Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 31-01-07, 20:34 #1
pashaemin pashaemin çevrimdışı
Varsayılan Dİsİplİn Ceza Ve Tutukevlerİ YÖnergesİ


DİSİPLİN CEZA VE TUTKEVLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
I- Amaç
Madde 1- Bu yörüngenin amacı:
Askeri mahkemeler, disiplin mahkemeleri ve disiplin amirleri tarafından verilen oda hapsi ve katıksız hapis cezalarının;
Askeri ceza ve tutukevi bulunmayan yerlerde, askeri ceza ve tutukevine nakledilinceye kadar, genel veya askeri yargı organlarınca subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, erbaş ve erler hakkında verilen tutuklama karalarının;
Er ve erbaşlar hakkında, Askeri Ceza Kanununun169 ncu maddesine dayanılarak uygulanan muvakkat tevkif işlemlerinin;
Hukuka uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır
II-Kapsam
Madde 2- Bu yönergenin:
Oda hapsi cezasının yerine getirilmesiyle ilgili hükümler:
Erler ve erbaşlar,
Askeri öğrenciler
Öğretim seviyeleri ve sosyal durumları er, erbaş veya askeri öğrencilere eşit görülen :
Türk Silahlı Kuvvetleri veya Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel,
Asker iş yerlerinde çalışan ve İş Kanununun tabi olan işçiler,
Katıksız hapis cezasının yerine getirilmesiyle ilgili hükümleri er ve erbaşlar;
Tutklama kararlarının yerine getirilmesiyle ilgili hükümleri subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, erbaş ve erler;
Muvakkat tevkif ile ilgili hükümleri er ve erbaşlar;
hakkında uygulanır.
Bu yönerge Genkur. Bşk. lığının 15 Haziran 1977 gün ve AD. MÜŞ. 3958-289-77 sayılı ön emirleriyle uygulanmuıştır.

III- Tarifler
HÜKÜMLÜ: Askeri mahkemeler ve disiplin mahkemelerince haklarında oda hapsi cezası veya katıksız hapis cezası hükmolunup, bu cezaları kesinleşen yahut disiplin mahkemelerince oda hapsi cezasının derhal yerine getirilmesine karar verilen :
Erler ve erbaşlar,
Askeri öğrenciler,
Öğretim seviyeleri ve sosyal durumları er, erbaş veya askeri öğrencilere aşit görülen :
Türk Silahlı Kuvvetleri veya Milli savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel,
Askeri iş yerlerinde çalışan ve İş Kanununa tabi olan işçiler,
CEZALI: Disiplin amirlerince haklarında oda hapsi veya katıksız hapis cezası verilen (a) bendinde yazılı kişiler;
TUTUKLU: Genel veya askeri yargı organlarınca haklarında tutuklama kararı verilen subay, askeri memur,astsubay, askeri öğrenci, erbaş ve erler ile Askeri Ceza Kanununun 169 ncu maddesi gereğince haklarında muvakkat tevkif işlemi uygulanan er ve erbaşlar;
KOMUTAN VEYA KURUM AMİRİ: merinde disiplin ceza ve tutukevi bulunan asker kişi ;
anlamına gelir.
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
I-Kuruluş Yerleri
Madde 4- Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askeri kurum amirleri emrinde birer Disiplin Ceza ve Tutukevi bulunur.
Bir yerde, aynı kuvvete mensup birden fazla disiplin ceza ve tutukevi varsa, Garnizon Komutanının uygun göreceği bir disiplin ceza ve tutukevi ile yetinilebilir.
Kuvvet Komutanının, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Jandarma Genel Komutanlığının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığınca, diğer komutanlık veya kurum amirlikleri emrinde disiplin ceza ve tutukevleri kurulması emrolunabilir.
II-Askeri Ceza ve Tutukevi İle Birarada Olma
Madde 5- Askeri Ceza ve tutukevi bulunan garnizonlarda, güvenlik ve yönetim hizmetlerinin bir elden yürütülmesi, bina ve personel tasarrufu bakımından, gerekli görüldüğü taktirde, disiplin ceza ve tutukevleri askeri ceza ve tutukevinin yanına veya onun bir bölümü olarak kurulabilir.
