View Single Post
Eski 12-03-05, 21:20
mesmerina mesmerina çevrimdışı
Varsayılan Cvp: windows 95 prudect key lazım


Microsoft un 2002 yılı ve öncesinde çıkardığı tüm yazılımların serialleri
Windows .NET (RC1 - RC2)
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG

Corporate Volume License Key:
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
XWVHQ-XV43D-8TTF6-WCBMD-RTM8R

Build 2600, Dell OEM, Trial Version
BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG
CDWVP-GBJRG-PDJRG-Y6CMB-HCGG3


Microsoft Windows Whistler 2542:
PERSONAL: BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ
PRO : BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG

Microsoft Windows Whistler RC1 AND RC2
BFB47 - 3C7FY - WHR6H - G9X4D - 7TTFJ
RK7J8 - 2PGYQ - P47VV - V6PMB - F6XPQ

Microsoft Windows Whistler XP Beta 2 Build 2505RC1/2509 (Post RC1)
BJXGH - 4TG7P - F9PRP - K6FJD - JQMPM

Microsoft Windows Whistler XP Beta 2 Build 2502/2504:
JJWKH - 7M9R8 - 26VM4 - FX8CC - GDPD8

Microsoft Windows Whistler XP Beta 2 Build 2474 - 2499:
DTWB2 - VX8WY - FG8R3 - X696T - 66Y46

Microsoft Windows Whistler XP Beta 2 Build 2469:
Q3R8Y - MP9KD - 3M6KB - 383YB - 7PK9Q

Microsoft Windows Whistler XP Beta 2 (2462):
DW3CF - D7KYR - KMR6C - 3X7FX - T8CVM

Microsoft Windows Whistler XP Build 2446, 2454 & 2458:
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2296:
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2410:
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2416:
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2419:
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2428:
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2446:
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2454:
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2458:
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y

Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2462-2465:
DW3CF - D7KYR - KMR6C - 3X7FX - T8CVM
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y

Microsoft Office XP Beta 2:
MP4F9 - W6C8V - HTCCT - T7M7R - Y7K3Y

Microsoft Office XP Release Candidate 1 (RC1):
MQPD6 - C748R - FMRV6 - 8C3QK - 79THJ

Microsoft Office XP Enterprise Edition (EE):
No Key Required

Microsoft Office XP Release to Manufacturers (RTM):
FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 – TBBBG

Microsoft Windows 2000 Professional:
KM87H - X7QCV - DBV46 - 3J4HY - DKW46
RMFGQ - BFX42 - KP4HY - YBBRK - H8XR3
XVV9R - JVQH4 - PGPV8 - KBPYW - CTMHW
RHKJ8 - FWGTH - 2T4QR - HRM3Y - MJWJM
JJRFQ - YKHCR - KP93Q - 4MTMX - MDHT6
F7482 - YPC27 - 3HCT8 - PKWKD - PWRGY
V46DT - FCW2P - 2CRQX - 4P4M9 - 39QMW
K9TCD - 4QGV4 - CHF9D - 4PG29 - VM6P3
HTJX2 - KK26K - B9VDT - 7KKF2 - H8RTJ
BWY98 - T6X24 - 9FKPK - WTY3P - BXRF3
DY6PT - QWJR4 - 3JKXP - KK2CF - 7J9D8
MVXF7 - C47VH - 4RT4M - 6RCFQ - CFK33
MHG82 - Y3TCW - F74PJ - RGJTT - YP4HW
WJMPG - W2QT7 - W2JPC - XY666 - JCBVQ
V67JM - PDT9D - BCQVC - XM4B3 - 9M49J
TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
F6PGG - 4YYDJ - 3FF3T - R328P - 3BXTG
WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM
RWRTK - 2RRQC - C4RHF - C7BQF - WP6TB

Microsoft Windows 2000 Server:
H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM

Microsoft Windows 2000 Advanced Server:
H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
KRJQ8 - RQ822 - YRMXF - 6TTXC - HD2VM
R7MPM - R36DT - F38FC - RPPCX - XJG7M
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY – PRVMG

Microsoft Windows NT Workstation:
34698 - OEM - 0039682 - 48758
34698 - OEM - 0039682 - 48902
34698 - OEM - 0039682 - 48906
34698 - OEM - 0039682 - 48010
34698 - OEM - 0039682 - 48898
34698 - OEM - 0039682 - 48006
34698 - OEM - 0039682 - 48894
34698 - OEM - 0039682 - 48734
34698 - OEM - 0039682 - 50640
34698 - OEM - 0039682 - 50648
34698 - OEM - 0039682 - 50652
34698 - OEM - 0039682 - 50636
34698 - OEM - 0039682 - 50660
34698 - OEM - 0039682 - 50656
34698 - OEM - 0039682 - 50644
34698 - OEM - 0039682 - 62482
34698 - OEM - 0039682 - 65354
34698 - OEM - 0039682 - 65366
34698 - OEM - 0039682 - 65362
34698 - OEM - 0039682 - 65250
34698 - OEM - 0039682 - 66742
34698 - OEM - 0039682 - 66910
34698 - OEM - 0039682 - 66954
34698 - OEM - 0039682 - 63003
34698 - OEM - 0039682 - 63027
34698 - OEM - 0039682 - 63007
32598 - OEM - 0039367 - 95634
32598 - OEM - 0039367 - 95890
32598 - OEM - 0039367 - 95642
32598 - OEM - 0039367 - 95634
34698 - OEM - 0039682 - 62482
34698 - OEM - 0039691 - 02755
34698 - OEM - 0039691 - 02915
34698 - OEM - 0039691 - 02643
34698 - OEM - 0039691 - 03150
34698 - OEM - 0039691 - 03774
34698 - OEM - 0039691 - 03063
33998 - OEM - 0039522 - 84261
33998 - OEM - 0039522 - 84417
33998 - OEM - 0039522 - 85259
33998 - OEM - 0039522 - 85251
33998 - OEM - 0039522 - 84463
34698 - OEM - 0039691 - 02254
34698 - OEM - 0039691 - 02204
09898 - OEM - 0031523 - 34026
07998 - OEM - 0031854 - 52318
07998 - OEM - 0031854 - 52038
07998 - OEM - 0031854 – 51177

Microsoft Windows NT Server:
07499 - OEM - 0040764 - 85341
07499 - OEM - 0040764 - 85342
10699 - OEM - 0041583 - 45246
10699 - OEM - 0041583 - 45581
10699 - OEM - 0041583 - 45339
111-1111111

Microsoft Office 2000 Professional, Premium, International:
DT3FT - BFH4M - GYYH8 - PG9C3 - 8K2FJ
JYQDK - WRHWH - 2KVQH - 7XDYF - CRDCT
K4CJ8 - XHQMW - YF7HH - MYRGM - J3DRW
QXVDJ - 97BBF - 69CQW - YXKDD - V6P38
B89RY - JHBH4 - CQW8J - 4WG7B - 6G84D
RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3
K4J23 - M3QFP - YH8JH - JFQ6V - 323GJ
XMRCD - TYMBP - 2T4TV - GMKW7 - DFMW8
PC47J - 9978R - KHWM8 - B6G7H - CMQFJ
W23WQ - 2R46D - JHKQ6 - GVXYJ - 4HJK6
C2WR4 - TQVPX - 7CRMF - FKH88 - PZ9PD
DTQHH - MP3GB - TXJR7 - Y67TF - H7RJ6
MYYRC - 3CP9D - VHYWZ - M823C - RHJ38
HFJD8 - F6WDY - 3RQJW - PPBJT - FHQKD
TT2FD - RY92B - 966W4 - 866CB - Q2V83
RPHWP - YW9PY - W6VK9 - DVVJY - WYHJG
R6QYD - YM9MQ - W99MD - 3H9M9 - 8DHBG
BJP6Y - 2WYQY - PQMPF - M9HQ9 - 6TG2G
MGY4Y - YMMJG - FDMKK - 289CG - PT86Q
RJRH3 - 9MCRJ - HPDMX - KJ36C - FK4DG
MJ3PG - GD3MX - Y3QY6 - K24W2 - 8KCT6
FQB38 - C3J72 - GYT8F - 6WQXP - RMVMD
G6G8Q - JB8WR - 9KCBB - 8WJBQ - HW4Y8
HF3M6 - PKWTJ - PB27M - MP8M3 - PVFP8
HFBGV - YG3GV - YJT2D - V6D4M - J78T3
XVG79 - Q2WK3 - JRPMD - 9H26V - 7TBYT
C2GXT - BT9KV - 742WG - MH8PD - 43F3O
Q7GVY - GC3QH - 8R67B - 32M4W - DCH4B
DVWYB - Q3QY7 - T9RF7 - GRMX7 - WD9J3
H9RV8 - QC7CJ - P3VD9 - Y9WD7 - HTHJ7
K4D78 - 6BF28 - BQXQ8 - MCTVR - XTH6Q
RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3
XM76W - TY9BB - MKD9X - JY696 - JV99M
P8HQP - 73Q9W - WH7JY - FD7KP - RMXJ3
VGG4Y - 3P2JR - H2WKC - CQMVT - FFR3D
VGF9B - KW8WP - MBG2Q - Q7FQB - F6GKM
PGX6Q - 7C9VK - QKD88 - 3KDCT - V3ZRW
HW682 - 784W4 - C9MXX - 9JR4R - ZFVXB
P2G3F - QRFFK - Y6YVF - QF726 - G4TV8
BKHPD - B33M9 - JMJDF - KMRDQ - 83XKQ
PGMQJ - KZH9D - K233V - R8WHC - 7R9W6
GT7V4 - MX4P3 - 2VQRW - FJPWD - XYJ7W
FB2YB - PWYQK - JJPW2 - HVM4H - XVV43
MDP9X - 4HTRQ - VPF72 - DQKVK - F8GJG
WBGXC - 6RVJ4 - PQY3Y - CDK72 - QY4PM
VVKWH - WCPG3 - 94VT4 - 88V2F - MVPYY
BY3TG - 48BRP - VTT2Y - YH84X - TYJ97
VX92F - KFWG7 - B7K97 - TB2H8 - 2FMYJ
Q78PX - 7P698 - 462TM - RMQ9X - T9GQD
PB7HQ - Y8P9V - CHYD3 - KMQPW - QDVVJ
K69HF - WT3KV - FXTB7 - PMDR9 - KQYGW
BY3TG - 48BRP - VTT2Y - YH84X - TYJ97

Microsoft Office 2000 Small Business Edition:
CGGYH - 6GF4P - J82Y8 - CRXQ6 - JKYHX
B8F8H - 9D2RY - WTRB7 - VG7MW - 95QM6
GFYPB - J6T84 - VR7VJ - PZHPP - 8PDMT
TW2RX - PPYX4 - MW4FQ - YVYDQ - 7CCCQ
HFC98 - DKTJ4 - QM9V3 - XJP8T - 8J6VG
VBTGY - 47QD7 - TK2DX - T7V3X - GBFRT
FC9JD - R922V - GYV77 - KTK4Q - X3JRT
VDF87 - WB4WH - YX3RC - 8328X - B4966
JXPKD - 9WGPD - G8JMJ - WJJ29 - XCRRT
J4MDQ - 2CJ8J - 68X96 - 7TJ4V - VJ74T
MG8KB - WC9W6 - HB9DQ - Y4DGY - QBWFG
VGHJK - YBFC8 - V8WY8 - VVRMM - D6HPG
MJ64D - WM3KD - QY7R7 - 3824R - GK6YG
C8YCG - J8WMZ - T7ZDP - 7RJY6 - HYFRW
H2447 - K78KQ - 2GGGX - R7MZF - DCBTG
P6WHZ - 22HVX - G4F4F - 3HFRP - 64MFN
FW2RW - 4CV87 - K783C - D3JWD - 8DG8T
MHF3X - 4T3TG - 2768V - HQ7MD - K69XT
PZMCK - CMWM3 - D97VD - KGMVB - CMH2J
Q974X - 7CX8J - 9QRTF - CXDMM - 77QQJ
H4QPP - KCH9Q - QVBM7 - JTK7V - HPDBT
JVW6R - PQM3B - RQRP7 - VH8GG - 47998
K69GT - KB8C3 - QB8P7 - YW3BP - GFD6T
BHV44 - DMXRX - F7FJF - 2PMY3 - X8DBW
PGHX9 - QVDPV - FR8Y9 - FZQMY - Q63RT
FKRPW - W474Q - 96RW3 - 3X3QF - CPDG6
TPR78 - DVJJF - HVYD6 - JPVXR - K4G8M
K3BVK - GK2P8 - YM2C2 - 3VRP2 - 6H646
RGGG8 - JFVXT - 3FVW7 - KHJ33 - WQBM6
FTYF9 - V8TPG - T9MQT - DXOB4 - 2B46Q
DQFWK - JKPXW - VGXKV - 96TRD - 3D7W3
M2BHQ - PMDFR - 3G939 - HCPKT - XGJJ3
CVYYG - R2F8P - DP7XV - 34HT3 - BGT9T
VBXPT - KYG7R - HPM9D - VWXY7 - VQR48
VH9R8 - K6FV4 - QBMD6 - KDT98 - PGW68
BVGPC - CY9XD - 8J6C9 - 46KGY - YV826
QCYVV - CXGFF - WJ47P - 23MVG - JYWCG
PMVB2 - F646B - WBWWX - BKT3V - 6W4GT
C6329 - J6VGF - 4TT8B - 8YBF3 - 4647W
BVWMX - XYTJG - H89VY - 3PJB6 - 39QJ8
XDWFP - 6XV9W - D9RWT - D3T74 - 4VTFJ
W7FBP - BQ9MY - CGXWP - TVFB7 - BXXX6
G8M9C - D3XMQ - D378V - JXM8V - 2HTBT
PBRHF - MDQTT - H23K6 - VMJWK - FHPH6
HTDC7 - DWDBJ - BXRY2 - 9H4QG - M6PHT
J2WD3 - JDVTY - TPKJ4 - T6HRJ - GKH6T
CRFMG - 269Q9 - V2QJM - C49XR - 6HBY6
J92JT - BHCKH - 682XV - 37DBK - CTHKJ
D6CK9 - T6YRC - JVQFX - MX928 - 6DPDW
QXQ6B - X4KYY - 9B26Q - PWCC2 - VY2GG
G6TBF - 7GP3P - QGM97 - 74TJ9 - 2X7VG
GGY8B - BMGF8 - 8DXT2 - J8363 - BHMJ8
GJ6DP - WFVJ8 - P84H8 - VQ666 - XKXBQ
DDDB9 - JHC67 - HZQYM - V8BYW - QW4YW
T9J7D - PXBDM - 36B3V - VFT4X - FDMCB
V8VK6 - M3BQ2 - JB639 - BQRRP - 7BM9Q
FV7GH - XHP3K - BM73V - 2R974 - VKY3T
VFGWY - 89DKX - BH4FD - 824HW - 4RJH8

Microsoft Office 2000 Standard:
R3QHB - TRYFY - Q6P69 - 9J7HT - TP4QH
HWH23 - RP3RQ - 8XRQT - 8DKCH - 4G9Q4
K9YJW - GRYT2 - 2J8GM - HXX67 - 3QPKC

Microsoft Office 2000 Upgrade to Professional:
TW346 - 3KM3W - MX7YT - YDM9W - J9M9K
XQV23 - BGW68 - 78FV6 - FGM82 - HMFJV
CK68K - FDRXX - 7GD37 - MCYFC - JC4HV

Microsoft Word 2000:
B8F8H - 9D2RY - WTRB7 - VG7MW - 95QM6
B3KJ2 - Y66RD - J3CD4 - YXW2J - 28WRM
TW2RX - PPYX4 - MW4FQ - YVYDQ - 7CCCQ
WXV3T - DG8DB - KTY92 - GB9XP - D2CJG

Microsoft Front Page 2000:
JV6P9 - GFJF3 - 8P2CK - VT8BB - HYTBT
HHK33 - P9GVY - J9FQR - CM44B - CWXVW

Microsoft Publisher 2000:
GC6J3 - GTQ62 - FP876 - 94FBR - D3DX8

Microsoft Project 2000:
F2CM8 - WQBBB - W9PGK - FMX7B - DH8JC
BF4RG - JP66C - VJJ84 - VWMGX - WCXPB
FJRYR - 2RPVG - QJBFP - VHCKY - 88VJW

Microsoft Office Visio Professional, Technical:
123165 - 500133
123035 - 250002
014558 - 000000

Microsoft Office Visio Standard CD Keys:
60900 - 004793

Microsoft Visio Standard Serials:
FVKTD - FDK6F - CWKYB - 2XKBF - 46J86
TMCQ2 - C2YV4 - 2Q9P9 - P7T6D - YC87J
60900 - 004793

Microsoft Office Visio EE (Enterprise Edition):
TK8CT - YTYFV - MHT8P - DG8GB - 3773Y
B8HPP - XCFR8 - 6KJ4H - WFQMV - 4XRB6

Microsoft Exchange Server 2000:
KRJQ8 - RQ822 - YRMXF - 6TTXC - HD2VM

Microsoft Windows 98:
D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D
KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8
W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
RJHYG - KHCHF - DYYGK - 3D9C7 - GJR3Y
TT4JY - BHTJ4 - YRGK8 - MDTBW - CQ3Q6
P9XXR - T7GTW - HD7XY - BXRGW - W64WY
DBJRF - 6RTGC - 86Q7V - 3D28H - VR3C6
CJFV2 - KJYWD - YFJBB - KQ7QR - V7G43
R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
P9XXR - T7GTW - HD7XY - BXRGW - W64WY
BB4D3 - BK9WW - R3QPR - HF384 - D2RWB
FWD8P - G7VX3 - J8QHR - DBQG7 - HWR9J
GYCPM - MBP3X - WDQF8 - HQR33 - PCJXD
T4HGG - XT3XQ - 7CCW3 - M9BF3 - 76T8M
DY3K9 - BXJV3 - 4MGFF - MX934 - 2BPR6

Microsoft Windows 98 Second Edition:
RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT
FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6
FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT
TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6
BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT
VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6
HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG
MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6
HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG
PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT
P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476
P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT
PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36
PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG
RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6
KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263
MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG
JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G
TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T
HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG
DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG
Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6
Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT
BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26
MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG
MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36
WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG
TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G
G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG
TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG
F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6
RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T
MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G
W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386
QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG
B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T
TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT
XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG
GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6
R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT
D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG
MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46
VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT
KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT
PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT
KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6
VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26
FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6
KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G
T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
CMGRR - XCBMG - 4P8TB - DR9FW - 62PFB
HMTWJ - VPPWP - 9BXP8 - WD73Y - GGT6M
W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46
XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G
KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6
FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT
MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT
DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6
QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276
XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG
H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT
WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6
D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG
JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG
H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG
R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG
G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6
JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6
JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6
VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G
HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6
W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD
HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT
VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG
BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG
V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6
PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T
TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G
T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T
V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT
CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T
WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6
FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6
QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT

Microsoft Windows ME:
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
KKK3F - QKXGY - WHG99 - B92WK - GFK4C
HBTD9 - 6P338 - XT2MV - QBTTF - WPGGB
B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33
P8DJW - RQXXM - T8JCW - HFB29 - 4FK3Y
B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33

Microsoft Windows ME Upgrade:
DVVQH - 3GVKG - TD24K - TQK4P - WDCMW
JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W
B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33
HBTD9 - 6P338 - XT2MV - QBTTF - WPGGB
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W
VKM8H - QDCH7 - YC9Y8 - V4G8F - QDB8J
BVGVW - 9HPQT - T9KWT - K4FGQ - 7THW6
Q9M3B - CQ8RQ - 63DPP - VDMYV - JW7CF

Microsoft Office 97 CD Keys:
8068 - 2194354
4190 - 0298385
5545 - 3108110
3491 - 3108110
0201 - 11201D2
0701 - 0743365
4390 - 0057484
1234 - 1234567

Microsoft Office 97 Serials:
53491 - 806 - 2194354 - 00000
53491 - 111 - 1111111 - 26531
34297 - OEM - 0028443 - 24567

Microsoft Windows 95:
32397 - OEM - 0027426 - 81349
34297 - OEM - 0028434 - 06129
52782 - OEM - 0009147 - 00112
34689 - OEM - 0039682 - 69341
34689 - OEM - 0039682 - 69349
34698 - OEM - 0039682 - 69686
34698 - OEM - 0039682 - 69690
34698 - OEM - 0039682 - 70394
34698 - OEM - 0039682 - 70386
34698 - OEM - 0039682 - 70438
34698 - OEM - 0039682 - 70426
34698 - OEM - 0039682 - 70999
34698 - OEM - 0039682 - 70442
34698 - OEM - 0039682 - 70394
34698 - OEM - 0039682 - 70446
34698 - OEM - 0039682 - 71186
34698 - OEM - 0039682 - 71254
34698 - OEM - 0039682 - 71190
34698 - OEM - 0039682 - 71258
34698 - OEM - 0039682 - 71370
34698 - OEM - 0039682 - 71270
34698 - OEM - 0039682 - 71194
34698 - OEM - 0039682 - 71238
34698 - OEM - 0039682 - 71003
34698 - OEM - 0039682 - 71230
34796 - OEM - 0017402 - 56545
34698 - OEM - 0039682 - 71222
34698 - OEM - 0039682 - 71350
34698 - OEM - 0039682 - 71366
34698 - OEM - 0039682 - 71007
34698 - OEM - 0039682 - 71242
34698 - OEM - 0039682 - 71015
34698 - OEM - 0039682 - 71370
34698 - OEM - 0039682 - 72135
34698 - OEM - 0039682 - 72894
34698 - OEM - 0039682 - 72890
34698 - OEM - 0039682 - 72914
34698 - OEM - 0039682 - 72918
34698 - OEM - 0039682 - 72870
34698 - OEM - 0039682 - 72077
34698 - OEM - 0039682 - 72469
34698 - OEM - 0039682 - 72934
34698 - OEM - 0039682 - 74622
34698 - OEM - 0039682 - 74634
34698 - OEM - 0039682 - 74630
02097 - OEM - 0018577 - 76171
36397 - OEM - 0029352 - 19004
32397 - OEM - 0027426 - 81349
15995 - OEM - 0001463 - 85061

