View Single Post
Eski 18-09-07, 22:13
sedat sencan sedat sencan çevrimdışı
Varsayılan C: Felsefe Hakkinda Bilgiler


Philosophia yunancadan kaynaklanan bir sözdür ve iki kelimeden oluşur.
Philia:Sevgi.Sophia:Bilgelik,daha geniş anlamı ile bilgi.
Bu durumda philosophia ’bilgi sevgisi’ demektir.Kullandığımız felsefe sözü işte bu philosophia kelimesinin karşılığıdır.
Philosophos sözü de yunancadan kaynaklanır.Onun karşılığı da ‘filozof’tur ve bilgeliği arayan,bilgeliği seven anlamında kullanırız.
Aslında çoğu kişi kelimelerin kökeni ve sözlükteki anlamları üzerinde fazla durmadan felsefenin genel bir tanımını yapmaya çalışır.Örneğin konuya başlarken şöyle bir açıklama yapabiliriz:Felsefe,insan düşünce ve bilgisinin incelenmesidir.Felsefeyi konu edinen kişiye filozof denir.
*
İnsanlar felsefe ile uğraşmaya başlamalarından itibaren bilgiyi sadece teknik yönü ile ele almadılar.Akıllıca hareket etmeye,davranışlarında aşırılığa kaçmamaya ve kendilerini kontrol etmeye önem verdiler.Filozoflar bir taraftan yaşamın anlamını arıyorlar bir taraftan da çabalarına uygun şekilde davranmaya çalışıyorlardı.Daha doğrusu bir filozofun böyle olması gerektiği kabul ediliyordu.Böylece felsefenin amacı da sadece bilgi ile sınırlı kalmadı.Doğru davranışta bulunmanın ve ahlaklı yaşamanın yollarını öğrenmek te felsefe konuları arasına girdi.
Felsefenin en önemli özelliği,uğraştığı konuların mutlak olarak bir sonuca ulaşmamasıdır.Böyle olan konular zaten felsefenin değil,bilimlerin konusudur.Bu nedenle filozoflar kesin bilgiler veya mutlak gerçeklere ulaştıklarını iddia etmezler.Aslında iddia etmeleri mümkün değildir.Zira inceledikleri konular bilimin sonuçlandırmadığı bölümleri kapsamaktadır.
*
Filozoflar kesin bilgiler veya mutlak gerçeklere ulaşma çabasında olan,ama onları kesinlikle bulduğunu ileri sürmeyen kişiler oldukları halde hiçbir şeyin bilinemeyeceğini düşünen kişiler de değillerdir.Bir filozof sahip olduğu bilgileri yetersiz bulur,eleştiriler yapar ve araştırmalarına hiç ara vermez.Felsefi düşünce sürekli sorgulayıcı olduğu için peşin hükümlere yer yoktur.Filozof,çevresindeki kişilerin sabit fikirlerinden,tutkulardan,duygusallıktan ve belirli alışkanlıklardan uzak durur.
Bununla beraber geçmiş dönemlerde kurulan farklı felsefe sistemlerinden bazısı mutlak gerçek olarak kabul edilmiştir.Ama hiçbiri sürekliliğini koruyamamıştır.Felsefe gene asıl amacını sürdürmeye devam etmiştir.
*
Felsefe doğru bilgiler edinmeyi amaç edinen ve gerçeklere ulaşmaya çalışan sistemli bir düşünmedir.Bilimler de kendi araştırma konularında gerçeklere ulaşmayı hedefler.Bu bakımdan olaya amaç yönünden bakarsak ikisi arasında bir fark olmadığını söyleyebiliriz.Aralarındaki fark, ele alıp inceledikleri konunun sürekliliği yönündedir.Bilimler,inceledikleri olayların birbirleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarırlar ve birbirleri ile olan bağlantıları belirtirler.Görevleri burada biter.Oysa felsefe bilimlerin ortaya çıkardığı ilişkilerin daha derinlerine ulaşmaya çabalar.
*
Nesneleri duyu organlarımız ile kavrarız.Zihnimiz ile kavradığımız bu olayları deneme yolu ile tanır ve öğreniriz.Bilim,duyularımızın ve deneylerimizin bize tanıttığı olayların birbirlerini nasıl izlediklerini açıklar.Olayların hangi kanunlara uyarak ortaya çıktığını belirtir.Felsefe ise bu olayların ne olduklarını bulmaya çalışır.
Toplumbilim,toplumsal olayların arasındaki ilişkiyi saptar,bu olayların ortaya çıkışlarında hangi kanunun etkili olduğunu anlamaya çalışır.Felsefe ise toplumun ne olduğunu sorgular.Biyoloji yaşam olayları,psikoloji ruh olayları arasındaki ilişki ile ilgilenirken felsefe yaşamın ve ruhun ne olduğunu arar,onların özünü açıklamaya çalışır.
*
Bilim,gözleme ve deneye dayalı olayları inceler.Bunların dışındaki olaylar konusu değildir.Felsefe için sınırlama yoktur.Üstelik bilimlerin vardıkları sonuçları biraraya getirip bunlardan genel sonuçlar çıkarır.Bilimler gibi belirli teknik disipline bağlı kalmak zorunda değildir.Edinilmiş bilgi için sorular sorar ve düşünmeye yönelir.
Felsefi düşünce, zihnin bizzat kendisine yönlendirdiği bir içdüşünmedir.Bilgilerimiz hakkında bir sorgulama ve eleştiridir.
*
İlkçağda felsefe ve bilimler arasında kesin bir fark yoktu.Aslında felsefe bütün bilimleri kapsıyordu.İlk önce geometri daha sonra mekanik bilimler felsefeden ayrılarak bağımsız hale geldiler.Fizik,Galileo ve Newton tarafından geliştirilerek felsefeden ayrıldı.Bunu diğer bilimler takip etti.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla