Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 02-09-06, 16:39 #1
lagrima lagrima çevrimdışı
Alarm Biyoloji Bölümü Okuyacaklar için Derslerin Açıklamaları...


I. Yarıyıl:BİY 101 Genel Biyoloji

Biyolojinin gelişimi. Bilim dalları. Hayatın başlangıcı. Hücre kimyası, makromollekülerin yapı ve fonksiyonları. Organik bileşikler: Karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nukleik asitler. Hücrenin yapı ve fonksiyonları. Prokaryotik hücre, başlıca komponentleri ve özellikleri. Hücre bölünmesi. Ökaryotik hücre, özellikleri, hücre çeperi, yüzey depositleri, plazmolemma, sitoplazma ve hücresel bağlantılar. Ökaryotik hücre organelleri. Nukleus sitoplazma ilişkileri. Bitki ve hayvan hücresi genel tanımı ve farklılıkları. Dölllenme ve üreme. Hayvansal dokular. Sistemler. Hormon ve vitaminler.BİY 102 Genel Biyoloji Laboratuvarı

Mikroskobun tanıtılması. Çeşitli hücre tipleri. Hayvan anatomisine örnek (Solucan). Tek hücreli hayvanlar (Amip, Paramecium). Mitoz bölünme. Hemogram. Kan grubu. Lökosit formülü. Sedimentasyon. Enzim etkinliğinin araştırılması. Kromatografi. Hayvansal dokulara örnekler. Kurbağanın yapısının incelenmesi.BİY 103 Genel Kimya

Kimyanın temel kavramları ve kanunları. Atomun yapısı. periyodik tablo ve atomik özellikler. İyonik ve kovalent bağlar. Lewis formülleri. Hibritleşme ve molekül şekilleri. Stokiyometri: Kimyasal reaksiyon tipleri, sınırlayıcı reaktif, eşdeğer kütle, Stokiyometri: Kimyasal reaksiyonlara dayanan hesaplamalar. Gazlar.BİY 104 Genel Kimya Laboratuvarı

Genel kimya laboratuvar teknikleri. Araç ve gereçlerin tanıtılması. Kütlenin korunumu prensibi. Destilasyon. Erime ısısı tayini. Bir metalin özgül ısısının tayini. Stokiyometri. Bir metalin eşdeğer ağırlığının tayini.BİY 105 Genel Fizik

Vektörler. Translasyonel kinematik: Çizgisel (bir boyutlu) hareket. Translasyonel kinematik: Düzlemsel (iki boyutlu) hareket. Translasyonel dinamik I: Newton kanunları. Translasyonel dinamik II: Sürtünme kuvvetleri ve düzgün dairesel hareket dinamiği. İş, enerji, güç. İmplus ve momentum. Rotasyonel kinematik. Rotasyonel dinamik. Katı cisimlerin dengesi. Gravitasyonel alan.BİY 106 Genel Fizik Laboratuvarı

Ölçme ve belirsizlik. Hata hesabı. Grafik analizi. Katı ve sıvı bir cismin hacım ve yoğunluğunun tayini. Paralelogram metodu ile vektör büyüklüklerinin toplanması. Moment. Kinematik ve Dinamik (F=sabit ve M=sabit). Atwood aleti. Basit sarkaç. Bir yayın dinamik incelenmesi. Statik sürtünme katsayısının tayini.BİY 107 Genel Matematik

Küme ve sayı kümeleri. Bağıntı ve fonksiyon kavramı. Bir değişkenli fonksiyonlarda tanım, limit süreklilik. Süreksizlik çeşitleri.Türev, türevin uygulamaları (Lokal max., lokal min., ekstremum problemleri, konkavlık-konvekslik). Matris-determinant ve lineer denklem sistemleri .II. YarıyılBİY 201 Genel Biyoloji

Bitkisel dokular, dokuların genel özellikleri ve sınıflandırılması. Kök, gövde ve yaprağın anatomik yapısı (primer yapı). Metamorfozlar. Çiçek, çiçek kısımları; meyva tipleri. Genotip, fenotip. Mendel'in çalışmaları. Kan grupları. Eşey belirlenmesi. Kromozom yapısı ve kromozom sayısı mutasyonları. Bitkilerde su alınması su iletimi ve suyun atılması. Fotosentez ve solunumun ana hatları. Tabiatta azot ve karbon devri. Bitkilerde yaşam şekilleri. Bitkilerde hareket. Bitkilerde adlandırma ve sınıflandırmanın ana hatları. Üreme ve döl almaşları.BİY 202 Genel Biyoloji Laboratuvarı

Asimileme nişastası ve yedek nişasta tipleri. Bitkisel dokular. Salgı sistemi. Yaprak anatomisi. Kök ve gövde anatomisinin ana hatları. Çiçek morfolojisi. Meyva tipleri. Genetik problemleri. Difüzyon, osmos, şişme ve transpirasyon deneyleri. Fotosentezde ışığın ve klorofilin rolü. Alg, mantar, liken, karayosunu, eğrelti ve çiçekli bitkilere ait örnekler.BİY 203 Genel Kimya

Sıvılar, katılar, çözeltiler. Kimyasal kinetik: Reaksiyon hızı, hız denklemi, mertebe, hız teorileri. Kimyasal denge: denge üzerine etki eden faktörler. Çözünürlük ve çözünürlük çarpımı. Asitler ve bazlar: Asit-baz teorileri, kuvvetli-zayıf asitler, ayırma derecesi. Tuzlar ve pH’larının hesaplanması. Tampon çözeltiler ve pH, asit-baz titrasyonları.BİY 204 Genel Kimya Laboratuvarı

Çözelti hazırlama. Reaksiyon hızı üzerine madde türü ve konsantrasyonun etkisi. Reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi. Kimyasal denge. pH Kavramı. Asitlik ve bazlık sabitinin bulunması. Tampon çözeltiler. Asit-baz titrasyonu. Suyun sertliğinin tayini. Çözünürlük ve çözünürlük çarpımı.BİY 205 Genel Fizik

Yük ve madde. Elektriksel alan. Gauss kanunu. Elektriksel potansiyel. Kondansatörler.

Akım ve direnç. D.C.devleri. Magnetik alan. Amper kanunu ve Faraday kanunu. A.C.Akım ve devreleri.BİY 206 Genel Fizik Laboratuvarı

Gliserinin viskozite katsayısının "düşen bilya metodu" ile bulunması. Metallerin özgül ısısının tayini. Buzun erime ısısının tayini. Sıvıların yoğunluğunun "U-borusu yöntemi" ile bulunması. Yüzey gerilimi. Sesin havadaki hızının bulunması. Ohm kanunu ve direnç. Kondansatörün boşalması. Bir iletkenin direnç ve özdirenci. Işık prizması. Wheatsone köprüsü.BİY 207 Genel Matematik

Dizi ve seriler . (Dizi limiti, kuvvet serileri, yakınsaklık, yakınsaklık testleri). İntegral (Belirsiz integral. Belirli integral, İntegralin temel teoremi. Belirli integralin uygulamaları. Alan ve hacim hesapları )

III. YarıyılBİY 301 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği

Hayvan sistematiğinin tarihçesi. Genel terminoloji. Protozoa, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertini, Rotifera, Nematoda, Annelida, Echiura, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata şubelerinin tanıtıcı özellikleri, larva şekil ve başkalaşımları, beslenme ve dolaşımları, sinir sistemleri, üremeleri, filogenetik durumları.BİY 302 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı

Protozoa, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertini, Rotifera, Nematoda, Annelida, Echiura, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata şubelerine ait makroskobik ve mikroskobik örneklerin incelenmesi.BİY 303 Sitoloji

Prokaryotik hücreler. Hücrenin moleküler içeriği. Hücre yüzeyinin yapısı ve farklılaş-ması ile oluşan yapılar. Endomembran sistem. Enerji üreten organeller. Nukleus. Hücre devri. Hücre bölünmeleri.BİY 304 Sitoloji Laboratuvarı

Prokaryotik hücre örnekleri. Ökaryotik hücre örnekleri. Çeşitli hayvan ve bitki hücreleri.

Hücre organellerinin ışık mikroskopunda ve elektron mikrofotoğraflarda incelenmesi. Karyogram. Mitoz ve mayoz bölünmeleri inceleme yöntemleri. Hücre bölünmeleri. Dev kromozomlar.BİY 305 Biyolojide Laboratuvar Teknikleri

Mikroskoplar ve özel mikroskobi yöntemleri. Çalışma laboratuvarlarının hazırlanması. Preparat yapma yöntemleri. Fiksasyon. Daimi preparat yöntemi. Canlı hücreleri inceleme yöntemleri . Elektron mikroskobu yöntemi. Kromatografi yöntemi. Çeşitli hayvansal ve bitkisel preparatların hazırlanması.BİY 306 Organik Kimya

Genel bilgiler (organik bileşiklerin analizi, organik bileşiklerin kimyasal formülleri, organik bileşiklerde izomeri, fonksiyonel gruplar ve homolog seriler). Bağ yapıları ve özellikleri. Alifatik hidrokarbonlar, alkanlar, sikloalkanlar, alkenler, dienler ve alkinler (adlandırılması, özellikleri, elde edilmeleri ve reaksiyonları). Alkil halojenürler (adlandırılması, özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları). Aromatik Bileşikler (Arenler). Aromatik karakter. Elektrofil aromatik substitüsyon.

IV. YarıyılBİY 401 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği

Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata, Cyclostomata, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia şubelerinin tanıtıcı özellikleri , morfolojileri, deri ve iskelet sistemi, hareket, sindirim, dolaşım, boşaltım ve sinir sistemleri, duyu ve üreme organları .BİY 402 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı

Protochordata, Cyclostomata, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia şubelerine ait makroskobik ve mikroskobik örneklerin incelenmesi.BİY 403 Histolojisi

Genel hayvan hücresi. Organellerin ince yapısı. Mikroskopta görüntü, doku tesbiti ve boyanması. Hayvan dokuları: Epitel dokusu ve çeşitleri, bağ dokusu ve çeşitleri, kas dokusu ve çeşitleri, sinir dokusu.BİY 404 Histoloji Laboratuvarı

Genel hücre yapısı ve organelleri. Epitel dokusu ve çeşitleri, bağ dokusu ve çeşitleri, kas dokusu ve çeşitleri, sinir dokusu.BİY 405 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi

Bitkilerde doku yayılımı. Primer dokular. Sekonder dokular. Doku tipleri: Örtü, mekanik, salgı ve iletim dokuları. Vegetatif organlar: Gövdenin dış morfolojisi, yaprak dizilişleri, dallanma tipleri, gövde metamorfozları. Yaprak dış morfolojisi, yaprak metamorfozları. Kök dış morfolojisi, kök çeşitleri ve metamorfozları. Generatif organlar: Çiçek dış morfolojisi, diyagramları, formülleri, çiçek durumları.BİY 406 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvarı

Tüyler: Örtü ve salgı yüyleri. Yaprak, kök ve gövdenin anatomik yapıları. Yaprak şekilleri. Çiçek yapısı ve çiçek durumları. Meyva tipleri.BİY 407 Organik Kimya

Alkoller ve eterler (adlandırılması,özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları). Aldehitler (adlandırma, fiziksel özellikler, elde edilişleri, reaksiyonları). Ketonlar (elde edilişleri, reaksiyonları). Karboksilli asitler (elde edilişleri, reaksiyonları, türleri). Karboksilli asit türevleri. Açil klorürler, anhidridler, esterler, amidler, fenoller, aminler (elde edilişleri, reaksiyonları).BİY 408 İstatistik

Frekans dağılımları. Ortalama değerler. Medyan. Mode. Standart sapma. Dispersiyon. Elemanter olasılık teorisi. Binom dağılımları. Normal dağılım. Poisson dağılımı. Elemanter örnekleme (sampling) teori. En küçük kareler yöntemi ve regresyon.

V. YarıyılBİY 501 Genetik

Genetiğin tanımı ve kapsamı. Canlılarda çeşitlilik. Genotip, fenotip. Mendel’in çalışmaları ve Mendelizm. Mendel oranlarından sapmalar. Mayoz bölünme ve genlerin dağılımı. Genlerin bağımsız olarak biraraya gelişi. İnsan Genetiği. Khi-kare ( X2 ) testi. Katallellik. Eşey belirlenmesi. Eşeye bağlı karakterlerin kalıtımı. Bağlı genler, kromozom haritası. Mutasyonlar (Kromozom sayısı ve kromozom yapısı değişmeleri).BİY 502 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği

Bitkilerde adlandırma ve sınıflandırma sistemleri. Üreme ve döl almaşları. Bacteriophyta, Cynophyta, Euglenophyta, Cryptophyta, Pyrrophyta, Crysophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Mycophyta, Lichenes, Bryophyta, Pteridophyta bölümlerinin genel özellikleri, yayılışları ve üremeleri. Her bölüme ait sınıf, takım ve familyaların özellikleri. Bunlara ait önemli cinslerin morfoljik özellikleri, üreme ve yayılışları.BİY 503 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı

Bacteriophyta, Cynophyta, Euglenophyta, Cryptophyta, Pyrrophyta, Crysophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Mycophyta, Lichenes, Bryophyta, Pteridophyta bölümlerine ait çeşitli örneklerin mikroskopik veya makroskobik incelenmesi.BİY 504 Hayvan Fizyolojisi

Hayvan metabolizması ve enerji üretimi. Metabolizmaya etki eden çevre faktörleri. Hayvanlarda çevre koşullarına metabolizma değişiklikleri ile uyum. Metabolizma -solunum ilişkisi. Metabolizma - dolaşım ilişkisi. Isı üretimi ve çevre sıcaklıklarına uyum mekanizmaları. Su ve tuz miktarının kontrolü. Hormonal kontrol. Sinir sistemi ve kontrolüBİY 505 Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı

Asitler ve bazlar. Tampon çözeltiler. Difüzyon ve aktif taşıma. Enzim aktifliği. Basal metabolizmanın ölçülmesi. Sindirim sistemleri. Solunum sistemleri. Dolaşım sistemleri. Boşaltım sistemleri. Sinir sistemleri.BİY 506 Biyokimya

Biyokimyanın tanımı. Atomdan moleküle. Hücre. Amino asitler. Proteinler. Karbonhid-ratların kimyası. Lipidlerin kimyası. Nukleik asitlerin yapısı, fonksiyonu ve sentezi.. Gen yapısı. ve işleyişi. Genetik kod. Protein sentezi.BİY 507 Bilgisayar

DOS işletim sistemi. Sayısal işlemler. Dosyalama (Kayıt girişi. Listeleme. Arama. Güncelleme. Silme). Ekrana ve kağıda yazdırma. Trigonometrik fonksiyonların grafik çizimleri. Öğrenci takip programı hazırlama. Grafik. Exe grafik paketinin kullanımı. Herhangi bir biyoloji probleminin Basic dilinde çözümü.

VI. YarıyılBİY 601 Genetik

Genin kimyasal yapısı. DNA ve RNA yapısı. DNA sentezi. Genetik kodlama. RNA sentezi (Transkripsiyon). Bir gen-bir polipeptit hipotezi. Protein sentezi (Translasyon). Bakteri ve virüs genetiği. Gen transferleri: Konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon. Genom haritası. Prokaryot gen kontrolü. Ökaryot genom yapısı ve gen kontrolü. Rekombinant DNA teknolojisi.BİY 602 Tohumlu Bitkiler Sistematiği

Bitki sistematiğinin amacı, tarihçesi ve sınıflandırma sistemleri. Taksonomik termino-loji. Gymnosperm ve Angiospermlerin genel özellikleri. Bu gruplara ait takım ve famil-yaların karakteristik özellikleri. Her familyaya ait önemli cins ve türlerin özellikleri, yeryüzünde ve Türkiye'deki yayılışları, ekonomik ve tıbbı değerleri.BİY 603 Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı

Gymnosperm ve Angiosperm' lerden çeşitli familyalara ait türlerin canlı veya herbaryum örneklerinden incelenmesi. İncelenen türlerin genel çiçek yapısı, çiçek kısımları ve meyva şekilleri. Çiçek formülleri ve çiçek diyagramları.BİY 604 Bitki Embriyolojisi

Çiçek. Erkek organın gelişimi. Spermlerin oluşumu. Dişi organın gelişimi. Yumurta hücrelerinin oluşumu. Tozlaşma. Döllenme. Embriyo ve endosperma gelişimi. Tohum.BİY 605 Bitki Embriyolojisi LaboratuvarıErkek üreme organlarının yapısı. Polenlerin oluşumu. Polenlerde mitoz bölünme. Polenlerin laboratuvar şartlarında çimlenmesi.. Tohum taslağı örnekleri. Embriyo kesesi gelişimi.. Döllenme. Zigot. Embriyo ve endosperma gelişimi.BİY 606 Biyokimya

Enzimler. Metabolizmaya genel bakış. Karbonhidrat metabolizması. Sitrik asit döngüsü. Yağ asidi oksidasyonu. Lipidlerin biyosentezi. Aminoasitlerin oksidasyonu. Vitaminler ve hormonların etki mekanizması.

VII. YarıyılBİY 701 Hayvan Embriyolojisi

Gamet oluşumu. Oogenez ve spermatogenez. Yumurta hücresi özellikleri. Döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesi (Deniz kestanesinde, salyangozda, kurbağada, tavukta, insanda). Çeşitli hayvanlarda gastrulasyon, nörulasyon ve organogenez. Gelişme mekanizmaları ve hücre farklılaşması.BİY 702 Hayvan Embriyolojisi Laboratuvarı

Çeşitli hayvanlarda oogenez ve spermatogenez. Yumurta yapısı ve tipleri. Spermatozoon yapısı. Çeşitli hayvanlarda yumurta hücresinin bölünmesi, gastrulasyon,

nörulasyon.BİY 703 Bitki Coğrafyası

Bitki coğrafyasının konusu, tarihçesi ve çalışma materyalı. Floristik bitki coğrafyası. Tarihsel ve genetik bitki coğrafyası. Ekolojik bitki coğrafyası. Sosyolojik bitki coğrafyası. Flora alemleri ve flora alemlerinin dünyadaki yayılışı. Türkiye'nin bitki coğrafyası bakımından bölgeleri, bu bölgelerin özellikleri ve karakteristik bitkileri.BİY 704 Moleküler Biyoloji

Molekül-makromolekül geçişi. Basit canlı-çok hücreli canlı geçişi. Makromoleküllerin genel yapı ve özellikleri. Nukleik asitler. Proteinler, yapı ve işlevleri. Gen ekspresyonu

-replikasyon. Transkripsiyon. Protein sentezi. Operonlar. Bakteri genetiği. Virusler. Gen teknolojisi. Bağışıklık. BiyoteknolojiBİY 705 Mikrobiyoloji

Mikrobiyolojinin tarihçesi. Mikroorganizmaların sınıflandırılması. Mikrobiyolojinin uygulanma alanları. Prokaryotik hücre yapısı. Mikroorganizmaların ayırımı ve tanımlanması. Mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, kontrolü, metabolizması. Mikroorganizma grupları. Virüslerin morfolojisi, sınıflandırılması. İnsan vücudunun normal florası. Konak-parazit ilişkileri. İmmunoloji. Antibiyotik ve diğer kemoterapötik maddeler. Virüs, bakteri ve mantarların sebep olduğu hastalıklar.BİY 706 Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarında güvenlik. Bakteri ayırımında kullanılan değişik ekim yöntemleri. Bakteri ve mantarların ayırım ve tanımlanma yöntemleri. Saf kültür elde etme ve bunların saklanma yöntemleri. Anaerobik bakterilerin üretilme teknikleri. Bakteri sayım teknikleri. Mantarların üretilmesi. Asılı damla metodu. Bakteri hareketinin incelenmesi. Basit boyama, negatif boyama ve yayma preparat yöntemleri. Gram boyama, kapsül boyama. Dezenfektanlar ve antiseptikler. Karbonhidrat fermantasyonu. Kataliz aktivitesi. Gelatinaz testleri. Bakterilerin antibiyotiklere karşı duyarlılıkları.BİY 707 Biyoloji Öğretim Yöntemleri

Öğretimin planlanması. Yıllık ders planı yapılması. Bir saatlik ders planı yapılması. Öğretim yöntem ve tekniklerinin işlenmesi. Ölçme ve değerlendirme tipleri. Konuların öğrenciler tarafından uygulamalı olarak işlenmesi.

VIII. YarıyılBİY 801 Bitki Fizyolojisi

Bitkilerin ilkel analizleri. Su ve suda erimiş maddelerin alınması. Su iletimi. Besin iletimi.

Terleme. Bitki-toprak-su ilişkileri. Fotosentez. Doğada madde dolaşımı. Solunum. Bitki büyümesine etki eden etmenler. Bitkisel hormonlar. Hareket fizyolojisi.BİY 802 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı

Bitkilerde kuru madde miktarı tayinleri. Difüzyon. Osmoz. Şişme. Dializ. Organik made tayinleri. Transpirasyon. Fotosentezde etkili faktörler. Fermentasyon.

BİY 803 Ekoloji ve Çevre Sağlığı

Ekolojinin konusu ve tarihi gelişimi. Bölümleri ve diğer bilim dalları ile ilgisi. Yeryüzünün ve atmosferin oluşumu. Yaşamın başlangıcı. Ekolojide temel kavramlar. Ortam, çevre, biyotop, ekolojik niş, populasyon, kommunite, ekosistem. Ekolojik faktörler. Birey ekolojisi. Abiotik faktörler, biotik faktörler. Populasyon ekolojisi. İnsanlığın ekoloji problemleri. Doğanın korunması. Çevre etki değerlendirilmesi. Çevre sağlığı.BİY 804 İnsan Anatomisi ve Morfolojisi

İnsan vücudunun yapısal ve fonksiyonel yapıları. Kas. İskelet. Dolaşım. Sindirim. Üreme. Boşaltım. Sinir sistemi. Kadarva üzerinde pratik çalışma.BİY 805 İnsan Fizyolojisi

Hücre fizyolojisi. Sinir sisteminin motor ve entegratif fonksiyonları. Duyu fizyolojisi. Sinirsel ve hormonal kontrol. Kan ve dolaşım sistemi. Solunum. Beslenme. Sindirim. Boşaltım. Üreme.

not:bu marmara üni'nin sitesinden alınmadır fakat dersler tüm ünilerde aynı olduu için açıklamalar da aynıdır !!
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-09-06, 16:41 #2
lagrima lagrima çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Biyoloji Bölümü Okuyacaklar için Derslerin Açıklamaları...


Yalnız istanbul üniversitesinde 4.yılı seçmeli dersler oluşturur !! yani 7. ve 8. yarıyılı !!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-09-06, 17:02 #3
340070007 340070007 çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Biyoloji Bölümü Okuyacaklar için Derslerin Açıklamaları...


bunu marmaradan mı aldın? bende de vardı
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-09-06, 00:35 #4
lagrima lagrima çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Biyoloji Bölümü Okuyacaklar için Derslerin Açıklamaları...


sonuna not ekledim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-09-06, 07:17 #5
340070007 340070007 çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Biyoloji Bölümü Okuyacaklar için Derslerin Açıklamaları...


haa onu görmemişim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 08:49
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015