Microsoft Windows 3.11 For Workgroups:

91873 - 002 - 0007266 - 37556
55794 - 559 - 1354854 - 64828
75321 - 648 - 5793815 - 94857
31872 - 157 - 2359718 – 24861


Microsoft Windows XP Home And Professional Serials (For Service Pack 1)

VFWGM-3GRYG-QB43V-MVP84-XB3G9
HHBCG-3V2QR-72KPV-YQCXW-KHGJ7
YVGKQ-B7QYX-WWPBR-M7T2R-PB8BM
XW6Q2-MP4HK-GXFK3-KPGG4-GM36T
X4682-4BKMH-M4MRW-MY32H-FC8BD
DX87K-XKPJ3-2H4D6-TX47Q-J46B6
FYWR6-8KPYK-YM63K-FWWRV-MT3DP
TVBWC-BMG9W-JG688-WFDQQ-DP7D2
Q36CG-GVYDT-JQH4W-67XGR-99D8C
3M37B-3HDFR-2KYQJ-YJ7VT-JYKR2
M4KFB-K3TFW-BMG6B-622C4-RW7HW
TWHCC-DC33F-G4JJP-BTR2B-RKRYT
4X7WM-GTH3D-DWVCV-H382J-HPMRD
VQD7P-3KK7H-M7VV2-CTXM4-MC7FW
C34VY-TJYXD-3BG2V-HYX8T-76CY6
3D2W3-8DJM6-YKQRB-B2XDB-TVQHF
YXF2Y-QRRKR-BFKVQ-RHQ7H-DJPKD
BMYY7-WH8QJ-6MTWG-MXXVQ-MD97B
CRBH4-MXB2P-HP7V6-8YTMD-CBHJR
G2JMP-2PC7G-RYBYX-PPF38-3KKTY
HBJFW-XJ7K3-34JDX-VPPTW-227G6
RXKFJ-67HBV-84TD2-RMDK8-9BDMT
4FWCC-M3XVT-GQVVC-MKQYG-HP7YB
VV2JP-HCKYQ-DMYB8-MQ733-6CHGC
V8KG7-FRF6Y-WWRRB-G7KYY-TD4B7
MTTXT-YX8JQ-6PC2M-TTXDT-WDM8K
8V678-K66HP-GH28R-PTHKH-98PWP
4BR3X-4CP6X-2DTXP-FFDHT-7Q298
CFYHY-FQPJR-RWPC6-PWHKB-MXVKH
YC62K-W8FW7-7BGVV-PYXD4-R679J
KC4BB-2JHWW-VKCD6-2MXFV-98VH6
27GY6-MPPMH-MJ43B-MPP2T-8WQ6Y
8BCD7-WRTCW-JB6X6-XQF6J-2GCB2
HVFK6-XQR33-PTW2H-VK6CX-TT738
QGB7C-8VJ6F-WWHQB-VPVTD-KCPK4
2P3K7-Y2CRK-T23MH-CR247-KT222
KXWRG-72G83-P3J32-WB6MT-93JDR
2KJ6K-BPRYY-6DQYR-C6HB6-FWD26
BCX44-G46Y6-XBWTV-8QKHB-2VXJP
8GV67-QRPTM-P6YMB-G2T6Y-D27X8
2T7C7-3VTRV-2CFFB-2JHDD-QCBJ9
G4XWB-YQX7Y-WHPW6-4BBBQ-YBBMY
7XRRM-FQP8R-MW847-XMF6Q-XHYXK
TBHXM-H6W74-4D8GM-B6XX4-M29T8
47YK2-D8R6C-BPQBY-F4R3R-TVBTH
VX4XG-8FFCQ-W6Q28-B3VDG-CTX9C
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla