Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 03-08-15, 19:01 #1
Börü Börü çevrimdışı
Arrow Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri


ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ ERTELEME ESASLARI

Lise veya dengi okul (açık lise, mesleki açık lise, çıraklık, iş okulu vb. dâhil) ile daha üst seviyedeki yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, okullarına devam ettikleri sürece 29 yaş sonu esas alınarak,

- Yurt içi veya yurt dışında (öğrenciliklerinin tanınmasını müteakip) öğrenim görenlerin askerlikleri, EK-C2 öğrenci durum belgesi ile önce okulun azami öğrenim süresi kadar,
- Bu süre sonunda mezun olamayanlar ise yıllık olarak 29 yaş sonunun 31 Aralık tarihine kadar ertelenmektedir.

Öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesinde devam mecburiyeti ve üst üste aynı sınıfta iki yıl kalma gibi (açık öğretim dâhil) şartlar aranmamaktadır.
Yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce okullara kayıt yaptıranların askerlikleri yukarıdaki esaslara göre öğrenci olarak ertelenecektir.
Öğrencilerin askerlik ertelemesi hiçbir şekilde 29 yaşını geçmeyecektir. Ancak, sevk edileceği tarihe kadar (30 yaş içinde) bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları mümkün olabilecektir.

Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olmaları halinde yoklamaları yapılmadan diğer anadal programındaki öğrenciliği devam ettiği sürece 29 yaş sonu esas alınarak ertelenmektedir.
Öğrencilerin, mezuniyet, ilişik kesme, yatay geçiş, kayıt yeniletmeme, yeniden kayıt vb. durumlarının en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi ile bildirilmesi gerekmektedir.
Öğrenci olarak askerlikleri erteli iken akademik yıl başında kayıt yeniletmeyenlerin ertelemeleri iptal edilmektedir. Bunlardan yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmeden yeniden okul kaydı yaptıranların askerlikleri 29 yaş sonu esas alınarak yukarıdaki esaslara göre yeniden ertelenmektedir. Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra kayıt yenilettikleri takdirde askerlikleri ertelenmemektedir. (29 yaşından küçük olsalar dahi)
Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki (2 yıl süreli meslek yüksek okulunu bitirip tekrar 2 yıl süreli bir başka meslek yüksek okulunda/4 yıl süreli bir fakülteyi bitirip, tekrar 4 yıl süreli bir başka fakülte veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar) bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.
Örgün öğretim öğrencisi olarak askerliği erteli iken, ikinci öğretim olarak açıköğretim fakültesine kayıt yaptıranların askerlik ertelemeleri örgün öğretimdeki öğrenciliğine göre yapılmaktadır.
Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

İNTIBAK :

2 veya 3 yıllık önlisans programlarından mezun olup da lisans programlarına devam edebilmek için ÖSYM ce açılacak dikey geçiş sınavlarına katılacaklar ile kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklar, kayıt yaptıracakları celp dönemlerinden birinde bakaya kalsalar dahi askerlikleri ertelenir.

Özel/Akşam ve Açık Liseler :

Açık öğretim liselerinde öğrenim görenlerin kendi yönetmeliklerinde belirli bir süre yoksa, örgün lise öğrencilere verilen erteleme süresi kadar askerlikleri ertelenir. Örgün lisede öğrenim gördükten sonra ilişiği kesilerek açık öğretim lisesine yönlendirilenlerin askerlik ertelemeleri, örgün lisedeki öğrenim gördüğü dönemleri de dikkate alınarak ertelenir. (Örgün lisede kullandığı dönem/dönemler+Açık lisede kullandığı dönem/dönemler birlikte değerlendirilir.) Akşam liselerde öğrenim görenlerin askerlikleri yönetmeliklerinde belirtilen süre kadar ertelenir. Kendi yönetmeliklerinde belli bir süre yoksa 29 yaşını geçmemek üzere genel liselerdeki yönetmelikte belirtilen öğretim süreleri/dönemleri kadardır. (Özel/akşam ve açık liselerde öğrenim görenlerin askerlikleri, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen özel yönetmeliklerinde belli bir öğretim süresi yoksa, 29 yaşını geçmemek üzere genel liselerin öğretim süresi kadardır. Genel liselerde de bir süre kısıtlaması yoksa, 29 yaşına kadar ertelenecektir.)

Yurt Dışında Öğrenim Görenler :

Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca/yurtdışı temsilciliklerimizce tanınması şartına bağlıdır. Yasanın kendisine tanıdığı süre içinde yurt dışında öğrenime başladığı halde öğrenciliğinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrenciliği devam edenlerin durumlarının Millî Eğitim Bakanlığınca/yurtdışı temsilciliklerimizce bildirildiği takdirde, öğrenciliğinin tanınması işlemlerinin tanınabilmesi amacıyla altı aylık ek süre verilmektedir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayanların ertelemesi yapılır.

Çıraklık/Meslek Eğitimi :

Çıraklık/meslek eğitimine katılanlar; kurs belgesinde belirtilen kursun biteceği tarihin 31 Aralık tarihine kadar 29 yaşını geçmemek üzere ertelenir.
Lise veya Yüksek okuldan Mezun Olanlar ile Fakülte ve Yüksek okullardan İlişiği Kesilenlerin Ertelemeleri :
1111 sayılı Askerlik Kanunu nun 36 ncı maddesi gereğince, dilekçe ile mezun olanların diplomalarını, fakülte veya yüksekokuldan ilişlikleri kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ibraz etmeleri durumunda,
- Lise ve dengi okul mezunlarının, yoklamaları yapılmadan askerlik çağına girdikleri tarihten itibaren, askerlik çağına girdikten sonra mezun olanların, mezun olduğu tarihten itibaren 3 yıl,
- 2-3 yıllık yüksek okul mezunları ile fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerin ise 2 yıl, süreyle askerlikleri ertelenmektedir.
Bunlar erteleme süresi içerisinde bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı kazanamaması/kayıt yaptırmaması halinde, ertelemesinin biteceği yılın (lise mezunları için üçüncü yıl içinde, fakülte ve yüksekokul terkler ile yüksekokul mezunlarının ikinci yıl içinde) 01 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. (Yükümlülerin cezalı duruma düşerek idari para ceza almamaları veya herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için, askerlik çağına girdikleri yıl yoklama kaçağı kalmadan erteleme yaptırmaları, ertelemelerin biteceği son yıl içinde de yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.)
Askerlikleri her ne sebeple olursa olsun ertelenenlerden, erteleme süresinin bitiminde öğrenci olduğu anlaşılanların (29 yaş sınırı içinde bulunmak kaydıyla) askerlikleri ertelenecektir.
Erteleme talep etmeyerek, askere gitmek isteyenler ile ertelenenler erteleme süresi içinde istedikleri zaman bu taleplerinden vazgeçebilirler.(Bakaya kalanlar dâhil),
Öğrenci iken askere gitmek için dilekçe ile talepte bulunanların yoklamaları yapılır ve askere sevkleri planlanır. Bunların okullarından ilişiklerinin kesilmesi istenmez. Öğrenimlerine devam edeceklerinden yeniden ertesi yıla bırakılmalarını talep edenlerin bu talepleri bir defaya mahsus kabul edilir.
Yoklama kaçağı veya bakaya olmamak (sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar hariç) kaydıyla, o yıl ÖSYM sınavına katılacaklarını belgeleyenlerin sevkleri Kasım celbine kadar, meslek lisesi mezunu olarak yükseköğretim programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler ile uzman erbaş ve uzman jandarma yetiştirilmek üzere yapılan sınavlarda başarılı olduğunu belgeleyenlerin sevkleri ise Kasım celbine kadar tehir edilir. (Erteleme süresi içinde olup, yoklama kaçağı-bakaya olanlar dahil) Bunlardan ek yerleştirme sonucu bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilenlere sevkin son gününden sonraki bir tarihte kayıt hakkı verildiği taktirde kayıt tarihinin son gününe kadar belge verilir. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar bakaya takibine alınır. Meslek Yüksek Okulu ve Açık öğretim ön lisans programlarından mezun olarak, lisans programına devam edebilmek için "Dikey Geçiş Sınavına" girecekler ile sınavsız olarak kayıt hakkı kazananlardan, sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar Kasım celbine ertelenir.

Diploma Denkliği:

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliğinin kabul veya reddi, Yükseköğretim Kurulunun yetkisinde olduğundan, YÖK ün denklik kararı (lisans düzeyinde, önlisans düzeyinde veya denkliğini kabul etmeme) sonucuna göre yükümlülerin statüleri belirlenmektedir.

