Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 23-05-05, 06:32 #1
Suqunet Suqunet çevrimdışı
Varsayılan Sehiv ve Tilavet Secdesi Nedir


SEHİV SECDESİ NEDİR?

Sehiv secdesi bir namazın kusurlu kılınması halinde bu kusuru düzeltmek maksadı ile,namazın sonunda yapılan.Secdedir.Kusur genellikle namazda farzın Te`hiri vaciblerden birinin unutularak yapılmaması (terki) yahut Sonraya bırakılması (te`hiri),yahut da vaktinden once yapılması (takdimi) suretiyle ortaya çıkar

Namaz içinde bu yanlışlıklar hatırlanırsa namaz sonunda sehiv secdesi yapılır.Sehiv secdeleri vacibdir.

SEHİV SECDESİNİN YAPILIŞI NASILDIR?

Son Oturuşta Tahiyyat okunduktan sonra ,imam olan kimse sadece sağ tarafına yanlız kılan ise iki tarafınıda selam verir ve hemen ardından Allahu Ekber Diyerek 2 defa secdeye varır.İkinci Secdede sonra doğrulup ve yeniden Tahiyyatı ,salavat dualarını okuyarak selam verir.Böylece sehiv secdesi yerine getirilmiş olur.
Namaz kılan kimse şayet selam verdikten sonra yanıldığını hatırlarsa yönünü kibleden cevirmemiş ve konuşmamış ise sehiv secdesi yapabilir.Fakat yerinden kalkmış yönünü kıbleden cevirmiş veya konuşmuş ise artık sehiv secdesi yapamaz.Namaz sahihtir ancak Sehiv secdesi yaplmadığı için sevabı noksandır.
Vaciblerden biri kasden terkedilirse namazi Tekrar etmek gerekir Sehiv Secdesi yapmak kafi gelmez.

SEHİV SECDESİ YAPAN İMAMA İKTİDA (UYMAK) SAHİHTİR

Sehiv Secdesini Gerektiren Haller

Sehiv secdesini gerektiren hallerden bâzıları şunlardır

1- Fâtıha'dan sonra zamm-ı sûre okumadan rukû'a gitmek

Rukû'da iken hatırlarsa, doğrulup sûreyi okur, sonra tekrar rukû'a gider Namazın sonunda da sehiv secdesi yapar

2 - Unutarak Fâtıha'yı ıkı kere okumak

3 - Vitir namazlarının tekbir ve kunut duasını unutmak Rukû'da iken hatırlasa, doğrulup kunut okumaz.Sonunda sehiv secdesini yapmakla yetinir

4 - Dört rek'atlı namazlarda, ıkı rek'at kıldıktan sonra oturmayı unutarak uçuncu rek'ata kalkmak, yanı, ilk oturuşu terketmek Bu durumda bakılır

Eğer namazı kılan kışı tamamen kalkmış veya kalkmaya daha yakın bir durumda ise, oturmaz, namazı bitirip sonunda sehiv secdesi yapar Eğer oturmaya daha yakın bir halde ise, oturur, sonunda da sehiv secdesi yapmaz Tam kalktıktan sonra oturmak ise, namazı bozar

5 - Birinci oturuşta Tehıyyât'ı okuduktan sonra hemen kalkmayıp salâvatları ve duaları okumak yahut da bir rukun edâ edecek kadar gecikmek

Bu durumda eğer salâvattan okunan kısım bir cümle teşkil eder ise (Allahumme sallı ala Muhammedın demek gibi) namazın sonunda sehiv secdesi yapılır Fakat okunan kısım bir cümle teşkil etmemişse, sehiv secdesine gerek yoktur

6 - Dört rek'atlı farz namazlarda, son rek'atta oturmaksızın beşinci rek'ata kalkılacak olsa, beşinci rek'atın kıyam, kırâet ve rukû'u tamamlanıp secdeye gidilmedikçe, donup tekrar oturulur Tehıyyâtdan sonra selâm verilip sehiv secdesi yapılır Çunku bu durumda farz olan son oturuş te'hıre uğramıştır

Fakat beşinci rek'at için secde yapılmış olursa, bu namaz nafileye döner Artık buna bir rek'at daha ilâve ederek, 6 rek'atlık bir nafile namazı kılınmış olur Dolayısıyla sehiv secdesi de gerekmez

7 - Dört rek'atlı bir farz namazın son ka'desınde teşehhud miktarı oturduktan sonra kalkan kimse, hemen oturup selâm verir Tekrar Tehıyvai okumasına gerek yoktur Hâttâ oturmadan ayakta bile selâm verebilir Zira farz olan oturuşu yapmıştır Yalnız ayakta selâm vermekle sünneti terketmış olur Sonunda ayrıca sehiv secdesi de lâzımdır Çunku selâm te'hıre uğramıştır

8 - İmama sonradan yetişen kimse, kendi kıldığı rek'atlar içinde hatâ yaparsa, o hatâsı için sehiv secdesi yapar

9 - İmamın, açıktan okuması vâcıb olan yerlerde gizli, gizli okuması vâcıb olan yerlerde de açık okuması Meselâ öğle namazında Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli okuması, akşam namazında da içinden okuması gibi

Namazdaki teşbih ve tekbirlerin cehren okunması, sehiv secdesini ıcab ettirmez

10- Namaz içinde Fatiha okunduktan sonra hangi âyet veya sûreyi okuyacağı bir müddet tefekkür edilse, sehiv secdesi ıcab eder unku vâcıb te'hıre uğramıştır

11- Ta'dîl-ı erkânın terki, sehiv secdesini gerektirir

12- Namazda sehiv secdesini ıcab eden birkaç halâdan dolayı tek sehiv secdesi yeterlidir

Sehiv secdesinde, ıkı secde ile Tehıyyât'ı okumak ve selâm vermek vâcıbdır Tehıyyât'dan sonraki salâvat ve dualar ve secdedeki tekbirler ve teşbihler ise sünnettir

Bir namaz içinde, o namazın rek'atları sayısında şüphe etmek, namaz kılan kimse vesveseli biri değilse, kılınan namazı ıptâl eder Yeniden kılmak gerekir Nitekim vakit varken, namazı kılıp kılmadığında tereddud eden de o namazı kılar Namazı tamamladıktan sonra rek'at sayısında şüpheye itibar yoktur Ancak noksan kıldığını kesin olarak anlarsa namazı yeniden kılar.

TİLAVET SECDESİ

Tilâvet Secdesi Nedir?

Kur'ân-ı Kerim'de bâzı secde âyetleri vardır ki, bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimseye secde etmek vâcıb olur Kur'ân-ı Kerim'de secde âyetleri 14 yerdedir

Yapılışı Nasıldır?

Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır Secdede uç kere Subhâne rabbıye'l-a'lâ veya bir kere
Subhâne Rabbına in kâne va'du rabbınâ le-mef'ûlâ denir Sonra Allahu Ekber denerek secdeden kalkılır
Tilâvet secdesinin tek ruknu vardır o da Allah Teâlâ'yı ta'zim, O'na karşı tevazu' ve secdeden kaçınanlara muhalefet etmek için alnını yere koymaktır

Tilâvet secdesine ayaktan inilmesi, secdeden kalkarken ayağa kadar kalkılması ve ayağa kalkarkenGufrâneke rabbenâ ve ıleykel masîr
denilmesi mustehabdır
Secdeye inerken ve kalkarken alınan tekbirler de mustehabdır. Vâcıb olan, sadece alnı yere koyup secde etmektir

Tilâvet Secdesi Kimlere Vâcibdir?

Okuyan kimse mânasını anlamasa, duyan kimse dinlemek kasdı ile duymasa bile, yine secde vâcıb olur Secde âyetinin Türkçe veya Farsça mealim okumak da secdeyi vâcıb kılar Hayız-nıfas hâlindeki kadına tilâvet secdesi lâzım gelmez

Teyp ve plâktan dinlenen âyetler, aks-ı seda (yankı) hükmünde olduğu için sehiv secdesi vâcıb olmaz Amma secde yapılsa daha güzeldir Radyo ve televizyondan naklen yanında ise secde âyeti okunacak olsa, dinleyene secde vâcıb olur Zira bu, aks-ı seda değil, nakl-ı sedadır

Namazda Tilâvet Secdesi Nasıl Yapılır?

Namazda okunan secde âyetinden sonra, hemen secdeye varılır, sonra kalkılarak kırâete devam edilir Fakat secde âyetinden sonra uç âyet geçmeden rükû'a gidilirse ve bu rükû'a gidişte tilâvet secdesi de niyet edilirse, rükû', tilâvet secdesi yerine de geçer Rekatın sonunda yapılan secde ise, tilâvet secdesine ister niyet edilsin isterse edilmesin tilâvet secdesi yerine kâim olur Bu bakımdan imamın bir karışıklığa meydan vermemek için kırâetın ortasında secdeye gitmek yerine, secde âyetinden hemen sonra veya en fazla ıkı âyet daha okuyarak rukû'a ve secdeye gitmesi daha uygundur Secde âyetinin ardından uç veya daha fazla âyet okuyacağı takdirde, tilâvet secdesi, secde âyeti okunur okunmaz derhal yapılıp tekrar kıyama kalkılmadı, kırâete bundan sonra devam edilmesi vâcıb olur Bu durumda namazın rükû' ve secdesıyle tilâvet secdesi sakıt olmaz

Secde âyeti hecelenerek okunacak olursa veya sadece yazılsa veyahut telâffuz edilmeden sadece yazısına bakılsa, secde lâzım gelmez Bir secde âyetinin ekserisi okunmadan da secde yapılması gerekmez

Bir mecliste bir secde âyeti birkaç defa okunup tekrar edilse, bunun için tek tilâvet secdesi kâfidir Fakat ayrı ayrı secde âyetleri okunsa veya aynı secde âyeti başka başka meclislerde okunsa, herbırı için ayrı ayrı secde etmek vâcıb olur

Secde Ayetlerinin Bulunduğu Süreler Hangileridir?


Süre ismi-------------- Ayet numarası
1- A'raf sûresi --------------206


2- Ra'd Sûresi ---------------15

3- Nahl sûresi ---------------49

4- Isrâ sûresi--------------- 107

5- Meryem sûresi------------58

6- Hacc sûresi---------------18

7- Furkan sûresi-------------60

8- Neml sûresi---------------25

9- Secde sûresi--------------15

10- Sâd sûresi---------------24

11- Fussılet sûresi-----------31

12- Necm sûresi-------------62

13- Inşıkak sûresi-----------21

14- Alâk sûresi--------------19

Tilâvet Secdesinin Kazası Olur mu?

Secde âyeti okunur okunmaz hemen tilâvet secdesi yapılması gerekmez Bu secde daha sonra da yapılabilir Tine edâ olur kaza olmaz Fakat zaruret olmadıkça te'hırı, tenzihen mekruhtur

Secde âyeti okununca hemen secde etmek mumkun olmadığı takdirde, okuyan ve dinleyenlerinSemi`na ve eta`na gufraneke rabbena ve ileyke`l-masir
demeleri mustehabdir.

ALLAH`IN SELAMI ÜZERİNİZE OLSUN...
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-05-05, 21:54 #2
asimarda260 asimarda260 çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Sehiv ve Tilavet Secdesi Nedir


sağol geçekten çok faydası oldu
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-05-05, 22:21 #3
blueyes blueyes çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Sehiv ve Tilavet Secdesi Nedir


Helal hocam emeğin için teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-05-05, 00:13 #4
keksavar keksavar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Sehiv ve Tilavet Secdesi Nedir


Gerçekten güzel bir yazı olmuş.İnşaallah çoğumuzun eksiklerini bu bilgilendirici yazıyla tamamlarız. Yalnız Sehiv secdesi konusunda tek başına namaz kılan kişi 2 defa selam veriri demişsin.Bunda eminmisiniz arkadaşlar çünkü ben tek selam verip secdeye kapanırdım.Bilenler bi zahmet anlatsın....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-05-05, 00:14 #5
keksavar keksavar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Sehiv ve Tilavet Secdesi Nedir


Ha bu arada da reputlamayı unutmayalım arkadaşlar gerçketen bu tür blgilendirici yazılara ihtiyaç var...Haydin reputa.....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 08:38
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015