View Single Post
Eski 26-06-17, 20:49
Mütenahi Mütenahi çevrimdışı
Arrow HER GÜN 1 CÜZ TANIYALIM! 30.Cüz

KUR'AN'I KERİM'İ tanıyalım.
Otuzuncu cüzde ne anlatılıyor sadece özetle nelere değiniliyor?

KUR'AN'I KERİM'İN Son Cüz'üdür son 10'u temel Namaz sureleri toplam 37 Adet Sûreden ibarettir

1. Nebe suresi 40 Ayet

Surenin 2.Ayetinde geçen Nebe kelimesi "Haber" anlamına gelmektedir. Haberden kast; Kıyametin ne zaman kopacağıdır..

İnsana verilen nimetler, yeryüzünün yaratılışı, kıyametin bazı sahneleri ana konularıdır..

2. Naziat suresi 46 Ayet

Mekke'de nazil olmuştur.. Sûre ilk ayette geçen "Naziat" kelimesinden alır. "köklemek, kökünden çıkarmak" manasındadır. Ana konusu, insan ruhunun kabzedilişi, sûr'a üfürülüş ve kıyamet sahneleridir..

3. Abese suresi 42 Ayet

Mekke'de nazil
olmuştur. İlk ayetinde geçen "abese" kelimesinden ismini almıştır. "yüzünü ekşitmek, buruşturmak" manasındadır. Efendimiz(sav) insanlara davranış ilkelerinden, müşriklerin özelliklerinden bahseder.

4. Tekvir suresi 29 Ayet

Mekke'de nazil olup, ilk ayetinde geçen ismi "dürdü, durup sardı" anlamında olup
Güneşin dürülmesinden bahseder. Ana konu; Kıyametin dehşeti ve Kur'an'ın ALLAH kelamıdır..

5. İnfitar Suresi 19 Ayet

Mekke'de nasıl olup, göğün yarılmasından bahsettiği için
"yarılmak" manasındadır. Ana konu, insanın ikinci kez yaratılması, aldanmışlığı, pişmanlığı ve amellerini yazan Kirâmen Kâtibin meleklerinden bahseder..

6. Mutaffifin suresi 36 Ayet

Mekke döneminde inen son Sûredir. İlk ayetinde geçen sureye adını veren ismi; "ölçüde, tartıda hile yapanlar" manasındadır. Ticarette doğruluk dürüstlük ahlakı ve iyi kötü amellerin yazıldığı "Siccin, illiyun" kitablarından bahseder.

7. Inşikak suresi 25 Ayet

Kelime anlamı, İnfitar suresi gibi "yarılmak" manasındadır.. İnfitar, Tekvir surelerindeki gibi Hesap günü ve Kıyamet sahnelerinden bahseder.

8. Buruç suresi 22 Ayet

Mekke'de nazildir. Kelime anlamı "burç" anlamında olup, gökteki yıldızlar(gezegenler) ve Levh'i Mahfuzdan bahseder

9. Tarık Suresi 17 Ayet

Mekke'de nazil olan bu sure; "geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan" manasında Târık yıldızından bahseder. Ana konu tevhiddir.

10. A`lâ suresi 19 Ayet

"Yüce" anlamında olup ALLAH'IN Yüceliğinden tevhidden bahseder. Mekke'de nazil olmuştur

11. Ğaşiye Suresi 26 Ayet

Gâşiye; "örten, bürüyen" anlamlarına gelmektedir. Gâşiye, kıyametin isimlerinden olup onun ürkütücülüğünü ve insanları kuşatacak felâket oluşunu ifade eder Cennet, cehennem tasvirlerini anlatır. Bu kelimenin yer aldığı ayetin "(Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?" şeklinde ifade edilmesi ise, önemine dikkat çekme ve korkutma içindir.

12. Fecr suresi 30 Ayet

Fecr, "tan yerinin ağarması ve şafak" manasına gelmektedir. İlk ayette fecre yemin edildiği için sure bu adı almıştır. Önemli zamanlar, geçmiş ümmet kıssaları, ahiret alemi, nefs-i mutmainneden bahseder..

13. Beled Suresi 20 Ayet

"Şehir" anlamına gelen bu Sûrenin Mekke'den bahsettiği ve Mekke'nin önemi ve itikadi mevzulardan bahseder


14. Şems suresi 15 Ayet

İlk Mekkî(Hicretten önceki surelere Mekkî, Hicretten sonra inen surelere Medenî denir.) surelerindendir."Güneş" manasındadır. ALLAH'ın Yüceliğinden, semud kıssası ve İnsanın Ahlaki özellikleri değindiği konular arasındadır.