III-Yeniden İnşa Planları
Madde 6- Yeniden inşa edilecek disiplin ceza ve tutukevlerinin plan ve projeleri ile mevcut olanların, yenilerine uygun şekilde plan ve projelerin hazırlanması ve ıslahları, garnizonların mevcudu ve iklim şartları ve hizmet özellikleri nazara alınarak kuvvet komutanlıklarınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PERSONEL, PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ
I-Personel
Madde 7- Emrinde disiplin ceza ve tutukevi bulunan komutan veya kurum amiri, bir disiplin ceza ve tutukevi amiri ile yeteri kadar personeli, disiplin ceza ve tutukevindeki yönetim ve güvenlik hizmetleri için görevlendirebileceği gibi, gerektiğinde disiplin ceza vee tutukevinden yararlanan diğer kıt’a, karagah ve kurumlardan da personel isteyebilir.
Askeri ceza ve tutukevi ile bir arada olma halinde yönetim ve güvenlik hizmetleri müştereken yürütülür.
II-Amir
Madde 8- Disiplin ceza ve tutukevi amiri astsubay olup, komutan veya kurum amiri tarafından , devamlı veya ek görev verilmek suretiyle hizmet yapar.
Amir, yönetim ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Her ay sonunda disiplin ceza ve tutukevine giren ve çıkan kimselerin kimliklerini, miktarlarını, suç ve cezalarını gösteren bir raporu komutan veya kurum amirine gönderir.
Disiplin ceza ve tutukevi, askeri ceza ve tutukevi ile bir arada bulunuyorsa askeri ceza ve tutukevi müdürü aynı zamanda disiplin ceza ve tutukevi amirinin yetki ve sorumluluğunu da taşır.
III- İç ve Dış Güvenlik
Madde 9- İç ve dış güvenlik hizmetlerinin, çalışma saatleri içinde ve dışında nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği, disiplin ceza ve tutukevi amiri tarafından önceden düzenlenecek özel bir nöbet talimatı ile saptanır.
Çalışma saatleri dışında nöbetçi kurulları veya komutan veya kurum amirinin görevlendireceği kişiler tarafından güvenlik hizmetleri her zaman kontrol edilebilir.
Silah Kullanma
Madde 10- Disiplin ceza ve tutukevi personeli, Türk Ceza Kanununun 49,1721 sayılı hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi hakkındaki kanununun 8,211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87-90.maddeleri ile, 4.11.1976 gün ve 13-1 sayılı Askeri Ceza ve Tutukevleri Yönergesinin 12.maddesinde yazılı hal ve şekillerde silah kullanabilirler.
Hangi hallerde ve ne şekilde silah kullanabileceğine dair, yukarıdaki Yasalar ve Yönergede belirtilen hususlar, personelin anlayabileceği şekilde yazılarak görebilecekleri bir yere asılır ve ayrıca sözle de anlatılarak bu konudaki bilgileri sık sık kontrol edilir.
V-Sağlık
Madde 11- Komutanlık veya kurum amirliği tabibi, aynı zamanda disiplin ceza ve tutukevinin sağlık hizmetlerini de yürütür.
VI-Defterler
Madde 12- Disiplin ceza ve tutukevlerinde:
Hükümlü, cezalı ve tutuklu defteri (örnek 1)
Vizite defteri
Şahsi dosya
Olmak üzere iki defter ve bir dosya tutulur.
Ayrıca; personel, yönetim ve güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı klasör ve defterler de tutulur.
Hükümlü, Cezalı ve Tutuklu Defteri
Madde 13- Hükümlü, cezalı ve tutuklu defterleri örnek 1’de belirtilmiş olup, takvim yılı esasına göre tutulur.
Defterlerin ne şekilde tutulacağı örnek 1’in altındaki Not’da belirtilmiştir.
Vizite Defteri
Madde 14- Birlik ve kurumlarda kullanılanların aynısı olan bir vizite defteri disiplin ceza ve tutukevinde de kullanılır.
Bu deftere, viziteye çıkan personel, hükümlü, cezalı, tutuklu ve muvakkat tevkifli olan kişiler kaydedilirler. Viziteye çıkanların hastane veya revire yatırılıp yatırılmadıkları, yatırılmışlarsa yatırıldıkları ve taburcu edildikleri tarihler Vizite Defterine kaydolunur.
Şahsi Dosya
Madde 15- Disiplin ceza ve tutukevine alınan hükümlü, cezalı ve tutuklular için ayrı birer şahsi dosya tutulur. O kişi ile ilgili bütün yazışma, belge ve hükümler bu dosyada saklanır.
Yazışma
Madde 16- Yazışmalar, 178-1 sayılı Karargah Hizmetleri Talimatına göre yapılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZA VE TUTUKEVİNE GİRİŞ VE İNFAZ İŞLEMLERİ
I-Giriş
Madde 17- Askeri mahkeme, disiplin mahkemesi hükmü veya disiplin amirlerinin oda hapsi veya katıksız hapis cezasına veya üst ve amirlerin er ve erbaşlar hakkında Askeri Ceza Kanununun 169.maddesi gereğince uyguladıkları muvakkat tevkife müteallik yazılı emri veya Genel veya Askeri yargı mercilerince verilmiş tutuklama kararı olmadan, disiplin ceza ve tutukevine hiç kimse alınamaz.
II- Giriş Zamanı
Madde 18- Hükümlü ve cezalılar, cezalarını çekmek üzere çalışma saatleri içinde disiplin cezaevine alınırlar ve cezalarının yerine getirilmesini müteakip, yine çalışma saatleri içinde salıverilirler.
III- Cezaların Hesaplanması
Madde 19- Oda hapsi ve katıksız hapis cezaları, infaz olunurken bir ay 30 gün, bir gün yirmidört saat olarak hesap edilir. Yıl, resmi takvime göre hesaplanır.
IV- Hükümlü, Cezalı, Tutuklu ve Muvakkat Tevkiflilerin Şahsi Eşyaları
Madde 20- Hükümlü, cezalı ve tutukluların disiplin ceza ve tutuevine girişlerinde eşyası ve üzeri aranır. Bulundurulması veya taşınması kanunen suç teşkil eden eşya alı konur. Durum ilgili makam ve mercilere bildirilir.
Güvenlik bakımından sakıncalı görülen eşya dahi alı konur.
Kıymetli eşya ile günlük ihtiyaçtan fazla paralar amir tarafından alıkonur. Bunlar, “hükümlü, cezalı ve tutuklu defterinin” özel kısmına kaydedilir ve tahliyesi sırasında sahiplerine imza mukabili iade edilir.
V- Hükümlü, Cezalı, Tutuklu ve Muvakkat Tevkiflerinin Konacakları Yerler
Madde 21- Hükümlüler ile tutuklular, zaruret olmadıkça birarada bulundurulmazlar.
Tutuklulardan subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenciler, zaruret bulunmadıkça bira araya konmazlar.
Muvakkat tevkifli er ve erbaşlar, disiplin ceza ve tutukevinin imkanları müsait olduğu taktirde, hükümlü ve cezalılardan ve tutuklu subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci ve bunlara eşit görülen sivil personelden ayrı yere konurlar.
VI- Cezanın İnfaz Edildiğinin Bildirilmesi
Madde 22- Cezanın hangi tarihler arasında yerine getirilmiş olduğu cezayı veren makam veya mercie yazılı olarak bildirilir.
Diğer Birlik ve Kurumların Disiplin Ceza ve Tutukevinden Yararlanması
Madde 23- Emirlerinde disiplin ceza ve tutukevi bulunmayan birlik ve kurumlar en yakın disiplin ceza ve tutukevlerinden yararlanabilirler. Bir yerde aynı Kuvvete mensup birden fazla disiplin ceza ve tutukevinin varlığı halinde, hangisinden yararlanacaklarını Garnizon Komutanı tayin eder.
Bir garnizonda bulunan disiplin ceza ve tutukevleri, ihtiyacı sağlayamamakta ve buralarda cezaların yerine getirilmesi gecikmekte ise, en yakın garnizonlardaki disiplin ceza ve tutukevlerinden yararlanılabilir. Böyle hallerde, garnizon komutanı durumu Kuvvet Komutanına bildirir. Kuvvet komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca, yeni bir disiplin ceza ve tutukevi kurulması veya mevcutların genişletilmesi emrolunabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığından Ayrılanların Cezalarının İnfazı, İaşe ve Yol Masrafları
Madde 24- Askeri mahkemeler ve disiplin mahkemelerince haklarında katıksız hapis veya oda hapsi cezası verilen ve fakat cezalarının infazına başlanmadan önce, herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri veya Milli Savunma Bakanlığından ayrılan, Yönergenin 2.maddesinin (a) ve (b) bendlerinde yazılı kişilerin oda hapsi veya katıksız hapis cezalarının infazı bu kişilere en yakın disiplin ceza ve tutukevinde yapılır.
Bunlar, infaz sırasında 6779 sayılı Kanun gereğince er gibi iaşe olunurlar. İnfazdan sonra ikamet edecekleri yere infazdan önce disiplin ceza ve tutukevinin bulunduğu yere kadar, (121-1) sayılı yönerge gereğince haklarında sevk muhtırası kesilir.
Muvakkat Tevkifliler
Madde 25- Disiplinin temini için, Askeri Ceza Kanunun 169.maddesi gereğince yapılan “muvakkat tevkifler” de, muvakkaten tevkif edilen er ve erbaşların konacağı bir yer bulunamadığı ve disiplin ceza ve tutukevinin yer durumu müsait olduğu taktirde, disiplin ceza ve tutukevinden yararlanılabilir.
Katıksız Hapis Cezasının İnfaz İmkansızılığı
Madde 26- Disiplin cezaevlerinin imkanları katıksız hapis cezasının infazı için yeterli değilse, infazın nerede yapılacağı disiplin cezaevinin bulunduğu yerdeki garnizon komutanı tarafından saptanır.
Girişte Sağlık Muayenesi
Madde 27- 24.maddede yazılı kişilerle başka birlik ve kurumlardan gönderilen asker kişilerin, disiplin ceza ve tutukevinde alınmadan önce mutlaka sağlık muayeneleri yaptırılır.
Özel gıda rejimine tabi tutulmaları gereken hükümlü, cezalı, tutuklu ve muvakkat tevkifliler hakkında tabip raporuna göre işlem yapılır.
Hastanede Geçen Günler
Madde 28- Cezalılardan, hastaneye veya revire yatırılanların cezalarının yerine getirilmesi geri bırakılır. İyileştikleri tabip raporu ile anlaşılanların, geriye kalan cezaları tamamlattırılır.
Hükümlüler hakkında, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun 251.maddesinin 2.fıkrasındaki hüküm uygulanır.
İnfazın Ertelenmesi
Madde 29- Askeri Ceza Kanunun 183.maddesi gereğince, cezayı veren disiplin amirinin isteği üzerine, cezalıların oda veya katıksız hapis cezalarının infazı ertelenebilir veya fasılalarla infaz olunabilir.
Tutuklulukta Geçen Günler
Madde 30- tutuklulukta ve muvakkat tevkifte geçen günler ceza süresinden indirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YAŞAYIŞ VE ZİYARET
Yaşama Programı
Madde 31- Her disiplin ceza ve tutukevinde, hükümlü, cezalı ve tutuklular için Komutan veya Kurum amiri tarafından günlük yaşama programı yapılır.
Tutuklular
Madde 32- Tutuklular hakkında Askeri Ceza ve Tutukevleri Yönergesinde yazılı tutuklulara ait rejim uygulanır.
Hastaneye Sevk ve Muhafaza
Madde 33- Hükümlü ve tutuklulardan hastaneye yatırılmaları tabip tarafından lüzum görülenler, hastaneler baştabipliklerince muhafaza altında tutulur.