AZAMI ÖĞRENIM SÜRELERI SONUNA KADAR MEZUN OLAMAYAN 29 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCILERIN, OKULDAN ALACAKLARI ÖĞRENCI DURUM BELGELERINI (EK-C2), KAYITLI BULUNDUĞU ASKERLIK ŞUBELERINE HER YIL GÖNDERMELERI ŞARTIYLA 29 YAŞI SONUNA KADAR ASKERLIKLERI ÖĞRENCI OLARAK ERTELENIR.

Örnek-1: 1993 doğumlu yükümlü 01.01.2012 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 2010 yılında liseden mezun olmuş ise askerlik çağına girdiği yıl dikkate alınarak askerliği 3 yıl süreyle 31.12.2015 tarihine kadar ertelenmekte ve 2016 yılında şubesinin celp döneminde sevke tâbi tutulmaktadır. 24 Şubat 2013 tarihine kadar lise mezunu olduğuna dair diploması ile askerlik şubesine müracaat etmemiş ise yoklama kaçağı kalacağından (ertelemesinin bittiği 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında yoklama yaptırarak), 02 Ocak 2006 tarihinde askere sevk edilecektir.
Örnek-2: 1992 doğumlu yükümlü 01.01.2011 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 2010 yılında yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve 01.08.2011 tarihinde kaydı silinmiş ise, erteleme talebinde bulunması halinde, 2 yıl süreyle askerliği 31.12.2013 yılına kadar ertelenecektir. Ertelemesinin biteceği 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yoklaması yapılarak 2014 yılında şubesinin celp döneminde sevke tâbi olacaktır. 01 Ocak 2011-24 Şubat 2012 tarihleri arasında yüksekokul terk olduğuna dair belgeyle müracaat etmeyerek 24 Şubat 2012 tarihinden sonra gelerek erteleme talep etmesi halinde ise 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yoklama kaçağı (86.md.tâbi) olarak yoklama yaptırdığında, 02 Ocak 2014 tarihinde askere sevk edilecektir.


+

- Okulunuz bittikten sonra veya okumayı bırakıp tecil bozmak için en yakın askerlik şubesine gidip askere gideceğinizi belirtip gerekli evrakları dolduruyorsunuz. Ordan size kapalı bir zarf verip aile hekimine gönderiyor. Aile hekiminde muayne olup doktor herhangi bir sorun yok ise direk askerlik şubesine gidip işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Eğer aile hekimi muaynede bir sorun görür ise ya da siz şikayetinizi belirtirseniz evraklarda belirtip askeri hastahaneye sevkinizi istiyor. Sonra siz telefonla askeri hastahaneyi arayıp randevu alıyorsunuz. Randevunuzdan bir gün önce tekrar askerlik şubesine gidip evraklarınızı onaylatıp sistemden size yeni askeri hastahanesi için sevk kağıdı veriyorlar ve sizden 12 adet vesikalık resim istiyorlar. Gittiğiniz hastahenede yeni zarfa konan evraklarla gidiyorsunuz eğer hastalığınızla ilgili ciddiyet varsa sizleri biraz uğraştırıyorlar Mr,Emg,Röntgen vs. istiyorlar. Ve sonra sizi Heyete çağırıyorlar. Heyete çıktığınızda askere gidip gidemeyeceğiniz hakkında bilgi veriyorlar. Eğer askere gider onayı alırsanız direk askerlik şubesine gidip işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Ama askerliğe elverişli değildir denirse tekrar doktorun yazdığı raporu sağlık kuruluna teslim edip ordan onaylanmasını bekliyorsunuz Sağlık kurulu haftada 3 gün olur. Sağlık kurulundan Elverişsiz raporunu alırsanız. Askerlik şubesine gidip evraklarınızı teslim ediyorsunuz ve size askerlik hükümlülüğünüzün bulunmadığına dair evrak veriyorlar. 1-2 ay sonra'da başka bir evrak geliyor onun için ya askerlik şubesinden almak istediğinizi ya da ev adresime postalanmasını istiyorum deyip işlemlerinizi bitiriyorsunuz. 4 yıllık lisans bitirirseniz Yedek Subay Aday Adayı statüsünde olursunuz Yedek Subaylık çıkarsa 12 ay Er statüsünde giderseniz 6 ay (kısa dönem) askerlik yaparsınız. 2 yıllık ön lisans veya daha aşağısında bir eğitimle bitirirseniz Er statüsünde olursunuz 12 ay askerlik yaparsınız.


__________________

Mesajı son düzenleyen Börü ( 22-01-17 - 16:25 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-08-15, 15:23 #2
Feel Me Feel Me çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri


Askerden sıyrılmanın yolların. Gerçi sıyrılma yokta geciktirmenin yolları. Gidin yapın yahu geciktirirseniz daha zor olacak.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-08-15, 21:27 #3
karayel-tr karayel-tr çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen melverick Mesajı Göster
Eğitim gördüğünüz sürece askerliğiniz 29 yaşına kadar tecil edilmektedir.
Yeni kanunla beraber 2 yıl üst üste sınıfta kaldığınızda askerlik tecilinde bir sıkıntı olmayacaktır.
Lisans mezunları 29 yaşından önce eğitim gerekçesiyle sadece Yüksek Lisans yaparak askerliklerini tecil ettirebilirler.
Onun dışında eğitim gerekçesiyle askerlik tecil edilmez, 2 yıl özel tecil haklarını kullanabilirler…

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ
* Fakülte, askerlikle ilişkisi olan öğrenciler için “öğrenci durum belgesi”ni toplu olarak ilgililerin askerlik şubesine göndermektedir.
Ancak bazı askerlik şubeleri buna rağmen öğrencilerden “öğrenci durum belgesi” istemektedir. Bu durumda:
· Askerlik şubenizle görüşerek fakültece bu belgenin gönderileceğini, sonuç alamaz iseniz,
· AÖF bürosuna başvurup öğrenci durum belgesinin gönderilmesini isteyiniz.
* 29 yaşını doldurmuş öğrencilere Askerlik Kanunu gereği bu belge verilmemektedir. ( Dikkat )

· Ayrıca kayıt olduğu yıldan itibaren, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere İktisat ve İşletme fakültesi öğrencileri 7.yılı dolduran, önlisans öğrencilerinden 4.yılını dolduranlar öğrencilik haklarından yararlanamadıklarından “öğrenci durum belgesi” verilmemektedir.
· Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyen öğrencilere “Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur” ibareli bir yazı alıp, askerlik şubesine verildiğinde, kaydınız silinmeden askere sevk işleminiz yapılmaktadır.


- Okulunuz bittikten sonra veya okumayı bırakıp tecil bozmak için en yakın askerlik şubesine gidip askere gideceğinizi belirtip gerekli evrakları dolduruyorsunuz. Ordan size kapalı bir zarf verip aile hekimine gönderiyor. Aile hekiminde muayne olup doktor herhangi bir sorun yok ise direk askerlik şubesine gidip işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Eğer aile hekimi muaynede bir sorun görür ise ya da siz şikayetinizi belirtirseniz evraklarda belirtip askeri hastahaneye sevkinizi istiyor. Sonra siz telefonla askeri hastahaneyi arayıp randevu alıyorsunuz. Randevunuzdan bir gün önce tekrar askerlik şubesine gidip evraklarınızı onaylatıp sistemden size yeni askeri hastahanesi için sevk kağıdı veriyorlar ve sizden 12 adet vesikalık resim istiyorlar. Gittiğiniz hastahenede yeni zarfa konan evraklarla gidiyorsunuz eğer hastalığınızla ilgili ciddiyet varsa sizleri biraz uğraştırıyorlar Mr,Emg,Röntgen vs. istiyorlar. Ve sonra sizi Heyete çağırıyorlar. Heyete çıktığınızda askere gidip gidemeyeceğiniz hakkında bilgi veriyorlar. Eğer askere gider onayı alırsanız direk askerlik şubesine gidip işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Ama askerliğe elverişli değildir denirse tekrar doktorun yazdığı raporu sağlık kuruluna teslim edip ordan onaylanmasını bekliyorsunuz Sağlık kurulu haftada 3 gün olur. Sağlık kurulundan Elverişsiz raporunu alırsanız. Askerlik şubesine gidip evraklarınızı teslim ediyorsunuz ve size askerlik hükümlülüğünüzün bulunmadığına dair evrak veriyorlar. 1-2 ay sonra'da başka bir evrak geliyor onun için ya askerlik şubesinden almak istediğinizi ya da ev adresime postalanmasını istiyorum deyip işlemlerinizi bitiriyorsunuz. 4 yıllık lisans bitirirseniz Yedek Subay Aday Adayı statüsünde olursunuz Yedek Subaylık çıkarsa 12 ay Er statüsünde giderseniz 6 ay (kısa dönem) askerlik yaparsınız. 2 yıllık ön lisans veya daha aşağısında bir eğitimle bitirirseniz Er statüsünde olursunuz 12 ay askerlik yaparsınız.