15. Leyl suresi 21 Ayet

Bu sure, karanlığı ile mahlûkâtı örttüğünde geceye; aydınlığı ve ışığı ile varlıkları aydınlattığında gündüze ve iki cinsi yani erkek ve dişiyi vücûda getiren Yüce Yaratıcı'ya yeminle başladığı için
"Gece" anlamındadır.


16. Duha suresi 11 Ayet

Surenin ilk ayetinde "kuşluk vakti" üzerine yemin edildiğinden sure, Duhâ(kuşluk vakti) suresi adını almıştır.
Rivayete göre Fecr sûresinin inişinden sonra bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu olayı kullanarak Resulûllah Efendimiz(sav)'e "Herhalde Rabb'in sana darıldı ve seni terk etti" demişlerdi. Bu sözlerden dolayı Efendimizin duyduğu üzüntü üzerine bu sure inmiştir.

17. İnşirah Suresi 8 Ayet

Mekke'de nazil olmuştur. "Şerh", "Elem neşrah" adları ile de bilinen bu sure "Açmak,genişlemek, sevinmek" manasındadır. Resulûllah Efendimiz(sav)'in kalbinin yarılması/açılmasından bahsetmektedir. Bundan kasıt, kalbinin mübarek "kalb-i şerif" nin temizlenmesi, manevi olarak rahatlatılmasıdır..

18. Tin suresi 8 Ayet

"Ve't-tîn" ismiyle bilinen Suredeki "Tin" isminin, İslam Alimlerince bir dağ ismi veya İncir olduğu rivayet edilmektedir. İnsanın en güzel suret ve biçimde yaratılmasından ve mertebelerinden bahseder.

19. Alak Suresi 19 Ayet

Surenin ikinci ayetinde geçen ve "asılıp tutunan" anlamına gelen "alak" kelimesinden almıştır. Sure, "oku" anlamına gelen ilk kelimesinden dolayı "İkra" adıyla da anılmaktadır. Mekke'de nazil olup "oku" emrinden ALLAH'I Tesbih etmekten ve insanın "alak" denilen nutfeden yaratılmasından bahseder..

20. Kadir suresi 5 Ayet

Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Mekke'de nazil olmuştur. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

21. Beyyine Suresi 8 Ayet

Sure adını, birinci ayette geçen ve "açık delil, kesin belge" anlamına gelen "beyyine" kelimesinden almıştır. Medine de nazil olmuştur. Ana konu Ehl-i Kitap hakkındadır

22. Zilzal suresi 8 Ayet

Medine de nazil olmuştur "deprem" "zelzele" manasındadır. Kıyamet günü yaşanacak dehşet ve hesap gününden bahsedilir.

23. Adiyat Suresi 11 Ayet

Adiyat; "Koşan atlar" demektir. Mekke'de nazil olmuştur. İnsanın mala düşkünlüğünden, Rabbine nankörlüğünden bahsedilir

24. Karia Suresi 11 Ayet

"Kapı çalan
" manasındadır. Mekke'de nazil olmuş, Kıyametin yakın olmasından, amellerin tartılıp hesap gününde insanların pervanelere benzemesinden bahsedilir

25. Tekasür Suresi 8 Ayet

"Çokluk, çoklukla övünmek" manasındadır. Cahiliye Araplarının mallarının ve çocuklarının çokluğu hatta ölülerinin çokluğu ile övünmelerinden dolayı gerçek itikadi üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağını bildirmek için indirilmiştir

26. Asr suresi 3 Ayet

Sure ismini "zaman, çağ, ikindi vakti" manasına gelen ilk ayetteki "Asr" kelimesinden almıştır. İnsanın ziyanda olduğu, kurtuluşun iman, salih amel ve HAK'KIN ve Sabrın tavsiye edilmesi ile mümkün olacağından bahsedilir.

27. Hümeze Suresi 9 Ayet

Ahlakî konuları esas alan Sûrelerden biridir. "çekiştirmek, gammazlamak" manasını taşıyan bu sure, bu eylemleri yapanların kınandığı, HAK Katında hoş görülmediğinden bahseder. Mekke'de nazil olmuştur.

Bundan sonraki Sûre-i Celileler temel Namaz sureleridir. Anlam ve mealleri hepimizin malumudur..

28. Fil Suresi 5 Ayet

29. Kureys Suresi 4 Ayet

30. Maun Suresi 7 Ayet

31. Kevser suresi 3 Ayet

32. Kafirun suresi 6 Ayet

33. Nasr Suresi 3 Ayet

34. Tebbet Suresi 5 Ayet

35. Ihlas suresi 4 Ayet

36. Felak Suresi 5 Ayet

37. Nas Suresi 6 Ayet
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla