Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 15-01-07, 01:14 #1
JVC JVC çevrimdışı
Varsayılan Tarimsal Kalkinma Kooperatİflerİ İlana Tabİ Kisimlari Ve Maddelerİ


KURULUŞ :
Madde 1- Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek ve kamu tüzel kişileri arasında değişir ortaklı değişir sermayeli sınırlı sorumlu tarımsal kalkınma kooperatifi kurulmuştur.

Madde 2- Kooperatifin adı Sınırlı Sorumlu ………………………………………….. Tarımsal Kalkınma Kooperatifidir.

SÜRE
Madde 3- Kooperatifin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.

YÖNETİM MERKEZİ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ:
Madde 4- Kooperatifin yönetim merkezi ………… ili ………… ilçesi ……………………………….. ’ dır.
Madde5- Kooperatifin çalışma bölgesi ………………………………………………………………………….……………………………………………………… …….. köyü/köyleridir.

AMAÇ:
Madde 6- Kooperatifin amacı:
a) Ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işletme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak,
b) Ortakların ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş sahası temin etmek,
c) Ortakların ekonomik gücünü arttırmak için tabi kaynaklardan faydalanmak, el ve ev sanatları ile tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almaktır.

ÇALIŞMA KONULARI:
Madde 7- Kooperatif kuruluş amacına uygun olarak aşağıda belirtilen konularda gerekli gördüklerini seçer.
a) Tarımda her türlü verimliliği artırıcı tedbirleri almak,
b) Bitki , hayvan, orman, su, arıcılık, meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çiçekçilik ve diğer ürünlerin rantabl bir şekilde yetiştirilmesi ile ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak.
c) Ortaklarının her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirleri almak, hastalık ve haşerelerle yapmak ve yaptırmak.
d) Ortaklarının üretimle ilgili araç gereç ve diğer tarımsal girdi ihtiyaçlarını temin etmek,
e) Bitkisel ve hayvansal mahsulleri değerlendirme, işleme, muhafaza ve pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak yaptırmak.
f) Her çeşit orman ürününün istihsal, imal, nakil, depolama ve istif işlerinin yapılmasında ortaklarına yardımcı veya bu işleri yapmak, orman idaresince verilecek aslı ve tali orman ve orman artıklarını değerlendirmek, Orman Konunu ve ilgili mevzuata göre ortaklarına ormanda iş sağlamak, kredi vermek, özel ağaçlandırma yapmak, yaptırmak,
g) Çay ziraatında verimliliği artırmak amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
h) Tabii kaynaklardan faydalanmak, el ve küçük sanatlarla ilgili muhtelif çalışmalarda bulunmak ve bunların pazarlamasını sağlamak,
i) Ortakların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve teslim ettikleri mal oranında ve kooperatifin mali imkanları ile orantılı avanslar vermek,
j) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile diğer bakanlıklar, teşekküller ve bankalar tarafından yapılacak teknik ve mali yardımların ortaklara intikalini sağlamak,
k) Özel ve Resmi kuruluşlardan temin edilen kredi, hibe ve borç parayı gayeye uygun hizmetlerde kullanmak,
l) Kredi alınan banka, kurum ve kuruluşlara kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınır ve taşınmaz malları ipotek ettirmek ve ortakları adına kefalette bulunmak,
m) Taşınmaz ve taşınır mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar vermek,
n) Kooperatifin ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
o) Bina, arazi, arsa vb. alım ve satımı ile kooperatifin mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan makine, alet ve malzemeyi kira karşılığı her türlü tarımsal işlerde kullandırmak, bunların bakım ve onarımını sağlamak,
p) İşletme araçları, canlı, cansız demirbaşlarla, ortakların gıda maddeleri, ev ve giyim eşyası, yakıt ve akaryakıtlarının alım ve satımını yapmak ve bayiliğini almak,
q) Ortaklara her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek,
r) Kooperatifin çalışmaları ile ilgili çalışmaları ile ilgili kiralama işlerini yapmak.

ORTAKLIK SENEDİ:
Madde 26- Her ortağın üyelik haklarının ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, senet sahibinin adı ve soyadı, iş ve ev adresi, kooperatife giriş tarihi yazılır. Bu senet kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler ve ortak tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Ortalık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ortağa ait bir vesika hükmündedir.

ORTAKLIK PAYLARI, ŞAHSİ ALACAKLILAR:
Madde 27- Kooperatife giren her şahsın en az 100 ortaklık payı alması gereklidir. Bir ortak en çok beş bin payı geçmemek üzere istediği miktarda sermaye payına sahip olabilir. Bir ortaklık payının değeri 1.000.000 Türk Lirasıdır. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Önceden alınması taahhüt edilen pay miktarı tamamen ödenmedikçe pay artırılması yapılamaz.

SERMAYE:
Madde 29- Kooperatifin sermayesi değişebilir olup, ortakların taahhüt ettikleri ortaklık payları tutarından ibarettir. Kooperatif sermayesinin en az haddi ………………..- YTL. Bunun ¼’ü olan ………………..-YTL’nin kuruluşta peşin ödenmesi gerekir.