Az da olsa askerlikle alakalı farklı bilgileride paylaşmış oldum. Sorularınız varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Aklıma geldikçede ben güncelleyeceğim. Hayırlı forumlar
Örgün öğretim okumayıpta sadece açıköğretim okurkende askerden tecil ediliyor mu öğrenciler ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-08-15, 22:01 #4
cokkritik77 cokkritik77 çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

para var huzur var bedelli var
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-08-15, 10:26 #5
melverick melverick çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen karayel-tr Mesajı Göster
Örgün öğretim okumayıpta sadece açıköğretim okurkende askerden tecil ediliyor mu öğrenciler ?

ediliyor
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-08-15, 20:48 #6
Very intense Very intense çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

Alıntı:
Ayrıca kayıt olduğu yıldan itibaren, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere İktisat ve İşletme fakültesi öğrencileri 7.yılı dolduran, önlisans öğrencilerinden 4.yılını dolduranlar öğrencilik haklarından yararlanamadıklarından “öğrenci durum belgesi” verilmemektedir.
burayı anlamadım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-08-15, 10:53 #7
melverick melverick çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Very intense Mesajı Göster
burayı anlamadım
Aöf sitesine giriş yaptığında öğrenci bilgileri kısmında kaçıncı dönemde olduğun gözüküyor.Lisans okuyorsan 7.dönemi doldurmuşsan ön lisans okuyorsan 4. dönemi doldurmuşsan sürekli dönem uzatıp derslerden kaldığın için öğrenim belgesi, öğrenci akbili vb. gibi şeylerden yararlanamıyorsun. Öğrenim belgesi alamadığın içinde askerlik zamanın gelmişse tekrar tecil etme şansın olmuyor.

Mesajı son düzenleyen melverick ( 20-08-15 - 10:55 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-08-15, 23:35 #8
ibrahim0vic ibrahim0vic çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

Sizce Biran önce askere gitmelimiyim. yksa 2 yıl tecil edip para mı topliyim. 2 Yılda 40.000 Tl Fln toplarım herhalde
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-09-15, 16:40 #9
Ferhan SSorak Ferhan SSorak çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

Verdiğin değerli bilgiler için teşekkürler. Aradığım birçok sorunun cevabını burada buldum. Emeğine sağlık.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-10-15, 19:54 #10
xxstreetxxx xxstreetxxx çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

ben dikey geçişle kayıt yaptırdım askeri şubeye kağıt götürmeme gerek varmı
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-12-15, 16:21 #11
melverick melverick çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen xxstreetxxx Mesajı Göster
ben dikey geçişle kayıt yaptırdım askeri şubeye kağıt götürmeme gerek varmı
Gerek yok okul tecilini yapacaktır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-01-16, 20:45 #12
muharremulaskin muharremulaskin çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

ben auzef i kazandım askerlik durum belgesi istediler şubeye gittim yoklama kaçağısın sen sana bu belgeyi veririz ama 2 gün içinde de birliğine tesilim olman fgerekiyor dediler. o yüzden kayıt olamadım.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-03-16, 17:28 #13
anilergin anilergin çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

bedelli forever
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-01-17, 16:40 #14
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

Güncellendi .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-07-17, 16:35 #15
TankShow TankShow çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

uzaktan eğitim ile askerlik tecil edilebilirmi ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-03-18, 10:33 #16
70TNT 70TNT çevrimdışı
Varsayılan C: Açık Öğretim Yeni Sistemle Askerlik Tecil İşlemleri

Okulunuzu bitirip kısa dönem gitmenizi tavsiye ederim bu hizmet öyle yada böyle yapılacak o ayrı konu tabi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
askerlik, bir, tecil, şubesine, gidip, askere, lisans, için, yeni, durum, veriyorlar, size, statüsünde, “öğrenci, sağlık, sonra, aile, askeri, eğer, eğitim, işlemlerinizi, evraklarınızı, belgesi”, varsa, evrak

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:54
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018