Çalıştırma
Madde 34- Hükümlü erbaşlar genel hizmet yapamazlar.
Hükümlü erler, komutan veya kurum amirinin veya disiplin ceza ve tutukevi amirinin emriyle ağır askeri hizmetlerde çalıştırılabilirler.
Ağır askeri hizmetler : Yük taşınması, taş veya odun kırılması, yol yapımı ve arazi tesviyesi gibi işlerle, kazma, kürek kullanılmasını gerektiren sair ve benzeri ağır işler olup, bu hizmetler ancak hizmet icapları gerektirdiği taktirde yaptırılır. Eza etme gayesi güdülmez. Ağır hizmetlerin hükümlü veya cezalının beden gücü oranında ve sağlık durumunu bozmayacak şekilde olmasına dikkat edilir.
Saç- Sakal
Madde 35- Sosyal durumları ve öğretim seviyeleri er, erbaş veya askeri öğrencilere eşit görülen asker kişilerden cezalı veya hükümlü olarak disiplin ceza ve tutukevine alınanlara ve 24.maddede yazılı kişilere, er, erbaş ve askeri öğrenciler gibi saç ve sakal traşı yaptırılır.
Ziyaret Günleri
Madde 36- Hükümlü, cezalı ve tutukluları, 3.derece dahil kan ve sıhri hısımları ile eşi ziyaret edebilir. Bunlar dışında kalan kişiler, zorunlu hallerde amirin izni ile görüştürülebilirler. Ziyaretler Cumartesi ve Pazar günleri tayin edilen saatler arasında yapılır.
Ziyaret süresi 20 dakikayı geçemez.
Ziyaretçi Eşyası
Madde 38- Ziyaretçilerin getirdikleri eşyalar muayene edilir. Kanunen yasak veya güvenlik bakımından sakıncalı görülenler, hükümlü, cezalı ve tutuklulara verilmez; gerekiyorsa getiren hakkında kovuşturma istenir.

ALTINCI BÖLÜM
TEFTİŞ, KONTROL VE SORUMLULUK
Teftiş
Madde 39- Askeri Adalet Müfettişlikleri , disiplin mahkemelerinin teftişiyle birlikte disiplin ceza ve tutukevlerini de teftiş ederler.
Disiplin Subayının Kontrol Yetkisi
Madde 40- Disiplin subayı; komutan veya kurum amirlerinden yetki aldığı taktirde, disiplin ceza ve tutukevinin bütün hizmet ve işlemlerini her zaman kontrol edebilir.
Komutan veya Kurum Amirlerinin Sorumluluğu
Madde 41- Emirlerinde disiplin ceza ve tutukevi bulunan komutan veya kurum amirleri, bu Yönergenin uygulanmasından ve ilgili Talimat Hükümlerine göre disiplin ceza ve tutukevleri istatistik formunun düzenlenip gönderilmesinden sorumludurlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Teklifler
Madde 42- Yönergede değişiklik yapılması ile ilgili teklifler, 1977 yılı için yönergenin yürürlüğe girdi tarihi takip eden üç ay içinde, diğer yıllarda ocak ayı içinde yapılır.
Askeri Ceza ve Tutukevleri Yönergesinin Uygulanması
Madde 43- Bu yönergede aksine hüküm bulunmayan hallerde, 4.11.1976 gün ve (13-1) sayılı Askeri Ceza ve Tutukevleri Yönergesi hükümleri kıyasen disiplin ceza ve tutukevlerinde de uygulanır.
Yürürlükten Kalkan Talimat
Madde 44- Genelkurmay Başkanlığının 26.4.1965 gün ve AD. MÜŞ. (308-2) sayılı Disiplin Ceza ve Tutukevleri Talimatı, bu yönergenin yürürlüğe girdiği andan itibaren yürürlükten kaltar.
Yürürlük
Madde 45- Bu yönerge 1 Temmuz 1977 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 46- Bu yönergeyi Genelkurmay Başkanı yürütür.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:59
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015