Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 13-03-06, 22:44 #1
Gionnis Gionnis çevrimdışı
Exclamation Azerbaycan Hakkinda Bİlgİ ( İstek Üzerİne... )


EVET İSTEK ÜZERİNE AZERBAYCAN I DA ANLATIYORUM SİZLERE ...

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhuriyeti ya da kısaca Azerbaycan, 86600 km²'lik yüzölçümü ve 7,5 milyonluk nüfusuyla Kafkaslar 'ın en büyük ülkesidir. Başkenti Bakü olup, zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarina sahiptir. Resmi dili Azerice dir . Laik bir ülke olan Azerbaycan'ın para birimi Azeri Manatı 'dır. Doğusunda Hazar Denizi , batısında Ermenistan ve Türkiye , güneyinde İran , kuzeyinde ise Gürcistan ve Rusya Federasyonu ile komşudur. Ülke nüfusunun %90'ı geçen kısmı Azeri'dir. Türkçe 'nin Oğuz lehçelerinden biri olan Azerice ülkenin resmi dilidir. Ülke nüfusunun %2'lik Rus ve %2'lik Ermeni nüfusu en önemli azınlıklardır. Ermeni azınlık genelde Dağlık Karabağ bölgesinde yaşar. Azerbaycan hükümeti 1991'de aldığı bir kararla kendisine bağlı Nahcivan ve Dağlık Karabağ bölgelerinin özerkliklerini kaldırmıştır. Dağlık Karabağ'daki Ermeni azınlığın bağımsızlık talepleri Ermanistan ve Azerbaycan arasında savaşa neden olmuştur. Şu an Dağlık Karabağ ve bitişik arazilerinde dahil olduğu Azerbaycan toprağının yaklaşık %20'si Ermenistan'ın kontrolündedir.
A-Z - Azerbaycan

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığına kavuşmuştur.
Yüzölçümü : 86.400 km2
Nüfusu : 7.500.000
Başkenti : Bakü

Tarihi

Azerbaycan'ın adı konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Burayı (M.Ö. 323) yöneten komutanlarından Atropates'ten geldiği öylendiği gibi "Od" anlamındaki azer sözcüklerinden geldiğide Belirtilmektedir. Ancak, bu yer adının etimolojisi yapılırken, bu bölgede egemenlik Süren Kasar (Hazar) Türkleri'nin ismi de gözönüine alınmalıdır ve kaynaklara göre gerçek payıda büyüktür.

Türklerin Azerbaycan'a gelişleri tahminini ve M.Ö. Saka-îskit döneminde başladığı savunulmaktadır. M.S. 395 te Hun Türkleri Balkanlar'a inerken bir kısmının Kafkaslar yoluyla Anadolu'ya ve Azerbaycan'a sarktıkları bilinmektedir.

Selçuklu Türkleri'nin Azerbaycan'da görülmeleri ise 1015-1021 yılları arasındadır. Sultan Alpaslan zamanında Azerbaycan'da Türkmenler sayesinde Azerbaycan'ın Türkleşmesi kolay gerçekleşmistir. Azerbaycan daha sonra Ilhanilerin egemenliğine girmiş ve bir süre "Altınordu" devletinin hakimeyitinde kalmış, Akkoyunlu ve Kara Koyunlular döneminde Türk nüfusu bakımından en yoğun dönemini yaşamıştır. Daha sonra Azerbaycan'da Safeviler, Afşar ve Kaçarlar hükiim sürmüşlerdir.
Bundan sonra, sırasıyla Şeki, Gence, Bakü, Derbent, Kuba, Nahcivan, Revan, Tebriz, Urmiye, Erdil Hanlıkları dönemi başlamıştır.
Azerbaycan toprakları Rusların egemenliğine girdikten sonra Revan'a ve Karabağ'a Ermeniler yetiştirilmeye başlanılmıştır.
Azerbaycan Türkleri 1918-1920'de Kafkasya kurultayını toplamış ve 28 Mayıs 1918'de de ulusal Azerbaycan devletini kurmuşlardır. Ancak 1920 de Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet Cumhuriyet-lerine katılmak zorunda kalmış, 30 Eylül 1991 de SSCB çöküşüyle bağımsızlığını yeniden ilan etmiştir.
Azeriler Kafkasya bölgesinin en büyük Türk bölümünü oluşturmaktadır. Asya'da ve Kafkasya'daki Türk halklannın en okumuş ve kültürlüleridir.
Bugüne kadar Kafkaslarda ulusal ve ırksal uyanışın merkezi hep Bakü olmuştur. Bu düşüncenin isim babaları Hüseyni Zade Ali, Ağaoğlu Ahmed, Ali Merdem Topçu Beydir.

COĞRAFİ KONUMU

Azerbaycan 38°-25 kuzey enlemleri ile 44°-50 doğu boylamları arasındaki coğrafı bölgeye yerleşmiştir. Sınırların uzunluğu 3600 km dir. Azerbaycan 657 metre deniz seviyesinden yüksektir ve topraklarının % 50 si dağlık alanlardır. Dağlık alanlar Büyük Kafkasya, Küçük Kafkasya ve Talış dağlarından meydana gelmektedir. En yüksek yeri Tufandağı 4489 metredir. Hinal dağı, Delidağı, Kedidağı önemli dağlandır. Kur-Aras Ovası en büyük düzlüktür.

Azerbaycan iklimi dünyadaki 11 iklim çeşidinden 9 una sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklığı 10 C'nın üzerindedir. En biiyük gölü 17,5 km2 ile Hacıkabul gölüdür. Sarısu, Candakar, Açınonur, Büyük Sur ve Göygöldür.
Azerbaycan'ın en uzun nehri ise 1364 km Hazar denizine dökülen (Kura) Kür Nehridir. Kür'ün bir kolu olan Aras ise 1072km dir.
Azerbaycanda, Mingeçevir, Sarsank,Ceyranbatan ve Arapçay barajları bulunmaktadır.
Başkenti Bakü'dür. Dilleri Batı Oğuzcadır ve %98!i dillerine sahiptir.

Demografik Durumu:

1989 yılı verilerine göre Azerbaycan nüfusunun %82.6'sı ,Azeri Türküdür.

Grup


Sayı


Nüfus içindeki yüzdesi
Azeri Türkleri 5805000 82.6
Ruslar 392300 5.5
Ermeniler 390500 5.5
Lezgiler 171000 2.4
Avar Türkleri 44100 0.6
Yahudiler 30800 0.4
Tatar Türkleri 28600 0.4
Ukraynalılar 32300 0.4
Gürcüler 14200 0.2

Kaynak : Devlet İstatistik Komitesi

Ocak 1990 olaylarından sonra ülkede bulunan Ruslar ve Ermeniler'in göçü yoğunlaşmıştır.Bunun sonucu olarak toplam nüfus içinde Türklerin oranının %90'ı aştığı tahmin edilmektedir.Diğer Türk gruplarıda dikkate alındığında Azerbaycan'ın Türk kimliği daha da güçlenmektedir.

Toplam nüfusun %62.1'i 30 yaşın altındadır. Nüfusun önemli bir bölümünün genç olması Azerbayacan'a dinamizm kazandırmaktadır.
Yaş grubu Toplam nüfustaki payı
0-14 33.0
15-29 28.9
30-44 17.7
45-59 12.0
60 + 8.4

Yukarı Karabağ Özerk Bölgesi:
Yüzölçümü: 5500km2
Nüfusu: 295.000
Başken: Nahçıvan
Azeri toprağı olan Karabağ bugün Ermeni işkali altındadır ve bir milyom Azeri yurtsuz bırakılmıştır. Bu büyük sorun bir an önce çözülmelidir. Azeri Türkleri yurtlarına dönmelidir.

Siyasal ve Sosyal Yapılanmalar:

Azerbaycan'da kendilerini parti olarak adlandıran fakat hukuken böyle bir kimliği olmayan çeşitli partiler mevcuttur.Bunlardan en büyükleri şunlardır:

1-Birlik Partisi
2-Anavatan Partisi
3-Milli Müsavat Partisi : Turancı bir partidir.
4-Halk Cephesi : 51 partinin desteklediği bir koalisyon.
5-Milli İstiklal Partsi: Milliyetçi ve Türkçüdür
6-Sosyal Demokrat Parti
7-Bağımsız Demokrat Parti
8-Milli Muhabbet Partisi
9-Tövbe Partisi: İran yanlisi
10-Halk partisi
11-Yesiller Partisi

EKONOMİK ve SOSYAL YAPI

1991 de bağımsızlığını aldıktan sonra, özellikle geçiş döneminin ilk yıllarında ekonomik alanda düşüşler olmıış ve para birimi olarak manat'a bağlı kalmıştır. Ancak, Azerbaycan verimli tarım arazileri, doğalgaz, petrol ve demir cevheri bakıırnndan zengin kaynaklara sahip bulunmaktadır. Ham petrol üretimi 1991 de 12 milyon tona yaklaşmıştır.
Doğal gaz üretimi ise 1991 de 11 milyon m3 dur. Toplam doğalgaz rezervi 118.65 milyar metreküp, petrol rezervlerin de 8 milyar varil olduğu savunulmaktadır. Ayrıca, petrokimya, yiyecek, giyim gibi hafif sanayide vardır.
Tarım ve Hayvancılık:
Azerbaycan'ın yüzde 7'si tarıma elverişli topraklara sahiptir. Bu tarım topraklannın büyük bölümü de Kura ve Aras nehirleri etrafındadır ve ülkede, tarım büyiik ölçüde sulamaya dayanmaktadır. Yetiştirilen başlıca ürüııler tahıl, meyva, pamuk, çay, tütün, üzümdür. Ayrıca, dut ağacından yılda 5000 ton ipek kozası elde edilmektedir.
Azerbaycan tarımında ve ekonomisinde hayvancılığın da önemli yeri bulunmaktadn. En son verilere göre Azerbaycan'da 1.5 milyon sığır, 5 milyon koyun, 30 milyon kümes hayvanı bulunmaktadır.
Sanayi:
Azerbaycanda sannyi sektörü net maddi üretimin % 48.3 (1992 tahmıni) oluşturmaktadır.
Ağır Sanayi: Enerji, Metalurji, Makina, îmal, Kimya, Orman Ürünleridir.
Hafif Sanayi: Dokuma, dikiş, deri, kürk, kunduradır.
Ulaşım: Azerbaycan gelişmiş bir ulaştırma sistemiııe sahiptir.
Demiryolu: 2090 km.
Kara Ulaştırması: Karayolu 30.400 km.
Deniz Ulaştırması: Hazar Denizi yoluyla yapılır.
Hava ulaştırması: Bakü hava limanından yapılmakta olup İstanbul, Paris, Moskova, Taşkent, Astana, Bişkek, Pekin gibi dünyanm diğer bölgeleriyle bağlantılıdır.
Turizm potansiyeli yüksek bir cumhuriyettir. Bankacılık ve sigortacılık gelişme süreci göstermektedir.
En önemli ihracat gıda ürünleridir. Petrol ve petro-kimya ürün-eri de ihracatta önemli yer tutmaktadır.
Para birimi, manat'tır.
Sosyal yapı: Azerbaycan da Aile bağları çok güçlüdür ve genç nüfusa sahiptir. Erkeklerde yaş ortalaması 65.7, kadınlarınki de 73.5'dir. Ortalama yaşam 69.9 dur.
Eğitim:
Azerbaycanda eğitimin diğer Türk devlet ve topluluk-larına karşı çok ileri olduğu görülür. 1991 istatistiki verilere göre 4775 okulda 1.503.000 öğrenci okumaktadır. Bugün okul sayısı 5.000'e, öğrenci sayısı 1.600.000'e ulaşmıştır.
Azerbaycan da 6.500 kültür tesisi, 4.605 adet kütüphane, 125 müze, 125 müzik okulu, 43 halk tiyatro salonu, 3.680 kültür evi bulunmaktadır. Ve okuma yazma oranı yüzde yüzdür.
Bakü-Azerbaycan Devlet Üniversitesi ve buna bağlı Enstitüler bütün bilimsel, teknik, sağlık, sanat kollarını içerir boyutlardadır.
Sağlık:
Azerbaycan da sağlık hizmetleri verilirken üçlü bir sistem uygulanmaktadır.
1. îlk müdahale sağlık memurlarıyla yapılmakta,
2. Bunların yetersiz kalması halinde hastalar, hastahanelere gönderilmekte,
3. Hastahanelerin yetersizliği durumunda ise hastalar üniversitelerdeki araştırma hastahanelerine yollanmaktadır.
Böylece Azerbaycan halkı eşit hiçimde sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Sosyal Güvenlik:
Burada sosyal güvenlik ağı maliyetleri oldukça yüksek olup, GSMH % 18'ini tutmaktadır. Emeklilik yaşı olarak kadınlarda 55 yaş, erkeklerde ise 60 yaş koşulu aranmaktadır.
Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomik bağımsızlık kavra-ınını benimsemiş ve 1991'den sonrada serbest piyasa ekoııomisine geçerek dünyayla bütünleşmek istemiştir.
Ayrıca, özel mülkiyete izin verilmiş, borsa yasası çıkarılmış, devlet tahvilleri hazırlanmış, toprak kanunu ile topraksız çiftçiler topraklandırılmıştır. Kendi merkez bankasını kurmuş, düzenli bir vergilendirmeyi getirmiş ve ülkeye yabancı sermaye akışını sağlamıştır.
Bugün; Azerbaycan Cumhuriyeti Dünya siyasal ve ekonomik yapısı içinde yerini bağımsız bir devlet olarak almıştır.
Birleşmiş milletler, Agîk, IMF, gibi kuruluşların da üyesidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti, kardeş ve dost Türkiye Cumhuriyetiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda iyi ilişkiler içindedir ve önemli anlaşmalar yapılmıştır.

DEMOGRAFİK DURUMU NÜFUSUN ETNİK YAPISI
Grup Nüfus içindeki yüzdesi
Azeri Türkleri, : 90
Ruslar : 2.5
Ermeniler : 2
Lezgiler : 1
Avar Türkleri : 0.3
Yahudiler : 0.2
Tatar Türkleri : 0.2
Ukraynalılar : 0.3
Gürcüler : 0.2
Diğer . . . . . . . . : 3.3

Yaş grubu Toplam nüfustaki payı
0-14 : %32
15-64 : %61
65- : % 7

Ocak 1990 olaylarından sonra ülkede bulunan Ruslar ve Ermenilerin dışarıya göçleri yoğunlaşmıştır. Bunun sonucu olarak toplam nüfus içinde Türklerin oranının %90'ı aştığı tahmin edilmektedir. Diğer Türk grupları da dikkate alındığında Azerbaycan'ın Türk kimliği daha da güçlenmektedir. Toplam nüfusun %62.1'i 30 yaşın altındadır. Nüfusun önemli bir bölümünün genç olması Azerbaycan'a sosyal dinamizm kazandırmaktadır.

SİYASİ VE SOSYAL YAPI
Azerbaycan'da kendilerini parti olarak adlandıran fakat hukuken böyle bir kimliği olmayan çeşitli partiler mevcuttur. Başlıca siyasî oluşumların en büyükleri şunlardır:
1- Yeni Azerbaycan Partisi (Başkan - Haydar Aliyev)
2- Azerbaycan Halk Hareketi (Başkan - Ebulfeyz Elçibey)
3- Azerbaycan Milli İstiklal Partisi (Başkan - Etibar Memmedov)
4- Milli Musavat Partisi (Başkan - İsa Kamber)
5- Azerbaycan Demokratik Halk Cephesi (Başkan - Rafig Turabhanlı)
6- Azerbaycan Demokrasi Partisi (Başkan - Vagit Kerimov)
7- Azerbaycan Komünist Partisi (Başkan - Feridun Hasanov)
8- Azerbaycan Sosyal Demokrat Parti (Başkan - Zerdüşt Alizade)
9- Azerbaycan Liberal Parti (Başkan - Lala Hacıyeva)
10- Birlik Partisi (Başkan - Leyla Yunusov)
11- Azerbaycan Demokrat Parti (Başkan - İlyas İsmailov)
12- Sivil Dayanışma Partisi (Başkan - Sabir Rüstemhanlı)
13- Anavatan Partisi (Başkan - Fazail Agamalı)

EKONOMİK DURUM
Azerbaycan'da diğer BDT cumhuriyetlerinden farklı olarak bağımsızlığın birinci yılı olan 1991 yılında önemli üretim düşüşleri yaşanmamıştır. Ancak, Ocak 1992'de Ocak 1991 düzeyine göre % 20 üretim düşüşü gözlenmiştir. Azerbaycan Hükümeti tarafından, Ocak 1992'de üretici fiyatlarının % 90'ı ve tüketici fiyatlarının % 80'i serbest bırakılırken, petrol, gaz, elektrik, kamu taşımacılığı, haberleşme hizmetleri ve temel tüketim mallarını da içeren 14 grup mal ve hizmetin fiyatları kontrol altında tutulmaya devam edilmiştir.

PETROL VE DOĞALGAZ
Azerbaycan, BDT ülkeleri arasında en büyük üçüncü petrol üreticisidir. Petrol ve gaz üretimi ekonominin belkemiğini oluşturmaktadır.
Azerbaycan'ın petrol rezervlerinin yaklaşık 10 milyon varil, doğal gaz rezervlerinin ise, yaklaşık 170 milyar metreküp olduğu tahmin edilmektedir. Petrol rezervlerinin Körfez ülkelerine kıyasla az olmasına rağmen, Azerbaycan, dünya petrol piyasasına günde 1-1,5 milyon varil sürebilecek, dolayısıyla, dünya petrol arz ve fiyatlarını etkileyebilecek kapasi-teye sahiptir. Ülke topraklarının %60'ında petrol bulunduğu tahmin edilmektedir.
Hazar Denizi'nin yasal statüsü üzerinde Rusya ile süren anlaşmazlıklar Azerbaycan petrol sektörünün gelişiminin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir.
Hazar Denizi'ne kıyısı olan İran ve Türkmenistan Rusya'yı desteklemektedir
. Türkiye tarafından gerçekleştirilen proje çalışmasında, inşa edilecek bir boru hattı ile Azerbaycan'dan 25 milyon ton ham petrolün Ceyhan Terminali'ne taşınması esas alınmıştır.


TARIM VE HAYVANCILIK
Azerbaycan'da tarım sektörü SSCB'de mevcut olan genel yapıya benzer şekilde kurulmuştur. Tarım "kolhoz" ve "sovkhoz" adı verilen işletmeler vasıtasıyla yapılmaktadır ve toprak mülkiyetinin tamamı devlete aittir. Azerbaycan'da bugün tarım sektörünün alt ve kurumsal yapısı tanzim edilmektedir. Buna rağmen hangi mülkiyet şeklinin yaratılmak istenildiği hâlâ açıklığa kavuşmamıştır. Ayrıca toprak sahipliği ve bu topraklarda üretilen mahsullerin mülkiyeti problem haline getirilmiştir. Bu sorunu halletmek için çıkartılmak istenilen "Toprak Islahatı Hakkında Mecelle" ile devletin mülkiyetinde bulunan topraklar devlet, belediye, özel mülkiyet olmak üzere 3 kısma ayrılmakta ve ülke topraklarının % 40'ının, ekili alanların ise % 85'inin özel mülkiyete tahsis edileceği ileri sürülmektedir.


BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Azerbaycan'da 7 Ağustos 1992'de Merkez Bankası Hakkında Kanun ile Bankalar ve Bankaların Faaliyetleri Hakkında Kanun arka arkaya yürürlüğe girmiştir. Azerbaycan'ın finans kesimi Azerbaycan Milli Bankası (Merkez Bankası) ve 4 ihtisas bankası; Azerbaycan Uluslararası Bankası (Beynelhalk Bank), Agroindustrial Bank (Ziraat Bankası), Sanayi İnvestisyon Bank (Sanayi ve Yatırım Bankası), Emanet Bank (Tasarruf Bankası) ile çok sayıda ticari ve kooperatif bankadan oluşmaktadır. Azerbaycan Bankacılık Kanunu modern anlamdaki tüm bankacılık işlemlerini kapsamına almaktadır. Ancak, Azerbaycan ekonomisinin tam anlamıyla serbest pazar sistemine geçememesi ve banka sisteminin de modern anlamıyla yerleşmemiş olması sebebiyle, hedeflenen gelişme gerçekleştirilememektedir.
Azerbaycan'da biri reasürans olmak üzere 61 sigorta şirketi bulunmaktadır. "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Sigorta Hakkında Kanunu" 5 Ocak 1993 tarihlidir. Azerbaycan'daki sigorta şirketlerini "Devlet Sigorta Murakabe Kurulu" denetlemektedir. Azerbaycan'da gelişmekte olan sigorta pazarı uluslararası sigorta sisteminde uzman kadroların bulunmaması sebebiyle çeşitli zorluklar yaşanmaktadır.


TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Azerbaycan Cumhuriyeti, kardeş ve dost Türkiye Cumhuriyeti'yle ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda iyi ilişkiler içindedir ve önemli anlaşmalar yapılmıştır.
Azerbaycan, Türk işadamları tarafından gerek yatırım ve gerekse ticari faaliyet bakımından tercih edilen bir ülkedir. Bu itibarla 1992 yılından itibaren bir çok Türk Şirketi Azerbaycan'da müşterek müessese kurmuşlar, şube veya temsilcilik açmışlardır.
Petrol sanayiinde 3, telekomünikasyonda 3, inşaat sektöründe 18, bankacılık alanında 3, taşımacılıkta 10, yayın ve matbaacılık konusunda 5 ve imalat sektöründe ise 70'e yakın Türk firması bulunmaktadır. Ayrıca, hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren 100'ün üzerinde Türk şirketi vardır. Yapılan araştırmalara göre, Türk şirketlerinin Azerbaycan'daki toplam sermaye ve yatırımlarının 500 milyon ABD Doları seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir.


EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
İran, Türkiye, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Almanya, Letonya, İsviçre, ABD, Polonya, Estonya.


EN ÇOK İTHALAT YAPILAN ÜLKELER
Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna, Gürcistan, Letonya, Fransa, İtalya, Avusturya, ABD, Estonya, Çin, Belçika, Avustralya, İngiltere, Kazakistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Hindistan, Güney Kore.


TİCARETE KONU OLAN BAŞLICA MALLAR
Petrol ve petrol ürünleri, pamuk, pamuk ipliği, polietilen, ham alüminyum, metal hurdaları, klima cihazları, elektrik motorları, meyve konserveleri, tütün, şarap, deri vb.


KANUNLAR ve ANLAŞMALAR
Azerbaycan İle Türkiye'nin Taraf Olduğu Kanun, Anlaşma, Protokol ve Mutabakat Zabıtları :


KANUNLAR :
1- Azerbaycan Cumhuriyeti ile İmzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 21.03.1993 tarih, 21531 sayı)
2- Azerbaycan Cumhuriyeti ile İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 21.04.1993 tarih, 21559 sayı)
3- Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile İmzalanan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 21.04.1993 tarih, 21559 sayı)
4- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Dayanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 11.05.1993 tarih, 21578 sayı)
5- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 11.05.1993 tarih, 21578 sayı) 6- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 11.05.1993 tarih, 21578 sayı)
7- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 22.09.1994 tarih, 22059 sayı)
8- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Teknik İşbirliği Protokol'unun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 22.09.1994 tarih, 22059 sayı)
9- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Protokol'unun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 22.09.1994 tarih, 22059 sayı)
10- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 31.07.1996 tarih, 22713 sayı) 11- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 31.07.1996 tarih, 22713 sayı)
12- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 10.04.1997 tarih, 22960 sayı)
13- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 22.05.1997 tarih, 22996 sayı)
14- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 14.06.1997 tarih, 23019 sayı)
15- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 14.06.1997 tarih, 23019 sayı)
16- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 14.06.1997 tarih, 23019 sayı)
17- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 26.07.1997 tarih, 23061 sayı) 18- Azerbaycan ile Türkiye Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasına Ek Protokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 08.08.1999 tarih, 23780 sayı)
19- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Sınır Olay ve Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Sözleşme ve İlgili Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 09.04.2000 tarih, 24015 sayı)


ANLAŞMA, PROTOKOL ve MUTABAKAT ZABITLARI :
1- Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Yapılan Tıp ve Sağlık Alanında 1990-1992 Yıllarına İlişkin İşbirliği Protokolunun Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 25.01.1991 tarih, 20766 sayı)
2- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Yapılan Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Tutanağı'nın Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G.17.07.1991 tarih, 20932 sayı)
3- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Yapılan Turizm İşbirliği Protokolünün Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 29.09.1991 tarih, 21006 sayı)
4- Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan ile Yapılan Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 02.06.1992 tarih, 21246 sayı)
5- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Yapılan Eğitim, Öğretim, Uzmanlık Hizmetleri, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 14.07.1992 tarih, 21284 sayı)
6- Azerbaycan ile Tıp ve Sağlık Alanında Yapılan İşbirliğine İlişkin Anlaşma ve Protokolun Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 01.08.1992 tarih, 21302 sayı)
7- Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile İmzalanan Ticaret ve Ekonomik, Turizm ve Ulaştırma Altyapısı İşbirliği Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 23.01.1993 tarih, 21474 sayı)
8 - Türkiye ile Azerbaycan Hükümeti Arasında İmzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 01.07.1993 tarih, 21624 sayı)
9- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 25. 08. 1993 tarih, 21679 sayı)
10- Azerbaycan Cumhuriyeti ile İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 19.09.1993 tarih, 21703 sayı)
11- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 21.10.1993 tarih, 21735 sayı)