PAYLARIN ÖDENME ŞEKLİ:
Madde 31- Kooperatif, genel kurulca kabul edilecek ayn nevinden sermaye karşılığı ile de ortak kabul edebilir. Ayrıca kendisi mevcut bir işletmeyi veya aynları tüzel kişi adına devralabilir.

DEĞER BİÇME, BİLİRKİŞİ:
Madde 32- Aynların değerinin tespiti kurucular tarafından toplantıya çağırılacak ilk genel kurulda orta adedinin 2/3’ünün toplanması mümkün olmayan hallerde bilirkişinin seçimi Sulh Hukuk Mahkemesinden istenir. Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapora ayn nevinden sermaye koyan kimseler tebliği tarihinden itibaren bir hatta içinde Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemenin vereceği karar kesindir.

ŞEKİL VE GÜNDEM:
Madde 59- Yönetim kurulu o yıla ait ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce ortakların en kolay ve en enim şekilde haber almalarını sağlamak üzere mahalli örf ve adetlerin gerektirdiği duyurma usullerine göre toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir. Bu süre 15 günden az 30 günden fazla olamaz. Bu çağrı yazılı olarak imza karlığı da olabilir. Toplantı ilanını ihtiva eden yazıya gündemi de ekleyerek ilan ve toplantının başlama günü hariç 15 gün önceden kooperatifin kapısına; ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asırlar. İlanın yapıldığına dair düzenlenen tutanak mahalli muhtarlıkça onaylanır. Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir. İlanların bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mahalli Teşkilatına ve Mülki İdare Amirliğine gönderilir.
Ayrıca, bakanlık temsilcisine ödenmek üzere bakanlıkça tesbit edilecek ücret maliye veznesine yatırılır.
Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.
Toplantı için bakanlık temsilcilerinin atanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan yazılı olarak istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır ve bu durum bir tutanakla belirlenir.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde hesap tetkik komisyonunun seçilmesi bilanço incelenmesinin ve ibranın geriye bırakılması çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar; genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

TEMSİL:
Madde 70- Yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda gizli oyla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi tespit eder. Aynı toplantıda, yönetim kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantıda ayrıca, lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır.
Yönetim kurulu başkanı, olmadığı zaman yardımcısı kooperatifi temsilen birinci derecede imzaya yetkilidir. İkinci imza yetkisi yönetim kurulunca muhasip üyeye verilir. Kooperatifin hukuken bağlanabilmesi için kooperatif unvanının yazılıp altının imzaya yetkili olan iki kimse tarafından imzalanması gerekir.
Kooperatifi temsile yetkili olanlar kooperatifin konularının sınırları içerisinde çeşitli işlem hukuki işlemleri, kooperatif adına yapmak ve kooperatifin unvanını kullanmak hakkına sahiptirler.
Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları tescil ve ilana tabidir.

DENETÇİLER:
Seçim:
Madde 86- Denetçiler, genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder. Denetçiler ortaklar arasından en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl içinde üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilmiş sayılırlar. Denetçilerden bir tanesi kooperatif ortaklarından olmayabilir.
Bu genel kurulda ibra edilmeyen denetçiler gündemde seçim maddesi var ise tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler. Şayet gündemde seçim maddesi yok ise yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine seçim maddesi konması zorunludur.
Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle 3. dereceye kadar (bu derece dahil) akraba olamazlar ve kooperatifte idari görev almazlar. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.
Denetçilerin Türk vatandaşı olmaları ve Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 3476 sayılı Kanunla değişik 1163 sayılı Kanuna göre mahkum olmamaları şarttır.
Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden dolayı yönetim kurulu ve denetçilikten uzaklaştırılanlar denetçiliğe seçilemezler.
Söz konusu suçlardan affa uğrasalar veya memnu haklarından iadesiyle ilgili kanun hükümlerine göre karar alsalar dahi yönetim ve denetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

YÜRÜRLÜLÜK HÜKÜMÜ
Madde 130- Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 13/12/2001 tarih ve 892 sayılı onayı ile kabul edilmiştir.

KOOPERATİF KURUCU ORTAKLARI:
Kooperatif kurucu üyelerinin soyadı, adı, adresi ve imzaları aşağıdadır. Peşin ödedikleri payların tutarı 5.250,00-YTL’ dir.

Ortak Soyadı Adı İmza Sermaye İkametgah Adresi
No Taahhüt Ödenen

1) ……………… İMZA …………-YTL …………-YTL Üzümören kasabası

2) ……………… İMZA …………-YTL …………-YTL ………………

3) ……………… İMZA …………-YTL …………-YTL ………………

4) ……………… İMZA …………-YTL …………-YTL ………………

5) ……………… İMZA …………-YTL …………-YTL ………………

6) ……………… İMZA …………-YTL …………-YTL ………………

7) ……………… İMZA …………-YTL …………-YTL ………………

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Kooperatif kuruluş işleminin tescil ve ilanı ile kuruluş genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurcu ortaklar arasından seçilen yönetim kuruludur.
1. Geçici Başkan : ………………
2. Geçici Başkan Yardımcısı : ………………
3. Geçici Muhasip Üye : ………………

__________________

Mesajı son düzenleyen JVC ( 15-01-07 - 01:14 ) Neden: koyulaştırıldı
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:49
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015