Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 19-08-08, 02:24 #16
ekselance_tr ekselance_tr çevrimdışı
Varsayılan C: sözleşmeli astsubaylık sınav soruları.


2002 GENEL KÜLTÜR SINAV SORULARI :A. TÜRKÇE :1. “Doktor, hastanın halinde telaş edecek bir şey olmadığını söyledi.”“Telaş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır.a. Oğlunuz çalışmışsa nasıl olsa geçer, telaş etmeyiniz.

b. Bu kadar telaş edecek ne var, daha erken, yetişebilirsin.

c. Uzaktan gördüm, etrafına bakmadan telaşla eczaneye girdi.

d. Biraz dikkatli olmak gerek; bu iş telaşa gelmez.2. "Kanı niteliğini taşıyan yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz. Çünkü bunların kişiden kişiye

değişen, göreli bir yanı vardır.”Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi kanı niteliği taşımaz?a. Görünümü ve insanlar üzerindeki etkisi bakımından dört mevsimin en güzeli ilkbahardır.

b. Boks, seyirciyi sürekli bir gerilim içinde tutan bir spor türüdür.

c. İstanbul, konumu ve doğal güzellikleri yönünden en çok sevilen kentimizdir.

d. Turuncu, kırmızı ile sarının karışımından elde edilen bir renktir.3. “Atatürk, Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra, Namık Kemal’in

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini

Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderiniDizelerini (mısralarını) değiştirerek şöyle demiştir:Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini

Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini”Bu iki söyleyiş arasında nasıl bir anlam farkı vardır?a. bezginlik-canlılık
b. kuşku-kesinlik

c. umutsuzluk-güven
d. inançsızlık-inanç
4. “Dostumuz bizi her nedense hatırlamamışlar.”

Cümlesinde “-lar” eki anlatıma aşağıdakilerden hangisini katmaktadır.a. Saygı
b. Üzüntü

c. Sitem
d. Küçümseme
5. “Doğayı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için. Doğanın uysallaştırılması, evcilleştirilmesi ve bu yoldan sevilmeye başlanması için aradan çok uzun dönemler geçmiştir. Başka bir söyleyişle doğayı insanlar yaratmıştır; ona güzelliğini, sevecenliğini, dinlendiriciliğini insanlar vermişlerdir. Büyük çabalar göstermişlerdir bu uğurda.

Bu parçada öne sürülen düşünce, aşağıdaki yargılardan hangisine dayandırılabilir?a. İnsanoğlu davranışlarını, doğanın koşullarına göre düzenlemiştir.

b. İnsanoğlu doğayı kendi istediği duruma getirmek için uğraş vermiştir.

c. Doğayı yararlı duruma getirme çabaları gittikçe daha büyük bir hız kazanmıştır.

d. Doğanın yeniden yaratılması çabaları, istenilen ölçüde başarılı olamamıştır.B. İNKILAP TARİHİ :6. Mustafa Kemalin Milli Mücadele’yi Doğu Anadolu’da başlatmak istemisinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?a. Ermeni Saldırıları
b. Pontus-Rumların faliyetleri

c. Terhis edilmemiş bir ordunun bölgede bulunması
d. Ruslar’ın Doğu Anadoluya saldırmayı planlaması
7. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin ulusal mücadele açısından en önemli görevi ne olmuştur?a. Sevr Antlaşması’nı imzalaması
b. Salip Paşa’yı mustafa kemal’le görüşmesi için Amasya’ya göndermesi

c. Misak-ı Milliyi kabul etmesi
d. Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliğine ataması
8. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımız sırasında imzaladığımız ilk siyasal antlaşmadır.a. Ankara Antlaşması
b. Moskova Antlaşması

c. Gümrü Antlaşması
d. Kars Antlaşması
9. I. Türk Dil Kurumunun kurulması

II. Soyadı Kanununun kabulü

III. Yeni Türk Harfleri’nin kabulü

Yukarıdaki Türk inkilaplarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?a. 1., II., III.
b. III., I., II.,

c. III., II., I
d. II., I., III
10. Kurtuluş Savaşında Türk Ulusu güney cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır.a. Ermeniler
b. İngilizler
c. Yunanlılar
d. Fransızlar
11. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak Anadoluyu yer yer işgal

etmeye başlamışlardı.

Düzenli orduya geçilmeden önce işgallere karşı ilk direniş başlatan teşkilat aşağıdakilerden hangisidira. Halifelik Ordusu
b. Kuva-yi Milliye

c. İslam ve Tealli cemiyeti
d. Anzavur Kuvvetleri
12. 1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir.

a. Ankara
b. Erzurum
c. Kastamonu
d. Bursa
13. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özelliklerinden değildir?

a. Her ikisi de ihtilalci karakter taşıyordu.

b. Her ikisi de İstanbul Hükümetinin açık muhalefetine rağmen toplanmıştı.

c. Her ikisine de Mustafa Kemal başkanlık etmişti.

d. Her ikisine de yurdun her yanından seçilmiş delegeler katılmıştır.14. Aşağıdakilerden hangisi Milli mücadeleye karşı olan cekiyetlerdendir?a. Vilayat-ı Şarkıyye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

b. Mavri Mira Cemiyeti

c. Redd-i İlhak Cemiyeti

d. Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti15. Türk Ordusu aşağıdaki savaşların hangisiyle Batı Anadolu’yu düşmanlardan tamamen temizlemiştir?a. I. İnönü Savaşı
b. Sakarya Savaşı
c. Büyük Taarruz
d. II. İnönü Savaşı


C. ATATÜRKÇÜLÜK :16. Aşağıdakilerden hangisi "Devletçilik" İlkesi ile doğrudan ilgilidir?a. Gelir kaynaklarının işletilmesini ulus yararına gerçekleştirme.

b. Ulusu oluşturan öğeler arasında birlik, bütünlük ve uyum sağlama

c. Çağdaş uygarlığa ters düşmemek için yenileşme

d. Yönetimin halktan kaynaklanması

17. Atatürkçülükte devlet hayatının, fikir hayatının ve ekonomik hayatın, özel ve kendine özgü bir yeri

vardır. Türk Devletinin bağımsız siyasi kimliğini koruyabilmesi için Devlet hayatı fikir hayatı ve

ekonomik hayat arasında;a. İlişki bulunmasına gerek yoktur
b. Bir uyum olmalıdır

c. Zorlama yaratanlara göz yumulmalıdır
d. Muhtariyet bulunması lazımdır
18. Eğitimin yaygınlaştırılmasına ve fırsat eşitliğine yer veren, eğitimde uygulanacak ilke aşağıdakilerden

hangisidir?a. Cumhuriyetçilik
b. Milliyetçilik
c. Halkçılık
d. İnkılapçılık
19. Atatürk, tarihe "Nutuk" adıyla geçen söylevini üç ayda yazdı.

Nutuk, çok anlamlı olarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile sona erer.

Atatürk'ün belgelere dayanarak hazırladığı bu söylev aşağıdaki dönemlerden hangisini kapsar?a. Kurtuluş Savaşının başlaması - Halifeliğin Kaldırılması.

b. Büyük Taarruz - Cumhuriyetin İlanı.

c. Kurtuluş Savaşının Başlaması - Cumhuriyetin İlanı.

d. Kurtuluş Savaşının Başlaması - Lozan Andlaşması.20. "Her millet kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir" görüşü aşağıda yazılan

Atatürk İlkelerinden hangilerine uygundur?a. Milliyetçilik - Halkçılık
b. Devletçilik - Laiklik
c. Devletçilik - İnkılapçılık
d. Laiklik - Halkçılık
21. Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletini ortak bir dava için birleştirmek ve ona egemenlik hakkını

sağlamak için ilk büyük adımı aşağıdakilerden hangisiyle atmıştır?a. Erzurum Kongresiyle
b. Sivas Kongresiyle

c. Amasya Genelgesiyle
d. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasıyla
22. Mustafa Kemal Atatürk İnkılapları yaparken aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?a. Meclis ve halka inkılapları zorla kabul ettirmiştir.
b. En uygun zaman ve fırsatları beklemiştir.

c. İnkılabı evrelere ayırmıştır.
d. Bir sonraki evreyi önceden açıklamamıştır
23. Atatürk ilkelerinin dayandığı temel öge aşağıdakilerden hangisidir.a. Cumhuriyetçilik
b. Akıl ve Bilim
c. Halkçılık
d. Devletçilik
24. Atatürk'çü uygulamada, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanma esası vardır.

Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı yanında, aşağıdakilerden hangisinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır?a. Ülkeler arasındaki çatışmalarda
b. Mahkemelerin teşkilatlanmasında

c. Milletimizin fikri terbiyesinde
d. Dini faaliyetlerde
25. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?a. Kılık Kıyafet İnkılabı
b. Saltanatın Kaldırılması

c. Uluslar arası ölçülerin kabulü
d. Halifeliğin Kaldırılması


D. T.C. ANAYASASI :26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?a. Türk milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle yürütür.

b. TBMM. üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin değil, bütün Türk Milletinin temsilcileridir.

c. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.

d. Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmeleri sosyal hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur.27. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal sebeplerinden biri değildir?a. Ağır ekonomik bunalım
b. Salgın hastalık

c. Savaş hali
d. Tabii afet
28. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir?a. Cumhurbaşkanı

b. Milli Güvenlik Kurulu

c. Bakanlar Kurulu

d. T.B.M.M.29. TBMM. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle silahlı

kuvvet kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin

kullanılmasına hangi makam karar verir?a. Bakanlar Kurulu
b. Cumhurbaşkanı
c. Genelkurmay Başkanı
d. Milli Savunma Bakanı
30. Hükümet yasalaşmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini Meclise sunar.a. Kanun teklifi
b. Kanun Tasarısı
c. Tüzük
d.Yönetmelik
E. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER :31. Birleşmiş Milletler Teşkilatının merkezi neresidir?a. Cenevre
b. New York
c. Lahey
d. Helsinki
32. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Milletlerarası Adalet Divanı hariç diğer bütün oraganların

toplantılarına katılır. Genel Sekreter kendisine;a. Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar.

b. Milletlerarası Adalet Divanı hariç, diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.

c. Güvenlik Konseyi tarafından verilen görevleri yapar.

d. Genel Sekreter kendi görevlerini kendisi saptar.33. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri dışında teşkilata sonradan üye kabulü nasıl olmaktadır?a. Genel Sekreterin onayı ile
b. Güvenlik Konseyinin Kararı ile

c. Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul kararı ile
d. Üye olmak isteyen Devletin başvurusu yeterlidir.


34. Birleşmiş Milletler Anayasası hangi tarihte imzalanmıştır.a. 26.6.1945
b. 25.5.1944
c. 10.8.1950
d. 11.9.1958
35. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının asli organlarından değildir?a. Güvenlik Konseyi
b. Vesayet Konseyi
c. Adalet Divanı
d. Dünya Sağlık Teşkilatı
F. NATO :36. Kuzey Atlantik Andlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?a. 24 Ağustos 1949
b. 4 Nisan 1949
c. 30 Eylül 1950
d. 22 Ekim 1951
37. NATO'nun kuruluş amacı ve işleyiş şekli aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?a. Üye ülkelerin, barış ve güvenliğini sağlamak, karşılıklı askeri, sosyal ve kültürel

yardımlaşma

b. Üye ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmak.

c. Saldırılara karşı koymak.

d. Üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetleri arttırmak.38. "Kuzey Atlantik Konseyi" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a. Konseyde bütün üye devletler temsil olunurlar

b. Konsey Bakanlar düzeyinde ya da sürekli temsilcilerin katılması ile toplanır.

c. Hükümet başkanları düzeyinde de toplantı yapılabilir

d. Konseyde kararlar, 2/3 oy çokluğu ile alınır.

39. Kuzey Atlantik Andlaşması, İttifakın Birleşmiş Milletler Yasası çerçevesinde ve onun başlıca ilkelerine

uygun olarak kurulduğunu belirleyen bir önsöz ve 14 Maddeden oluşmaktadır. Andlaşmanın en önemli

5 nci Maddesi;a. Üye ülkelerden birine veya birkaçına silahlı bir saldırı olması halinde, bunun bütün

taraflara karşı yapılmış bir saldırı olacağını kabul etmiştir.

b. Üye ülkeler arasında ekonomik ve işbirliği esaslarını açıklamaktadır.

c. Üye ülkeler arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini düzenlemektedir.

d. Andlaşmaya bütün üye devletlerin uyacaklarını taahhüt ettiklerini düzenlemektedir.40. Savunma Planlama Komitesi, NATO'nun kaynaşık askeri yapısında yer alan üye ülkelerin

temsilciliklerinden oluşur. Bu Komite; özellikle savunmaya ilişkin konuları görüşür. Bu Komitedeki

daimi toplantılar hangi düzeyde yapılır ve ülkeleri kim temsil eder?a. Devlet Bakanları düzeyinde yapılır. Başbakanlar temsil eder.

b. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Dışişleri Bakanları temsil eder.

c. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Savunma Bakanları temsil eder.

d. Ataşeler düzeyinde yapılır. Genelkurmay Başkanları temsil eder.G. LOZAN ANDLAŞMASI :41. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan'da çözümlenmeyerek daha sonraki bir tarihe bırakılmıştır?a. Savaş tazminatları
b. Boğazların statüsü
c. Musul ve Irak sınırı
d. Azınlıklar
42. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Andlaşmasının sonuçlarından biridir?a. Türkiye - Irak sınırının saptanması.

b. Türkiye - Bulgaristan sınırının saptanması.

c. Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması.

d. Batum'un Gürcistan'a verilmesi.43. Lozan Barış Andlaşması ile Osmanlı İmparatorluğunun borçları nasıl tasfiye edilmiştir?a. Borçların tamamı kaldırılmıştır.

b. Borçları,Türkiye'nin ödemesi kararlaştırılmıştır.

c. Borçları, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yeni kurulan devletler ödeyeceklerdir.

d. Borçlar, Düyun-u Umumiye İdaresine devredilmiştir.44. Lozan Barış Andlaşması ile 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Adasında yaşamakta olan Türk

vatandaşlarının uyruk statüleri ne şekilde belirlenmiştir?a. Mahalli kanunların belirlediği koşullar çerçevesinde İngiliz uyruğunu kazanacaklar ve bu yüzden

Türk uyruğunu kaybedeceklerdir.

b. Türk uyruğunda olmaya devam edeceklerdir.

c. Kıbrıs Rum Hükümeti uyruğuna gireceklerdir.

d. Hem Türk hem de İngiliz uyruğu statüsüne gireceklerdir.45. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Andlaşmasının hükümleri arasında yer almaz?a. Suriye Sınırı Ankara Andlaşmasına göre çizilmiştir.

b. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak ve Türk uyruklu olacaktır.

c. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi kaldırılmıştır.

d. Bulgaristan sınırında 1913 İstanbul ve Nöyyi Andlaşması esas alındı.H. MONTREUX SÖZLEŞMESİ :46. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında aynı anda en fazla kaç yabancı savaş gemisi boğazlardan

geçiş halinde bulunabilir?a. Dokuz
b. Onbeş
c. Onsekiz
d. Yirmi
47. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında Boğazlardan geçiş halinde aynı zamanda bulunabilecek

bütün yabancı devlet savaş gemilerinin toplam tonajı azami kaç tonu geçemeyecektir.a. 5.000 ton
b. 10.000 ton
c. 15.000 ton
d. 20.000 ton
48. Montreux Sözleşmesi hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?a. 20 Temmuz 1936
b. 22 Haziran 1936
c. 24 Temmuz 1938
d. 9 Kasım 1936


I. 1947 PARİS SÖZLEŞMESİ :49.1947 Paris Sözleşmesi Oniki Ada’yı Yunanistan’a bırakıyordu. Oniki Ada bu tarihte aşağıdakilerden

hangi devletin hükümranlığı altındaydı?a. İngiltere'nin
b. Türkiye'nin
c. İtalya ve Yunanistan'ın
d. İtalya'nın
50. 1947 Paris Sözleşmesi,a. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.

b. İngiltere, İtalya, Fransa ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.

c. Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.

d. İkinci Dünya Savaşını kazanan Devletler ile İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve

Finlandiya gibi mihver devletlerin müttefikleri arasında imzalanan bir seri sözleşmelerden

ibarettir.
__________________
 
Eski 19-08-08, 02:36 #17
ekselance_tr ekselance_tr çevrimdışı
Varsayılan C: sözleşmeli astsubaylık sınav soruları.


2001 GENEL KÜLTÜR SINAV SORULARI :A. TÜRKÇE :1.İnsanların en kötüsü, en fazla kabuğuna çekilen, yüreğini yalnız kendine çevirendir; en iyisi de sevgilerini eşitçe, herkesle paylaşandır.Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye yakın anlamdadır?a.Çevresindekilerle ilişki kurmayanlar kötü, onları ayrım gözetmeden aynı ölçüde sevenler iyi insanlardır.

b. Çevresinden uzaklaşma, insanı sevgisizliğe iter.

c. İnsanın sevgi görmesi, başkalarına sevgi göstermesine bağlıdır.

d. Başkalarından kaçan, kendi yalnızlıkları içinde yaşayan insanlar, kötülük düşünürler.

2. "Öğretim" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?a. Öğretim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor.

b. Okulun öğretim kadrosu henüz tamamlanmadı.

c. Bu yıl, öğretime on gün erken başlanıyor.

d. Başvurduğu iş yerinden, son öğretim durumunu gösteren bir belge istediler.3. Bir öykünün, şiirin, romanın sözcüklerini günlerce, haftalarca hatta aylarca arayabilirsiniz; cümleleri yapıp bozmak, yoğurup biçimlendirmek için istediğin kadar çalışabilirsin. Ama yine de en iyisini yapmış sayılabilir misin? Kimi şairin tek bir sözcük için nice zaman harcadığı söylenir; ama dil, kıyıları belirsiz derinliği ölçümsüz koca bir okyanustur. İnsan ne kadar çalışırsa çalışsın, yine de erişemediği noktalar kalır.

Bu parçada asıl anlatılmak isteneni içeren yargı, aşağıdakilerden hangisidir?a. Sanatçı kendi anlatımını deneye deneye bulur.

b. Dil, değişik anlatım olanakları sunan, geniş bir alandır.

c. Edebiyatta kusursuz bir anlatıma erişmek çok zordur.

d. Söz dağarcığı zengin sanatçılar, başarıya çabuk ulaşır.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?a. Art arda aynı yanlışı yaptı
b. Davranışlarına içten içe sinirleniyordu

c. Olayı duyunca renkden renge girdi
d. Bu iş aşağı yukarı bir hafta sonra biter
5. Bu kitabı okuyan herkesin, yazarı olarak benim bu kitapta ulaştığımı sandığım yerlere ulaşması gerekmez. Bazı şeyleri paylaşsak da herbirimizin kitaplarla olan bağı başkadır. Herkes kitabı kendince okur. Sever yada sevmez; etkilenir ya da etkilenmez. Hiç kimseye, bu kitabın şurasını şöyle değerlendir, burasını böyle değerlendir gibilerden ders vermem. Tam tersine, okuyucunun kitabımla benim gitmediğim yerlere gitmesi en büyük dileğimdir.

Bu parçada anlatılmak isteneni bütünüyle içeren yargı aşağıdakilerden hangisidir?a. Kimi okuyucular, yazarın anlatmak istediklerini ayrıntılarıyla algılayamazlar.

b. Okuyucuların, kitaba kendi yorumlarıyla yeni boyutlar kazandırmaları beklenir.

c. Her okuyucu okuduğu kitapta biraz da kendini bulmak ister.

d. Okurlar bir yapıttan değişik ölçülerde etkilenirler.B. İNKILAP TARİHİ :6. Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’yi Doğu Anadolu’da başlatmak istemesinin temel nedeni aşağıda-

kilerden hangisi olabilir?a. Ermeni Saldırıları
b. Pontus-Rumların faaliyetleri

c. Terhis edilmemiş bir ordunun bölgede bulunması
d. Ruslar’ın Doğu Anadolu’ya saldırmayı planlaması
7.Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin ulusal mücadele açısından en önemli görevi ne olmuştur?a. Sevr Antlaşması’nı imzalaması
b. Salih Paşa’yı Mustafa Kemal’le görüşmesi için Amasya’ya göndermesi

c. Misak-ı Milliyi kabul etmesi
d. Mustafa Kemal’i 9. Ordu Müfettişliğine ataması
8. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar sonucu kurulan “batı cephesi” komutanlığına

aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir?a. İsmet Paşa
b. Rafet Bey

c. Ali Fuat Paşa
d. Mustafa Kemal Paşa
9. I. Türk Dil Kurumunun kurulması

II. Soyadı Kanununu Kabulü

III. Yeni Türk Harfleri’nin kabulü

Yukarıdaki Türk İnkilaplarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?a. 1., II., III.
b. III., I., II.

c. III., II., I.
d. II., I., III.
10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in sivil bir vatandaş olarak yaptığı çalışmalardan biridir?a. Amasya Genelgesi
b. Samsun Raporu
c. Havza Genelgesi
d. Erzurum Kongresi
11. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak Anadoluyu yer yer işgal

etmeye başlamışlardı.

Düzenli orduya geçilmeden önce işgallere karşı ilk direniş başlatan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?a. Halifelik Ordusu
b. Kuva-yi Milliye

c. İslam ve Tealli Cemiyeti
d. Anzavur Kuvvetleri
12. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de alınan kararlardan biri değildir?a. Meclis’in Kurucu Meclis olduğu

b. Yasama ve Yürütme yetkilerinin meclise ait olduğu

c. Padişah ve halifeliğin geleceğine TBMM’nin karar vereceği

d. Yeni bir hükümetin kurulması gerektiği13. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özelliklerinden değildir?a. Her ikisi de ihtilalci karakter taşıyordu.

b. Her ikisi de İstanbul Hükümetinin açık muhalefetine rağmen toplanmıştı.

