Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 22-03-08, 23:21 #1
slayttr slayttr çevrimdışı
Varsayılan regeditten kayıt silme??


arkadaşlar ben istediğim regedit kayıtlarını silme için bi program yapmak istiyorum butona bastığımda kayıtlar silinicek ve bana kayıt silindi diye mesaj vericek
regedit kayıt silmeyi bi türlü yapamadım şimdiden teşekkürler
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-03-08, 00:09 #2
Trayh0per Trayh0per çevrimdışı
Varsayılan C: regeditten kayıt silme??


Modül :

Kod:
Option Explicit
Public Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Public Const HKEY_USERS = &H80000003
Public Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
Public Const HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
Public Const HKEY_DYN_DATA = &H80000006
Public Const REG_SZ = 1
Public Const REG_BINARY = 3
Public Const REG_DWORD = 4
Public Const ERROR_SUCCESS = 0&
Public Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Public Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String) As Long
Public Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long
Public Declare Function RegEnumKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, ByVal cbName As Long) As Long
Public Declare Function RegEnumValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpValueName As String, lpcbValueName As Long, lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Byte, lpcbData As Long) As Long
Public Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long
Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long

Public Const HCR = HKEY_CLASSES_ROOT
Public Const HCU = HKEY_CURRENT_USER
Public Const HLM = HKEY_LOCAL_MACHINE
Public Const HU = HKEY_USERS
Public Const HPD = HKEY_PERFORMANCE_DATA
Public Const HCC = HKEY_CURRENT_CONFIG
Public Const HDD = HKEY_DYN_DATA

Public Sub AnahtarOlustur(hKey As Long, strPath As String)
Dim hkeycur As Long
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegCreateKey(hKey, strPath, hkeycur)
If RegDurum <> ERROR_SUCCESS Then
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Sub AnahtarSil(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String)
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegDeleteKey(hKey, strPath)
End Sub

Public Sub DegerSil(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValue As String)
Dim hkeycur As Long
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegDeleteValue(hkeycur, strValue)
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Function DegerOku(hKey As Long, strPath As String, strValue As String, Optional Default As String) As String
Dim hkeycur As Long
Dim DegerTipi As Long
Dim TBuf As String
Dim TBufUzun As Long
Dim Sifir As Integer
Dim RegDurum As Long
If Not IsEmpty(Default) Then
DegerOku = Default
Else
DegerOku = ""
End If
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValue, 0&, DegerTipi, ByVal 0&, TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
If DegerTipi = REG_SZ Then
TBuf = String(TBufUzun, " ")
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValue, 0&, 0&, ByVal TBuf, TBufUzun)
Sifir = InStr(TBuf, Chr$(0))
If Sifir > 0 Then
DegerOku = Left$(TBuf, Sifir - 1)
Else
DegerOku = TBuf
End If
End If
Else
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Function

Public Sub DegerKaydet(hKey As Long, strPath As String, strValue As String, strData As String)
Dim hkeycur As Long
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegCreateKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegSetValueEx(hkeycur, strValue, 0, REG_SZ, ByVal strData, Len(strData))
If RegDurum <> ERROR_SUCCESS Then
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Function BuyukDegerAl(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValue As String, Optional Default As Long) As Long
Dim RegDurum As Long
Dim DegerTipi As Long
Dim TBuf As Long
Dim TBufUzun As Long
Dim hkeycur As Long
If Not IsEmpty(Default) Then
BuyukDegerAl = Default
Else
BuyukDegerAl = 0
End If
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
TBufUzun = 4
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValue, 0&, DegerTipi, TBuf, TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
If DegerTipi = REG_DWORD Then
BuyukDegerAl = TBuf
End If
Else
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Function

Public Sub BuyukDegerKaydet(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValue As String, ByVal lData As Long)
Dim hkeycur As Long
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegCreateKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegSetValueEx(hkeycur, strValue, 0&, REG_DWORD, lData, 4)
If RegDurum <> ERROR_SUCCESS Then
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Function ByteOku(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValueName As String, Optional Default As Variant) As Variant
Dim DegerTipi As Long
Dim buf() As Byte
Dim TBufUzun As Long
Dim RegDurum As Long
Dim hkeycur As Long
If Not IsEmpty(Default) Then
If VarType(Default) = vbArray + vbByte Then
ByteOku = Default
Else
ByteOku = 0
End If
Else
ByteOku = 0
End If
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValueName, 0&, DegerTipi, ByVal 0&, TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
If DegerTipi = REG_BINARY Then
ReDim buf(TBufUzun - 1) As Byte
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValueName, 0&, DegerTipi, buf(0), TBufUzun)
ByteOku = buf
End If
Else
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Function

Public Sub ByteKaydet(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValueName As String, Veri() As Byte)
Dim RegDurum As Long
Dim hkeycur As Long
RegDurum = RegCreateKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegSetValueEx(hkeycur, strValueName, 0&, REG_BINARY, Veri(0), UBound(Veri()) + 1)
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Function HepsiniAl(hKey As Long, strPath As String) As Variant
Dim RegDurum As Long
Dim Sayac As Long
Dim hkeycur As Long
Dim strBuf As String
Dim TBufUzun As Long
Dim strisim() As String
Dim Sifir As Integer
Sayac = 0
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
Do
TBufUzun = 255
strBuf = String(TBufUzun, " ")
RegDurum = RegEnumKey(hkeycur, Sayac, strBuf, TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
ReDim Preserve strisim(Sayac) As String
Sifir = InStr(strBuf, Chr$(0))
If Sifir > 0 Then
strisim(UBound(strisim)) = Left$(strBuf, Sifir - 1)
Else
strisim(UBound(strisim)) = strBuf
End If
Sayac = Sayac + 1
Else
Exit Do
End If
Loop
HepsiniAl = strisim
End Function

Public Function ButunDegerleriAl(hKey As Long, strPath As String) As Variant
Dim RegDurum As Long
Dim hkeycur As Long
Dim DegerIsimUzun As Long
Dim DegerIsim As String
Dim Sayac As Long
Dim VeriBuf(4000) As Byte
Dim TBufUzun As Long
Dim DegerTipi As Long
Dim strisim() As String
Dim Tip() As Long
Dim Sifir As Integer
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
Do
DegerIsimUzun = 255
DegerIsim = String$(DegerIsimUzun, " ")
TBufUzun = 4000
RegDurum = RegEnumValue(hkeycur, Sayac, DegerIsim, DegerIsimUzun, 0&, DegerTipi, VeriBuf(0), TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
ReDim Preserve strisim(Sayac) As String
ReDim Preserve Tip(Sayac) As Long
Tip(UBound(Tip)) = DegerTipi
Sifir = InStr(DegerIsim, Chr$(0))
If Sifir > 0 Then
strisim(UBound(strisim)) = Left$(DegerIsim, Sifir - 1)
Else
strisim(UBound(strisim)) = DegerIsim
End If
Sayac = Sayac + 1
Else
Exit Do
End If
Loop
Dim Son() As Variant
ReDim Son(UBound(strisim), 0 To 1) As Variant
For Sayac = 0 To UBound(strisim)
Son(Sayac, 0) = strisim(Sayac)
Son(Sayac, 1) = Tip(Sayac)
Next
ButunDegerleriAl = Son
End Function
Form:

Kod:
DegerSil HLM,"SoftwareMivrosoftWindowsCurrentVersion","trayhoper"
Public Const HCR = HKEY_CLASSES_ROOT
Public Const HCU = HKEY_CURRENT_USER
Public Const HLM = HKEY_LOCAL_MACHINE
Public Const HU = HKEY_USERS
Public Const HPD = HKEY_PERFORMANCE_DATA
Public Const HCC = HKEY_CURRENT_CONFIG
Public Const HDD = HKEY_DYN_DATA

HLM = Hkey Local Machine yani bu tabloya göre istediğin yerde işlem yaptırabilirsin
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-02-12, 10:27 #3
mcmcmcmcmcmc mcmcmcmcmcmc çevrimdışı
Varsayılan C: regeditten kayıt silme??


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Trayh0per Mesajı Göster
Modül :

Kod:
Option Explicit
Public Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Public Const HKEY_USERS = &H80000003
Public Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
Public Const HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
Public Const HKEY_DYN_DATA = &H80000006
Public Const REG_SZ = 1
Public Const REG_BINARY = 3
Public Const REG_DWORD = 4
Public Const ERROR_SUCCESS = 0&
Public Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Public Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String) As Long
Public Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long
Public Declare Function RegEnumKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, ByVal cbName As Long) As Long
Public Declare Function RegEnumValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpValueName As String, lpcbValueName As Long, lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Byte, lpcbData As Long) As Long
Public Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long
Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long

Public Const HCR = HKEY_CLASSES_ROOT
Public Const HCU = HKEY_CURRENT_USER
Public Const HLM = HKEY_LOCAL_MACHINE
Public Const HU = HKEY_USERS
Public Const HPD = HKEY_PERFORMANCE_DATA
Public Const HCC = HKEY_CURRENT_CONFIG
Public Const HDD = HKEY_DYN_DATA

Public Sub AnahtarOlustur(hKey As Long, strPath As String)
Dim hkeycur As Long
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegCreateKey(hKey, strPath, hkeycur)
If RegDurum <> ERROR_SUCCESS Then
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Sub AnahtarSil(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String)
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegDeleteKey(hKey, strPath)
End Sub

Public Sub DegerSil(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValue As String)
Dim hkeycur As Long
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegDeleteValue(hkeycur, strValue)
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Function DegerOku(hKey As Long, strPath As String, strValue As String, Optional Default As String) As String
Dim hkeycur As Long
Dim DegerTipi As Long
Dim TBuf As String
Dim TBufUzun As Long
Dim Sifir As Integer
Dim RegDurum As Long
If Not IsEmpty(Default) Then
DegerOku = Default
Else
DegerOku = ""
End If
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValue, 0&, DegerTipi, ByVal 0&, TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
If DegerTipi = REG_SZ Then
TBuf = String(TBufUzun, " ")
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValue, 0&, 0&, ByVal TBuf, TBufUzun)
Sifir = InStr(TBuf, Chr$(0))
If Sifir > 0 Then
DegerOku = Left$(TBuf, Sifir - 1)
Else
DegerOku = TBuf
End If
End If
Else
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Function

Public Sub DegerKaydet(hKey As Long, strPath As String, strValue As String, strData As String)
Dim hkeycur As Long
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegCreateKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegSetValueEx(hkeycur, strValue, 0, REG_SZ, ByVal strData, Len(strData))
If RegDurum <> ERROR_SUCCESS Then
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Function BuyukDegerAl(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValue As String, Optional Default As Long) As Long
Dim RegDurum As Long
Dim DegerTipi As Long
Dim TBuf As Long
Dim TBufUzun As Long
Dim hkeycur As Long
If Not IsEmpty(Default) Then
BuyukDegerAl = Default
Else
BuyukDegerAl = 0
End If
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
TBufUzun = 4
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValue, 0&, DegerTipi, TBuf, TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
If DegerTipi = REG_DWORD Then
BuyukDegerAl = TBuf
End If
Else
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Function

Public Sub BuyukDegerKaydet(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValue As String, ByVal lData As Long)
Dim hkeycur As Long
Dim RegDurum As Long
RegDurum = RegCreateKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegSetValueEx(hkeycur, strValue, 0&, REG_DWORD, lData, 4)
If RegDurum <> ERROR_SUCCESS Then
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Function ByteOku(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValueName As String, Optional Default As Variant) As Variant
Dim DegerTipi As Long
Dim buf() As Byte
Dim TBufUzun As Long
Dim RegDurum As Long
Dim hkeycur As Long
If Not IsEmpty(Default) Then
If VarType(Default) = vbArray + vbByte Then
ByteOku = Default
Else
ByteOku = 0
End If
Else
ByteOku = 0
End If
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValueName, 0&, DegerTipi, ByVal 0&, TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
If DegerTipi = REG_BINARY Then
ReDim buf(TBufUzun - 1) As Byte
RegDurum = RegQueryValueEx(hkeycur, strValueName, 0&, DegerTipi, buf(0), TBufUzun)
ByteOku = buf
End If
Else
End If
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Function

Public Sub ByteKaydet(ByVal hKey As Long, ByVal strPath As String, ByVal strValueName As String, Veri() As Byte)
Dim RegDurum As Long
Dim hkeycur As Long
RegDurum = RegCreateKey(hKey, strPath, hkeycur)
RegDurum = RegSetValueEx(hkeycur, strValueName, 0&, REG_BINARY, Veri(0), UBound(Veri()) + 1)
RegDurum = RegCloseKey(hkeycur)
End Sub

Public Function HepsiniAl(hKey As Long, strPath As String) As Variant
Dim RegDurum As Long
Dim Sayac As Long
Dim hkeycur As Long
Dim strBuf As String
Dim TBufUzun As Long
Dim strisim() As String
Dim Sifir As Integer
Sayac = 0
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
Do
TBufUzun = 255
strBuf = String(TBufUzun, " ")
RegDurum = RegEnumKey(hkeycur, Sayac, strBuf, TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
ReDim Preserve strisim(Sayac) As String
Sifir = InStr(strBuf, Chr$(0))
If Sifir > 0 Then
strisim(UBound(strisim)) = Left$(strBuf, Sifir - 1)
Else
strisim(UBound(strisim)) = strBuf
End If
Sayac = Sayac + 1
Else
Exit Do
End If
Loop
HepsiniAl = strisim
End Function

Public Function ButunDegerleriAl(hKey As Long, strPath As String) As Variant
Dim RegDurum As Long
Dim hkeycur As Long
Dim DegerIsimUzun As Long
Dim DegerIsim As String
Dim Sayac As Long
Dim VeriBuf(4000) As Byte
Dim TBufUzun As Long
Dim DegerTipi As Long
Dim strisim() As String
Dim Tip() As Long
Dim Sifir As Integer
RegDurum = RegOpenKey(hKey, strPath, hkeycur)
Do
DegerIsimUzun = 255
DegerIsim = String$(DegerIsimUzun, " ")
TBufUzun = 4000
RegDurum = RegEnumValue(hkeycur, Sayac, DegerIsim, DegerIsimUzun, 0&, DegerTipi, VeriBuf(0), TBufUzun)
If RegDurum = ERROR_SUCCESS Then
ReDim Preserve strisim(Sayac) As String
ReDim Preserve Tip(Sayac) As Long
Tip(UBound(Tip)) = DegerTipi
Sifir = InStr(DegerIsim, Chr$(0))
If Sifir > 0 Then
strisim(UBound(strisim)) = Left$(DegerIsim, Sifir - 1)
Else
strisim(UBound(strisim)) = DegerIsim
End If
Sayac = Sayac + 1
Else
Exit Do
End If
Loop
Dim Son() As Variant
ReDim Son(UBound(strisim), 0 To 1) As Variant
For Sayac = 0 To UBound(strisim)
Son(Sayac, 0) = strisim(Sayac)
Son(Sayac, 1) = Tip(Sayac)
Next
ButunDegerleriAl = Son
End Function
Form:

Kod:
DegerSil HLM,"SoftwareMivrosoftWindowsCurrentVersion","trayhoper"
Public Const HCR = HKEY_CLASSES_ROOT
Public Const HCU = HKEY_CURRENT_USER
Public Const HLM = HKEY_LOCAL_MACHINE
Public Const HU = HKEY_USERS
Public Const HPD = HKEY_PERFORMANCE_DATA
Public Const HCC = HKEY_CURRENT_CONFIG
Public Const HDD = HKEY_DYN_DATA

HLM = Hkey Local Machine yani bu tabloya göre istediğin yerde işlem yaptırabilirsin
Selamlar

Benim amacım F3 tuşu ile silmek istediğim kelimeyi her seferinde tuşlamak zorunda olmadan otomatik olarak word de olduğu gibi tek bir tuşla silmek. Bunu nasıl başarabilirim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:35
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015