12- Azerbaycan Cumhuriyeti ileTürkiye Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Dayanışma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 16.03.1994 tarih, 21876 sayı)
13- Azerbaycan ile Türkiye Arasında İmzalanan Bazı Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 30.05.1994 tarih, 21945 sayı)
14- Arnavutkuk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Türkiye Arasında 6 Mart 1993 Tarihinde İstanbulda İmzalanan ve 05.04.1994 Tarihli 3982 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan, Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin "Karadeniz Sözleşmesi"nin Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 24.06.1994 tarih, 21970 sayı)
15- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Hükümetimiz Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 24.03.1995 tarih, 22237 sayı)
16- Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Vize Muafiyeti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 31.01.1996 tarih, 22540 sayı)
17- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 05.11.1996 tarih, 22808 sayı)
18- Azerbaycan ile Türkiye Arasında İmzalanan İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Protokolunun Onaylanması Hakında Karar (Resmi G. 24.05.1997 tarih, 22998 sayı)
19- Azerbaycan ile Türkiye Arasında İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 26.05.1997 tarih, 23000 sayı)
20- Azerbaycan ile Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 11.06.1997 tarih, 23016 sayı)
21- Azerbaycan ile Türkiye Arasında İmzalanan "Televizyon Yayınları Konusunda İşbirliği Anlaşması (Mutabakat Muhtırası)" nın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 15.06.1997 tarih, 23020 sayı)
22- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 27.06.1997 tarih, 23032 sayı)
23- Azerbaycan Çalşma ve Halkın Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 04.07.1997 tarih, 23039 sayı)
24- Azerbaycan ile Türkiye Arasında İmzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 04.07.1997 tarih, 23039 sayı)
25- Azerbaycan ile Türkiye Arasında İmzalanan Elektrik Enerjisi Alanında İşbirliği Prensipleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 04.07.1997 tarih, 23039 sayı)
26- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 12.08.1997 tarih, 23078 sayı)
27- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 12.08.1997 tarih, 23078 sayı)
28- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 15.08.1997 tarih, 23081 sayı)
29- Azerbaycan Tahsil Nazırlığı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliği Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 16.08.1997 tarih, 23082 sayı)
30- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerini Geliştirmeye Yönelik İşbirliği Ek Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G.22.08.1997 tarih, 23088 sayı)
31- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 05.09.1997 tarih, 23101 sayı)
32- Azerbaycan ile Türkiye Arasında İmzalanan "Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu"nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 08.09.1997 tarih, 23104 sayı)
33- Azerbaycan ile Türkiye Dış İşleri Bakanlıkları Arasındaki İşbirliğine ve Siyasal Danışmalara İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 18.10.1997 tarih, 23144 sayı)
34- Azerbaycan Orman Bakanlığı ile Türkiye Arasında İmzalanan "Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 13.01.1998 tarih, 23229 sayı)
35- Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Tacikistan ile Türkiye Arasında İmzalanan "Sınai Mülkiyetinin Korunması Alanında Patent Kuruluşları Arasında İşbirliği ile İlgili Niyet Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 24.01.1999 tarih, 23590 sayı)
36- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Ankara ve Bakü'de Diplomatik Temsilcilik Binaları İnşası Amacıyla Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 12.08.1999 tarih, 23784 sayı)
37- Azerbaycan ile Türkiye Arasında Sınır Olay ve Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve 2 Numaralı Protokoller ile Azerbaycan ile Türkiye Arasında Türkiye-Azrbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askeri Hava Vasıtalarının Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 22.05.2000 tarih, 24056 sayı)

RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ
1 OCAK YILBAŞI
20 OCAK ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
8 MART KADINLAR GÜNÜ
20-21 MART NEVRUZ BAYRAMI
28 MAYIS CUMHURİYET BAYRAMI
26 HAZİRAN AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLER BAYRAMI
18 EKİM KURTULUŞ BAYRAMI
26 HAZİRAN AZERBAYCAN CUMHURIYETİ ANAYASA GÜNÜ
17 KASIM MİLLİ KALKINMA GÜNÜ
31 ARALIK DÜNYA AZERBAYCANLILAR GÜNÜ
RAMAZAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI

YORUMLARINIZ BEKLİYORUM ARKADAŞLAR...
__________________
 
Eski 14-03-06, 17:07 #2
RaY RaY çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Azerbaycan Hakkinda Bİlgİ ( İstek Üzerİne... )


azerbaycan hakkındaki sorularınızı cevaplayabilirim şahsen azeriyim
 
Eski 31-03-06, 14:01 #3
kazbek kazbek çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Azerbaycan Hakkinda Bİlgİ ( İstek Üzerİne... )


Türkiye' den Azerbaycan' a 1 aylık bir turistik gezi için ne kadar masraf gider? (Ortalama olarak)
 
Eski 01-04-06, 02:02 #4
tetoka tetoka çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Azerbaycan Hakkinda Bİlgİ ( İstek Üzerİne... )


azerbaycan da is olanaklari nasil yani ne gibi isler yapilabilir para yatirmaya degermi
 
Eski 14-04-06, 09:08 #5
jacki jacki çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Azerbaycan Hakkinda Bİlgİ ( İstek Üzerİne... )


ellerıne ve emeğıne sağlık harıka bır dokuman yaratmışsın
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:31
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015