c. Her ikisine de Mustafa Kemal başkanlık etmişti.

d. Her ikisine de yurdun her yanından seçilmiş delegeler katılmıştır.14. Irak'la aramızda ihtilaflı olan Musul sorunu, Lozan Andlaşması sonunda;a. Çözümlenmemiştir.

b. Dokuz ay içinde İngiltere ile dostça çözümleneceği kararlaştırılmıştır.

c. Büyük Devletlerin onayına bırakılmıştır.

d. İngiltere'ye verilmiştir.15.İlk TBMM.aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha sonra gerçekleştirmiştir.a. İstiklal Marşı’nı kabul etme
b. Düzenli ordu kurma

c. Mudanya Ateşkes antlaşması’nı yapma
d. Saltanatı kaldırma
C. ATATÜRKÇÜLÜK :16. Aşağıdakilerden hangisi "Devletçilik" İlkesi ile doğrudan ilgilidir?a. Gelir kaynaklarının işletilmesini ulus yararına gerçekleştirme.

b. Ulusu oluşturan öğeler arasında birlik, bütünlük ve uyum sağlama

c. Çağdaş uygarlığa ters düşmemek için yenileşme

d. Yönetimin halktan kaynaklanması17. Atatürkçülükte devlet hayatının, fikir hayatının ve ekonomik hayatın, özel ve kendine özgü bir yeri

vardır. Türk Devletinin bağımsız siyasi kimliğini koruyabilmesi için Devlet hayatı fikir hayatı ve

ekonomik hayat arasında;a. İlişki bulunmasına gerek yoktur
b. Bir uyum olmalıdır

c. Zorlama yaratanlara göz yumulmalıdır
d. Muhtariyet bulunması lazımdır
18. Eğitimin yaygınlaştırılmasına ve fırsat eşitliğine yer veren, eğitimde uygulanacak ilke aşağıdakilerden hangisidir?a. Cumhuriyetçilik
b. Milliyetçilik
c. Halkçılık
d. İnkılapçılık
19. Atatürk, tarihe "Nutuk" adıyla geçen söylevini üç ayda yazdı.

Nutuk, çok anlamlı olarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile sona erer.

Atatürk'ün belgelere dayanarak hazırladığı bu söylev aşağıdaki dönemlerden hangisini kapsar?a. Kurtuluş Savaşının başlaması - Halifeliğin Kaldırılması.

b. Büyük Taarruz - Cumhuriyetin İlanı.

c. Kurtuluş Savaşının Başlaması - Cumhuriyetin İlanı.

d. Kurtuluş Savaşının Başlaması - Lozan Andlaşması.20. "Her millet kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir" görüşü aşağıda yazılan

Atatürk İlkelerinden hangilerine uygundur?a. Milliyetçilik - Halkçılık
b. Devletçilik - Laiklik
c. Devletçilik - İnkılapçılık
d. Laiklik - Halkçılık
21. Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletini ortak bir dava için birleştirmek ve ona egemenlik hakkını

sağlamak için ilk büyük adımı aşağıdakilerden hangisiyle atmıştır?a. Erzurum Kongresiyle
b. Sivas Kongresiyle

c. Amasya Genelgesiyle
d. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasıyla
22. Türkiye’de hukuk alanında inkilap hareketlerinin yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etken

oluşturmamıştır?a. Adil bir ceza sisteminin olmaması
b. Mirasta eşitlik esasının olmaması

c. Hukukta birliğin olmaması
d. Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmemiş olması
23. Türkiye Cumhuriyeti’nde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmenin ortamını hazırlayabilmek için

aşağıdakilerden hangisini öncelikle kaldırmak zorunlu olmuştur?a. Aşar vergisi
b. Saltanat
c. Halifelik
d. Arap harfleri
24. Atatürk'çü uygulamada, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanma esası vardır.

Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı yanında, aşağıdakilerden hangisinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır?a. Ülkeler arasındaki çatışmalarda
b. Mahkemelerin teşkilatlanmasında

c. Milletimizin fikri terbiyesinde
d. Dini faaliyetlerde
25. "Halifelik" hangi düşünce üzerine kurulmuştur.a. Pozitivizm
b. Akılcılık
c. Hümanizm
d. Ümmetcilik
D. T.C. ANAYASASI :26. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?a. Resmi Gazetede yayımlanır.
b. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.

c. Tüzüğün sebep unsurunu kanun oluşturur
d. Tüzüklerin yargısal denetimi anayasa Mahkemesince yapılır
27. Dernek kurma hürriyeti hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?a. Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

b. Dernekler, Kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabilir.

c. Milli güvenliğin, kamu düzenini, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut

yakalamanın gerektiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci derneği faaliyetten men ile

yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı 48 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur.

d. İzin almadan dernek kurma konusunda Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına kanunla

sınırlama getirilebilir.28. Başbakanın ölümü yada herhangi bir nedenle milletvekilliğinin sona ermesi halinde ona kim vekalet eder?a. Başbakanın çekilmeden önce tayin ettiği Milletvekili

b. Cumhurbaşkanının meclis içinden tayin ettiği Milletvekili

c. En Kıdemli Bakanlar Kurulu üyesi

d. Cumhurbaşkanınca tayin edilen bakanlar kurulu üyelerinden biri29. TBMM. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle

silahlı kuvvet kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin

kullanılmasına hangi makam karar verir?a. Bakanlar Kurulu
b. Cumhurbaşkanı
c. Genelkurmay Başkanı
d. Milli Savunma Bakanı
30. Anayasanın 38 nci maddesinde suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır?a. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.

b. Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

c. Genel müsadere cezası verilemez

d. Ceza sorumluluğunda şahsilik ve eşitlik şarttır.E. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER :31. Birleşmiş Milletler Teşkilatının merkezi neresidir?a. Cenevre
b. New York
c. Lahey
d. Helsinki
32. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Milletlerarası Adalet Divanı hariç diğer bütün organların

toplantılarına katılır. Genel Sekreter kendisine;a. Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar.

b. Milletlerarası Adalet Divanı hariç, diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.

c. Güvenlik Konseyi tarafından verilen görevleri yapar.

d. Genel Sekreter kendi görevlerini kendisi saptar.33. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri dışında teşkilata sonradan üye kabulü nasıl olmaktadır?a. Genel Sekreterin onayı ile
b. Güvenlik Konseyinin Kararı ile

c. Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul kararı ile
d. Üye olmak isteyen Devletin başvurusu yeterlidir.


34. Birleşmiş Milletler Anayasası hangi tarihte imzalanmıştır.a. 26.6.1945
b. 25.5.1944
c. 10.8.1950
d. 11.9.1958
35. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının asli organlarından değildir?a. Güvenlik Konseyi
b. Vesayet Konseyi
c. Adalet Divanı
d. Dünya Sağlık Teşkilatı
F. NATO :36. Kuzey Atlantik Andlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?a. 24 Ağustos 1949
b. 4 Nisan 1949
c. 30 Eylül 1950
d. 22 Ekim 1951
37. NATO'nun kuruluş amacı ve işleyiş şekli aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?a. Üye ülkelerin, barış ve güvenliğini sağlamak, karşılıklı askeri, sosyal ve kültürel yardımlaşma

b. Üye ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmak.

c. Saldırılara karşı koymak.

d. Üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetleri arttırmak.38. "Kuzey Atlantik Konseyi" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a. Konseyde bütün üye devletler temsil olunurlar

b. Konsey Bakanlar düzeyinde ya da sürekli temsilcilerin katılması ile toplanır.

c. Hükümet başkanları düzeyinde de toplantı yapılabilir

d. Konseyde kararlar, 2/3 oy çokluğu ile alınır.39. Kuzey Atlantik Andlaşması, İttifakın Birleşmiş Milletler Yasası çerçevesinde ve onun başlıca ilkelerine uygun olarak kurulduğunu belirleyen bir önsöz ve 14 Maddeden oluşmaktadır. Andlaşmanın en önemli 5 nci Maddesi;a. Üye ülkelerden birine veya birkaçına silahlı bir saldırı olması halinde, bunun bütün

taraflara karşı yapılmış bir saldırı olacağını kabul etmiştir.

b. Üye ülkeler arasında ekonomik ve işbirliği esaslarını açıklamaktadır.

c. Üye ülkeler arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini düzenlemektedir.

d. Andlaşmaya bütün üye devletlerin uyacaklarını taahhüt ettiklerini düzenlemektedir.40. Savunma Planlama Komitesi, NATO'nun kaynaşık askeri yapısında yer alan üye ülkelerin

temsilciliklerinden oluşur. Bu Komite; özellikle savunmaya ilişkin konuları görüşür. Bu Komitedeki

daimi toplantılar hangi düzeyde yapılır ve ülkeleri kim temsil eder?a. Devlet Bakanları düzeyinde yapılır. Başbakanlar temsil eder.

b. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Dışişleri Bakanları temsil eder.

c. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Savunma Bakanları temsil eder.

d. Ataşeler düzeyinde yapılır. Genelkurmay Başkanları temsil eder.G. LOZAN ANDLAŞMASI :41. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan'da çözümlenmeyerek daha sonraki bir tarihe bırıkılmıştır?a. Savaş tazminatları
b. Boğazların statüsü
c. Musul ve Irak sınırı
d. Azınlıklar
42. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Andlaşmasının sonuçlarından biridir?a. Türkiye - Irak sınırının saptanması.

b. Türkiye - Bulgaristan sınırının saptanması.

c. Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması.

d. Batum'un Gürcistan'a verilmesi.43. Lozan Barış Andlaşması ile Osmanlı İmparatorluğunun borçları nasıl tasfiye edilmiştir?a. Borçların tamamı kaldırılmıştır.

b. Borçları,Türkiye'nin ödemesi kararlaştırılmıştır.

c. Borçları, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yeni kurulan devletler ödeyeceklerdir.

d. Borçlar, Düyun-u Umumiye İdaresine devredilmiştir.44. Lozan Barış Andlaşması ile 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Adasında yaşamakta olan Türk

vatandaşlarının uyruk statüleri ne şekilde belirlenmiştir?a. Mahalli kanunların belirlediği koşullar çerçevesinde İngiliz uyruğunu kazanacaklar ve bu yüzden

Türk uyruğunu kaybedeceklerdir.

b. Türk uyruğunda olmaya devam edeceklerdir.

c. Kıbrıs Rum Hükümeti uyruğuna gireceklerdir.

d. Hem Türk hem de İngiliz uyruğu statüsüne gireceklerdir.45. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Andlaşmasının hükümleri arasında yer almaz?a. Suriye Sınırı Ankara Andlaşmasına göre çizilmiştir.

b. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak ve Türk uyruklu olacaktır.

c. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi kaldırılmıştır.

d. Bulgaristan sınırında 1913 İstanbul ve Nöyyi Andlaşması esas alındı.H. MONTREUX SÖZLEŞMESİ :46. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında aynı anda en fazla kaç yabancı savaş gemisi boğazlardan geçiş halinde bulunabilir?a. Dokuz
b. Onbeş
c. Onsekiz
d. Yirmi
47. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında Boğazlardan geçiş halinde aynı zamanda bulunabilecek bütün yabancı devlet savaş gemilerinin toplam tonajı azami kaç tonu geçemeyecektir.a. 5.000 ton
b. 10.000 ton
c. 15.000 ton
d. 20.000 ton
48. Montreux Sözleşmesi hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?a. 20 Temmuz 1936
b. 22 Haziran 1936
c. 24 Temmuz 1938
d. 9 Kasım 1936


I. 1947 PARİS SÖZLEŞMESİ :49.1947 Paris Sözleşmesi Oniki Ada’yı Yunanistan’a bırakıyordu. Oniki Ada bu tarihte aşağıdakilerden hangi devletin hükümranlığı altındaydı?a. İngiltere'nin
b. Türkiye'nin
c. İtalya ve Yunanistan'ın
d. İtalya'nın
50. 1947 Paris Sözleşmesi,a. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.

b. İngiltere, İtalya, Fransa ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.

c. Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.

d. İkinci Dünya Savaşını kazanan Devletler ile İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve

Finlandiya gibi mihver devletlerin müttefikleri arasında imzalanan bir seri sözleşmelerden

ibarettir.
 
Eski 19-08-08, 23:10 #18
ultrAslan_1453 ultrAslan_1453 çevrimdışı
Varsayılan C: sözleşmeli astsubaylık sınav soruları.


Arkadaşlar sorular için çok teşekküer Allah razı olsun astsubaylık soruları için açılan konuda soruları bulamsığım için biraz ağır konuşmuştum kusura bakmayın Hakkınızı hella edin günahınızı aldım çok çok teşekkürler ....
 
Eski 19-08-08, 23:28 #19
emr emr çevrimdışı
Varsayılan C: sözleşmeli astsubaylık sınav soruları.


hocam bu askeri hakimlik sınav soruları dikkat edin arkadaşlar.
 
Eski 17-09-08, 15:12 #20
yasin başer yasin başer çevrimdışı
Varsayılan C: sözleşmeli astsubaylık sınav soruları.


sözleşmeli astsubay sınavı ile liseden sonra girilen astsubaylık sınavındaki fark varmıdır yoksa aynımıdır?
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 18:12
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015