdaki değişmeler olmuştur:
– Suda azot ve fosfat tuzları ile karbondioksit miktarının artmasına bağlı olarak Y türüne ait birey sayısı ve sonuçta ortamdaki oksijen miktarı artmıştır.
– Y türüne ait birey sayısının artması, Z türüne ait birey sayısının da artmasına neden olmuştur.
– Z türüne ait birey sayısının artması, sudaki oksijen miktarının azalmasına neden olmuştur.
– X türüne ait bireyler sonuçta yok olmuştur.
Bu veriler aşağıdaki yorumlardan hangisi için yeterlidir?

A) Y türünde klorofil bulunmaktadır.
B) X türünün yok olmasına doğrudan azot tuzları neden olmuştur.
C) Z türü çürükçüldür.
D) Z türünün besini X türüdür.
E) X türünün besini tükenmiştir.
(1994 - ÖSS)


Y türü, CO2 ve tuzların artmasına bağlı olarak artmıştır. Sonuçta O2 arttığına göre fotosentez yaptığı düşünülebilir. Bunun içinde klorofil taşıması gerekmektedir. Seçeneklerde olmayan “Z türü O2 tüketmektedir.” şeklinde bir yorumu da yapmak mümkündür. Diğer yorumların yapılması bu verilerden tam olarak mümkün değildir.

25. K, L, M ve N bakteri türleri bir petri kabındaki besi ortamında gelişmeye bırakılmış, bir süre sonra bu kaba belirli aralıklarla ve gittikçe artan dozlarda
(I. doz < II. doz < III. doz) bir antibiyotik uygulanmıştır.
Her dozun uygulanmasından sonra canlı kalan birey sayıları tabloda verilmiştir.

Bu deneyin sonuçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) M türü, bu antibiyotiğe N türünden daha dirençlidir.
B) L türü, bu antibiyotiğe M ve N kadar dirençli değildir.
C) K ve L türlerinin bu antibiyotiğe dirençleri aynıdır.
D) K türü, antibiyotiğe en az dirençlidir.
E) M türü, bu antibiyotiğe en dirençlidir.
(1994 - ÖSS)

Tabloya bakınca, ilaç dozu artınca bazı türlerde azalma veya tamamen yok olma gözlenmektedir. Bazıları değişik oranlarda yaşamaya devam etmektedir.
Canlıların dozlara karşı dirençliliklerini en dirençli olandan, en az dirençli olana doğru M > N > L > K şeklinde sıralayabiliriz. Buna göre K ve L türlerinin bu antibiyotiğe dirençleri aynı olamaz

26. Bir bakteri türüne ait bireylerin belirli bir sürede gösterdiği sayısal artış yandaki grafikte verilmiştir.
Bu süre içinde, bu bakteri türünün bulunduğu ortamın sıcaklığını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?(1995 - ÖSS)

Bakteriler üremeleri ve yaşamaları esnasında ısı üretirler. Doğal bir populasyonda başlangıçta geometrik olarak artan bakteriler zamanla azalmaya başlar. Çünkü ortam ısısı artmış ve öldürücü hale gelmiştir.
Ancak bu soruda devamlı artışın sağlandığı bir grafik verilmiştir. Devamlı artışın sağlanabilmesi için ortam ısısının üremeyi engellememesi ve öldürücü doza ulaşmaması gerekmektedir. Bu, artan ısıyı ortamdan izole etmekle sağlanabilir. Grafikteki artışı sağlayacak en uygun ısı değişimi C seçeneğindeki gibi olmalıdır.

27. Doğanın korunmasıyla ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi en dar kapsamlıdır?

A) Ormanların sürekliliğinin korunması.
B) Zehirli fabrika artıklarının arıtılması.
C) Tarım ilaçları kullanımının en aza indirgenmesi.
D) Bir tür hayvanın avlanmasının yasaklanması.
E) Arıtılmamış atıkların denizlere atılmasının yasaklanması.
(1995 - ÖSS)

En az türü ilgilendiren bir koruma en dar kapsamlı sayılır. Ormanlarda, fabrika atıklarının atıldığı yerlerde, tarım alanlarında ve denizlerde çok sayıda tür yaşadığı için koruma alanı dar sayılmaz.
Bunun için bir hayvan türünün avlanmasını yasaklamak daha çok o türü ilgilendirir. Diğer türlere etkisi çok dolaylı olarak gerçekleşir.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-02-09, 17:48 #2
th_mania th_mania çevrimdışı
Alarm C: ekoloji çıkmış sorular-2-(çözümleriyle birlikteee))


28. Bir balık türü, yaşamının,
– I. evresinde bakteriler, su pireleri ve küçük bitkilerle
– II. evresinde eklembacaklılar, salyangozlar ve küçük balıklarla beslenmektedir.
Bu balık türünün I. ve II. evrelerindeki beslenme biçimlerinin adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II
A) Otobur Karışık
B) Karışık Otobur
C) Otobur Etobur
D) Etobur Etobur
E) Karışık Etobur
(1995 - ÖSS)

Bilmemiz gereken şunlar vardır. Katı besinle beslenenler 3 grupta toplanır.
1. Etoburlar (etçil): Etle beslenme veya karnivor adı verilir.
2. Otobur (otçul): Otla beslenme veya Herbivor adı verilir.
3. Hem et, hem de otla beslenenlere karışık beslenme ya da Omnivor adı verilir. Buna göre;
I.’ de, hem bitkiler, hem de hayvanlar olduğu için karışık (omnivor) beslenme vardır.
II’ de, sadece etle beslendikleri için etobur (karnivor) beslenme vardır.

29. Bir nehir ağzı ekosisteminde, zehirli (toksik) bir maddenin sudaki oranı milyonda 3 mg olarak bulunmuştur.
Bu ekosistemdeki besin zincirini oluşturan canlı türlerinin dokularında ise, bu maddenin oranının binde 0.5 mg, binde 2 mg, binde 25 mg değerlerine ulaştığı saptanmıştır.
Buna göre, binde 25 mg değeri, ekosistemdeki besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlıların hangisinde saptanmıştır?

A) Etçil balıklarda
B) Hayvansal planktonlarda
C) Balıkçıl deniz kuşlarında
D) Otçul balıklarda
E) Bitkisel planktonlarda
(1995 - ÖSS)

Besin zincirinin son halkasındaki canlıda zehir miktarı artar. Çünkü besin zincirinin son halkasına doğru gidildikçe canlının beslendiği canlı çeşidi artar. Yani zehir besin ağı ortaya çıkar. Burada aynı zamanda canlının büyüklüğü ile de doğru orantılıdır. Genel olarak; bunları besin zincirinin halkalarındaki yerlerine koyarsak;
A) Etçil balıklar 4. sırayı alır
B) Hayvansal planktonlar 2. sırayı alır
C) Balıkçıl deniz kuşları 5. sırayı alır
D) Otçul balıklar 3. sırayı alır
E) Bitkisel planktonlar 1. sırayı alır
Balıkçıl kuşlar zincirin sonunda yer aldığı için, zehir bunların vücudunda en yüksek oranda bulunur.

30. Bazı özellikleri;
– Vücudu kıllarla kaplı olan
– Yavrularını emziren
– Olgunlaşmış alyuvarları çekirdeksiz olan
şeklinde verilen hayvanların, tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tür B) Cins C) FamilyaD) Takım E) Sınıf

(1995 - ÖSS)


Vücudun kıllarla kaplı olması memelilerin özellikleridir. Yavrularını emziren hayvanlar memelilerdir. Ayrıca olgunlaşan alyuvarların çekirdeksiz olması da memelilerin özellikleridir. Genel olarak memelilerin özellikleri verilmiştir.
Hayvanların sistematik birimlerinde;
1. Alem: Hayvanlar
2. Şube; Omurgalı veya Omurgasız olmasına bakılır.
3. Sınıf: Omurgalılar 5 sınıfa ayrılır.
a) Balıklar
b) Kurbağalar (Amfibiler)
c) Sürüngenler
d) Kuşlar
e) Memeliler
Buna göre memeliler bir sınıftır. Özelliği verilen üç hayvan bu sınıfta bir arada toplanırlar.

31. Fotosentez yapan bir bakteride,
l. Ribozom
ll. Klorofil
lll. Sentrozom
lV. Çekirdekçik
oluşumlarından hangileri bulunur?

A) l ve ll B) l ve lll C) ll ve lll


D) ll ve lV E) ll ve lV

(1996 - ÖSS)


Bakteriler prokaryot hücre yapısındadırlar. Bunun için çekirdekçik (nükleolus) bulundurmazlar. Ribozom, bütün hücrelerde bulunan ve protein sentezinin sağlandığı bir organeldir. Sentrozom, sadece hayvansal hücrelerde bulunur.
Fotosentez yapabilen bakterilerde klorofil molekülü sitoplazmada serbest olarak bulunur.
Buna göre, ribozom ve klorofil fotosentetik bakterilerde bulunur.


32. Bir likeni oluşturan alg ve mantarların normal gelişme eğrilerinin aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?
(—– : Alg gelişme eğrisini göstermektedir.)
(----- : Mantar gelişme eğrisini göstermektedir.)


(1996 - ÖSS)

Liken birliğini oluşturan alg ve mantar türleri mutualist (karşılıklı faydalanarak) yaşamaktadır. Birisi gelişip çoğalıyorsa, diğeri de gelişip çoğalır. Birisinde meydana gelen bir azalma diğerinde de azalmaya neden olur.
Bunu gösteren en uygun grafik A seçeneğindeki gibidir.

33. Aşağıdaki grafik, bir ekosistemde X, Y, Z türlerine ait böceklerin belirli sıcaklık aralıklarındaki populasyon büyüklüklerini göstermektedir.

Bu grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan varılamaz?

A) X ve Y türlerinin optimum sıcaklık değerleri birbirine yakındır.
B) Z türü, düşük sıcaklığa Y türünden daha dayanıklıdır.
C) X türünün populasyon büyüklüğünün en az olmasının nedeni, gelişmeye diğerlerinden daha yüksek sıcaklıkta başlamasıdır.
D) Y ve Z türleri en yüksek populasyon büyüklüğüne farklı sıcaklıklarda ulaşırlar.
E) X türü, yüksek sıcaklığa Y ve Z türlerinden daha dayanıklıdır.
(1997 - ÖSS)


Bu soru, güzel bir grafik - yorum sorusudur. Önceden bir bilgi bilmeyi gerektirmez.
A) Z türü optimum 25 °C de gelişirken, Y türü 35-40 °C ler arasında, X türü ise 35 °C de optimum gelişme gösterir.
B) Türlerin düşük sıcaklığa dayanma bakımından sıralanışı
Z > Y > X şeklindedir.
D) Her üç türün, en fazla geliştiği sıcaklıklar farklıdır.
Z için 23 °C, X için 35 °C ve Y için 38 °C dir.
E) Sıcaklığa en dayanıklı olan X türüdür. Çünkü 42 °C ye kadar toleransı vardır. En dayanıksız ise Z türüdür. 32 °C de hepsi ölmektedir.
C) X türünün birey sayısına en az olması, sıcaklığın haricindeki faktörlere bağlıdır.
Daha yüksek sıcaklıkta gelişmeye başlamış olması buna sebep olmaz.
Ortamın diğer şartları uygun olursa, birey sayısı, 35 °C civarında daha yüksek olabilir.

34. Canlılar, akrabalıklarına göre sınıflandırılırken, aralarıda sistematik özellikler bakımından en çok benzerlik olandan başlayarak daha az benzerlik olana doğru sıralama yapılır.

Yukarıdaki tabloda K, G, F, L, M türlerinin, temel 10 sistematik özellikten hangilerini taşıdıkları “+" işaretiyle gösterilmşitir.
Buna göre, K ye en yakın türler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) L ve M B) G ve L C) F ve MD) F ve L E) G ve F

(1997 - ÖSS)

Tablodaki verilere göre, K türünün diğer türlerle olan benzer özellik sayıları şöyledir:
G türüyle 1, F türüyle 6, L türüyle 3 ve M türüyle 6 dır.
Buna göre, K ya en çok benzeyen türler M ve F dir. Çünkü her ikisinin de 6 şar özelliği ortaktır.

35. Kapalı bir ekosistemde oksijen üretim miktarının t1 süresi sonunda azaldığı; aynı süre içinde, besinlerini farklı yollarla elde eden canlı gruplarının birey sayılarında değişmeler olduğu gözlenmiştir.
Bu değişmeleri gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi, ortamda oksijen üretim miktarındaki azalmanın nedenini açıklar?


(1997 - ÖSS)

Kapalı ekosistem ortamında O2 üretim miktarı azalıyorsa, fotosentetik canlılar azalmış veya yeşil bitkiler yaprağını dökmüş olabilir.
Çürükçüller, parazitler ve karışık beslenen (omnivor) heterotroflar oksijen üretmezler.
Bu nedenle, bu üç canlı grubunun artması veya azalması, O2 üretim miktarını değiştirmez.
Kemosentetiklerin bazıları O2 üretse bile, aynı miktar oksijeni kendi reaksiyonlarında kullanacaklarından dışarı O2 vermezler.
Buna göre, ortamdaki oksijen üretim miktarının azalması yeşil bitkilerin veya diğer fotosentetik canlıların azalmasından kaynaklanır.

36. Bir geyik populasyonu, koşulların tümünün uygun olduğu bir ortamda bulunmaktadır. Bir süre sonra geyiklerin insanlar tarafından avlanması nedeniyle, populasyonun birey sayısı ve besinlerinin miktarında değişmeler görülmüştür.
Aşağıdaki I. grafik geyiklerin aşırı avlanma, dengeli avlanma ve av yasağı durumlarında populasyon büyüklüklerindeki, II. grafik ise bu durumlara bağlı olarak besin miktarlarındaki değişmeleri göstermektedir.

Buna göre, farklı avlanma durumlarında, geyiklerin bulundukları ortamda, besin miktarlarındaki değişmeleri gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Dengeli Aşırı
Av yasağında avlanmada avlanmada
ortamdaki ortamdaki ortamdaki
besin miktarı besin miktarı besin miktarı
A) 1 2 3
B) 1 3 2
C) 2 1 3
D) 3 1 2
E) 3 2 1
(1997 - ÖSS)

Bir geyik populasyonunda, insanların yaptığı avlanma artarsa populasyon küçülür. Bunun sonucu olarak besin miktarı artar.
Hiç avlanma yapılmadığında, populasyonun artış ve azalması doğal şartlarla gerçekleşir ve bir denge oluşur.
Avlanma dengeli ve kontrollü olursa, birey sayısı da dengede kalır. Aşırı avlanma ise, türün yok olmaya doğru gitmesine neden olabilir.
Besin miktarındaki en fazla artış (1. eğri) aşırı avlanma durumunda oluşur.
Besinlerin aşırı azalması (3. eğri) av yasağı durumunda gerçekleşir.
Kontrollü avlanma sırasında besin miktarı da dengelidir
(2. eğri).

37. Virüslerle ilgili olan;
I. Yönetici moleküllerinin bir tane olması
II. Yeterli enzim sistemlerinin bulunmaması
III. Organellerinin bulunmaması
şeklindeki özelliklerden hangileri, onların, canlılık olaylarını gerçekleştirebilmek için, canlı bir hücre içinde bulunmalarını zorunlu kılar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IIID) I ve III E) II ve III

(1998 - ÖSS)


Virüslerin hepsinde, protein kılıf ve yönetici molekül, bazılarında buna ilaveten bir çeşit enzim bulunur. Biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştirebilmeleri için “enzim sistemlerine” ihtiyaç vardır. Örneğin anaerobik solunum için bile on ayrı enzim gerekir.
Virüslerin enzimlerini ve yapısal proteinlerini sentezleyebilmek için, en azından “ribozom organeline” ihtiyaçları vardır.
Yönetici molekülün bir veya daha fazla sayıda olması, virüslerin canlı hücre içinde yaşamalarına neden olmaz. Çünkü, prokaryot hücrelerin hepsinde sadece bir adet DNA vardır. Bunların çoğu tek başlarına yaşayabilmektedirler.
DNA ve RNA dan yalnız birinin bulunuyor olması da problem oluşturmaz. Eğer gerekli enzim sistemi varsa, diğer nükleik asit çeşidini sentezleyebilir.

38. Belirli bir bölgede yaşayan bir hayvan populasyonunda birey sayısının zamanla azaldığı gözlenmiştir.
Aynı zaman dilimi içinde, ortamda, aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilen değişmenin gerçekleşmesi, bu azalmanın nedeni olabilir?


(1999 - ÖSS)

Soru İptal
Grafiklerde verilen bilgilere göre şu yorumları yapabiliriz:
– Avcı sayısının azalması, bu populasyondaki birey (av) sayısının artmasını sağlar.
– Besin miktarı artarsa birey sayısı artar.
– Hastalıkların azalması da populasyondaki bireylerin sayısını artırır.
– Populasyon içine göçler birey sayısını artırır.
Yaşam alanının küçülmesi ise, populasyondaki birey sayısının azalmasına neden olur. Çünkü rekabet başlar ve bazı bireyler ölür.

39. Penisilin ve tek bir bakteri türü ile normal besi ortamı içeren iki petri kabında, aşağıdaki şemada gösterilen deney yapılmıştır.

Bu deney sonucu,
l. Aynı türe ait bireyler farklı kalıtsal özellikler gösterir.
ll. Aynı besini kullanan bireyler, besin açısından rekabete girer.
lll. Ortamın yeni koşullarına uyabilen bireyler bu koşullarda yaşamaya devam eder.
ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve lllD) ll ve lll E) l, ll ve lll

(1999 - ÖSS)


Penisilin, bakterilerin üremesini engelleyen ve onları öldüren bir antibiyotiktir.
Böyle bir madde, tek bir bakteri türünün oluşturduğu l. ortama eklendiğinde ancak 3 koloni hayatta kalabiliyor. Eğer tüm bakterilererin kalıtsal yapısı aynı olsaydı hepsi ölürdü.
Demek ki hayatta kalanlar diğerlerinden farklı olup, penisiline dirençlidir.
Hayatta kalan koloniler, yeni bir besi yerinin her tarafına yayılabildiklerine göre, koloniler arasında rekabet yoktur.
Sonuç olarak, bir türdeki bakterilerde kalıtsal yapı farkı vardır. Penisiline dayanıklı olanlar, penisilinli ortamda da yaşamaya devam edebilirler.

40. Biri ışık geçiren, diğeri ışık geçirmeyen iki ayrı şişeye, aynı miktarda deniz suyu ve şişelerin her birine bitkisel özellikli bir tür planktondan eşit sayıda birey konulmuştur.
Şişelerin ağzı kapatılmış ve şişeler ışıklı bir ortamda, normal şartlar altında, planktonun birkaç döl verebilmesine yeterli olan bir süre tutulmuştur.
Bu sürenin sonunda, iki şişe arasında,
l. Planktonların birey sayısı
ll. Glikoz miktarı
lll. Deniz suyundaki O2 miktarı
lV. Deniz suyundaki CO2 miktarı
niceliklerinden hangileri bakımından fark olması beklenir?

A) Yalnız l ve ll
B) Yalnız ll ve lV
C) Yalnız l, ll ve lll
D) Yalnız l, lll ve lV
E) l, ll, lll ve lV
(1999 - ÖSS)


Soruda belirtilen düzenekleri aşağıdaki gibi gösterirsek, anlamak daha kolay olabilir.

Bu düzenekler ışıklı bir ortamda bir süre bekletilirse, ışığın geçtiği şişede fotosentez olacak ve ortama O2 verilecek, ortamdan ise CO2 alınacaktır. Hücrelerin sitoplazmalarındaki glikoz miktarı ise artacaktır. Sonuçta birey sayısı da hızlı biçimde artar.
Işığın geçmediği şişede fotosentez olmaz. Sadece oksijenli solunum devam ettiğinden, dışarıdan O2 alınır ve dışarıya CO2 verilir. Hücrelerdeki glikoz miktarı azalır. Birey sayısı artsa bile, diğer düzenekteki kadar hızlı artmaz. Eğer bekletme süresi uzarsa besinsiz kalan hücreler ölmeye de başlarlar.
Buna göre, verilen öncüllerin hepsi iki şişe için farklı değerlerde olur.

41. İlkel bir hücreli (prokaryot) canlılarda, bazı sindirim enzimlerinin sentezlenmesinden sorumlu genler, gerek duyulduğunda aktif hale geçirilir.
Buna göre, hayatsal olayları için normal olarak glikoz (monosakkarit) kullanan bir bakteri türü, glikoz ve laktoz (disakkarit) içeren bir besi ortamına konulduğunda, belirli bir süre içinde populasyonun birey sayısındaki değişme aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur?


(1999 - ÖSS)


Soru İptal
Bakteri türü ilk önce ortamda hazır bulunan glikoz moleküllerini tüketecektir. Çünkü normal hayatsal olaylarda glikozu kullanan bir bakteridir.
Ortamdaki glikoz molekülleri tükenince, kısa bir süre (laktozu sindirebilecek enzimler sentezlenene kadar) birey sayısı sabit kalacaktır. Enzimler sentezlenince laktoz kullanılacağı için birey sayısı artmaya devam eder.

42. Bir populasyonun birey sayısı, aşağıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında ise azalmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, birey sayısında iki zaman aralığında görülen bu değişmeleri doğrudan sağlayabilecek nedenler arasındadır?

I. zaman aralığında II. zaman aralığında
A) Avcı hayvan sayısı- Populasyon dışına
nın artması göçün azalması
B) Populasyon dışına Avcı hayvan sayısı
göçün artması azalması
C) Doğum oranının art- Besin miktarının azal-
ması ması
D) Avcı hayvan sayısı- Hastalıkların azalması
nın artması
E) Hastalıkların artması Besin rekabetinin azalması
(2000 - ÖSS)

Populasyonlarda birey sayısının artış göstermesi doğumlar ve iç göçlerle sağlanır. Birey sayısının azalması ise ölümler ve dış göçlerle gerçekleşir.
Sorudaki grafiğin I. evresi populasyonun büyüdüğünü, II evresi ise küçüldüğünü gösterir.
I. evre için A, B, D ve E seçeneklerinde verilenlerin hiçbiri birey artışını sağlamaz.
Aynı şekilde, II. evre için birey azalmasını sağlayan tek durum C seçeneğinde verilmiştir.

43. Doğada, bir besin ve enerji piramidinde bulunan canlılar arasındaki etkileşimle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Üst basamağa doğru gidildikçe toplam birey sayısı azalır.
B) Bir basamaktaki canlıların tükettikleri enerji toplamı, bir üst basamaktakinden daha fazladır.
C) Bir basamaktaki türün birey sayısındaki artış, sadece alt basamaktaki enerji kaynağını etkiler.
D) Alt basamak bireylerinde depo edilen toplam enerji miktarı daha fazladır.
E) Enerji bir üst basamağa sadece besin yoluyla geçer.
(2001 - ÖSS)


Doğal bir ekosistemde bulunan besin ve enerji piramidi aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

Böyle bir besin piramidinde üreticiden III. tüketiciye doğru ilerledikçe, kullanılabilir enerji miktarı ve biyokütle (toplam canlı ağırlığı) azalır.
Her kademedeki canlı, bir üst basamağa beslenme yoluyla enerji aktarımı yapar. Bu nedenle besin piramidinin her hangi bir katındaki azalma veya artma bütün katları etkiler.

44. Bir ekosistemdeki bir populasyonun,
I. kullandığı besin miktarının ortamda artması,
II. kullandığı besin çeşidinin ortamda azalması,
III. rekabete girdiği türlerin ortamda azalması
etkenlerinden hangileri, ekosistemin bu populasyonla ilgili taşıma kapasitesini artırır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IID) I ve III E) I, II ve III

(2002 - ÖSS)

Populasyonun taşıma kapasitesi birim zamanda (bir döngü sürecinde) bulundurabileceği en fazla birey sayısıyla belirlenir. Bu kapasite populasyonu etkileyen iç ve dış faktörlerin olumlu etkileriyle artıp, olumsuz etkileriyle azalabilir. Örneğin yaşanılan ortamdaki besin miktarının artması bu kapasiteyi artırırken, besin miktarındaki azalma daha az bireyin yaşamasına neden olacağından kapasiteyi azaltır.
Her canlı türü farklı kaynaklar yönüyle diğer canlılarla rekabet halinde olabilir. Aynı kaynak yönüyle rekabet ortamdaki birey sayısını azaltabilir. Rekabetin ortadan kalkması veya azalması ise birey sayısının artmasına neden olur.

45. Belirli bir bölgedeki orman örtüsü kısa süre içinde tamamen yok olmuştur.
Bu yok oluştan sonra, bu bölgede aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenmez?

A) Birincil tüketici sayısının
B) İkincil tüketici sayısının
C) Birim zamanda, birim alandan aşınan toprak miktarının
D) Üretilen serbest oksijen miktarının
E) Toprakta tutulan su miktarının
(2002 - ÖSS)

Orman örtüsünün yok olması, besin üretiminin durmasına veya çok azalmasına neden olur. Bu durumda üreticileri yiyen birincil tüketicilerin ve bu tüketicilerle beslenen ikincil tüketicilerin sayıları azalacaktır.
Orman örtüsünü oluşturan bitkiler fotosentezle besin ve oksijen üretirler. Onların yok olması üretilen serbest oksijenin oranını da azaltır. Bitkiler ihtiyacı olan suyu kökleriyle topraktan aldıklarından, bitki örtüsünün azalması toprağın su tutma kapasitesini azaltır.
Günümüzün büyük sorunlarından olan erozyon (toprak kaybı) bitki sayısı artırılarak engellenmeye çalışılmaktadır. Çünkü bitkiler toprağın erozyonla aşınmasını engellemektedirler. Orman örtüsünün yok olması ise erozyonla toprak kaybını artırıcı etki yapacaktır.

46. x ve y mikroorganizma türleri, içeriği aynı olan iki besi ortamına ayrı ayrı konmuş ve birey sayıları 1. ve 2. grafikteki gibi değişmiştir. x ve y türleri, içeriği öncekilerin aynı olan bir besi ortamına birlikte konduklarında ise, birey sayılarında 3. grafikteki gibi değişme olmuştur.

Birey sayılarındaki değişmenin 3. grafikteki gibi olmasına,
l. iki türün aynı besin için rekabet etmesi,
II. iki türün ortamdaki yadımlama ürünlerinden farklı etkilenmesi,
III. x in, y nin paraziti olması
durumlarından hangileri neden olabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız IIlD) l ve II E) II ve III

(2003 - ÖSS)

İki türün birlikte yaşaması durumunda birinin birey sayısı artarken, diğerinin azaldığı grafikte gösterilmiştir. Başlangıçta aynı oranda artan birey sayıları, zamanla zıt yönlerde değişme göstermiştir.
Bu durum X türünün, Y türünden daha hızlı üremesi ve ortamdaki besini daha çok tüketmesinden kaynaklanabilir. Yani iki tür arasında aynı besin kaynağı yönüyle rekabet vardır ve bu rekabette X türü üstündür denilebilir.
Tek hücreli canlılara metabolizmaları sonucu bulundukları ortama artık maddeler verirler. Bu maddeler ortamda birikerek organizmanın kendisine zarar verebilir. Bu durumda canlı ortam değiştirerek belirtilen zarardan kendisini koruyabilir. Ancak soruda olduğu gibi sınırlı bir alanda çoğalan ve bu alandan uzaklaşma şansı olmayan canlılarda metabolizma artıkları ölüme neden olabilir. İki türden metabolizma artıklarına daha dayanıklı olan ortamda çoğalırken diğeri azalır.
Bu ilişkide parazitlikten söz edilemez. Çünkü başlangıçta iki organizda da aynı oranda bir artış sağlanmıştır. Eğer parazitlik olsaydı X türünün artmasına bağlı olarak Y türü azalmalıydı.

47. Işıklı bir kültür ortamında, glikoz ve oksijenin varlığına ya da yokluğuna göre, bir bakteri türünün gelişimi incelenmiştir. Değiştirilen koşullarda, bakterinin üremesiyle ilgili sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak;
I. Heterotrof beslenir.
II. Ototrof beslenir.
III. Oksijenli solunum yapar.
IV. Oksijene gereksinimi yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) l ve III
D) l ve IV E) II ve IV
(2003 - ÖSS)

Tablodaki bilgilere göre belirtilen bakteri türü glikoz bulunmayan ortamda üremesini gerçekleştirememektedir. Bu durum bize bakterinin hazır besin alan yani heterotrof bir tür olduğunu ispatlar.
Bakteri türü hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda üreyebilmektedir. Buna göre oksijenden zarar görmeyen, ancak oksijene gereksinimi olmayan bir tür olduğu söylenebilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-02-09, 20:36 #3
caspian41 caspian41 çevrimdışı
Varsayılan C: ekoloji çıkmış sorular(çözümleriyle birlikteee))


paylaşım için teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-05-10, 20:56 #4
hayali94 hayali94 çevrimdışı
Varsayılan C: ekoloji çıkmış sorular(çözümleriyle birlikteee))


paylaşım için tşkler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-05-10, 20:31 #5
abdullah1354 abdullah1354 çevrimdışı
Varsayılan C: ekoloji çıkmış sorular(çözümleriyle birlikteee))

çok güzel olmuş analtım tşk devamı dileğiyle
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:54
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016